Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja klasične svinjske kuge

NN 16/2014 (7.2.2014.), Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja klasične svinjske kuge

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

332

Na temelju članka 11. stavka 8. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine« broj 82/13 i 148/13) ministar poljoprivrede donosi

NAREDBU

O MJERAMA ZA SPRJEČAVANJE POJAVE I ŠIRENJA KLASIČNE SVINJSKE KUGE

DIO I.

OPĆE MJERE

Radi sprječavanja moguće pojave i širenja klasične svinjske kuge naređuju se sljedeće mjere na čitavom području Republike Hrvatske:

1. zabranjen je prijevoz i kretanje svinja izvan farme, uzgoja ili dvorišta radi prirodnog pripusta u drugim uzgojima, farmama ili dvorištima;

2. zabranjeno je privremeno uvođenje rasplodnih svinja u druge uzgoje radi pripusta;

3. zabranjeno je stavljanje mesa svinja i mesnih proizvoda od svinja u promet izravno iz dvorišta;

4. zabranjeno je pašno držanje svinja, osim ako se svinje na otvorenom drže tako da ih stalno čuva i nadzire posjednik i da se drže na prostoru koji je kao takav registriran u Jedinstvenom registru domaćih životinja, te ima jedinstveni identifikacijski broj gospodarstva i druge podatke koji se traže sukladno posebnim propisima;

5. posjednik svinja koje se drže na način kako je određeno u točki 4. ovoga Dijela, mora osigurati da su domaće svinje potpuno izolirane od divljih svinja tako da s njima ne mogu doći u izravan ili neizravan kontakt;

6. naređuje se provođenje dezinfekcije prijevoznih sredstava prilikom ulaska i izlaska sa sajma. Odgovorna osoba na sajmu mora voditi evidenciju o dezinfekciji u skladu s posebnim propisom;

7. naređuje se, bez odgađanja, prijava veterinaru svinja koje pokazuju znakove klasične svinjske kuge, uginuća domaćih svinja i nađenih uginulih divljih svinja i uginuća svinja držanih na paši (u skladu ili protivno odredbama točke 4. ovoga Dijela) te obvezno pretraživanje uzoraka organa uginulih domaćih i divljih svinja, sukladno Pravilniku o dijagnostičkom priručniku za klasičnu svinjsku kugu (»Narodne novine« broj 16/2005 i 62/2008), radi isključivanja klasične svinjske kuge;

8. pri svakoj primjeni antibiotika u svinja, kada nakon 5 dana nije došlo do pada tjelesne temperature i poboljšanja zdravstvenog statusa, ovlašteni veterinar mora uzeti uzorke za laboratorijsku pretragu kako bi se isključila klasična svinjska kuga;

9. posjednik domaćih svinja na gospodarstvu mora onemogućiti izravni ili neizravni kontakt između domaćih i divljih svinja;

10. posjednik domaćih svinja mora izbjegavati izravan i neizravan kontakt s divljim svinjama i provoditi preventivne biosigurnosne mjere za smanjenje opasnosti od unošenja virusa uzročnika klasične svinjske kuge u uzgoje domaćih svinja;

11. svinje se mogu prevoziti samo u vozilima koja su odgovarajuće oprana i dezinficirana nakon što su u njima prevožene životinje;

12. posjednici svinja dužni su osigurati potpunu provedbu biosigurnosnih mjera propisanih godišnjom Naredbom o mjerama zaštite zdravlja životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju.

DIO II.

DODATNE MJERE NA PODRUČJU VUKOVARSKO-

-SRIJEMSKE, SISAČKO-MOSLAVAČKE, KARLOVAČKE I BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

Odjeljak 1.

Na području Vukovarsko-srijemske, Sisačko-moslavačke, Karlovačke i Brodsko-posavske županije, osim mjera navedenih u Dijelu I. ove Naredbe, moraju se provoditi i sljedeće mjere:

1. sve svinje na gospodarstvu moraju biti zatvorene u svinjce, štale ili prostore kako je navedeno u točkama 3. i 4. Dijela I. ove Naredbe;

2. posjednici domaćih svinja moraju onemogućiti neizravan kontakt domaćih svinja s divljim svinjama te osigurati da divlje svinje nemaju pristup bilo kakvim sredstvima ili materijalu koji bi kasnije mogao doći u kontakt s domaćim svinjama na gospodarstvu;

