Pravila o izmjenama i dopunama Pravila uspostavljanja i provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja

NN 21/2014 (17.2.2014.), Pravila o izmjenama i dopunama Pravila uspostavljanja i provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja

21 17.02.2014 Pravila o izmjenama i dopunama Pravila uspostavljanja i provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

398

Na osnovi članka 16. stavka 2. Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 85/06., 150/08. 71/10.), odredaba Pravilnika o uvjetima i načinu provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine« broj 2/09. i 123/09.), članka 27. stavka 1. točke 1. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13. i 1/14.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 55. izvanrednoj sjednici održanoj 4. veljače 2014. godine, donijelo je

PRAVILA

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILA USPOSTAVLJANJA I PROVOĐENJA DOPUNSKOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Članak 1.

U Pravilima uspostavljanja i provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine« broj 91/13. i 136/13.) u članku 12. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Tiskanica e-ponude sadrži sljedeće podatke:

1) broj ponude

2) naziv ugovaratelja, osobni identifikacijski broj (OIB)

3) adresu ugovaratelja – broj pošte, naselje, ulica, kućni broj, e-mail adresu, broj mobitela

4) ime i prezime osiguranika, datum rođenja, osobni identifikacijski broj (OIB)

5) adresu osiguranika – broj pošte, naselje, ulica, kućni broj, e-mail adresu i broj mobitela

6) iznos godišnje premije, način plaćanja i dospijeće

7) za osiguranika za kojeg se premija plaća iz državnog proračuna skenirane dokumente kojima dokazuje ispunjavanje propisanih uvjeta

8) Hyper Link na stranicu Općih uvjeta ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju

9) izjavu da su Opći uvjeti ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju pročitani i prihvaćeni

10) napredni elektronički potpis osiguranika odnosno ugovaratelja.«

Članak 2.

Ova Pravila stupaju na snagu dan nakon objave u »Narodnim novinama».

Klasa: 025-04/14-01/29

Urbroj: 338-01-01-14-1

Zagreb, 4. veljače 2014.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prim. mr. sc. Marijan Cesarik, dr. med., v. r.