Zakon o inspekciji cestovnog prometa i cesta

NN 22/2014 (19.2.2014.), Zakon o inspekciji cestovnog prometa i cesta

HRVATSKI SABOR

400

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O INSPEKCIJI CESTOVNOG PROMETA I CESTA

Proglašavam Zakon o inspekciji cestovnog prometa i cesta, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 7. veljače 2014. godine.

Klasa: 011-01/14-01/48

Urbroj: 71-05-03/1-14-2

Zagreb, 12. veljače 2014.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O INSPEKCIJI CESTOVNOG PROMETA I CESTA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Zakonom uređuju se poslovi inspekcije cestovnog prometa i cesta (u daljnjem tekstu: Inspekcija) Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), prava, dužnosti i ovlasti inspektora cestovnog prometa i cesta, kao i druga pitanja važna za njihov rad.

Članak 2.

Pojmovi koji se koriste u ovom Zakonu propisani su posebnim zakonima i drugim propisima kojima se uređuje upravno područje cestovnog prometa i cesta.

Članak 3.

Inspekcija provodi inspekcijski nadzor nad fizičkim i pravnim osobama koje temeljem ovoga Zakona nadzire na način da poduzima predviđene mjere s ciljem nadzora nad provedbom odredaba zakona, podzakonskih i drugih propisa u području: javnog cestovnog prijevoza putnika, javnog cestovnog prijevoza tereta, sigurnosti prometa na cestama, prijevoza za vlastite i osobne potrebe, prijevoza opasnih tvari, pružanja kolodvorskih usluga na autobusnim i teretnim kolodvorima, održavanja, zaštite, rekonstrukcije i izgradnje cesta, radnog vremena mobilnih radnika, nadzora nad uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu, kao i nadzora nad radionicama iz svog djelokruga.

Članak 4.

Odredbe ovoga Zakona ne primjenjuju se na vozila Oružanih snaga Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova.

Članak 5.

Inspekcija obavlja nadzor na temelju godišnjeg programa rada koji donosi ministar nadležan za promet, a prema potrebi i izvan toga programa.

II. POSLOVI INSPEKCIJE

Članak 6.

(1) Poslove inspekcijskog nadzora obavljaju inspektori i viši inspektori cestovnog prometa i inspektori i viši inspektori cesta (u daljnjem tekstu: inspektori).

(2) Inspekcijski nadzor mogu obavljati i drugi državni službenici Ministarstva po posebnom ovlaštenju ministra nadležnog za promet, uz ispunjavanje propisanih uvjeta za obavljanje inspekcijskih poslova.

(3) Inspekcijski poslovi su poslovi s posebnim uvjetima rada.

(4) Na radno mjesto inspektora može se rasporediti osoba koja ispunjava stručne uvjete propisane Pravilnikom o unutarnjem redu ministarstva.

Članak 7.

(1) Za obavljanje određenih inspekcijskih poslova mogu se osnovati posebne jedinice ili mobilne ekipe.

(2) O načinu angažiranja, sastavu i broju posebnih jedinica ministar nadležan za promet donosi odluku.

III. PRAVA, DUŽNOSTI I OVLASTI INSPEKTORA

Članak 8.

(1) Inspektori kada obavljaju poslove propisane ovim Zakonom i drugim propisima dužni su poštovati dostojanstvo, ugled i čast svake osobe na koju se radnja odnosi, vodeći računa o zaštiti Ustavom Republike Hrvatske i zakonom zajamčenih ljudskih prava i temeljnih sloboda, te poštivati odredbe Etičkog kodeksa državnih službenika.

(2) Primjene inspekcijskih mjera moraju biti razmjerne svrsi zbog kojih se poduzimaju.

(3) Između više inspekcijskih mjera inspektor će primijeniti onu s kojom se uz najmanje štetnih posljedica i u najkraćem vremenu postiže njezin cilj.

(4) Inspektori su dužni voditi računa da kod provođenja službenih radnji propisanih ovim Zakonom i drugim propisima u što manjoj mjeri remete redovito poslovanje nadziranih fizičkih i pravnih osoba.

Članak 9.

(1) U obavljanju inspekcijskih i drugih poslova temeljem posebnih zakona i drugih propisa u području cestovnog prometa i cesta, kao i na poziv inspekcijskih službi država članica Europske unije i izvan nje sudjeluju službenici Inspekcije, o čemu odlučuje ministar nadležan za promet, na prijedlog nadležnog pomoćnika ministra.

