Odluka o dopuni Odluke kojom se društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima oslobađaju plaćanja naknade za izdavanje odobrenja za rad UAIF-a

NN 16/2014 (7.2.2014.), Odluka o dopuni Odluke kojom se društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima oslobađaju plaćanja naknade za izdavanje odobrenja za rad UAIF-a

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

337

Na temelju odredbi članka 15. stavka 1. točke 1. i 7. i članka 8. stavka 1., a u svezi članka 20. stavka 1. alineje 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine«, broj 140/05 i 12/12) i članka 2. stavka 3. Pravilnika o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine«, broj 156/2013), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, na sjednici Upravnog vijeća održanoj 31. siječnja 2014. godine donosi

ODLUKU

O DOPUNI ODLUKE KOJOM SE DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE ALTERNATIVNIM INVESTICIJSKIM FONDOVIMA OSLOBAĐAJU PLAĆANJA NAKNADE ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA RAD UAIF-a

I.

U Odluci Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga od 17. siječnja 2014. godine, kojom se društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima oslobađaju plaćanja naknade za izdavanje odobrenja za rad UAIF-a (»Narodne novine« broj 10/2014, u nastavku: Odluka 10/2014), dodaje se nova točka II. koja glasi:

»Oslobođenje iz točke I. ove Odluke ne odnosi se na izdavanje suglasnosti na pravila AIF-a.«

II.

Dosadašnja točka II. postaje točka III. Odluke 10/2014.

III.

Ova odluka stupa na snagu prvi dan od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 003-05/14-01/3

Urbroj: 326-440-14-2

Zagreb, 31. siječnja 2014.

Zamjenica predsjednika

Upravnog vijeća

Silvana Božić, v. r.