Pravilnik o gospodarenju otpadom

NN 23/2014 (20.2.2014.), Pravilnik o gospodarenju otpadom

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

426

Na temelju članka 86. stavka 4. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, broj 94/13) ministar zaštite okoliša i prirode donosi

PRAVILNIK

O GOSPODARENJU OTPADOM

Članak 1.

(1) Ovim pravilnikom se propisuju uvjeti za gospodarenje otpadom, poslovi osobe odgovorne za gospodarenje otpadom, te način rada reciklažnog dvorišta.

(2) Pravilnikom se propisuje sadržaj obrasca zahtjeva za izdavanje, odnosno izmjenu dozvole, oblik i sadržaj obrasca dozvole, način izračuna iznosa osiguranja od štete koja može nastati kao posljedica gospodarenja otpadom, sadržaj Elaborata gospodarenja otpadom, uvjeti za sustav upravljačkog nadzora metoda, izgled i sadržaj obavijesti o namjeri ishođenja dozvole, te izgled i sadržaj oznake s osnovnim podacima o otpadu i djelatnosti iz dozvole.

(3) Pravilnikom se propisuje sadržaj i način vođenja očevidnika prijevoznika otpada, očevidnika posrednika u gospodarenju otpadom, očevidnika trgovaca otpadom, očevidnika reciklažnih dvorišta, očevidnika određenih osoba koje skladište vlastiti proizvodni otpad, očevidnika energetskih oporabitelja određenog otpada te način upisa u te očevidnike, zatim sadržaj i izgled potvrde, sadržaj i način dostave te izgled obrasca o statusu obavljanja djelatnosti, te način izračuna visine police osiguranja ili jamstva banke za pošiljke otpada koje podliježu notifikacijskom postupku.

(4) Pravilnikom se propisuje sadržaj i izgled obrasca za dostavu podataka o masi biorazgradivog komunalnog otpada odloženog na odlagalište, sadržaj i izgled obrasca o masi otpada odloženog na neusklađeno odlagalište, obrazac pratećeg lista proizvođača i posjednika otpada, uvjete i način vođenja očevidnika o nastanku i tijeku otpada, način vođenja i dostave podataka u taj očevidnik, rokove za dostavu podataka, te obrazac plana gospodarenja otpadom proizvođača otpada.

Pojmovi i definicije

Članak 2.

(1) Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju slijedeće značenje:

1. Elaborat: Elaborat gospodarenja otpadom;

2. Ministar: ministar nadležan za poslove okoliša;

3. Ministarstvo: ministarstvo nadležno za poslove zaštite okoliša;

4. Mobilno reciklažno dvorište – mobilna jedinica: pokretna tehnička jedinica koja nije građevina ili dio građevine, a služi odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada;

5. Odgovorna osoba u pravnoj ili fizičkoj osobi – obrtniku: Osoba ovlaštena za zastupanje trgovačkog društva sukladno propisu kojim se uređuju trgovačka društva, odnosno vlasnik obrta;

6. Prodavatelj: fizička osoba (građanin) koja prodaje otpad u postupku trgovanja otpadom na malo;

7. Primarni spremnik: posuda, kanta, kanistar, kontejner, bačva, kutija, vreća i drugi odgovarajući spremnik koji sprečava rasipanje, razlijevanje i/ili ispuštanje otpada u okoliš;

8. Sekundarni spremnik: spremnik, prihvatni bazen ili tankvana odgovarajućeg volumena i konstrukcije koji sprječava istjecanje tekućeg otpada iz primarnog spremnika u okoliš;

9. Skladište: građevina ili dio građevine u kojoj se obavlja tehnološki proces skladištenja otpada za potrebe obavljanja djelatnosti za koju se izdaje dozvola za gospodarenje otpadom, te prostor u sklopu reciklažnog dvorišta, mobilnog reciklažnog dvorišta, pretovarne stanice i poslovnog prostora proizvođača i/ili posjednika otpada;

10. Zakon: Zakon o održivom gospodarenju otpadom.

(2) Osim pojmova iz stavka 1. ovoga članka, pojedini pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju jednako značenje pojmovima utvrđenim u Zakonu o održivom gospodarenju otpadom.

(3) Izrazi koji u ovom Pravilniku imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se na muški i ženski rod.

I. UVJETI ZA GOSPODARENJE OTPADOM

Članak 3.

(1) Uvjeti za gospodarenje otpadom su uvjeti za obavljanje postupka gospodarenja otpadom s pripadajućim tehnološkim procesima koji je uključen u djelatnost za koju se izdaje dozvola za gospodarenje otpadom (u daljnjem tekstu: uvjeti za obavljanje postupka gospodarenja otpadom), te uvjeti za obavljanje djelatnosti trgovanja otpadom.

(2) Popis djelatnosti gospodarenja otpadom s pripadajućim postupcima za koje se izdaje dozvola za gospodarenje otpadom propisani su Dodatkom I ovoga Pravilnika.

Uvjeti za obavljanje postupka gospodarenja otpadom

Članak 4.

