Uredba o dražbi određenih drvnih sortimenata

NN 22/2014 (19.2.2014.), Uredba o dražbi određenih drvnih sortimenata

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

405

Na temelju članka 6. stavka 3. Zakona o trgovini (»Narodne novine«, br. 87/2008, 116/2008, 76/2009, 114/2011 i 68/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 13. veljače 2014. godine donijela

UREDBU

O DRAŽBI ODREĐENIH DRVNIH SORTIMENATA

Članak 1.

(1) Uredbom o dražbi određenih drvnih sortimenata propisuju se uvjeti za organiziranje dražbe određenih drvnih sortimenata, način poslovanja te postupak prodaje robe putem dražbe i to za ogrjevno drvo višemetrica (VM) i neobrađeno drvo, neovisno o tome ima li skinutu koru ili bjeliku i da li je grubo učetvoreno ili ne, sukladno tarifnim oznakama 4401 i 4403 Kombinirane nomenklature Europske unije, a na temelju javne objave putem javnog nadmetanja (u daljnjem tekstu: nadmetanje) koje se obavlja na određenom mjestu i u određeno vrijeme.

(2) Trgovačko društvo Hrvatske šume d.o.o. utvrđuje vrste i količine drvnih sortimenata koje će objaviti na nadmetanju, porijeklom iz šuma kojima gospodare, a sukladno godišnjim planovima gospodarenja šumama.

(3) Putem nadmetanja provodi se prodaja drvnih sortimenata iz tarifnih oznaka iz stavka 1. ovoga članka, porijeklom iz šuma kojima gospodari trgovačko društvo Hrvatske šume d.o.o.

(4) Putem nadmetanja, na zahtjev ostalih korisnika, odnosno šumoposjednika, prodaju se i drvni sortimenti porijeklom iz šuma kojima ne gospodari trgovačko društvo Hrvatske šume d.o.o.

Članak 2.

U nadmetanju mogu sudjelovati pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje djelatnosti trgovine na jedinstvenom tržištu Europske unije, tržištu Europskog gospodarskog prostora te državama izvan Europske unije i Europskoga gospodarskog prostora ili njihovi zastupnici.

POSTUPAK NADMETANJA

NATJEČAJ

Članak 3.

(1) Trgovačko društvo Hrvatske šume d.o.o. objavljuje nadmetanje drvnih sortimenata iz članka 1. ove Uredbe u državnom i privatnom vlasništvu, u dnevnom tisku i na internetskim stranicama trgovačkog društva Hrvatske šume d.o.o.

(2) Objava o drvnim sortimentima iz stavka 1. ovoga članka sadržava sljedeće podatke:

1. naziv vlasnika,

2. vrstu i naziv,

3. kvalitetu i opis,

4. količinu,

5. iskličnu cijenu po jedinici, bez poreza na dodanu vrijednost,

6. mjesto prodaje – paritet (franco: granica, pomoćno stovarište, utovareno šumska cesta, skladište prodavatelja),

7. mjesto i vrijeme pregleda,

8. rok za podnošenje ponuda,

9. mjesto gdje će se obaviti nadmetanje, datum i sat otvaranja ponuda,

10. utvrđivanje mogućnosti sudjelovanja kod otvaranja ponuda,

11. adresu za dostavu ponuda.

(3) Dokumentacija za prodaju drvnih sortimenata putem nadmetanja mora biti jasna, razumljiva i nedvojbena te mora sadržavati specifikaciju drvnih sortimenata razvrstanih po vrstama, kvaliteti i izračunu vrijednosti drvnih sortimenata za početnu cijenu nadmetanja.

(4) Drvni sortimenti na stovarištima moraju biti složeni, sortirani, vidno obilježeni sukladno posebnim propisima i pripremljeni za prodaju putem nadmetanja.

(5) Početnu cijenu drvnih sortimenata čini važeća cijena po cjeniku trgovačkog društva Hrvatske šume d.o.o., uvećana za troškove do mjesta prodaje.

