Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija

NN 24/2014 (21.2.2014.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija

24 21.02.2014 Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

438

Na temelju članka 63. stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 150/2011 i 12/2013) i članka 13. stavka 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (»Narodne novine«, broj 148/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. veljače 2014. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UNUTARNJEM USTROJSTVU MINISTARSTVA FINANCIJA

Članak 1.

U Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija (»Narodne novine«, br. 32/2012, 67/2012, 124/2012, 78/2013 i 102/2013), u članku 5. točka 2.1. mijenja se i glasi:

»2.1. SEKTOR ZA LJUDSKE POTENCIJALE I PRAVNE POSLOVE

Sektor za ljudske potencijale i pravne poslove obavlja pravne i stručne poslove u vezi s provedbom zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva; izrađuje nacrte općih akata Ministarstva; u suradnji s drugim upravnim organizacijama u Ministarstvu sudjeluje u davanju stručnih mišljenja u vezi s primjenom i provedbom zakona i podzakonskih propisa; sudjeluje u izradi i davanju mišljenja o pojedinim ugovorima u kojima je jedna od ugovornih strana Ministarstvo te pruža pravnu pomoć ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u vezi imovinskopravnih odnosa; obavlja poslove planiranja, upravljanja i razvoja ljudskih potencijala u Ministarstvu te poslove vezane uz izradu strategija; provodi za potrebe užeg dijela Ministarstva postupke javnih natječaja za prijam u državnu službu i postupke internih oglasa; obavlja poslove vezane za praćenje i unaprjeđenje organizacijske klime ustrojstvenih jedinica; prati stanje i predlaže mjere za unaprjeđenje službeničkih odnosa i upravljanja ljudskim potencijalima; surađuje sa središnjim tijelom državne uprave nadležnim za službeničke odnose u provedbi mjera Strategije razvoja upravljanja ljudskim potencijalima za državnu službu; vodi Registar zaposlenih u javnom sektoru za državne službenike i namještenike Ministarstva; provodi postupke javne nabave te obavlja poslove vezane za donošenje godišnjeg plana rada Ministarstva; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za ljudske potencijale i pravne poslove, ustrojavaju se:

2.1.1. Služba za ljudske potencijale

2.1.2. Služba za pravne poslove.

2.1.1. Služba za ljudske potencijale

Služba za ljudske potencijale obavlja za potrebe užeg dijela Ministarstva stručne i administrativne poslove koji se odnose na izradu i provedbu planova i mjera za unaprjeđenje razvoja ljudskih potencijala; izrađuje prijedlog plana prijma u državnu službu u Ministarstvo; provodi za potrebe užeg dijela Ministarstva postupke javnih natječaja za prijam u državnu službu i postupke internih oglasa; obavlja upravne, stručne i administrativne poslove u vezi s prijmom, raspoređivanjem, ocjenjivanjem, unaprjeđenjem, premještajem i prestankom državne službe te poslove u vezi s ostvarivanjem drugih prava, obveza i odgovornosti službenika; obavlja poslove u vezi s reguliranjem radnopravnog statusa, pravima, obvezama i odgovornostima namještenika; obavlja poslove u vezi s prijmom osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa; izrađuje akte o pravima i obvezama državnih službenika u vezi s pohađanjem izobrazbe i prati izvršenje obveza; obavlja poslove unosa i ažuriranja podataka o izobrazbi službenika u Registar zaposlenih u javnom sektoru; surađuje sa središnjim tijelom nadležnim za službeničke odnose u provedbi mjera Strategije razvoja upravljanja ljudskim potencijalima za državnu službu iz djelokruga Službe; objedinjava i obrađuje podatke iz djelokruga Službe za cjelokupno Ministarstvo; sudjeluje u izradi nacrta prijedloga propisa i općih akata iz djelokruga Službe; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za ljudske potencijale, ustrojavaju se:

2.1.1.1. Odjel za planiranje i upravljanje ljudskim potencijalima

2.1.1.2. Odjel za razvoj i stručno usavršavanje ljudskih potencijala.

2.1.1.1. Odjel za planiranje i upravljanje ljudskim potencijalima

Odjel za planiranje i upravljanje ljudskim potencijalima izrađuje prijedlog plana prijma u državnu službu u Ministarstvo; provodi za potrebe užeg dijela Ministarstva postupke javnih natječaja za prijam u državnu službu i postupke internih oglasa; obavlja upravne, stručne i administrativne poslove u vezi s prijmom, raspoređivanjem, ocjenjivanjem, unaprjeđenjem, premještajem i prestankom državne službe te poslove u vezi s ostvarivanjem drugih prava, obveza i odgovornosti službenika; obavlja poslove u vezi s reguliranjem radnopravnog statusa, pravima, obvezama i odgovornostima namještenika; obavlja poslove u vezi s prijmom osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa; obavlja poslove unosa i ažuriranja podataka o radnopravnom statusu službenika i namještenika u Registar zaposlenih u javnom sektoru; vodi osobne dosjee službenika i namještenika i druge evidencije o službenicima i namještenicima te na osnovi njih izdaje potvrde; objedinjava i obrađuje podatke iz djelokruga Odjela za cjelokupno Ministarstvo; sudjeluje u izradi prijedloga uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva i pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva te drugih propisa i općih akata iz djelokruga Odjela; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

2.1.1.2. Odjel za razvoj i stručno usavršavanje ljudskih potencijala

Odjel za razvoj i stručno usavršavanje ljudskih potencijala obavlja za potrebe užeg dijela Ministarstva stručne i administrativne poslove koji se odnose na izradu i provedbu planova i mjera za unaprjeđenje razvoja ljudskih potencijala; obavlja poslove vezane za procjenu potreba za izobrazbom državnih službenika; izrađuje godišnje planove izobrazbe; surađuje i koordinira aktivnosti izobrazbe s domaćim i inozemnim institucijama i tijelima koja provode izobrazbu državnih službenika i namještenika; izrađuje i organizira provedbu posebnog dijela vježbeničkog i prilagodbenog programa novoprimljenih službenika; izrađuje akte o pravima i obvezama državnih službenika u vezi s pohađanjem izobrazbe i prati izvršenje obveza; predlaže i provodi mjere usklađivanja planova osobnog razvoja službenika s utvrđenim organizacijskim i radnim ciljevima; obavlja poslove unosa i ažuriranja podataka o izobrazbi službenika u Registar zaposlenih u javnom sektoru; surađuje sa središnjim tijelom nadležnim za službeničke odnose u provedbi mjera Strategije razvoja upravljanja ljudskim potencijalima za državnu službu; objedinjava i obrađuje podatke iz djelokruga Odjela za cjelokupno Ministarstvo; sudjeluje u izradi nacrta prijedloga propisa i općih akata iz djelokruga Odjela; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

2.1.2. Služba za pravne poslove

Služba za pravne poslove sudjeluje u izradi te izrađuje nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva; izrađuje nacrte općih akata Ministarstva; u suradnji s drugim upravnim organizacijama u Ministarstvu sudjeluje u davanju stručnih mišljenja i objašnjenja u svezi s primjenom i provedbom zakona i podzakonskih propisa; priprema plan rada Ministarstva i objedinjuje izvješća o njegovu ostvarivanju; sudjeluje u izradi i davanju mišljenja o pojedinim ugovorima u kojima je jedna od ugovornih strana Ministarstvo; daje očitovanja na pravna pitanja koja nisu u djelokrugu ostalih ustrojstvenih jedinica; surađuje s drugim državnim tijelima, posebice s Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske prilikom nastanka sporova vezanih uz imovinsko-pravne odnose; surađuje s nadležnim tijelima državne uprave i Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske u vođenju izvansudskih nagodbi; vodi evidenciju ugovora/sporazuma u kojima je Ministarstvo jedna od ugovornih strana; pruža pravnu pomoć ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u vezi imovinskopravnih odnosa; obavlja poslove obrade podataka i koordinacije aktivnosti javne nabave s Državnim uredom za središnju javnu nabavu i to: utvrđuje ukupne potrebe za nabavom roba i usluga koje se obavljaju kroz sustav središnje javne nabave; brine o uspostavi baze podataka vezanih uz zahtjev ustrojstvenih jedinica Ministarstva po nabavnim kategorijama; koordinira aktivnosti između ustrojstvenih jedinica Ministarstva kao javnog naručitelja i Državnog ureda za središnju javnu nabavu; vodi registar ugovora i okvirnih sporazuma; uspostavlja i upravlja bazom podataka o sklopljenim ugovorima temeljem okvirnih sporazuma koji su zaključeni za potrebe središnje javne nabave; objedinjuje izvješća upravnih organizacija Ministarstva po nabavnim kategorijama robe koja se dostavljaju na daljnje postupanje Državnom uredu za središnju javnu nabavu; obavlja poslove pružanja stručne pomoći u pripremi dokumentacije i provedbi postupaka javne nabave koje provode druge ustrojstvene jedinice za potrebe iz svoga djelokruga; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za pravne poslove, ustrojavaju se:

2.1.2.1. Odjel za izradu normativnih akata

2.1.2.2. Odjel za opće pravne poslove.

2.1.2.1. Odjel za izradu normativnih akata

Odjel za izradu normativnih akata sudjeluje u izradi te izrađuje nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva; izrađuje nacrte općih akata Ministarstva; u suradnji s drugim upravnim organizacijama u Ministarstvu sudjeluje u davanju stručnih mišljenja i objašnjenja u svezi s primjenom i provedbom zakona i podzakonskih propisa; priprema plan rada Ministarstva i objedinjuje izvješća o njegovu ostvarivanju; daje mišljenja na prijedloge propisa drugih državnih tijela; daje očitovanja na pravna pitanja koja nisu u djelokrugu ostalih ustrojstvenih jedinica; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

2.1.2.2. Odjel za opće pravne poslove

Odjel za opće pravne poslove sudjeluje u izradi i davanju mišljenja o ugovorima koji se sklapaju u Glavnom tajništvu u kojima je Ministarstvo jedna od ugovornih strana; nadzire izvršenje ugovornih obveza i rokova; vodi evidenciju zaključenih ugovora ili sporazuma u kojima je Ministarstvo jedna od ugovornih strana, surađuje s drugim državnim tijelima, posebice s Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske prilikom nastanka sporova vezanih uz imovinsko-pravne odnose; surađuje s nadležnim tijelima državne uprave i državnim odvjetništvom Republike Hrvatske u vođenju izvansudskih nagodbi; surađuje s Državnim uredom za središnju javnu nabavu; utvrđuje ukupne potrebe za nabavom roba i usluga koje se obavljaju kroz sustav središnje javne nabave; brine o uspostavi baze podataka vezanih uz zahtjev ustrojstvenih jedinica Ministarstva po nabavnim kategorijama; koordinira aktivnosti između ustrojstvenih jedinica Ministarstva kao javnog naručitelja i Državnog ureda za središnju javnu nabavu; vodi registar ugovora i okvirnih sporazuma; uspostavlja i upravlja bazom podataka o sklopljenim ugovorima temeljem okvirnih sporazuma koji su zaključeni za potrebe središnje javne nabave; objedinjuje izvješća upravnih organizacija Ministarstva po nabavnim kategorijama robe koja se dostavljaju na daljnje postupanje Državnom uredu za središnju javnu nabavu; obavlja poslove javne nabave iz nadležnosti Glavnog tajništva i to: priprema dokumentaciju za nadmetanje na osnovi tehničkih specifikacija izrađenih i dostavljenih od drugih ustrojstvenih jedinica Glavnog tajništva koje su nadležne za određeni predmet nabave, izrađuje ugovore proizašle iz provedenih postupaka javne nabave, provodi postupke javne nabave na temelju Okvirnih sporazuma koje je sklopio Državni ured za središnju javnu nabavu, pruža stručnu pomoć u vidu savjetovanja drugih ustrojstvenih jedinca koje provode postupak javne nabave iz svog djelokruga, obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.«.

Članak 2.

