Odluka o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave i člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji

NN 14/2014 (5.2.2014.), Odluka o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave i člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji

HRVATSKA NARODNA BANKA

304

Na temelju članka 38. stavka 3., članka 45. stavka 5., članka 50. stavka 6. i članka 54. stavka 4. Zakona o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 159/2013) i članka 43. stavka 2. točke 9) Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O PROCJENI PRIMJERENOSTI PREDSJEDNIKA UPRAVE, ČLANA UPRAVE, ČLANA NADZORNOG ODBORA I NOSITELJA KLJUČNE FUNKCIJE U KREDITNOJ INSTITUCIJI

I. OPĆE ODREDBE

Predmet

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom pobliže se propisuju:

– uvjeti za članstvo u upravi i nadzornom odboru kreditne institucije,

– postupak za izdavanje prethodne suglasnosti i dokumentacija koja se prilaže zahtjevu za izdavanje prethodne suglasnosti za imenovanje predsjednika odnosno člana uprave i člana nadzornog odbora kreditne institucije,

– uvjeti koje je kreditna institucija dužna ocjenjivati pri procjeni primjerenosti nositelja ključnih funkcija u kreditnoj instituciji,

– sadržaj politika za izbor i procjenu primjerenosti te ispunjenja uvjeta i dinamika procjene ispunjenja uvjeta za predsjednika i članove uprave i članove nadzornog odbora kreditne institucije,

– sadržaj politike za izbor i procjenu primjerenosti i dinamika procjene ispunjenja uvjeta nositelja ključnih funkcija u kreditnoj instituciji i

– zahtjevi vezani uz osnivanje i rad odbora za imenovanja uključujući način i opseg primjene tih zahtjeva.

(2) Odredbe ove Odluke na odgovarajući se način primjenjuju i na imenovanje osoba koje će biti odgovorne za vođenje poslova te na nositelje ključnih funkcija u podružnici kreditne institucije iz treće zemlje.

(3) Odredbe članka 3. ove Odluke na odgovarajući se način primjenjuju i na imenovanje članova uprave financijskoga holdinga sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili mješovitoga financijskoga holdinga sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

Definicije

Članak 2.

(1) U smislu ove Odluke »postupci« su:

– istražne radnje, kazneni progoni i kazneni postupci i

– postupci koji su prethodili donošenju pravomoćne presude, pravomoćne prisilne mjere ili prekršajne odnosno upravne sankcije.

(2) U smislu ove Odluke »povezane osobe« jesu osobe koje su usko povezane u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom 38. Uredbe (EU) br. 575/2013 te osobe koje su povezane krvnim srodstvom u ravnoj lozi bez ograničenja i pobočnoj lozi zaključno do drugog stupnja, te tazbinskim srodstvom. U smislu ove Odluke osobe povezane tazbinskim srodstvom su rodbina nastala brakom, a ne krvnim srodstvom, uključujući:

– roditelje, braću i sestre bračnog druga,

– djecu bračnog druga koja nisu djeca osobe za koju se procjenjuje povezanost i

– bračne drugove djece osobe za koju se radi procjena.

(3) U smislu ove Odluke »značajan poslovni odnos« jest poslovni odnos koji zadovoljava bilo koji od sljedećih uvjeta:

– ako su ukupne obveze predsjednika ili člana uprave odnosno člana nadzornog odbora i s njima povezanih osoba prema kreditnoj instituciji veće od ukupnih tražbina i ulaganja u tu kreditnu instituciju za iznos koji prelazi 2% temeljnoga kapitala kreditne institucije, a nije manji od tri milijuna kuna,

– kreditna institucija ili s njom povezana osoba ima ulaganje u instrumente temeljnoga kapitala koje prelazi 25% temeljnoga kapitala društva koje kontrolira predsjednik ili član uprave odnosno član nadzornog odbora ili

– ako društvo povezano s predsjednikom ili članom uprave odnosno članom nadzornog odbora kreditne institucije ostvaruje većinu prihoda od pružanja usluga toj kreditnoj instituciji.

(4) U smislu ove Odluke »sukob interesa« jesu okolnosti kada su privatni interesi osobe u suprotnosti s interesom kreditne institucije, a posebice kada privatni interes osobe utječe ili može utjecati na njezinu nepristranost u obavljanju dužnosti.

(5) U smislu ove Odluke »kandidat« je osoba za koju su kreditna institucija ili osnivači podnijeli zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti za imenovanje na funkciju predsjednika ili člana uprave ili člana nadzornog odbora.

(6) U smislu ove Odluke »grupu« čine matično društvo i njegova društva kćeri, uključujući i članice grupe kreditnih institucija u RH.

(7) U smislu ove Odluke pojmovi »kreditna institucija«, »financijska institucija«, »društvo kći« i »matično društvo« koriste se na način kako su definirani člankom 4. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (SL, L 176, 27. 6. 2013. u nastavku teksta: Uredba (EU) br. 575/2013).

II. UVJETI ZA ČLANSTVO U UPRAVI I NADZORNOM ODBORU KREDITNE INSTITUCIJE

Primjerenost

Članak 3.

(1) Hrvatska narodna banka izdat će prethodnu suglasnost za obavljanje funkcije predsjednika odnosno člana uprave osobi koju ocijeni primjerenom. Primjerenom osobom smatrat će se osoba koja:

– ispunjava uvjete propisane člankom 38. Zakona o kreditnim institucijama,

– u skladu s člankom 35. stavkom 2. Zakona o kreditnim institucijama osigurava da cjelokupan sastav uprave ima potrebna stručna znanja, sposobnosti i iskustva koji joj omogućuju da neovisno i samostalno obavlja svoje dužnosti, te ako je njena struktura dovoljno raznolika i

– programom rada dokaže da će osigurati zakonito, sigurno i stabilno poslovanje kreditne institucije.

(2) Hrvatska narodna banka izdat će prethodnu suglasnost za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora kreditne institucije osobi koju ocijeni primjerenom. Primjerenom osobom smatrat će se osoba koja:

– ispunjava uvjete propisane člankom 45. Zakona o kreditnim institucijama i

– u skladu s člankom 35. stavkom 3. Zakona o kreditnim institucijama osigurava da cjelokupan sastav nadzornog odbora ima potrebna stručna znanja, sposobnosti i iskustva koji mu omogućuju da neovisno i samostalno obavlja svoje dužnosti, te ako je njegova struktura dovoljno raznolika.

(3) Hrvatska narodna banka vodit će pri procjeni odgovarajuće raznolikosti strukture uprave i nadzornog odbora računa o vrsti, opsegu i složenosti poslova koje kreditna institucija obavlja i rizicima kojima je ili kojima će biti izložena.

(4) Pri procjeni raznolikosti strukture uprave i nadzornog odbora Hrvatska narodna banka uzet će u obzir raznolikost s obzirom na potrebna znanja, sposobnosti i iskustvo.

Dobar ugled predsjednika i članova uprave i članova nadzornog odbora

Članak 4.