(6) Početna cijena ne može se naknadno mijenjati niti dopunjavati.

(7) Podaci koji se navode u dokumentaciji za nadmetanje ovise o tome da li se nadmetanje obavlja za prodaju drvnih sortimenata »na panju« ili se drvni sortimenti prodaju izrađeni i složeni na stovarištu.

Članak 4.

(1) Prije objave nadmetanja drvnih sortimenata iz članka 3. stavka 1. ove Uredbe, svi vlasnici drvnih sortimenata (trgovačko društvo Hrvatske šume d.o.o., ostali korisnici državnih šuma, šumoposjednici te ostale pravne ili fizičke osobe) podnose, temeljem priloženog odobrenja za sječu šuma izdanog od strane ovlaštene osobe u skladu s propisima iz područja šumarstva, Povjerenstvu iz članka 8. stavka 1. ove Uredbe, zahtjev za pristupanje javnom nadmetanju za prodaju određenih drvnih sortimenata (u daljnjem tekstu: zahtjev).

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka sadržava sljedeće podatke:

1. naziv podnositelja zahtjeva,

2. sjedište podnositelja zahtjeva,

3. kontakt podnositelja zahtjeva,

4. kvalitetu drvnih sortimenata,

5. količinu po jedinici mjere (m3, t),

6. cijenu po jedinici mjere (eur/m3, t),

7. mjesto prodaje – paritet (franco: granica, pomoćno stovarište, utovareno šumska cesta skladište prodavatelja),

8. osobni identifikacijski broj, odnosno matični broj ponuditelja za poslovne subjekte,

9. porijeklo robe.

(3) Uz zahtjev iz stavka 2. ovoga članka potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

1. izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika, kojom se pod kaznenom i materijalnom odgovornošću potvrđuje istinitost podataka iz podnesenog zahtjeva,

2. dokaz o vlasništvu za drvne sortimente za koje se podnosi zahtjev,

3. dokaz o uplaćenom šumskom doprinosu sukladno odredbama posebnog propisa,

4. dokumentaciju za prodaju drvnih sortimenata nadmetanjem, odnosno specifikaciju drvnih sortimenata, razvrstano po vrstama, dimenzijama (promjer, dužina, kubatura), kvalitetu i izračunu vrijednosti drvnih sortimenata za početnu cijenu,

5. dokaz o uplati upravne pristojbe.

(4) Ukoliko Povjerenstvo iz članka 8. stavka 1. ove Uredbe utvrdi da je zahtjev uredno podnesen s pripadajućom dokumentacijom iz stavaka 2. i 3. ovoga članka, izdaje suglasnost za pristupanje nadmetanju za prodaju određenih drvnih sortimenata (u daljnjem tekstu: suglasnost).

(5) Jedan primjerak suglasnosti dostavlja se trgovačkom društvu Hrvatske šume d.o.o., temeljem koje suglasnosti se drvni sortimenti u državnom i privatnom vlasništvu objavljuju na nadmetanju na način propisan člankom 3. stavkom 1. ove Uredbe.

(6) Podaci iz stavka 5. ovoga članka objavljuju se na internetskim stranicama trgovačkog društva Hrvatske šume d.o.o.

(7) Izjava iz stavka 3. točke 1. ovoga članka podnosi se na obrascu iz Priloga 1. ove Uredbe.

PONUDA

Članak 5.

(1) Pri izradi ponude, ponuditelj se mora pridržavati zahtjeva i uvjeta objavljenih u dokumentaciji za nadmetanje, uz obveznu dostavu svih propisanih podataka iz članka 7. ove Uredbe.

(2) Pri izradi ponude ponuditelj ne smije mijenjati i nadopunjavati tekst dokumentacije za nadmetanje.

ZAPRIMANJE PONUDA

Članak 6.

(1) Ponuda se podnosi u pisanom obliku (stroj za pisanje ili računalo), u izvorniku, u jednom primjerku, neposredno ili putem pošte, u zapečaćenim omotnicama s napomenom »za nadmetanje broj: ____«, na adresu označenu u objavi nadmetanja zaključno do početka postupka otvaranja ponuda.

(2) Ponude se evidentiraju prema redoslijedu zaprimanja na taj način da se na omotnicama zaprimljenih ponuda naznači: redni broj, datum i vrijeme primitka te se po istom redoslijedu upisuju u odgovarajući upisnik.

(3) Ponuda pristigla nakon isteka roka za dostavu ponuda, ima obilježje zakašnjele ponude i kao takva se neće razmatrati u postupku provedbe nadmetanja.

(4) Ponude se ne smiju otvarati prije isteka roka za njihovu dostavu.

(5) Otvaranje ponuda je javno.

Članak 7.

(1) Ponuda mora sadržavati sljedeće podatke:

1. naziv i adresu ponuditelja,

2. osobni identifikacijski broj, odnosno matični broj ponuditelja za poslovne subjekte,

3. oznaku da li se radi o drvnim sortimentima iz državnoga ili privatnoga vlasništva,

4. naznaku količine drvnih sortimenata na koju se ponuda odnosi i cijenu po jedinici mjere (m3 ili tona),

5. oznaku o nadležnoj upravi šuma, podružnici i šumariji za drvne sortimente koji potječu iz šuma u državnom vlasništvu,

6. oznaku šumoposjednika za drvne sortimente u privatnom vlasništvu,

7. ponuđenu pojedinačnu cijenu i cijenu za ukupnu količinu drvnih sortimenata na koju se ponuda odnosi,

8. naznaku uvjeta plaćanja,

9. naznaku krajnjeg odredišta robe, odnosno zemlje izvoza i valute u kojoj će biti izvršena naplata te naznaku izvoznika ukoliko se radi o izvozu,

10. datum i pravovaljani potpis i pečat ponuditelja.

(2) Podaci iz stavka 1. ovoga članka navode se na obrascu »Ponuda za otkup drvnih sortimenata putem javnog nadmetanja«, koji se nalazi u Prilogu 2. ove Uredbe, odnosno u ispisu koji sadržajem i izgledom u cijelosti odgovara tom obrascu.

(3) Uz ponudu iz stavka 1. ovoga članka podnose se sljedeći prilozi:

1. preslika identifikacijske isprave za ponuditelja koji je fizička osoba registrirana za obavljanje djelatnosti trgovine,

2. izvadak iz sudskog ili obrtnog registra za ponuditelja,

3. punomoć za zastupanje, ukoliko ponudu podnosi ovlašteni punomoćnik,

4. izjava o osiguranju odgovarajućeg instrumenta plaćanja ponuditelja ili njegova punomoćnika,

5. izjava ovjerena kod javnog bilježnika, kojom se pod kaznenom i materijalnom odgovornošću izjavljuje da pravna ili fizička osoba, odnosno odgovorna osoba u pravnoj osobi nije kažnjavana za povredu propisa iz područja šumarstva, carinskih propisa i propisa koji uređuju trgovinu drvnih proizvoda,

6. izjava ovjerena kod javnog bilježnika, kojom se pod kaznenom i materijalnom odgovornošću izjavljuje da pravna ili fizička osoba nema nepodmirenih dospjelih javnih davanja,

7. dokaz o položenom jamstvu vlasniku drvnih sortimenata u iznosu od 10% isklične vrijednosti drvnih sortimenata za koju se ponuda podnosi.

(4) Izjave iz stavka 3. točaka 5. i 6. ovoga članka podnose se na obrascu iz Priloga 3. ove Uredbe.

PROVEDBA NADMETANJA

Članak 8.

(1) Provedbu nadmetanja drvnih sortimenata iz članka 1. ove Uredbe provodi Povjerenstvo koje imenuje ministar nadležan za gospodarstvo (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

(2) Povjerenstvo čini pet članova od kojih je jedan predsjednik.

(3) Predsjednik Povjerenstva i jedan član su predstavnici Ministarstva nadležnog za gospodarstvo, a ostali članovi Povjerenstva su predstavnici Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva financija, Carinske uprave i trgovačkog društva Hrvatske šume d.o.o.

(4) Povjerenstvo provodi nadmetanje javnim čitanjem dostavljenih pisanih ponuda, na mjestu i u vrijeme objavljeno u skladu sa člankom 3. stavkom 2. točkom 9. ove Uredbe.

(5) Pri otvaranju pisanih ponuda mogu biti nazočni ponuditelji, koji imaju pravo prigovora na provedbu nadmetanja, kao i druge zainteresirane osobe.

(6) Prednost pri odabiru najpovoljnije ponude ima ponuditelj s najvišom ponuđenom cijenom.

(7) Po provedenom nadmetanju Povjerenstvo sastavlja zapisnik o provedenom javnom nadmetanju, kao prijedlog temeljem kojeg ministarstvo nadležno za gospodarstvo donosi odluku o odabiru najpovoljnijih ponuditelja koji su ponudili najvišu cijenu za određene drvne sortimente, te izdaje obavijesti o provedenom javnom nadmetanju s rokom važenja od najduže 90 dana, prema obrascu iz Priloga 4. ove Uredbe.

(8) Obavijest iz stavka 7. ovoga članka predstavlja ispravu s informacijama o porijeklu i legalitetu drvnih sortimenata, pravu otkupa temeljem provedenog nadmetanja i daljnje prodaje na jedinstvenom tržištu Europske unije i tržištu Europskoga gospodarskog prostora te izvoza drvnih sortimenata u zemlje izvan Europske unije i Europskog gospodarskog prostora, u prilogu koje Obavijesti se nalazi specifikacija drvnih sortimenata iz članka 4. stavka 3. točke 4. ove Uredbe, sa svim propisanim podacima.

(9) Temeljem izdane Obavijesti i specifikacije, a na zahtjev pravne ili fizičke osobe koja obavlja prodaju ili izvoz istih drvnih sortimenata, ovlaštena osoba u skladu s propisima iz područja šumarstva obavlja premjeravanje, obilježavanje i žigosanje te izdaje propisanu popratnicu za drvo, što je uvjet za daljnji transport drvnih sortimenata.

(10) Posjedovanje Obavijesti o provedenom javnom nadmetanju s prilogom iz stavaka 8. i 9. ovoga članka, predstavlja uvjet za daljnji transport, prodaju ili izvoz drvnog sortimenta otkupljenog temeljem provedenog nadmetanja. Osobe koje se zateknu u posjedu, izvoze odnosno koje kupe, prodaju, predaju drugom, prime na čuvanje ili na prijevoz ili posjeduju po bilo kojoj drugoj osnovi drvni sortiment iz članka 1. ove Uredbe dužni su bez odlaganja na zahtjev nadležnih inspekcijskih tijela, sukladno posebnim propisima, podnijeti Obavijesti o provedenom javnom nadmetanju iz stavka 7. ovoga članka s prilogom iz stavaka 8. i 9. ovoga članka, a kao dokaz o porijeklu i legalitetu drvnog sortimenta.

(11) Obavijest o provedenom javnom nadmetanju kao dokument o porijeklu i legalitetu drvnih sortimenata, pravu otkupa temeljem provedenog nadmetanja, transporta, daljnje prodaje te izvoza drvnih sortimenata iz stavka 7. ovoga članka ne može se prenijeti na drugu pravnu ili fizičku osobu.

(12) Podaci koji se odnose na propisane osnovne elemente iz natječaja iz članka 3. stavka 2. točaka 1., 2., 3., 4. i 6. ove Uredbe, koji čine sastavni dio Obavijesti o provedenom javnom nadmetanju, ne mogu se naknadno mijenjati.

(13) O odabiru najpovoljnije ponude sudionici nadmetanja bit će obaviješteni najkasnije u roku 15 dana od dana odabira.

(14) Na odluku o odabiru najpovoljnije ponude, sudionici nadmetanja mogu uložiti prigovor.