(2) Inspektore koji unutar granica država članica Europske unije i izvan njih sudjeluju u obavljanju poslova iz stavka 1. ovoga članka imenuje ministar nadležan za promet, na prijedlog nadležnog pomoćnika ministra.

Članak 10.

Inspektori u sklopu provođenja nadzora iz članka 3. ovoga Zakona obavljaju sljedeće poslove:

– ako inspekcijskim nadzorom utvrde da je povrijeđen zakon ili drugi propis, naređuju otklanjanje utvrđenih nedostataka, odnosno nepravilnosti u određenom roku, izriču zakonom ili drugim propisom utvrđenu prekršajnu kaznu, odnosno podnose prijavu državnom tijelu zbog kaznenog djela

– donose rješenja u prvom stupnju za prekršaje propisane ovim Zakonom te drugim zakonima i propisima kada je njihova provedba stavljena u njihovu nadležnost

– izdaju prekršajne naloge, obavezne prekršajne naloge i podnose optužne prijedloge

– obavljaju poslove prikupljanja, evidentiranja i obrađivanja podataka potrebnih za provedbu odredaba zakona i drugih propisa kad je njihova provedba stavljena u njihovu nadležnost

– surađuju s inozemnim inspekcijama i drugim službama i međunarodnim organizacijama

– organiziraju specijalističke edukacije za inspektore, odnosno službenike Inspekcije

– obavljaju poslove kontrole i upisa podataka u informacijski sustav

– obavljaju i druge poslove koji su im stavljeni u djelokrug posebnim zakonima, podzakonskim i drugim propisima kojima se uređuju uvjeti za obavljanje cestovnog prijevoza te nadziru provedbu socijalnog zakonodavstva u području prometa.

Članak 11.

(1) Inspektoru se izdaje službena iskaznica i službena značka s identifikacijskim brojem.

(2) Prijevozna sredstva koja se koriste u službene svrhe mogu biti označena znakom Inspekcije.

(3) Obrazac službene iskaznice, postupak izdavanja službene iskaznice i službene značke, kao i način obilježavanja prijevoznih sredstava znakom Inspekcije propisuje pravilnikom ministar nadležan za promet.

(4) Osobe iz članka 6. stavka 2. ovoga Zakona nakon obavljenog inspekcijskog nadzora obvezne su vratiti službenu iskaznicu i značku.

Članak 12.

Inspektori kada obavljaju poslove iz svog djelokruga temeljem ovoga Zakona i drugih propisa o sigurnosti prometa na cestama, mogu upotrebljavati tehničku opremu i službena vozila uz uporabu svjetlosnih i zvučnih signala te zaustaviti vozilo.

Članak 13.

(1) U obavljanju inspekcijskog nadzora inspektor je ovlašten izvršiti pregled:

– poslovnih prostorija

– vozila, uređaja i opreme

– poslovnih knjiga, sporazuma, ugovora, dozvola i drugih isprava

– poslovnih knjiga vođenih u elektroničkom obliku, pri čemu imaju ovlast pregledati bazu podataka svake osobe koja raspolaže traženom dokumentacijom ili raspolaže podacima ili bi te isprave, dokumentaciju i podatke trebala imati

– dokumentacije i evidencije o poslovanju i primjeni propisa

– stanja cesta

– voznih karata u javnom linijskom prijevozu, sukladno posebnim propisima

– izvršenih radova na održavanju cesta i u njihovu zaštitnom pojasu

– tehničke dokumentacije u svezi s održavanjem cesta

– privremene prometne signalizacije

– planova, programa, ugovora i ostale dokumentacije, koja se odnosi na održavanje i zaštitu cesta

– tereta u i na vozilu

– mjerenjem mase vozila s teretom i bez tereta

– mjerenjem osovinskog opterećenja i dimenzije vozila sa i bez tereta.

(2) Inspektor je ovlašten poduzimati i druge radnje iz svog djelokruga, ako posebnim propisima nije određena nadležnost drugog tijela.

Članak 14.