U članku 6. stavak 1. mijenja se i glasi:

»U Upravi za makroekonomske analize, gospodarstvo, financijski sustav, Europsku uniju i međunarodne financijske odnose obavljaju se poslovi izrade godišnjih i višegodišnjih projekcija i prognoza makroekonomskih i proračunskih agregata; prate se i analiziraju makroekonomska kretanja u Republici Hrvatskoj i svijetu, posebice se analizira i planira fiskalna politika na razini državnog proračuna, izvanproračunskih korisnika te lokalne i područne (regionalne) samouprave; koordinira ekonomske politike u sklopu suradnje s domaćim i inozemnim institucijama te sudjeluje u aktivnostima državne suradnje s međunarodnim institucijama; sudjeluje u poslovima u vezi s nastupom Republike Hrvatske na međunarodnom financijskom tržištu i pred agencijama za ocjenu kreditne sposobnosti Republike Hrvatske; izrađuje fiskalna izvješća prema međunarodnim statističkim standardima, sudjeluje u izradi i razvoju nacionalnih računa opće države; priprema statistička izvješća Ministarstva; obavlja poslove koordinacije i upravljanja vlastitim sredstvima Europske unije; vodi Registar koncesija i prati sustav koncesija; analizira dinamiku prikupljanja koncesija i prihoda od naknada za koncesiju i poduzima mjere efikasnije naplate naknada po koncesijama; obavljaju se poslovi analize i provedbe projekata javno-privatnog partnerstva; unaprjeđuje se sustav prikupljanja neporeznih prihoda; analizira financijsko stanje trgovačkih društava u državnom vlasništvu; obavljaju se poslovi u vezi s restrukturiranjem i konsolidacijom poslovnih subjekata; prati i analizira politiku državnih potpora; sukladno propisanoj nadležnosti provodi i nadzire provedbu politike državnih potpora; sudjeluje u izradi zakonskih propisa u području koncesija i državnih potpora; analizira stanja vezana za oštećenja imovine i prava uzrokovana elementarnim nepogodama; izrađuje, odnosno sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i provedbenih propisa iz područja bankarskog sustava, platnih sustava, sustava osiguranja, obveznog osiguranja i reosiguranja, ovrhe na novčanim sredstvima, financijskih tržišta, uključujući tržište kapitala, otvorenih investicijskih fondova s javnim ovlastima i alternativnih investicijskih fondova, financijskih konglomerata, propisa vezanih uz preuzimanje dioničkih društava, financijskih usluga, uključujući leasing, propisa vezanih za osiguranje depozita i ulagatelja, propisa o sustavu financijskog izvještavanja, računovodstva i revizije, propisa koji uređuju poslovanje Hrvatske narodne banke, Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, Financijske agencije, Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, Hrvatske banke za obnovu i razvitak te propisa koji uređuju financijske instrumente, uključujući mjenicu i ček; obavlja poslove vezane za isplatu državnih poticajnih sredstava za stambenu štednju i dobrovoljnu mirovinsku štednju; obavlja poslove vezane uz koordinaciju zaštite potrošača u financijskom sustavu; obavlja nadzor Financijske agencije vezano za poslove provedbe ovrhe na novčanim sredstvima; obavlja nadzor štedno-kreditnih zadruga u likvidaciji; obavlja nadzor isplate državnih poticajnih sredstava za stambenu štednju i dobrovoljnu mirovinsku štednju; sudjeluje u pripremi i provedbi aktivnosti Ministarstva vezanih uz europske poslove i suradnju s međunarodnim financijskim institucijama; koordinira pripremu prijedloga stajališta i ostalih dokumenata o pojedinim politikama Europske unije; koordinira pripremu i provedbu programa Europske unije; razvija i provodi suradnju s međunarodnim financijskim institucijama na temelju politike Vlade Republike Hrvatske u cilju ostvarivanja održivoga razvoja; izvršava financijske obveze koje proizlaze iz članstva Republike Hrvatske u međunarodnim financijskim institucijama i obveze na temelju sklopljenih ugovora o zajmovima, državnim jamstvima i darovnicama; priprema nacrte prijedloga zakonskih i drugih propisa kojima se uređuju financijski odnosi s međunarodnim financijskim institucijama; daje mišljenja na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz područja financijskih odnosa s inozemstvom; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

U stavku 2. točka 3.1. mijenja se i glasi:

»3.1. Zavod za makroekonomske i fiskalne analize i projekcije«.

Točka 3.5. mijenja se i glasi:

»3.5. Sektor za međunarodne financijske odnose.«.

Članak 3.

Naslov iznad članka 7. i članak 7. mijenjaju se i glase:

»3.1. Zavod za makroekonomske i fiskalne analize i projekcije

Članak 7.

Zavod za makroekonomske i fiskalne analize i projekcije je ustrojstvena jedinica u sastavu Ministarstva na razini sektora koja izrađuje godišnje i višegodišnje projekcije i prognoze makroekonomskih i proračunskih agregata; prati i analizira makroekonomska kretanja u Republici Hrvatskoj i svijetu, posebice analizira i planira fiskalnu politiku na razini državnog proračuna, izvanproračunskih korisnika te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; koordinira ekonomske politike u sklopu suradnje s domaćim i inozemnim institucijama te sudjeluje u aktivnostima državne suradnje s međunarodnim institucijama; sudjeluje u poslovima vezanim uz nastup Republike Hrvatske na međunarodnom financijskom tržištu i pred agencijama za ocjenu kreditne sposobnosti Republike Hrvatske; sudjeluje u praćenju okvira za upravljanje fiskalnom i ekonomskom politikom na razini Europske unije, izrađuje fiskalna izvješća prema međunarodnim statističkim standardima, sudjeluje u izradi i razvoju nacionalnih računa opće države; priprema statistička izvješća Ministarstva; obavlja poslove koordinacije i upravljanja vlastitim sredstvima Europske unije, prati i sudjeluje u godišnjoj proračunskoj proceduri proračuna Europske unije; prati financijske tijekove iz proračuna Europske unije, analizira financijske odnose između Republike Hrvatske i Europske unije s ciljem utvrđivanja optimalnog stanja za državni proračun i hrvatsko gospodarstvo; surađuje u izradi dokumenata vezanih uz strateško korištenje sredstava iz proračuna Europske unije; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Zavodu za makroekonomske i fiskalne analize i projekcije, ustrojavaju se:

3.1.1. Služba za fiskalna istraživanja i planiranje

3.1.2. Služba za proračun Europske unije

3.1.3. Služba za makroekonomska istraživanja i statistiku.

3.1.1. Služba za fiskalna istraživanja i planiranje

Služba za fiskalna istraživanja i planiranje obavlja poslove koji se odnose na analizu i projekcije fiskalnih agregata, poslove koordinacije suradnje i izvještavanja prema Europskoj uniji; sudjeluje u praćenju okvira za upravljanje fiskalnom politikom na razini Europske unije te usklađivanju nacionalnog fiskalnog okvira s istim; obavlja poslove koji se odnose na praćenje procedure prekomjernog deficita; praćenje ispunjenja zakonom određenih fiskalnih pravila; analize fiskalnih rizika usmjerenih prema održivosti javnih financija; modeliranje izračuna srednjoročnog proračunskog cilja te puta prilagodbe s ciljem definiranja smjera fiskalne politike; pripremu relevantnih dokumenata, a posebno onih koji proizlaze iz članstva u Europskoj uniji odnosno Pakta o stabilnosti i rastu Europske unije.

U Službi za fiskalna istraživanja i planiranje, ustrojavaju se:

3.1.1.1. Odjel analiza i projekcija proračunskih prihoda

3.1.1.2. Odjel fiskalnih analiza i istraživanja.

3.1.1.1. Odjel analiza i projekcija proračunskih prihoda

Odjel analiza i projekcija proračunskih prihoda obavlja poslove kontinuiranog praćenja kretanja prihoda proračuna; izrađuje dnevne, tjedne i mjesečne projekcije prihoda za potrebe praćenja likvidnosti te godišnje i višegodišnje projekcije prihoda proračuna; izrađuje obrazloženja kretanja prihoda državnog proračuna za polugodišnja i godišnja obrazloženja proračuna; izrađuje projekcije prihoda i analize za potrebe izrade strateških ekonomskih dokumenata; izrađuje međunarodne usporedbe i analize prihoda proračuna te obavlja druge poslove iz područja analiza i projekcija proračunskih prihoda povezanih s promjenama poreznih politika.

3.1.1.2. Odjel fiskalnih analiza i istraživanja

Odjel fiskalnih analiza i istraživanja izrađuje usporedne analize i kontinuirane informacije o kretanju fiskalne politike; izrađuje projekcije kretanja fiskalnih pokazatelja; obavlja poslove iz područja odnosa domaće fiskalne politike i međunarodnih institucija; obavlja poslove koji se odnose na praćenje procedure prekomjernog deficita; praćenje ispunjenja zakonom određenih fiskalnih pravila; analizu fiskalnih rizika usmjerenih k održivosti javnih financija; modeliranje izračuna srednjoročnog proračunskog cilja te puta prilagodbe s ciljem definiranja smjera fiskalne politike; suradnju s Europskom komisijom te pripremu relevantnih dokumenata, a posebno onih koji proizlaze iz Pakta o stabilnosti i rastu odnosno okvira za upravljanje fiskalnom politikom na razini Europske unije; održava ažurnost fiskalne statistike na web-stranicama Ministarstva te priprema periodična izvješća Ministarstva.

3.1.2. Služba za proračun Europske unije

Služba za proračun Europske unije obavlja poslove koji se odnose na poslove koordinacije i upravljanja vlastitim sredstvima Europske unije u skladu s obvezama koje proizlaze iz punopravnog članstva u Europskoj uniji; poslove koordinacije suradnje i izvještavanja prema Europskoj uniji; izrade procedura, definiranja i kreiranja potrebnih baza podataka, izrade simulacija preliminarnih izračuna; poslove izračuna, prikupljanja i kontrole vlastitih sredstava Europske unije, izrade projekcija uplata vlastitih sredstva u proračun Europske unije, poslove koordinacije suradnje i izvještavanja prema Europskoj uniji povezano s vlastitim sredstvima Europske unije, kao jedinica za kontakt i izvješćivanje Europske komisije; poslove prilagođavanja sustava sukladno izmjenama u pravnoj stečevini Europske unije; praćenje i sudjelovanje u godišnjoj proračunskoj proceduri u Europske unije; praćenje financijskih tijekova iz proračuna Europske unije; iniciranje i provođenje analitičkog rada vezanog za reforme proračuna Europske unije i višegodišnje financijske perspektive Europske unije, uključujući i izradu nacionalnih stajališta za pregovore o financijskim perspektivama; praćenje i intervencija na sve prijedloge akata Europske unije o kojima se raspravlja u tijelima Europske unije, a koji su u interesu hrvatskog gospodarstva i proračunske politike Republike Hrvatske, s ciljem osiguranja što bolje proračunske pozicije Republike Hrvatske; suradnja u aktivnostima vezanim uz analize u vezi korištenja sredstava iz proračuna Europske unije; iniciranje i provođenje analitičkih zadataka o financijskim tijekovima između Republike Hrvatske i Europske unije; analizu financijskih odnosa između Republike Hrvatske i Europske unije s ciljem utvrđivanja optimalnog stanja za državni proračun i hrvatsko gospodarstvo; suradnja u izradi dokumenata vezanih uz strateško korištenje sredstava iz proračuna Europske unije; iniciranje i provođenje analitičkog rada povezanog s odgovarajućim politikama Europske unije od značajnog utjecaja na hrvatsko gospodarstvo i javne financije, kao i sudjelovanje u formiranju stajališta Ministarstva financija o novim prijedlozima Europske unije u odnosu na te politike.

U Službi za proračun Europske unije, ustrojavaju se:

3.1.2.1. Odjel za vlastita sredstva Europske unije

3.1.2.2. Odjel za proračun i proračunsku proceduru Europske unije.

3.1.2.1. Odjel za vlastita sredstva Europske unije

Odjel za vlastita sredstva Europske unije obavlja poslove koji se odnose na poslove koordinacije i upravljanja vlastitim sredstvima Europske unije u skladu s obvezama koje proizlaze iz punopravnog članstva u Europskoj uniji; izrade procedura, definiranja i kreiranja potrebnih baza podataka, izrade simulacija preliminarnih izračuna; poslove izračuna, prikupljanja i kontrole vlastitih sredstava Europske unije, izrade projekcija uplata vlastitih sredstva u proračun Europske unije, poslove koordinacije suradnje i izvještavanja prema Europskoj uniji povezano s vlastitim sredstvima Europske unije, kao jedinica za kontakt i izvješćivanje Europske komisije; poslove prilagođavanja sustava sukladno izmjenama u pravnoj stečevini Europske unije.

3.1.2.2. Odjel za proračun i proračunsku proceduru Europske unije

Odjel za proračun i proračunsku proceduru Europske unije obavlja poslove koji se odnose na praćenje i sudjelovanje u godišnjoj proračunskoj proceduri u Europskoj uniji; praćenje financijskih tijekova iz proračuna Europske unije; suradnja s Odjelom za vlastita sredstva Europske unije vezano uz sve rezultate sastanaka Proračunskog odbora koji mogu imati utjecaja na smanjenje i povećanje hrvatskih doprinosa predviđenih u usvojenom proračunu; iniciranje i provođenje analitičkog rada vezanog za reforme proračuna Europske unije i višegodišnje financijske perspektive Europske unije, uključujući i izradu nacionalnih stajališta za pregovore o financijskim perspektivama; praćenje i intervencija na sve prijedloge akata Europske unije o kojima se raspravlja u tijelima Europske unije, a koji su u interesu hrvatskog gospodarstva i proračunske politike Republike Hrvatske, s ciljem osiguranja što bolje proračunske pozicije Republike Hrvatske; suradnja u aktivnostima vezanim uz analize u vezi korištenja sredstava iz proračuna Europske unije; iniciranje i provođenje analitičkih zadataka o financijskim tijekovima između Republike Hrvatske i Europske unije; analizu financijskih odnosa između Republike Hrvatske i Europske unije s ciljem utvrđivanja optimalnog stanja za državni proračun i hrvatsko gospodarstvo; suradnja u izradi dokumenata vezanih uz strateško korištenje sredstava iz proračuna Europske unije; iniciranje i provođenje analitičkog rada povezanog s odgovarajućim politikama Europske unije od značajnog utjecaja na hrvatsko gospodarstvo i javne financije, kao i sudjelovanje u formiranju stajališta Ministarstva o novim prijedlozima Europske unije u odnosu na te politike.