(1) Hrvatska narodna banka smatrat će u smislu članka 38. stavka 1. točke 1. i članka 45. stavka 1. točke 1. Zakona o kreditnim institucijama da dobar ugled nema osoba:

1) koja je pravomoćno osuđena ili protiv koje se vodi kazneni postupak za bilo koje od kaznenih djela iz članka 25. stavka 1. točke 1. podtočke i) Zakona o kreditnim institucijama,

2) koja je pravomoćno osuđena ili protiv koje se vodi kazneni postupak za bilo koje od kaznenih djela koja nisu navedena u članku 25. stavku 1. točki 1. podtočki i) Zakona o kreditnim institucijama, a koja bi mogla utjecati na dobar ugled osobe,

3) strani državljanin koji je pravomoćno osuđen ili protiv kojeg se vodi kazneni postupak za bilo koje od kaznenih djela koja u svom opisu odgovaraju kaznenim djelima iz točaka 1. i 2. ovoga stavka,

4) koja je pravomoćno osuđena, protiv koje je izrečena mjera ili protiv koje nadležni sudovi ili tijela vode postupke zbog nepravilnosti ili nepridržavanja bilo kojih propisa kojima se uređuje bankovna, financijska ili osiguravateljska djelatnost ili kojima se uređuje tržište vrijednosnih papira, vrijednosni papiri ili instrumenti platnog prometa, propisa kojima se regulira pružanje financijskih usluga ili bilo kojih drugih relevantnih propisa, a što može dovesti u sumnju dobar ugled kandidata,

5) koja rukovodi ili je u vrijeme počinjenja djela rukovodila društvom koje je pravomoćno osuđeno, protiv kojeg su izrečene mjere ili protiv kojeg se vode postupci iz točke 4. ovoga stavka, a koji mogu dovesti u sumnju dobar ugled kandidata,

6) koja se nije dokazala svojim dosadašnjim profesionalnim radom i osobnim integritetom,

7) čiji poslovni rezultati ugrožavaju ugled osobe,

8) čija financijska stabilnost ugrožava ugled osobe i

9) za koju postoji neki drugi razlog za sumnju da nema dobar ugled.

(2) Pri procjenjivanju uvjeta iz stavka 1. točaka 2., 3., 4. i 5. ovoga članka Hrvatska narodna banka uzet će u obzir sve dostupne informacije vezane uz vrstu presude, stupanj u kojem se postupak nalazi i izjavljene pravne lijekove, izrečenu sankciju, učinke rehabilitacijskih mjera, postojeće otežavajuće i olakotne okolnosti slučaja, značaj prijestupa ili prekršaja, razdoblje koje je proteklo od vremena počinjenja djela i ponašanje osobe u tom vremenu. Hrvatska narodna banka vodit će računa i o većem broju lakših djela koja pojedinačno ne narušavaju, ali zajedno mogu narušiti dobar ugled osobe.

(3) Dodatno, pri procjeni uvjeta iz stavka 1. točaka 4. i 5. ovoga članka Hrvatska narodna banka uzet će u obzir podatke o svim relevantnim dosadašnjim mjerama, osudama i postupcima u vezi s kandidatom ili društvom kojim kandidat rukovodi ili je rukovodio, a koje je provela ili provodi Hrvatska narodna banka ili drugo nadležno tijelo.

(4) Pri procjeni uvjeta iz stavka 1. točke 6. ovoga članka Hrvatska narodna banka analizirat će informacije koje upućuju na nekorektno ponašanje kandidata u dosadašnjem profesionalnom radu poput netransparentnog postupanja i nesuradnje s nadležnim tijelima, uskraćivanja ili oduzimanja licencije za obavljanje rukovodećih funkcija ili obavljanja stručnih zanimanja ili djelatnosti te, ako je izvedivo, analizirat će i razloge otkaza ugovora o radu, smjene s ključne ili slične funkcije i zabrane vođenja poslova ili zastupanja pravne osobe izrečene od nadležnog tijela.

(5) Pri procjeni uvjeta iz stavka 1. točaka 7. i 8. ovoga članka Hrvatska narodna banka uzet će u obzir financijske i poslovne rezultate trgovačkog društva u kojem kandidat jest ili je bio značajni dioničar ili u kojima kandidat ima ili je imao značajne poslovne udjele odnosno u kojima je obavljao funkciju člana uprave, neku drugu rukovodeću funkciju ili funkciju člana nadzornog odbora, prije nego što je utvrđeno da je društvo počinilo veću nepravilnost ili povredu zakona u svom poslovanju, prije nego što je nad društvom provedena predstečajna nagodba, otvoren stečajni postupak, donesena odluka o prisilnoj likvidaciji ili je oduzeto odobrenje za rad, a koji bi mogli imati utjecaj na ugled kandidata. Hrvatska narodna banka pritom će procijeniti je li postupanje osobe utjecalo na nastanak tih događaja.

(6) Pri procjeni uvjeta iz stavka 1. točke 8. ovoga članka Hrvatska narodna banka uzet će u obzir financijsku stabilnost kandidata i njezin mogući utjecaj na ugled kandidata. Pritom će analizirati:

– dovodi li imovina kandidata u pitanje ispunjenje njegovih financijskih obveza u budućnosti,

– nalazi li se kandidat na popisu neurednih dužnika (npr. HROK, lista poreznih dužnika Ministarstva financija, crna lista, kreditni registri i sl.),

– je li nad imovinom kandidata proveden postupak osobnog bankrota,

– vode li se protiv kandidata građanski i upravni postupci u kojima je kandidat stranka,

– je li kandidat pravomoćno osuđen i vodi li se protiv kandidata kazneni postupak za bilo koje od kaznenih djela koja nisu navedena u članku 25. stavku 1. točki 1. podtočki i) Zakona o kreditnim institucijama,

– podatke o prekršajnoj neosuđivanosti kandidata i vodi li se protiv kandidata prekršajni postupak i

– velika ulaganja ili izloženosti i dobivene zajmove.

Stručna znanja i sposobnosti članova uprave i članova nadzornog odbora

Članak 5.

(1) Hrvatska narodna banka smatrat će u smislu članka 38. stavka 1. točke 2. i članka 45. stavka 1. točke 2. Zakona o kreditnim institucijama odgovarajućim stručnim znanjima najmanje završen diplomski studij iz relevantnog područja u skladu s propisima kojima se uređuje znanstvena djelatnost i visoko obrazovanje te priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, jedan član nadzornog odbora kreditne institucije, koji svojim iskustvom i dosadašnjim radom u nadzornom odboru može dokazati da ispunjava uvjete iz članka 45. stavka 1. točke 2. Zakona o kreditnim institucijama, ne mora imati završen diplomski studij.

(3) Relevantnim područjem iz stavka 1. ovoga članka smatraju se:

– ekonomija i druga srodna područja (npr. financije, poslovodstvo),

– pravo i srodna područja (npr. uprava) ili

– matematika, fizika, informatika, elektrotehnika i srodna područja.

(4) Hrvatska narodna banka može pri procjeni stručnih znanja koje ima kandidat za predsjednika ili člana uprave odnosno člana nadzornog odbora osim postignutog stupnja obrazovanja u skladu sa stavcima 1. i 3. ovoga članka provjeravati i kontinuirano stručno usavršavanje kandidata u sljedećim područjima:

– financijskim tržištima,

– računovodstvenom okviru,

– regulatornom okviru i bonitetnim zahtjevima,

– strateškom planiranju i poznavanju poslovne strategije, poslovnog plana i njegova izvršenja,

– upravljanju rizicima (utvrđivanje, mjerenje, praćenje, kontrola i ovladavanje glavnim vrstama rizika kreditnih institucija),

– korporativnom upravljanju uključujući i sustav unutarnjih kontrola i

– analizi financijskih podataka kreditne institucije.

(5) Hrvatska narodna banka može pri procjeni sposobnosti kandidata za člana uprave u smislu članka 38. stavka 1. točke 2. Zakona o kreditnim institucijama ocjenjivati njegovu odlučnost, stratešku viziju, prosuđivanje rizika, sposobnost vođenja, neovisnost u mišljenju, moć uvjeravanja te sposobnost i spremnost kandidata za kontinuirano učenje i profesionalni razvoj.

(6) Hrvatska narodna banka može pri procjeni sposobnosti kandidata za člana nadzornog odbora u smislu članka 45. stavka 1. točke 2. Zakona o kreditnim institucijama ocjenjivati ima li kandidat sposobnost razumijevanja i kritičkog preispitivanja poslovanja kreditne institucije i rizika kojima je ona izložena te njegovu odlučnost, stratešku viziju, prosuđivanje rizika, neovisnost u mišljenju i spremnost za kontinuirano učenje i profesionalni razvoj.

Iskustvo članova uprave

Članak 6.