(1) U obavljanju inspekcijskog nadzora u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu, inspektor je ovlašten privremeno zabraniti:

– obavljanje javnog prijevoza putnika u cestovnom prometu ako pravna ili fizička osoba obavlja prijevoz bez licencije

– obavljanje prijevoza za vlastite potrebe ako ga pravna ili fizička osoba obavlja bez licencije, odnosno potvrde o prijavi prijevoza za vlastite potrebe

– obavljanje poslova vozaču motornog vozila u slučaju da nije stručno osposobljen

– upravljanje vozilom vozaču koji nije koristio propisane odmore i/ili prekide vožnje sukladno posebnim propisima, privremenim oduzimanjem vozačke dozvole na rok koji odredi inspektor

– daljnje obavljanje prijevoza stranom prijevozniku te narediti njegovo upućivanje na najbliži granični prijelaz, radi izlaska iz zemlje, u slučaju da u vozilu nema propisanu i važeću dozvolu

– obavljanje javnog linijskog prijevoza putnika ako prijevoznik takav prijevoz obavlja bez dozvole ili suprotno izdanoj dozvoli

– obavljanje posebnog linijskog prijevoza putnika ako prijevoznik takav prijevoz obavlja bez ugovora s naručiteljem prijevoza i/ili bez popisa putnika

– obavljanje povremenog ili naizmjeničnog prijevoza putnika u cestovnom prometu ako takav prijevoz obavlja suprotno zakonu, međunarodnim ugovorima i drugim propisima kojima se uređuje takav prijevoz

– obavljanje autotaksi prijevoza, ako ga prijevoznik pravna ili fizička osoba obavlja bez dozvole ili licencije

– obavljanje prijevoza vozilom koje prazno ili zajedno s teretom ima masu ili osovinsko opterećenje veće od dopuštenog ili dimenzije veće od propisanih, odnosno obavljanje takvog prijevoza bez propisane dozvole ili bez pridržavanja uvjeta iz dozvole ili zakonskih odredaba

– ispitivanje vozila i uređaja te ugradnju uređaja i opreme u vozila, ako se isto obavlja bez propisane ovlasti

– obavljanje djelatnosti pružanja kolodvorskih usluga ako ga pravna ili fizička osoba obavlja bez propisane licencije

– obavljanje agencijskih poslova u cestovnom prijevozu, ako ga pravna ili fizička osoba obavlja bez propisane licencije.

(2) Inspektor je ovlašten poduzimati i druge radnje iz svog djelokruga, ako posebnim propisima nije određena nadležnost drugog tijela.

Članak 15.

(1) U obavljanju inspekcijskog nadzora u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu inspektor je ovlašten privremeno isključiti vozilo iz prometa ako:

– pravna ili fizička osoba obavlja javni prijevoz bez licencije ili ovjerene preslike licencije

– pravna ili fizička osoba obavlja prijevoz tereta za vlastite potrebe bez da ima dokaz da obavlja prijevoz za vlastite potrebe (račun, otpremnica, teretni list i sl.)

– prijevoznik obavlja prijevoz putnika u javnom linijskom prijevozu bez potrebne dozvole ili ga ne obavlja u skladu s izdanom dozvolom

– prijevoznik obavlja poseban linijski prijevoz putnika, a da nema ugovor s naručiteljem prijevoza ili osim osoba s popisa putnika prevozi i druge osobe

– prijevoznik obavlja povremeni ili naizmjenični prijevoz putnika u cestovnom prometu bez ispravno popunjenog putnog lista ili dozvole

– prijevoznik, druga pravna ili fizička osoba obavlja prijevoz vozilom koje ne ispunjava uvjete predviđene posebnim propisom

– pravna ili fizička osoba obavlja autotaksi prijevoz bez dozvole, odnosno licencije ili ga ne obavlja u skladu s posebnim propisom

– prijevoznik, druga pravna ili fizička osoba obavlja prijevoz vozilom koje prazno ili zajedno s teretom ima masu ili osovinsko opterećenje veće od dopuštenog ili dimenzije veće od propisanih, odnosno ako za takav prijevoz nema propisanu dozvolu ili se ne pridržava uvjeta iz dozvole ili ga obavlja u suprotnosti sa zakonskim odredbama

– se u obavljanju daljnjeg prijevoza koristi vozilo koje je ispitano ili u slučaju da je u vozilu ugrađen uređaj čije je ispitivanje i ovjeravanje izvršeno od strane neovlaštene pravne ili fizičke osobe, sve dok se ne izvrši ispitivanje od ovlaštene pravne ili fizičke osobe

– vozilo ima ugrađene uređaje koji su namijenjeni za ometanje ispravnog rada tahografa ili taksimetra ugrađenog u vozilo.

