Zakon o izmjeni Zakona o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji

NN 14/2014 (5.2.2014.), Zakon o izmjeni Zakona o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji

HRVATSKI SABOR

298

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O UČINKOVITOM KORIŠTENJU ENERGIJE U NEPOSREDNOJ POTROŠNJI

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 24. siječnja 2014. godine.

Klasa: 011-01/14-01/32

Urbroj: 71-05-03/1-14-2

Zagreb, 28. siječnja 2014.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O UČINKOVITOM KORIŠTENJU ENERGIJE U NEPOSREDNOJ POTROŠNJI

Članak 1.

U Zakonu o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (»Narodne novine«, br. 152/08., 55/12. i 101/13.) u članku 25. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (u daljnjem tekstu: Agencija) provodi postupak javne nabave za energetsku uslugu u zgradarstvu u ime i za račun proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna Republike Hrvatske. Ostali subjekti javnog sektora mogu na temelju pisanog sporazuma, odnosno ugovora ovlastiti Agenciju da u njihovo ime i račun provodi postupak javne nabave za energetsku uslugu u zgradarstvu. Subjekti u čije ime i račun Agencija provodi postupke javne nabave za energetsku uslugu plaćaju, odnosno podmiruju Agenciji troškove tih postupaka. Za energetske usluge koje se ne odnose na zgradarstvo za provedbu postupka javne nabave naručitelj može na temelju pisanog sporazuma, odnosno ugovora ovlastiti Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija ili drugog naručitelja u smislu propisa o javnoj nabavi, uz plaćanje troškova u vezi s provedbom tog postupka.«.

Članak 2.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o izmjeni Zakona o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (»Narodne novine«, br. 101/13.).

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-01/344

Zagreb, 24. siječnja 2014.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.