Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2014. godini

NN 23/2014 (20.2.2014.), Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2014. godini

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

425

Na temelju članka 12. stavka 9. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine« broj 92/2010), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 13. veljače 2014. godine donijela

PROGRAM

AKTIVNOSTI U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA OD INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU U 2014. GODINI

I. UVOD

Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku (u daljnjem tekstu: Program aktivnosti) temeljni je dokument koordinacije i provedbe godišnjih aktivnosti središnjih državnih tijela, javnih ustanova, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, udruga građana te drugih organizacija i tijela uključenih u provedbu mjera zaštite od požara.

Program aktivnosti izrađen je temeljem raščlambe podataka iz dostavljenih izvješća o provedbi zadaća tijekom prethodnih godina i podataka o stanju utvrđenom inspekcijskim nadzorom te nalaže, navodi, potiče i organizira dodatne mjere i aktivnosti radi pomoći jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u intenziviranju mjera zaštite od požara tijekom 2014. godine na cijelom teritoriju Republike Hrvatske.

Državna uprava za zaštitu i spašavanje nadležna je za koordiniranje, praćenje, usklađivanje i usmjeravanje svih aktivnosti vezanih uz provedbu ovoga Programa.

Operativne postrojbe i snage koje izravno djeluju na požarima, priobalnog i kontinentalnog dijela Republike Hrvatske, jesu:

A. javne (profesionalne) vatrogasne postrojbe i sezonski zaposleni vatrogasci,

B. dobrovoljne vatrogasne postrojbe i sezonski zaposleni vatrogasci,

C. državna vatrogasna intervencijska postrojba,

D. namjenske (protupožarne) snage Ministarstva obrane (za intervencije iz zraka, na tlu i s mora),

E. vatrogasne postrojbe u gospodarstvu (profesionalne i dobrovoljne),

F. te ostale postrojbe i ekipe osposobljene za gašenje požara.

Popunjavanje vatrogasnih postrojbi (profesionalnih i dobrovoljnih) priobalja koje prve izlaze na intervencije gašenja požara, obavlja se (temeljem zahtjeva vatrogasnih zajednica županija i odobrenja glavnog vatrogasnog zapovjednika), na način:

a. planske ispomoći (dislokacije), većinom iz kontinentalnih vatrogasnih postrojbi Republike Hrvatske,

b. angažiranja sezonskih vatrogasaca (samo tijekom ljetnih mjeseci),

c. izvanredne ispomoći (dislokacije) kod velikih požara (iz okolnih i/ili svih županija u Republici Hrvatskoj).

Državna uprava za zaštitu i spašavanje – Sektor za vatrogastvo posebno će skrbiti o provedbi Projekata dodatne zaštite otoka i drugih područja, organizirati i pružati izravnu pomoć za ugrožene lokacije, sukladno procjeni ugroženosti, potrebama i odluci glavnog vatrogasnog zapovjednika.

Program aktivnosti podijeljen je na sljedeće cjeline:

I. Uvod

II. Opće i normativne pretpostavke u zaštiti od požara

III. Aktivnosti u pripremi požarne sezone

IV. Preventivne aktivnosti u svrhu smanjenja opasnosti od nastanka i širenja požara

V. Razvoj i uvođenje novih sustava, tehnika i tehnologija u zaštiti od požara

VI. Aktivnosti utvrđene državnim planom angažiranja vatrogasnih snaga i snaga koje sudjeluju u gašenju požara

VII. Operativne aktivnosti

VIII. Financiranje i izvješćivanje o provedbi aktivnosti iz Programa.

II. OPĆE I NORMATIVNE PRETPOSTAVKE U ZAŠTITI OD POŽARA

1. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, dužne su temeljem iskustava iz protekle požarne sezone izvršiti usklađivanje svih podataka i odrednica iz važećih planova zaštite od požara.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje još nisu usvojile Plan zaštite od požara, dužne su nadležnom ministarstvu i Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje – Sektoru za vatrogastvo dostaviti pisano očitovanje i obrazložiti razloge neizvršenja zakonske obveze.

Izvršitelji zadatka:

župan, gradonačelnik, općinski načelnik

Rok:

15. travnja 2014. godine

2. Županije i Grad Zagreb, odnosno njihova tijela koja to još nisu propisala, dužne su (sukladno članku 41. stavku 2. i članku 43. stavku 1. Zakona o šumama, »Narodne novine« br. 140/2005, 82/2006, 129/2008, 80/2010, 124/2010, 25/2012, 68/2012, 18/2013 i 148/2013) propisati mjere čuvanja šuma, provođenja šumskog reda te zabrane loženja otvorene vatre i paljenja drvenog ugljena za šume i šumsko zemljište šumo posjednika.

Sukladno članku 10. Zakona o šumama, županijske skupštine, odnosno Skupština Grada Zagreba, dužne su odrediti rok u kojem Hrvatske šume d.o.o. Zagreb i šumo posjednici, te pravne osobe koje koriste šumu ili šumsko zemljište dužne pošumiti opožarene površine, površine na kojima nije uspjelo pomlađivanje i površine na kojima je izvršeno pustošenje, bespravna sječa ili krčenje, ako taj rok nije utvrđen šumskogospodarskim planom (koje ga nisu već odredile).

Općinska, odnosno gradska vijeća (za Grad Zagreb Gradska skupština), koja još nisu propisala potrebne mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina (sukladno članku 12. Zakona o poljoprivrednom zemljištu, »Narodne novine« broj 39/2013), dužna su propisati takve mjere i u dijelu koji se odnosi na zaštitu od požara.

Izvješće o provedenim propisanim mjerama, navedeni subjekti dužni su dostaviti teritorijalno nadležnom Područnom uredu Državne uprave za zaštitu i spašavanje i vatrogasnoj zajednici županije.

Izvršitelji zadatka:

župan, gradonačelnik, općinski načelnik

Rok:

15. travnja 2014. godine

3. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su organizirati sjednice Stožera zaštite i spašavanja i vatrogasnih zapovjedništava, tematski vezano uz pripremu požarne sezone u 2014. godini. U tu svrhu na sjednicama potrebno je:

a) razmotriti stanje zaštite od požara na području za koje su nadležni i usvojiti Plan rada za ovogodišnju požarnu sezonu,

b) razmotriti (usvojiti) Financijski plan osiguranih sredstava za provođenje zadaća tijekom požarne sezone. Posebnu pozornost usmjeriti na financijska sredstva za podmirenje troškova angažiranja i upućivanja na redovnu plansku i eventualnu izvanrednu dislokaciju iz kontinentalnog dijela, odnosno prihvata, boravka i angažiranja vatrogasaca, opreme i tehnike na priobalnom dijelu Republike Hrvatske,

c) predložiti usvajanje Plana operativne provedbe Programa aktivnosti na tom području,

d) predložiti usvajanje Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na tom području,

e) predložiti pogodne lokalitete i prostore, odnosno pripremiti prijedloge za potrebne predradnje radi uspostave odgovarajućih zapovjednih mjesta za koordinaciju gašenja požara sukladno odredbama Plana intervencija kod velikih požara otvorenoga prostora na teritoriju Republike Hrvatske.

Izvršitelji zadatka:

župan, gradonačelnik, općinski načelnik

Sudjelovatelji:

Područni uredi Državne uprave za zaštitu i spašavanje

Vatrogasne zajednice županija

Rok:

31. ožujka 2014. godine

4. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkovima, parkovima prirode i zaštićenim područjima od lokalnog značenja te Hrvatske šume d.o.o. dužni su ažurirati, odnosno izraditi planove motrenja, čuvanja i ophodnje te provoditi propisane mjere zaštite od požara na ugroženim prostorima, građevinama i prostorima uz pružne i cestovne pravce za područje svoje odgovornosti.

Financijska sredstva za izradu planova motriteljsko-dojavne službe osiguravaju pravne osobe koje su vlasnici ili korisnici površine ili građevine kojima upravljaju.

Financijska sredstva za izradu planova motriteljsko-dojavne službe za prostore u svom vlasništvu, odnosno vlasništvu fizičkih osoba osiguravaju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Izrađene planove i propisane mjere navedeni subjekti dužni su dostaviti teritorijalno nadležnom Područnom uredu Državne uprave za zaštitu i spašavanje i vatrogasnoj zajednici županije.

Izvršitelji zadatka:

župan, gradonačelnik, općinski načelnik

Hrvatske šume d.o.o.

Javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkovima, parkovima prirode i zaštićenim područjima od lokalnog značenja

Rok:

15. travnja 2014. godine (izrada i usklađivanje planova)

30. travnja 2014. godine (dostava planova)

III. AKTIVNOSTI U PRIPREMI POŽARNE SEZONE

5. Vatrogasne zajednice županija dužne su ažurirati, odnosno donijeti Plan angažiranja vatrogasnih snaga na području županije (sastavni dio Plana aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara za područje županije). Plan angažiranja vatrogasnih snaga mora biti u skladu s odredbama i smjernicama Plana intervencija kod velikih požara otvorenog prostora na teritoriju Republike Hrvatske.

Plan angažiranja vatrogasnih snaga mora sadržavati (uz ostalo) pregled svih vatrogasnih postrojbi s područjima odgovornosti, njihovo djelovanje, brzinu odziva, popise svih vatrogasnih vozila po postrojbama, kao i broj profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasca koji zadovoljavaju uvjete članaka 21. i 22. Zakona o vatrogastvu (»Narodne novine« br. 106/99, 117/2001, 36/2002, 96/2003, 174/2004, 38/2009 i 80/2010) i podzakonskih propisa.

Plan angažiranja vatrogasnih snaga na području županije (u pisanom i elektroničkom obliku) sve vatrogasne zajednice županija dužne su, u propisanom roku, dostaviti Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje – Sektoru za vatrogastvo.

Izvršitelji zadatka:

Vatrogasne zajednice županija

Sudjelovatelji:

župan, gradonačelnik, općinski načelnik

Rok:

31. ožujka 2014. godine

6. Vatrogasne zajednice županija priobalnog dijela Republike Hrvatske dužne su izraditi prosudbu potraživanja ispomoći (dislokacije), a vatrogasne zajednice županija kontinentalnog dijela prosudbu mogućnosti pružanja ispomoći. Prosudbe su dio Plana angažiranja vatrogasnih snaga na području županije.

Prosudba potraživanja ispomoći utvrđuje prihvat snaga, prijedlog mjesta baziranja, prehranu, redovne zadaće, raspored javljanja i načina izvješćivanja, način i sredstva komuniciranja. Prosudba mogućnosti pružanja ispomoći za redovnu i izvanrednu dislokaciju mora sadržavati potpune popise vatrogasnih vozila, uređaja, opreme i sredstava s osnovnim podacima i popise profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasca.

Za redovnu dislokaciju (po smjeni – razdoblju angažiranja) planirati mogućnost slanja 8 – 12% od ukupnog broja vatrogasaca u svakoj javnoj vatrogasnoj postrojbi (prvenstveno pripadnika intervencijske postrojbe Republike Hrvatske) te maksimalno 20% od ukupnog broja operativnih vatrogasaca u onoj dobrovoljnoj vatrogasnoj postrojbi (DVD) koja je predviđena za pružanje ispomoći. Za redovne dislokacije u planu predvidjeti odgovarajuća i tehnički ispravna vatrogasna vozila. Vatrogasne zajednice županija kontinentalnog dijela Republike Hrvatske dužne su u provedbi ove točke izvršiti smotru predloženih vatrogasaca, tehnike i opreme, te dostaviti izvješće Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje – Sektoru za vatrogastvo. Zapisnik o stanju vatrogasne tehnike i opreme prije i nakon požarne sezone potpisuju županijski vatrogasni zapovjednik i glavni vatrogasni zapovjednik ili osoba koju on ovlasti.

Izvršitelji zadatka:

Vatrogasne zajednice županija

Sudjelovatelji:

župan, gradonačelnik, općinski načelnik

Državna uprava za zaštitu i spašavanje

Rok:

30. travnja 2014. godine (Izvješće o provedbi smotre)

7. Hrvatska vatrogasna zajednica izradit će dodatni Plan za izvanredno (interventno) angažiranje dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi pri složenijim vatrogasnim intervencijama na području cijele države. U slučaju potrebe, snage će se angažirati temeljem članka 36. Zakona o vatrogastvu. Vatrogasci moraju udovoljavati odredbama članka 22. Zakona o vatrogastvu i odredbama ostalih podzakonskih akata. Plan mora sadržavati popise odgovarajućih i tehnički ispravnih vatrogasnih vozila, uređaja, opreme i sredstava s osnovnim podacima te broj dobrovoljnih vatrogasaca s vremenima odziva – pokretanja i mjestima okupljanja.

Hrvatska vatrogasna zajednica, putem nadležnih vatrogasnih zajednica, organizirat će i provesti smotru predloženih vatrogasnih vozila, uređaja, opreme, sredstava i vatrogasaca (najmanje 5 vatrogasnih vozila i najmanje 50 dobrovoljnih vatrogasaca po županiji i iz Grada Zagreba).

Hrvatska vatrogasna zajednica će navedeni Plan (u pisanom i elektroničkom obliku) i odgovarajuće objedinjeno (skupno) izvješće o izvršenoj smotri (potvrda spremnosti – dopuna Plana) u niže propisanim rokovima dostaviti Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje – Sektoru za vatrogastvo.

Izvršitelj zadatka:

Hrvatska vatrogasna zajednica

Sudjelovatelji:

župan, gradonačelnik, općinski načelnik

Vatrogasne zajednice županija

Rok:

15. travnja 2014. godine (Plan angažiranja)

30. travnja 2014. godine (Izvješće o provedbi smotre)

8. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Ministarstvo obrane, Ministarstvo unutarnjih poslova i Hrvatska vatrogasna zajednica izradit će elaborat vježbe koja će se provesti u mjesecu svibnju 2014. godine. Cilj vježbe je provjera spremnosti i koordinacije snaga koje sudjeluju u provedbi zadaća za ljetnu protupožarnu sezonu.

Izvršitelj zadatka:

Državna uprava za zaštitu i spašavanje

Sudjelovatelji:

Ministarstvo obrane

Ministarstvo unutarnjih poslova

Hrvatska vatrogasna zajednica

Rok:

30. travnja 2014. godine (izrada elaborata)

31. svibnja 2014. godine (krajnji rok provedbe vježbe)

9. Hrvatski centar za razminiranje je dužan u Plan razminiranja uvrstiti prioritetna područja za razminiranje u svrhu lakšeg pristupa, odnosno gašenja požara. Vatrogasne zajednice županija će predložiti prioritetna područja koja je potrebno razminirati, a Hrvatski centar za razminiranje će omogućiti putem MIS portala, on-line pristup i pretraživanje ažuriranih zemljovida minsko sumnjivih područja vatrogasnim zajednicama, Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje i Ministarstvu obrane.

Hrvatski centar za razminiranje dužan je u Plan razminiranja u svrhu lakšeg pristupa, izgradnje protupožarnih prosjeka radi gašenja požara uvrstiti prostore neposredno izvan lokacija Ministarstva obrane – vojno skladišnih kompleksa »Čerkezovac« Dvor, »Lučani« Sv. Rok i »Brdo« Petrinja na dijelu minski sumnjive površine koja će se utvrditi s Ministarstvom obrane.

Izvršitelj zadatka:

Hrvatski centar za razminiranje

Sudjelovatelji:

Vatrogasne zajednice županija

Rok:

15. svibnja 2014. godine

10. Prije početka ljetne požarne sezone s Operaterima zračnih luka i zračnih pristaništa pravodobno i točno utvrditi načine postupanja u svrhu korištenja usluga i prostora bez naknade za zrakoplove i helikoptere koji se koriste u akcijama gašenja požara.

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture će u suradnji s Ministarstvom obrane i Državnom upravom za zaštitu i spašavanje definirati i dovesti u uporabno stanje aerodrome na kojima će biti potrebno osigurati punjenje vodom i pjenilom/retardantom aviona Air Tractor AT 802 i ostalih letjelica po potrebi, a sukladno financijskim mogućnostima Državne uprave za zaštitu i spašavanje.

Izvršitelj zadatka:

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture

Sudjelovatelji:

Ministarstvo obrane

Državna uprava za zaštitu i spašavanje

Rok:

15. svibnja 2014. godine

11. Državna uprava za zaštitu i spašavanje organizirat će i održati radni sastanak sa svim izvršiteljima i sudionicima u provedbi zadaća Programa aktivnosti. Na sastanku će se razmotriti tijek dotadašnje provedbe zadaća i raspraviti plan daljnjih aktivnosti u pripremi za požarnu sezonu.

Izvršitelj zadatka:

Državna uprava za zaštitu i spašavanje

Sudjelovatelji:

subjekti provedbe zadaća iz Programa aktivnosti

Rok:

30. travnja 2014. godine

12. Državna uprava za zaštitu i spašavanje – Područni uredi i Vatrogasne zajednice županija dužne su, u svakoj županiji i Gradu Zagrebu, organizirati i održati informativno-savjetodavne sastanke s predstavnicima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te drugih subjekata i zainteresiranih za zaštitu od požara, na kojima će se razmotriti i analizirati tijek priprema i provedbe aktivnosti zaštite od požara pred turističku i žetvenu sezonu sukladno obvezama proizašlim iz ovoga Programa aktivnosti.

