Odluka o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Rijeka za osnivanje Slobodne zone luke Rijeka

NN 20/2014 (14.2.2014.), Odluka o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Rijeka za osnivanje Slobodne zone luke Rijeka

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

378

Na temelju članaka 16. i 21. Zakona o slobodnim zonama (»Narodne novine«, br. 44/96, 78/99, 127/2000, 92/2005, 85/2008 i 148/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 6. veljače 2014. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI LUČKOJ UPRAVI RIJEKA ZA OSNIVANJE SLOBODNE ZONE LUKE RIJEKA

I.

U Odluci o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Rijeka za osnivanje Slobodne zone luke Rijeka (»Narodne novine«, br. 63/97, 62/2002, 83/2003, 67/2009, 78/2013 i 90/2013), u točki II. stavku 1. u poglavlju pod nazivom Bazen Rijeka, podstavak 2. mijenja se i glasi:

»– područje kontejnerskog terminala »BRAJDICA« obuhvaća sljedeće:

a) katastarske čestice k.o. Sušak br.: 2890/1, 2890/2, 2890/3, 2945/1, 2945/2, 2945/3, 2950, 2959, 2960, 2961, 2962/1, 2962/2, 2962/3, 2962/4, 2962/6, 2962/10, 2962/25, 2962/26, 2962/27, 2962/28, 2962/29, 2962/30, 2962/31, 2962/32, 2964, 2965, 2983/3, 2983/4, 2983/7, 2996/66, 4377;

b) dio katastarskih čestica k.o. Sušak br.: 2996/2 i 2996/67, granice područja čini poligon točaka od 1. do 9., a koordinate točaka iskazane su u metrima u Gauss-Krugerovoj projekciji:

Br. točke

Y

X

1.

5457365.07

5019990.16

2.

5457369.52

5020004.11

3.

5457531.55

5019962.13

4.

5457607.01

5019942.38

5.

5457717.11

5019913.46

6.

5457734.05

5019907.49

7.

5457759.32

5019896.53

8.

5457818.57

5019870.84

9.

5457832.94

5019865.37

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-04/579

Urbroj: 50301-05/18-14-3

Zagreb, 6. veljače 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

20 14.02.2014 Odluka o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Rijeka za osnivanje Slobodne zone luke Rijeka