Pravilnik o načinu plaćanja naknade za koncesiju za slobodne zone

NN 19/2014 (12.2.2014.), Pravilnik o načinu plaćanja naknade za koncesiju za slobodne zone

19 12.02.2014 Pravilnik o načinu plaćanja naknade za koncesiju za slobodne zone

MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA

373

Na temelju članka 10. st. 4. Zakona o slobodnim zonama (»Narodne novine«, br. 44/1996, 92/2005, 85/2008 i 148/2013), ministar poduzetništva i obrta, uz suglasnost ministra financija, donosi

PRAVILNIK

O NAČINU PLAĆANJA NAKNADE ZA KONCESIJU ZA SLOBODNE ZONE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje način plaćanja naknade za koncesiju za osnivanje slobodne zone (u daljnjem tekstu: naknada).

Članak 2.

Davatelj koncesije za osnivanje slobodne zone je Vlada Republike Hrvatske, a stručne poslove vezane uz slobodne zone, u ime davatelja koncesije, obavlja Ministarstvo poduzetništva i obrta.

Članak 3.

Visinu naknade i osnovicu za izračun naknade određuje Vlada Republike Hrvatske odlukom o davanju koncesije za osnivanje slobodne zone za svaku pojedinu slobodnu zonu.

Članak 4.

(1) Obračunsko razdoblje za izračun naknade je jedna kalendarska godina.

(2) Iznimno, obračunsko razdoblje može biti kraće kada se tijekom kalendarske godine slobodna zona osniva odnosno započinje s radom, te kada slobodna zona prestaje s radom.

Članak 5.

(1) Naknada se plaća u korist državnog proračuna Republike Hrvatske sukladno obavijesti Ministarstva financija Republike Hrvatske o upisu u Registar koncesija.

(2) Dio iznosa naknade od 50% predstavlja prihod državnog proračuna Republike Hrvatske, a dio iznosa naknade od 50% predstavlja prihod proračuna općine odnosno grada na čijem području slobodna zona posluje.

Članak 6.

Naknada se plaća u dva (2) obroka:

– do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca protekle godine;

– do 30. rujna tekuće godine za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja tekuće godine.

Članak 7.

Korisnik koncesije za osnivanje slobodne zone dužan je presliku potvrde o uplati naknade dostaviti Ministarstvu poduzetništva i obrta u roku od petnaest (15) dana od dana izvršenja uplate.

Članak 8.

(1) Radi osiguravanja plaćanja naknade, korisnik koncesije za osnivanje slobodne zone je dužan u trenutku potpisivanja ugovora o koncesiji predati davatelju koncesije bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika.

(2) Bjanko zadužnica mora imati učinak pravomoćnog rješenja o ovrsi i svojstvo ovršne isprave sukladno izvoru prava važećem u trenutku predaje bjanko zadužnice.

(3) Ako tijekom roka trajanja koncesije, zbog promjene izvora prava, bjanko zadužnica prestane ispunjavati svojstva iz stavka 2. ovog članka, korisnik koncesije je dužan u roku od petnaest (15) dana od dana dostave obavijesti Ministarstva poduzetništva i obrta dostaviti drugi traženi instrument osiguranja.

(4) Ako se tijekom roka trajanja koncesije bjanko zadužnica iskoristi prije isteka roka na koji je koncesija dana, korisnik koncesije je dužan u roku od petnaest (15) dana od dana dostave obavijesti Ministarstva poduzetništva i obrta izdati novu bjanko zadužnicu radi osiguranja plaćanja preostalog iznosa naknade za koncesiju.

(5) Odredba stavka 4. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuje i na drugi instrument osiguranja iz stavka 3. ovoga članka.

Članak 9.

U roku od devedeset (90) dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika svi ugovori o koncesijama za slobodne zone uskladit će se s odredbama ovoga Pravilnika koje se odnose na osiguranje plaćanja naknade.

Članak 10.

Na naknade se odgovarajuće primjenjuju i sve druge važeće odredbe iz Zakona o slobodnim zonama (»Narodne novine«, br. 44/1996, 92/2005, 85/2008 i 148/2013) i Zakona o koncesijama (»Narodne novine«, broj 143/2012).

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-01/04
Urbroj: 516-03-01-02-02/1-14-3
Zagreb, 6. veljače 2014.

Ministar poduzetništva i obrta
Gordan Maras, v. r.