Izvršitelji zadatka:

Državna uprava za zaštitu i spašavanje

Vatrogasne zajednice županija

Sudjelovatelji:

župan, gradonačelnik, općinski načelnik

Rok:

15. svibnja 2014. godine

13. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Hrvatska vatrogasna zajednica i Hrvatske šume d.o.o. izradit će usklađene Programe za provedbu informativno-promidžbenih aktivnosti u cilju podizanja razine protupožarne kulture i upoznavanja pučanstva s opasnostima od nastanka požara i posljedicama koje požari izazivaju.

U okviru programa planirat će, predložiti i organizirati (kroz emisije televizijskih i radiopostaja te članaka u tisku) objavu poruka sadržajno vezanih uz zaštitu od požara.

Subjekti su obvezni unaprijed pripremiti predavanja te podloge za razgovore i reportaže na temu zaštite od požara, odnosno tiskati letke i plakate s porukama i odgovarajućim slikovnim rješenjima uz te poruke. Posebnu pozornost nužno je usmjeriti na edukaciju pučanstva o zakonskoj regulativi i odlukama lokalne i područne (regionalne) samouprave pri spaljivanju biljnog i drugog otpada.

U suradnji s uredništvima televizijskih i radio postaja te tiskovnih medija izraditi priloge i članke (vezano uz područje zaštite od požara) koji će se objaviti u posebnim programima ili prilozima (npr. za poljoprivredu, o turizmu, o zaštiti okoliša).

Izvršitelj zadatka:

Državna uprava za zaštitu i spašavanje

Sudjelovatelji:

Hrvatske šume d.o.o.

Hrvatska vatrogasna zajednica

Rok:

15. svibnja 2014. godine

14. Državna uprava za zaštitu i spašavanje – Učilište vatrogastva, zaštite i spašavanja i Hrvatska vatrogasna zajednica će planirati, pripremati i kontinuirano provoditi znanstveno – stručne skupove, seminare i programe za dodatno osposobljavanje zapovjednika i članova operativnih vatrogasnih zapovjedništava, načelnika i članova stožera zaštite i spašavanja, te pripadnike Oružanih snaga Republike Hrvatske u svrhu što učinkovitije provedbe operativnih zadaća tijekom ovogodišnje požarne sezone. Državna uprava za zaštitu i spašavanje – Učilište vatrogastva, zaštite i spašavanja će pripremiti i izraditi, odnosno prilagoditi programe osposobljavanja i smjernice za provedbu istih.

Izvršitelji zadatka:

Državna uprava za zaštitu i spašavanje

Hrvatska vatrogasna zajednica

Sudjelovatelji:

Ministarstvo obrane

Vatrogasne zajednice županija

Rok:

31. svibnja 2014. godine (za razinu županije i ostale JLS)

15. Državna uprava za zaštitu i spašavanje – Sektor za vatrogastvo utvrdit će, odnosno ažurirati sastav i zadaće Operativnog vatrogasnog zapovjedništva Republike Hrvatske te Operativnog vatrogasnog zapovjedništva za kontinentalni i priobalni dio Republike Hrvatske. Ministarstvo obrane i Ministarstvo unutarnjih poslova će odrediti predstavnike u navedenim zapovjedništvima te do traženog roka pisano izvijestiti Državnu upravu za zaštitu i spašavanje. Operativno vatrogasno zapovjedništvo će tijekom povećane požarne opasnosti obavljati zadaće upravljanja i koordiniranja gašenja požara iz prostora Državne intervencijske postrojbe Split u Divuljama. Ustrojavanje i početak rada Operativnog vatrogasnog zapovjedništva izvršit će se u skladu s procjenom glavnog vatrogasnog zapovjednika.

Temeljem analiza dosadašnjih požara otvorenog prostora i usvojenih Planova operativne provedbe Programa aktivnosti, Državna uprava za zaštitu i spašavanje – Sektor za vatrogastvo dopunit će, odnosno ažurirati Državni plan angažiranja vatrogasnih snaga i snaga koje sudjeluju u gašenju požara.

Izvršitelji zadatka:

Državna uprava za zaštitu i spašavanje

Ministarstvo obrane

Ministarstvo unutarnjih poslova

Rok:

15. svibnja 2014. godine

16. Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. i aeroklubovi obvezuju se na neposrednu suradnju s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje, na način da sve zaprimljene dojave od strane pilota o uočenim požarima kontinuirano tijekom godine prosljeđuju regionalnom centru 112 ili vatrogasnoj postrojbi na telefonski broj 193. Državna uprava za zaštitu i spašavanje i Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. uskladit će formu i sadržaj (osnovni podaci) dojave o uočenim požarima.

Državna uprava za zaštitu i spašavanje obavještava Nacionalnu središnjicu za usklađivanje traganja i spašavanja na moru u slučaju zaprimanja dojave o uočenom požaru na morskoj površini ili pomorskom objektu na telefonski broj 195.

Izvršitelj zadatka:

Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o.

Sudjelovatelji:

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture

Državna uprava za zaštitu i spašavanje

Rok:

kontinuirano

IV. PREVENTIVNE AKTIVNOSTI U SVRHU SMANJENJA OPASNOSTI OD NASTANKA I ŠIRENJA POŽARA

17. Hrvatske šume d.o.o. dužne su, temeljem Šumsko gospodarske osnove područja za razdoblje 2006. – 2015. godine, kontinuirano raditi na izgradnji i održavanju motrionica, prometnica, odnosno protupožarnih prosjeka s elementima šumskih cesta kroz šume.

Hrvatske šume d.o.o. dostavljat će Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje, Ministarstvu obrane i vatrogasnim zajednicama županija ažurirane podatke o ugroženosti šuma od požara, šumskim zajednicama, šumskim prometnicama, motrionicama i prosjecima u digitalnom georeferenciranom obliku (ESRI format) i podatke o kategoriziranim vrijednostima šuma.

Hrvatske šume d.o.o. su dužne kod izrade Programa gospodarenja šumo posjednika, u dijelu koji se odnosi na projektiranje i izgradnju novih protupožarnih prometnica kroz šume, pribaviti suglasnost nadležnog županijskog vatrogasnog zapovjednika

Izvršitelj zadatka:

Hrvatske šume d.o.o.

Sudjelovatelji:

Vatrogasne zajednice županija

Rok dostave podataka:

15. svibnja 2014. godine

Rok provedbe:

kontinuirano

18. Ministarstvo obrane, Hrvatske šume d.o.o., Ministarstvo poljoprivrede i Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave će u zajedničkoj suradnji planski definirati trajne preventivne aktivnosti u smislu izgradnje protupožarnih prosjeka s elementima šumske ceste oko vojnih objekata, a u skladu sa Zakonom o šumama i šumskogospodarskim planovima. Ministarstvo obrane je dužno unutar svojih prostora organizirati odgovarajuću zaštitu od požara.

Izvršitelj zadatka:

Ministarstvo obrane

Sudjelovatelji:

Hrvatske šume d.o.o.

Ministarstvo poljoprivrede

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode

župan, gradonačelnik, općinski načelnik

Rok:

15. svibnja 2014. godine (za Plan preventivnih aktivnosti)

19. HŽ Infrastruktura d.o.o. dužno je, uz željezničke prometne pravce (kao i one koji se trenutno ne koriste) planirati, tretirati, odnosno čistiti pružni pojas od lakozapaljivih tvari, odnosno tvari koje bi mogle izazvati požar i omogućiti njegovo širenje. HŽ Putnički prijevoz d.o.o. i HŽ Cargo d.o.o. dužni su planirati i provoditi mjere zaštite od požara za vučna i vučena vozila. Agencija za sigurnost željezničkog prometa dužna je osigurati nadziranje sustava sigurnosti željezničkog prometa, te uspostave i praćenja djelovanja sustava upravljanja sigurnošću upravitelja infrastrukture, željezničkih prijevoznika i pravnih osoba koje obavljaju prijevoz za vlastite potrebe.

Godišnji plan čišćenja s dinamikom izvršenja, odmah po donošenju, dostaviti nadležnom ministarstvu, teritorijalno nadležnom Područnom uredu Državne uprave za zaštitu i spašavanje i nadležnom županijskom vatrogasnom zapovjedniku.

Nadležna inspekcijska služba dužna je planirati, organizirati i obaviti pravodobni nadzor nad provedbom mjera uz željezničke pruge te po potrebi poduzeti odgovarajuće aktivnosti u cilju učinkovitije zaštite od požara.

Izvršitelj zadatka:

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture

Sudjelovatelji:

HŽ Infrastruktura d.o.o.

HŽ Putnički prijevoz d.o.o.

HŽ Cargo d.o.o.

Agencija za sigurnost željezničkog prometa

Ministarstvo unutarnjih poslova

Rok dostave plana:

30. travnja 2014. godine

Rok provedbe:

31. svibnja 2014. godine

20. Hrvatske ceste d.o.o., Županijske uprave za ceste, Hrvatske autoceste d.o.o., Autocesta Rijeka – Zagreb d.d., Autocesta Zagreb – Macelj d.o.o. i Bina-Istra d.d. te gradovi i općine koje upravljaju nerazvrstanim cestama, dužni su izraditi godišnji Plan čišćenja cestovnog pojasa od lakozapaljivih tvari, odnosno onih tvari koje mogu izazvati požar ili omogućiti/olakšati njegovo širenje, uz javne prometnice koje prolaze ugroženim područjem. Osobitu pažnju usmjeriti na cestovne pravce lokalnog značaja koje prolaze poljoprivrednim površinama te cestama koje su tijekom turističke sezone pojačano opterećene prometom (prilazi autokampovima, javnim plažama, kulturno povijesnim lokalitetima i sl.). Temeljem Plana navedeni subjekti provodit će redovna čišćenja cestovnog pojasa.

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture provodit će pojačanu aktivnost i utvrdit će cestovne pravce i odmorišta za vozila koja prevoze opasne tvari tijekom ljetne sezone te provesti nadzor nad istima, a s ovim obvezama upoznat će i ostale subjekte koji upravljaju, grade i održavaju prometnice i objekte od državnog, županijskog i lokalnog značaja.

Godišnji plan čišćenja s dinamikom izvršenja, odmah po donošenju, dostaviti Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture te Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje – Sektoru za vatrogastvo.

Izvršitelji zadatka:

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture

Ministarstvo unutarnjih poslova

Sudjelovatelji:

Hrvatske ceste d.o.o.

Hrvatske autoceste d.o.o.

Autocesta Rijeka – Zagreb d.d.

Autocesta Zagreb – Macelj d.o.o.

Bina – Istra d.d.

Županijske uprave za ceste

Udruga županijskih uprava za ceste

župan, gradonačelnik, općinski načelnik

Rok dostave plana:

30. travnja 2014. godine

Rok provedbe:

31. svibnja 2014. godine

21. Javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkovima, parkovima prirode i zaštićenim područjima od lokalnog značenja, sustavno će za posebno štićena područja (nacionalne parkove, parkove prirode, stroge rezervate, posebne rezervate, park – šume, značajne krajobraze, spomenike prirode i spomenike parkovne arhitekture) provoditi preventivne mjere zaštite od požara određene procjenom ugroženosti i planom zaštite od požara. Za provedbu ove točke subjekti će angažirati planirana financijska sredstva iz svojih proračuna.

Izvješće o provedenim preventivnim mjerama dostaviti nadležnom područnom uredu Državne uprave za zaštitu i spašavanje i nadležnoj vatrogasnoj zajednici županije.

Nadležna inspekcijska služba dužna je planirati, organizirati i izvršiti pravodobni nadzor nad provedbom mjera zaštite od požara u javnim ustanovama za upravljanje nacionalnim parkovima, parkovima prirode i zaštićenim područjima od lokalnog značaja te po potrebi poduzeti odgovarajuće aktivnosti u cilju učinkovitije zaštite od požara.

Izvršitelji zadatka:

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode

Ministarstvo unutarnjih poslova

Sudjelovatelji:

Javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkovima, parkovima prirode i zaštićenim područjima od lokalnog značenja

Rok provedbe:

15. svibnja 2014. godine

22. Nadležna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sustavno će pratiti i nadzirati stanja odlagališta otpada na svom području i trajno poduzimati mjere za sanaciju nekontroliranih »divljih« odlagališta.

Inspekcije Ministarstva zaštite okoliša i prirode u suradnji s inspekcijama Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva zdravlja, osobito za područje priobalja, planirat će, organizirati i izvršiti pojačani nadzor i pregled odlagališta otpada na kojima se kontrolirano odlaže komunalni otpad.

Posebna pozornost usmjerit će se na provedbu mjera uređenja lokacija i zdravstvene zaštite odlagališta otpada određenih posebnim propisima, odnosno trajno poduzimanje odgovarajućih mjera u smislu uređenja, osiguravanja, čuvanja ili zabrane korištenja odlagališta i ostale mjere za sanaciju nekontroliranih »divljih« odlagališta.

Izvršitelji zadatka:

župan, gradonačelnik, općinski načelnik

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode

Ministarstvo unutarnjih poslova

Rok provedbe:

15. svibnja 2014. godine

Rok za nadzor:

31. svibnja 2014. godine

23. Hrvatska elektroprivreda d.d. (HEP – Proizvodnja d.o.o., HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o.) i Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. će u okviru svojih nadležnosti u elektroenergetskim građevinama i ispod trasa nadzemnih elektroenergetskih vodova planirati, organizirati, tretirati i čistiti prostor od lakozapaljivih tvari, odnosno tvari koje bi mogle izazvati požar i omogućiti njegovo širenje, odnosno provoditi šumski red.

Plan čišćenja s dinamikom izvršenja, odmah po donošenju, Hrvatska elektroprivreda d.d. i Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. dostavit će teritorijalno nadležnom Područnom uredu Državne uprave za zaštitu i spašavanje.

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. dostaviti će Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje, podatke o trasama elektroenergetskih vodova (nadzemne i podzemne mreže) u digitalnom georeferenciranom obliku (ESRI format).

Ministarstvo unutarnjih poslova planirat će, organizirati i obaviti nadzor nad provedbom mjera zaštite od požara u elektroenergetskim građevinama i trasama nadzemnih vodova na priobalnom i otočnom području te u slučaju potrebe narediti odgovarajuće mjere.

Izvršitelji zadatka:

Hrvatska elektroprivreda d.d.

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.

Ministarstvo unutarnjih poslova

Rok dostave plana:

15. travnja 2014. godine

Rok provedbe:

31. svibnja 2014. godine

Rok za nadzor:

31. svibnja 2014. godine

24. Ministarstvo unutarnjih poslova će trajno planirati, organizirati i obavljati pojačani nadzor nad provedbom mjera zaštite od požara i tehnoloških eksplozija, posebno poduzeća koja se bave distribucijom energenata i subjekata koji predstavljaju poseban gospodarski, poljoprivredni, turistički interes ili interes za zaštitu prirode i okoliša, a vezani su uz nadolazeću turističku i žetvenu sezonu.

Izvršitelj zadatka:

Ministarstvo unutarnjih poslova

Rok:

15. svibnja 2014. godine

25. Nadležne inspekcijske službe provodit će pojačani inspekcijski nadzor provedbe zadaća Programa aktivnosti u svojoj nadležnosti.

Inspekcijske službe ovlaštene za nadzor nad provođenjem mjera zaštite od požara dosljedno će provoditi odredbe Zakona o zaštiti od požara, Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima, Zakona o vatrogastvu, Zakona o zaštiti i spašavanju, Zakona o zaštiti prirode, Zakona o poljoprivrednom zemljištu, Zakona o šumama, Zakona o javnim cestama, Zakona o eksplozivnim tvarima, Zakona o prijevozu opasnih tvari, Zakona o zaštiti okoliša, Zakona o otpadu, Zakona o zaštiti zraka, Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava, Zakona o sigurnosti u željezničkom prometu i drugih propisa kojima su propisane mjere zaštite od požara i mjere zaštite i spašavanja.

Nadležne inspekcijske službe, u slučaju povrede odredbi navedenih Zakona i odluka, žurno će podnositi optužni prijedlog i prekršajne naloge u svrhu pravodobnog i dosljednog kažnjavanja subjekata koji ne provode mjere zaštite od požara. Nadležne inspekcijske službe će o rezultatima nadzora izvijestiti Državnu upravu za zaštitu i spašavanje – Sektor za vatrogastvo.

Izvršitelji zadatka:

Ministarstvo unutarnjih poslova

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture

Ministarstvo poljoprivrede

Državna uprava za zaštitu i spašavanje

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode

Ministarstvo kulture

Agencija za sigurnost željezničkog prometa

Rok:

31. svibnja 2014. godine

V. RAZVOJ I UVOĐENJE NOVIH SUSTAVA, TEHNIKA I TEHNOLOGIJA U ZAŠTITI OD POŽARA

26. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Ministarstvo obrane, Ministarstvo unutarnjih poslova, Hrvatska vatrogasna zajednica i drugi sudjelovatelji će poticati, razvijati i kontinuirano uvoditi nove metode, tehnike i tehnologije u zaštiti od požara.

Izvršitelji zadatka:

Državna uprava za zaštitu i spašavanje

Ministarstvo obrane

Hrvatska vatrogasna zajednica

Rok:

kontinuirano

27. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode nastavit će rad na razvoju Programa za uspostavu integralnog protupožarnog nadzornog sustava u nacionalnim parkovima i parkovima prirode Republike Hrvatske. Uvođenje i operativnu uporabu uskladit će se s odgovarajućim aktivnostima i za njih zadanim rokovima. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode će dostaviti potrebne parametre Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje za korištenje već postavljenih sustava i za druge događaje koji se nalaze u njihovom vidokrugu.

Izvršitelji zadatka:

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode

Javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkovima, parkovima prirode

Državna uprava za zaštitu i spašavanje

Sudjelovatelji:

Hrvatske šume d.o.o.

Vatrogasne zajednice županija

Rok:

kontinuirano

28. Državna uprava za zaštitu i spašavanje će u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova i Hrvatskom vatrogasnom zajednicom utvrditi uspostavu jedinstvenoga sustava za prihvat, praćenje i vođenje podataka, evidencija i izvješćivanja za vatrogasne resurse, intervencije, planiranje i korištenje jedinstvenog geo-informacijskog sustava u svrhu pojednostavljenja i potpore za procese upravljanja, koordinacije i ekonomičnog korištenja postojećih ljudskih i materijalnih resursa. Odgovarajućim uputama će se utvrditi unos podataka i cjelovito korištenje jedinstvenog sustava za prihvat, praćenje i vođenje podataka.

Do uspostave jedinstvenog sustava za prihvat, praćenje i vođenje podataka, vatrogasne zajednice županija dužne su Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje kontinuirano dostavljati izvješća o svim vatrogasnim intervencijama na području županije sukladno postojećoj propisanoj uputi i obrascu.

Izvršitelji zadatka:

Državna uprava za zaštitu i spašavanje

Ministarstvo unutarnjih poslova

Hrvatska vatrogasna zajednica

Vatrogasne zajednice županija

Rok:

28. veljače 2014. godine

VI. AKTIVNOSTI UTVRĐENE DRŽAVNIM PLANOM ANGAŽIRANJA VATROGASNIH SNAGA I SNAGA KOJE SUDJELUJU U GAŠENJU POŽARA

29. Državni hidrometeorološki zavod svakodnevno će određivati stvarni indeks opasnosti od nastanka požara na otvorenom prostoru priobalnog i kontinentalnog dijela Republike Hrvatske. Dobivene vrijednosti u razdoblju od 15. travnja do 30. studenog dostavljat će Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje – Državnom informacijskom i komunikacijskom sustavu zaštite i spašavanja.

Državni hidrometeorološki zavod svakodnevno će određivati prognostički indeks opasnosti od nastanka požara na otvorenom prostoru priobalnog dijela Republike Hrvatske. Dobivene vrijednosti u razdoblju od 1. svibnja do 31. listopada dostavljat će Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje – Državnom informacijskom i komunikacijskom sustavu zaštite i spašavanja. Stvarni i prognostički indeks opasnosti, sukladno potrebama, izračunavat će se i izvan navedenog vremenskog razdoblja.

Državni hidrometeorološki zavod će polutjedne i tjedne prognoze vremena s posebnim naglaskom na mogućnost pojave električnog pražnjenja u razdoblju od 1. svibnja do 30. studenoga, dostavljati Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje – Državnom informacijskom i komunikacijskom sustavu zaštite i spašavanja, Ministarstvu obrane – Oružanim snagama Republike Hrvatske i Hrvatskim šumama d.o.o. Zavod će dostavljati mjesečne prognoze za gorsku Hrvatsku, unutrašnjost Dalmacije, te sjeverni, srednji i južni Jadran od 1. travnja do 30. studenog (svaki petak najbliži početku i sredini mjeseca). Od travnja do listopada redovito će se izrađivati mjesečne analize i verifikacije produkata vezanih uz zaštitu šuma od požara (primjerice: analiza vremenskih stanja, analiza srednjih klasa, verifikacija prognostičkih produkata).

U slučaju potrebe, Zavod će izrađivati i dostavljati posebnu kratkoročnu prognozu za područje zahvaćeno velikim šumskim požarom, a posebno u vezi promjene smjera i brzine vjetra, te oborine i prosljeđivati je Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje – Vatrogasnom operativnom središtu, radi određivanja slijeda aktivnosti vatrogasnih snaga i opreme za akcije gašenja požara, odnosno prosljeđivanja indeksa i drugih podataka nadležnim zapovjedništvima.

U razvojnom dijelu, Zavod će nastaviti rad na prilagodbi i poboljšanju postojećih te razvoju i primjeni novih metoda izračunavanja indeksa opasnosti od nastanka požara na otvorenom prostoru. Krajem 2014. godine, Zavod će izraditi stručnu studiju »Procjena opasnosti od požara raslinja u Hrvatskoj za 2014. godinu« – prostorna razdioba mjesečne (MSR) i sezonske žestine (SSR) na području Hrvatske te usporedbe s višegodišnjim prosjecima kao i analiza uzastopnih sušnih dana i razdoblja ovisno o vrsti gorivog materijala za vrijeme sezone požara 2014. godine.

Izvršitelj zadatka:

Državni hidrometeorološki zavod

Rok:

1. svibnja 2014. godine i dalje

30. Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture će u suradnji s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje utvrditi uvjete i način korištenja plovnih objekata (remorkeri, brodice, trajekti, hidrogliseri) u akcijama gašenja požara i spašavanja ljudi i dobara na moru, uz obalu i na otocima te dopuniti, odnosno ažurirati odgovarajuće planove za njihovo korištenje i pripadajuće popise upisnika plovnih objekata. Navedene podatke dostavit će Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje – Sektoru za vatrogastvo, vatrogasnim zajednicama županija i davateljima usluga. Izvršitelj i sudjelovatelji će osigurati mogućnost žurne uspostave veza između nadležnog tijela pružatelja usluga i korisnika (nadležna vatrogasna zapovjedništva).

Izvršitelj zadatka:

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture

Sudjelovatelji:

Državna uprava za zaštitu i spašavanje

Vatrogasne zajednice županija

Rok:

15. svibnja 2014. godine

31. Hrvatski zavod za hitnu medicinu kao sudjelovatelj osigurat će kroz redovnu djelatnost hitne medicinske službe, intervenciju na mjestu velikog požara otvorenog prostora u slučaju ozljeđivanja osoba.

Izvršitelj i sudjelovatelji će osigurati mogućnost žurne uspostave veza između nadležnog tijela pružatelja usluga i korisnika (nadležna vatrogasna zapovjedništva).

Izvršitelj zadatka:

Državna uprava za zaštitu i spašavanje

Sudjelovatelj:

Hrvatski zavod za hitnu medicinu

Rok:

15. svibnja 2014. godine

32. Ministarstvo obrane, u suradnji s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje – Sektor za vatrogastvo, utvrdit će uvjete i način angažiranja Oružanih snaga Republike Hrvatske u gašenju šumskih požara.

Na temelju utvrđenih potreba, Ministarstvo obrane donijet će Operativni plan angažiranja Oružanih snaga Republike Hrvatske u gašenju šumskih požara. Izvod iz Operativnog plana dostavit će Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje – Sektoru za vatrogastvo, a koji postaje sastavni dio Državnog plana angažiranja vatrogasnih snaga koje sudjeluju u gašenju požara.

Oružane snage Republike Hrvatske djeluju na temelju Operativnog plana angažiranja Oružanih snaga Republike Hrvatske za gašenje šumskih požara i zapovijedi nadređenih prema utvrđenoj shemi zapovijedanja, izvješćivanja i koordinacije koja je sastavni dio Operativnog plana, sukladno zakonskim i podzakonskim propisima iz područja obrane, usklađeno s Vatrogasnim zapovjedništvom Republike Hrvatske.

Spremnost Oružanih snaga Republike Hrvatske koje će biti angažirane u gašenju šumskih požara tijekom protupožarne sezone, osigurati od 1. lipnja do 30. rujna 2014. godine.

Izvršitelji zadatka:

Ministarstvo obrane

Državna uprava za zaštitu i spašavanje

Rok:

15. svibnja 2014. godine

33. Zadužuju se jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave da, sukladno Planu motriteljsko-dojavne službe, u svim gradovima odnosno općinama na jadranskom području prije i tijekom turističke sezone te na žitorodnim područjima pred žetvenu sezonu i ostalim ugroženim područjima, ustroje i opreme potrebnom opremom izviđačko-preventivne ophodnje, koje će na licu mjesta poduzimati mjere za uklanjanje potencijalnih izvora opasnosti, pravovremeno otkrivanje, javljanje i gašenje požara u samom začetku. U svrhu usklađivanja plana ophodnji i njihovih aktivnosti na području županije obvezno uključivati vatrogasne zajednice županija.

Hrvatske šume d.o.o. će u vrijeme vrlo velike i velike opasnosti od nastanka požara u šumama razvrstanim u I. stupanj opasnosti od požara, motriteljsko-dojavnu službu organizirati danonoćno (0-24 sata).

Javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkovima, parkovima prirode i zaštićenim područjima od lokalnog značenja, u danima velike i vrlo velike opasnosti od nastanka i širenja požara otvorenog prostora, obvezno će organizirati danonoćno dežurstvo, odnosno povećati broj ophodnji i ekipa na terenu. Za građevine i površine koje su planom čuvanja predviđene za čuvanje uspostaviti odgovarajuću čuvarsku službu.

Županije će objediniti i uskladiti općinske i gradske planove te usklađeni županijski plan motriteljsko-dojavne službe, izviđačko-preventivnih ophodnji i popis građevina i površina koje su planom čuvanja predviđene za čuvanje dostaviti teritorijalno nadležnom Područnom uredu Državne uprave za zaštitu i spašavanje i vatrogasnoj zajednici županije najkasnije do roka predviđenog za provedbu ove točke.

Izvršitelji zadatka:

župan, gradonačelnik, općinski načelnik

Hrvatske šume d.o.o.

Javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkovima, parkovima prirode i zaštićenim područjima od lokalnog značenja

Sudjelovatelji:

Vatrogasne zajednice županija

Rok:

15. svibnja 2014. godine

34. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave će u suradnji s lokalnim podružnicama – Upravama šuma utvrditi načine i uvjete korištenja raspoložive teške (građevinske) mehanizacije za eventualnu žurnu izradu prosjeka i probijanja protupožarnih putova radi zaustavljanja širenja šumskog požara. Uz navedeno, planirat će načine i postupke brzog premještanja navedene mehanizacije, prvenstveno na priobalju. Za potrebe žurnog prebacivanja navedene mehanizacije s kopna na otoke i obratno predvidjeti sudjelovanje Oružanih snaga Republike Hrvatske s odgovarajućim sredstvima i osposobljenim i uvježbanim ljudstvom.

Popis raspoložive teške (građevinske) mehanizacije s razrađenim planom aktiviranja (angažiranja), odmah po isteku roka za izvršenje, dostaviti nadležnom Područnom uredu Državne uprave za zaštitu i spašavanje i vatrogasnoj zajednici županije.

Izvršitelji zadatka:

župan, gradonačelnik, općinski načelnik

Sudjelovatelji:

Ministarstvo obrane

Vatrogasne zajednice županija

Podružnice Uprava šuma

Rok:

15. svibnja 2014. godine

35. Za potrebe intervencije gašenja požara i izrade šumskih prosjeka u akcijama sprječavanja širenja nastalog požara pri pravnim osobama koje gospodare šumama planirati, osposobiti i opremiti s odgovarajućom opremom i sredstvima veze radne ekipe šumarskih djelatnika.

Popis ekipa s opremom te Plan angažiranja dostaviti teritorijalno nadležnom Područnom uredu Državne uprave za zaštitu i spašavanje i vatrogasnoj zajednici županije.

Izvršitelj zadatka:

Hrvatske šume d.o.o.

Rok:

15. svibnja 2014. godine

36. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave samostalno će, prije početka ljetne protupožarne sezone izvršiti pripreme i sanacije, odnosno otklanjanje nedostataka na vozilima, opremi i tehnici, prvenstveno na temelju raščlambe zapisnički utvrđenih oštećenja i/ili kvarova tijekom prethodne požarne sezone, kao i planirati financijska sredstva za istu namjenu u sljedećoj godini.

Za vozila angažirana u provedbi zadaća redovne dislokacije i/ili prema članku 36. Zakona o vatrogastvu, nadležne stručne službe analizirat će izvršeno tijekom protupožarne sezone, temeljem odgovarajućih zapisnika i planova nužnih aktivnosti u pripremi/sanaciji vozila, opreme i tehnike objediniti potrebe na županijskoj razini i prijedlog sanacije odnosno popravaka dostaviti Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje – Sektoru za vatrogastvo.

Temeljem dostavljenih procjena i planova popravaka/sanacije s detaljnim obrazloženjem, Državna uprava za zaštitu i spašavanje – Sektor za vatrogastvo izvršit će selekciju i predložiti prioritete sanacije.

Izvršitelji zadatka:

župan, gradonačelnik, općinski načelnik

Vatrogasne zajednice županija

Sudjelovatelji:

Državna uprava za zaštitu i spašavanje

Hrvatska vatrogasna zajednica

Rok:

15. svibnja 2014. godine

37. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u priobalnom dijelu Republike Hrvatske, u suradnji s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje i Hrvatskom vatrogasnom zajednicom, na temelju raščlambe angažiranja, troškova i učinaka (3 E) tijekom posljednjih 5 godina, a sukladno planovima zaštite od požara, radi dodatnog popunjavanja vatrogasnih postrojbi za vrijeme pojačane opasnosti od požara planirat će i provesti sezonsko dodatno zapošljavanje vatrogasaca u domicilnim vatrogasnim postrojbama (u daljnjem tekstu: sezonski vatrogasci) te njihovo opremanje i osposobljavanje. Dio sezonskih vatrogasca bit će u službi državnih sezonskih privremenih vatrogasnih postrojbi.

Vatrogasne zajednice županija će Plan rasporeda zapošljavanja po vatrogasnim postrojbama, popis s osnovnim podacima sezonskih vatrogasaca s pridruženim bruto iznosima naknada, dostaviti na odobrenje Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje – Sektoru za vatrogastvo najkasnije do 15. svibnja 2014. godine, na način da će naznačiti za svaki pojedini mjesec broj potrebnih sezonskih vatrogasaca, ne prelazeći iznos financijskih troškova za razdoblje lipanj-rujan. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, nakon raščlambe dostavljenih podataka, odobrit će sufinanciranje Projekta zapošljavanja sezonskih vatrogasaca i iznose naknade za troškove zapošljavanja (za najviše 1110) sezonskih vatrogasaca s popisa (maksimalno do 3.000,00 kuna) i to najdulje za razdoblje od 1. lipnja do 30. rujna 2014. godine, te dostaviti odgovarajuće upute o tome. Razdoblje od 1. lipnja do 30. rujna može se produljiti ili skratiti sukladno zahtjevu zapovjednika vatrogasne zajednice županije i procjeni glavnog vatrogasnog zapovjednika, ovisno o meteorološkim parametrima.

Vatrogasne zajednice županija obvezne su dostavljati mjesečne evidencije i tablično objedinjene popise sezonskih vatrogasaca kao i izmijenjene/dopunjene mjesečno sklopljene ugovore, odmah po potpisivanju, sukladno odgovarajućoj Uputi.

Izvršitelji zadatka:

Državna uprava za zaštitu i spašavanje

Vatrogasne zajednice županija

Sudjelovatelji:

župan, gradonačelnik, općinski načelnik na priobalju

Rok:

15. svibnja 2014. godine (dostava planova)

20. svibnja 2014. godine (odobrenje)

38. Temeljem izrađenih procjena i Operativnih planova zaštite od požara i pozitivnih rezultata provedbe nastavit će se Projekti dodatne zaštite, odnosno ustrojavanje Sezonske interventne vatrogasne postrojbe (SIVP) na ugroženim lokacijama, sukladno potrebama i procjeni glavnog vatrogasnog zapovjednika.

U suradnji s vatrogasnim zajednicama županija i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave razmotrit će se mogućnost financiranja dislokacija vatrogasnih snaga na način da troškove smještaja i prehrane vatrogasnih snaga u Sezonskim interventnim vatrogasnim postrojbama osiguravaju primatelji dislokacija, odnosno jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Dislokacije vatrogasnih snaga u sjedišta državnih vatrogasnih intervencijskih postrojbi financiraju se iz državnog proračuna Republike Hrvatske.

Državna uprava za zaštitu i spašavanje – Sektor za vatrogastvo može odobriti i dodatne lokacije (po zahtjevu vatrogasne zajednice županije) na koje će se dislocirati vozilo s posadom (sukladno županijskim procjenama i planovima), pod uvjetom da smještaj i prehranu za dislocirane vatrogasne snage osiguraju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Državna uprava za zaštitu i spašavanje – Sektor za vatrogastvo može odobriti i dodatnu popunu Sezonske interventne vatrogasne postrojbe s domicilnim profesionalnim vatrogascima u suradnji s nadležnom vatrogasnom zajednicom županije, sukladno odgovarajućoj Uputi.