(1) Hrvatska narodna banka smatrat će u smislu članka 38. stavka 1. točke 2. Zakona o kreditnim institucijama odgovarajućim iskustvom:

– iskustvo u upravi kreditne institucije,

– iskustvo rukovođenja organizacijskim jedinicama kreditne institucije bitnim za obavljanje njezine djelatnosti ili

– iskustvo rukovođenja podružnicom kreditne institucije.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka Hrvatska narodna banka može u smislu članka 38. stavka 1. točke 2. Zakona o kreditnim institucijama odgovarajućim iskustvom smatrati također:

– iskustvo u upravi financijske institucije,

– iskustvo rukovođenja financijskim poslovima na razini uprave ili neposredno ispod uprave u drugim institucijama ili pravnim osobama koje su sukladno Zakonu o računovodstvu razvrstane u velike poduzetnike,

– rad na ključnim rukovodećim mjestima s visokim stupnjem samostalnosti u tijelu državne uprave odnosno u tijelu nadležnom za nadzor nad kreditnim institucijama ili

– iskustvo prokurista ili savjetnika uprave kreditne institucije.

(3) Hrvatska narodna banka može pri procjeni iskustva iz stavka 2. ovoga članka posebno analizirati radno iskustvo pojedinog kandidata u vezi:

– s financijskim tržištima,

– s računovodstvenim okvirom,

– s regulatornim okvirom i zahtjevima,

– sa strateškim planiranjem i poznavanjem poslovne strategije, poslovnog plana i njegova izvršenja,

– s upravljanjem rizicima (utvrđivanje, mjerenje, praćenje, kontrola i ovladavanje glavnim vrstama rizika kreditne institucije),

– s procjenom djelotvornosti postupaka i mjera kreditne institucije, razvijanjem djelotvornog upravljanja, nadzora i kontrole i

– s tumačenjem financijskih podataka kreditne institucije, utvrđivanjem glavnih problema na osnovi tih podataka te odgovarajućim kontrolama i mjerama.

(4) Pod iskustvom iz stavka 1. ovoga članka podrazumijeva se najmanje tri godine kontinuiranog iskustva u istoj instituciji ili istoj grupi kreditnih institucija u posljednjih deset godina. Pod iskustvom iz stavka 2. ovoga članka podrazumijeva se najmanje pet godina kontinuiranog iskustva u istoj instituciji ili istoj grupi kreditnih institucija ili tijelu u posljednjih deset godina.

(5) Pri procjenjivanju trajanja iskustva kandidata Hrvatska narodna banka može uzeti u obzir više kratkoročnih ili privremenih obavljanja poslova ako utvrdi da je zajedno s ostalim prijašnjim poslovima koje je obavljao kandidat stekao najmanje tri godine kontinuiranog iskustva na poslovima iz stavka 1. ovoga članka odnosno pet godina kontinuiranog iskustva na poslovima iz stavka 2. ovoga članka.

(6) Osim kriterija navedenih u stavcima 1. do 5. ovoga članka Hrvatska narodna banka može s obzirom na funkciju i instituciju u koju se kandidat imenuje iskustvo kandidata dodatno procjenjivati prema sljedećim kriterijima:

– prirodi i složenosti poslova koje je kandidat radio, uključujući i organizacijsku strukturu u kojoj su se poslovi obavljali,

– opsegu nadležnosti, ovlastima za odlučivanje i odgovornosti i

– broju podređenih radnika.

Sukob interesa članova uprave

Članak 7.

(1) U smislu članka 38. stavka 1. točke 3. Zakona o kreditnim institucijama smatra se da postoji sukob interesa:

1) ako taj član uprave ili s njim povezana osoba ima značajan poslovni odnos s kreditnom institucijom,

2) ako je član uprave kreditne institucije ujedno i član nadzornog odbora neke od kreditnih ili financijskih institucija upisanih u sudski registar u Republici Hrvatskoj ili

3) ako druge okolnosti upućuju na sukob interesa.

(2) Iznimno od stavka 1. točke 2) ovoga članka neće se smatrati da postoji sukob interesa ako je član uprave kreditne institucije ujedno i član nadzornog odbora:

– njenih društava kćeri, a koje su kreditne ili financijske institucije ili

– kreditnih ili financijskih institucija koje pripadaju istoj grupi kreditnih institucija kojoj pripada i kreditna institucija.

(3) Hrvatska narodna banka pri procjenjivanju drugih okolnosti koje upućuju na to da je kandidat u sukobu interesa uzet će u obzir:

– prijašnja i sadašnja radna mjesta na kojima je kandidat radio u kreditnoj instituciji ili drugim trgovačkim društvima,

– osobne, profesionalne i druge poslovne odnose s članovima uprave, članovima nadzornog odbora, nositeljima ključnih funkcija i višim rukovodstvom te kreditne institucije ili njenog matičnog društva ili njenog društva kćeri i

– osobne, profesionalne ili druge poslovne odnose s imateljima kvalificiranog udjela u toj kreditnoj instituciji ili njenom matičnom društvu ili njenom društvu kćeri.

Iskustvo članova nadzornog odbora

Članak 8.

(1) Hrvatska narodna banka smatrat će u smislu članka 45. stavka 1. točke 2. Zakona o kreditnim institucijama odgovarajućim iskustvom u poslovima nadzora:

1) iskustvo u upravi ili nadzornom odboru kreditne institucije,

2) iskustvo u upravi ili nadzornom odboru financijske institucije,

3) rad u tijelu nadležnom za nadzor nad kreditnim ili financijskim institucijama,

4) iskustvo stečeno dugogodišnjim akademskim radom,

5) iskustvo stečeno dugogodišnjim radom u tijelima državne uprave ili javnopravnim tijelima na ključnim rukovodećim mjestima s visokim stupnjem samostalnosti,

6) dugogodišnje rukovođenje organizacijskim jedinicama u kreditnim ili financijskim institucijama bitnim za obavljanje njihove djelatnosti,

7) iskustvo rukovođenja podružnicom kreditne ili financijske institucije,

8) iskustvo prokurista ili savjetnika uprave kreditne ili financijske institucije ili

9) dugogodišnje iskustvo u rukovođenju financijskim poslovima u pravnim osobama koje imaju veliko gospodarsko značenje i znatan obujam poslova.

(2) Pod iskustvom iz točke 1. stavka 1. ovoga članka podrazumijeva se najmanje pet godina kontinuiranog iskustva na poslovima člana uprave ili nadzornog odbora u kreditnoj instituciji odnosno najmanje sedam godina kontinuiranog iskustva na drugim poslovima iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Hrvatska narodna banka provjeravat će pri procjeni iskustva kandidata za člana nadzornog odbora ima li član dovoljno iskustva da bi mogao kritički preispitivati odluke i djelotvorno nadzirati upravu kreditne institucije te ispunjavati druge obveze propisane za člana nadzornog odbora.

Sukob interesa i neovisnost članova nadzornog odbora

Članak 9.

(1) U smislu članka 45. stavka 1. točke 3. Zakona o kreditnim institucijama smatra se da postoji sukob interesa:

1) ako član nadzornog odbora ili s njim povezana osoba ima značajan poslovni odnos s kreditnom institucijom,

2) ako je član nadzornog odbora ujedno i član nadzornog odbora ili uprave druge kreditne institucije, financijske institucije, mješovitoga financijskoga holdinga ili financijskog holdinga, a koji nisu dio iste grupe kreditnih institucija kojoj pripada i ta kreditna institucija ili

3) ako druge okolnosti upućuju na sukob interesa.

(2) U smislu točke 3. prethodnog stavka pod drugim okolnostima koje upućuju na sukob interesa podrazumijevaju se okolnosti iz članka 7. stavka 3. ove Odluke.

(3) U smislu članka 45. stavka 2. Zakona o kreditnim institucijama smatra se da je član nadzornog odbora neovisan:

1) ako nije dioničar te kreditne institucije ni s njom povezanog društva,

2) ako nije član uprave društva koje je povezano s kreditnom institucijom i ako nije bio na tom položaju u posljednjih pet godina,

3) ako u posljednjih pet godina nije bio član uprave ili nositelj ključne funkcije u toj kreditnoj instituciji,

4) ako nije zaposlenik društva koje je povezano s kreditnom institucijom ili u posljednje tri godine nije bio zaposlenik koji nije pokriven točkom 3) ovoga stavka te kreditne institucije ili s njom povezanog društva,

5) ako osim naknade za obnašanje funkcije člana nadzornog odbora od kreditne institucije i s njom povezanih društava ne prima niti je primao značajnu naknadu,

6) ako nije ili u posljednje tri godine nije bio član, partner ili zaposlenik revizorskog društva koje pruža ili je pružalo revizorske usluge kreditnoj instituciji ili s njom povezanom društvu,

7) ako nije član uprave drugog društva u kojem je član uprave kreditne institucije član nadzornog odbora,

8) ako nije povezan s članovima uprave kreditne institucije i

9) ako nije član nadzornog odbora te kreditne institucije više od 12 godina.

Posvećenost ispunjavanju dužnosti

Članak 10.

(1) U skladu s člankom 38. stavkom 1. točkom 6. i člankom 45. stavkom 1. točkom 4. Zakona o kreditnim institucijama smatra se da predsjednik ili član uprave ili član nadzornog odbora ne može posvetiti dovoljno vremena ispunjavanju obveza iz svoje nadležnosti ako istodobno obnaša:

– funkciju predsjednika ili člana uprave kreditne institucije i još jednu funkciju člana uprave nekoga drugoga trgovačkog društva ili funkciju vođenja javnoga trgovačkog društva ili komanditnog društva,

– funkciju člana uprave i više od dvije funkcije člana nadzornog odbora ili

– više od četiri funkcije člana nadzornog odbora.

(2) Pri procjeni iz stavka 1. ovoga članka jednom funkcijom smatraju se funkcije člana uprave ili nadzornog odbora:

– društava unutar iste grupe i

– društava u kojima kreditna institucija ima kvalificirani udio.

(3) Ograničenja iz stavka 1. ovoga članka ne odnose se na članove nadzornog odbora koji predstavljaju Republiku Hrvatsku ili neku drugu državu članicu u tim tijelima.

(4) Funkcije člana uprave ili nadzornog odbora u organizacijama koje nisu osnovane primarno s ciljem ostvarivanja dobiti ne uzimaju se u obzir pri procjeni iz stavka 1. ovoga članka.

III. POSTUPAK IZDAVANJA SUGLASNOSTI ZA PREDSJEDNIKA ILI ČLANA UPRAVE I ČLANA NADZORNOG ODBORA KREDITNE INSTITUCIJE I DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV

Zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti

Članak 11.

(1) Kreditna institucija može za predsjednika ili člana uprave imenovati odnosno člana nadzornog odbora imenovati ili izabrati osobu za koju je dobila prethodnu suglasnost Hrvatske narodne banke.

(2) Zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti podnosi se Hrvatskoj narodnoj banci najkasnije tri mjeseca prije isteka mandata predsjednika ili člana uprave odnosno člana nadzornog odbora kreditne institucije. U slučaju opoziva, ostavke ili smrti člana nadzornog odbora ako time nadzorni odbor nema najmanje onoliko članova koliko je potrebno da bi na temelju zakona ili statuta mogao valjano odlučivati u radu, kreditna institucija dužna je zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti podnijeti Hrvatskoj narodnoj banci najkasnije dva mjeseca nakon nastupanja navedenih događaja.

(3) Iznimno od stavaka 1. i 2. ovoga članka za osobe koje imenuje sud u skladu s člankom 39. stavkom 3. i člankom 46. stavkom 3. Zakona o kreditnim institucijama, odnosno nadzorni odbor u skladu s člankom 39. stavkom 14. Zakona o kreditnim institucijama, kreditna institucija nije dužna dobiti prethodnu suglasnost Hrvatske narodne banke.

(4) Zahtjev iz stavka 2. ovoga članka mora sadržavati funkciju i nadležnosti za koje se kandidat namjerava imenovati, obrazloženje odluke o odabiru kandidata te najmanje sljedeće:

1) osobne podatke osobe koja se imenuje uključujući ime, prezime, djevojačko prezime, mjesto i datum rođenja, prebivalište odnosno boravište, državljanstvo i druge osobne podatke,

2) informacije o obrazovanju uključujući kronološki popis svih stupnjeva obrazovanja s godinom završetka, trajanjem i stečenim akademskim zvanjem,

3) informacije o stručnom usavršavanju uključujući kronološki popis svih oblika stručnog usavršavanja, pri čemu valja navesti teme, organizatore i trajanje, godine polaganja stručnih ispita, certifikata, licencija i slično,

4) za strane državljane informacije o razini znanja hrvatskog jezika,

5) informacije o radnom iskustvu, uključujući navođenje kronološkim redom svih dosadašnjih poslodavaca i radnih mjesta, odnosno funkcija koje su obavljali izvan radnog mjesta s naznakom razdoblja u kojima su obavljali pojedine funkcije,

6) za radna mjesta ili funkcije na kojima je kandidat radio odnosno koje je obnašao u posljednjih deset godina, navodi se:

– opis poslova koje je kandidat obavljao na tom radnom mjestu ili funkciji,

– organizacijska struktura poslodavca kod kojeg su se poslovi obavljali odnosno funkcija obnašala u vrijeme kad je kandidat radio na tom radnom mjestu,

– opseg nadležnosti, ovlasti za odlučivanje i odgovornost te

– broj podređenih radnika,

7) pri inicijalnom imenovanju u toj kreditnoj instituciji informaciju o preporuci koju daje izravno nadređena osoba, odnosno kod članova uprave član nadzornog odbora, u poslodavcu kod kojeg je kandidat radio posljednje tri godine ako su dostupne odnosno, ako nisu dostupne, obrazloženje razloga njihove nedostupnosti,

8) informaciju o tome vodi li se protiv osobe postupak odnosno je li kandidat pravomoćno osuđen za jedno ili više kaznenih djela navedenih u članku 25. stavku 1. točki 1. podtočki i) Zakona o kreditnim institucijama i u članku 239. stavku 2. Zakona o trgovačkim društvima odnosno za bilo koje drugo kazneno djelo,

9) informaciju o tome je li kandidat pravomoćno osuđen, je li protiv njega izrečena mjera i vode li nadležni sudovi ili tijela postupke protiv kandidata zbog nepravilnosti ili nepridržavanja bilo kojih propisa kojima se uređuje bankovna, financijska ili osiguravateljska djelatnost ili kojima se uređuje tržište vrijednosnih papira, vrijednosni papiri ili instrumenti platnog prometa ili kojima se regulira pružanje financijskih usluga ili bilo kojih drugih relevantnih propisa, a koji mogu dovesti u sumnju dobar ugled kandidata,

10) informaciju o tome vodi li se protiv kandidata postupak odnosno je li kandidat pravomoćno osuđen za neki od prekršaja koji nisu navedeni u točki 9., a koji bi mogli negativno utjecati na financijsku stabilnost kandidata i njegov ugled,

11) informaciju o tome je li kandidat ili društvo kojim je rukovodio postao dužnik u stečajnom ili sličnom postupku,

12) informaciju o tome sudjeluje li kandidat kao stranka u građanskom ili upravnom postupku koji bi mogao negativno utjecati na financijsku stabilnost kandidata i njegov ugled,

13) informaciju o financijskom stanju kandidata uključujući i informaciju o tome dovodi li imovina kandidata u pitanje ispunjenje njegovih financijskih obveza u budućnosti, nalazi li se kandidat na popisu neurednih dužnika (npr. HROK, lista poreznih dužnika Ministarstva financija, crna lista, kreditni registar i sl.) i je li nad imovinom kandidata pokrenut ovršni ili stečajni postupak ili postupak osobnog bankrota,