(2) Inspektor je ovlašten poduzimati i druge radnje iz svog djelokruga, ako posebnim propisima nije određena nadležnost drugog tijela.

Članak 16.

U obavljanju inspekcijskog nadzora nad korištenjem cesta, planiranja, građenja i održavanja cesta, mjerama za zaštitu te prometa na njima, inspektor je ovlašten narediti:

– privremenu obustavu radova koji se izvode na javnim cestama i u njihovu zaštitnom pojasu suprotno odredbama Zakona o cestama i drugih propisa iz djelatnosti cesta

– otklanjanje nedostataka na cestama ili u njihovu zaštitnom pojasu koji ugrožavaju sigurnost prometa

– privremenu zabranu odvijanja prometa na javnim cestama ili njihovu dijelu ako utvrdi da se na njima ne može sigurno odvijati promet

– obustavu prometa cestovnih motornih vozila koja zbog svojih tehničkih svojstava ili načina na koji obavljaju prijevoz mogu nanijeti štetu cesti ili njezinom dijelu.

Članak 17.

(1) Inspektor je ovlašten u postupku nadzora zatražiti i pregledati isprave na temelju kojih se može utvrditi identitet osoba koje obavljaju djelatnost propisanu zakonima i drugim propisima (osobna iskaznica, putovnica, vozačka dozvola) putnika i drugih osoba koje nazoče inspekcijskom nadzoru.

(2) Osobe koje podliježu nadzoru ili su nazočne nadzoru dužne su na zahtjev inspektora dati takvu ispravu na uvid.

(3) Prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora inspektor može uzimati izjave od predstavnika nadziranih fizičkih i pravnih osoba, kao i svjedoka.

(4) Za potrebe obavljanja nadzora inspektor može fotografirati vozila, poslovne prostorije, opremu, uređaje, ceste i cestovne građevine, zatražiti uzorkovanje i ispitivanje građevnog materijala i drugo u svezi inspekcijskog nadzora.

(5) Ako se nadzor treba obaviti u poslovnim prostorijama, inspektor će prethodno obavijestiti pravnu ili fizičku osobu, osim ako smatra da bi obavještavanje umanjilo učinkovitost nadzora.

(6) Pod poslovnim prostorijama u smislu ovoga Zakona podrazumijevaju se i stambene prostorije prijavljene kao poslovni prostor u kojima pravna ili fizička osoba obavlja djelatnost.

(7) Pregled ostalih prostorija i prostora moguće je obaviti samo na temelju odobrenja pravosudnih tijela.

Članak 18.

(1) Inspektor u obavljanju inspekcijskih poslova ima pravo pozivati sudionike u postupku i druge osobe za koje se može pretpostaviti da raspolažu obavijestima nužnim za obavljanje poslova koji su u djelokrugu Inspekcije, a radi davanja usmenih ili pisanih obavijesti.

(2) Inspektor u obavljanju inspekcijskih poslova ima pravo pozivati sudionike u postupku i druge osobe za koje se može pretpostaviti da raspolažu obavijestima radi saznanja činjenica mjerodavnih za utvrđivanje prekršajne, odnosno kaznene odgovornosti za djela koja imaju obilježja kršenja propisa te drugih propisa koji su u nadležnosti Inspekcije.

(3) U pozivu se mora naznačiti naziv, mjesto i adresa ustrojstvene jedinice Inspekcije, kao i razlog, mjesto i vrijeme pozivanja.

(4) Inspektori imaju pravo zahtijevati od osobe koja je prema posebnim propisima iz područja cestovnog prometa dužna dati podatke ili ispuniti određenu obvezu da im u određenom roku i na određenom mjestu podnese bilo koju ispravu, ugovor, poslovno dopisivanje, evidenciju ili neku drugu ispravu koju smatraju potrebnom za provedbu inspekcijskog nadzora.

(5) Isprave, podaci ili ispunjenje određene obveze iz stavka 1. ovoga članka mogu se zahtijevati od carinskog otpremnika ili zastupnika, poreznog obveznika, proizvođača, prijevoznika ili druge osobe koja je neposredno ili posredno sudjelovala u poslu, ali i od svake druge osobe koja raspolaže traženom dokumentacijom ili raspolaže podacima ili bi te isprave ili podatke trebala imati.

Članak 19.