(1) Uvjeti za obavljanje postupka gospodarenja otpadom su opći i posebni uvjeti, te uvjeti za obavljanje pojedinih tehnoloških procesa, propisani ovim Pravilnikom te drugim propisima kojima se uređuje gospodarenje posebnim kategorijama otpada.

(2) Opći uvjeti za obavljanje postupka gospodarenja otpadom (u daljnjem tekstu: opći uvjeti) su uvjeti koji se moraju ispuniti neovisno od toga za koju je djelatnost, postupak, odnosno tehnološki proces zatraženo izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom, osim ako je što drugo propisano ovim Pravilnikom i posebnim propisima kojima se uređuje gospodarenje posebnim kategorijama otpada.

(3) Posebni uvjeti za obavljanje postupka gospodarenja otpadom (u daljnjem tekstu: posebni uvjeti), odnosno uvjeti za obavljanje pojedinih tehnoloških procesa su uvjeti koji se moraju ispuniti ovisno od toga za koju je određenu djelatnost, postupak odnosno tehnološki proces zatraženo izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom.

Članak 5.

(1) Opći uvjeti su uvjeti kojima mora udovoljiti građevina ili dio građevine u kojoj se obavlja postupak gospodarenja otpadom (u daljnjem tekstu: građevina), te drugi uvjeti kako slijedi:

1. da je onemogućeno istjecanje oborinske vode koja je došla u doticaj s otpadom na tlo, u vode, podzemne vode i more,

2. da je onemogućeno raznošenje otpada u okolišu, odnosno da je onemogućeno njegovo razlijevanje i/ili ispuštanje u okoliš,

3. da građevina ima podnu površinu otpornu na djelovanje otpada,

4. da je neovlaštenim osobama onemogućen pristup otpadu,

5. da je građevina opremljena uređajima, opremom i sredstvima za dojavu i gašenje požara,

6. da su na vidljivom i pristupačnom mjestu obavljanja tehnološkog procesa postavljene upute za rad,

7. da je mjesto obavljanja tehnološkog procesa opremljeno rasvjetom,

8. da građevina označena sukladno ovom Pravilniku,

9. da je do građevine omogućen nesmetan pristup vozilu,

10. da je građevina opremljena s opremom i sredstvima za čišćenje rasutog i razlivenog otpada ovisno o kemijskim i fizikalnim svojstvima otpada.

(2) Ako obavljanje postupka gospodarenja otpadom uključuje gospodarenje opasnim otpadom, pored uvjeta iz stavka 1. ovoga članka, potrebno je udovoljiti i slijedećim uvjetima:

1. da je građevina natkrivena,

2. da je onemogućen dotok oborinskih voda na otpad,

(3) Ako obavljanje postupka gospodarenje otpadom uključuje mobilno postrojenje, pored uvjeta propisanih stavkom 1. točkama 2. do 10. ovoga članka, lokacija na kojoj je postavljeno mobilno postrojenje mora biti ograđena.

(4) Iznimno od stavka 1. točki 3. i 7. i stavka 2. ovoga članka u slučaju obavljanja postupaka odlaganja otpada (D1, D2, D3, D4, D5 i D12) primjenjuju se uvjeti propisani posebnim propisom kojim se uređuje odlaganje otpada.

(5) Iznimno od stavaka 1. i 2. ovoga članka u slučaju odlaganja otpada postupkom D7 primjenjuju se uvjeti propisani posebnim propisom kojim se uređuje odlaganje otpada.

(6) Iznimno od stavka 2. točke 1. ovoga članka građevina ne mora biti natkrivena ukoliko se u elaboratu, ovisno o opasnom svojstvu i vrsti otpada kojim će se u njemu gospodariti, iznesu i obrazlože razlozi zbog kojih građevina ili dio građevine ne mora biti natkriven, ako posebnim propisima kojima se uređuje gospodarenje posebnim kategorijama otpada nije propisano drugačije.

Članak 6.

1) Za postupke gospodarenja otpadom uključene u djelatnost sakupljanja otpada, posebni uvjet je upis u Očevidnik prijevoznika otpada.

(2) Za postupke gospodarenja otpadom uključene u djelatnost oporabe, zbrinjavanja i druge obrade otpada posebni uvjet je raspolaganje uređajima, odnosno opremom za obradu otpada.

(3) Za postupke termičke obrade otpada (R1 i D10) posebni uvjeti propisani su posebnim propisom kojim se uređuje termička obrada otpada.

(4) Za postupke odlaganja otpada (D1, D2, D3, D4, D5, D7 i D12) posebni uvjeti propisani su posebnim propisom kojim se uređuje odlaganje otpada.

(5) Za postupke koji uključuju gospodarenje posebnim kategorijama otpada posebni uvjeti propisani su propisom kojim se uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada.

(6) Za tehnološke procese posebni uvjeti propisani su Zakonom i ovim Pravilnikom.

Tehnološki proces prikupljanja otpada

Članak 7.

(1) Otpad se mora prikupljati vozilom koje je opremljeno s opremom koja onemogućava rasipanje, prolijevanje, odnosno ispuštanje otpada te širenje prašine i neugodnih mirisa.

(2) Vozilo kojim se obavlja prikupljanje otpada može biti opremljeno opremom kojom se smanjuje volumen otpada pri čemu se ne mijenja masa i vrsta otpada.

(3) Za prikupljanje opasnog otpada u pogledu uvjeta opremljenosti i označavanja vozila, ukoliko opasni otpad odgovara definiciji opasnih tvari sukladno Zakonu o prijevozu opasnih tvari, tada se pri prijevozu na odgovarajući način primjenjuju i odredbe Zakona o prijevozu opasnih tvari.

Tehnološki proces prihvata otpada

Članak 8.

(1) Tehnološki proces prihvata otpada uključuje provjeru dokumentacije o otpadu, vizualni pregleda otpada kojeg se preuzima te poduzimanje ostalih mjera sukladno Elaboratu.

(2) Provjerom dokumentacije o otpadu mora se utvrditi cjelovitost i ispravnost propisane prateće dokumentacije otpada kojeg se preuzima.

(3) Vizualnim pregledom otpada utvrđuje se da otpad koji se preuzima odgovara pratećoj dokumentaciji.

Tehnološki proces skladištenja otpada

Članak 9.

(1) Tehnološki proces skladištenja otpada mora se obavljati na način da se otpad skladišti odvojeno po svojstvu, vrsti i agregatnom stanju.

(2) Skladište u kojem se obavlja tehnološki proces skladištenja opasnog otpada mora biti pod neprekidnim nadzorom.

(3) Skladište u kojem se obavlja tehnološki proces skladištenja otpada mora biti opremljeno primarnim spremnicima za skladištenje otpada koji moraju biti:

1. izrađeni od materijala otpornog na djelovanje uskladištenog otpada,

2. izrađeni na način koji omogućava sigurno punjenje, pražnjenje, odzračivanje, uzimanje uzoraka te po potrebi osigurati nepropusno zatvaranje,

3. označeni čitljivom oznakom koja sadrži podatke o nazivu posjednika otpada, ključni broj i naziv otpada, datum početka skladištenja otpada, naziv proizvođača otpada, te u slučaju opasnog otpada, oznaku odgovarajućeg opasnog svojstva otpada.

(4) Podna površina skladišta mora biti lako periva i otporna na djelovanje otpada koji se skladišti.

(5) Skladište mora biti opremljeno prirodnom ventilacijom.

(6) Tehnološki proces skladištenja tekućeg otpada i otpada koji sadrži tekućine mora se obavljati na način da se u slučaju izlijevanja ili rasipanja tekućeg otpada spriječi da otpad dospije u okoliš ili sustav javne odvodnje otpadnih voda.

(7) Skladište u kojem se obavlja tehnološki proces skladištenja tekućeg otpada i otpada koji sadrži tekućine mora biti opremljeno sekundarnim spremnikom kapaciteta od najmanje 110 posto kapaciteta najvećeg primarnog spremnika koji se nalazi na slijevnoj površini tog sekundarnog spremnika, odnosno 25 posto kapaciteta svih primarnih spremnika na istoj slijevnoj površini, a odvodi tekućine sa slijevne površine skladišta, ukoliko postoje, moraju biti povezani s nepropusnim kolektorom do spremnika za obradu otpadne vode.

(8) Tekući otpad nepodudarnih kemijskih svojstava (npr. otpadne lužine i kiseline, oksidansi, zapaljive kemikalije i dr.) ne smije se skladištiti jedan pokraj drugoga ili jedan iznad drugoga već se isti mora skladištiti u odvojenim prostorijama ili u istoj prostoriji ali u prostorima razdvojenim barijerom koja u slučaju istovremenog izlijevanja ili rasipanja sprečava kemijske reakcije.

(9) Tehnološki proces skladištenja otpada koji ima svojstvo H1, H2, H3-A, H3-B i/ili H12 mora se obavljati u zatvorenom skladištu i odvojeno od drugog otpada.

(10) Ako tehnološki proces skladištenja otpada uključuje skladištenje plinovitog otpada, skladište u kojem se obavlja takav tehnološki proces mora biti opremljeno primarnim spremnicima koji se mogu hermetički zatvoriti i koji udovoljavaju posebnim propisima kojima se uređuje oprema pod tlakom.

(11) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, ako tehnološki proces skladištenja otpada uključuje samo skladištenje krutog otpada, skladište u kojem se obavlja takav tehnološki proces ne mora biti opremljeno primarnim spremnicima već se takav otpad može skladištiti u rasutom stanju, ako se elaboratom iznesu i obrazlože razlozi koji opravdavaju obavljanje takvog tehnološkog procesa skladištenja bez upotrebe spremnika, odnosno ako je to propisano posebnim propisom kojim se uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada.

Uvjeti za djelatnost trgovanja otpadom

Članak 10.

1) Osoba upisana u očevidnik trgovaca otpadom obavlja djelatnost trgovanja otpadom koja uključuje kupnju i prodaju otpada u svrhu ostvarivanja dobiti ili drugog gospodarskog učinka postupkom trgovanja otpadom na veliko i postupkom trgovanja otpadom na malo.

(2) Postupak trgovanja otpadom na veliko je kupnja i prodaja otpada koje se obavlja između pravnih i/ili fizičkih osoba – obrtnika.

(3) Postupak trgovanja otpadom na malo je otkup otpada od prodavatelja, odnosno prodaja otpada pravnoj i/ili fizičkoj osobi – obrtniku.

(4) Pod obavljanjem djelatnosti trgovanja otpadom ne smatra se:

1. prodaja proizvodnog otpada koji je nastao obavljanjem redovnog poslovanja prodavatelja tog otpada,

2. preuzimanje miješanog komunalnog otpada ili biorazgradivog komunalnog otpada od korisnika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i/ili biorazgradivog komunalnog otpada,

3. preuzimanje otpada u reciklažnom dvorištu za one vrste otpada za koje je propisano obvezno preuzimanje u reciklažnom dvorištu.

(5) Trgovac otpadom ne smije od prodavatelja otkupiti otpad bez izjave o vlasništvu otpada koja se daje na obrascu propisanom Dodatkom II ovoga Pravilnika.

(6) Trgovac otpadom ne smije otkupiti otpad od prodavatelja koji nema navršenih 18 godina života.

(7) Za preuzeti otpad trgovac otpadom dužan je prodavatelju izdati ogovarajuću potvrdu o preuzetom otpadu.

(8) Postupak trgovanja otpadom na malo obavlja se putem žiro-računa na koji trgovac otpadom prodavatelju isplaćuje iznos za otkupljeni otpad, sukladno izjavi o vlasništvu otpada iz stavka 5. ovoga članka.

(9) Iznimno od stavka 8. ovoga članka u postupku trgovanja otpadom na malo, trgovac otpadom može građaninu isplatiti najviše do 100,00 kuna u gotovini po jednoj transakciji.

Članak 11.

(1) Trgovac otpadom koji obavlja postupak trgovanja otpadom na malo dužan je u elektroničkom obliku voditi evidenciju o otkupu otpada na malo.

(2) Evidencija iz stavka 1. ovoga članka sadrži podatke o otkupu otpada na malo od prodavatelja, i to: broj osobne iskaznice, OIB, datum otkupa, iznos isplaćen prodavatelju za preuzeti otpad po pojedinoj transakciji.

(3) Trgovac otpadom iz stavka 1. ovoga članka dužan je, drugi radni dan tekućeg mjeseca za prethodni mjesec, dostaviti Agenciji za zaštitu okoliša podatke iz evidencije u elektroničkom obliku.

(4) Agencija za zaštitu okoliša obrađuje sve zaprimljene podatke iz stavka 3. ovoga članka i izrađuje izvješće koje u elektroničkom obliku dostavlja Poreznoj upravi i Inspekciji zaštite okoliša, najkasnije četvrti radni dan u mjesecu.

(5) Izvješće iz stavka 4. ovoga članka dostavlja se samo za prodavatelja koji je sukladno zaprimljenim podacima od prodaje otpada ostvario mjesečni prihod koji je veći od polovine minimalne plaće u Republici Hrvatskoj za proteklu godinu, sukladno službenom podatku tijela državne uprave nadležnog za statistiku.

(6) Izvješće iz stavka 4. ovog članka sadrži: broj osobne iskaznice, OIB, datum otkupa, iznos isplaćen prodavatelju za otkupljeni otpad.

(7) Trgovac otpadom iz stavka 1. ovoga članka dužan je čuvati evidenciju o otkupu otpada na malo, kao i izjavu o vlasništvu, odnosno ispravu o preuzetom otpadu najmanje tri godine od dana preuzimanja otpada.

II. POSLOVI OSOBE ODGOVORNE ZA GOSPODARENJE OTPADOM

Članak 12.

(1) Osoba odgovorna za gospodarenje otpadom dužna je:

1. osigurati gospodarenje otpadom sukladno dozvoli za gospodarenje otpadom,

2. osigurati poštivanje zakonskih propisa o zaštiti okoliša i gospodarenju otpadom,

3. osigurati praćenje i provedbu plana postupanja u slučaju izvanrednih događaja,

4. sastaviti pisane upute rada za obavljanje tehnoloških procesa sukladno Elaboratu i pratiti njihovo provođenje,

5. provoditi kontrolu mjera radi onemogućavanja pristupa neovlaštenim osobama (video nadzor, angažiranje zaštitarske službe, isticanje obavijesti i sl.),

6. provoditi kontrolu mjera čišćenja i uklanjanja rasutog i/ili razlivenog otpada,

7. voditi evidenciju o izvanrednim događajima u građevini za gospodarenje otpadom,

8. organizirati i nadgledati provedbu sustava upravljačkog nadzora sukladno dozvoli za gospodarenje otpadom,

9. izvijestiti odgovornu osobu u pravnoj osobi o promjeni propisanih uvjeta iz dozvole za gospodarenje otpadom radi pokretanja postupka izmjene i/ili dopune dozvole,

10. osigurati izvršenje mjera određenih rješenjem inspektora zaštite okoliša u roku za njihovo izvršenje,

11. osigurati vođenje očevidnika o nastanku i tijeku otpada za svaku vrstu otpada sukladno ovom Pravilniku.

(2) Obveze iz stavka 1. ovoga članka odnose se i na zamjenika odgovorne osobe.

III. NAČIN RADA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA

Članak 13.

Reciklažno dvorište u svom radu mora udovoljiti sljedećim uvjetima:

1. mora biti označeno sukladno ovome Pravilniku;

2. mora biti opremljeno odgovarajućom vagom,

3. mora biti opremljeno video nadzorom ukoliko se u reciklažnom dvorištu obavlja trgovanje otpadom,

4. te mora udovoljavati uvjetima propisanim člankom 5. stavkom 1. točkama 1., 3., 4., 6., 8., 10. i 11., člankom 5. stavkom 2. i člankom 9. ovoga Pravilnika, s time da oznaka na primarnom spremniku ne mora sadržavati naziv proizvođača otpada.

Članak 14.

Na glavnom ulazu u Reciklažno dvorište mora biti istaknuta oznaka koja mora sadržavati sljedeće podatke:

RECIKLAŽNO DVORIŠTE

SKRAĆENI NAZIV TRGOVAČKOG DRUŠTVA ILI OBRTA

BROJ UPISA U OČEVIDNIK RECIKLAŽNIH DVORIŠTA

RADNO VRIJEME

Članak 15.

(1) Osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem dužna je osigurati da je izvan radnog vremena reciklažnog dvorišta onemogućen pristup neovlaštenim osobama na lokaciju reciklažnog dvorišta i pristup otpadu.

(2) Osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem dužna je osobi koja radi u reciklažnom dvorištu osigurati pisane i ovjerene upute o postupanju u vezi:

1. zaprimanja otpada, uključujući i provjeru vrste otpada, vaganje i utvrđivanje prava korisnika na besplatno korištenje usluga reciklažnog dvorišta,

2. provjere funkcionalnih svojstava pojedinih spremnika,

3. čišćenja i uklanjanja rasutog i/ili razlivenog otpada, odnosno otpada kojeg nije dopušteno zaprimiti u reciklažnom dvorištu,

4. postupanja u slučaju izvanrednih događaja.

(3) Osoba koja zaprima otpad u reciklažnom dvorištu dužna je razvrstati zaprimljeni otpad odvojeno po vrsti, svojstvu i agregatnom stanju u odgovarajućim spremnicima.

Članak 16.

(1) Reciklažnim dvorištem ne smatraju se spremnici za odvojeno prikupljanje papira, stakla, plastike, metala i tekstila koje jedinica lokalne samouprave postavlja na javnoj površini, odnosno »zeleni otoci«.

(2) Osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem dužna zaprimati otpad propisan Dodatkom III ovoga Pravilnika i otpad propisom posebnim propisom koji uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada.

(3) U reciklažom dvorištu otpad se mora zaprimati odvojeno po vrsti, svojstvu i agregatnom stanju.

(4) Reciklažno dvorište mora se upisati u očevidnik reciklažnih dvorišta, te očevidnik trgovaca otpadom ako obavlja djelatnost trgovanja otpadom.

(5) Osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem dužna je gospodariti posebnim kategorijama otpada sukladno posebnim propisima koji uređuju gospodarenje posebnom kategorijom otpada.

(6) Osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem dužna je sakupljeni otpad predati osobi ovlaštenoj za gospodarenje tom vrstom otpada, osim ako se radi o posebnoj kategoriji otpada sa kojom mora postupati sukladno posebnim propisom kojom se uređuje gospodarenje tom posebnom kategorijom otpada.

Mobilno reciklažno dvorište – mobilna jedinica

Članak 17.

Mobilno reciklažno dvorište – mobilna jedinica mora udovoljiti sljedećim uvjetima:

1. mora biti onemogućen dotok oborinskih voda na otpad,

2. mora biti postavljeno na način da je omogućen pristup vozilu, odnosno drugom prometnom sredstvu,

3. skladištenje otpada mora se obavljati na način kojim se onemogućava, odnosno sprječava rasipanje i razlijevanje otpada,

4. utjecaj rada reciklažnog dvorišta na okolna zemljišta i zgrade mora biti sveden na najmanju moguću mjeru, a osobito u pogledu neugode koju može uzrokovati buka, prašina i/ili neugodni mirisi,

5. primarni spremnici koji se koriste moraju biti podesni za transport pri čemu ne smije doći do rasipanja i/ili prolijevanja otpada,

6. mora biti označeno vidljivom oznakom koja mora sadržavati:

MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE – MOBILNA JEDINICA

SKRAĆENI NAZIV TRGOVAČKOG DRUŠTVA ILI OBRTA

BROJ UPISA U OČEVIDNIK RECIKLAŽNIH DVORIŠTA

RADNO VRIJEME

IV. OBLIK I SADRŽAJ OBRASCA DOZVOLE, SADRŽAJ OBRASCA ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE, ODNOSNO IZMJENU DOZVOLE

Članak 18.

Zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom podnosi se na obrascu propisanom Dodatkom IV ovoga Pravilnika.

Članak 19.

Dozvola za gospodarenje otpadom izdaje se prema obrascu propisanom Dodatkom V ovoga Pravilnika.

V. NAČIN IZRAČUNA IZNOSA OSIGURANJA

Članak 20.

(1) Podnositelj zahtjeva za dozvolu za gospodarenje otpadom dužan je raspolagati odgovarajućim osiguranjem od štete koja može nastati trećim osobama kao posljedica obavljanja djelatnosti gospodarenja otpadom, ovisno o djelatnosti koju obavljaju.

(2) Minimalni iznos osiguranja (MIO) izračunava se prema sljedećem matematičkom izrazu:

MIO = ukupna količina otpada (UKO)* koeficijent sigurnosti prema svojstvu otpada (KS-ONI)* koeficijent sigurnosti/rizika prema vrsti djelatnosti gospodarenja otpadom (KS-DGO)*7,5 kuna

(3) Značenje pojmova u matematičkom izrazu iz stavka 2. ovoga članka:

1. Ukupna količina otpada u obavljanju djelatnosti gospodarenja otpadom (UKO) izražena u tonama

2. Koeficijenti sigurnosti prema svojstvu otpada (KS-ONI):

a. Opasni otpad = 1,8

b. Neopasni otpad = 1,2

c. Inertni otpad = 1,0

3. Koeficijenti sigurnosti/rizika prema vrsti obavljanja djelatnosti gospodarenja otpadom (KS-DGO):

a. Djelatnost druge obrade otpada = 1,1

b. Djelatnost sakupljanja otpada = 1,2

c. Djelatnost oporabe otpada = 1,5

d. Djelatnost zbrinjavanja otpada = 1,8

(4) Osiguranje koje je ugovoreno za svojstva otpada (KS-ONI) i vrstu obavljanja djelatnosti gospodarenja otpadom (KS-DGO) s najvišim koeficijentima, uključuje i pokriće za sve niže koeficijente iz ovog stavka.

(5) Podnositelj zahtjeva mora raspolagati odgovarajućim osiguranjem prema uvjetima iz ovoga članka, te ga mora obnavljati sve dok obavlja djelatnost gospodarenja otpadom sukladno izdanoj dozvoli.

VI. SADRŽAJ ELABORATA GOSPODARENJA OTPADOM

Članak 21.

(1) Elaborat sadrži sljedeće:

1. podatke o izrađivaču, podnositelju zahtjeva i lokaciji,

2. popis postupaka gospodarenja otpadom, pripadajućih tehnoloških procesa, vrsta i količina otpada,

3. navode o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta za obavljanje postupka gospodarenja otpadom,

4. uvjete obavljanja tehnoloških procesa gospodarenja otpadom i to:

a) metode obavljanja tehnoloških procesa;

b) obveze praćenja emisija;

5. nacrt prostornog razmještaja tehnoloških procesa

6. shemu tehnoloških procesa.

(2) Elaborat u prilogu sadrži presliku dokumenta o članstvu u komori nositelja izrade elaborata i presliku dokaza o obveznom osiguranju od profesionalne odgovornosti nositelja izrade elaborata.

Članak 22.

Sadržajem Elaborata se utvrđuje i dokazuje ispunjavanje općih i posebnih uvjeta za obavljanje postupka gospodarenja otpadom propisanih ovim Pravilnikom i drugim posebnim propisima kojima se uređuje gospodarenje otpadom, opisuju metode izvođenja pripadajućih tehnoloških procesa, prikazuje prostorni razmještaj tehnoloških procesa i materijalni tok pojedine vrste otpada, sve kako bi se osiguralo gospodarenje otpadom sukladno načinu gospodarenja otpadom, te javnim interesom sakupljanja, prijevoza i obrade otpada propisanim Zakonom i drugim propisima kojima se uređuje gospodarenje otpadom i zaštita okoliša.

Članak 23.

(1) Elaborat se izrađuje prema obrascu propisanom Dodatkom VI. ovoga Pravilnika u šest istovjetnih tiskanih primjeraka, od kojih se četiri prilažu zahtjevu za ishođenje dozvole, a po jedan primjerak Elaborata zadržava nositelj izrade elaborata i podnositelj zahtjeva za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom.

(2) Uz tiskani primjerak Elaborata prilaže se i njegova elektronska verzija na digitalnom mediju za pohranu podataka.

(3) Elaborat se izrađuje u obliku uvezane knjige prošivene jamstvenikom (vrpcom).

(4) Otisak službenog pečata nositelja izrade Elaborata stavlja se na zadnju stranicu elaborata na način da jednim dijelom prekriva naljepnicu za pečaćenje, a drugi dio otiska pečata se nalazi na zadnjoj stranici elaborata. Naljepnica za pečaćenje se stavlja na zadnju stranicu elaborata na način da prekriva oba kraja jamstvenika (vrpce).