3.1.3. Služba za makroekonomska istraživanja i statistiku

Služba za makroekonomska istraživanja i statistiku prati i analizira hrvatska i svjetska makroekonomska kretanja te izrađuje analize i priloge o makroekonomskim kretanjima te prognoze i projekcije makroekonomskih agregata; sudjeluje u praćenju okvira za upravljanje ekonomskom i fiskalnom politikom na razini Europske unije; izrađuje fiskalna izvješća prema međunarodnim, uključivo europskim statističkim standardima; sudjeluje u izradi i razvoju nacionalnih računa opće države u suradnji s Državnim zavodom za statistiku i Hrvatskom narodnom bankom; sudjeluje u poslovima planiranja i normativnim poslovima povezanima sa službenom statistikom u Republici Hrvatskoj kao i u procesu normiranja međunarodnih/europskih statističkih metodologija, njihovih izmjena te dokumenata za njihovu primjenu u dijelu za koji je nadležno Ministarstvo u odnosu prema tijelima Europske unije, odnosno drugim međunarodnim organizacijama.

U Službi za makroekonomska istraživanja i statistiku, ustrojavaju se:

3.1.3.1. Odjel makroekonomskih istraživanja i prognoza

3.1.3.2. Odjel fiskalne statistike.

3.1.3.1. Odjel makroekonomskih istraživanja i prognoza

Odjel makroekonomskih istraživanja i prognoza prati i analizira hrvatska i svjetska makroekonomska kretanja i vodi bazu podataka ekonomskih statističkih pokazatelja Republike Hrvatske; izrađuje analize i priloge o makroekonomskim kretanjima te prognoze i projekcije makroekonomskih agregata u okviru dokumenata i publikacija Ministarstva i prema potrebi; kontinuirano usavršava makroekonomske modele korištene za izradu analiza i projekcija; sudjeluje u praćenju procedure prekomjernog deficita, daje stručna mišljenja na upite i nacrte dokumenata domaćih i inozemnih ekonomskih institucija, obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

3.1.3.2. Odjel fiskalne statistike

Odjel fiskalne statistike izrađuje fiskalna izvješća prema međunarodnim, uključivo europskim statističkim standardima za opću državu i pojedine njezine sastavnice (državni proračun, izvanproračunske korisnike, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave); sudjeluje u izradi i razvoju nacionalnih računa opće države u suradnji s Državnim zavodom za statistiku i Hrvatskom narodnom bankom putem sudjelovanja u radu radnih skupina iz tog područja, pripreme dijela podataka, analize administrativnih izvora podataka, sudjelovanja u ujednačavanju klasifikacija i slično te obavlja sve druge poslove za unaprjeđenje fiskalne statistike prema međunarodnim standardima. Odjel sudjeluje u poslovima planiranja i normativnim poslovima povezanima sa službenom statistikom u Republici Hrvatskoj, kao i u procesu normiranja međunarodnih/europskih statističkih metodologija, njihovih izmjena te dokumenata za njihovu primjenu u dijelu za koji je nadležno Ministarstvo u odnosu prema tijelima Europske unije odnosno drugim međunarodnim organizacijama.«.

Članak 4.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»Sektor za gospodarstvo je ustrojstvena jedinica u sastavu Ministarstva koja vodi Registar koncesija i prati koncesije; analizira dinamiku prikupljanja koncesija i prihoda od naknada za koncesiju i poduzima mjere efikasnije naplate naknada po koncesijama; obavlja poslove u svezi s analizama i provedbom projekata javno-privatnog partnerstva; unaprjeđuje sustav prikupljanja neporeznih prihoda; analizira financijsko stanje trgovačkih društava u državnom vlasništvu; obavlja poslove u vezi s restrukturiranjem i konsolidacijom gospodarskih subjekata; obavlja poslove analize i davanja stručnih mišljenja na prijedloge strateških i ostalih investicijskih projekata; prikuplja podatke u vezi transparentnosti tokova javnih sredstava i dostavlja ih Europskoj komisiji; surađuje sa Službom za upravljanje javnim dugom u obavljanju poslova u svezi s izdavanjem državnih jamstava; prati i analizira politiku državnih potpora; sukladno propisanoj nadležnosti provodi i nadzire provedbu politike državnih potpora; sudjeluje u izradi zakonskih propisa u području koncesija i državnih potpora; analizira stanja vezana za oštećenja imovine i prava uzrokovana elementarnim nepogodama; predlaže nacrte zakona i drugih propisa, njihove izmjena i dopune; surađuje na zajedničkim poslovima vezanima za misije Međunarodnog monetarnog fonda i programe Svjetske banke; pokreće rad na projektima sa znanstvenom podlogom, koja je usmjerena unaprjeđenju djelotvornosti fiskalne politike; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za gospodarstvo, ustrojavaju se:

3.2.1. Služba za koncesije i javno-privatno partnerstvo

3.2.2. Služba za trgovačka društva i druge pravne osobe u državnom vlasništvu, restrukturiranje gospodarskih subjekata i podršku strateškim investicijskim projektima

3.2.3. Služba za državne potpore i elementarne nepogode.

3.2.1. Služba za koncesije i javno-privatno partnerstvo

Služba za koncesije i javno-privatno partnerstvo obavlja poslove koji se odnose na vođenje Registra koncesija; analizira stanje koncesija na području Republike Hrvatske, prati kretanje naplata od koncesija i poduzima radnje definirane zakonskim okvirom politike koncesija s davateljima koncesija i ostalim nadležnim institucijama, prati i usuglašava zakonsku regulativu s pravnom stečevinom Europske unije, u suradnji s davateljima koncesija sudjeluje u pripremama koncesijskih projekata u dijelu koji se odnosi na: procjenu vrijednosti koncesije, izrada studije opravdanosti davanja koncesije, izrada dokumentacije za nadmetanje i ostalih elemenata postupka davanja koncesija; predlaže unaprjeđenje i poboljšanje sustava koncesija; sudjeluje u izradi i daje mišljenja na prijedloge propisa iz područja koncesija; analizu koncesijskih modela i prijedloga dodjele koncesije; analize projekata javno-privatnog partnerstva iz djelokruga Ministarstva; koordinaciju u svezi s realizacijom projekata javno-privatnog partnerstva u odnosu na financijske učinke i procjenu rizika u pojedinim prijedlozima zasnivanja ugovora o javno-privatnom partnerstvu; predlaže unaprjeđenje i poboljšanje sustava koncesija; sudjeluje u izradi i daje mišljenja na prijedloge propisa iz područja koncesija; izrađuje mišljenja i prijedloge odluka o dodjeli koncesija; analizira i predlaže koncesijske modele; daje prijedloge i mišljenja na ugovore o koncesijama.

U Službi za koncesije i javno-privatno partnerstvo, ustrojavaju se:

3.2.1.1. Odjel za Registar koncesija

3.2.1.2. Odjel za javno-privatno partnerstvo.

3.2.1.1. Odjel za Registar koncesija

Odjel za Registar koncesija vodi i kontinuirano ažurira baze podataka Registra koncesija; surađuje s davateljima koncesije; osigurava koordinaciju s Financijskom agencijom i praćenje stanja Registra koncesija; obavlja poslove praćenja i analize koncesija, prihoda od naknade za koncesije; kontrolira i prati stanje duga po osnovi naknada za koncesije; surađuje s nadležnim inspekcijskim službama; koordinira aktivnosti na projektima koncesija kroz funkcije unaprjeđenja sustava koncesija; predlaže unaprjeđenje i poboljšanje sustava koncesija; sudjeluje u izradi i daje mišljenja na prijedloge propisa iz područja koncesija; izrađuje mišljenja i prijedloge odluka o dodjeli koncesija; analizira i predlaže koncesijske modele; daje prijedloge i mišljenja na ugovore o koncesijama; potiče provođenje posebnih aktivnosti koje su utemeljene u odredbama Zakona o koncesijama; predlaže daljnje mjere u svrhu poboljšanja cjelokupnog sustava koncesija; predlaže aktivnosti i provodi mjere kojima se doprinosi stvaranju efikasnog sustava koncesija.

3.2.1.2. Odjel za javno-privatno partnerstvo

Odjel za javno-privatno partnerstvo obavlja poslove koordinacije u svezi s realizacijom projekata javno-privatnog partnerstva iz djelokruga Ministarstva; analizira i daje prijedloge primjene različitih koncesijskih i drugih modela javno-privatnog partnerstva i mehanizama financiranja u realizaciji kapitalnih ulaganja; daje mišljenja i suglasnosti na prijedloge projekata javno-privatnog partnerstva s aspekta proračunskih projekcija i planova, proračunskih rizika, učinaka i ograničenja, financijske i fiskalne održivosti te zaštite i osiguranja javnog partnera; provodi analize, ocjene projekata i procjenu rizika u odnosu na provedbu projekata javno-privatnog partnerstva; analizira i prati izvršenje ugovora o javno-privatnom partnerstvu; daje prijedloge mjera za unaprjeđenje praćenja, nadzora i evidencije projekata javno-privatnog partnerstva; surađuje s nacionalnim i inozemnim tijelima, organizacijama i institucijama u svrhu učinkovite provedbe poslova iz djelokruga Ministarstva; daje prijedloge mjera za poboljšanje i unaprjeđenje sustava javno-privatnog partnerstva.

3.2.2. Služba za trgovačka društva i druge pravne osobe u državnom vlasništvu, restrukturiranje gospodarskih subjekata i podršku strateškim investicijskim projektima

Služba za trgovačka društva i druge pravne osobe u državnom vlasništvu, restrukturiranje gospodarskih subjekata i podršku strateškim investicijskim projektima analizira i prati poslovanje trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u državnom vlasništvu; obavlja poslove praćenja i procjene kvalitete poslovanja trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u državnom vlasništvu s gledišta profitabilnosti, kvalitete upravljanja aktivom i rizicima, te procjene potencijalne dobiti kako bi se povećali prihodi državnog proračuna; unaprjeđuje razinu transparentnosti praćenja poslovanja trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u državnom vlasništvu u širem obuhvatu fiskalnih ciljeva; obavlja poslove u vezi s restrukturiranjem i konsolidacijom gospodarskih subjekata; obavlja poslove analize i davanja stručnih mišljenja na prijedloge strateških i ostalih investicijskih projekata; prikuplja podatke u vezi transparentnosti tokova javnih sredstava i dostavlja ih Europskoj komisiji; daje mišljenja kod usklađivanja nacionalnih zakona i podzakonskih propisa sa pravnom stečevinom Europske unije; surađuje na različitim projektima i u provedbi programa međunarodnih institucija; obavlja poslove u vezi transparentnosti tokova javnih sredstava.

U Službi za trgovačka društva i druge pravne osobe u državnom vlasništvu, restrukturiranje gospodarskih subjekata i podršku strateškim investicijskim projektima, ustrojavaju se:

3.2.2.1. Odjel za analizu poslovanja trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u državnom vlasništvu

3.2.2.2. Odjel za restrukturiranje gospodarskih subjekata i podršku strateškim investicijskim projektima.

3.2.2.1. Odjel za analizu poslovanja trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u državnom vlasništvu

Odjel za analizu poslovanja trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u državnom vlasništvu prati poslovanje trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u državnom vlasništvu (trgovačka društva i druge pravne osobe od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku); obavlja poslove praćenja i procjene kvalitete poslovanja trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u državnom vlasništvu s gledišta profitabilnosti, kvalitete upravljanja aktivom i rizicima, te procjene potencijalne dobiti kako bi se povećali prihodi državnog proračuna; analizira razvojne programe trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u državnom vlasništvu i ocjenjuje kvalitetu poslovnih odluka; unaprjeđuje razinu transparentnosti praćenja poslovanja trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u državnom vlasništvu u širem obuhvatu fiskalnih ciljeva; analizira i prati provedbu obveza iz odluka i programa Vlade Republike Hrvatske koje se odnose na trgovačka društva i druge pravne osobe u državnom vlasništvu.