3. osobe koje su bile u kontaktu s divljim svinjama moraju dobro oprati i dezinficirati odjeću i obuću te provoditi druge odgovarajuće higijenske i biosigurnosne mjere uključujući zabranu ulaza u objekte i prostore gdje se drže domaće svinje kako bi se smanjila opasnost od unošenja uzročnika bolesti;

4. na gospodarstvo koje drži domaće svinje zabranjeno je unošenje bilo kojeg organa ili tkiva odstrjeljene ili uginule divlje svinje kao i bilo koje opreme ili pribora koji je mogao biti kontaminiran uzročnikom bolesti;

5. osobe koje rade ili borave u šumi moraju provoditi stroge biosigurnosne mjere prije povratka na gospodarstvo, a posebno prije kontakta s domaćim svinjama (pranje i dezinfekcija obuće, pribora i opreme, guma vozila, promjena odjeće);

6. posjednici svinja moraju ograničiti ulaske ljudi u objekte gdje se drže svinje, a pri svakom ulasku u takve objekte moraju se provoditi stroge preventivne biosigurnosne mjere.

Odjeljak 2.

Stavljanje svinja u promet

(1) Zabranjeno je otpremanje živih svinja s područja Vukovarsko-srijemske, Sisačko-moslavačke, Karlovačke i Brodsko-posavske županije u druge države članice Europske unije (u daljnjem tekstu: države članice) i na druga područja unutar Republike Hrvatske, izvan navedenih županija.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga Odjeljka, promet živih svinja s gospodarstva s područja Vukovarsko-srijemske, Sisačko-moslavačke, Karlovačke i Brodsko-posavske županije na druga područja unutar Republike Hrvatske dozvoljen je ako je situacija u odnosu na klasičnu svinjsku kugu povoljna i ako:

1. se svinje otpremaju izravno u klaonicu radi klanja; ili

2. se svinje drže na gospodarstvima na kojima:

(a) niti jedan slučaj klasične svinjske kuge nije utvrđen u proteklih 12 mjeseci na predmetnom gospodarstvu, a gospodarstvo se nalazi izvan zaraženog ili ugroženog područja utvrđenog u skladu s Pravilnikom o mjerama za otkrivanje, suzbijanje i iskorjenjivanje klasične svinjske kuge (»Narodne novine« br. 187/2004 i 123/2008);

(b) svinje su na gospodarstvu boravile najmanje 90 dana, a unutar 30 dana neposredno prije datuma otpremanja pošiljke svinja s tog gospodarstva, na isto nisu bile uvedene svinje;

(c) gospodarstvo provodi plan biosigurnosnih mjera koji je odobrio nadležni veterinarski inspektor;

(d) gospodarstvo je najmanje dva puta godišnje kontrolirano od strane nadležnog veterinarskog inspektora koji mora:

– slijediti smjernice iz Poglavlja III. Priloga I. Pravilnika o dijagnostičkom priručniku za klasičnu svinjsku kugu,

– obaviti klinički pregled u skladu s postupcima provjere i uzimanja uzoraka, propisanih u točki A Poglavlja IV. Priloga I. Pravilnika o dijagnostičkom priručniku za klasičnu svinjsku kugu,

– provjeriti učinkovitu primjenu mjera određenih u drugoj alineji te četvrtoj do sedmoj alineji članka 15. stavka 2. točke (b) Pravilnika o mjerama za otkrivanje, suzbijanje i iskorjenjivanje klasične svinjske kuge;

(e) gospodarstvo je uključeno u Program nadziranja klasične svinjske kuge, koji provodi nadležno tijelo, u skladu s postupcima uzorkovanja utvrđenim u podtočki 2. točke F Poglavlja IV. Priloga I. Pravilnika o dijagnostičkom priručniku za klasičnu svinjsku kugu, te laboratorijskom testiranju s negativnim rezultatom, u razdoblju ne kraćem od 3 mjeseca prije premještanja svinja u klaonicu; ili

(f) gospodarstvo je uključeno u Program nadziranja klasične svinjske kuge, koji provodi nadležno tijelo, u skladu s postupcima uzorkovanja utvrđenim u podtočki 2. točke F Poglavlja IV. Priloga I. Pravilnika o dijagnostičkom priručniku za klasičnu svinjsku kugu, te laboratorijskom testiranju s negativnim rezultatom, u razdoblju ne dužem od jedne godinu prije upućivanja svinja u klaonicu i prije izdavanja svjedodžbe o zdravstvenom stanju i mjestu podrijetla životinje, koja prati svinje koje se upućuju na klaonicu, s tim da je ovlašteni veterinar proveo klinički pregled na klasičnu svinjsku kugu u skladu s postupcima provjere i uzorkovanja utvrđenim u podtočkama 1. i 3. točke D Poglavlja IV. Priloga I. Pravilnika o dijagnostičkom priručniku za klasičnu svinjsku kugu.

