Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Lučke uprave Rijeka

NN 14/2014 (5.2.2014.), Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Lučke uprave Rijeka

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

300

Na temelju članka 47. stavaka 1. i 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/2003, 100/2004, 141/2006, 38/2009 i 123/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. siječnja 2014. godine donijela

ODLUKU

O DOPUNI ODLUKE O OSNIVANJU LUČKE UPRAVE RIJEKA

I.

U Odluci o osnivanju Lučke uprave Rijeka (»Narodne novine«, br. 42/96, 26/2002, 54/2002, 72/2007 i 121/2012), u točki IV. stavku 1. iza podtočke 1e) dodaje se podtočka 1f), koja glasi:

»Bazenu Rijeka dodaje se područje sjeverno od postojeće granice lučkog područja luke Rijeka na Zagrebačkom pristaništu, označeno poligonom Gauss-Krugerovih koordinati točaka proširenja od 1 do 18, i to:

Br. točke

Y

X

1

5454640.43

5021181.81

2

5454643.28

5021194.67

3

5454727.23

5021184.58

4

5454740.33

5021182.47

5

5454756.13

5021178.85

6

5454770.73

5021174.32

7

5454783.70

5021168.98

8

5454816.73

5021155.62

9

5454863.08

5021136.87

10

5454900.28

5021118.47

11

5454945.10

5021096.31

12

5454989.92

5021074.15

13

5455034.74

5021051.98

14

5455079.56

5021029.82

15

5455124.38

5021007.66

16

5455169.20

5020985.49

17

5455209.13

5020965.75

18

5455201.30

5020938.57

Navedeno kopneno područje pomorskog dobra čine sljedeće k.č.:

Katastarsko stanje k.o. Stari grad

k.č. br. 3310

11 m²

P.L. 1970

k.č. br. 3311/1

15 m²

P.L. 1970

k.č. br. 3320

24 m²

P.L. 1970

dio k.č. br. 3321/12

27.230 m²

P.L. 1970

UKUPNO:

27.280 m²


Zemljišno knjižno stanje k.o. Rijeka

z.k.č. br. 1228/15

24 m²

Z.K.U. 5750

z.k.č. br. 1333/1

5.743 m²

Z.K.U. 5151

dio z.k.č. br. 1228/1

774 m²

Z.K.U. 5635

dio z.k.č. br. 1229/1

1624 m²

Z.K.U. 5672

dio z.k.č. br. 1323/1

19.115 m²

Z.K.U. 5108

UKUPNO:

27.280 m²,


a što je označeno na kopiji katastarskog plana u k.o. Stari Grad i kopiji gruntovnog plana u k.o. Rijeka, u mjerilu 1:2000, u Geodetskom elaboratu koji je izradilo trgovačko društvo »GEO DEŠMAN« d.o.o., Rijeka, iz rujna 2013. godine, te kao Prilog 1. čini sastavni dio ove Odluke i ne objavljuje se u »Narodnim novinama.«.

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Narodnim novinama.

Klasa: 022-03/14-04/16

Urbroj: 50301-05/18-14-3

Zagreb, 30. siječnja 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

14 05.02.2014 Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Lučke uprave Rijeka