Pravilnik o evidencijama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

NN 23/2014 (20.2.2014.), Pravilnik o evidencijama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

23 20.02.2014 Pravilnik o evidencijama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

427

Na temelju članka 20. Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine« br. 80/08, 121/10, 25/12, 118/12 i 153/13) i članka 21. Statuta Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje (»Narodne novine« br. 109/12) Upravno vijeće Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje je na sjednici održanoj 31. 1. 2014. godine donijelo

PRAVILNIK

O EVIDENCIJAMA HRVATSKOGA ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom se uređuje vođenje evidencija Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Zavod), te način i rokovi prijavljivanja nezaposlenih osoba, ostalih tražitelja zaposlenja i drugih fizičkih i pravnih osoba koje koriste usluge Zavoda.

Članak 2.

(1) U Zavodu se vode evidencije o:

1. nezaposlenim osobama i ostalim tražiteljima zaposlenja,

2. drugim fizičkim i pravnim osobama koje koriste usluge Zavoda,

3. potrebama za radnicima,

4. mjerama i korisnicima mjera aktivne politike u zapošljavanju.

(2) Evidencije iz stavka 1. ovoga članka vode se u elektronskom i papirnatom obliku.

II. EVIDENCIJE O NEZAPOSLENIM OSOBAMA I OSTALIM TRAŽITELJIMA ZAPOSLENJA

Članak 3.

(1) Nezaposlene osobe koje ispunjavaju uvjete propisane člankom 10. Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (u daljnjem tekstu: Zakon) vode se u evidenciji Zavoda.

(2) Osobe iz članka 13. Zakona koje se ne smatraju nezaposlenim osobama vode se u evidenciji Zavoda kao ostali tražitelji zaposlenja.

Članak 4.

Nezaposlene osobe i ostali tražitelji zaposlenja prijavljuju se u evidenciju Zavoda prema mjestu prebivališta, odnosno boravišta.

1. Način i rokovi prijavljivanja i druge aktivnosti nezaposlenih osoba

1.1. Prijava Zavodu

Članak 5.

(1) Nezaposlene osobe prijavljuju se u evidenciju Zavoda osobno uz predočenje:

1. osobne iskaznice,

2. potvrde o boravištu ako se prijavljuje izvan mjesta prebivališta,

3. svjedodžbe o završenoj školi ili diplome.

(2) Osobe kojima nije zaključen staž osiguranja, a što je utvrđeno uvidom u elektronsku razmjenu podataka s Hrvatskim zavodom za mirovinsko osiguranje, prijavu Zavodu mogu obaviti uz predočenje primjerka prijave o prestanku osiguranja zaprimljenu i ovjerenu u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje.

(3) Nezaposlene osobe koje su na bolničkom odnosno drugom stacionarnom liječenju ili rehabilitaciji ne moraju se osobno prijaviti Zavodu, već to mogu učiniti putem pošte ili opunomoćenika uz priloženi dokaz nadležne ustanove.

Članak 6.

Na prijavi nezaposlena osoba popunjava:

1. Prijavnicu (Obrazac P – 1),

2. Zahtjev za novčanu naknadu (Obrazac NN – Z).

1.2. Individualne konzultacije

Članak 7.

(1) Nezaposlena osoba obvezna je u vrijeme određeno za individualne konzultacije javiti se savjetniku za zapošljavanje jednom tjedno, a najduže u roku od 4 tjedna i to osobno, telefonskim pozivom ili elektroničkim putem radi konzultacija u svrhu traženja posla.

(2) Na individualnim konzultacijama se razmjenjuju podaci o aktivnostima traženja posla iz Dnevnika traženja posla (Obrazac DTP).

1.3. Druge aktivnosti

Članak 8.

Nezaposlena osoba obvezna je provoditi aktivnosti propisane Zakonom i Pravilnikom o aktivnom traženju posla i raspoloživosti za rad.

Članak 9.

(1) Na individualnom savjetovanju savjetnik za zapošljavanje u suradnji s nezaposlenom osobom popunjava Radni profil (Obrazac P – 2).

(2) Najkasnije u roku od 60 dana od dana prijave savjetnik za zapošljavanje u suradnji s nezaposlenom osobom utvrđuje Profesionalni plan (Obrazac PP).

(3) Nakon potpisivanja Profesionalnog plana iz stavka 2. ovoga članka nezaposlena osoba vodi Dnevnik traženja posla (Obrazac DTP).

Članak 10.

Savjetnik za zapošljavanje upućuje nezaposlenu osobu na izvršavanje drugih aktivnosti temeljem Uputnice koju nezaposlena osoba potpisuje (Obrazac P – 3), a može ju obavijestiti i pisanim pozivom, telegramom, telefonskim pozivom i slanjem tekstualnih poruka (SMS) te elektroničkim putem, o čemu se sastavlja službena zabilješka.

2. Način i rokovi prijavljivanja ostalih tražitelja zaposlenja

Članak 11.

(1) Ostali tražitelji zaposlenja prijavu Zavodu obavljaju osobno uz predočenje:

1. osobne iskaznice,

2. potvrde o boravištu, ako se prijavljuju izvan mjesta prebivališta,

3. svjedodžbe o završenoj školi ili diplome.

(2) Na prijavi ostali tražitelji zaposlenja popunjavaju Prijavnicu (Obrazac P – 1).

Članak 12.

U roku od 60 dana od dana prijave savjetnik za zapošljavanje popunjava za ostale tražitelje zaposlenja sljedeće obrasce:

1. Radni profil (Obrazac P – 2),

2. Profesionalni plan traženja posla (Obrazac PP/OTZ)

3. Prijava nezaposlenih osoba stranaca koji po prestanku radnog odnosa u Republici Hrvatskoj mogu ostvariti pravo
na novčanu naknadu

Članak 13.

(1) Nezaposlena osoba stranac koja ima odobren privremeni boravak u Republici Hrvatskoj i koja ima pravo na novčanu naknadu po prestanku radnog odnosa u Republici Hrvatskoj, prijavljuje se u evidenciju Zavoda prema mjestu privremenog boravka.

(2) Nezaposlena osoba stranac uz zahtjev za novčanu naknadu prilaže sljedeće dokaze:

1. osobnu iskaznicu za stranca ili putnu ispravu,

2. potvrdu o boravištu prema Zakonu o strancima,

3. dokaz o prestanku radnog odnosa,

4. potvrdu o obračunatoj plaći za posljednja tri mjeseca provedena na radu.

(3) Nezaposlena osoba stranac iz stavka 1. ovoga članka obvezna je u vrijeme određeno za individualne konzultacije javiti se savjetniku za zapošljavanje jednom tjedno, a najduže u roku od 4 tjedna i to osobno, telefonskim pozivom ili elektroničkim putem radi konzultacija u svrhu traženja posla.

(4) Na individualnim konzultacijama se razmjenjuju podaci o aktivnostima traženja posla iz Dnevnika traženja posla (Obrazac DTP).

4. Prijava nezaposlenih osoba azilanata

Članak 14.

(1) Azilant pod supsidijarnom, odnosno privremenom zaštitom u Republici Hrvatskoj prijavljuje se u evidenciju Zavoda prema mjestu boravka, odnosno adresi stanovanja.

(2) Azilant se prijavljuje osobno uz predočenje osobne iskaznice za azilanta.

(3) Na azilante se primjenjuju odredbe ovoga Pravilnika kojima se uređuje načini i rokovi prijavljivanja i druge aktivnosti nezaposlenih osoba i ostalih tražitelja zaposlenja.

5. Evidencije o korisnicima profesionalnog usmjeravanja, profesionalne selekcije i profesionalne rehabilitacije nezaposlenih osoba i ostalih
tražitelja zaposlenja

Članak 15.

(1) Profesionalno usmjeravanje i profesionalna selekcija provode se za nezaposlene osobe i ostale tražitelje zaposlenja sukladno Zakonu i Pravilniku o aktivnom traženju posla.

(2) Profesionalna rehabilitacija provodi se za nezaposlene osobe sukladno posebnom propisu kojim se uređuje profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Članak 16.