14) informaciju o financijskim i poslovnim rezultatima trgovačkih društava u kojima kandidat jest ili je bio značajni dioničar ili u kojima kandidat ima ili je imao značajne poslovne udjele odnosno u kojima je obavljao funkciju člana uprave ili neku drugu rukovodeću funkciju, uključujući i informaciju o tome je li nad društvom provedena predstečajna nagodba, otvoren stečajni postupak, donesena odluka o prisilnoj likvidaciji ili mu je oduzeto odobrenje za rad,

15) informaciju o tome je li procjenu primjerenosti osobe već provelo neko drugo nadležno tijelo (uključujući podatke o tom tijelu i dokaze o rezultatima procjene),

16) informaciju o svim poslovnim odnosima osobe i s njom povezane osobe s kreditnom institucijom, članovima uprave, nadzornog odbora i nositeljima ključnih funkcija te kvalificiranim imateljem u toj kreditnoj instituciji, njenom matičnom društvu ili njenom društvu kćeri i

17) informaciju o rezultatu procjene primjerenosti koju je provela kreditna institucija i obrazloženju procjene.

(5) Zahtjev iz stavka 2. ovoga članka podnosi se na obrascu iz Priloga 1. ove Odluke, kojem se prilažu:

1) odluka o imenovanju kandidata za predsjednika ili člana uprave odnosno člana nadzornog odbora, odnosno ako je statutom predviđeno da određeni dioničar imenuje određeni broj članova nadzornog odbora prilaže se odluka tog dioničara o imenovanju člana nadzornog odbora,

2) rezultati procjene primjerenosti koju je provela kreditna institucija s obrazloženjem,

3) ovjerena preslika osobne iskaznice (odnosno ovjerena preslika putovnice za strane državljane),

4) ovjerena preslika diplome (odnosno prijevod diplome stranog fakulteta koju je ovjerio stalni sudski tumač),

5) za kandidate koji u trenutku podnošenja zahtjeva ne obnašaju funkciju predsjednika uprave, člana uprave ili člana nadzornog odbora u kreditnoj instituciji u Republici Hrvatskoj potvrda pravne osobe u kojoj je kandidat stekao iskustvo iz članka 6. stavaka 4. i 5. i članka 8. stavka 2. ove Odluke, pri čemu valja navesti njegov opseg nadležnosti, ovlasti za odlučivanje i odgovornosti te, ako je izvedivo, broj podređenih zaposlenika,

6) ispunjeni Upitnik iz Priloga 2. ove Odluke,

7) ako su dostupne, preporuke izravno nadređenih osoba u poslodavcu barem za posljednje tri godine,

8) izjavu o tome je li kandidat pravomoćno osuđen za jedno ili više kaznenih djela navedenih u članku 25. stavku 1. točki 1. podtočki i) Zakona o kreditnim institucijama i u članku 239. stavku 2. Zakona o trgovačkim društvima, odnosno za bilo koje drugo kazneno djelo, je li kandidat pravomoćno osuđen za neki od prekršaja te vodi li se protiv njega postupak,

9) ako je dostupan izvod iz kaznene i prekršajne evidencije, i to:

– za državljane Republike Hrvatske uvjerenje općinskog suda o tome vodi li se protiv kandidata kazneni postupak, koje nije starije od tri mjeseca te

– za strane državljane podatke o prekršajnoj neosuđivanosti kandidata, o tome vodi li se protiv kandidata kazneni ili prekršajni postupak te o tome je li kandidat pravomoćno osuđen za kazneno djelo, koji nisu stariji od tri mjeseca i

10) za kandidata koji se imenuje za predsjednika ili člana uprave program rada iz članka 12. ove Odluke.

(6) Kada se ista osoba ponovno imenuje u upravu odnosno nadzorni odbor kreditne institucije, zahtjevu za izdavanje prethodne suglasnosti nije potrebno priložiti dokumente navedene pod točkama 4), 5) i 7) stavka 5. ovoga članka.

(7) Osim dokumenata iz stavka 5. ovoga članka zahtjevu se mogu priložiti i drugi dokumenti kojima se može potvrditi dobar ugled, stručna znanja, sposobnost i iskustvo kandidata.

(8) Hrvatska narodna banka može od kreditne institucije koja je podnijela zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti za imenovanje predsjednika ili člana uprave odnosno člana nadzornog odbora zatražiti i druge dokumente, podatke i informacije kojima se dokazuje da kandidat ispunjava propisane uvjete za predsjednika ili člana uprave odnosno člana nadzornog odbora.

Program rada

Članak 12.

(1) Program rada iz članka 11. stavka 5. točke 10) ove Odluke za kandidata koji se predlaže imenovati za predsjednika uprave treba sadržavati:

1) kratak opis stanja uključujući izloženost rizicima u kreditnoj instituciji u kojoj je predložen za predsjednika uprave,

2) opis okružja u kojem posluje kreditna institucija i njezin položaj u odnosu na usporedive kreditne institucije te u odnosu na konkurenciju, potrebno je navesti uočene prednosti, ali i određene slabosti u odnosu na usporedive grupe,

3) opis makroekonomskih i drugih pretpostavki koje su uzete u obzir pri planiranju,

4) detaljan opis planiranih aktivnosti u mandatnom razdoblju i planiranu dinamiku realizacije, pri čemu valja istaknuti značajne promjene u odnosu na postojeće stanje,

5) projekcije bilance i računa dobiti i gubitka za mandatno razdoblje na obrascima na kojima se dostavljaju nadzorna izvješća Hrvatskoj narodnoj banci,

6) planirane aktivnosti i infrastrukturne prilagodbe vezane uz informacijski sustav, interne politike i procedure, sustav unutarnjih kontrola i ostale funkcije koje su podrška osnovnim aktivnostima,

7) ovisno o planiranim aktivnostima, objašnjenje mogućih potreba za organizacijskom prilagodbom i detaljnu razradu nove organizacijske sheme s naznakom novih nositelja ključnih funkcija u kreditnoj instituciji i

8) podjelu ovlasti između članova uprave, uključujući i predsjednika uprave, te objašnjenje i promjene u odnosu na postojeće stanje i moguće promjene u upravi.

(2) Pri izradi programa rada iz prethodnog stavka ovoga članka kandidat za člana uprave kreditne institucije dužan je imati na umu poslovnu strategiju i financijski plan kreditne institucije. Na temelju toga kandidat za člana uprave obvezan je detaljno razraditi točke iz obveznog okvira programa rada kandidata za predsjednika uprave koje su bitne za realizaciju i učinke planiranih aktivnosti u njegovu području budućeg rada i odgovornosti.

Odlučivanje o zahtjevu

Članak 13.

(1) Hrvatska narodna banka u skladu s člankom 39. stavkom 8. Zakona o kreditnim institucijama može, u postupku odlučivanja o prethodnoj suglasnosti, pozvati kandidata za predsjednika ili člana uprave da osobno prikaže svoj program rada i rukovođenja poslovima kreditne institucije u sljedećem mandatnom razdoblju.

(2) Hrvatska narodna banka obavijestit će kandidata u slučaju iz stavka 1. ovoga članka najmanje sedam dana prije održavanja prezentacije o mjestu i datumu njezina održavanja.

Ažuriranje podataka

Članak 14.

(1) Kreditna institucija dužna je najmanje jednom godišnje, i to najkasnije do 30. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu, Hrvatskoj narodnoj banci za predsjednika i članove uprave te članove nadzornog odbora dostaviti ažurirani upitnik iz Priloga 2. ove Odluke i priložiti obrazložene rezultate redovne procjene primjerenosti koju je provela.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ako dođe do promjene informacija iz upitnika koje bi mogle upućivati na to da osoba više ne zadovoljava propisane uvjete, kreditna institucija dužna je o tome bez odgađanja obavijestiti Hrvatsku narodnu banku, a najkasnije osam dana nakon utvrđivanja promjene.

