Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilniku o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone)

NN 20/2014 (14.2.2014.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilniku o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone)

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

389

Na temelju članka 9. stavka 1. točke 1., 2., 4., 5., 7., 8., 10. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine« broj 81/2013 i 14/2014) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ULOVU, UZGOJU I PROMETU TUNE (Thunnus thynnus), IGLUNA (Xiphias gladius) I IGLANA (Tetrapturus belone)

Članak 1.

(1) U Pravilniku o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone) (»Narodne novine« br. 11/2014) u članku 4. stavku 17. riječi: »5. veljače 2014. godine« i u stavku 18. riječi: »4. veljače 2014. godine«, zamjenjuju se riječima: »14. veljače 2014. godine«.

Članak 2.

U članku 5. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Maksimalna godišnja izlovna kvota po pojedinoj grupi raspodijelit će se na odobreni broj grupa tako da izlovna kvota pojedine grupe ne smije prelaziti ni u kojem slučaju 30% ukupne godišnje izlovljene kvote za mreže tunolovke, a jedan ovlaštenik za uzgoj tuna upisan u Registar ICCAT-a smije imati najviše jednu grupu plovila bez obzira na broj uzgajališta. Ribolov plivaricom tunolovkom nije dozvoljen plovilom izvan ribolovne grupe u sklopu zajedničke ribolovne radnje iz stavka 2. ovog članka. Izlovna kvota pojedine ribolovne grupe namijenjena je isključivo za uzgoj, a jedna ribolovna grupa svoj ulov može isporučivati samo jednom ovlašteniku povlastice za uzgoj.«

Članak 3.

U članku 6. stavku 5. riječi: »članka 8.«, zamjenjuju se riječima: »članka 9.«

Članak 4.

U članku 10. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Broj ulovnih plovila koja smiju sudjelovati u ribolovu tune u 2014. godini po skupinama plovila sukladno kriterijima duljine preko svega je kako slijedi:

Kategorija plovila

ulovna mogućnost sukladno ICCAT-u
(u tonama)

broj plovila u 2014.

plivaričari tunolovci preko 40 m

70,66

0

plivaričari tunolovci od 24 do 40 m

49,78

6

plivaričari tunolovci manji od 24 m

33,68

2

udičari

5

12

UKUPNO


20

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu dan nakon dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 324-01/14-01/09

Urbroj: 525-13/0323-14-6

Zagreb, 13. veljače 2014.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.

20 14.02.2014 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilniku o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone)