Pravilnik o određivanju daljinara i najmanjeg voznog vremena

NN 20/2014 (14.2.2014.), Pravilnik o određivanju daljinara i najmanjeg voznog vremena

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

387

Na temelju članka 43. stavka 2. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine«, broj 82/2013) ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O ODREĐIVANJU DALJINARA I NAJMANJEG VOZNOG VREMENA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuje način određivanja daljinara i najmanjeg voznog vremena za obavljanje javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu.

Članak 2.

Prijevoznik utvrđuje daljinar i najmanje vozno vrijeme za županijske, međužupanijske i međunarodne linije na način propisan ovim Pravilnikom.

Članak 3.

(1) Udaljenost između autobusnih kolodvora odnosno autobusnih stajališta mjerenjem je utvrđena stvarna duljina na liniji ili dijelu linije od/do ulazno-izlazne točke autobusnog kolodvora, odnosno autobusnog stajališta.

(2) Najmanje vrijeme vožnje je vrijeme mjerenjem utvrđeno (stvarno najkraće) vrijeme potrebno za prijelaz udaljenosti na liniji ili dijelu linije od/do ulazno-izlaznog autobusnog kolodvora, odnosno autobusnog stajališta.

Članak 4.

(1) Određivanje udaljenosti između autobusnog kolodvora, odnosno autobusnog stajališta na svakoj liniji utvrđuje se u kilometrima.

(2) Kada se prilikom mjerenja pojavi odstupanje od punog kilometra, zaokruživanje se obavlja na sljedeći način:

– odstupanje do 0.49 km zaokružuje se na nižu vrijednost punog kilometra.

(3) Udaljenost od autobusnog kolodvora, odnosno autobusnog stajališta do autobusnog kolodvora odnosno autobusnog stajališta, utvrđuje se pojedinačnim mjerenjem u kilometrima s propisanim zaokruživanjem.

Članak 5.

Ukupna udaljenost na pojedinoj liniji je zbroj zaokruženih udaljenosti između autobusnih kolodvora, odnosno autobusnih stajališta na toj liniji.

Članak 6.

(1) Najmanje vrijeme vožnje između autobusnih kolodvora, odnosno autobusnih stajališta, utvrđuje se u minutama.

(2) Kada se mjerenjem najmanjih vremena vožnje pojavi odstupanje od pune minute, zaokruživanje se obavlja na sljedeći način:

– odstupanje do 29 sekundi zaokružuje se na nižu vrijednost pune minute,

– odstupanje od 30 do 59 sekundi, zaokružuje se na višu vrijednost pune minute.

(3) Najmanje vrijeme vožnje od autobusnog kolodvora, odnosno autobusnog stajališta do autobusnog kolodvora, odnosno autobusnog stajališta, utvrđuje se pojedinačnim mjerenjem u minutama s propisanim zaokruživanjem.

Članak 7.

Ukupno najmanje vrijeme vožnje na pojedinoj liniji je zbroj zaokruženih najmanjih vremena vožnje između stajališta na toj liniji.

Članak 8.

Prilikom mjerenja najmanjih vremena vožnje, prijevoznik je dužan pridržavati se propisa o sigurnosti prometa na cestama i prometnoj signalizaciji, regulaciji prometa, stanju kolnika, gustoći prometa i ostalim elementima koji utječu na brzinu i sigurnost vožnje.

Članak 9.

(1) Mjerenja iz članka 4. i 6. ovoga Pravilnika obavljaju prijevoznici za linije na kojima obavljaju ili namjeravaju obavljati javni linijski prijevoz putnika.

(2) Prilikom mjerenja, prijevoznik za svaku liniju određuje sve autobusne kolodvore i autobusna stajališta kojima se namjerava koristiti.

Članak 10.

(1) Udaljenost se mjeri autobusom ili osobnim automobilom u koji je ugrađen tahograf s pokazivačem prijeđene kilometraže i mogućnošću podjele na desete dijelove kilometra.

(2) Najmanje vrijeme vožnje utvrđuje se s dva ispravna kronometra.

Članak 11.

Utvrđene udaljenosti i najmanja vremena vožnje upisuju se u obrazac, koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Članak 12.

Prilikom izrade voznog reda, najmanjem vremenu vožnje prijevoznik mora dodati vremena prihvata i otpreme putnika na autobusnim kolodvorima, odnosno autobusnim stajalištima te ostalim stajanjima radi odmora putnika i vozača.

Članak 13.

Ako Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, upravno tijelo županije, odnosno Grada Zagreba nadležno za poslove prometa, prilikom izdavanja dozvole utvrdi u voznom redu bitna odstupanja od najmanje udaljenosti i najmanjeg vremena vožnje, naložit će prijevozniku njegovo usklađivanje s ovim Pravilnikom.

Članak 14.

Na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika, prestaje važiti Pravilnik o određivanju daljinara i najmanjeg voznog vremena (»Narodne novine«, broj 118/2005).

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-02/09

Urbroj: 530-05-1-1-3-14-1

Zagreb, 6. veljače 2014.

Ministar

dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.

Obrazac za utvrđivanje najmanje udaljenosti i najmanjeg vremena vožnje

Prijevoznik: ____________________________

Linija: ________________________________

Red. broj

Bus-kolodvor
Bus-stajalište

Izmjerena
 udaljenost

Zaokružena
udaljenost

Izmjereno min. vrijeme
vožnje

Zaokruženo min.
vrijeme vožnje

Napomena

Prosječno ostvarena brzina: km/h                     Žig i potpis

20 14.02.2014 Pravilnik o određivanju daljinara i najmanjeg voznog vremena 20 14.02.2014 Pravilnik o određivanju daljinara i najmanjeg voznog vremena