3.2.2.2. Odjel za restrukturiranje gospodarskih subjekata i podršku strateškim investicijskim projektima

Odjel za restrukturiranje gospodarskih subjekata i podršku strateškim investicijskim projektima obavlja poslove u vezi s restrukturiranjem i konsolidacijom gospodarskih subjekata; izrađuje mišljenja i ekonomske analize kao podloge za ocjenu održivosti Planova restrukturiranja gospodarskih subjekata; prati provedbu Planova restrukturiranja trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u državnom vlasništvu iz svoje nadležnosti; daje mišljenja na prijedloge propisa iz područja restrukturiranja gospodarskih subjekata u svrhu usklađivanja nacionalnih zakona i podzakonskih propisa sa pravnom stečevinom Europske unije na području restrukturiranja poduzetnika u teškoćama; izrađuje informacije i izvješća o odobrenim Planovima restrukturiranja gospodarskih subjekata za interne potrebe ministarstva i ostale potrebe koje se odnose na suradnju s međunarodnim institucijama; surađuje s ostalim tijelima državne uprave na području restrukturiranja gospodarskih subjekata; prikuplja podatke u vezi transparentnosti tokova javnih sredstava; dostavlja podatke u vezi transparentnosti tokova javnih sredstava Europskoj komisiji. Sukladno nadležnosti i djelokrugu Ministarstva financija obavlja poslove analize i davanja stručnih mišljenja na prijedloge strateških i ostalih investicijskih projekata, te surađuje s nadležnim tijelima državne uprave u realizaciji investicijskih projekata i praćenju njihove provedbe.

3.2.3. Služba za državne potpore i elementarne nepogode

Služba za državne potpore i elementarne nepogode prati i analizira politiku državnih potpora; sukladno propisanoj nadležnosti nadzire provedbu politike državnih potpora; sudjeluje u izradi propisa o državnim potporama i elementarnim nepogodama; sukladno propisanoj nadležnosti daje mišljenja na prijedloge državnih potpora u odnosu na njihovu usklađenost s pravilima o državnim potporama; prijavljuje Europskoj komisiji prijedloge državnih potpora; daje mišljenje na prijedloge državnih potpora izuzetih od obveze prijave Europskoj komisiji i obavještava Europsku komisiju o tome; prikuplja, obrađuje, evidentira podatke o dodijeljenim državnim potporama i potporama male vrijednosti; izrađuje godišnje izvješće o državnim potporama; analizira stanja vezana za nastanak oštećenja imovine i prava, posebice posljedice elementarnih nepogoda.

U Službi za državne potpore i elementarne nepogode, ustrojavaju se:

3.2.3.1. Odjel za normativne poslove i politiku državnih potpora

3.2.3.2. Odjel za ocjenu usklađenosti državnih potpora

3.2.3.3. Odjel za evidencije državnih potpora i elementarne nepogode.

3.2.3.1. Odjel za normativne poslove i politiku državnih potpora

Odjel za normativne poslove i politiku državnih potpora prati i analizira politiku državnih potpora; sukladno propisanoj nadležnosti provodi i nadzire provedbu politike državnih potpora; izrađuje prijedloge smjernica politike državnih potpora; daje mišljenja na prijedloge državnih potpora u odnosu na utvrđenu politiku državnih potpora; sudjeluje u izradi propisa o državnim potporama; sudjeluje u radu tijela Europske unije u poslovima iz područja državnih potpora; sudjeluje s međunarodnim organizacijama i drugim subjektima međunarodnog prava u poslovima iz područja državnih potpora.

3.2.3.2. Odjel za ocjenu usklađenosti državnih potpora

Odjel za ocjenu usklađenosti državnih potpora, sukladno propisanoj nadležnosti, daje mišljenja na prijedloge državnih potpora u odnosu na njihovu usklađenost s pravilima o državnim potporama prije prijave Europskoj komisiji radi odobrenja; prijavljuje Europskoj komisiji prijedloge državnih potpora; daje mišljenje na prijedloge državnih potpora izuzetih od obveze prijave Europskoj komisiji i obavještava Europsku komisiju o tome; pruža stručnu pomoć davateljima državnih potpora u pripremi prijedloga državnih potpora.

3.2.3.3. Odjel za evidencije državnih potpora i elementarne nepogode

Odjel za evidencije državnih potpora i elementarne nepogode prikuplja, obrađuje, evidentira podatke o dodijeljenim državnim potporama i potporama male vrijednosti te provodi analizu njihove učinkovitosti; izrađuje godišnje izvješće o državnim potporama; izvješćuje Europsku komisiju o dodijeljenim državnim potporama; sudjeluje u izradi propisa o elementarnim nepogodama; sudjeluje u procjeni i predlaganju primjerene pomoći područjima koja su zahvaćena elementarnim nepogodama; prikuplja i obrađuje podatke o štetama nastalim uslijed djelovanja elementarnih nepogoda; sudjeluje u radu povjerenstava i radnih grupa iz područja elementarnih nepogoda.«.

Članak 5.

Članak 9. mijenja se i glasi:

»Sektor za financijski sustav je ustrojstvena jedinica u sastavu Ministarstva koja izrađuje nacrte prijedloga zakona i provedbenih propisa iz područja bankarskog sustava, platnog sustava, sustava osiguranja, obveznog osiguranja i reosiguranja, ovrhe na novčanim sredstvima, financijskih tržišta, uključujući tržište kapitala, otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom, alternativnih investicijskih fondova, financijskih konglomerata, propisa vezanih uz preuzimanje dioničkih društava, financijskih usluga, uključujući leasing i factoring, propisa vezanih za osiguranje depozita, propisa o sustavu financijskog izvještavanja, računovodstva i revizije, financijsko osiguranje, propisa koji uređuju poslovanje Hrvatske narodne banke, Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, Financijske agencije, Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, Hrvatske banke za obnovu i razvitak, propisa iz područja zaštite potrošača te propisa koji uređuju financijske instrumente, uključujući mjenicu i ček; analizira i predlaže mjere za poboljšanje tih sustava; priprema stručna mišljenja i analize o usklađenosti nacrta prijedloga propisa i drugih akata s hrvatskom i pravnom stečevinom Europske unije iz djelokruga Sektora; surađuje s drugim tijelima državne uprave i institucijama vezanim uz pitanja iz djelokruga rada Sektora; prati rad nadležnih tijela Europske komisije vezano uz usklađivanje zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije iz djelokruga Sektora; priprema rješenja, odobrenja i suglasnosti za obavljanje pojedinih poslova u skladu s propisima iz djelokruga Sektora; izdaje suglasnosti za brisanje tereta u zemljišnim knjigama na temelju Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine; priprema mišljenja u vezi s primjenom zakona i drugih propisa iz djelokruga Sektora; obavlja poslove vezane za isplatu državnih poticajnih sredstava za stambenu štednju i dobrovoljnu mirovinsku štednju; obavlja poslove vezane uz potrošačko kreditiranje; obavlja poslove vezane uz koordinaciju zaštite potrošača u financijskom sustavu; koordinira rad po pritužbama potrošača vezano za usluge iz financijskog sustava; obavlja poslove vezane za financijsku pismenost građana te informira javnost o osnovnim značajkama pojedinih financijskih usluga; izrađuje i provodi Nacionalni strateški okvir financijske pismenosti; obavlja nadzor Financijske agencije vezano za poslove provedbe ovrhe na novčanim sredstvima; obavlja nadzor štedno-kreditnih zadruga u likvidaciji; obavlja nadzor isplate državnih poticajnih sredstava za stambenu štednju i dobrovoljnu mirovinsku štednju; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za financijski sustav, ustrojavaju se:

3.3.1. Služba za bankarstvo, platni sustav, osiguranje, financijsko izvještavanje i reviziju

3.3.2. Služba za financijska tržišta, fondove, usluge i instrumente

3.3.3. Služba za potrošače, licenciranje, financijsku pismenost i nadzor.

3.3.1. Služba za bankarstvo, platni sustav, osiguranje, financijsko izvještavanje i reviziju

Služba za bankarstvo, platni sustav, osiguranje, financijsko izvještavanje i reviziju obavlja poslove iz djelokruga Sektora koji se odnose na izradu nacrta prijedloga zakona i provedbenih propisa iz područja kreditnih institucija, kreditnih unija, osiguranja depozita, financijskih konglomerata, područja platnog sustava, područja osiguranja i reosiguranja, područja ovrhe na novčanim sredstvima, područja financijskog izvještavanja, računovodstva i revizije te propisa koji uređuju poslovanje Hrvatske narodne banke, Financijske agencije, Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, Hrvatske banke za obnovu i razvitak, priprema stručna mišljenja i analize o usklađenosti nacrta prijedloga propisa i drugih akata s hrvatskom i pravnom stečevinom Europske unije iz djelokruga Službe; prati rad nadležnih tijela Europske komisije vezano uz usklađivanje zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije; informira i surađuje sa stalnim predstavnicima Republike Hrvatske pri Europskoj uniji; priprema mišljenja i stajališta Republike Hrvatske za različite razine odlučivanja pri Europskoj uniji; prati rad Odbora za bankarstvo te Odbora za financijske konglomerate Europske komisije; koordinira i prati sustav revizije i računovodstva; prati rad Odbora vezano uz regulaciju računovodstva te Odbora za regulaciju revizije Europske komisije; surađuje i pruža administrativno-tehničku pomoć Odboru za javni nadzor revizije; surađuje i prati rad Hrvatske revizorske komore; surađuje i sudjeluje u radu Odbora za standarde financijskog izvještavanja; prati rad Odbora za osiguranje Europske komisije; prati Hrvatske standarde financijskog izvještavanja te Međunarodne standarde financijskog izvještavanja; surađuje s drugim tijelima državne uprave i institucijama vezanim uz pitanja iz djelokruga Službe; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za bankarstvo, platni sustav, osiguranje, financijsko izvještavanje i reviziju, ustrojavaju se:

3.3.1.1. Odjel za bankarstvo

3.3.1.2. Odjel za platni sustav

3.3.1.3. Odjel za osiguranje

3.3.1.4. Odjel za financijsko izvještavanje, računovodstvo i reviziju.

3.3.1.1. Odjel za bankarstvo

Odjel za bankarstvo izrađuje nacrte prijedloga zakona i provedbenih propisa iz područja kreditnih institucija, kreditnih unija, osiguranja depozita, financijskih konglomerata, propisa koji uređuju poslovanje Hrvatske narodne banke, Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, Hrvatske banke za obnovu i razvitak te analizira i predlaže mjere za poboljšanje tog sustava; priprema stručna mišljenja i analize o usklađenosti nacrta prijedloga propisa i drugih akata s hrvatskom i pravnom stečevinom Europske unije iz djelokruga Odjela; surađuje s drugim tijelima državne uprave i institucijama vezanim uz pitanja iz djelokruga rada Odjela; surađuje s nadležnim tijelima Europske komisije vezano uz usklađivanje zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije; izrađuje iskaz o okvirnoj procjeni učinaka propisa iz djelokruga Odjela; informira i surađuje sa stalnim predstavnicima Republike Hrvatske pri Europskoj uniji; priprema mišljenja i stajališta Republike Hrvatske za različite razine odlučivanja pri Europskoj uniji; priprema odobrenja i suglasnosti za obavljanje pojedinih poslova iz djelokruga Odjela.

3.3.1.2. Odjel za platni sustav

Odjel za platni sustav izrađuje nacrte prijedloga zakona i provedbenih propisa iz područja platnog prometa, institucija za platni promet, institucija za elektronički novac, konačnosti namire u platnim sustavima, propisa koji uređuju poslovanje Financijske agencije te analizira i predlaže mjere za poboljšanje tog sustava; priprema stručna mišljenja i analize o usklađenosti nacrta prijedloga propisa i drugih akata s hrvatskom i pravnom stečevinom Europske unije iz djelokruga Odjela; surađuje s drugim tijelima državne uprave i institucijama vezanim uz pitanja iz djelokruga rada Odjela; surađuje s nadležnim tijelima Europske komisije vezano uz usklađivanje zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije; izrađuje iskaz o okvirnoj procjeni učinaka propisa iz djelokruga Odjela; informira i surađuje sa stalnim predstavnicima Republike Hrvatske pri Europskoj uniji; priprema mišljenja i stajališta Republike Hrvatske za različite razine odlučivanja pri Europskoj uniji; priprema odobrenja i suglasnosti za obavljanje pojedinih poslova iz djelokruga Odjela.

