Izmjene i dopune Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije

NN 20/2014 (14.2.2014.), Izmjene i dopune Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

384

Na temelju članka 30. stavka 3. Zakona o energiji (»Narodne novine«, br. 120/2012 i 14/2014), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 13. veljače 2014. godine donijela

IZMJENE I DOPUNU

TARIFNOG SUSTAVA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I KOGENERACIJE

Članak 1.

U Tarifnom sustavu za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (»Narodne novine«, br. 133/2013 i 151/2013), u članku 16. stavku 1. riječi: »šest mjeseci« zamjenjuju se riječima: »devet mjeseci«.

Članak 2.

U članku 29. dodaje se novi stavak 1. koji glasi:

»(1) Za nositelja projekta s kojima je ugovor o otkupu električne energije sklopljen sukladno odredbama Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (»Narodne novine«, br. 63/2012, 121/2012 i 144/2012), ne vrijede odredbe ovoga Tarifnog sustava.«.

U dosadašnjem stavku 1. koji postaje stavak 2. riječi: »Za nositelja projekta« zamjenjuju se riječima: »Iznimno od stavka 1. ovoga članka, za nositelja projekta«.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, na nositelja projekta s kojim je ugovor o otkupu električne energije sklopljen, a za koji do dana stupanja na snagu ovoga Tarifnog sustava nije nastupio rok za dostavu bankarske garancije sukladno odredbama Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (»Narodne novine«, br. 63/2012, 121/2012 i 144/2012), primjenjuju se odredbe članka 16. stavka 1. ovoga Tarifnog sustava.«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 4.

Članak 3.

Ove Izmjene i dopuna Tarifnog sustava stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-14/18

Urbroj: 50301-05/18-14-2

Zagreb, 13. veljače 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.