(5) Elaborat se ovjerava službenim pečatom tijela koje rješava o zahtjevu za ishođenje dozvole za gospodarenje otpadom po pravomoćnosti dozvole za gospodarenje otpadom.

(6) U slučaju potrebe za izmjenom i/ili dopunom Elaborata u postupku u kojem se rješava o zahtjevu za izdavanje dozvole, te u postupku u kojem se rješava o zahtjevu za izmjenu i/ili dopunu dozvole, sve izmjene i/ili dopune u Elaboratu moraju se izvršiti na način kojim se osigurava da Elaborat čini jedinstveni dokument, a ukoliko isto nije moguće mora se izraditi novi cjeloviti Elaborat.

(7) Elaborat za privremenu dozvolu izrađuje se sukladno dokumentu kojim se odobrava pokusni rad prema posebnim propisima koji uređuju gradnju.

VII. UPRAVLJAČKI NADZOR GOSPODARENJA OTPADOM

Članak 24.

(1) Upravljački nadzor gospodarenja otpadom provodi osoba odgovorna za gospodarenje otpadom.

(2) Ako se djelatnost gospodarenja otpadom iste pravne i/ili fizičke osobe – obrtnika obavlja u građevinama ili dijelu građevine, koje su na različitim lokacijama, ista osoba može biti imenovana odgovornom osobom za upravljački nadzor na svim lokacijama.

(3) Sustav upravljačkog nadzora metoda sastoji se od kontrole načina izvođenja tehnološkog procesa i pisanih uputa rada za obavljanje tehnološkog procesa.

(4) Nadzorom tehnološkog procesa mora se osigurati provjera ispravnosti uređaja i opreme te obavljanje tehnološkog procesa sukladno načinu gospodarenja otpadom propisanom Zakonom i ovim Pravilnikom.

(5) Pisane upute rada za obavljanje tehnološkog procesa sadrži način obveznog postupanja radnika pri obavljanju tehnološkog procesa (hodogram aktivnosti).

VIII. OZNAČAVANJE LOKACIJE

Izgled i sadržaj obavijesti o namjeri ishođenja dozvole

Članak 25.

(1) Obavijest o namjeri ishođenja dozvole podnositelj zahtjeva za ishođenje dozvole za gospodarenje otpadom dužan je istaknuti na glavnom ulazu građevine za koju je podnio zahtjev za ishođenje dozvole.

(2) Obavijest iz stavka 1. ovoga članka mora biti istaknuta na vidljivom i pristupačnom mjestu, na ploči otpornoj na oštećenja.

(3) Obavijest iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati ime podnositelja zahtjeva, vlasnika građevine, nositelja izrade elaborata, djelatnost i vrste otpada za koju je podnesen zahtjev, naziv tijela koje provodi postupak, klasifikacijsku oznaku zahtjeva i datum podnošenja zahtjeva.

Označavanje građevine za gospodarenje otpadom

Članak 26.

(1) Građevina za gospodarenje otpadom, za koju je ishođena dozvola za gospodarenje otpadom, mora biti označena oznakom koja mora biti postavljena na svim ulazima na građevinu, na vidljivom i pristupačnom mjestu, na ploči otpornoj na oštećenja.

(2) Oznaka iz stavka 1. ovog članka mora sadržavati: naziv pravne ili fizičke osobe – obrtnika koji je ishodio dozvolu, naziv tijela koje je izdalo dozvolu, radno vrijeme, te ovisno o djelatnosti za koju je izdana dozvola natpis: »skladište za obradu opasnog, odnosno neopasnog otpada i/ili pogon za obradu opasnog, odnosno neopasnog otpada.

(3) U slučaju mobilnog uređaja za obradu otpada, oznaka iz stavka 1. mora se istaknuti na ulazu na lokaciju.

IX. OČEVIDNICI ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI GOSPODARENJA OTPADOM

Sadržaj i način vođenja Očevidnika

Članak 27.

(1) Očevidnici za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom vode se u elektroničkom obliku.

(2) Sadržaj i izgled obrasca očevidnika prijevoznika otpada, očevidnika posrednika u gospodarenju otpadom, očevidnika trgovaca otpadom, očevidnika reciklažnih dvorišta, očevidnika određenih osoba koje skladište vlastiti proizvodni otpad i očevidnika energetskih oporabitelja određenog otpada propisan Dodatkom VII ovoga Pravilnika.

Opći uvjeti uz zahtjev za upis u očevidnik, način upisa, sadržaj i način dostave zahtjeva za upis

Članak 28.

(1) Zahtjev za upis u očevidnik prijevoznika otpada, očevidnik posrednika u gospodarenju otpadom, očevidnik trgovaca otpadom, očevidnik reciklažnih dvorišta, očevidnik određenih osoba koje skladište vlastiti proizvodni otpad i očevidnik energetskih oporabitelja određenog otpada podnosi se na obrascu propisanom Dodatkom VIII ovoga Pravilnika.

(2) Zahtjev za upis u očevidnik podnosi se Ministarstvu u pisanom ili elektroničkom obliku na za to određenu adresu elektroničke pošte objavljenu na mrežnoj stranici Ministarstva, te se zahtjevu prilaže dokumentacija propisana Zakonom i ovim Pravilnikom.

Sadržaj i izgled obrasca potvrde o upisu u očevidnik

Članak 29.

Sadržaj i izgled obrasca potvrde o upisu u očevidnik prijevoznika otpada, očevidnik posrednika u gospodarenju otpadom, očevidnik trgovaca otpadom, očevidnik reciklažnih dvorišta, očevidnik određenih osoba koje skladište vlastiti proizvodni otpad i očevidnik energetskih oporabitelja određenog otpada propisan je Dodatkom IX ovoga Pravilnika.

Sadržaj i izgled obrasca o statusu obavljanja djelatnosti

Članak 30.

(1) Sadržaj i izgled obrasca o statusu obavljanja djelatnosti propisan je Dodatkom X ovoga Pravilnika.

(2) U slučaju promjene podataka upisanih u Očevidnike iz članka 109. Zakona, osoba koja je upisana u očevidnik dužna je u roku od 15 dana od nastale promjene dostaviti Ministarstvu zahtjev za izmjenu upisanih podataka.

(3) Uz zahtjev iz stavka 2. ovoga članka prilažu se dokazi o promjeni podataka.

X. NAČIN IZRAČUNA VISINE POLICE OSIGURANJA ILI JAMSTVA BANKE ZA POŠILJKE OTPADA KOJE PODLIJEŽU NOTIFIKACIJSKOM POSTUPKU

Članak 31.

(1) Iznos police osiguranja ili jamstva banke iz članka 126. stavka 1. Zakona izračunava se prema sljedećem matematičkom izrazu:

FJ = N × (TT + TZO + TS) × 1,2

pri čemu oznake korištene navedenom matematičkom izrazu imaju sljedeća značenja:

FJ – Financijsko jamstvo (polica osiguranja ili jamstvo banke);

N – ukupna količina otpada u tonama;

TT – Troškovi transporta za km po toni;

TZO – Troškovi operacije zbrinjavanja ili oporabe po toni (uključujući sve neophodne međuoperacije);

TS – Troškovi skladištenja za period 90 dana po toni,

1,2 – Faktor sigurnosti za povrat otpada, operacije zbrinjavanja ili oporabe i skladištenje

(2) Iznos police osiguranja ili jamstva banke iz stavka 1. ovog članka izražava se u eurima.

XI. SADRŽAJ I IZGLED OBRASCA ZA DOSTAVU PODATAKA O MASI BIORAZGRADIVOG OTPADA ODLOŽENOG NA ODLAGALIŠTE I PODATAKA O MASI OTPADA ODLOŽENOG NA NEUSKLAĐENO ODLAGALIŠTE

Članak 32.

(1) Sadržaj i izgled obrasca za dostavu podataka o masi biorazgradivog otpada odloženog na odlagalište i podataka o masi otpada odloženog na neusklađeno odlagalište (OOO), te upute za njegovo popunjavanje propisani su Dodatkom XI ovoga Pravilnika.

(2) Osoba koja upravlja odlagalištem dužna je popuniti obrazac iz stavka 1. ovog članka sukladno uputama navedenim na poleđini obrasca.

(3) Obrazac iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se Agenciji za zaštitu okoliša u pisanom ili elektroničkom obliku.

XII. UVJETI I NAČIN VOĐENJA OČEVIDNIKA O NASTANKU I TIJEKU OTPADA

Članak 33.

(1) Obrazac očevidnika o nastanku i tijeku otpada (ONTO), te upute za njegovo popunjavanje, propisani su Dodatkom XII ovoga Pravilnika.

(2) Obrazac pratećeg lista za otpad (PL-O), te upute za njegovo popunjavanje, propisani su Dodatkom XIII ovoga Pravilnika.

(3) Podaci iz očevidnika iz stavka 1. ovoga članka dostavljaju se jednom godišnje Agenciji za zaštitu okoliša sukladno posebnom propisu.

XIII. OBRAZAC PLANA GOSPODARENJA OTPADOM PROIZVOĐAČA OTPADA

Članak 34.

Obrazac Plana gospodarenja otpadom proizvođača otpada (PGO-PO), te uputa za njegovo popunjavanje propisani su Dodatkom XIV ovoga Pravilnika.

XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 35.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, broj: 23/07, 111/07) i Pravilnik o očevidniku pravnih i fizičkih osoba – obrtnika koje se bave djelatnošću posredovanja u organiziranju oporabe i/ili zbrinjavanja otpada i pravnih i fizičkih osoba koje se bave djelatnošću izvoza neopasnog otpada (»Narodne novine«, broj: 51/06).

Članak 36.

Dodaci I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII i XIV, tiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

Članak 37.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/13-04-/68

Urbroj: 517-06-3-2-1-14-59

Zagreb, 12. veljače 2014.

Ministar
Mihael Zmajlović, v. r.


DODATAK I – DODATAK XIV


23 20.02.2014 Pravilnik o gospodarenju otpadom 23 20.02.2014 Pravilnik o gospodarenju otpadom