3.3.1.3. Odjel za osiguranje

Odjel za osiguranje obavlja poslove iz djelokruga Sektora koji se odnose na izradu nacrta prijedloga zakona i provedbenih propisa iz područja sustava osiguranja, reosiguranja i obveznog osiguranja te provedbe ovrhe na novčanim sredstvima; priprema stručna mišljenja i analize o usklađenosti nacrta prijedloga propisa i drugih akata s hrvatskom i pravnom stečevinom Europske unije iz djelokruga osiguranja; priprema stručna mišljenja iz područja provedbe ovrhe na novčanim sredstvima; koordinira i prati sustav osiguranja i sustav provedbe ovrhe na novčanim sredstvima; prati rad nadležnih tijela Europske komisije vezano uz usklađivanje zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije; prati rad Odbora za osiguranje Europske komisije; surađuje s Hrvatskom agencijom za nadzor financijskih usluga u području sustava osiguranja; surađuje s Hrvatskim uredom za osiguranje po pitanjima iz djelokruga njegove nadležnosti; surađuje s drugim tijelima državne uprave i međunarodnim institucijama te strukovnim udruženjima vezanim uz pitanja iz djelokruga Odjela.

3.3.1.4. Odjel za financijsko izvještavanje, računovodstvo i reviziju

Odjel za financijsko izvještavanje, računovodstvo i reviziju obavlja poslove iz djelokruga Sektora koji se odnose na izradu nacrta prijedloga zakona i provedbenih propisa iz područja financijskog izvještavanja, računovodstva i revizije; priprema stručna mišljenja i analize o usklađenosti nacrta prijedloga propisa i drugih akata s hrvatskom i pravnom stečevinom Europske unije iz djelokruga revizije i računovodstva; koordinira i prati sustav revizije i računovodstva; prati rad nadležnih tijela Europske komisije vezano uz usklađivanje zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije; prati rad Odbora za regulaciju računovodstva i Odbora za regulaciju revizije Europske komisije; surađuje i pruža administrativno tehničku pomoć Odboru za javni nadzor revizije; surađuje i prati rad Hrvatske revizorske komore; surađuje i pruža administrativno tehničku pomoć Odboru za standarde financijskog izvještavanja; surađuje s drugim tijelima državne uprave i međunarodnim institucijama te strukovnim udruženjima vezanim uz pitanja iz djelokruga Odjela.

3.3.2. Služba za financijska tržišta, fondove, usluge i instrumente

Služba za financijska tržišta, fondove, usluge i instrumente obavlja poslove iz djelokruga Sektora koji se odnose na izradu nacrta prijedloga zakona i provedbenih propisa iz područja financijskih tržišta, uključujući tržište kapitala, otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom, alternativnih investicijskih fondova, propisa vezanih uz preuzimanje dioničkih društava, zatim usluga nebankarskog financijskog sektora, uključujući leasing i factoring, propisa koji uređuju financijske instrumente, uključujući mjenicu i ček, te propisa koji uređuju poslovanje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga; analizira i predlaže mjere za poboljšanje tih sustava; izrađuje iskaze o procjeni učinaka propisa iz djelokruga Službe; priprema stručna mišljenja i analize o usklađenosti nacrta prijedloga propisa i drugih akata s hrvatskom i pravnom stečevinom Europske unije iz djelokruga Službe; prati rad nadležnih tijela Europske komisije vezano uz usklađenje zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije; surađuje s drugim tijelima državne uprave i institucijama vezanim uz pitanja iz djelokruga rada Službe; prati rad nadležnih tijela Europske komisije vezano uz usklađivanje zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije; priprema mišljenja u vezi s primjenom zakona i drugih propisa iz djelokruga Službe; prati rad Odbora za vrijednosnice Europske komisije; obavlja poslove vezano uz isplatu državnih poticajnih sredstava za dobrovoljnu mirovinsku štednju; obavlja poslove vezano uz isplatu državnih poticajnih sredstava za stambenu štednju; izdaje suglasnosti za brisanje tereta u zemljišnim knjigama na temelju Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine; izdaje potvrde o pravu na otpis kredita za obnovu stambenih zgrada, stanova i gospodarskih objekata u ratom razrušenim područjima; izdaje odobrenja za maloprodaju obrazaca mjenice; provodi javnu nabavu obrazaca za mjenice, obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za financijska tržišta, fondove, usluge i instrumente, ustrojavaju se:

3.3.2.1. Odjel za financijska tržišta

3.3.2.2. Odjel za financijske usluge, fondove i instrumente.

3.3.2.1. Odjel za financijska tržišta

Odjel za financijska tržišta izrađuje nacrte prijedloga zakona i provedbenih propisa iz područja financijskih tržišta, uključujući tržište kapitala, propisa vezanih uz preuzimanje dioničkih društava te propisa koji uređuju poslovanje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga; analizira i predlaže mjere za poboljšanje tih sustava; priprema stručna mišljenja i analize o usklađenosti nacrta prijedloga propisa i drugih akata s hrvatskom i pravnom stečevinom Europske unije iz djelokruga Odjela; izrađuje iskaz o procjeni učinaka propisa iz djelokruga Odjela; surađuje s Hrvatskom agencijom za nadzor financijskih usluga; surađuje s drugim tijelima državne uprave i institucijama te strukovnim udruženjima vezano uz pitanja iz djelokruga rada Odjela; prati rad nadležnih tijela Europske komisije vezano uz usklađivanje zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije; obavlja poslove vezano uz isplatu državnih poticajnih sredstava za dobrovoljnu mirovinsku štednju, a koji se odnose na obradu i analizu podataka te izdavanje naloga za isplatu državnih poticajnih sredstava članovima dobrovoljnih mirovinskih fondova, obavlja poslove analize isplate državnih poticajnih sredstava za dobrovoljnu mirovinsku štednju; obavlja poslove vezane uz isplatu državnih poticajnih sredstava za stambenu štednju, a koji se odnose na obradu i analizu podataka te izdavanje naloga za isplatu državnih poticajnih sredstava stambenim štedišama, obavlja poslove analize sustava stambene štednje; izdaje potvrde o pravu na otpis kredita za obnovu stambenih zgrada, stanova i gospodarskih objekata u ratom razrušenim područjima temeljem obrade i analize zahtjeva korisnika; temeljem obrade i analize zahtjeva korisnika izdaje suglasnosti za brisanje tereta u zemljišnim knjigama na temelju Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine; priprema mišljenja u vezi s primjenom zakona i drugih propisa iz djelokruga Odjela.

3.3.2.2. Odjel za financijske usluge, fondove i instrumente

Odjel za financijske usluge, fondove i instrumente izrađuje nacrte prijedloga zakona i provedbenih propisa iz područja otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom, alternativnih investicijskih fondova, propisa koji uređuju financijske instrumente, uključujući leasing, factoring, mjenicu i ček; analizira i predlaže mjere za poboljšanje tih sustava; priprema stručna mišljenja i analize o usklađenosti nacrta prijedloga propisa i drugih akata s hrvatskom i pravnom stečevinom Europske unije iz djelokruga Odjela; izrađuje iskaz o procjeni učinaka propisa iz djelokruga Odjela; surađuje s Hrvatskom agencijom za nadzor financijskih usluga u području fondova, surađuje s drugim tijelima državne uprave i institucijama te strukovnim udruženjima vezanim uz pitanja iz djelokruga rada Odjela; prati rad nadležnih tijela Europske komisije vezano uz usklađivanje zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije; priprema mišljenja u vezi s primjenom zakona i drugih propisa iz djelokruga Odjela; izdaje odobrenja za maloprodaju obrazaca mjenice, provodi javnu nabavu obrazaca za mjenice; priprema mišljenja u vezi s primjenom zakona i drugih propisa iz djelokruga Odjela.

3.3.3. Služba za potrošače, licenciranje, financijsku pismenost i nadzor

Služba za potrošače, licenciranje, financijsku pismenost i nadzor izrađuje nacrte prijedloga zakona i provedbenih propisa iz područja zaštite potrošača vezane za djelokrug Službe; analizira i predlaže mjere za poboljšanje tih sustava; priprema stručna mišljenja i analize o usklađenosti nacrta prijedloga propisa i drugih akata s hrvatskom i pravnom stečevinom Europske unije iz djelokruga Službe; surađuje s drugim tijelima državne uprave i institucijama vezanim uz pitanja iz djelokruga rada Službe; prati rad nadležnih tijela Europske komisije vezano uz usklađivanje zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije; priprema mišljenja u vezi s primjenom zakona i drugih propisa iz djelokruga Služba; izdaje i oduzima odobrenja za koja je ovlašten na temelju Zakona o potrošačkom kreditiranju; obavlja nadzor (provjerava tehničke uvjete) društava kojima Ministarstvo izdaje licencije (odobrenja) za obavljanje poslova potrošačkog kreditiranja; obavlja poslove vezane uz financijsku pismenost građana; izrađuje stručne analize o međunarodnim iskustvima i praksama; izrađuje smjernice za poboljšanje financijske pismenosti, ostvaruje kontinuiranu suradnju s međunarodnim institucijama; koordinira pripremu strateških akata financijske pismenosti te informira javnost o osnovnim karakteristikama pojedinih financijskih usluga; koordinira rad po pritužbama potrošača vezanih uz usluge iz financijskog sustava, izrađuje i provodi Nacionalni strateški okvir financijske pismenosti; obavlja nadzor Financijske agencije vezano za poslove provedbe ovrhe na novčanim sredstvima; obavlja nadzor štedno-kreditnih zadruga u likvidaciji; obavlja nadzor isplate državnih poticajnih sredstava za stambenu štednju i dobrovoljnu mirovinsku štednju; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za potrošače, licenciranje, financijsku pismenost i nadzor ustrojavaju se:

3.3.3.1. Odjel za potrošače i licenciranje

3.3.3.2. Odjel za financijsku pismenost

3.3.3.3. Odjel za nadzor.

3.3.3.1. Odjel za potrošače i licenciranje

Odjel za potrošače i licenciranje izrađuje nacrte prijedloga zakona i provedbenih propisa iz područja zaštite potrošača vezane za djelokrug Odjela; analizira i predlaže mjere za poboljšanje tih sustava; priprema stručna mišljenja i analize o usklađenosti nacrta prijedloga propisa i drugih akata s hrvatskom i pravnom stečevinom Europske unije iz djelokruga Odjela; surađuje s drugim tijelima državne uprave i institucijama vezanim uz pitanja iz djelokruga rada Odjela; prati rad nadležnih tijela Europske komisije vezano uz usklađivanje zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije; priprema mišljenja u vezi s primjenom zakona i drugih propisa iz djelokruga Odjela; izdaje i oduzima odobrenja za koja je ovlašten na temelju Zakona o potrošačkom kreditiranju; obavlja nadzor (provjerava tehničke uvjete) društava kojima Ministarstvo izdaje licencije (odobrenja) za obavljanje poslova potrošačkog kreditiranja.

3.3.3.2. Odjel za financijsku pismenost

Odjel za financijsku pismenost obavlja poslove vezane uz financijsku pismenost građana; izrađuje stručne analize o međunarodnim iskustvima i praksama, izrađuje smjernice za poboljšanje financijske pismenosti; ostvaruje kontinuiranu suradnju s međunarodnim institucijama; koordinira pripremu strateških akata financijske pismenosti te informira javnost o osnovnim karakteristikama pojedinih financijskih usluga; koordinira rad po pritužbama potrošača vezanih uz usluge iz financijskog sustava, izrađuje i provodi Nacionalni strateški okvir financijske pismenosti.

3.3.3.3. Odjel za nadzor

Odjel za nadzor obavlja inspekcijski nadzor i prati zakonitost rada štedno-kreditnih zadruga u likvidaciji; prati zakonitost rada stambenih štedionica sukladno Zakonu o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje; prati zakonitost rada dobrovoljnih mirovinskih fondova sukladno Zakonu o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, prati zakonitost rada Financijske agencije sukladno Zakonu o Financijskoj agenciji; uključujući provedbu ovrhe na novčanim sredstvima sukladno posebnim propisima, prati zakonitost rada i drugih financijskih institucija u pogledu primjene zakona i propisa iz područja financijskog poslovanja; surađuje i usklađuje aktivnosti s drugim odjelima, nadležnim tijelima državne uprave, drugim državnim tijelima i međunarodnim financijskim institucijama.«.

Članak 6.

Članak 10. mijenja se i glasi:

»Sektor za Europsku uniju je unutarnja ustrojstvena jedinica u sastavu Ministarstva koja obavlja upravne, stručne i koordinativne poslove vezane uz djelovanje u okviru Europske unije; obavlja stručne i koordinativne poslove vezane uz ispunjenje preuzetih obveza u procesu pristupnih pregovora i kriterija za članstvo u Europskoj uniji iz djelokruga financija; koordinira rad ustrojstvenih jedinica Ministarstva čiji predstavnici sudjeluju u radu institucija Europske unije; prati razvoj, koordinira i sudjeluje u procesu prilagodbe hrvatskog pravnog sustava s europskim pravnim sustavom; prati i analizira poslove ostalih financijskih institucija Europske unije, te pruža informacije tijelima državne uprave o suradnji iz područja financija tijela Europske unije; obavlja upravne, stručne i koordinativne poslove vezane uz multilateralnu i bilateralnu suradnju u području financija; koordinira aktivnosti Ministarstva te organizira, ocjenjuje i koordinira poslove Ministarstva i drugih tijela državne uprave vezane za financijske odnose s tijelima i institucijama Europske unije; obavlja upravne i stručne poslove iz područja financija, poslove pripreme, izrade i provedbe međunarodnih ugovora u pitanjima međunarodnih financijskih odnosa, poslove suradnje i koordinacije s državama članicama Europske unije; obavlja stručne i koordinativne poslove vezane uz suradnju s institucijama Europske unije u dijelu koji se odnosi na financije, a posebice u pogledu pitanja koja su iz nadležnosti Ministarstva; priprema materijale te sudjeluje u radu zajedničkih tijela osnovanih temeljem sporazuma i ugovora s Europskom unijom; koordinira izradu izvješća o ostvarenom napretku na provođenju reformi iz nadležnosti Ministarstva; prati razvoj pravne stečevine Europske unije iz nadležnosti Ministarstva; koordinira usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije u područjima iz djelokruga Ministarstva; sudjeluje u izradi propisa iz djelokruga Ministarstva radi osiguranja njihove usklađenosti s pravnom stečevinom Europske unije; surađuje s nadležnim nacionalnim i inozemnim institucijama i ustanovama u postupku usklađivanja; obavlja i druge poslove u okviru svojega djelokruga.

U Sektoru za Europsku uniju, ustrojavaju se:

3.4.1. Služba za koordinaciju poslova s Europskom unijom

3.4.2. Služba za suradnju s institucijama i ustanovama Europske unije iz područja financija.

3.4.1. Služba za koordinaciju poslova s Europskom unijom

Služba za koordinaciju poslova s Europskom unijom obavlja stručne poslove vezane uz suradnju s institucijama Europske unije u dijelu koji se odnosi na financije, a posebice u pogledu pitanja koja se nalaze u nadležnosti Ministarstva; koordinira rad ustrojstvenih jedinica Ministarstva čiji predstavnici sudjeluju u radu institucija Europske unije; prati razvoj pravne stečevine Europske unije iz nadležnosti Ministarstva; izrađuje izvješća za potrebe praćenja ostvarenog napretka u ispunjavanju preuzetih obveza u procesu pristupnih pregovora i kriterija za članstvo iz djelokruga financija; koordinira usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije u područjima iz djelokruga Ministarstva; priprema stručne podloge za sastanke ministara financija država članica Europske unije; koordinira izradu nacionalnih stajališta iz područja financija; sudjeluje u izradi propisa iz nadležnosti Ministarstva radi osiguranja njihove usklađenosti s pravnom stečevinom Europske unije te daje mišljenja na nacrte propisa u pitanjima iz djelokruga Službe; obavlja stručne poslove vođenja dijaloga s Europskom unijom kroz pripremu materijala potrebnih za sudjelovanje na radnim skupinama u Vijeću Europske unije i drugim formacijama i radnim tijelima Europske unije koji se odnose na financije; izrađuje izvješća za potrebe praćenja ostvarenog napretka tijekom članstva u Europskoj uniji iz djelokruga financija; obavlja poslove prilagodbe hrvatskoga pravnog sustava europskom pravnom sustavu te obavlja stručne poslove pripreme i praćenja usklađivanja financijskog sustava s pravnom stečevinom Europske unije; prati razvoj pravne stečevine Europske unije; prati stanje usklađivanja zakonodavstva u područjima iz djelokruga Ministarstva; sudjeluje u izradi propisa iz nadležnosti Ministarstva radi osiguranja njihove usklađenosti s pravnom stečevinom Europske unije; koordinira i provodi misije stručnjaka Europske unije za procjenu stanja u području financija i prati provedbu njihovih preporuka, te obavlja i druge poslove iz svojega djelokruga.

U Službi za koordinaciju poslova s Europskom unijom, ustrojavaju se:

3.4.1.1. Odjel za pravne poslove

3.4.1.2. Odjel za Vijeće Europske unije, COREPER i odbore Vijeća Europske unije.

3.4.1.1. Odjel za pravne poslove

Odjel za pravne poslove prati i nadzire provedbu godišnjih Programa Vlade Republike Hrvatske za preuzimanje i provedbu pravne stečevine Europske unije; provodi stručne analize zakonodavnih prijedloga koji se donose na razini Europske unije; daje i izrađuje stručna mišljenja za prijedloge zakonodavnih akata koji se donose na razini Europske unije; sudjeluje u izradi međunarodnih ugovora i sporazuma iz nadležnosti Sektora i Ministarstva; vodi i održava bazu podataka, te sudjeluje i surađuje u pravnim pitanjima s ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva vezanim uz usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije; redovito i kontinuirano provodi sve aktivnosti i zadaće proizašle iz procedura notifikacije direktiva iz nadležnosti Ministarstva te sudjeluje u radu stručne skupine za EU pilot.

3.4.1.2. Odjel za Vijeće Europske unije, COREPER i odbore Vijeća Europske unije

Odjel za Vijeće Europske unije, COREPER i odbore Vijeća Europske unije priprema sudjelovanje i sudjeluje na redovitim tjednim sastancima Međuresorne radne skupine za koordinaciju europskih poslova; provodi redovitu i kontinuiranu komunikaciju s ostalim unutarnjim jedincima Ministarstva radi pravovremene pripreme prijedloga stajališta za pojedine europske dosjee, izvještava i servisira Internu koordinaciju europskih poslova Ministarstva; koordinira pripremu redovitih i izvanrednih sastanaka Vijeća ministara financija Europske unije (ECOFIN-a); sudjeluje u izradi prijedloga nacionalnih stajališta i intervencija za sastanke Vijeća ministara financija Europske unije; priprema i koordinira redovita izvještavanja stranih predstavništva u Republici Hrvatskoj; koordinira pripremu redovitih i izvanrednih sastanaka Odbora za ekonomska i financijska pitanja i Odbora za ekonomska i financijska pitanja – razina zamjenika; kontinuirano surađuje sa Stalnim predstavništvom Republike Hrvatske pri Europskoj uniji, Ministarstvom vanjskih i europskih poslova, tijelima Vlade Republike Hrvatske nadležnim za europske poslove, te ostalim domaćim i europskim institucijama; sudjeluje kao su-nositelj u pripremama redovitih sastanaka Europskog vijeća, pri čemu vodi kontinuiranu komunikaciju s ostalim nadležnim unutarnjim jedinicama Ministarstva te obavlja i ostale organizacijske, tehničke i administrativne aktivnosti vezane uz sudjelovanje dužnosnika Ministarstva na sastancima u tijelima Europske unije.

3.4.2. Služba za suradnju s institucijama i ustanovama Europske unije iz područja financija

Služba za suradnju s institucijama i ustanovama Europske unije iz područja financija obavlja poslova iz djelokruga Ministarstva koji se odnose na bilateralnu suradnju s državama članicama Europske unije; koordinira aktivnosti Ministarstva usmjerene na razvijanje i unapređenje suradnje s drugim državama članicama Europske unije, institucijama, organizacijama i drugim oblicima suradnje iz djelokruga financija; priprema materijale i aktivno sudjeluje u radu organizacija i institucija u okviru Europske unije; sustavno prati i sudjeluje u odlučivanju i radu Europske investicijske banke; proučava, koordinira i unapređuje odnose Republike Hrvatske iz djelokruga financija u području suradnje s Europskom unijom; priprema stručne podloge i sudjeluje u pregovorima za sklapanje bilateralnih ugovora; zadužena je za provedbu nacionalnih postupaka vezanih za izradu nacrta prijedloga ugovora te nacrta prijedloga zakona o potvrđivanju i drugih pravnih akata iz djelokruga financija; redovito izrađuje izvješća o aktivnostima suradnje ministarstva s institucijama i ustanovama Europske unije; proučava, koordinira i unapređuje odnose Republike Hrvatske u području financija na bilateralnoj razini; sudjeluje u pripremi i izradi zajedno s mjerodavnim ministarstvima u pregovorima o bilateralnim ugovorima iz područja financija; potiče razvoj bilateralnih odnosa s područja financijske suradnje Republike Hrvatske s drugim državama članicama Europske unije; samostalno priprema i organizira službene susrete ministra financija i ostalih predstavnika s ministrima financija i izaslanstvima drugih država članica Europske unije; sudjeluje u programima europskih organizacija i inicijativa u području financija; predlaže smjernice rada Republike Hrvatske u organizacijama, institucijama i tijelima iz područja financija u okviru Europske unije; priprema, podnosi izvješća te koordinira sudjelovanje u upravljanju u institucijama i tijelima Europske unije i aktivno sudjeluje u pregovorima i sastancima vezanim uz upravljačka prava Republike Hrvatske u institucijama Europske unije u području financija, te obavlja i druge poslove iz svojega djelokruga.

U Službi za suradnju s institucijama i ustanovama Europske unije iz područja financija, ustrojavaju se:

3.4.2.1. Odjel za europske institucije i bilateralnu suradnju s državama članicama Europske unije

3.4.2.2. Odjel za praćenje i provedbu programa pomoći Europske unije.

3.4.2.1. Odjel za europske institucije i bilateralnu suradnju s državama članicama Europske unije

Odjel za europske institucije i bilateralnu suradnju s državama članicama Europske unije priprema stručne podloge i prijedloge stavova vezanih za sudjelovanje u radu institucija iz područja financija u okviru Europske unije, te priprema, podnosi izvješća i koordinira rad u drugim tijelima Europske unije, pruža stručnu i tehničku podršku za kontinuirano sudjelovanje predstavnika Republike Hrvatske u radu i odlučivanju u sklopu upravnih tijela (Odbora guvernera i Odbora izvršnih direktora) Europske investicijske banke kao banke u vlasništvu država članica Europske unije a koja aktivno u njihovom interesu, u suradnji s ostalim institucijama Europske unije, provodi politike Europske unije; u okviru pripreme za redovne sastanke Odbora izvršnih direktora obavlja poslove koji se odnose na analizu prijedloga financijskih operacija EIB-a te analizu strateških dokumenata, izviješća, evaluacija i drugih dokumenata predloženih za usvajanje; kao rezultat analitičkih zadataka, predlaže usmene i formulira pismene intervencije izvršnog direktora na sastanku Odbora; priprema stručne i tehničke materijale za sudjelovanje ministra financija kao guvernera Republike Hrvatske na sastancima Odbora guvernera EIB-a, te priprema tehničke i stručne podloge za glasovanje u sklopu Odbora guvernera; sudjeluje u pregovorima i sastancima vezanim uz upravljačka prava Republike Hrvatske u Europskoj investicijskog banci i drugim institucijama Europske unije u području financija, kroz razvijanje sudjelovanja Republike Hrvatske u europskim institucijama u području financija, Odjel je zadužen za uspostavu, održavanje i razvoj bilateralnih odnosa s drugim državama članicama, kroz zajednički rad na razini financijskih institucija te putem izgradnje samostalnih odnosa; obavlja poslove koordinacije i razvoja bilateralnih odnosa iz područja financijske suradnje Republike Hrvatske s drugim državama članicama Europske unije te priprema materijale i sudjeluje u programima europskih organizacija, instrumenata i inicijativa u području financija.

3.4.2.2. Odjel za praćenje i provedbu programa pomoći Europske unije

Odjel za praćenje i provedbu programa pomoći Europske unije predstavlja središnju jedinicu za provedbu projekata Europske unije u Ministarstvu; obavlja poslove koji se odnose na koordinacijom poslova vezanih za projekte Ministarstva u sklopu programa pomoći Europske unije; surađuje na pripremi i provedbi projekata pomoći obavljajući poslove vezane za proces programiranja te pripremu natječajne dokumentacije sukladno propisanim pravilima, kao i financijskim planiranjem i upravljanjem projektima; u svojstvu središnje jedinice za provedbu projekata Odjel koordinira pripremu i provedbu projekata koji se provode u drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva financija, te u suradnji s njima, obavlja nadzorne aktivnosti u svrhu kontrole usklađenosti s procedurama te daljnjeg izvještavanja.«.

Članak 7.

Naslov iznad članka 10.a i članak 10.a mijenjaju se glase:

»3.5. SEKTOR ZA MEĐUNARODNE FINANCIJSKE ODNOSE

Članak 10.a

Sektor za međunarodne financijske odnose unutarnja je ustrojstvena jedinica u sastavu Ministarstva koja razvija i provodi suradnju s međunarodnim financijskim institucijama, organizacijama, razvojnim bankama i njihovim upravnim i stručnim tijelima u okviru djelokruga Ministarstva temeljem strategije i politika Vlade Republike Hrvatske za rješavanje strukturnih i razvojnih problema, ostvarivanja održivoga rasta te stvaranja, održavanja i jačanja međunarodnog ugleda Republike Hrvatske; obavlja upravne, stručne i koordinativne poslove vezane uz prava i obveze koje proizlaze iz članstva u međunarodnim financijskim institucijama; izvršava financijske obveze koje proizlaze iz članstva Republike Hrvatske u međunarodnim financijskim institucijama i temeljem sklopljenih ugovora o zajmovima i/ili darovnicama i temeljem tehničke pomoći primljene od strane tih institucija; priprema nacrte prijedloga zakonskih i drugih propisa kojima se uređuju financijski odnosi s međunarodnim financijskim institucijama; daje mišljenja na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz područja financijskih odnosa s trećim zemljama (u pravilu izvan Europske unije); obavlja poslove iz područja bilateralnih i multilateralnih financijskih odnosa Republike Hrvatske s trećim zemljama u okviru djelokruga Ministarstva; obavlja i druge poslove iz svojeg djelokruga.

U Sektoru za međunarodne financijske odnose, ustrojavaju se:

3.5.1. Služba za međunarodnu financijsku suradnju

3.5.2. Služba za projekte i financijsko praćenje.

3.5.1. Služba za međunarodnu financijsku suradnju

Služba za međunarodnu financijsku suradnju razvija financijske odnose s međunarodnim financijskim institucijama, organizacijama, razvojnim bankama i njihovim upravnim i stručnim tijelima; obavlja poslove suradnje i priprema prijedloge dokumenata o strategijama suradnje Republike Hrvatske s međunarodnim financijskim institucijama u kojima je Republika Hrvatska članica; obavlja poslove iz područja bilateralnih i multilateralnih financijskih odnosa Republike Hrvatske s trećim zemljama (u pravilu izvan Europske unije) u okviru djelokruga Ministarstva financija; obavlja poslove i sudjeluje u pripremi nacrta propisa za ostvarivanje članstva Republike Hrvatske u međunarodnim financijskim institucijama, organizacijama, razvojnim bankama i njihovim upravnim i stručnim tijelima; prati poslovne politike, obavlja poslove suradnje, priprema materijale za sastanke predstavnika Republike Hrvatske u upravnim tijelima međunarodnih financijskih institucija u kojima je Republika Hrvatska članica; prati, proučava i stručno obrađuje prijedloge politika, programe, odluke upravnih tijela, standarde, pravila, procedure i postupke rada tih institucija te njihove uvjete, financijske proizvode i instrumente, posebno one koje su od interesa za Republiku Hrvatsku; u suradnji sa Službom za projekte i financijsko praćenje sudjeluje u pripremi i surađuje u nadzoru provedbe projekata financiranih ili sufinanciranih iz sredstava zajmova međunarodnih financijskih institucija i ostalih inozemnih izvora, kao i darovnica ostvarenih iz ili putem spomenutih izvora.

U Službi za međunarodnu financijsku suradnju, ustrojavaju se:

3.5.1.1. Odjel za suradnju s međunarodnim financijskim institucijama

3.5.1.2. Odjel za bilateralnu i multilateralnu suradnju.

3.5.1.1. Odjel za suradnju s međunarodnim financijskim institucijama

Odjel za suradnju s međunarodnim financijskim institucijama sudjeluje u pripremi i nadzire pripremu i provedbu strategija suradnje s međunarodnim financijskim institucijama (članice grupe Svjetske banke, Europska banka za obnovu i razvoj, Razvojna banka Vijeća Europe, Inter-američka banka za razvoj); priprema izvješća i analitičke materijale o suradnji s međunarodnim financijskim institucijama te organizacijama i razvojnim bankama od potencijalnog interesa za Republiku Hrvatsku (Afrička razvojna banka, Azijska razvojna banka, Nordijska investicijska banka i ostale); prati poslovne politike, obavlja poslove suradnje s međunarodnim financijskim institucijama, priprema materijale za sastanke predstavnika Republike Hrvatske u upravnim tijelima međunarodnih financijskih institucija; prati, proučava i stručno obrađuje prijedloge politika programe, odluke upravnih tijela, standarde, pravila, procedure i postupke rada tih institucija te njihove uvjete, financijske proizvode i instrumente, posebno one koje su od interesa za Republiku Hrvatsku; priprema i obavlja poslove vezano za suradnju s uredima međunarodnih financijskih institucija u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu; surađuje s domaćim i inozemnim stručnim savjetnicima te organizira stručna savjetovanja, radionice, seminare i tečajeve; surađuje s drugim organizacijskim jedinicama Ministarstva, tijelima državne uprave Republike Hrvatske, institucijama, udrugama, bankama i drugim subjektima; organizira posjete i sudjelovanja delegacija Republike Hrvatske u radu tijela međunarodnih financijskih institucija; obavlja poslove i sudjeluje u pripremi propisa za ostvarivanje članstva Republike Hrvatske u međunarodnim financijskim institucijama, organizacijama, razvojnim bankama i njihovim upravnim i stručnim tijelima; u suradnji sa Službom za projekte i financijsko praćenje sudjeluje u pripremi i surađuje u nadzoru provedbe projekata financiranih ili sufinanciranih iz sredstava zajmova međunarodnih financijskih institucija i ostalih inozemnih izvora, kao i darovnica ostvarenih iz ili putem spomenutih izvora; sudjeluje u pregovorima za sklapanje i izmjene financijskih ugovora; surađuje u pripremi propisa s ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva.

3.5.1.2. Odjel za bilateralnu i multilateralnu suradnju

Odjel za bilateralnu i multilateralnu suradnju prati, proučava i analizira financijske odnose Republike Hrvatske s trećim zemljama (u pravilu izvan Europske unije), te s ostalim financijskim institucijama i organizacijama država s kojima Republika Hrvatska ima financijske i gospodarske odnose ili su od njenog potencijalnog interesa (pitanja sukcesije; WBIF; MMF; G-20; WTO; JICA i ostale); brine se o unapređenju tih financijskih odnosa i potiče rješavanje uzajamnih pitanja; prati, proučava i analizira programe, uvjete, postupke i procedure financiranja iz multilateralnih i izvora međunarodnih političkih i drugih organizacija (Ujedinjeni narodi, ECOSOC, OECD, te druge izvaneuropske regionalne organizacije); u suradnji s Ministarstvom vanjskih i europskih poslova prati, proučava i stručno obrađuje političke i društvene procese od važnosti za financijske međunarodne odnose i suradnju; sudjeluje u pripremi, sklapanju i provedbi multilateralnih i bilateralnih financijskih sporazuma u nadležnosti Sektora za međunarodne financijske odnose; analizira, priprema izvještaje o provedbi i prati učinke sklopljenih financijskih sporazuma i predlaže mjere za unapređenje bilateralnih i multilateralnih financijskih odnosa te predlaže mjere radi što učinkovitijeg korištenja tih financijskih projekata; prati ostvarivanje multilateralne i bilateralne financijske suradnje te u vezi s tim predlaže mjere za unapređenje financijske suradnje; usuglašava i usklađuje aktivnosti s drugim državnim tijelima i institucijama vezano uz multilateralnu i bilateralnu financijsku suradnju te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

3.5.2. Služba za projekte i financijsko praćenje

Služba za projekte i financijsko praćenje obavlja poslove upravljanja sustavom i nadzora provedbe projekata financiranih i sufinanciranih iz sredstava zajmova međunarodnih financijskih institucija i ostalih inozemnih izvora, kao i darovnica ostvarenih iz ili putem spomenutih izvora; izvršava financijsko praćenje ugovora sklopljenih s međunarodnim financijskim institucijama, organizacijama, razvojnim bankama i njihovim upravnim i stručnim tijelima te ugovora temeljem bilateralnih i multilateralnih odnosa iz nadležnosti Službe za međunarodnu financijsku suradnju; u suradnji sa Službom za međunarodnu financijsku suradnju surađuje u pripremi propisa za ostvarivanje članstva Republike Hrvatske u međunarodnim financijskim institucijama, organizacijama, razvojnim bankama i njihovim upravnim i stručnim tijelima; surađuje sa Službom za međunarodnu financijsku suradnju u izradi prijedloga strategija suradnje iz područja međunarodnih financijskih odnosa, usko surađuje s Državnom riznicom te po potrebi i drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, kao i tijelima javne vlasti Republike Hrvatske.

U Službi za projekte i financijsko praćenje, ustrojavaju se:

3.5.2.1. Odjel za projekte

3.5.2.2. Odjel za financijsko praćenje međunarodnih financijskih ugovora.

3.5.2.1. Odjel za projekte

Odjel za projekte obavlja poslove upravljanja sustavom i nadzora provedbe projekata financiranih i sufinanciranih iz sredstava zajmova međunarodnih financijskih institucija i ostalih inozemnih izvora, kao i darovnica ostvarenih iz ili putem spomenutih izvora, koji se odnose na koordiniranje pripreme i predlaganja tih projekata, sudjelovanje u pregovorima za sklapanje i izmjene financijskog ugovora kao i poticanje pravovremene provedbe projekata, pri kojima surađuje sa Službom za međunarodnu financijsku suradnju; pruža stručnu pomoć korisnicima zajmova i darovnica u izradi planova korištenja sredstava te prati ostvarivanje ciljeva projekata prikupljajući od korisnika zajmova i darovnica te međunarodnih financijskih institucija podatke o tijeku provedbe istih; priprema prijedlog Godišnjeg izvješća o pregledu portfelja odnosnih projekata, koje se podnosi Vladi Republike Hrvatske; nadzire pripremu podloga za povlačenje zajmova međunarodnih financijskih institucija, kao i darovnica, koji se koriste za financiranje projekata u nadležnosti Ministarstva; surađuje u izradi prijedloga strategija suradnje iz područja međunarodnih financijskih odnosa.

3.5.2.2. Odjel za financijsko praćenje međunarodnih financijskih ugovora

Odjel za financijsko praćenje međunarodnih financijskih ugovora financijski prati povlačenja i korištenje sredstava zajmova međunarodnih financijskih institucija i ostalih inozemnih izvora, kao i darovnica ostvarenih iz ili putem spomenutih izvora, za financiranje i sufinanciranje projekata u Republici Hrvatskoj, kako sredstava odobrenih izravno Republici Hrvatskoj, tako i onih koja su odobrena drugim pravnim osobama uz državno jamstvo; izvršava povlačenja sredstava pojedinih međunarodnih financijskih institucija; programskim sustavom evidentira obveze Republike Hrvatske koje nastaju temeljem međunarodnih financijskih ugovora te koordinira plaćanja tih obveza iz državnog proračuna; vodi evidencije o članskim ulozima i financijskim obvezama koje proizlaze iz članstva Republike Hrvatske u međunarodnim financijskim institucijama; obavlja registraciju pri Hrvatskoj narodnoj banci kreditnih poslova s inozemstvom po osnovi ugovora s međunarodnim financijskim institucijama; sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske; surađuje u pripremi ugovora s međunarodnim financijskim institucijama; vodi financijske evidencije i priprema financijska izvješća za pojedine međunarodne financijske institucije, državnu reviziju i Ministarstvo.«.

Članak 8.