(3) U svjedodžbu o zdravstvenom stanju i mjestu podrijetla životinje mora biti upisan datum kliničkog pretraživanja, a kada je primjenjivo i broj svinja koje su uzorkovane te rezultati pretrage za klasičnu svinjsku kugu.

Odjeljak 3.

Zabrana otpremanja pošiljki sjemena svinja, te jajnih stanica i zametaka svinja

Zabranjeno je s područja Vukovarsko-srijemske, Sisačko-moslavačke, Karlovačke i Brodsko-posavske županije otpremati u druge države članice pošiljke:

1. sjemena svinja, osim ako sjeme potječe od nerasta koji se drže u odobrenom centru za prikupljanje sjemena iz članka 3. točke (a) Pravilnika o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima koji se primjenjuju u prometu i uvozu sjemena svinja domaćih vrsta (»Narodne novine« broj 134/2013) i koji se nalazi izvan područja Vukovarsko-srijemske, Sisačko-moslavačke, Karlovačke i Brodsko-posavske županije;

2. jajne stanice i zameci svinja, osim ako jajne stanice i zameci potječu od svinja koje se drže na gospodarstvima izvan područja Vukovarsko-srijemske, Sisačko-moslavačke, Karlovačke i Brodsko posavske županije.

Odjeljak 4.

Stavljanje u promet svježeg mesa svinja, mesnih pripravaka i proizvoda od mesa ili proizvoda koji sadrže meso svinja

Pošiljke svježeg mesa svinja, mesnih pripravaka i proizvoda od mesa ili proizvoda koji sadrže meso svinja podrijetlom s gospodarstava u Brodsko-posavskoj, Karlovačkoj, Sisačko-moslavačkoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji, mogu se otpremati u druge države članice pod uvjetom da:

1. su svinje držane na gospodarstvima na kojima:

(a) niti jedan slučaj klasične svinjske kuge nije utvrđen u proteklih 12 mjeseci na predmetnom gospodarstvu, a gospodarstvo se nalazi izvan zaraženog ili ugroženog područja utvrđenog u skladu s Pravilnikom o mjerama za otkrivanje, suzbijanje i iskorjenjivanje klasične svinjske kuge;

(b) svinje su na gospodarstvu boravile najmanje 90 dana, a unutar 30 dana neposredno prije datuma otpremanja pošiljke svinja s tog gospodarstva, na isto nisu bile uvedene svinje;

(c) gospodarstvo provodi plan biosigurnosnih mjera koji je odobrio nadležni veterinarski inspektor;

(d) gospodarstvo je najmanje dva puta godišnje kontrolirano od strane nadležnog veterinarskog inspektora koji mora:

– slijediti smjernice iz Poglavlja III. Priloga I. Pravilnika o dijagnostičkom priručniku za klasičnu svinjsku kugu,

– obaviti klinički pregled u skladu s postupcima provjere i uzimanja uzoraka, propisanih u točki A Poglavlja IV. Priloga I. Pravilnika o dijagnostičkom priručniku za klasičnu svinjsku kugu,

– provjeriti učinkovitu primjenu mjera određenih u drugoj alineji te četvrtoj do sedmoj alineji članka 15. stavka 2. točke (b) Pravilnika o mjerama za otkrivanje, suzbijanje i iskorjenjivanje klasične svinjske kuge,

(e) gospodarstvo je uključeno u Program nadziranja klasične svinjske kuge, koji provodi nadležno tijelo, u skladu s postupcima uzorkovanja utvrđenim u podtočki 2. točke F Poglavlja IV. Priloga I. Pravilnika o dijagnostičkom priručniku za klasičnu svinjsku kugu, te laboratorijskom testiranju s negativnim rezultatom, u razdoblju ne kraćem od 3 mjeseca prije premještanja svinja u klaonicu; ili

