Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu obračuna i rokovima uplate doprinosa te načinu vođenja i uporabi imovine namijenjene za obveze garancijskog fonda

NN 20/2014 (14.2.2014.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu obračuna i rokovima uplate doprinosa te načinu vođenja i uporabi imovine namijenjene za obveze garancijskog fonda

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

395

Na temelju odredbi članka 45. stavak 2. i članka 46. stavak 3. Zakona o obveznim osiguranjima u prometu (»Narodne novine« broj 151/05, 36/09, 75/09 i 76/13; u daljnjem tekstu: ZOOP) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 7. veljače 2014. donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBRAČUNA I ROKOVIMA UPLATE DOPRINOSA TE NAČINU VOĐENJA I UPORABI IMOVINE NAMIJENJENE ZA OBVEZE GARANCIJSKOG FONDA

Članak 1.

U Pravilniku o načinu obračuna i rokovima uplate doprinosa te načinu vođenja i uporabi imovine namijenjene za obveze Garancijskog fonda (»Narodne novine« broj 139/06; dalje u tekstu: Pravilnik) članak 3. mijenja se i glasi:

»Društva za osiguranje iz članka 2. ovog Pravilnika uplaćuju doprinos za Garancijski fond temeljem članka 45. ZOOP-a, razmjerno bruto zaračunatoj premiji osiguranja ili broju rizika u određenoj vrsti obveznog osiguranja u tekućoj godini.

HUO određuje iznos Garancijskog fonda za iduću poslovnu godinu, a udjeli društava određuju se na temelju podataka o zaračunatoj bruto premiji osiguranja ili broju rizika u određenoj vrsti obveznog osiguranja za razdoblje siječanj – rujan tekuće poslovne godine. Društva uplaćuju doprinose u vidu predujma, mjesečno do 10. u tekućem mjesecu i to 1/12 (jedna dvanaestina) utvrđene obveze na naprijed propisan način.

Na način iz stavka 2. ovoga članka HUO izračunava iznos doprinosa za Garancijski fond za pojedino društvo za osiguranje i dostavlja mu pisani izračun. HUO je dužan isti izračun dostaviti i Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga. U slučaju neizvršenja uplata doprinosa za Garancijski fond u propisanom roku, HUO je dužan poslati opomenu i o tome obavijestiti Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga.

Konačan obračun i uplata sredstava izvršit će se do 30. travnja sljedeće poslovne godine i to na temelju podataka o zaračunatoj bruto premiji osiguranja ili broju rizika u određenoj vrsti obveznog osiguranja u godini za koju se radi obračun. Eventualno više uplaćeni iznos predujmova smatrat će se uplatom dijela predujma za naredno razdoblje. U slučaju da uplaćena sredstava tijekom godine, utvrđena proračunom, nisu dostatna, članovi su dužni uplatiti dodatna sredstva o čemu odluku donosi Upravni odbor HUO-a. Način sastavljanja Proračuna prihoda i rashoda Garancijskog fonda HUO detaljnije utvrđuje Statutom.«

Članak 2.

Članak 7. mijenja se i glasi:

»Najniži iznos na koji mora glasiti instrument iz članka 6. ovog Pravilnika utvrđuje se na način da se svota od 4 milijuna kuna uveća za iznos koji se dobije primjenom određenog postotka na osnovicu od 20 milijuna kuna.

Postotak iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se kao udio zbroja zaračunate bruto premije ili broja rizika obveznih osiguranja iz članka 2. stavak 1. ZOOP-a pojedinog društva u zbroju navedene premije ili rizika svih društava, a na temelju podataka o premiji ili broju rizika iz prethodnog godišnjeg obračunskog razdoblja.

Tijekom provođenja obveznih osiguranja iz članka 2. stavak 1. ZOOP-a, društvo mora imati položen važeći instrument na najniže izračunati iznos, sukladno stavku 1. ovog članka, s tim da vrijeme važenja pojedinog instrumenta ne može biti kraće od godinu dana.

Na način iz stavka 1. i 2. ovoga članka HUO izračunava najniži iznos za pojedino društvo te mu dostavlja pisani izračun.«

Članak 3.

U članku 8. stavku 1. iza teksta: »položenog u banku« dodaje se tekst: »na kojem depozitu HUO uspostavlja založno pravo temeljem posebno zaključenog ugovora«.

Članak 4.

Članak 10. mijenja se i glasi:

»Društvo za osiguranje u slučajevima iz članka 6. ovog Pravilnika formira pričuvu za štete, a HUO ukoliko ne bude u mogućnosti podmiriti sve obveze prema oštećenim osobama do iznosa na koji glasi položeni Instrument za osiguranje izvršenja obveza Garancijskog fonda iz članka 7. ovog Pravilnika, preostale će obveze podmirivati na teret ukupnih sredstava Garancijskog fonda, time da će razliku sredstava iznad iznosa položenog instrumenta i ukupnih obveza naplatiti na teret raspoloživih sredstava društva u postupku stečaja ili likvidacije, a ukoliko niti ta sredstva ne budu dovoljna, preostale će obveze izmiriti sva društva za osiguranje iz članka 2. ovog Pravilnika razmjerno zaračunatoj bruto premiji osiguranja ili broju rizika u određenoj vrsti obveznog osiguranja iz članka 2. stavak 1. ZOOP-a u godini za koju se radi obračun.«

Članak 5.

U članku 11. stavku 1. iza riječi: »zelene karte osiguranja,« dodaje se tekst: »a kada je HUO umjesto društva za osiguranje podmirio obveze prema stranom društvu za osiguranje, odnosno stranom nacionalnom uredu za osiguranje,«, te nakon riječi: »preispitivanja« mijenja se tekst: »odobrenja za rad društvu u provođenju« tekstom koji glasi: »dozvole društvu za obavljanje poslova«.

U članku 11. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Društvo za osiguranje je dužno HUO–u nadoknaditi plaćeni iznos bez odgađanja.«

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/06-01/42

Urbroj: 326-660-14-2

Zagreb, 7. veljače 2014.

Predsjednik Upravnog vijeća

Petar-Pierre Matek, v. r.