Za osobe uključene u postupke profesionalnog usmjeravanja i profesionalne rehabilitacije popunjava se, vodi i izdaje sljedeća dokumentacija:

1. Zahtjev za ostvarivanje prava na profesionalnu rehabilitaciju (Obrazac PR – Z),

2. Mišljenje stručnog tima o profesionalnom usmjeravanju i procjeni radne sposobnosti nezaposlenih osoba i ostalih tražitelja zaposlenja (Obrazac SM – 1),

3. Mišljenje stručnog tima o preporučenom obliku profesionalne rehabilitacije (Obrazac SM-2),

Članak 17.

Za osobe uključene u postupke profesionalne selekcije popunjava se, vodi i izdaje sljedeća dokumentacija:

1. Prijava potrebe za profesionalnom selekcijom (Obrazac S – 1),

2. Informirani pristanak za prikupljanje podataka psihologijsko-medicinskom obradom u postupku profesionalne selekcije (Obrazac S – 2),

3. Pisano izvješće stručnog tima tražitelju selekcije o provedenom postupku profesionalne selekcije (Obrazac S – 3).

6. Sadržaj obrazaca

6.1. Obrasci za prijavljivanje i provođenje drugih aktivnosti

Članak 18.

Prijavnica sadrži izjavu o ispunjavanju uvjeta za ulazak u evidenciju Zavoda, te osnovne podatke o nezaposlenim osobama i ostalim tražiteljima zaposlenja.

Članak 19.

Zahtjev za novčanu naknadu je potpisani podnesak nezaposlene osobe kojim se pokreće postupak priznavanja prava na novčanu naknadu.

Članak 20.

Radni profil sadrži podatke o stečenim znanjima i vještinama kroz sve oblike formalnog i neformalnog obrazovanja, radnom iskustvu te profesionalnim interesima i sklonostima nezaposlenih osoba i ostalih tražitelja zaposlenja.

Članak 21.

Profesionalnim planom utvrđuje se popis poslova i zanimanja koje nezaposlena osoba može obavljati prema svojim stručnim, radnim i osobnim mogućnostima te potrebama tržišta rada, popis aktivnosti koje će nezaposlena osoba provoditi u cilju zapošljavanja, kao i popis aktivnosti u svrhu pripreme za zapošljavanje i rokovi njihova izvršenja i vrijeme međusobnih kontakata nezaposlene osobe i savjetnika za zapošljavanje kroz dogovorenu aktivnost individualne konzultacije.

Članak 22.

Dnevnik traženja posla sadrži podatke o svim aktivnostima traženja posla: samoinicijativno javljanje na natječaje, upućivanje na radna mjesta od strane savjetnika za zapošljavanje, upućivanje i prijava na radionice, tribine i ostale aktivnosti.

Članak 23.

Uputnica sadrži dogovorene termine održavanja obveznih aktivnosti za nezaposlene osobe i ostale tražitelje zaposlenja.

6.2. Obrasci za profesionalno usmjeravanje, profesionalnu rehabilitaciju i selekciju

Članak 24.

Zahtjev za ostvarivanjem prava na profesionalnu rehabilitaciju sadrži osnovne identifikacijske i anamnestičke podatke o nezaposlenoj osobi bitne za postupke profesionalnog usmjeravanja i rehabilitacije.

Članak 25.

Mišljenja stručnog tima o profesionalnom usmjeravanju i rehabilitaciji sadrže prijedloge daljnjih aktivnosti i postupaka, odnosno zaključke o najpovoljnijim uvjetima za obrazovanje i zapošljavanje u preporučenim zanimanjima.

Članak 26.

Informirani pristanak za prikupljanje podataka psihologijsko--medicinskom obradom u postupku profesionalne selekcije sadrži izjavu nezaposlene osobe/tražitelja zaposlenja o spremnosti sudjelovanja u psihologijsko-medicinskoj obradi (psihologijskom testiranju, intervju s psihologom te po potrebi liječničkom pregledu specijaliste medicine rada) u postupku profesionalnog usmjeravanja i selekcije.

Članak 27.

(1) Prijava potrebe za profesionalnom selekcijom sadrži podatke o općim i specifičnim zahtjevima posla te potrebnim kompetencijama radnika.

