Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe

NN 16/2014 (7.2.2014.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

331

Na temelju članka 203. stavka 2. Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 153/2009, 63/2011, 130/2011 i 56/2013) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSEBNIM UVJETIMA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI JAVNE VODOOPSKRBE

Članak 1.

U Pravilniku o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe (»Narodne novine«, broj 28/2011) u članku 4., u tablici 1., u točki 1. iza riječi: »Kombinirani bager-rovokopač snage« dodaju se riječi: »do 50 kW«.

U točki 2. iza riječi: »Kombinirani bager-rovokopač snage« dodaju se riječi: »preko 50 kW«.

U točki 4. riječ: »ispumpavanje« zamjenjuje se riječju »crpljenje«.

Članak 2.

U članku 5. riječ »hrani« zamjenjuje se riječima »zdravstvenoj ispravnosti vode za piće.«

Članak 3.

U članku 8. stavku 2. točki 2. iza riječi »pravo« riječ »korištenja« briše se.

Članak 4.

U članku 8. stavku 2. točka 9. mijenja se i glasi:

»9. izvatci iz elektroničkih zapisa podataka o radnicima,«.

Iza točke 9. dodaje se nova točka 10. koja glasi:

»10. preslike ugovora o radu i«.

Dosadašnja točka 10. postaje točka 11.

Članak 5.

U članku 9. stavak 1. briše se.

Stavak 2. briše se.

Dosadašnji stavci 3., 4. i 5. postaju stavci 1., 2. i 3.

U dosadašnjem stavku 6., koji postaje stavak 4., podstavak 2. mijenja se i glasi:

»– uvid na licu mjesta u dopunske isprave pohranjene kod stranke (osobito izvornike isprava koje su dostavljene uz zahtjev, evidenciju dugotrajne imovine, uvid u izvatke elektroničkih zapisa podataka o radnicima i ugovore o radu, račune za kupljene strojeve i opremu, ugovore o leasingu, ugovore o dugoročnom najmu, dokumentaciju vozila i dr.) i ocjenu istih i«.

Članak 6.

Javni isporučitelji vodnih usluga koji su sukladno odredbi članka 145. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama (»Narodne novine«, broj 56/2013) uskladili pravni status i predmet poslovanja s odredbama Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 153/2009, 63/2011 i 130/2011) i toga Zakona, mogu nastaviti obavljati djelatnost javne vodoopskrbe na temelju odgovarajućih akata o ispunjavanju posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe, izdanih sukladno odredbama Pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje vodoopskrbne djelatnosti (»Narodne novine«, br. 82/1996, 102/1997 i 145/2008) i Pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe (»Narodne novine«, broj 28/2011).

Članak 7.

Osnuju li jedinice lokalne samouprave pravni subjekt iz članka 202. stavak 1. Zakona o vodama (»Narodne novine« br. 153/2009, 63/2011, 130/2011 i 56/2013) za djelatnost javne vodoopskrbe radi ispunjenja članka 146. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama (»Narodne novine« br. 56/2013) Ministarstvo je ovlašteno takvom pravnom subjektu izdati privremeno rješenje o ispunjenju posebnih uvjeta, za razdoblje od najviše 2 godine, i ako nisu ispunjeni svi posebni uvjeti za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe iz ovoga Pravilnika.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/13-01/141

Urbroj: 525-12/0984-14-5

Zagreb, 29. siječnja 2014.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.