Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći i naknadi putnih i selidbenih troškova

NN 23/2014 (20.2.2014.), Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći i naknadi putnih i selidbenih troškova

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

428

Na temelju članka 55. Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine«, br. 80/08, 121/10, 25/12, 118/12 i 153/13) i članka 21. Statuta Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje (»Narodne novine«, br. 109/12 i 12/14) Upravno vijeće Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje je na sjednici održanoj 7. 2. 2014. godine donijelo

ODLUKU

O JEDNOKRATNOJ NOVČANOJ POMOĆI I NAKNADI PUTNIH I SELIDBENIH TROŠKOVA

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom uređuju se uvjeti za korištenje prava na jednokratnu novčanu pomoć i na naknadu putnih i selidbenih troškova, kao i visina naknade koju ima nezaposlena osoba koja se vodi u evidenciji Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Zavod), a kojoj Zavod nije u mogućnosti osigurati zaposlenje u mjestu prebivališta te koja sama ili posredovanjem Zavoda nađe zaposlenje u drugom mjestu.

(2) Pod drugim mjestom zaposlenja smatra se mjesto zaposlenja udaljeno više od 80 km od mjesta prebivališta.

Članak 2.

(1) Pravo na jednokratnu novčanu pomoć ima nezaposlena osoba koja zasnuje radni odnos u drugom mjestu zaposlenja na 6 mjeseci ili duže te zbog toga promijeni mjesto prebivališta.

(2) Jednokratna novčana pomoć isplaćuje se u visini 1.200,00 kuna.

Članak 3.

(1) Nezaposlena osoba koja zasnuje radni odnos u drugom mjestu zaposlenja na 6 mjeseci ili duže te zbog toga promijeni mjesto prebivališta, ima pravo na:

– naknadu putnih troškova za sebe, ako u drugo mjesto zaposlenja seli sam,

– naknadu putnih troškova za sebe, bračnog odnosno izvanbračnog druga i djecu, ako u drugo mjesto zaposlenja seli s obitelji,

– naknadu dijela selidbenih troškova.

(2) Nezaposlena osoba koja zasnuje radni odnos u drugom mjestu zaposlenja u trajanju kraćem od 6 mjeseci ima pravo na naknadu putnog troška samo za sebe.

(3) Putni trošak iz stavka 1. podstavka 1. i 2. te stavka 2. ovog članka i selidbeni trošak iz stavka 1. podstavka 3. ovoga članka nadoknađuju se samo za jedno putovanje od mjesta dotadašnjeg prebivališta do mjesta zaposlenja.

(4) Putni trošak se nadoknađuje u visini stvarnog iznosa troška javnog prijevoza (vlak ili autobus), a najviše do 300,00 kuna po osobi.

(5) Selidbeni trošak se nadoknađuje u visini 50 posto troškova najjeftinijim prijevoznim sredstvom, a najviše do 1.000,00 kuna.

Članak 4.

(1) Jednokratna novčana pomoć i naknada putnih i selidbenih troškova odobrava se na temelju pisanog zahtjeva nezaposlene osobe nadležnom područnom uredu Zavoda u kojem je nezaposlena osoba bila evidentirana prije zaposlenja. Zahtjev se može podnijeti najkasnije u roku od 30 dana od dana zaposlenja.

(2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka nezaposlena osoba je dužna priložiti dokaze:

– ugovor o radu, odnosno pisanu potvrdu o sklopljenom ugovoru o radu, a dokaz o promjeni prebivališta Zavod će pribaviti po službenoj dužnosti, o ispunjavanju uvjeta iz članka 2. ove Odluke,

– prijevoznu kartu ili prijevozne karte ili, ako ne koristi vlak i autobus, potvrda javne prijevozničke tvrtke o najjeftinijoj cijeni karte vlaka ili autobusa te račun tvrtke koja je obavila preseljenje, o ispunjavanju uvjeta iz članka 3. stavka 1. ove Odluke

– ugovor o radu, odnosno pisanu potvrdu o sklopljenom ugovoru o radu, te prijevozna karte, o ispunjavanju uvjeta iz članka 3. stavka 2. ove Odluke.

(3) Dokazi iz stavka 2. ovoga članka prilažu se u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Članak 5.

Na dan stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći i naknadi putnih i selidbenih troškova (»Narodne novine«, br. 74/09).

Članak 6.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 102-05/14-01/55

Urbroj: 344-67/1-14-3

Zagreb, 7. veljače 2014.

Predsjednica Upravnoga vijeća

Tatjana Dalić, v. r.