Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ograničavanju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi

NN 16/2014 (7.2.2014.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ograničavanju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi

16 07.02.2014 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ograničavanju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

328

Na temelju članka 4. stavka 1. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (»Narodne novine«, broj 80/2013), ministar gospodarstva u suradnji s ministrom zaštite okoliša i prirode i ministrom zdravlja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OGRANIČAVANJU UPORABE ODREĐENIH OPASNIH TVARI U ELEKTRIČNOJ I ELEKTRONIČKOJ OPREMI

Članak 1.

U Pravilniku o ograničavanju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (»Narodne novine«, broj 131/2013) u članku 4., iza stavka 4., dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Zahtjev za obnavljanje izuzeća iz stavka 3. ovoga članka, podnosi se najkasnije 18 mjeseci prije isteka odobrenja izuzeća.«

Članak 2.

U članku 17. stavak 1. riječi »Državnog inspektorata« zamjenjuju se riječima »Ministarstva gospodarstva«.

Članak 3.

U Prilogu I. točka 9. iza riječi »kontrolu«, dodaju se riječi »uključujući i industrijske instrumente za praćenje i kontrolu.«

Članak 4.

U Prilogu III., točka 2(a) riječi »po cijevi ispunjenoj plinom« zamjenjuju se riječima »po žarulji«.

Članak 5.

U Prilogu III., točka 39., u stupcu pod nazivom »Područje primjene i razdoblja primjenjivosti« dodaju se riječi »Istječe 1. srpnja 2014.«

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-01/08
Urbroj: 526-05-02-01-02/3-14-5
Zagreb, 5. veljače 2014.

Ministar
Ivan Vrdoljak, v. r.