Državna uprava za zaštitu i spašavanje i Ministarstvo unutarnjih poslova u suradnji s vatrogasnim zajednicama županije, ažurirat će procjene i Operativne planove zaštite od požara te detaljno analizirati učinke navedenih Projekata dodatne zaštite.

Izvršitelji zadatka:

Ministarstvo unutarnjih poslova

Državna uprava za zaštitu i spašavanje

Vatrogasne zajednice županija

Sudjelovatelji:

župan, gradonačelnik, općinski načelnik na priobalju

Rok izrade Procjene:

15. svibnja 2014. godine

Rok za ustroj postrojbi:

31. svibnja 2014. godine

39. Temeljem procjena opasnosti od požara na priobalnom području i potrebe ispomoći iz susjednih županija, uzimajući u obzir organiziranost vatrogastva i pokrivenost pojedinog područja vatrogasnim snagama (javne vatrogasne postrojbe i dobrovoljne vatrogasne postrojbe pojačane sezonskim vatrogascima i opremom), početkom ljetne požarne sezone izvršit će se upućivanje ispomoći dopunskim snagama (planska dislokacija), odnosno popuna vatrogasnih postrojbi na priobalju. Dislociranje snaga provodit će se u četiri kombinacije (stalni pripadnici interventnih vatrogasnih postrojbi – samostalno i združeno s pripadnicima dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi, djelatnici javnih i pripadnici dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi združeno, te pripadnici dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi samostalno).

Prema zapovjedi glavnog vatrogasnog zapovjednika, vatrogasne zajednice županija izvršit će dislokaciju vatrogasnih snaga, tehnike, opreme i sredstava na posebno ugrožena područja. Sukladno odgovarajućem Pravilniku i Uputama izvršit će se i popuna državnih vatrogasnih intervencijskih postrojbi (DVIP Zadar, DVIP Šibenik, DVIP Split i DVIP Dubrovnik) dislociranim vatrogasnim snagama i domicilnim profesionalnim vatrogascima u suradnji s vatrogasnim zajednicama županija.

Vatrogasne zajednice županija su dužne na dislokacije upućivati samo vatrogasce koji su opremljeni i koji udovoljavaju odredbama članaka 21. i 22. Zakona o vatrogastvu i podzakonskih akata.

Izvršitelji zadatka:

Državna uprava za zaštitu i spašavanje

Vatrogasne zajednice županija

Sudjelovatelji:

župan, gradonačelnik, općinski načelnik

Rok:

15. svibnja 2014. godine

40. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, u suradnji s Ministarstvom vanjskih i europskih poslova i Ministarstvom obrane inicirat će potpisivanje i pratiti provedbu standardnih operativnih postupaka u vezi korištenja zračnih i zemaljskih snaga u intervencijama i provedbi protupožarnih vježbi, usvojenih temeljem potpisanih međudržavnih bilateralnih sporazuma iz područja zaštite i spašavanja sa susjednim zemljama. Standardne operativne postupke dostaviti nadležnim vatrogasnim zajednicama županija.

Izvršitelj zadatka:

Državna uprava za zaštitu i spašavanje

Sudjelovatelj:

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Rok:

15. svibnja 2014. godine

VII. OPERATIVNE AKTIVNOSTI

41. Državna uprava za zaštitu i spašavanje – Sektor za vatrogastvo izvršit će tjelesnu i visinsku provjeru, dodatno osposobljavanje, uvježbavanje i opremanje stalnih i dopunskih pripadnika Državnih intervencijskih postrojbi odgovarajućom opremom za gašenje šumskih požara, tehnikom i sustavom veza, te provesti osposobljavanje i uvježbavanje dodatnog broja vatrogasaca kojima se popunjava Državna intervencijska postrojba.

Državna uprava za zaštitu i spašavanje – Sektor za vatrogastvo, u suradnji s Ministarstvom obrane, izradit će godišnji Plan osposobljavanja i uvježbavanja vatrogasaca (do 28. veljače 2014. godine), poradi pravovremene provedbe uvježbavanja i uključivanja zrakoplova.

Poradi kvalitetne koordinacije zajedničkog djelovanja na terenu, planirati i do 15. svibnja 2014. godine provesti dodatno osposobljavanje pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske (zapovjednika satnija, vodova i desetina) u Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje – Učilištu vatrogastva, zaštite i spašavanja.

Izvršitelji zadatka:

Državna uprava za zaštitu i spašavanje

Ministarstvo obrane

Sudjelovatelj:

Hrvatska vatrogasna zajednica

Rok:

28. veljače 2014. godine (izrada Plana)

15. svibnja 2014. godine (osposobljavanje pripadnika OS)

31. svibnja 2014. godine (osposobljavanje i uvježbavanje pripadnika DIP)

42. Traganje i spašavanje tijekom vatrogasnih intervencija gašenja požara na otvorenom prostoru obavlja se sukladno Zakonu o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja i Standardnom operativnom postupku za djelovanje jedinstvenog operativnog komunikacijskog centra 112 u slučaju akcije traganja i spašavanja na kopnu ili otoku. Podršku timu za traganje i spašavanje Hrvatske gorske službe spašavanja, tijekom vatrogasnih intervencija, pružit će pripadnici Državne vatrogasne intervencijske postrojbe.

Izvršitelji zadatka:

Ministarstvo obrane

Državna uprava za zaštitu i spašavanje

Hrvatska gorska služba spašavanja

Vatrogasne zajednice županija

Rok:

trajno

43. Ministarstvo obrane planirat će i provesti potrebno specijalističko osposobljavanje protupožarnih zrakoplovnih snaga s dovoljnim brojem posada (letačko osoblje) i opsluživanje (tehničko osoblje) protupožarnih zrakoplova (Canadair i Air tractor) i helikoptera za gašenje šumskih požara.

Državna uprava za zaštitu i spašavanje i Ministarstvo obrane će kontinuirano provoditi program edukacije za navođenje zrakoplova. Prioritet edukacije imaju županije priobalnog dijela Republike Hrvatske. Vatrogasne zajednice županija dužne su odrediti vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima koji će obavljati navođenje zrakoplova te ih uputiti na dodatnu edukaciju. Državna uprava za zaštitu i spašavanje i Ministarstvo obrane će izraditi Program osposobljavanja za spašavanje uz podršku helikoptera te ga sukladno mogućnostima provoditi.

Izvršitelji zadatka:

Ministarstvo obrane

Državna uprava za zaštitu i spašavanje

Sudjelovatelji:

Vatrogasne zajednice županija

Rok:

kontinuirano

44. Za provedbu zadaća iz ovoga Programa, Ministarstvo obrane – Oružane snage Republike Hrvatske, tijekom 2014. godine, osigurat će potreban broj zrakoplova i helikoptera te dovoljan broj osposobljenih posada s odgovarajućim letačko-tehničkim osobljem. Okvirni broj zrakoplova i helikoptera je:

• 6 (šest) zrakoplova tipa Canadair CL 415;

• 5 (pet) izviđačko-navalnih zrakoplova Air Tractor AT-802A/F;

• 2 (dva) helikoptera Mi-8 MTV-1 za gašenje, prijevoz, potrage i desantiranje.

Ministarstvo obrane – Oružane snage Republike Hrvatske provodit će i dnevna prebaziranja zrakoplovnih snaga u alternativne zračne luke, u skladu s operativnom prosudbom u suradnji s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje – glavnim vatrogasnim zapovjednikom.

Državna uprava za zaštitu i spašavanje će u suradnji s Ministarstvom obrane – Oružanim snagama Republike Hrvatske definirati aerodrome, letjelišta i površine za izvanaerodromsko slijetanje i polijetanje na kojima će Državna uprava za zaštitu i spašavanje osigurati punjenje vojnih zrakoplova vodom i pjenilom/retardantom.

Ministarstvo obrane – Oružane snage Republike Hrvatske će u suradnji s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje – Sektorom za vatrogastvo utvrditi Plan izviđanja požarno ugroženih područja s zrakoplovima, a koji će se obavljati sukladno dnevnoj prosudbi Operativnog vatrogasnog zapovjedništva.

Izvršitelj zadatka:

Ministarstvo obrane

Sudjelovatelj:

Državna uprava za zaštitu i spašavanje

Rok:

15. svibnja 2014. godine

45. Ministarstvo obrane kontinuirano će pratiti stanje i korištenje resursa zrakoplova tipa Canadair CL – 415 i Air tractor AT 802A/F i helikoptera te, sukladno potrebama, žurno poduzimati odgovarajuće aktivnosti u svrhu pravodobnog servisiranja, nabavke potrebnih rezervnih dijelova, alata, opreme, goriva, maziva, zaštitnih sredstava. O stanju ispravnosti tehnike, izvršitelj će izvijestiti Državnu upravu za zaštitu i spašavanje – Sektor za vatrogastvo do kraja svibnja 2014. godine.