Radi obavljanja inspekcijskog nadzora tijela državne uprave i druga državna tijela, tijela jedinica područne (regionalne) samouprave, tijela jedinice lokalne samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su na zahtjev dostaviti podatke koji se odnose na predmet inspekcijskog nadzora.

Članak 20.

(1) Pravne i fizičke osobe koje nadzire inspektor dužne su na njegov zahtjev i u danom roku dostaviti, odnosno pripremiti točne i potpune podatke i dokumentaciju koja mu je potrebna za obavljanje poslova iz njegove nadležnosti.

(2) Smatra se da pravna i fizička osoba nije omogućila obavljanje posla iz stavka 1. ovoga članka u slučaju ako u roku utvrđenom zapisnikom ili zahtjevom od strane inspektora ne osigura radi uvida traženu poslovnu dokumentaciju i druge isprave, odnosno ako dostavi netočne ili nepotpune podatke potrebne za utvrđivanje činjeničnog stanja u započetom nadzoru.

Članak 21.

(1) Ako nije ovlašten postupati, inspektor će o uočenim nepravilnostima izvijestiti nadležno tijelo radi mjerodavnog postupanja te zatražiti poduzimanje mjera za otklanjanje utvrđene nezakonitosti.

(2) Nakon obavljenog nadzora inspektor može izvještavati i savjetovati nadzirane pravne i fizičke osobe o najučinkovitijoj provedbi zakona i drugih propisa ako to smatra korisnim ili potrebnim.

Članak 22.

(1) Inspektor pokreće postupak po službenoj dužnosti ili na zahtjev stranke kada je to zakonom propisano.

(2) Predstavku pravne ili fizičke osobe na rad subjekata čije poslovanje nadzire, inspektor je dužan uzeti u obzir ako ga predstavka upozorava na činjenično stanje koje mu nameće obvezu pokretanja postupka po službenoj dužnosti.

(3) Ako je povodom predstavke obavljen inspekcijski nadzor, inspektor je dužan obavijestiti podnositelja predstavke o utvrđenim činjenicama, odnosno poduzetim mjerama. U protivnom, ako nije bilo nadzora pa činjenice nisu bile utvrđivane, inspektor je podnositelja predstavke dužan obavijestiti o nepostojanju činjenica i dokaza za pokretanje prekršajnog, odnosno kaznenog postupka te o nepostojanju zakonskih pretpostavki za pokretanje prekršajnog, odnosno kaznenog postupka, najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke, osim ako se radi o anonimnom podnositelju predstavke.

(4) Podnositelj predstavke ima pravo inspektoru izjaviti prigovor na obavijest kojom se ne prihvaća prijedlog za pokretanje postupka, u roku od osam dana od dana primitka obavijesti, kao i u slučaju da u propisanom roku nije dobio odgovor.

(5) Inspektor je dužan kao službenu tajnu čuvati dokumentaciju, činjenice i podatke utvrđene, odnosno nastale u inspekcijskom postupku, kao i identitet podnositelja predstavke.

(6) Dokumentaciju, činjenice, podatke i identitet podnositelja predstavke utvrđene u inspekcijskom nadzoru inspektor, odnosno drugi državni službenik, može dati samo sudovima, tijelima državne uprave koja vode prekršajni, odnosno kazneni postupak i drugim državnim tijelima na njihov obrazloženi pisani zahtjev u sudskim i upravnim postupcima iz njihove nadležnosti.

Članak 23.

(1) U obavljanju inspekcijskog nadzora inspektor može privremeno oduzeti isprave, dokumentaciju i predmete koji u prekršajnom ili kaznenom postupku mogu poslužiti kao dokaz, ako posumnja u ispravnost isprava i dokumentacije, ako se poslovanje ne obavlja u skladu s ispravama i dokumentacijom ili se koriste drugi predmeti za ometanje ispravnog rada uređaja ugrađenih u vozilo.

(2) Zabilježbu o oduzimanju dokumentacije i predmeta iz stavka 1. ovoga članka inspektor unosi u zapisnik i izdaje potvrdu o oduzimanju dokumentacije i predmeta s utvrđenim rokom oduzimanja.

(3) Osoba može zahtijevati da joj se oduzete stvari iz stavka 1. ovoga članka vrate i prije isteka roka oduzimanja ako dokaže da su joj nužno potrebne u poslovanju.

(4) O povratu stvari prije isteka roka iz stavka 3. ovoga članka odlučuje inspektor rješenjem u roku od tri dana od dana podnošenja zahtjeva.

