Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu plina

NN 14/2014 (5.2.2014.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu plina

HRVATSKI SABOR

299

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU PLINA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu plina, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 24. siječnja 2014. godine.

Klasa: 011-01/14-01/33

Urbroj: 71-05-03/1-14-2

Zagreb, 28. siječnja 2014.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU PLINA

Članak 1.

U Zakonu o tržištu plina (»Narodne novine«, br. 28/13.) članak 2. mijenja se i glasi:

»Ovim se Zakonom u zakonodavstvo Republike Hrvatske prenosi Direktiva 2009/73/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište prirodnog plina i stavljanje izvan snage Direktive 2003/55/EZ (tekst zanačajan za EGP)(SL L 211, 14.8.2009.).«.

Članak 2.

U članku 3. stavku 2. točki 32. riječ: »opskrbljivača« zamjenjuje se riječju: »opskrbljivač«.

Iza točke 32. dodaje se nova točka 33. koja glasi:

»33. opskrbljivač na veleprodajnom tržištu – opskrbljivač plinom koji prema reguliranim uvjetima kupuje plin od proizvođača prirodnog plina na teritoriju Republike Hrvatske te ga po reguliranim uvjetima prodaje opskrbljivačima u javnoj usluzi opskrbe za potrebe kupaca iz kategorije kućanstvo,«.

Dosadašnje točke od 33. do 57. postaju točke 34. do 58.

Članak 3.

U članku 5. stavku 8. iza riječi: »proizvođača« dodaje se riječ: »prirodnog«.

Iza stavka 8. dodaje se novi stavak 9. koji glasi:

»(9) Energetski subjekti iz stavaka 4. i 6. ovoga članka dužni su kupovati plin za potrebe kupaca iz kategorije kućanstvo od opskrbljivača na veleprodajnom tržištu koji kupuje plin od proizvođača prirodnog plina.«.

Dosadašnji stavci od 9. do 13. postaju stavci 10. do 14.

Članak 4.

Iza članka 5. dodaje se članak 5.a koji glasi:

»Članak 5.a

(1) Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog Ministarstva, može odlukom na određeno vremensko razdoblje, ne dulje od tri godine, odrediti opskrbljivača na veleprodajnom tržištu koji je dužan, po reguliranim uvjetima, prodavati plin opskrbljivačima u javnoj usluzi opskrbe za potrebe kupaca iz kategorije kućanstvo te osigurati pouzdanu i sigurnu opskrbu, uključujući i uvoz plina.

(2) Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva, može odlukom na određeno vremensko razdoblje, ne dulje od tri godine, odrediti proizvođaču prirodnog plina na području Republike Hrvatske obvezu prodaje prirodnog plina, po reguliranim uvjetima, opskrbljivaču na veleprodajnom tržištu koji opskrbljuje opskrbljivače u javnoj usluzi opskrbe za kupce iz kategorije kućanstvo.

(3) Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog Ministarstva, može za imenovanog opskrbljivača na veleprodajnom tržištu koji prodaje plin opskrbljivačima u javnoj usluzi opskrbe za potrebe kupaca iz kategorije kućanstvo odlukom propisati prioritet (pravo prednosti) prilikom provođenja postupka za rezervaciju i raspodjelu kapaciteta sustava skladišta plina.

(4) Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog Ministarstva, može odlukom na određeno vremensko razdoblje, ne dulje od tri godine, odrediti cijenu plina po kojoj je proizvođač prirodnog plina, prirodni plin proizveden na području Republike Hrvatske, dužan prodavati opskrbljivaču na veleprodajnom tržištu koji prodaje plin opskrbljivačima u javnoj usluzi opskrbe za kupce iz kategorije kućanstvo.

(5) Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog Ministarstva, može odlukom na određeno vremensko razdoblje, ne dulje od tri godine, odrediti cijenu plina po kojoj je opskrbljivač na veleprodajnom tržištu dužan prodavati plin opskrbljivačima u javnoj usluzi za kupce iz kategorije kućanstvo.

(6) Prilikom donošenja odluka iz ovoga članka Ministarstvo će zatražiti mišljenje Agencije.«.

Članak 5.

U članku 13. stavku 1. točki 3. riječi: »opskrbljivačima koji opskrbljuju plinom kupce« zamjenjuju se riječima: »opskrbljivaču na veleprodajnom tržištu i zajamčenom opskrbljivaču«.

Članak 6.

U članku 54. stavku 3. riječi: »tri tjedna« zamjenjuju se riječima: »15 radnih dana«.

Članak 7.

U članku 56. stavku 4. riječi: »transportni ili« brišu se, a riječi: »distribucijski sustav« zamjenjuju se riječima: »distribucijskom sustavu«.

Stavak 9. mijenja se i glasi:

»(9) Operator distribucijskog sustava dužan je dostaviti zajamčenom opskrbljivaču podatke o kupcima koji prelaze u zajamčenu opskrbu u roku od pet dana od pisane obavijesti iz članka 48. točke 11. ovoga Zakona.«.

Članak 8.

U članku 59. točki 2. riječi: »transportni ili« brišu se.

Članak 9.

U članku 65. stavak 3. briše se.

Dosadašnji stavci 4. i 5. postaju stavci 3. i 4.

Članak 10.

U članku 79. stavku 3. riječ: »vlasnika« zamjenjuje se riječima: »organizatora zatvorenog«.

U stavku 5. riječ: »Vlasnik« zamjenjuje se riječju: »Organizator«.

Članak 11.

U članku 85. stavku 3. brojka: »60« zamjenjuje se brojkom: »15«.

Članak 12.

U članku 91. stavku 1. podstavku 3. riječi: »opskrbljivaču u javnoj usluzi, odnosno zajamčenom opskrbljivaču« zamjenjuju se riječima: »opskrbljivaču na veleprodajnom tržištu i zajamčenom opskrbljivaču«.

Članak 13.

U članku 105. stavcima 1. i 2. brojke: »91/11.« zamjenjuju se brojkama: »114/11.«.

U stavku 6. riječ: »siječnja« zamjenjuje se riječju: »veljače«.

Članak 14.

Iza članka 105. dodaje se članak 105.a koji glasi:

»Članak 105.a

Ako Vlada Republike Hrvatske donese odluku iz članka 5.a. stavka 1. ovoga Zakona opskrbljivač opskrbljivača u obvezi javne usluge iz članka 105. stavka 1. ovoga Zakona dužan je u roku od 15 dana od dana donošenja te odluke, dostaviti imenovanom opskrbljivaču na veleprodajnom tržištu podatke o prodanoj količini plina u pojedinom mjesecu opskrbljivaču u obvezi javne usluge opskrbe za kupce koji imaju pravo na opskrbu u obvezi javne usluge te rezervirane i korištene kapacitete transportnog sustava za opskrbljivače u javnoj usluzi opskrbe za kupce koji imaju pravo na opskrbu u obvezi javne usluge, po pojedinom priključku za prethodne tri kalendarske godine.«.

Članak 15.

U članku 106. stavku 2. riječi: »siječnja« zamjenjuju se riječima: »ožujka«.

U stavku 3. iza riječi: »Hrvatskoj« briše se točka i dodaju se riječi: »u skladišnoj godini 2014./2015.«.

Članak 16.

U članku 110. u cijelom stavku 8. ispred brojke: »5« zarez i brojka: »6« brišu se.

Članak 17.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-01/346

Zagreb, 24. siječnja 2014.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.