Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere iskorjenjivanja štetnog organizma crvene palmine pipe Rhinchophorus Ferrugineus (Olivier)

NN 14/2014 (5.2.2014.), Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere iskorjenjivanja štetnog organizma crvene palmine pipe Rhinchophorus Ferrugineus (Olivier)

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

302

Na temelju članka 14. stavka 4. Zakona o biljnom zdravstvu (»Narodne novine«, broj 75/2005 i 55/2011) i članka 8. stavka 1. podtočke (a) Pravilnika o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja crvene palmine pipe – Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) (»Narodne novine«, broj 35/2009 i 103/2011), ministar poljoprivrede donosi

ODLUKU

O ODREĐIVANJU DEMARKIRANIH PODRUČJA U KOJIMA SE PROVODE MJERE ISKORJENJIVANJA ŠTETNOG ORGANIZMA CRVENE PALMINE PIPE RHYNCHOPHORUS FERRUGINEUS (OLIVIER)

I.

Određuju se demarkirana područja u kojima je obvezno provođenje mjera navedenih u Prilogu II. točki 2. Pravilnika o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja crvene palmine pipe – Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) (u daljnjem tekstu: Pravilnik).

II.

Demarkirana područja iz točke I. ove Odluke sastoje se od zaraženog područja u kojem je potvrđena prisutnost crvene palmine pipe i koje uključuje sve osjetljivo bilje koje pokazuje simptome zaraze uzrokovane crvenom palminom pipom i sve osjetljivo bilje koje je u vrijeme sadnje pripadalo istoj partiji, i sigurnosnog područja koje se nalazi oko zaraženog područja, širokog 10 km.

III.

Popis naselja i katastarskih općina koje čine zaraženo područje, te popis katastarskih općina koje čine sigurnosno područje u demarkiranim područjima iz točke I. ove Odluke nalazi se u Prilogu 1. koji je tiskan uz ovu Odluku i njezin je sastavni dio.

IV.

Karte demarkiranih područja iz točke I. ove Odluke nalaze se u Prilogu 2. koji je tiskan uz ovu Odluku i njezin je sastavni dio.

V.

Fitosanitarni inspektor naređuje provođenje mjera u demarkiranom području iz točke I. ove Odluke sukladno Prilogu II. točki 2. Pravilnika, a detaljan opis službenih mjera, način njihova provođenja, vremenski rokovi za provođenje te provoditelji bit će navedeni u akcijskom planu koji će se primjenjivati u demarkiranom području iz točke I. ove Odluke, koji donosi ministar poljoprivrede sukladno članku 8. stavku 1. podtočki (b) Pravilnika.

VI.

Ako granica demarkiranog područja iz točke I. ove Odluke ne obuhvaća cijelu katastarsku općinu, mjere iz točke V. ove Odluke provode se u cijeloj katastarskoj općini, ako su u njoj prisutne biljke domaćini crvene palmine pipe.

VII.

Ako se provođenjem posebnog nadzora sukladno članku 6. stavku 1. Pravilnika tijekom tri uzastopne godine ne pronađe crvena palmina pipa, ukinut će se demarkirana područja iz točke I. ove Odluke i više se neće provoditi mjere iz točke V. ove Odluke.

VIII.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere iskorjenjivanja štetnog organizma crvene palmine pipe Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) (»Narodne novine«, broj 128/2013).

IX.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 320-20/14-01/06

Urbroj: 525-09/0822-14-2

Zagreb, 22. siječnja 2014.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.

PRILOG 1.

Demarkirana područja za crvenu palminu pipu

Godina
utvrđivanja
demarkiranog područja

Županija

Demarkirano područje

Zaraženo područje

Sigurnosno područje
(katastarske općine)

Naziv

Katastarske općine

2013

Istarska

Umag

Petrovija

Savudrija

Umag

Kaštel

Merišće

Momjan

Materada

Kršete

Buje

Triban

Krasica

Lovrečica

Brtonigla

Novigrad

Nova Vas

Donja Mirna

2013/2014

Šibensko-kninska

Šibenik (Šibenik,
Brodarica, Dubrava,
Zlarin, Jadrija, Solaris,
Vodice, Grebaštica,
Primošten)

Zlarin

Žirje

Srima

Jezera

Martinska

Murter

Donje Polje

Betina

Dubrava

Pirovac

Prvić

Vrana

Crnica

Banjevci

Šibenik

Stankovci

Gorica

Velim

Mandalina

Vukšić

Jadrtovac

Ostrovica

Krapanj

Bribir

Vrpolje

Piramatovci

Danilo Biranj

Skradin

Konjevrate

Vačani

Lozovac

Bratiškovci

Bilice

Velika Glava

Vodice

Dubravice

Tribunj

Brištane

Tijesno

Drinovci

Čista

Ključ

Zaton-Raslina

Pakovo Selo

Boraja

Radonić

Primošten

Mirlović Zagora

Rogoznica

Pokrovnik


Ostrogašica

Podumci

Danilo Kraljice

Slivno

Ljubostinje

Sitno Donje

Sitno

Lepenica

Ljubitovica

Primorski Dolac

Prapatnica

Blizna

Mitlo-Vinovac

Bristivica

Račice

Marina

Sevid

Vinišće

2014

Dubrovačko-neretvanska

Zaton

Zaton

Mokošica

Orašac

Obuljeno

Ljubač

Prijevor

Osojnik

Rožat

Petrovo Selo

Komolac


Sustjepan

Dubrovnik

Čajkovica

Knežica

Šumet

Gornji Brgat

Donji Brgat

Grbavac

Martinovići

Makoše

Buići

Čelopeci

Petrača

Čibača

Brašina

Koločep

Lopud

Suđurađ

Trsteno

Kliševo

Gromača

Mrčevo

Brsečine

Dubravica

Mravinjac

Gornji Majkovi

Donji Majkovi


PRILOG 2.

Karte demarkiranih područja za crvenu palminu pipu

Karta 1: Zaraženo i sigurnosno područje na mjestu nalaza Umag

Karta 2: Zaraženo i sigurnosno područje na mjestu nalaza Šibenik

Karta 3: Zaraženo i sigurnosno područje na mjestu nalaza Zaton Veliki


14 05.02.2014 Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere iskorjenjivanja štetnog organizma crvene palmine pipe Rhinchophorus Ferrugineus (Olivier) 14 05.02.2014 Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere iskorjenjivanja štetnog organizma crvene palmine pipe Rhinchophorus Ferrugineus (Olivier)