Članak 24.

(1) U obavljanju inspekcijskog nadzora inspektor može privremeno isključiti vozilo iz prometa zbog povrede iz članka 15. ovoga Zakona oduzimanjem prometne dozvole i registarskih pločica vozila u trajanju od sedam dana, ako drugim propisima nije drukčije propisano.

(2) Ako radi napravljenog prekršaja inspektor drugi put izrekne mjeru iz članka 15. ovoga Zakona, vozilo se isključuje iz prometa u trajanju od 15 dana, ako drugim propisom nije drukčije propisano.

(3) Kada inspektor isključuje vozilo iz prometa, o tome donosi rješenje u kojem na temelju izjave nadzirane pravne ili fizičke osobe utvrđuje gdje će se vozilo nalaziti za vrijeme trajanja isključenja (vlastito parkiralište ili javno parkiralište).

Članak 25.

(1) Ako se pravna ili fizička osoba iz članka 24. stavka 3. ovoga Zakona ne želi izjasniti o mjestu gdje će se vozilo za vrijeme isključenja nalaziti, inspektor će u rješenju o isključenju vozila kao mjesto zadržavanja odrediti najbliže parkiralište od mjesta počinjenja prekršaja o trošku i na odgovornost prekršitelja, ako drugim propisom nije drukčije propisano.

(2) Ako nadzirana pravna ili fizička osoba ne postupi po rješenju inspektora, vozilo koje se isključuje bit će premješteno o trošku i na odgovornost te osobe.

(3) Inspektor će u rješenju o isključenju vozila iz prometa odrediti datum i mjesto, gdje i kada predstavnik pravne osobe, odnosno fizička osoba mogu preuzeti oduzete prometne dozvole i registarske pločice vozila.

(4) Ako se u roku od osam dana od isteka roka isključenja prometne dozvole i registarske pločice ne preuzmu, iste će se dostaviti tijelu koje ih je izdalo.

(5) O isključenju vozila iz prometa inspektor obavještava nadležno tijelo koje je izdalo prometnu dozvolu i registarske pločice vozila.

(6) Nadzor nad izvršenjem rješenja iz stavka 3. ovoga članka obavlja inspektor.

Članak 26.

U obavljanju inspekcijskog nadzora, ako drugim propisom nije drukčije određeno, inspektor će donijeti rješenje kojim će narediti otklanjanje utvrđenih nepravilnosti ako utvrdi da se prijevoz u cestovnom prometu ne obavlja u skladu s međudržavnim sporazumima, zakonima i drugim propisima kojima se uređuje obavljanje prijevoza u cestovnom prometu, sigurnost prometa na cestama ili ako utvrdi nedostatke i nepravilnosti na cestama koje su u suprotnosti s propisima o cestama, te u svim slučajevima u kojima je ovlašten u člancima 13., 14., 15. i 16. ovoga Zakona.

Članak 27.

(1) Inspektor je ovlašten, ako posumnja da vozilo ili pojedini propisani uređaji ugrađeni u vozilo ne ispunjavaju uvjete predviđene posebnim propisom, uputiti to vozilo na ispitivanje kod ovlaštene fizičke ili pravne osobe.

(2) Ako se navedenim pregledom utvrdi da vozilo ili propisani uređaji ugrađeni u vozilo ne udovoljavaju uvjetima predviđenim posebnim propisom, inspektor će rješenjem zabraniti daljnje kretanje tim vozilom do otklanjanja utvrđenog nedostatka.

(3) Utvrdi li inspektor da se u prijevozu koristi vozilo koje je ispitano ili u vozilu ima ugrađen uređaj čije je ispitivanje i ovjeravanje izvršeno od strane neovlaštene pravne ili fizičke osobe, bez odgađanja će uputiti takvo vozilo na novo ispitivanje o trošku korisnika vozila kod ovlaštene pravne ili fizičke osobe.

(4) Ako se pregledom iz stavaka 1. i 2. ovoga članka utvrdi da vozilo i uređaji ugrađeni u vozilo ne ispunjavaju uvjete određene zakonom ili posebnim propisom, troškove pregleda snosi vlasnik ili korisnik.

(5) Pravna ili fizička osoba ne može nastaviti korištenje vozila dok ne podmiri troškove ispitivanja.

Članak 28.

Ako inspektor u inspekcijskom nadzoru cesta utvrdi ili posumnja da su uporabnom dozvolom koja je izvršna u upravnom postupku povrijeđene materijalne odredbe zakona, o istom će izvijestiti ministarstvo nadležno za graditeljstvo.

Članak 29.

(1) U slučaju neposredne opasnosti za sigurnost prometa, zaštitu ceste i drugih cestovnih građevina ili stabilnost tla na okolnom zemljištu inspektor može temeljem Zakona o cestama usmenim rješenjem narediti vlasniku ceste ili izvođaču poduzimanje hitnih mjera radi osiguranja, odnosno zabraniti korištenje ceste ili njezina dijela za sve ili pojedine korisnike.

(2) Pisani otpravak usmenog rješenja mora se otpremiti stranki u roku od osam dana od dana donošenja usmenog rješenja, osim ako je hitna mjera provedena tijekom inspekcijskog nadzora.

(3) O donošenju rješenja iz stavka 1. ovoga članka inspektor odmah izvještava nadležnu policijsku upravu.

(4) Ako je vlasnik ceste ili izvođač nedostupan, ili mu je iz bilo kojeg razloga nemoguće izreći hitnu mjeru, ili je odbije izvršiti u određenom roku, inspektor o istome izvještava nadležno tijelo.

Članak 30.

Kad inspektor uoči da je strana pravna ili fizička osoba u obavljanju prijevoza učinila prekršaj propisan međunarodnim ugovorom ili zakonom, ovlašten je rješenjem privremeno zabraniti daljnje obavljanje prijevoza do plaćanja novčane kazne ili završetka prekršajnog postupka.

Članak 31.

(1) U obavljanju poslova nadzora inspektor na temelju ovoga Zakona donosi rješenje kojim se naređuje otklanjanje nezakonitosti.

(2) Inspektor će rješenje iz stavka 1. ovoga članka donijeti bez odgode, a najkasnije u roku od osam dana od dana završetka nadzora, s utvrđenim činjenicama presudnim za donošenje rješenja. Nedonošenje rješenja do toga roka ne isključuje obvezu njegova donošenja.

(3) Ako posebnim zakonom nije drukčije propisano, rješenje iz stavka 1. ovoga članka inspektor neće donositi u situaciji kada su utvrđene nezakonitosti otklonjene tijekom inspekcijskog nadzora ili kad izvršenje uopće nije moguće, što će inspektor utvrditi i navesti u zapisniku.

Članak 32.

(1) Protiv rješenja koje je donio inspektor nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(2) Upravni spor se pokreće tužbom u roku od 30 dana od dana dostave rješenja stranki.

(3) Rješenje se donosi u pisanom obliku. Iznimno, rješenje iz članka 31. stavka 1. se može donijeti i u usmenom obliku u slučaju ako inspektor utvrdi da je zbog neposredne ugroženosti javne ceste ili sigurnosti prometa na njoj ugrožena i sigurnost sudionika u prometu, isti može po skraćenom postupku, bez saslušanja stranaka, donijeti usmeno rješenje u zapisniku te odrediti njegovo izvršenje odmah po izricanju.

(4) Protiv usmenog rješenja u sklopu zapisnika o obavljenom inspekcijskom nadzoru, donesenog na temelju ovoga ili drugog zakona, žalba nije dopuštena.

(5) Inspektor koji je donio rješenje u usmenom obliku obvezan je bez odgode, a najkasnije u roku od osam dana od dana donošenja usmenog rješenja, dostaviti rješenje u pisanom obliku.

Članak 33.

(1) Ako inspektor utvrdi postojanje osnovane sumnje da je povredom propisa počinjen prekršaj ili kazneno djelo, uz rješenje za čije je donošenje ovlašten, odnosno uz zapisnik ako ne postoji ovlaštenje za donošenje rješenja, dužan je bez odgode, a najkasnije u roku od 15 dana od dana završetka nadzora s utvrđenim činjenicama odlučnim za poduzimanje mjera, izdati prekršajni nalog, obavezni prekršajni nalog ili podnijeti optužni prijedlog za pokretanje prekršajnog postupka, odnosno prijavu za pokretanje postupka zbog kaznenog djela.

(2) Inspektor je u obavljanju inspekcijskog nadzora samostalan te vodi postupak, donosi rješenja i poduzima mjere u okviru prava, dužnosti i ovlasti utvrđenih ovim Zakonom ili drugim propisima.

