Pravilnik o ciljevima očuvanja i osnovnim mjerama za očuvanje ptica u području ekološke mreže

NN 15/2014 (6.2.2014.), Pravilnik o ciljevima očuvanja i osnovnim mjerama za očuvanje ptica u području ekološke mreže

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

308

Na temelju članka članka 55. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine« broj 80/2013), ministar zaštite okoliša i prirode, uz uz suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodnoga gospodarstva, donosi

PRAVILNIK

O CILJEVIMA OČUVANJA I OSNOVNIM MJERAMA ZA OČUVANJE PTICA U PODRUČJU EKOLOŠKE MREŽE

Članak 1.

Ovim se pravilnikom propisuju ciljevi očuvanja i osnovne mjere za očuvanje ciljnih vrsta ptica u područjima ekološke mreže te način provedbe mjera očuvanja.

Članak 2.

Ovim se Pravilnikom osigurava provedba sljedećih Direktiva Europske unije:

– Direktive 92/43/EEZ o zaštiti prirodnih staništa i divljih biljnih i životinjskih vrsta (SL L 206, 22. 7. 1992.), kako je zadnje izmijenjena i dopunjena Direktivom Vijeća 2013/17/EU o prilagodbi određenih direktiva u području okoliša zbog pristupanja Republike Hrvatske (SL L 158, 10. 6. 2013.),

– Direktive 2009/147/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. o očuvanju divljih ptica (kodificirana verzija) (SL L 20, 26. 1. 2010.).

Članak 3.

(1) Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. Cilj očuvanja je stanje koje se želi očuvati ili postići za neku vrstu na Području očuvanja značajnom za ptice definiranom Uredbom o ekološkoj mreži (»Narodne novine« broj 124/2013), kako bi se povećao doprinos tog područja u postizanju povoljnog stanja te vrste na europskoj razini. Cilj očuvanja definira se za sve ciljne vrste ptica prisutne na Području očuvanja značajnom za ptice;

2. Osnovne mjere očuvanja su mehanizmi i aktivnosti za ostvarivanje utvrđenih ciljeva očuvanja vrste.

(2) Osim pojmova iz stavka 1. ovoga članka, pojedini pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku sukladni su pojmovima utvrđenim u Zakonu o zaštiti prirode.

Članak 4.

(1) Ciljevi očuvanja i osnovne mjere očuvanja ciljnih vrsta ptica za svako pojedino Područje očuvanja značajno za ptice definirani su u tabličnom prikazu u Prilogu I. ovoga Pravilnika.

(2) Tablični prikaz iz stavka 1. ovoga članka sadrži identifikacijski broj i naziv područja, popis ciljnih vrsta ptica s hrvatskim i znanstvenim nazivima, cilj očuvanja definiran u odnosu na svaku ciljnu vrstu, osnovne mjere očuvanja definirane u odnosu na svaku ciljnu vrstu te upravna područja nadležna za provedbu osnovnih mjera očuvanja.

Članak 5.

(1) Osnovne mjere očuvanja ptica propisane Prilogom I. ovoga Pravilnika provode se u okviru planova gospodarenja prirodnim dobrima, dokumenata prostornog uređenja, planova upravljanja područjima ekološke mreže i planova upravljanja strogo zaštićenim vrstama.

(2) Obveznici provedbe osnovnih mjera očuvanja su središnja tijela državne uprave, pravne osobe s javnim ovlastima, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i druge pravne i fizičke osobe koje su nadležne, odnosno dužne provoditi planske dokumente iz stavka 1. ovoga članka sukladno propisima iz područja zaštite prirode i posebnim propisima, svako u svom upravnom području.

Članak 6.

Prilog I. je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-07/13-06/05

Urbroj: 517-07-1-14-13

Zagreb, 22. siječnja 2014.

Ministar
Mihael Zmajlović, v. r.

PRILOG I

CILJEVI OČUVANJA I OSNOVNE MJERE OČUVANJA PTICA U PODRUČJIMA OČUVANJA ZNAČAJNIM ZA PTICE

15 06.02.2014 Pravilnik o ciljevima očuvanja i osnovnim mjerama za očuvanje ptica u području ekološke mreže 15 06.02.2014 Pravilnik o ciljevima očuvanja i osnovnim mjerama za očuvanje ptica u području ekološke mreže