IV. PROCJENA PRIMJERENOSTI NOSITELJA KLJUČNIH FUNKCIJA

Nositelji ključnih funkcija

Članak 15.

(1) Kreditna institucija dužna je u skladu s vrstom, opsegom i složenošću poslova te svojom organizacijom odrediti ključne funkcije u kreditnoj instituciji.

(2) Nositeljima ključnih funkcija kreditna institucija dužna je smatrati osobe odgovorne za rad kontrolnih funkcija, osobe odgovorne za poslovanje s korporativnim klijentima i stanovništvom, osobu odgovornu za poslovanje riznice i ostale osobe koje obnašaju one funkcije koje im omogućavaju značajan utjecaj na upravljanje kreditnom institucijom, ali koji nisu ni članovi uprave, ni članovi nadzornog odbora.

(3) Uprava kreditne institucije dužna je donijeti i provoditi politiku za izbor i procjenu primjerenosti nositelja ključnih funkcija u kreditnoj instituciji.

(4) Primjerenim nositeljem ključne funkcije smatra se osoba:

1) koja ima dobar ugled,

2) koja ima odgovarajuća stručna znanja, sposobnost i iskustvo potrebne za ispunjavanje obveza iz svoje nadležnosti,

3) koja nije u sukobu interesa u odnosu na kreditnu instituciju, dioničare, članove nadzornog odbora, članove uprave i više rukovodstvo kreditne institucije,

4) koja može posvetiti dovoljno vremena ispunjavanju obveza iz svoje nadležnosti i

5) koja zadovoljava propisane uvjete za obnašanje te dužnosti.

Odbor za imenovanja

Članak 16.

(1) Značajnom kreditnom institucijom za potrebe ove Odluke smatra se svaka kreditna institucija kojoj prosječni iznos imovine na kraju prethodne tri poslovne godine iskazane u revidiranim financijskim izvještajima prelazi iznos od sedam milijardi kuna.

(2) Odborom za imenovanja u smislu ove Odluke smatra se odbor za imenovanja koji je osnovala kreditna institucija ili odbor za imenovanja koji je osnovala njena matična kreditna institucija u skladu s člankom 50. stavkom 5. Zakona o kreditnim institucijama.

(3) Odbor za imenovanja dužan je osim poslova propisanih člankom 51. Zakona o kreditnim institucijama obavljati i sljedeće poslove:

1) pripremanje opisa dužnosti i potrebnih uvjeta za obnašanje te dužnosti pojedinog člana uprave ili nadzornog odbora, te očekivane posvećenosti ispunjavanju te dužnosti i

2) određivanje ciljane zastupljenosti slabije zastupljenog spola u upravi i nadzornom odboru, te predložiti strategiju povećanja broja slabije zastupljenog spola.

(4) Kreditna institucija dužna je ciljanu zastupljenost slabije zastupljenog spola i način njezinog postizanja javno objaviti sukladno članku 435. stavku 2. točki c) Uredbe (EU) br. 575/2013.

V. SADRŽAJ POLITIKE KREDITNE INSTITUCIJE I DINAMIKA PROCJENE PRIMJERENOSTI PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVE, ČLANOVA NADZORNOG ODBORA I NOSITELJA KLJUČNIH FUNKCIJA

Interni akti kreditne institucije

Članak 17.

(1) Kreditna institucija dužna je usvojiti i primjenjivati politiku kojom će propisati ciljanu strukturu uprave i nadzornog odbora s obzirom:

1) na vrstu, opseg i složenost poslova kreditne institucije,

2) na profil rizičnosti kreditne institucije i

3) na poslovnu strategiju kreditne institucije.

(2) Politiku iz stavka 1. ovoga članka:

– za upravu donosi uprava uz prethodnu suglasnost nadzornog odbora, a

– za nadzorni odbor donosi glavna skupština kreditne institucije.

(3) Kreditna institucija dužna je politikom s obzirom na ciljanu strukturu uprave i nadzornog odbora detaljno propisati uvjete za predsjednika uprave, pojedine članove uprave i nadzornog odbora odnosno nositelje ključnih funkcija, uključujući:

1) njihovu specifičnu nadležnost,

2) odgovarajuća stručna znanja, sposobnost i iskustvo potrebne za ispunjavanje obveza iz njihove nadležnosti,

3) zahtjev za kontinuiranu edukaciju i

4) zahtjev za posvećenost ispunjavanju obveza iz njihove nadležnosti.

(4) Pri procjeni dobrog ugleda i sukoba interesa kreditna institucija dužna je voditi računa o tome da predsjednik uprave, članovi uprave, članovi nadzornog odbora i nositelji ključnih funkcija trebaju u svakom slučaju imati dobar ugled i ne smiju biti u sukobu interesa, te je dužna razmotriti sve dostupne informacije koje bi mogle dovesti u sumnju dobar ugled odnosno upućivati na potencijalni sukob interesa tih osoba.

(5) Kreditna institucija dužna je utvrditi postupak kontinuirane edukacije predsjednika uprave, članova uprave, članova nadzornog odbora i nositelja ključnih funkcija, a kojim će osigurati da njihova stručna znanja budu trajno prikladna.

Zahtjevi vezani uz postupak procjene primjerenosti

Članak 18.

(1) Kreditna institucija dužna je prije podnošenja zahtjeva Hrvatskoj narodnoj banci u skladu s odredbama članka 39., 40., i 46. Zakona o kreditnim institucijama provesti postupak procjene primjerenosti svakoga kandidata.

(2) Kreditna institucija dužna je provesti postupak procjene primjerenosti svakoga kandidata za nositelja ključnih funkcija u kreditnoj instituciji prije imenovanja na tu funkciju. Iznimno, kreditna institucija može provesti postupak procjene primjerenosti nositelja ključne funkcije nakon što je imenovan na dužnost ako okolnosti imenovanja nisu dopustile prethodnu procjenu primjerenosti. U tom slučaju procjenu primjerenosti nositelja ključne funkcije dužna je provesti u roku od šest tjedana od dana imenovanja.

(3) Kreditna institucija dužna je najmanje jednom godišnje provoditi postupak ponovne procjene primjerenosti predsjednika uprave, članova uprave i nadzornog odbora te nositelja ključnih funkcija u kreditnoj instituciji s ciljem utvrđivanja njihove stalne primjerenosti za obnašanje funkcija na koje su imenovani.

(4) Pri provođenju redovne godišnje procjene primjerenosti predsjednika uprave, pojedinih članova uprave odnosno nadzornog odbora kreditna institucija dužna je voditi računa o primjerenosti uprave odnosno nadzornog odbora u cjelini.

(5) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, kreditna institucija dužna je provesti izvanrednu procjenu primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora ili nositelja ključne funkcije kada nastupe okolnosti za provjeru primjerenosti propisane politikom iz članka 20. stavka 1. točke 4) ove Odluke.

(6) Pri provođenju postupka iz prethodnog stavka ovoga članka kreditna institucija može provesti samo djelomičnu procjenu utjecaja izmijenjenih okolnosti na primjerenost predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora ili nositelja ključne funkcije.

Aktivnosti koje slijede nakon provedenog postupka procjene primjerenosti

Članak 19.

(1) Kreditna će institucija kao kandidata za predsjednika uprave, člana uprave ili člana nadzornog odbora predložiti odnosno kao nositelja ključne funkcije imenovati osobu za koju je procijenila da je primjerena.