Tijekom požarne sezone, Ministarstvo obrane će o stanju spremnosti zrakoplova i posada dnevno izvješćivati Vatrogasno zapovjedništvo.

Izvršitelj zadatka:

Ministarstvo obrane

Rok:

kontinuirano

46. Ministarstvo unutarnjih poslova – Ravnateljstvo policije će sukladno procjeni rizika planirati ispomoć policijskim upravama na moru u ljudstvu i tehnici koji će zajedno sa policijskim službenicima tih uprava u okviru obavljanja policijskih poslova poduzimati mjere na otkrivanju i hvatanju počinitelja prekršaja i kaznenih djela počinjenih paljevinama i požarima, mjere privremene regulacije i preusmjeravanja prometa sa područja zahvaćenog požarom, mjere osiguranja provođenja evakuacije i spašavanja stanovništva ugroženog požarom, te planirati i poduzimati mjere kako bi se zapriječilo počinjenje drugih kaznenih djela na evakuiranim područjima.

Prije početka požarne sezone Ministarstvo unutarnjih poslova izvršit će pripravu ljudstva i materijalno tehničkih sredstava potrebnih za kriminalističko istraživanje (utvrđivanje uzroka) požara i tehnoloških eksplozija i pojačani inspekcijski nadzor, prije svega otvorenog prostora i objekata turističkog značaja na priobalju. Ministarstvo unutarnjih poslova će otkloniti nedostatke na postojećoj te izvrši nabavku dodatne opreme i tehnike i dislocirati potreban broj inspektora zaštite od požara iz kontinentalnog dijela na priobalje.

Ministarstvo unutarnjih poslova će tijekom ljetne protupožarne sezone osigurati prema potrebi i zahtjevu Državne uprave za zaštitu i spašavanje – Sektora za vatrogastvo, korištenje zrakoplova Ministarstva za zadaće prijevoza, izviđanja i koordinacije snaga.

Izvršitelj zadatka:

Ministarstvo unutarnjih poslova

Sudjelovatelj:

Državna uprava za zaštitu i spašavanje

Rok:

15. lipnja 2014. godine

VIII. FINANCIRANJE I IZVJEŠĆIVANJE O PROVEDBI AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA

47. Za provedbu ovoga Programa aktivnosti osigurana su sredstva u Državnom proračunu za 2014. godinu u okviru Ministarstva obrane u Programu 2606 Korištenje oružanih snaga za pomoć civilnim institucijama i stanovništvu na aktivnosti A545035 Protupožarna zaštita, a u okviru Državne uprave za zaštitu i spašavanje u Programu 2603 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja, na projektu K260089 Program u provedbi posebnih mjera za zaštitu od požara.

Izvršitelji zadatka:

Ministarstvo obrane

Državna uprava za zaštitu i spašavanje

Rok:

kontinuirano

48. Državna uprava za zaštitu i spašavanje izvršit će refundaciju financijskih sredstava u iznosu 50% bruto stvarnog troška, a maksimalno do iznosa 3.000,00 kuna bruto po angažiranom sezonskom vatrogascu sukladno zahtjevima i odgovarajućoj dokumentaciji vatrogasnih zajednica županija. Ukupan broj i razdoblje angažiranja prema dostavljenom planu vatrogasnih zajednica županija, odobrava Državna uprava za zaštitu i spašavanje.

Sukladno zapovjedi glavnog vatrogasnog zapovjednika vatrogasnoj postrojbi/zajednici, za ostale gasitelje angažirane u provedbi ovoga Programa aktivnosti, Državna uprava za zaštitu i spašavanje će sukladno zahtjevima i propisima izvršiti povrat isplaćenih sredstava naknade u visini od 170,00 kuna (neto po gasitelju i danu angažiranja), utvrđene Pravilnikom o ustroju, opremanju, osposobljavanju, načinu pokretanja i djelovanja intervencijskih vatrogasnih postrojbi te naknadi troškova nastalih njihovim djelovanjem (»Narodne novine« broj 31/2011).

Državna uprava za zaštitu i spašavanje izvršit će refundaciju sredstava po angažiranom vatrogascu u Državnim intervencijskim postrojbama. Ukupan broj i razdoblje angažiranja vatrogasaca (koji zadovoljavaju uvjete članaka 21. Zakona o vatrogastvu i podzakonskih propisa) odobrava Državna uprava za zaštitu i spašavanje.

Refundacija mjesečnih troškova po profesionalnom dopunskom vatrogascu iz točke 38. stavka 4. i točke 39. stavka 2. u maksimalnom iznosu do 8.000,00 kuna izvršit će se sukladno odgovarajućoj Uputi i dokumentaciji.

Izvršitelji zadaća (javne vatrogasne postrojbe i vatrogasne zajednice županija za koje je to predviđeno) obvezni su izvješće o izvršenoj aktivnosti s utemeljenim zahtjevom za povrat troškova dostaviti najkasnije u roku 15 dana po prestanku zadnje aktivnosti u smislu provedbe zadaća iz ovoga Programa.

Povrat sredstava (refundacije) od strane Državne uprave za zaštitu i spašavanje izvršit će se isključivo na temelju pravodobno dostavljenih izvješća o izvršenju aktivnosti s zahtjevom i odgovarajućom dokumentacijom i obračunom troškova sukladno odgovarajućim Uputama Državne uprave za zaštitu i spašavanje.

Državna uprava za zaštitu i spašavanje će svojim sredstvima za potrebe Oružanih snaga Republike Hrvatske osigurati punjenje vodom aviona Air Tractor u zrakoplovnim lukama Udbina i Zadar, prijevoz i ograničeno opremanje pripadnika Namjenskih organiziranih snaga.

49. Svi izvršitelji i sudjelovatelji zadataka iz ovog Programa aktivnosti snose svoje cjelokupne troškove priprema (obuke, edukacije, vježbi, održavanja sredstava), izrade projekata, studija i procjena kao i angažiranja svojih snaga i resursa u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku.

50. Svi izvršitelji zadataka obvezni su dostaviti Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje – Sektoru za vatrogastvo ime i prezime, funkciju, broj telefona i ostale potrebne podatke kontakt osoba za koordinaciju, odmah po objavi Programa aktivnosti u »Narodnim novinama«.

51. Inspekcijske službe državnih tijela dužne su dostavljati mjesečna izvješća Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje – Sektoru za vatrogastvo o provedbi zadaća Programa aktivnosti tijekom svibnja (do 4. lipnja), lipnja (do 5. srpnja) i srpnja (do 2. kolovoza) 2014. godine.

52. U slučaju izvanredne opasnosti od širenja velikog požara, nabava roba, usluga i javnih radova radi žurnih dodatnih potreba provodit će se sukladno članku 26. stavku 2. točki 3., članku 27. stavku 2. točki 3. i članku 28. stavku 2. točki 3. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine« br. 90/2011, 83/2013 i 143/2013).

53. Državna uprava za zaštitu i spašavanje izradit će i Vladi Republike Hrvatske dostaviti prvo privremeno izvješće o realizaciji Programa aktivnosti najkasnije do 31. svibnja 2014. godine.

Svi izvršitelji zadataka iz ovoga Programa aktivnosti dužni su izvješća o provedbi svojih pripremnih i drugih aktivnosti dostaviti Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje – Sektoru za vatrogastvo najkasnije do 20. svibnja 2014. godine.

54. Svi subjekti – izvršitelji i sudjelovatelji u provedbi aktivnosti iz Programa dužni su izvršiti odgovarajuću raščlambu provedbe Programa aktivnosti, uključujući raščlambu vlastitih financijskih izdataka.

U vlastitim proračunima za narednu proračunsku godinu (2015.), temeljem raščlambe na kraju sezone, subjekti – izvršitelji dužni su osigurati dostatna financijska sredstva za provedbu zadaća.

55. Državna uprava za zaštitu i spašavanje izradit će i dostaviti Vladi Republike Hrvatske izvješće o realizaciji Programa aktivnosti najkasnije do 31. siječnja 2015. godine.

Svi izvršitelji i nositelji zadataka obvezni su izvješća o svim obavljenim aktivnostima iz ovoga Programa aktivnosti, s financijskim izvješćem o utrošenim vlastitim i sredstvima korištenim iz državnog proračuna Republike Hrvatske, dostaviti Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje – Sektoru za vatrogastvo s krajnjim rokom do 10. siječnja 2015. godine.

Klasa: 022-03/14-07/42

Urbroj: 50301-09/09-14-4

Zagreb, 13. veljače 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.