(f) gospodarstvo je uključeno u Program nadziranja klasične svinjske kuge, koji provodi nadležno tijelo, u skladu s postupcima uzorkovanja utvrđenim u podtočki 2. točke F Poglavlja IV. Priloga I. Pravilnika o dijagnostičkom priručniku za klasičnu svinjsku kugu, te laboratorijskom testiranju s negativnim rezultatom, u razdoblju ne dužem od jedne godinu prije upućivanja svinja u klaonicu i prije izdavanja svjedodžbe o zdravstvenom stanju i mjestu podrijetla životinje, koja prati svinje koje se upućuju na klaonicu, s tim da je ovlašteni veterinar proveo klinički pregled na klasičnu svinjsku kugu u skladu s postupcima provjere i uzorkovanja utvrđenim u podtočkama 1. i 3. točke D Poglavlja IV. Priloga I. Pravilnika o dijagnostičkom priručniku za klasičnu svinjsku kugu; ili

2. su predmetno meso svinja, mesni pripravci i proizvodi:

(a) proizvedeni i prerađeni u skladu s člankom 4. stavkom 1. Pravilnika o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na proizvodnju, preradu, stavljanje u promet i unošenje hrane životinjskog podrijetla (»Narodne novine«, broj 75/2009);

(b) podliježu veterinarskom certificiranju u skladu s člankom 5. Pravilnika o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na proizvodnju, preradu, stavljanje u promet i unošenje hrane životinjskog podrijetla;

(c) popraćeni su odgovarajućim zdravstvenim certifikatom za trgovinu unutar Europske unije kako je propisano Uredbom Komisije (EZ) br. 599/2004 od 30. ožujka 2004. o usvajanju usklađenog obrasca certifikata i izvješća inspekcije povezanih s trgovinom životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla unutar Zajednice (SL L 94, 31. 3. 2004.), a u Dijelu II. tog certifikata mora biti dodana sljedeća rečenica: »Proizvod u skladu s Provedbenom odlukom Komisije 2013/764/EU od 13. prosinca 2013. o mjerama kontrole zdravlja životinja u pogledu klasične svinjske kuge u nekim državama članicama.«

Odjeljak 5.

Posebne oznake zdravstvene ispravnosti i zahtjevi za certificiranje svježeg mesa svinja, mesnih pripravaka i mesnih proizvoda koji se sastoje od mesa svinja ili ga sadržavaju

Svježe meso svinja, mesni pripravci i mesni proizvodi koji se sastoje od mesa svinja ili ga sadržavaju, osim onih navedenih u Odjeljku 4. ovoga Dijela, trebaju biti označeni posebnom oznakom zdravstvene ispravnosti u skladu s člankom 8. Pravilnika o oznakama zdravstvene ispravnosti i identifikacijskim oznakama hrane životinjskog podrijetla (»Narodne novine« br. 92/2012 i 80/2013).

Odjeljak 6.

Zahtjevi za gospodarstva i prijevozna sredstva

(1) Na gospodarstvima u Brodsko-posavskoj, Karlovačkoj, Sisačko-moslavačkoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji moraju se provoditi mjere kako je propisano u drugoj i četvrtoj do sedmoj alineji podstavka (b) stavka 2. članka 15. Pravilnika o mjerama za otkrivanje, suzbijanje i iskorjenjivanje klasične svinjske kuge.

(2) Vozila koja su korištena za prijevoz svinja podrijetlom s gospodarstava u Brodsko-posavskoj, Karlovačkoj, Sisačko-moslavačkoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji moraju biti očišćena, oprana i dezinficirana neposredno nakon svakog prijevoza svinja.

(3) Prijevoznik svinja mora imati dokaze o provedenom čišćenju, pranju i dezinfekciji iz stavka 2. ovoga Odjeljka, te iste dati na uvid nadležnom veterinarskom inspektoru po zahtjevu.

DIO III.

IZVJEŠĆA O PROVEDBI NADZORA

Nadležni veterinarski inspektor mora jednom mjesečno dostavljati podatke o nadzoru provedbe ove Naredbe Ministarstvu poljoprivrede, Upravi za veterinarstvo i sigurnost hrane.

DIO IV.

ZAVRŠNE ODREDBE

Danom stupanja na snagu ove Naredbe prestaje važiti Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja klasične svinjske kuge (»Narodne novine« broj 26/2013).

DIO V.

STUPANJE NA SNAGU

Ova Naredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-01/01

Urbroj: 525-10/0243-14-1

Zagreb, 28. siječnja 2014.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.