Pravilnik o registru Središnjeg registra osiguranika

NN 22/2014 (19.2.2014.), Pravilnik o registru Središnjeg registra osiguranika

22 19.02.2014 Pravilnik o registru Središnjeg registra osiguranika

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

411

Na temelju članka 20. stavka 3. Zakona o Središnjem registru osiguranika (»Narodne novine« broj 159/2013), ministar rada i mirovinskoga sustava donosi

PRAVILNIK

O REGISTRU SREDIŠNJEG REGISTRA OSIGURANIKA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se vođenje Registra Središnjeg registra osiguranika.

Članak 2.

(1) Registar Središnjeg registra osiguranika (u daljnjem tekstu: Registar) je integrirana baza podataka koje Središnji registar osiguranika (u daljnjem tekstu: REGOS) prikuplja i obrađuje za obavljanje poslova iz svog djelokruga o osiguranicima i drugim osobama, sustavno vođenih u elektroničkom obliku.

(2) Registar se sastoji od glavne zbirke podataka (u daljnjem tekstu: glavna zbirka), pomoćnih zbirki podataka (u daljnjem tekstu: pomoćna zbirka) i evidencija.

Članak 3.

Glavna zbirka sadrži podatke po osiguranicima:

1. prikupljene putem Obrasca R-Sm i Obrasca R-S, i to o:

– obračunanoj plaći/naknadi/drugom dohotku,

– osnovici za obračun doprinosa za mirovinska osiguranja,

– doprinosu za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti,

– doprinosu za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje,

– iznosu isplaćene plaće/naknade/drugog dohotka,

– razdoblju na koje se odnose podaci;

2. prikupljene putem Obrasca JOPPD, i to o:

– podnositelju izvješća,

– obvezniku plaćanja,

– oznaci i vrsti izvješća,

– osiguranicima i drugim osobama koje ostvaruju primitke,

– vrstama i iznosima primitaka,

– razdoblju za koje se obveza doprinosa obračunava/primitak isplaćuje,

– satima rada,

– šifri općine/grada prebivališta/boravišta i šifri općine/grada rada,

– iznosima osnovica za obračun doprinosa,

– obračunanim iznosima doprinosa za mirovinska osiguranja,

– naplaćenoj kamati za doprinose za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje koja je nastala zbog nepravodobne uplate dospjele obveze,

– izdatku – uplaćeni doprinos za mirovinsko osiguranje,

– iznosu za isplatu umanjenom za neoporezivi primitak,

– načinu isplate,

– obračunanom primitku od nesamostalnog rada (plaća),

– neoporezivom primitku koji se odnosi na naknadu plaće za vrijeme bolovanja na teret nositelja osiguranja odnosno povrat isplaćene naknade plaće;

3. prikupljene u formi Obrasca JOPPD za osiguranike koji su sami obveznici plaćanja doprinosa za financiranje obveznih osiguranja, podatke o razdoblju, osnovici i mjesečnom iznosu doprinosa za obvezna mirovinska osiguranja od Ministarstva financija, Porezne uprave;

4. prikupljene u formi Obrasca JOPPD za obveze javnih davanja utvrđene u postupku poreznog nadzora obveznika podnošenja podataka od Ministarstva financija, Porezne uprave.

Članak 4.

Pomoćne zbirke su:

1. Pomoćna zbirka članstva u obveznom mirovinskom fondu sadrži podatke o imenu i prezimenu i identifikacijskom broju člana obveznog mirovinskog fonda te nadnevku početka i završetka članstva,

2. Pomoćna zbirka osiguranika obveznog mirovinskog osiguranja temeljem individualne kapitalizirane štednje, koji nisu odabrali obvezni mirovinski fond, sadrži podatke o imenu i prezimenu i identifikacijskom broju osiguranika za kojeg je podnijet obrazac ili izvršena uplata doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje, odnosno koji je stekao svojstvo osiguranika obveznog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje, a nije član obveznog mirovinskog fonda,

3. Pomoćna zbirka podnijetih obrazaca R-S/R-Sm sadrži podatke o svim podnijetim obrascima R-S/R-Sm po obvezniku, bez obzira na njihovu ispravnost,

4. Pomoćna zbirka povezanih obrazaca R-S/R-Sm sadrži podatke o svim obrascima R-S/R-Sm koji su povezani s pripadajućim uplatama doprinosa za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje te doprinosa za mirovinsko osiguranje temeljem generacijske solidarnosti prema drugom dohotku,

5. Pomoćna zbirka nepovezanih R-S/R-Sm obrazaca sadrži podatke o svim obrascima R-S/R-Sm koji nisu povezani s pripadajućim uplatama doprinosa za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje te doprinosa za mirovinsko osiguranje temeljem generacijske solidarnosti prema drugom dohotku,

6. Pomoćna zbirka podnijetih ispravnih Obrazaca JOPPD sadrži podatke o svim podnijetim ispravnim obrascima JOPPD po podnositelju izvješća odnosno obvezniku plaćanja,

