Odluka o usklađenju sredstava jamstvenog podloga za 2013. godinu

NN 16/2014 (7.2.2014.), Odluka o usklađenju sredstava jamstvenog podloga za 2013. godinu

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

336

Na temelju odredbi članka 15. stavka 1. točke 1. i članka 8. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« broj 140/05 i 12/12) primjenom odredbi članka 56. stavka 4. Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj 49/99, 63/00, 103/03, 177/04, 71/07, 124/10, 114/11 i 51/13), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, na sjednici Upravnog vijeća održanoj 31. siječnja 2014. donosi

ODLUKU

O USKLAĐENJU SREDSTAVA JAMSTVENOG POLOGA ZA 2013. GODINU

Članak 1.

(1) Obvezno mirovinsko društvo dužno je za svakih deset tisuća članova iznad pedeset tisuća članova obveznog fonda na račun jamstvenog pologa uplatiti milijun kuna.

2) Sredstva jamstvenog pologa iz članka 1. ove Odluke usklađuju se prema indeksu potrošačkih cijena za 2013. godinu na temelju podataka Državnog zavoda za statistiku na način da se iznos sredstava jamstvenog pologa na dan 31. prosinca 2013., koje je obvezno mirovinsko društvo ovisno o broju članova dužno držati na računu jamstvenog pologa, pomnoži s koeficijentom potrošačkih cijena.

(3) Državni zavod za statistiku objavio je indeks potrošačkih cijena, koji za 2013. iznosi 100,3 pa je koeficijent iz stavka 2. ovoga članka 1,003.

(4) Usklađenje sredstava jamstvenog pologa prema indeksu potrošačkih cijena za 2013. godinu obvezno mirovinsko društvo dužno je izvršiti kunskom uplatom iznosa iz stavka 2. ovoga članka na račun jamstvenog pologa u roku 15 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

(5) Obvezno mirovinsko društvo dužno je Agenciji dostaviti dokaze o stanju sredstava računa jamstvenog pologa na dan 31. prosinca 2013. i uplati izvršenoj u skladu s ovom Odlukom.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-04/7

Ubroj: 326-440-14-1

Zagreb, 31. siječnja 2014.

Zamjenica predsjednika

Upravnog vijeća

Silvana Božić, v. r.