(2) Pisano izvješće stručnog tima tražitelju selekcije o provedenom postupku profesionalne selekcije sadrži popis kandidata razvrstanih u skupine s obzirom na utvrđenu sukladnost njihovih kompetencija zahtjevima selekcije.

7. Prestanak vođenja evidencije o nezaposlenim osobama i ostalim tražiteljima zaposlenja

Članak 28.

Nezaposlena osoba prestaje se voditi u evidenciji Zavoda kada nastupe slučajevi propisani člankom 17. Zakona.

Članak 29.

Ostali tražitelji zaposlenja prestaju se voditi u evidenciji Zavoda u sljedećim slučajevima:

1. ako ne daju podatke za popunjavanje obrazaca iz članka 12. ovoga Pravilnika,

2. ako se protekom 6 mjeseci od dana popunjavanja obrazaca iz točke 1. ovoga članka ne jave Zavodu,

3. na osobni zahtjev.

Članak 30.

(1) Nezaposlene osobe mogu na osobni zahtjev promijeniti status u ostale tražitelje zaposlenja.

(2) Ostali tražitelji zaposlenja mogu na osobni zahtjev promijeniti status u nezaposlenu osobu, ako za to ispune uvjete iz članka 10. Zakona i postupe u skladu sa člankom 5. stavkom 1. i člankom 6. ovoga Pravilnika.

Članak 31.

Nezaposlena osoba stranac prestaje se voditi u evidenciji Zavoda po prestanku prava na novčanu naknadu, odnosno po isteku privremenog boravka.

III. EVIDENCIJA O DRUGIM FIZIČKIM I PRAVNIM OSOBAMA KOJE KORISTE USLUGE ZAVODA

1. Evidencija o fizičkim osobama

Članak 32.

(1) Zavod vodi evidenciju o fizičkim osobama koje koriste usluge informiranja, savjetovanja, profesionalnog usmjeravanja i profesionalne selekcije propisane Zakonom i Pravilnikom o aktivnom traženju posla.

(2) Druge fizičke osobe koje koriste usluge Zavoda su učenici, studenti, zaposlene i druge osobe koje se ne vode u evidenciji Zavoda kao ostali tražitelji zaposlenja.

Članak 33.

Za fizičke osobe iz članka 32. ovoga Pravilnika koje koriste usluge informiranja i savjetovanja vodi se evidencija o korisniku, vrsti, svrsi i ishodu usluge sukladno člancima 9. i 10. ovoga Pravilnika.

Članak 34.

Za fizičke osobe iz članka 32. ovoga Pravilnika koje koriste usluge profesionalnog usmjeravanja popunjava se i izdaje sljedeća dokumentacija:

1. Prijamni upitnik (Obrazac PU – 1),

2. Mišljenje stručnog tima o profesionalnom usmjeravanju radi stjecanja pogodnosti pri upisu učenika s teškoćama u razvoju, odnosno većim zdravstvenim teškoćama (Obrazac SM – 3).

Članak 35.

Za fizičke osobe iz članka 32. ovog Pravilnika koje koriste usluge profesionalne selekcije popunjava se i izdaje dokumentacija sukladno članku 17. Pravilnika.

2. Evidencija o pravnim osobama

Članak 36.

(1) Zavod vodi evidenciju o pravnim osobama koje koriste usluge poslovnog informiranja, poslovnog savjetovanja i profesionalne selekcije.

(2) Evidencija o uslugama poslovnog informiranja i poslovnog savjetovanja sadrži podatke o korisniku, vrsti, svrsi i ishodu usluga (Obrazac PIS).

(3) Evidencija o uslugama profesionalne selekcije sadrži obrasce navedene u članku 17. ovog Pravilnika.

IV. EVIDENCIJA O POTREBAMA ZA RADNICIMA

Članak 37.

Evidencija o potrebama za radnicima sadrži osnovne podatke o poslodavcima, zahtjevima radnih mjesta, posredovanju radnika i zadovoljenju potrebe za radnicima.

Članak 38.

(1) Prijavu potrebe za radnikom (Obrazac PR) dostavlja poslodavac Zavodu osobno, poštom, telefonom, elektroničkom poštom ili na neki drugi način.

(2) Prijava potrebe za radnikom sadrži osnovne podatke o poslodavcu, vremenskom trajanju natječaju te uvjetima koje radnik mora ispunjavati za obavljanje poslova za koje se traži posredovanje Zavoda.

(3) Prijavu potrebe za radnikom koju je Zavodu dostavio poslodavac za kojeg je zakonom propisana obveza popunjavanja slobodnog radnog mjesta putem javnog natječaja, Zavod će objaviti u svojim sredstvima javnog informiranja u najkraćem trajanju od 7 dana.

(4) Zavod će u svojim sredstvima javnog informiranja objaviti i podatke iz Prijave potrebe za radnikom poslodavca za kojeg nije zakonom propisana obveza popunjavanja slobodnog radnog mjesta putem javnog natječaja u najkraćem trajanju od 7 dana.

(5) Ukoliko poslodavac iz stavka 4. ovoga članka ne želi objavu svojih osobnih podataka, Zavod će objaviti Prijavu potrebe za radnikom bez tih podataka.

Članak 39.

(1) Savjetnik za zapošljavanje koji je zadužen za poslodavca može potrebu za radnikom delegirati drugom savjetniku za zapošljavanje unutar ispostave, područnog ureda, odnosno na području Republike Hrvatske.

(2) Prijava potrebe za radnikom koja se delegira sadrži podatke o poslodavcu, zahtjevu radnog mjesta, broju traženih kandidata po jednom radnom mjestu, te vremenskim rokovima za kandidiranje (Obrazac PPR).

Članak 40.

(1) Za svako slobodno radno mjesto, a nakon obavljene selekcije, poslodavcu se dostavlja lista upućenih kandidata koja sadrži imena i prezimena kandidata i vrijeme upućivanja (Obrazac PR – K).

(2) Na obrascu iz stavka 1. ovoga članka poslodavac bilježi ishod posredovanja, te o tome obavještava savjetnika za zapošljavanje.

V. EVIDENCIJA O MJERAMA I KORISNICIMA MJERA AKTIVNE POLITKE U ZAPOŠLJAVANJU

Članak 41.

(1) Zavod vodi evidenciju o mjerama aktivne politike zapošljavanja za koje je nadležan te o korisnicima tih mjera.

(2) Korisnici mjera aktivne politike zapošljavanja mogu biti pravne i fizičke osobe sukladno programu provođenja tih mjera koji donosi Upravno vijeće Zavoda.

Članak 42.

(1) Korisnici mjera aktivne politike zapošljavanja podnose zahtjev za dodjelu financijske potpore za zapošljavanje, samozapošljavanje, obrazovanje i osposobljavanje, stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa i za očuvanje radnih mjesta na sljedećim obrascima:

1. Zahtjev za sufinanciranje zapošljavanja ili obrazovanja (Obrazac APZ – ZZO),

2. Zahtjev za dodjelu potpora za samozapošljavanje (Obrazac APZ-ZS),

3. Zahtjev za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa (Obrazac APZ – SOR),

4. Zahtjev za sufinanciranje zapošljavanja u javnom radu (Obrazac APZ – ZJR),

5. Zahtjev za dodjelu potpore za očuvanje radnih mjesta (Obrazac APZ – POR),

6. Zahtjev za dodjelu sredstava za očuvanje radnih mjesta – Stalni sezonac (Obrazac APZ – SS).

(2) Evidencija korisnika mjera sadrži osnovne podatke o korisniku, financijskim sredstvima, dužini financiranja/sufinanciranja, obvezi zadržavanja u radnom odnosu i druge obveze iz radnog odnosa, programa obrazovanja, programa javnog rada, programa stručnog osposobljavanja i programa potpora za očuvanje radnih mjesta (Aplikativni modul APZ).

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 43.

Podaci koji se vode u evidencijama Zavoda čuvaju se na način i u rokovima utvrđenim Pravilnikom o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva s posebnim popisom roka i načina čuvanja Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.

Članak 44.

Na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o evidencijama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje (»Narodne novine« br. 74/09 i 123/12).

Članak 45.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-01/14-01/03
Urbroj: 344-47/1-14-1
Zagreb, 31. siječnja 2014.

Zamjenica predsjednice
Upravnoga vijeća
Anny Brusić, v. r.