Pravilnik za izvješćivanje o raspodjeli i iskorištenosti stranih dozvola

NN 20/2014 (14.2.2014.), Pravilnik za izvješćivanje o raspodjeli i iskorištenosti stranih dozvola

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

386

Na temelju članka 81. stavka 2. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine«, 82/2013 ) ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

ZA IZVJEŠĆIVANJE O RASPODJELI I ISKORIŠTENOSTI STRANIH DOZVOLA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje postupak, način i rokovi za izvješćivanje o raspodjeli i iskorištenosti stranih dozvola.

Članak 2.

(1) Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnička komora (u daljnjem tekstu: komore) izrađuju mjesečno, polugodišnje i godišnje izvješće za prethodno razdoblje o raspodjeli i iskorištenosti stranih dozvola (u daljnjem tekstu: izvješće).

(2) Komore izrađuju izvješće po pojedinim državama i prijevoznicima.

(3) Izvješća iz stavka 1. ovoga članka komore dostavljaju Ministarstvu pomorstva prometa i infrastrukture.

Članak 3.

Obrazac izvješća iz članka 1. ovoga Pravilnika tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Članak 4.

Komore će dostavljati Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture mjesečno izvješće do 10. u mjesecu za prethodni mjesec, polugodišnje izvješće do 31. srpnja, a godišnje izvješće do 31. ožujka sljedeće godine.

Članak 5.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika, prestaje važiti Pravilnik o postupku, načinu i rokovima dostave izvješća o raspodjeli i iskorištenosti stranih dozvola (»Narodne novine«, broj 122/2005).

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-02/11

Urbroj: 530-05-1-1-3-14-1

Zagreb, 6. veljače 2014.

Ministar

dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.

IZVJEŠĆE
o iskorištenim dozvolama za razdoblje

od _____ do _______

Red. broj

Naziv prijevoznika

Broj licencije

Vrsta dozvole

Naziv države

Odobreni god. kontingent dozvola

Broj izdanih dozvola

Broj iskorištenih dozvola


Potpis ovlaštene osobe

20 14.02.2014 Pravilnik za izvješćivanje o raspodjeli i iskorištenosti stranih dozvola