(2) Ako kreditna institucija u postupku naknadne procjene primjerenosti predsjednika uprave i pojedinih članova uprave ili nadzornog odbora utvrdi da predsjednik uprave, član uprave ili član nadzornog odbora više nije primjeren, dužna je zamijeniti tu osobu. Iznimno, ako kreditna institucija ocijeni da su nedostaci u primjerenosti manji i da ih je moguće otkloniti u kratkom roku, kreditna institucija može poduzeti odgovarajuće mjere kojima će se ponovno uspostaviti primjerenost tog člana.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka kreditna institucija dužna je u roku od osam radnih dana, računajući od dana završetka postupka procjene, obavijestiti Hrvatsku narodnu banku o rezultatima procjene i svojoj odluci te mjerama koje je odlučila poduzeti radi uspostave njegove ponovne primjerenosti ili o odluci o njegovoj zamjeni drugim kandidatom. Rezultate procjene i odluku kreditna institucija dužna je obrazložiti.

(4) Ako kreditna institucija u postupku naknadne procjene primjerenosti utvrdi da nositelj ključne funkcije u kreditnoj instituciji više nije primjeren, dužna ga je zamijeniti. Iznimno, ako kreditna institucija ocijeni da su nedostaci u primjerenosti manji i da ih je moguće otkloniti u kratkom roku, kreditna institucija može poduzeti odgovarajuće mjere kojima će se ponovno uspostaviti primjerenost tog člana.

(5) Kreditna institucija dužna je sve postupke procjene primjerenosti predsjednika uprave, pojedinih članova uprave, članova nadzornog odbora i nositelja ključnih funkcija u kreditnoj instituciji adekvatno dokumentirati.

(6) Kreditna institucija dužna je obvezati predsjednika uprave, članove uprave, članove nadzornog odbora i nositelje ključnih funkcija da je obavijeste o svakom bitnom događaju ili okolnosti koja značajno utječe na njihovu primjerenost za obnašanje dužnosti na koju su imenovani, odnosno najmanje jednom godišnje obavijeste o činjenici da su podaci na temelju kojih je izvršena inicijalna procjena primjerenosti nepromijenjeni.

Politika o postupku procjene primjerenosti i odluka o primjerenosti

Članak 20.

(1) Kreditna institucija dužna je politikom najmanje propisati sljedeće:

1) stručnu službu odgovornu za provedbu procjene primjerenosti predsjednika uprave, pojedinog člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključnih funkcija u kreditnoj instituciji,

2) postupak procjene primjerenosti uključujući rokove dostave dokumentacije, rokove i način provedbe postupka, način očitovanja osobe koja se procjenjuje i izvješćivanje o rezultatima postupka,

3) informacije i dokumentaciju koje predsjednik uprave, član uprave, član nadzornog odbora odnosno nositelj ključne funkcije treba dostaviti kreditnoj instituciji za provedbu procjene,

4) situacije i okolnosti zbog kojih je potrebno izvršiti izvanrednu procjenu primjerenosti pojedinog člana uprave, nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije i

5) oblik i način čuvanja dokumentacije o provedenom postupku procjene primjerenosti.

(2) Procjenu primjerenosti člana nadzornog odbora provodi stručna služba iz stavka 1. ovoga članka. Na temelju rezultata procjene primjerenosti uprava priprema prijedlog odluke o primjerenosti člana nadzornog odbora. Uprava prijedlog odluke dostavlja nadzornom odboru ili odboru za imenovanja ako je osnovan na očitovanje. Glavna skupština donosi odluku o primjerenosti člana nadzornog odbora.

(3) Procjenu primjerenosti s prijedlogom odluke o primjerenosti predsjednika ili člana uprave priprema stručna služba. Uprava prijedlog odluke dostavlja nadzornom odboru ili odboru za imenovanja ako je osnovan na očitovanje. Odluku o primjerenosti predsjednika ili člana uprave donosi nadzorni odbor.

(4) Rezultate procjene primjerenosti s prijedlogom odluke o primjerenosti nositelja ključne funkcije priprema stručna služba. Uprava donosi odluku o primjerenosti nositelja ključne funkcije, osim za osobe odgovorne za rad kontrolnih funkcija. Odluku o primjerenosti osobe odgovorne za rad kontrolne funkcije donosi nadzorni odbor.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Stupanje na snagu i primjena

Članak 21.

(1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

(2) Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji (»Narodne novine«, br. 68/2013.).

(3) Postupci započeti prije stupanja na snagu ove Odluke dovršit će se u skladu s odredbama propisa koji su važili do stupanja na snagu ove Odluke.

(4) Predsjednik uprave ili član uprave dužni su uskladiti se s odredbama članka 10. ove Odluke do 1. srpnja 2014.

(5) Kreditna institucija dužna je Hrvatskoj narodnoj banci prvi put dostaviti ažurirani upitnik iz priloga 2. ove Odluke i priložiti obrazložene rezultate redovne procjene primjerenosti za predsjednika uprave i člana uprave do 30. lipnja 2014. godine.

(5) Iznimno od članka 17. stavka 2. do 30. lipnja 2014. politiku kojom će biti propisana ciljana struktura nadzornog odbora, može donositi uprava kreditne institucije uz prethodnu suglasnost nadzornog odbora.

O. br: 23-020/01-14/BV

Zagreb, 29. siječnja 2014.

Guverner

prof. dr. sc. Boris Vujčić, v. r.

PRILOG 1.

HRVATSKA NARODNA BANKA
Sektor bonitetne regulative i
supervizije

Ur. broj: ______________

Zagreb, ______________

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE PRETHODNE SUGLASNOSTI
ZA IMENOVANJE PREDSJEDNIKA ILI ČLANA UPRAVE
ILI ČLANA NADZORNOG ODBORA

1. Podaci o kreditnoj instituciji koja podnosi zahtjev:

KREDITNA INSTITUCIJA ____________________________

Sjedište ____________________________________________

OIB: ______________________________________________

2. Zahtjev se podnosi radi izdavanja prethodne suglasnosti za imenovanje na funkciju:

☐ člana nadzornog odbora

☐ predsjednika uprave

☐ člana uprave

3. Podaci o osobi za koju se zahtjev podnosi:

Ime i prezime: _______________________________________

Datum i mjesto rođenja: ________________________________

OIB: ______________________________________________

Prebivalište: _________________________________________

4. Funkcija i nadležnosti za koje se kandidat namjerava imenovati i
predloženo trajanje mandata: ___________________________

5. Obrazloženje odluke o odabiru kandidata:

Mjesto i datum                                      Ime i prezime ovlaštene osobe
                                                                podnositelja zahtjeva

U prilogu ovoga zahtjeva dostavlja se:

1) odluka o imenovanju kandidata za predsjednika odnosno člana uprave i člana nadzornog odbora,

2) rezultati procjene primjerenosti koju je provela kreditna institucija s obrazloženjem,

3) ovjerena preslika osobne iskaznice odnosno ovjerena preslika putovnice za strane državljane,

4) ovjerena preslika diplome odnosno prijevod diplome stranog fakulteta koju je ovjerio stalni sudski tumač,

5) za kandidate koji u trenutku podnošenja zahtjeva ne obnašaju funkciju predsjednika uprave, člana uprave ili člana nadzornog odbora u kreditnoj instituciji u Republici Hrvatskoj, potvrda pravne osobe u kojoj je kandidat stekao iskustvo iz članka 6. stavaka 4. i 5. i članka 8. stavka 2. ove Odluke, pri čemu je potrebno navesti njegov opseg nadležnosti, ovlasti za odlučivanje i odgovornosti te, ako je izvedivo, broj podređenih zaposlenika,

6) ispunjeni Upitnik,

7) ako su dostupne, preporuke izravno nadređenih osoba u poslodavcu barem za posljednje tri godine,

8) izjava da kandidat za predsjednika ili člana uprave odnosno člana nadzornog odbora kreditne institucije nije počinio kazneno djelo ili prekršaj niti se protiv njega vodi kazneni ili prekršajni postupak,

9) ako je dostupan, izvod iz kaznene i prekršajne evidencije, i to:

– za državljane Republike Hrvatske uvjerenje općinskog suda o tome vodi li se protiv kandidata kazneni postupak, koje nije starije od tri mjeseca i

– za strane državljane podaci o prekršajnoj neosuđivanosti kandidata, o tome vodi li se protiv kandidata kazneni ili prekršajni postupak te o tome je li kandidat pravomoćno osuđen za kazneno djelo, koji nisu stariji od tri mjeseca i

10) za kandidata koji se imenuje za predsjednika ili člana uprave program rada iz članka 12. ove Odluke.


