Zakon o turističkoj inspekciji

NN 19/2014 (12.2.2014.), Zakon o turističkoj inspekciji

HRVATSKI SABOR

364

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O TURISTIČKOJ INSPEKCIJI

Proglašavam Zakon o turističkoj inspekciji, koji je Hrvatski sabor dionio na sjednici 31. siječnja 2014. godine.

Klasa: 011-01/14-01/38

Urbroj: 71-05-03/1-14-2

Zagreb, 5. veljače 2014.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O TURISTIČKOJ INSPEKCIJI

1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuju ustrojstvo, poslovi i način rada turističke inspekcije te uvjeti za imenovanje, prava, obveze i ovlasti turističkih inspektora, kao i druga pitanja s tim u vezi.

Članak 2.

Izrazi koji u ovom Zakonu imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Članak 3.

(1) Turistička inspekcija obavlja inspekcijski nadzor nad primjenom zakona i drugih propisa kojima se uređuju način i uvjeti pod kojima pravne i fizičke osobe obavljaju ugostiteljsku djelatnost ili pružaju ugostiteljske usluge i/ili pružaju usluge u turizmu, uključujući obavljanje ugostiteljske djelatnosti odnosno pružanje ugostiteljskih i/ili usluga u turizmu suprotno izdanom rješenju nadležnog tijela, osim u slučaju neregistriranog obavljanja ugostiteljske djelatnosti ili neregistriranog pružanja ugostiteljskih usluga i/ili usluga u turizmu.

(2) Turistička inspekcija obavlja inspekcijski nadzor provedbe i drugih propisa kada je to propisano posebnim zakonom.

2. USTROJSTVO I DJELOKRUG TURISTIČKE INSPEKCIJE TE UVJETI ZA OBAVLJANJE INSPEKCIJSKIH POSLOVA

Članak 4.

(1) Turistička inspekcija ustrojava se kao unutarnja ustrojstvena jedinica u sastavu Ministarstva turizma (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(2) Poslovi iz nadležnosti turističke inspekcije obavljaju se u sjedištu Ministarstva i izvan sjedišta, u područnim jedinicama i ispostavama.

Članak 5.

Unutarnje ustrojstvo turističke inspekcije, osim pitanja koja su uređena ovim Zakonom, broj i sjedište područnih jedinica i ispostava u područnim jedinicama, kao i okviran broj inspektora, drugih državnih službenika i namještenika uređuju se uredbom Vlade Republike Hrvatske o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva.

Članak 6.

(1) Poslove inspekcijskog nadzora iz članka 3. ovoga Zakona obavljaju turistički inspektori Ministarstva (u daljnjem tekstu: turistički inspektor).

(2) Turistički inspektori, sukladno odredbama ovoga Zakona i uvjetima koje moraju ispunjavati, raspoređuju se na radna mjesta: viši turistički inspektor-specijalist, viši turistički inspektor i turistički inspektor.

(3) Inspekcijski poslovi su poslovi kod kojih postoje posebni uvjeti rada.

Članak 7.

(1) Inspekcijske poslove iz nadležnosti Ministarstva u prvom stupnju obavljaju turistički inspektori koji rade u područnim jedinicama i ispostavama područnih jedinica iz članka 5. ovoga Zakona.

(2) Turističkom inspektoru u područnoj jedinici i ispostavama područnih jedinica može se, zbog potrebe posla ili učinkovitijeg obavljanja poslova inspekcijskog nadzora, privremeno naložiti obavljanje tih poslova u drugoj područnoj jedinici ili ispostavama područne jedinice, neovisno o udaljenosti mjesta rada od mjesta stanovanja.

(3) Turistički inspektor koji privremeno obavlja poslove inspekcijskog nadzora u drugom mjestu rada udaljenom više od 100 kilometara od mjesta stanovanja ostvaruje prava u skladu s posebnim propisom kojim se uređuju plaće i druga materijalna prava zaposlenih u državnim službama.

(4) Privremeno obavljanje poslova inspekcijskog nadzoru u drugoj područnoj jedinici ili ispostavi može trajati neprekidno najduže tri mjeseca, a nalaže ga ministar nadležan za turizam (u daljnjem tekstu: ministar) na prijedlog državnog službenika koji rukovodi unutarnjom ustrojstvenom jedinicom za turističku inspekciju u središtu Ministarstva.

(5) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ministar može na prijedlog rukovodećeg državnog službenika iz stavka 4. ovoga članka odrediti da inspekcijske poslove u prvom stupnju obavljaju turistički inspektori u sjedištu Ministarstva.

Članak 8.

(1) Poslove višeg turističkog inspektora – specijalista može obavljati osoba koja, osim zakonom utvrđenih uvjeta za prijam u državnu službu, ima završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravnog, ekonomskog, prehrambeno-tehnološkog ili turističkog smjera, položen vozački ispit B kategorije, poznaje rad na računalu te ima najmanje četiri godina radnog iskustva na najsloženijim inspekcijskim poslovima višeg inspektora u području ugostiteljstva i turizma nakon položenog stručnog ispita te istaknute rezultate od značaja za rad u inspekciji u tim područjima.

(2) Poslove višeg turističkog inspektora može obavljati osoba koja, osim zakonom utvrđenih uvjeta za prijam u državnu službu, ima završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravnog, ekonomskog, prehrambeno-tehnološkog ili turističkog smjera, položen vozački ispit B kategorije, poznaje rad na računalu te ima najmanje četiri godine radnog iskustva u struci u području ugostiteljstva i turizma, od čega najmanje dvije godine na poslovima turističkog inspektora nakon položenog stručnog ispita.

(3) Poslove turističkog inspektora može obavljati osoba koja, osim zakonom utvrđenih uvjeta za prijam u državnu službu, ima završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravnog, ekonomskog, prehrambeno-tehnološkog ili turističkog smjera, položen državni stručni ispit za turističkog inspektora, položen vozački ispit B kategorije, poznaje rad na računalu, te ima najmanje jednu godinu radnog iskustva u struci.

3. PRAVA, OBVEZE I OVLASTI TURISTIČKIH INSPEKTORA

Članak 9.

(1) Turistički inspektori imaju službenu iskaznicu i službenu značku kojima dokazuju službeno svojstvo, identitet i ovlasti.

(2) Ministar pravilnikom propisuje oblik i sadržaj obrasca službene iskaznice, izgled službene značke, način njihova izdavanja i uporabe te vođenja upisnika o izdanim službenim iskaznicama i značkama.

Članak 10.

(1) U slučaju potrebe službe turistički inspektori su dužni obavljati inspekcijske poslove noću i u smjenama.

(2) Turistički inspektori dužni su, po nalogu nadređenog službenika, inspekcijske poslove obavljati i duže od punoga radnog vremena, odnosno u preraspodijeljenom radnom vremenu u skladu s općim propisima o radu, ako je to nužno radi uspješnog i pravodobnog obavljanja tih poslova.

(3) Turističkim inspektorima može se odgoditi početak korištenja godišnjeg odmora ili prekinuti započeto korištenje godišnjeg odmora radi obavljanja inspekcijskog nadzora koji ne trpi odgodu.

(4) Turistički inspektor u slučaju iz stavka 3. ovoga članka ima pravo na naknadu stvarnih troškova prouzročenih odgodom ili prekidom korištenja godišnjeg odmora.

Članak 11.

(1) Turistički inspektor u prikupljanju, evidentiranju, obradi i korištenju osobnih te drugih podataka i obavijesti posebno skrbi o zaštiti osobnih i drugih podataka te o njihovoj tajnosti i povjerljivosti.

(2) Prilikom obavljanja poslova turističkog inspektora primjenjuju se propisi kojima se uređuje zaštita osobnih podataka i propisa kojima se uređuje tajnost podataka.

(3) Turistički inspektor smije samo u službene svrhe koristiti informacije, podatke ili saznanja koja ima ili su mu dostupna prilikom obavljanja poslova inspekcijskog nadzora, te ne smije koristiti i davati obavijesti, podatke ili saznanja za ostvarivanje bilo kakve imovinske ili druge koristi za sebe ili za drugu osobu.

(4) Turistički inspektor dužan je kao službenu tajnu čuvati svu dokumentaciju te sve druge podatke i dokaze utvrđene, odnosno nastale u vezi s inspekcijskim postupkom, kao i identitet podnositelja predstavke.

(5) Dokumentaciju i podatke iz stavka 4. ovoga članka prikupljene ili utvrđene u inspekcijskom nadzoru te identitet podnositelja predstavke, turistički inspektor može dati samo sudovima, tijelima državne uprave i drugim državnim tijelima, na njihov obrazloženi pisani zahtjev u postupcima iz njihove nadležnosti.

Članak 12.

(1) Turistički inspektor pokreće postupak po službenoj dužnosti, uzimajući u obzir i predstavke, odnosno druge obavijesti koje upućuju na potrebu zaštite javnog interesa.

(2) Kada turistički inspektor povodom zaprimljene predstavke obavi inspekcijski nadzor, podnositelja će u pisanom obliku obavijestiti o utvrđenom stanju i poduzetim mjerama što je moguće prije, a najkasnije u roku od 30 dana od dana dovršetka inspekcijskog nadzora.

Članak 13.

(1) U provedbi inspekcijskog nadzora turistički inspektor je ovlašten fotografirati ili snimiti osobe, pregledati, fotografirati ili snimiti zgrade, objekte, poslovne prostorije i prostore, luke, stambene prostorije i prostore u kućanstvima ili stambene zgrade u kojima se obavlja djelatnost, uređaje, opremu, sredstva rada, vozila, poslovne knjige, registre, evidencije, video zapise, audio zapise, mrežne stranice, uređaje, dokumente, ugovore, isprave i drugu poslovnu dokumentaciju koja omogućuje uvid u poslovanje nadzirane pravne ili fizičke osobe.

(2) Pod poslovnim prostorijama i prostorima, u smislu ovoga Zakona, smatraju se i stambene prostorije prijavljene kao poslovni prostor i druge prostorije, prijevozna sredstva i slično u kojima se obavlja ugostiteljska djelatnost, odnosno pružaju ugostiteljske usluge i/ili usluge u turizmu.

(3) U provedbi inspekcijskog nadzora turistički inspektor je ovlašten zatražiti i pregledati javnu ispravu na temelju koje se može provjeriti i utvrditi identitet osobe (osobna iskaznica, putovnica i slično), a osoba koja podliježe inspekcijskom nadzoru ili osoba zatečena na mjestu inspekcijskog nadzora na njegov zahtjev dužna mu je takvu ispravu predočiti na uvid.

(4) Pravna ili fizička osoba je dužna na pisano traženje turističkog inspektora, u roku primjerenom izvršenju obveze, pripremiti i/ili dostaviti točne i potpune podatke, obavijesti i materijale koji su mu potrebni za obavljanje inspekcijskog nadzora.

(5) Turistički inspektor može od nadzirane pravne i fizičke osobe tražiti poduzimanje pojedine radnje u postupku radi potpunog utvrđivanja činjeničnog stanja i odrediti rok izvršenja te radnje.

(6) Prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora turistički inspektor može uzimati izjave od predstavnika nadziranih pravnih i fizičkih osoba, kao i zatečenih osoba u nadzoru koje su na njegovo traženje, u skladu s propisima o upravnom, prekršajnom, odnosno kaznenom postupku, dužne dati izjave s točnim podacima i pojedinostima važnim za utvrđivanje činjenica u započetom inspekcijskom nadzoru.

Članak 14.

(1) O početku obavljanja inspekcijskog nadzora turistički inspektor može obavijestiti nadziranu osobu, ako je dostupna, osim ako smatra da bi obavještavanje umanjilo učinkovitost tog nadzora.

(2) Prije početka obavljanja inspekcijskog nadzora turistički inspektor mora se predstaviti predočenjem službene iskaznice i službene značke.

Članak 15.

(1) O obavljenom inspekcijskom nadzoru turistički inspektor dužan je sastaviti zapisnik.

(2) Jedan primjerak zapisnika obvezno se uručuje ili dostavlja nadziranoj osobi ili njezinu zakonskom zastupniku ili opunomoćeniku ili sudioniku zatečenom u inspekcijskom nadzoru.

(3) Pod sudionikom zatečenim u inspekcijskom nadzoru smatra se zaposlenik nadzirane osobe, odnosno osoba koja u ime i za račun nadzirane osobe pruža uslugu te osoba koja koristi uslugu bez nazočnosti nadzirane osobe.

Članak 16.

(1) Pravna ili fizička osoba koja podliježe inspekcijskom nadzoru dužna je turističkom inspektoru omogućiti obavljanje toga nadzora i osigurati mu uvjete za neometan rad.

(2) Smatra se da pravna ili fizička osoba nije omogućila obavljanje nadzora iz stavka 1. ovoga članka i u slučaju kada u roku određenom u zapisniku o inspekcijskom nadzoru ili pisanom nalogu turističkog inspektora ne osigura uvid u traženu poslovnu dokumentaciju i druge isprave potrebne za utvrđivanje činjeničnog stanja u započetom inspekcijskom nadzoru, ili se u roku određenom u pozivu za saslušanje tom pozivu neopravdano ne odazove, ili ne izvrši radnju iz članka 13. stavaka 4. i 5. ovoga Zakona.

(3) Pravna ili fizička osoba je dužna, na traženje turističkog inspektora, privremeno obustaviti poslovanje nadziranog objekta za vrijeme inspekcijskog nadzora u trajanju koje odredi inspektor ako turistički inspektor ne bi mogao na drugi način obaviti inspekcijski nadzor ili utvrditi činjenično stanje.

(4) Zahtjev za privremenu obustavu poslovanja i trajanje obustave turistički inspektor dužan je naznačiti u zapisniku o obavljenom inspekcijskom nadzoru.

Članak 17.

Ako turistički inspektor tijekom obavljanja inspekcijskoga nadzora uoči nezakonitosti, a nije ovlašten postupati, već je nadležno postupati drugo tijelo, izvijestit će o tome bez odgode to nadležno tijelo i zatražiti pokretanje postupka i poduzimanje mjera za suzbijanje nezakonitosti.

Članak 18.

(1) Ako je ovim ili drugim zakonom predviđeno da se u slučaju utvrđene nezakonitosti donosi određena mjera, turistički inspektor dužan je donijeti rješenje kojim će izreći takvu mjeru.

(2) Ako ovim ili drugim zakonom nije drukčije propisano, turistički inspektor će rješenje iz stavka 1. ovoga članka donijeti bez odgađanja, a najkasnije u roku od osam dana od dana završetka inspekcijskog nadzora s utvrđenim činjenicama odlučnim za donošenje rješenja.

(3) Ako posebnim zakonom nije drukčije propisano, rješenje iz stavka 1. ovoga članka turistički inspektor neće donositi u situaciji kad su utvrđene nepravilnosti otklonjene tijekom inspekcijskog nadzora ili kad izvršenje uopće nije moguće, što će turistički inspektor utvrditi i navesti u zapisniku.

(4) Ministar će naputkom propisati način pečaćenja kada se rješenja donesena na temelju ovoga Zakona ili drugih zakona izvršavaju pečaćenjem.

Članak 19.

Ako turistički inspektor u provedbi inspekcijskog nadzora utvrdi da je kupcu ugostiteljske usluge, odnosno pružene usluge u turizmu zaračunata ili naplaćena viša cijena od utvrđene, a prodavatelj usluge odbije vratiti više naplaćeni iznos, rješenjem će narediti prodavatelju usluge da vrati više naplaćeni iznos oštećenom kupcu usluge.

Članak 20.

(1) Turistički inspektor će kontrolu izvršenja rješenja iz članka 18. stavka 1. i članka 19. ovoga Zakona obaviti neposredno po izvršnosti rješenja, a najkasnije u roku od osam dana od dana izvršnosti te će poduzeti i druge radnje potrebne za izvršenje rješenja.

(2) Ako je pravna ili fizička osoba izvršila mjeru izrečenu rješenjem iz članka 18. stavka 1. i članka 19. ovoga Zakona ili je iz nekog drugog razloga prestala obveza izvršenja toga rješenja, turistički inspektor će po službenoj dužnosti u zapisniku o kontroli izvršenja rješenja navesti da je rješenje izvršeno, osim ako posebnim zakonom nije drugačije propisano.

Članak 21.

(1) Ako nije drugačije propisano, protiv rješenja turističkog inspektora iz članka 18. stavka 1. i članka 19. ovoga Zakona može se izjaviti žalba.

(2) Žalbu protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka rješava Povjerenstvo za žalbe Ministarstva (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo za žalbe).

(3) Povjerenstvo za žalbe čine predsjednik i dva člana koji imaju zamjenike, a koje imenuje ministar.

(4) Predsjednik i član Povjerenstva za žalbe odnosno njihov zamjenik mogu biti osobe koje imaju završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne ili ekonomske struke, s najmanje četiri godine radnog iskustva na poslovima turističkog inspektora i položen državni stručni ispit.

(5) Povjerenstvo donosi poslovnik o radu.

Članak 22.

Na obavljanje poslova turističkog inspektora koje nije uređeno ovim Zakonom i Zakonom o općem upravnom postupku primjenjuju se odredbe posebnih zakona čija se provedba nadzire.

Članak 23.

Ako turistički inspektor utvrdi postojanje sumnje da je počinjen prekršaj ili kazneno djelo, uz rješenje za čije je donošenje ovlašten dužan je bez odgađanja naplatiti kaznu na mjestu izvršenja prekršaja, odnosno najkasnije u roku od 15 dana od dana završetka inspekcijskog nadzora s utvrđenim činjenicama odlučnim za poduzimanje mjera donijeti prekršajni nalog ili podnijeti optužni prijedlog za pokretanje prekršajnog postupka, odnosno kaznenu prijavu. Nepodnošenje optužnog prijedloga, odnosno prijave do toga roka ne isključuje obvezu podnošenja.

Članak 24.

Ako turistički inspektor izvidnom radnjom ili u tijeku provođenja inspekcijskog nadzora utvrdi da postoje osnove sumnje da se u stanu ili drugom prostoru obavlja ugostiteljska djelatnost ili pružaju ugostiteljske usluge i/ili pružaju usluge u turizmu, koje nisu obuhvaćene rješenjem, odnosno odobrenjem nadležnog tijela, a nadzirana osoba ne dopusti inspektoru obavljanje inspekcijskog nadzora u tom prostoru, turistički inspektor će bez odgađanja zatražiti od nadležnog prekršajnog suda, da po hitnom postupku izda pisani nalog za pretragu stana ili drugog prostora, u kojoj sudjeluje turistički inspektor.

Članak 25.

(1) Turistički inspektor dužan je temeljem izvedenih dokaza utvrditi iznos imovinske koristi za koju postoji osnovana sumnja da je ostvarena kaznenim djelom ili prekršajem, u slučaju kada je to predviđeno posebnim propisom.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka turistički inspektor dužan je u prekršajnom nalogu izreći mjeru oduzimanja utvrđenog iznosa imovinske koristi ili u optužnom prijedlogu, odnosno u kaznenoj prijavi predložiti oduzimanje utvrđenog iznosa imovinske koristi.

Članak 26.

(1) O obavljenim inspekcijskim nadzorima i poduzetim mjerama vodi se očevidnik.

(2) Ministar pravilnikom propisuje sadržaj, oblik i način vođenja očevidnika.

Članak 27.

Radi ujednačenog i pravilnog postupanja u obavljaju inspekcijskih nadzora i učinkovitog djelovanja ministar može, na prijedlog načelnika, donositi upute i mišljenja o načinu obavljanja inspekcijskih nadzora te drugim pitanjima od značaja za ujednačeno, pravilno i učinkovito djelovanje.

Članak 28.

Na prava, obveze i odgovornosti turističkog inspektora koje nisu propisane ovim Zakonom primjenjuju se propisi kojima se uređuju prava, obveze i odgovornosti zaposlenih u državnim službama.

4. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 29.

(1) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. na pisano traženje turističkog inspektora, u roku određenom za izvršenje obveze, ne pripremi ili ne dostavi točne i potpune podatke, obavijesti ili materijale koji su mu potrebni za obavljanje inspekcijskog nadzora ili ako dostavi netočne i nepotpune podatke, obavijesti ili materijale koji su mu potrebni za obavljanje inspekcijskog nadzora (članak 13. stavak 4.)

2. na traženje i u roku koji odredi turistički inspektor ne poduzme radnju u postupku radi potpunog utvrđivanja činjeničnog stanja (članak 13. stavak 5.)

3. turističkom inspektoru ne omogući obavljanje inspekcijskog nadzora ili ne osigura uvjete za neometan rad (članak 16. stavci 1. i 2.)

4. na traženje turističkog inspektora, u slučaju kada se ne može na drugi način obaviti inspekcijski nadzor ili utvrditi činjenično stanje, privremeno ne obustavi poslovanje nadziranog objekta za vrijeme inspekcijskog nadzora u trajanju koje odredi turistički inspektor (članak 16. stavak 3.).

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 5000,00 do 30.000,00 kuna.

Članak 30.

Novčanom kaznom od 1000,00 do 5000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja podliježe inspekcijskom nadzoru ili fizička osoba zatečena na mjestu inspekcijskog nadzora, ako na traženje turističkog inspektora ne predoči na uvid javnu ispravu na temelju koje se može provjeriti i utvrditi njezin identitet (članak 13. stavak 3.).

Članak 31.

(1) Novčanom kaznom od 50.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja ne izvrši izvršno rješenje turističkog inspektora donesenog na temelju ovoga Zakona ili drugog zakona (članak 18. stavak 1. i članak 21.).

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 5000,00 do 15.000,00 kuna.

5. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 32.

(1) Postupci započeti prema odredbama Zakona o Državnom inspektoratu (»Narodne novine«, br. 116/08., 123/08. – ispr. i 49/11.) vezano za područje ugostiteljstva i pružanja usluga u turizmu, do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, dovršit će se prema odredbama toga Zakona.

(2) O žalbama protiv rješenja gospodarskog inspektora Državnog inspektorata iz područja ugostiteljstva i turizma, o kojima do dana stupanja na snagu ovoga Zakona nije riješilo Povjerenstvo za žalbe Državnog inspektorata, riješit će Povjerenstvo za žalbe Ministarstva.

Članak 33.

Gospodarski inspektori koji su u Državnom inspektoratu obavljali poslove iz područja ugostiteljstva i pružanja usluga u turizmu koji odgovaraju poslovima iz članka 3. ovoga Zakona danom stupanja na snagu ovoga Zakona nastavljaju obavljanje tih poslova kao turistički inspektori u Ministarstvu i u slučaju da ne ispunjavaju uvjete propisane člankom 8. ovoga Zakona u pogledu smjera i stupnja obrazovanja i vozačkog ispita.

Članak 34.

Ministar će donijeti pravilnike iz članka 9. stavka 2. i članka 26. stavka 2. ovoga Zakona, te naputak iz članka 18. stavka 4. ovoga Zakona u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 35.

(1) Do stupanja na snagu pravilnika i naputka iz članka 34. ovoga Zakona, u dijelu koji se odnosi na inspekcijske poslove iz područja ugostiteljstva i pružanja usluga u turizmu, a nije u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona, na obavljanje poslova turističke inspekcije na odgovarajući se način primjenjuju:

1. Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja očevidnika inspektora Državnog inspektorata (»Narodne novine«, br. 134/09. i 68/13.)

2. Pravilnik o obrascu službene iskaznice i izgledu znaka gospodarskog inspektora, rudarskog i elektroenergetskog inspektora, te inspektora rada i posuda pod tlakom (»Narodne novine«, br. 105/99.)

3. Naputak o načinu pečaćenja kada se rješenje inspektora Državnog inspektorata izvršava pečaćenjem (»Narodne novine«, br. 134/09.).

(2) Do stupanja na snagu pravilnika iz članka 9. stavka 2. ovoga Zakona te preuzimanja novih službenih iskaznica i znački u skladu s tim pravilnikom, turistički inspektori nastavljaju koristiti već zadužene službene iskaznice i značke sukladno Pravilniku o obrascu službene iskaznice i izgledu znaka gospodarskog inspektora, rudarskog i elektroenergetskog inspektora, te inspektora rada i posuda pod tlakom (»Narodne novine«, br. 105/99.).

Članak 36.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-01/07

Zagreb, 31. siječnja 2014.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.