Članak 34.

(1) O izvršenom inspekcijskom nadzoru, utvrđenom stanju i poduzetim, odnosno naređenim mjerama i radnjama inspektor sastavlja zapisnik.

(2) U zapisnik se obvezno unosi ime tijela koje vrši nadzor, mjesto gdje se obavlja radnja, dan i sat kad je radnja započeta i završena, imena i prezimena nazočnih osoba i u kojem su svojstvu nazočne, opis tijeka i sadržaja provedenih radnji, nadzorom utvrđene činjenice, isprave koje su korištene te naznaka i rok upravne mjere, ako je donesena.

(3) Inspektori vode očevidnik o obavljenim inspekcijskim pregledima i poduzetim mjerama.

(4) Način vođenja očevidnika, čuvanja dokumentacije i izradu obrazaca u svezi s inspekcijskim nadzorom propisuje pravilnikom ministar nadležan za promet.

IV. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 35.

(1) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

1. ako ne dozvoli inspektoru da izvrši pregled sukladno odredbama članka 13. ovoga Zakona

2. ako ne omogući utvrđivanje identiteta ili ne da na uvid zatražene isprave i podatke, kao i onemogući radnju uzimanja izjava od predstavnika nadziranih prekršitelja i svjedoka (članak 17. stavci 2. i 3.)

3. ako onemogući inspektora u poduzimanju mjera oduzimanja dokumentacije i predmeta iz članka 23. stavka 1. ovoga Zakona

4. ako ne izvrši rješenje i ne postupi po rješenju inspektora (članak 14. stavak 1. članak 15. stavak 1., članak 16., članak 26., članak 30. i članak 31. stavak 1. ovoga Zakona)

5. ako postupi protivno ovlasti inspektora (članak 27. stavci 1., 2. i 3.).

(2) Za radnje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se za prekršaj i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 5000,00 do 15.000,00 kuna.

(3) Za radnje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se za prekršaj fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, a koji prekršaj je počinila u vezi s obavljanjem svojeg obrta ili samostalne djelatnosti novčanom kaznom u iznosu od 5000,00 do 20.000,00 kuna.

(4) Za prekršaj propisan ovim člankom kaznit će se i fizička osoba novčanom kaznom u iznosu od 300,00 do 5000,00 kuna.

(5) Novčanom kaznom od 300,00 kuna kaznit će se putnik u vozilu ako ne pokaže voznu kartu na zahtjev inspektora (članak 13. stavak 1. podstavak 6) te ako onemogući utvrđivanje svog identiteta (članak 17. stavci 1. i 2.).

Članak 36.

(1) Novčanom kaznom od 5000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako na zahtjev inspektora ne dostavi ili ne pripremi u određenom roku tražene podatke i dokumentaciju, ako svojom radnjom i postupkom onemogući nadzor ili mu dostavi, odnosno pripremi netočne ili nepotpune podatke i dokumentaciju (članak 20. stavci 1. i 2.).

(2) Za radnje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se za prekršaj i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 2000,00 do 6000,00 kuna.

(3) Za radnje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se za prekršaj fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, a koji prekršaj je počinila u vezi s obavljanjem svojeg obrta ili samostalne djelatnosti novčanom kaznom u iznosu od 3000,00 do 10.000,00 kuna.

(4) Za prekršaj propisan ovim člankom kaznit će se i fizička osoba – vozač novčanom kaznom u iznosu od 300,00 do 2000,00 kuna.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 37.

Do stupanja na snagu propisa iz članka 11. i 34. ovoga Zakona ostaju na snazi:

– Pravilnik o obrascu iskaznice, obliku značke, opremi i službenoj odjeći inspektora cestovnog prometa i inspektora cesta (»Narodne novine«, br. 128/09.) i

– Naputak o načinu vođenja očevidnika, obavljenim inspekcijskim pregledima u djelatnosti cestovnog prometa i cesta i poduzetih mjera (»Narodne novine«, br. 149/02.).

Članak 38.

Postupci koji su započeti a nisu pravomoćno dovršeni do stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se prema odredbama Zakona o inspekciji cestovnog prometa i cesta (»Narodne novine«, br. 77/99. i 55/11.).

Članak 39.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o inspekciji cestovnog prometa i cesta (»Narodne novine«, br. 77/99. i 55/11.).

Članak 40.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-01/217

Zagreb, 7. veljače 2014.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.