Pravilnik o načinu vođenja očevidnika o polascima i dolascima autobusa

NN 20/2014 (14.2.2014.), Pravilnik o načinu vođenja očevidnika o polascima i dolascima autobusa

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

385

Na temelju članka 103. stavka 4. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine«, broj 82/2013) ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O NAČINU VOĐENJA OČEVIDNIKA O POLASCIMA I DOLASCIMA AUTOBUSA

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuje sadržaj i način vođenja očevidnika o polascima i dolascima autobusa na autobusne kolodvore (u daljnjem tekstu: očevidnik).

(2) Očevidnik su dužne voditi pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost pružanja kolodvorskih usluga.

Članak 2.

Očevidnik čini prometni dnevnik polazaka autobusa i prometni dnevnik dolazaka autobusa.

Članak 3.

(1) Prometni dnevnik polazaka i dolazaka autobusa u linijskom cestovnom prometu sadrži:

– datum,

– redni broj linije po vremenu polaska (dolaska) po voznom redu od 00.00 do 24.00 sata,

– naziv linije s polaznim i završnim stajalištem i najmanje jednim međustajalištem,

– skraćenu naznaku tvrtke odnosno naziva prijevoznika,

– registarsku oznaku i broj autobusa,

– vrijeme polaska (dolaska) po voznom redu,

– vrijeme stvarnog polaska (dolaska),

– zakašnjenje izraženo u minutama,

– razlog zakašnjenja,

– razdoblje u kojem se obavlja prijevoz na liniji.

(2) Prometni dnevnik polazaka i dolazaka autobusa koji obavljaju povremeni prijevoz putnika u cestovnom prometu sadrži:

– datum,

– redni broj,

– broj u terminalu,

– skraćenu naznaku tvrtke odnosno naziv prijevoznika,

– registarsku oznaku autobusa,

– vrijeme polaska (dolaska),

– relaciju obavljanja prijevoza.

(3) Obrasci prometnih dnevnika iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, tiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio (prilog broj 1., 2., 3. i 4.).

Članak 4.

(1) Očevidnik se vodi u pisanom ili elektroničkom obliku.

(2) Prometni dnevnik polazaka popunjava se odmah nakon postavljanja autobusa na peron za polazak, a prometni dnevnik dolazaka, nakon dolaska autobusa na dolazni peron.

(3) Očevidnik se mora čuvati najmanje 2 godine, od dana zadnjeg upisa podataka u prometni dnevnik polazaka i dolazaka autobusa.

Članak 5.

Očevidnik se mora voditi redovito i potpuno, tako da se uvijek može utvrditi stvarno stanje polazaka s autobusnog kolodvora, odnosno dolazaka na autobusni kolodvor.

Članak 6.

Na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika, prestaje važiti Pravilnik o načinu vođenja očevidnika o polascima i dolascima autobusa (»Narodne novine«, broj 117/2005).

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-02/10

Urbroj: 530-05-1-1-3-14-1

Zagreb, 6. veljače 2014.

Ministar

dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.

PRILOG 1

PROMETNI DNEVNIK POLAZAKA AUTOBUSA U LINIJSKOM CESTOVNOM PRIJEVOZU

_____________________________
            (mjesto i datum)

Red. br.

Broj linije iz registra (u terminalu)

Autobusna linija

Prijevoznik

Registr. broj autobusa

Polazak po voznom redu

Stvarni polazak

Zakašnjenje i razlog

Razdoblje održavanja

Polazni peron


PRILOG 2

PROMETNI DNEVNIK DOLAZAKA AUTOBUSA U LINIJSKOM CESTOVNOM PRIJEVOZU

_____________________________
              (mjesto i datum)

Red. br.

Broj linije iz registra (u terminalu)

Autobusna linija

Prijevoznik

Registr. broj autobusa

Dolazak po voznom redu

Stvarni dolazak

Zakašnjenje i razlog

Razdoblje održavanja

Dolazni peron


PRILOG 3

PROMETNI DNEVNIK POLAZAKA AUTOBUSA U POVREMENOM PRIJEVOZU PUTNIKA U CESTOVNOM PROMETU

_____________________________
            (mjesto i datum)

Red. br.

Broj polaska prema registru (u terminalu)

Relacija obavljanja prijevoza

Prijevoznik

Registr. broj autobusa

Vrijeme polaska autobusa

Polazni peron


PRILOG 4

PROMETNI DNEVNIK DOLAZAKA AUTOBUSA U POVREMENOM PRIJEVOZU PUTNIKA U CESTOVNOM PROMETU

_____________________________
           (mjesto i datum)

Red. br.

Broj dolaska prema
registru (u terminalu)

Relacija obavljanja prijevoza

Prijevoznik

Registr. broj autobusa

Vrijeme dolaska autobusa

Dolazni peron

20 14.02.2014 Pravilnik o načinu vođenja očevidnika o polascima i dolascima autobusa