(15) Prigovor iz stavka 14. ovoga članka sudionici nadmetanja izjavljuju ministru nadležnom za gospodarstvo (u daljnjem tekstu: ministar) u roku 15 dana od dana dostave odluke o odabiru.

(16) O prigovoru odlučuje ministar u roku 8 dana od dana izjavljivanja prigovora.

(17) Protiv odluke o prigovoru može se pokrenuti upravni spor.

(18) Sudionicima nadmetanja koji odustanu od kupovine drvnih sortimenata za koje su se nadmetali, naplatit će se jamčevina iz članka 7. stavka 3. točke 7. ove Uredbe.

(19) Administrativne poslove za provedbu nadmetanja drvnih sortimenata iz članka 1. ove Uredbe provodi trgovačko društvo Hrvatske šume d.o.o., a u smislu objave u dnevnom tisku i na internetskim stranicama trgovačkog društva Hrvatske šume d.o.o., kao i pripreme objedinjene dokumentacije sa svim odgovarajućim činjenicama po provedenom nadmetanju.

Članak 9.

Pravne ili fizičke osobe koje obavljaju prodaju ili izvoz drvnih sortimenata dužne su Ministarstvu poljoprivrede i Ministarstvu nadležnom za gospodarstvo redovito podnositi Izvješća o ostvarenoj prodaji ili izvozu drvnih sortimenata posebno za svaku Obavijest o provedenom javnom nadmetanju, na propisanom obrascu iz Priloga 5. ove Uredbe.

Članak 10.

Ministarstvo nadležno za gospodarstvo vodi evidenciju o izdanim Obavijestima o provedenom javnom nadmetanju.

Članak 11.

Prilozi 1., 2., 3., 4. i 5. su sastavni dio ove Uredbe.

Članak 12.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o dražbi određenih drvnih proizvoda (»Narodne novine«, broj 56/2009).

Članak 13.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-03/13

Urbroj: 50301-05/18-14-2

Zagreb, 13. veljače 2014.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.

PRILOG 1.

ovjeriti kod javnog bilježnika

IZJAVA

Pod kaznenom i materijalnom odgovornošću izjavljujem sljedeće:

1) da su podaci u Zahtjevu za pristupanje javnom nadmetanju za prodaju određenih drvnih sortimenata, podnesenom Ministarstvu nadležnom za gospodarstvo dana ______________, istiniti i sukladni priloženoj specifikaciji drvnih sortimenata,

2) da su specifikacije drvnih sortimenata priložene uz Zahtjev sukladne popratnicama za drvo za predmetne drvne sortimente, izdanima od strane ovlaštene osobe u skladu s propisima iz područja šumarstva, a koje se nalaze u prilogu Zahtjeva.

                                            Trgovačko društvo:

                                             ___________________

                                            OIB:

                                            ___________________

                                            Vlastoručni potpis:

                                            ___________________


PRILOG 2.

Podnositelj zahtjeva:

Sjedište podnositelja zahtjeva:

tel/fax/mob:

OIB/Matični broj subjekta:

HRVATSKE ŠUME d.o.o.

LJ. F. VUKOTINOVIĆA BR. 2

10000 ZAGREB

Predmet: Ponuda za otkup drvnih sortimenata putem javnog nadmetanja broj ______ za prodaju drvnih sortimenata iz šuma u _____________vlasništvu.

Na osnovi natječaja za međunarodno javno nadmetanje za prodaju drvnih sortimenata koje je objavljeno dana _____________201 . godine, a koje će se održati dana ________201 . godine, dajemo sljedeću ponudu:

Vrsta
drvnih
sortimenata

Kvaliteta
drvnih
sortimenata

Uprava šuma
podružnica/naziv
šumoposjednika

Šumarija

Količina

Cijena

Vrijednost
sortimenta €

t/m3

€/t/m3

1

2

3

4

5

6

7(5*6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ Uvjeti plaćanja (navesti):

prema uvjetima natječaja: plaćanje u roku 15 dana, plaćanje u roku 30 dana, avans.

