Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o uspostavi sustava jamstva podrijetla električne energije

NN 20/2014 (14.2.2014.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o uspostavi sustava jamstva podrijetla električne energije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

376

Na temelju članka 10. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/2012), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 6. veljače 2014. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O USPOSTAVI SUSTAVA JAMSTVA PODRIJETLA ELEKTRIČNE ENERGIJE

Članak 1.

U Uredbi o uspostavi sustava jamstva podrijetla električne energije (»Narodne novine«, broj 84/2013), u članku 1. stavku 3. riječi: »temeljem mjernih podataka s obračunskog mjernog mjesta u obračunskom mjernom razdoblju za proizvodno postrojenje, odnosno s kontrolnog mjernog mjesta za proizvodnu jedinicu« zamjenjuju se riječima: »prema metodologiji utvrđivanja podrijetla električne energije i načinu izvještavanja krajnjih kupaca, koju donosi Agencija, sukladno zakonu kojim se uređuje energetski sektor.«.

Članak 2.

U članku 3. stavku 2. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. elektronički zahtjev – elektronička naredba unutar registra od strane korisnika registra upućena tijelu nadležnom za izdavanje jamstva podrijetla električne energije za prijenos ili poništavanje jamstva podrijetla električne energije,«.

Točka 4. mijenja se i glasi:

»4. izdavanje jamstva podrijetla električne energije – postupak stvaranja jamstva podrijetla temeljem zahtjeva za izdavanje jamstva podrijetla od strane korisnika registra koji ima otvoren korisnički račun povlaštenog proizvođača upućenog tijelu nadležnom za izdavanje jamstva podrijetla električne energije, da mu se na temelju mjernih podataka određenog proizvodnog postrojenja, odnosno proizvodne jedinice izda jamstvo podrijetla električne energije,«.

Točka 6. briše se.

Dosadašnje točke 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. i 14. postaju točke 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. i 13.

Dosadašnja točka 15. briše se.

Dosadašnja točka 16. postaje točka 14.

U dosadašnjoj točki 17. koja postaje točka 15. riječi: »koje ima svoje kontrolno mjerno mjesto« brišu se.

Dosadašnje točke 18. i 19. postaju točke 16. i 17.

Dosadašnja točka 20. koja postaje točka 18. mijenja se i glasi:

»18. prijenos jamstva podrijetla električne energije – elektronički način prenošenja jamstva podrijetla električne energije između korisnika registra unutar registra i između korisnika registra i korisnika registara drugih država koja vode tijela za izdavanje jamstava podrijetla u tim državama,«.

U dosadašnjoj točki 21. koja postaje točka 19. iza riječi: »crpnih agregata« briše se zarez i dodaje se riječ: »i«, a riječi: »i ima svoje kontrolno mjerno mjesto« brišu se.

Članak 3.

U članku 5. stavku 1. riječi: »koji se nalazi u Prilogu 1. i sastavni je dio ove Uredbe,« brišu se.

U stavku 3. riječi: »s korisničkog računa povlaštenog proizvođača na korisnički račun opskrbljivača i/ili krajnjeg kupca« brišu se.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Korisnički račun povlaštenog proizvođača otvara se za korisnika registra za sva njegova proizvodna postrojenja za koja je stekao status povlaštenog proizvođača električne energije.«.

Iza stavka 7. dodaje se stavak 8. koji glasi:

»(8) Tijelo nadležno za izdavanje jamstva podrijetla električne energije zatvorit će korisnički račun odnosno korisnički račun povlaštenog proizvođača, na zahtjev korisnika registra, u slučaju kršenja odredbi iz ove Uredbe i u slučaju kršenja odredbi iz ugovora sklopljenog s tijelom nadležnim za izdavanje jamstva podrijetla električne energije.«.

Članak 4.

U članku 6. stavak 1. briše se.

Dosadašnji stavak 2. koji postaje stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Jamstvo podrijetla električne energije izdano u državi članici Europske unije, ugovornoj strani Energetske zajednice ili trećoj zemlji priznaje se za potrebe dokazivanja udjela primarnih izvora energije prema krajnjim kupcima, samo ako se jamstva podrijetla električne energije izdaju u skladu s Direktivom 2009/28/EZ i kada ne postoje sumnje u točnost, vjerodostojnost i provjerljivost takvog jamstva podrijetla električne energije.«.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 2.

U dosadašnjem stavku 4. koji postaje stavak 3. riječi: »korisnik registra« zamjenjuju se riječima: »registrirano u Registru«.

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 4.

U dosadašnjem stavku 6. koji postaje stavak 5. riječi: »8 dana« zamjenjuju se riječima: »2 radna dana«.

Članak 5.

U članku 8. stavak 1. briše se.

Dosadašnji stavci 2., 3., 4., 5. i 6. postaju stavci 1., 2., 3., 4. i 5.

Dosadašnji stavci 7. i 8. brišu se.

Članak 6.

U članku 9. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Korisnik registra plaća godišnju naknadu za vođenje korisničkog računa, odnosno korisničkog računa povlaštenog proizvođača u registru i pojedinačne naknade za izdavanje jamstva podrijetla i prijenos jamstva podrijetla.«.

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Korisnik registra koji ima otvoren račun povlaštenog proizvođača plaća godišnju naknadu po registriranom proizvodnom postrojenju u registru.«.

Članak 7.

U članku 10. stavku 1. riječi: »elektronički zahtjev korisničkog računa« zamjenjuju se riječima: »zahtjev korisnika registra koji ima otvoren korisnički račun«.

U stavcima 5., 6., 7., 8. i 12. riječ: »elektronički« briše se.

Članak 8.

Naslov iznad članka 13. briše se.

Članak 13. mijenja se i glasi:

»Tijelo nadležno za izdavanje jamstva podrijetla električne energije jedino je ovlašteno izvršiti povlačenje već izdanog jamstva podrijetla električne energije.«.

Članak 9.

U članku 15. stavku 1. iza riječi: »odnosno« riječi: »kontrolnog mjernog mjesta« brišu se.

Stavak 8. mijenja se i glasi:

»(8) U registar se unosi proizvedena električna energija za proizvodno postrojenje, odnosno za proizvodnu jedinicu, izmjerena na obračunskom mjernom mjestu.«.

Stavak 9. mijenja se i glasi:

»(9) Svako obračunsko mjerno mjesto proizvodnog postrojenja, mora imati jedinstvenu oznaku, a u skladu s mrežnim pravilima operatora prijenosnog sustava i mrežnim pravilima operatora distribucijskog sustava. Operatori sustava dužni su tijelu nadležnom za izdavanje jamstva podrijetla električne energije dostaviti oznaku obračunskog mjernog mjesta prilikom dodjele ili promjene oznake proizvodnog postrojenja koje je registrirano u registru.«.

Članak 10.

U članku 16. stavku 1. riječi: »31. ožujka« zamjenjuju se riječima: »30. travnja«.

Članak 11.

Tijelo nadležno za izdavanje jamstva podrijetla električne energije dužno je uspostaviti registar u roku šest mjeseci od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 12.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-03/12

Urbroj: 50301-05/18-14-2

Zagreb, 6. veljače 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

20 14.02.2014 Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o uspostavi sustava jamstva podrijetla električne energije