7. Pomoćna zbirka povezanih i nepovezanih Obrazaca JOPPD sadrži podatke o svim obrascima JOPPD koji su povezani s pripadajućim uplatama doprinosa za mirovinska osiguranja koji nisu povezani ili su djelomično povezani s pripadajućim uplatama doprinosa za mirovinska osiguranja,

8. Pomoćna zbirka uplata o doprinosu za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti, sadrži podatke o uplatama doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti,

9. Pomoćna zbirka uplata o doprinosima za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje sadrži podatke o uplatama doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje,

10. Pomoćna zbirka proslijeđenih sredstava doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje sadrži podatke o sredstvima doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje koja su proslijeđena obveznom mirovinskom fondu i obveznim mirovinskim društvima,

11. Pomoćna zbirka izdanih potvrda/izvadaka sadrži podatke o osiguraniku i nadnevku izdavanja potvrde/izvatka,

12. Pomoćna zbirka osobnih podataka koji su dani na korištenje i svrsi za koju su dani sadrži podatke o korisniku osobnih podataka, osiguraniku, svrsi i nadnevku,

13. Pomoćna zbirka raspoređenih nepovezanih uplata doprinosa za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje po osnovi radnog odnosa starijih od 5 godina od dana uplate koje su uplatili obveznici obračunavanja i/ili plaćanja doprinosa koji su prestali postojati i nemaju pravnog slijednika,

14. Pomoćna zbirka ostalih podataka sadrži podatke iz obrazaca koji nisu sastavni dio glavne zbirke.

Članak 5.

Evidencije su:

1. Evidencija akata nadležnog tijela državne uprave i ustanova sadrži podatke o doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja iz zapisnika i/ili rješenja tijela državne uprave ili ustanove,

2. Evidencija podataka o osiguranicima, obveznicima, početku i prestanku osiguranja osiguranika te o ostvarivanju prava na mirovinu,

3. Evidencija ugovora o mirovini temeljem individualne kapitalizirane štednje sadrži podatke o korisniku mirovine,

4. Evidencija obveznika koji imaju nepovezane uplate doprinosa za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje koja je objavljena putem mrežnih stranica REGOS-a.

Članak 6.

(1) Zaštita podataka u Registru provodi se programskim ograničenjem pristupa podacima.

(2) Pristup podacima Registra dozvoljen je samo ovlaštenim osobama.

(3) Dodijeljene ovlasti jednoj osobi ne smiju se prenositi na drugu osobu niti učiniti dostupnim drugoj osobi.

Članak 7.

(1) Ovlasti za pristup podacima Registra dodjeljuje ravnatelj REGOS-a.

(2) Dodjeljivanje ovlasti iz stavka 1. ovoga članka ravnatelj REGOS-a može prenijeti na drugu osobu.

Članak 8.

REGOS je ovlašten uspostaviti i održavati informatičku podršku koja u sigurnom okruženju omogućava prihvat i prosljeđivanje odgovora, nadzor nad cijelim procesom razmjene, čuvanja podataka o obavljenim uvidima u podatke iz Registra, na način da:

– svaki pristup telekomunikacijskom i računalnom sustavu za vođenje Registra mora biti automatski zabilježen identifikatorom osobe te točnim vremenom pristupa,

– svaki pokušaj neovlaštenog pristupa sustavu za vođenje Registra mora biti automatski zabilježen datumom, vremenom, mjestom s kojeg je takav pristup pokušan i identifikatorom osobe koja je pokušala pristupiti Registru,

– su administratori sustava za vođenje Registra dužni obavijestiti osobu zaduženu za sigurnost i zaštitu informacijskog sustava REGOS-a o svakom pokušaju neovlaštenog pristupa Registru.

Članak 9.

Sigurnosni primjerak iz članka 23. stavka 2. Zakona o Središnjem registru osiguranika izrađuju se svakodnevno. Mediji koji se koriste su prenosivi magnetski mediji koji se spremaju i na izdvojenu lokaciju. Sigurnosni primjerak označava se brojem, vrstom i nadnevkom pohranjivanja.

Članak 10.

Povrat podataka unesenih u Registar je postupak vraćanja podataka nakon gubitka, oštećenja ili uništenja u prethodno stanje sa sigurnosnog primjerka, pri čemu tako vraćen skup podataka mora biti u posljednjem sukladnom stanju i bez gubitka informacija.

Članak 11.

REGOS može na temelju ugovora pojedine poslove u svezi s vođenjem Registra povjeriti drugoj fizičkoj ili pravnoj osobi koja je registrirana za obavljanje takve djelatnosti i koja osigurava dovoljna jamstva u pogledu ostvarivanja odgovarajućih mjera zaštite osobnih podataka.

Članak 12.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika podaci unijeti u Registar prema dosadašnjim propisima postaju podaci Registra koji se vodi prema ovom Pravilniku.

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/14-01/02

Urbroj: 524-04-02/1-14-5

Zagreb, 11. veljače 2014.

Ministar
prof. dr. sc. Mirando Mrsić, dr. med., v. r.