Dopuna Općih uvjeta ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju

NN 18/2014 (11.2.2014.), Dopuna Općih uvjeta ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

356

Na osnovi članka 295. Zakona o obveznim odnosima (»Narodne novine« broj 35/05. i 41/08.), članka 4. stavka 4. Pravila uspostavljanja i provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine« broj 91/13. i 136/13.) i članka 27. stavka 1. točke 2. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13. i 1/14.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 55. izvanrednoj sjednici održanoj 4. veljače 2014. godine, donijelo je

DOPUNU

OPĆIH UVJETA UGOVORA O DOPUNSKOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

Članak 1.

U Općim uvjetima ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 91/13. i 119/13.) u točki IV. iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

»Ako e-ponuda ne sadrži sve propisane podatke, ugovor će se smatrati sklopljenim pod uvjetom da je osiguranik/ugovaratelj uplatio dospjelu premiju do početka osiguranja.«

Dosadašnji stavci 6., 7., 8. i 9. postaju stavci 7., 8., 9. i 10.

Članak 2.

Ovi Opći uvjeti objavljuju se u »Narodnim novinama« .

Klasa: 025-04/14-01/30

Urbroj: 338-01-01-14-1

Zagreb, 4. veljače 2014.

Predsjednik

Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda

za zdravstveno osiguranje

prim. mr. sc. Marijan Cesarik, dr. med., v. r.