■ Osiguranje plaćanja:___________, preslik potpisnog kartona

■ Izvoznik:

■ Zemlje izvoza/valuta:

U ___________________201 . godine

                      M.P.               ___________________________

                                           (ime i prezime odgovorne osobe)

                                                 _____________________

                                                 (potpis odgovorne osobe)


PRILOG 3.

ovjeriti kod javnog bilježnika

IZJAVA

Pod kaznenom i materijalnom odgovornošću izjavljujem sljedeće:

1) Pravna ili fizička osoba, odnosno odgovorna osoba u pravnoj osobi nije kažnjavana za povredu propisa iz područja šumarstva, carinskih propisa i propisa koji uređuju trgovinu drvnih proizvoda,

2) Pravna ili fizička osoba, kako je niže navedeno, nema nepodmirenih dospjelih javnih davanja.

Trgovačko društvo:

    ___________________

                                                                                                       OIB:

  ___________________

                                                                                                      Vlastoručni potpis:

___________________


PRILOG 4.

Klasa:

Urbroj:

Zagreb,

Na temelju članka 6. Zakona o trgovini (»Narodne novine«, br. 87/2008, 116/2008, 76/09, 114/2011 i 68/2013) i članka 8. Uredbe o dražbi određenih drvnih sortimenata (»Narodne novine« br. 22/2014.) Ministarstvo nadležno za gospodarstvo trgovačkom društvu _____________________ izdaje:

OBAVIJEST
O PROVEDENOM JAVNOM NADMETANJU

1. Na javnom nadmetanju broj __ provedenom dana __ godine za prodaju određenih drvnih sortimenata, pravo otkupa ostvarilo je:

– Trgovačko društvo:

– Sjedište:

– OIB:

– Poslovna banka:

– OIB:

– Vrsta drva:

– Tarifna oznaka:

– Kvaliteta:

– Količina:

– Jedinična cijena/paritet:

– Vrijednost robe u valuti plaćanja:

– Izvoznik:

– Uprava šuma:

– Prodajno mjesto:

– Zemlja isporuke/izvoza:

– Rok važenja:

2. O ostvarenoj isporuci/izvozu drvnog sortimenta iz točke 1. ove Obavijesti, pravne i fizičke osobe dužne su u roku 30 dana od dana ostvarene isporuke/izvoza izvijestiti nadležna ministarstva dostavom Izvješća o ostvarenoj isporuci/izvozu.

3. Prilog – Specifikacija vrste robe iz točke 1. Obavijesti.

4. Upravna pristojba plaćena je sukladno tarifnom broju 2. Tarifa upravnih pristojbi, Zakona o upravnim pristojbama.


PRILOG 5.

Naziv :

Mjesto:

Datum:

IZVJEŠĆE O REALIZACIJI OBAVIJESTI O PROVEDENOM JAVNOM NADMETANJU

KLASA: _______________, URBROJ: _____________ (JAVNO NADMETANJE BROJ:_________ OD __________ GODINE.)

R. br.

Obavijest o provedenom javnom nadmetanju

Realizacija izvoza

Napomena

Vrsta robe

Količina robe

Jedinična cijena robe

Rok važenja

Realiziran izvoz

Nerealiziran izvoz

 

u mjernoj jedinici m3 ili t

u mjernoj jedinici m3 ili t

količina robe

količina robe

 

u mjernoj jedinici m3 ili t

u mjernoj jedinici m3 ili t

 

 

 

1

2

3

4

5

6

 

1


 


 


 

 

2

 

 


 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno:

 

 

 

                       ____________________

M.P.

                       ____________________

22 19.02.2014 Uredba o dražbi određenih drvnih sortimenata 22 19.02.2014 Uredba o dražbi određenih drvnih sortimenata 22 19.02.2014 Uredba o dražbi određenih drvnih sortimenata 22 19.02.2014 Uredba o dražbi određenih drvnih sortimenata 22 19.02.2014 Uredba o dražbi određenih drvnih sortimenata 22 19.02.2014 Uredba o dražbi određenih drvnih sortimenata