PRILOG 2.

UPITNIK
ZA KANDIDATA ZA PREDSJEDNIKA ILI ČLANA
UPRAVE ILI ČLANA NADZORNOG ODBORA
KREDITNE INSTITUCIJE

(Podaci dani u Upitniku poslovna su tajna Hrvatske narodne banke.)

1. KREDITNA INSTITUCIJA:

2. KANDIDAT SE PREDLAŽE IMENOVATI NA FUNKCIJU:

3. OPĆI PODACI O KANDIDATU:

Ime i prezime (djevojačko prezime):

Ime i prezime oca i majke:

Datum i mjesto rođenja:

Prebivalište ili boravište:

Državljanstvo:

OIB:

Telefon na radnom mjestu:

Telefaks na radnom mjestu:

Elektronička adresa:

4. OBRAZOVANJE (kronološki popis svih stupnjeva obrazovanja s godinom završetka, trajanjem i stečenim akademskim zvanjem)

5. STRUČNO USAVRŠAVANJE (kronološki popis svih oblika stručnog usavršavanja, pri čemu valja navesti teme, organizatore i trajanje, godine polaganja stručnih ispita, certifikata, licencija i slično)

6. RAZINA ZNANJA HRVATSKOG JEZIKA (samo za strane državljane)

7. RADNO ISKUSTVO (kronološki popis svih dosadašnjih poslodavaca i radnih mjesta, odnosno funkcija koje ste obavljali izvan radnog mjesta s naznakom razdoblja u kojima su obavljane pojedine funkcije; za radna mjesta ili funkcije na kojima ste radili odnosno koje ste obnašali u posljednjih 10 godina, navodi se: a) opis poslova koje ste obavljali na tom radnom mjestu ili funkciji, b) organizacijska struktura poslodavca kod kojeg su se poslovi obavljali odnosno funkcija obnašala, c) opseg nadležnosti, ovlasti za odlučivanje i odgovornost te d) broj podređenih zaposlenika)

8. INFORMACIJA O PREPORUCI (navedite ime, funkciju i adresu izravno nadređene osobe kod poslodavca kod koje ste radili u posljednje tri godine, a koja je dala preporuku) ILI RAZLOZIMA NEDOSTUPNOSTI PREPORUKE

9. SUDJELOVANJE U GRAĐANSKOM ILI UPRAVNOM POSTUPKU (navedite sudjelujete li kao stranka u građanskom ili upravnom postupku koji bi mogao negativno utjecati na Vašu financijsku stabilnost i Vaš ugled)

10. FINANCIJSKO STANJE (opišite svoje financijsko stanje uključujući i informaciju o svojoj imovini i financijskim obvezama, nalazite li se na popisu neurednih dužnika (npr. HROK-u, crnoj listi, listi poreznih dužnika Ministarstva financija, kreditnom registru i sl.) i je li nad Vašom imovinom pokrenut ovršni ili stečajni postupak ili postupak osobnog bankrota)

11. FINANCIJSKI I POSLOVNI REZULTATI (navedite informaciju o financijskim i poslovnim rezultatima trgovačkih društava u kojima ste ili ste bili značajni dioničar ili u kojima imate ili ste imali značajne poslovne udjele odnosno u kojima ste obavljali funkciju člana uprave ili neku drugu rukovodeću funkciju, uključujući i informaciju o tome je li nadležno tijelo utvrdilo da je to društvo počinilo veću nepravilnost u poslovanju ili težu povredu zakona, je li nad tim društvom provedena predstečajna nagodba, otvoren stečajni postupak, donesena odluka o prisilnoj likvidaciji, je li mu oduzeto odobrenje za rad ili mu je izrečena mjera za poboljšanje stanja i otklanjanja nezakonitosti i nepravilnosti u poslovanju)

12. PROCJENA PRIMJERENOSTI OD STRANE DRUGOGA NADLEŽNOG TIJELA (navedite je li procjenu Vaše primjerenosti već provelo neko drugo nadležno tijelo, uključujući podatke o tom tijelu i dokaze o rezultatima procjene)

13. POSLOVNI ODNOSI S KREDITNOM INSTITUCIJOM (navedite sve informacije o svim poslovnim odnosima Vas i s Vama povezanih osoba s kreditnom institucijom, članovima uprave, nadzornog odbora i nositeljima ključnih funkcija te kvalificiranim imateljem u toj kreditnoj instituciji, njenom matičnom društvu ili njenom društvu kćeri te informacije o dionicama ili drugim financijskim interesima koje Vi ili s Vama povezane osobe imate u kreditnoj instituciji)

14. Navedite sve druge činjenice i okolnosti za koje smatrate da bi mogle biti važne za ocjenu Vaše primjerenosti za obavljanje funkcije predsjednika ili člana uprave ili člana nadzornog odbora kreditne institucije.

Izjavljujem da su svi odgovori istiniti i potpuni u granicama mojih saznanja te da nisam zatajio nikakvu informaciju koja bi mogla utjecati na odluku Hrvatske narodne banke.

Obvezujem se da ću Hrvatsku narodnu banku izvijestiti o svim promjenama koje bi mogle značajno utjecati na izdavanje suglasnosti za imenovanje.

Mjesto i datum Potpis kandidata

PRILOG 3.

IZJAVA
DA KANDIDAT ZA PREDSJEDNIKA ILI ČLANA
UPRAVE ODNOSNO ČLANA NADZORNOG ODBORA
KREDITNE INSTITUCIJE NIJE POČINIO KAZNENO
DJELO ILI PREKRŠAJ NITI SE PROTIV NJEGA VODI
KAZNENI ILI PREKRŠAJNI POSTUPAK

(Podaci dani u Izjavi poslovna su tajna Hrvatske narodne banke.)

Ime i prezime: _______________________________________

Datum i mjesto rođenja: ________________________________

OIB: ______________________________________________

Prebivalište: _________________________________________

1. Jeste li pravomoćno osuđeni za jedno ili više kaznenih dijela navedenih u članku 25. stavku 1. točki 1. podtočki i) Zakona o kreditnim institucijama i u članku 239. stavku 2. Zakona o trgovačkim društvima?                                      DA/NE

2. Jeste li pravomoćno osuđeni za bilo koje drugo kazneno djelo?     DA/NE

3. Jeste li pravomoćno osuđeni za neki od prekršaja?                       DA/NE

4. Je li protiv Vas pokrenuta istraga ili se vodi kazneni postupak?      DA/NE

5. Vodi li se protiv Vas prekršajni postupak?                                    DA/NE

6. Je li protiv Vas izrečena mjera i vode li nadležni sudovi ili tijela postupke protiv Vas zbog nepravilnosti ili nepridržavanja bilo kojih propisa kojima se uređuje bankovna, financijska ili osiguravateljska djelatnost ili kojima se uređuje tržište vrijednosnih papira, vrijednosni papiri ili instrumenti platnog prometa ili kojima se regulira pružanje financijskih usluga ili bilo kojih drugih relevantnih propisa?     DA/NE

7. Vodi li se protiv Vas neki drugi postupak koji bi mogao negativno utjecati na Vašu financijsku stabilnost i Vaš dobar ugled?     DA/NE

Ako je na bilo koje od gore navedenih pitanja odgovor potvrdan, molimo Vas da navedete pojedinosti:

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Mjesto i datum                                                       Potpis kandidata

14 05.02.2014 Odluka o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave i člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji