Pravilnik o naknadama na potrošačke kredite

NN 15/2014 (6.2.2014.), Pravilnik o naknadama na potrošačke kredite

15 06.02.2014 Pravilnik o naknadama na potrošačke kredite

MINISTARSTVO FINANCIJA

307

Na temelju članka 2. stavka 2. Zakona o potrošačkom kreditiranju (»Narodne novine«, br. 75/2009, 112/2012, 143/2013 i 147/2013) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O NAKNADAMA NA POTROŠAČKE KREDITE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se vrste naknada koje vjerovnik zaračunava za obavljanje usluga u poslovima kreditiranja potrošača.

Članak 2.

Naknada je fiksni ili varijabilni iznos koji vjerovnik naplaćuje za pružene usluge. Vjerovnik u kreditnom poslovanju obračunava i naplaćuje naknade sukladno tarifi odnosno aktu vjerovnika kojim su određene naknade, a ovisno o vrsti kredita.

Ovaj Pravilnik ne odnosi se na ugovore o dopuštenom prekoračenju po tekućem računu i ugovore o kreditu bez roka dospijeća (revolving).

Članak 3.

1. Za obavljanje usluga u poslovima kreditiranja potrošača vjerovnik može obračunavati i naplatiti naknade, i to: naknadu za obradu kreditnog zahtjeva, naknadu za vođenje kredita, naknade za promjene po kreditu, naknade za prijevremenu otplatu kredita, naknade za otkaz ugovora o kreditu, naknade za izdavanje obavijesti i potvrda na zahtjev klijenta ili zbog okolnosti na koje vjerovnik nije mogao utjecati, naknada/premija za osiguranje potraživanja.

2. Osim naknada iz stavka 1. ovoga članka, vjerovnik može naplatiti i drugu naknadu pod uvjetom da je bila sadržana u tarifi odnosno aktu vjerovnika kojim su određene naknade u vrijeme zaključenja ugovora.

Članak 4.

Za trajanja ugovornog odnosa vjerovnik ne smije naplatiti naknadu koja nije bila poznata potrošaču u trenutku sklapanja ugovora te sadržana u tarifi odnosno aktu vjerovnika kojim su određene naknade.

Članak 5.

1. Vjerovnik je obvezan o visini naknada iz članka 3. ovoga Pravilnika izvijestiti Ministarstvo financija u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika te bez odgode izvještavati o svakoj promjeni.

2. Ako vjerovnik pruža pakete usluga kojima se postižu bolji uvjeti kreditiranja, dužan je o razlikama u odnosu na naknade iz članka 3. ovoga Pravilnika izvijestiti Ministarstvo financija u roku iz stavka 1. ovoga članka.

3. Ministarstvo financija će na svojim internetskim stranicama objaviti i periodično ažurirati usporedni prikaz visine naknada koje vjerovnici obračunavaju za obavljanje usluga potrošačkog kreditiranja.

3. Ministarstvo financija će na svojim internetskim stranicama objaviti usporedni prikaz visine naknada koje vjerovnici obračunavaju za obavljanje usluga potrošačkog kreditiranja. Usporedni prikaz visine naknada ažurirat će se odmah po zaprimljenoj informaciji o promjeni visine naknada iz stavka 1. i 2. ovoga članka.

4. Na zahtjev potrošača, vjerovnik je dužan bez naplate dati prikaz visine svojih naknada iz stavka 3. ovoga članka.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-01/13
Urbroj: 513-06-03-14-5
Zagreb, 31. siječnja 2014.

Ministar financija
Slavko Linić, v. r.