Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci

NN 16/2014 (7.2.2014.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci

16 07.02.2014 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci

MINISTARSTVO KULTURE

333

Na temelju članka 34. stavka 2. Zakona o knjižnicama (»Narodne novine«, broj 105/97, 5/98, 104/00 i 69/09), a na prijedlog Hrvatskoga knjižničnog vijeća, ministrica kulture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU STJECANJA STRUČNIH ZVANJA U KNJIŽNIČARSKOJ STRUCI

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (»Narodne novine«, broj 28/11) u članku 2. točke 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»2. za zvanje knjižničar:

– završen preddiplomski sveučilišni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 30 ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva,

– završen drugi preddiplomski studij, odnosno studij kojim je stečena viša stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, broj 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13 i 139/13), uz obvezu stjecanja najmanje 30 ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva na preddiplomskom studiju iz informacijskih i komunikacijskih znanosti u roku od 3 godine od zapošljavanja te

– položen stručni ispit za knjižničara.

3. za zvanje diplomirani knjižničar:

– završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 60 ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva, odnosno studij knjižničarstva kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,

– završen drugi preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, uz obvezu stjecanja 60 ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva na diplomskom studiju iz informacijskih i komunikacijskih znanosti u roku od 3 godine od dana zapošljavanja, te

– položen stručni ispit za diplomiranog knjižničara.«.

Članak 2.

U članku 3. prva rečenica mijenja se i glasi:

»Temeljni predmeti knjižničarstva zastupljeni su u sadržajima temeljem kojih se stječu sljedeća znanja i vještine:«.

Članak 3.

U članku 5. alineja 5. mijenja se i glasi:

»– objavljivanje radova i uređivanje publikacija«.

Članak 4.

U članku 11. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Rad Povjerenstva reguliran je Poslovnikom o radu Povjerenstva za predlaganje dodjele viših stručnih zvanja u knjižničarskoj struci koji donosi Vijeće.«.

Članak 5.

U članku 13. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Osobe iz članka 2. točke 2. podtočke 2. i točke 3. podtočke 2. ovoga Pravilnika, koje se zapošljavaju u knjižnici bez položenog stručnog ispita, dužne su ga položiti u roku od godine dana od stjecanja potrebnih ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva na preddiplomskoj odnosno diplomskoj razini studija.«.

Članak 6.

U članku 14. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Uz prijavu pristupnik prilaže isprave i dokumente kojima dokazuje stečeno pravo na pristupanje stručnom ispitu, i to:

– dokaz o stečenom obrazovanju (svjedodžba škole, svjedodžba odnosno diploma visokog učilišta) i dopunska isprava svjedodžbi odnosno diplomi kojom se dokazuju stečeni ECTS bodovi iz temeljnih predmeta knjižničarstva

– potvrda o obavljenim poslovima koje je pristupnik svladao i obavio

– opis poslova što ih je pristupnik savladao i koje obavlja, odnosno potvrda o obavljenom pripravničkom stažu koja uključuje i stručno osposobljavanje za rad sukladno Zakonu o radu

– potvrdu o uplati sredstava za polaganje stručnog ispita.«.

Članak 7.

Članak 34. mijenja se i glasi:

»Posebni dio ispita za zvanje knjižničara polaže se iz predmeta:

1. Osnove teorije i prakse knjižničarstva.«.

Članak 8.

Članak 35. briše se.

Članak 9.

Članak 36. mijenja se i glasi:

»Posebni dio ispita za zvanje diplomirani knjižničar polaže se iz predmeta:

1. Osnove teorije i prakse knjižničarstva.

Ispit iz predmeta Osnove teorije i prakse knjižničarstva sastoji se od pismenog i usmenog dijela«.

Članak 10.

Članak 37. mijenja se i glasi:

»Dopunski stručni ispit može polagati osoba koja je već položila stručni ispit u knjižničarskoj struci za pomoćnog knjižničara, odnosno knjižničara i koja, nakon stjecanja propisanog obrazovanja želi steći stručno zvanje knjižničara, odnosno diplomiranog knjižničara kao i osoba koja je položila stručni ispit prema Pravilniku o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu (»Narodne novine«, broj 88/03).

Osoba koja je položila stručni ispit prema Pravilniku o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu polaže u općem dijelu stručnog ispita za zvanje knjižničar ili diplomirani knjižničar razlikovni dio ispita koji se odnosi na zakonodavstvo Republike Hrvatske u području knjižničarske djelatnosti i kulture, a posebni dio ispita polaže u cijelosti.«.

Članak 11.

Članak 38. mijenja se i glasi:

»Prijavi za polaganje dopunskoga stručnog ispita, uz ostale isprave i dokumente iz članka 14. stavka 2. ovoga Pravilnika, pristupnik je dužan priložiti i dokaz o već položenom stručnom ispitu.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Osoba koja je podnijela prijavu za polaganje stručnog ispita u knjižničarskoj struci kao i osoba koja je zasnovala radni odnos za radno mjesto knjižničara ili diplomiranog knjižničara prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika, polaže stručni ispit sukladno odredbama Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (»Narodne novine«, broj 28/11).

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-04/13-01/0104
Urbroj: 532-06-01-01/4-14-07
Zagreb, 30. siječnja 2014.

Ministrica
prof. dr. sc. Andrea Zlatar Violić, v. r.