Članak 16. mijenja se i glasi:

»Sektor za poslove Nacionalnog fonda obavlja poslove ovjeravanja izdataka financiranih sredstvima iz fondova Europske unije i drugih fondova u skladu s relevantnim propisima Republike Hrvatske i Europske unije; obavlja poslove financijskog upravljanja i kontrole pretpristupnih programa Europske unije u skladu s odredbama Memoranduma o suglasnosti o osnivanju Nacionalnog fonda, Okvirnog sporazuma između Europske komisije i Vlade Republike Hrvatske u svezi sudjelovanja Republike Hrvatske u programima pomoći Europske zajednice te pojedinih financijskih sporazuma za pretpristupne programe; uspostavlja i prati funkcioniranje sustava upravljanja sredstvima iz pretpristupnih programa Europske unije; koordinira izradu i izmjenu internih procedura i metodologija za administriranje i upravljanje programima i projektima financiranim iz pretpristupnih programa Europske unije; koordinira poslove vezane uz praćenje i rješavanje nalaza revizija; zaprima izvješća od tijela uključenih u provedbu pretpristupnih programa, fondova Europske unije i drugih fondova; obavlja stručne i administrativne poslove za Nacionalnog dužnosnika za ovjeravanje koji je odgovoran za izdavanje, nadzor i oduzimanje ili povlačenje akreditacije operativnim strukturama; priprema godišnje Izjave o jamstvu Nacionalnog dužnosnika za ovjeravanje o djelotvornom funkcioniranju sustava upravljanja pomoći u okviru programa IPA za Europsku komisiju; priprema prijedloge zakonskih akata iz svoje nadležnosti; surađuje s ostalim tijelima uključenima u provedbu pretpristupnih programa, fondova Europske unije i drugih fondova; surađuje s nadležnim tijelima Europske komisije; prati regulativu Europske unije vezanu uz pretpristupne programe, fondove Europske unije i druge fondove i zakonske propise Republike Hrvatske; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

U Sektoru za poslove Nacionalnog fonda, ustrojavaju se:

4.5.1. Služba za financijsko upravljanje

4.5.2. Služba za financijske kontrole

4.5.3. Služba za računovodstvene poslove i sustav provedbe.

4.5.1. Služba za financijsko upravljanje

Služba za financijsko upravljanje otvara bankovne račune za pretpristupne programe Europske unije te provodi odredbe ugovora s bankom; usklađuje bankovne račune; poduzima postupke za upravljanje deponiranim sredstvima i kamatama; upravlja sredstvima na bankovnim računima; sastavlja i podnosi potvrđene izjave o izdacima i zahtjeve za sredstvima Europskoj komisiji; priprema prognoze plaćanja i slanja zahtjeva za sredstvima Europskoj komisiji; upravlja sustavom izvještavanja Europske komisije (tzv. SFC 2007); provjerava zahtjeve za plaćanje tijela uključenih u provedbu pretpristupnih programa Europske unije; prenosi financijska sredstva iz pretpristupnih programa Europske unije na podračune provedbenih agencija i provedbenih tijela sukladno mehanizmima koji su utvrđeni financijskim i ostalim sporazumima; nadgleda i kontrolira jesu li sredstva sufinanciranja za projekte financirane iz pretpristupnih programa pravodobno osigurana prije plaćanja sredstava iz pretpristupnih programa Europske unije; izrađuje smjernice za financijsko upravljanje u tijelima uključenima u provedbu pretpristupnih programa Europske unije; izrađuje smjernice za ovjeravanje troškova i plaćanje u tijelima uključenima u provedbu fondova Europske unije i drugih fondova; priprema interne procedure i metodologiju za administriranje i upravljanje pretpristupnim programima i projektima financiranih iz pretpristupnih sredstava, fondova Europske unije i drugih fondova; izrađuje planove, izvješća, strategije, propise i akte; sudjeluje u radu stručnih radnih skupina i drugih radnih tijela za izradu propisa, strategija, akcijskih planova i drugih akata iz djelokruga Sektora.

4.5.2. Služba za financijske kontrole

Služba za financijske kontrole osigurava pravilno provođenje procesa usklađivanja bankovnih računa; kontrolira postupke upravljanja deponiranim sredstvima i kamatama; provjerava zahtjeve za sredstvima Europske unije; provjerava zahtjev za realokacijom sredstava u skladu s odredbama financijskih sporazuma; provjerava zahtjeve tijela uključenih u provedbu pretpristupnih programa Europske unije za sredstvima; provjerava rad tijela uključenih u provedbu pretpristupnih programa, fondova Europske unije i drugih fondova; provjerava ispunjavaju li tijela uključena u provedbu pretpristupnih programa i fondova Europske unije svoju obvezu izvještavanja; upravlja sustavom izvještavanja Europske komisije (tzv. iPERSEUS); izrađuje smjernice za financijsku kontrolu u tijelima uključenima u provedbu pretpristupnih programa Europske unije; izrađuje smjernice za provjeru projekata u smislu izvršenja ugovornih obveza u tijelima uključenima u provedbu fondova Europske unije; priprema interne procedure i metodologiju za administriranje i upravljanje pretpristupnim programima i projektima financiranih iz pretpristupnih programa, fondova Europske unije i drugih fondova; prati ispunjavanje n+3 pravila; prati pravovremenost provedbe planova nabave; obavlja kontrole na licu mjesta kod tijela uključenih u provedbu pretpristupnih programa, fondova Europske unije i drugih fondova; izrađuje izvještaje o provedenim kontrolama i donosi upute za poboljšanje rada tijela uključenih u provedbu pretpristupnih programa, fondova Europske unije i drugih fondova.

4.5.3. Služba za računovodstvene poslove i sustav provedbe

Služba za računovodstvene poslove i sustav provedbe računovodstveno prati poslovne događaje koji se odnose na Sektor u skladu s propisima Europske unije, Zakonom o proračunu i Međunarodnim računovodstvenim standardima za javni sektor te u skladu s drugim relevantnim propisima; vodi registar povrata sredstava po operativnim programima financiranim iz fondova Europske unije; priprema izvještaj za Europsku komisiju o povučenim i vraćenim sredstvima iz strukturnih instrumenata i unosi ga u sustav izvještavanja Europske komisije (tzv. SFC 2007); provodi knjigovodstveno evidentiranje financijskih transakcija po pojedinom financijskom sporazumu za pretpristupne programe; kontrolira računovodstvenu dokumentaciju pripremljenu za knjiženje; provodi zaključna knjiženja; priprema financijske dokumente i izvješća; priprema i održava Računski plan Sektora; sudjeluje u pripremi smjernica za računovodstveno postupanje u tijelima uključenima u provedbu pretpristupnih programa Europske unije; priprema smjernice za revizijski trag i povrate u tijelima uključenima u provedbu fondova Europske unije; priprema interne procedure i metodologiju za administriranje i upravljanje programima i projektima financiranih iz pretpristupnih programa, fondova Europske unije i drugih fondova; upravlja računovodstvenim i izvještajnim informatičkim sustavom; priprema dokumentaciju vezano za upravljanje ljudskim potencijalima Sektora, upravljanje rizicima i provedbu informativnih i promidžbenih aktivnosti; vodi registar iznimaka/odstupanja; prati djelotvorno funkcioniranje sustava upravljanja pretpristupnim programima; podnosi izvješća o radu sustava upravljanja i kontrole te o značajnim promjenama u sustavu upravljanja i kontrole; prati ispunjavanje nalaza iz revizorskih izvješća.«.

Članak 9.

Članak 21. mijenja se i glasi:

»Sektor za financijski i proračunski nadzor obavlja inspekcijski nadzor zakonitosti, svrhovitosti i pravodobnosti korištenja proračunskih sredstava, pravodobnosti i potpunosti naplate prihoda i primitaka iz nadležnosti proračunskih korisnika i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te inspekcijski nadzor pridržavanja i primjene zakona i drugih propisa koji imaju utjecaj na proračunska sredstva i sredstva iz drugih izvora, bilo da se radi o prihodima/primicima, rashodima/izdacima, povratima, imovini ili obvezama kod proračunskih i izvanproračunskih korisnika i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; nadzire korištenje kreditnih sredstava s osnove jamstva države i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i zaduživanje i davanje jamstava; provjerava pravilnost primjene zakona, drugih propisa i akata koji su u izravnoj ili neizravnoj vezi s korištenjem proračunskih sredstava te poduzima propisane mjere po utvrđenim nezakonitostima i nepravilnostima; vodi i ažurira očevidnik osoba zaduženih za nepravilnosti te na temelju dostavljenih izvješća nadležnih ministarstva i drugih tijela državne uprave i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sastavlja zbirno izvješće o broju i vrsti utvrđenih nepravilnosti u prethodnoj godini i postupanju po nepravilnostima iz prethodnih razdoblja; obavlja inspekcijski nadzor zakonitog i namjenskog korištenja proračunskih sredstva koja su doznačena trgovačkim društvima i drugim pravnim i fizičkim osobama te u tu svrhu provjerava njihovu računovodstvenu, financijsku i ostalu poslovnu dokumentaciju; obavlja financijski nadzor zakonitosti prikupljanja i korištenja sredstava po svim izvorima financiranja kod neprofitnih organizacija; obavlja inspekcijski nadzor materijalnog i financijskog poslovanja trgovačkih društava u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu Republike Hrvatske ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave čiji imatelj dionica ili poslovnih udjela jest Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja pritom ima odlučujući utjecaj na upravljanje ili u odnosu na koju Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ima osnivačka i vlasnička prava; pravnih osoba sa javnim ovlastima koje nisu proračunski i izvanproračunski korisnici, provjerava njihovu računovodstvenu, financijsku i ostalu poslovnu dokumentaciju te daje mišljenje na njihove godišnje financijske izvještaje sukladno svome djelokrugu; obavlja inspekcijski nadzor financijskog poslovanja poduzetnika i osoba javnog prava u pogledu poštivanja rokova ispunjenja novčanih obveza i nadzor provedbe postupka predstečajne nagodbe te provjerava računovodstvenu, financijsku i ostalu poslovnu dokumentaciju; prati i izvještava nadležna tijela i institucije o provedbi antikorupcijskih mjera na razini Ministarstva; sudjeluje u provedbi strateških dokumenata vezanih uz zaštitu financijskih interesa Europske unije i u radu AFCOS mreže te s tim u vezi obavlja inspekcijski nadzor; obavlja poslove praćenja plaćanja naknade za koncesije; obavlja financijski nadzor ovlaštenika koncesije u pogledu zakonitosti, pravilnosti i pravodobnosti obračuna, prijava i uplata koncesija po zahtjevima davatelja koncesija, po prijavama i prema podacima iz Registra koncesija; utvrđuje da li davatelj koncesije poduzima propisane mjere za naplatu naknada za koncesije sukladno ugovoru o koncesiji i posebnim propisima koji se odnose na koncesije, podnosi prijave nadležnim državnim odvjetništvima, odnosno optužne prijedloge radi prekršaja nadležnom tijelu; donosi rješenja kojima nalaže uplatu koncesijske naknade te surađuje s nadležnom ustrojstvenom jedinicom Ministarstva koja vodi Registar koncesija; izrađuje i sudjeluje u izradi zakona i drugih propisa u skladu sa svojim djelokrugom; provodi istražne radnje po zahtjevu državnog odvjetništva.

U Sektoru za financijski i proračunski nadzor, ustrojavaju se:

5.4.1. Služba za proračunski nadzor proračunskih korisnika državnog proračuna

5.4.2. Služba za proračunski nadzor izvanproračunskih korisnika i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

5.4.3. Služba za proračunski nadzor trgovačkih društava, pravnih i fizičkih osoba kojima su doznačena proračunska sredstva te financijski nadzor neprofitnih organizacija

5.4.4. Služba za nadzor koncesija, drugih prihoda iz nadležnosti proračunskih korisnika i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

5.4.5. Služba za financijski nadzor trgovačkih društava u privatnom vlasništvu kojima su doznačena proračunska sredstva

5.4.6. Služba za financijski nadzor trgovačkih društava u većinskom vlasništvu države i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravnih osoba s javnim ovlastima

5.4.7. Služba za financijski nadzor rokova ispunjenja novčanih obveza kod poduzetnika i osoba javnog prava i nadzor nad pokretanjem postupka i financijskim poslovanjem tijekom postupka predstečajne nagodbe.

5.4.1. Služba za proračunski nadzor proračunskih korisnika državnog proračuna

Služba za proračunski nadzor proračunskih korisnika državnog proračuna obavlja inspekcijski nadzor da li se sredstava državnog proračuna koriste u visini, za namjene i u vrijeme kako je propisano državnim proračunom; nadzire koriste li se sredstva državnog proračuna u skladu sa zakonima, drugim propisima i aktima koji su u izravnoj ili neizravnoj vezi s korištenjem proračunskih sredstava; nadzire da li proračunski korisnici državnog proračuna potpuno i pravodobno naplaćuju prihode iz svoje nadležnosti; obavlja inspekcijski nadzor korištenja sredstava iz fondova Europske unije; provjerava pravilnost primjene zakona, drugih propisa i akata; pregledava i provjerava računovodstvenu, financijsku i ostalu poslovnu dokumentaciju središnjih tijela državne uprave i drugih proračunskih korisnika državnog proračuna kojima se rashodi za zaposlene i/ili materijalni rashodi osiguravaju u državnom proračunu, i druge poslove financijskog nadzora te poduzima propisane mjere po utvrđenim nezakonitostima i nepravilnostima; prati i daje mišljenja na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa koji imaju utjecaj na pripremu i izvršavanje državnog proračuna; vodi i ažurira očevidnik osoba zaduženih za nepravilnosti te na temelju dostavljenih izvješća nadležnih ministarstava i drugih tijela državne uprave kao i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sastavlja zbirno izvješće o broju i vrsti utvrđenih nepravilnosti u prethodnoj godini i postupanju po nepravilnostima iz prethodnih razdoblja; prati i izvještava nadležna tijela i institucije o provedbi antikorupcijskih mjera na razini Ministarstva; provodi istražne radnje po zahtjevu državnog odvjetništva.

U Službi za proračunski nadzor proračunskih korisnika državnog proračuna, ustrojavaju se:

5.4.1.1. Odjel za proračunski nadzor središnjih tijela državne uprave

5.4.1.2. Odjel za proračunski nadzor pravnih osoba koje su proračunski korisnici državnog proračuna.

5.4.1.1. Odjel za proračunski nadzor središnjih tijela državne uprave

Odjel za proračunski nadzor središnjih tijela državne uprave obavlja inspekcijski nadzor zakonitosti i namjenskog korištenja sredstava državnog proračuna kod ministarstava, državnih ureda i državnih upravnih organizacija; nadzire koriste li se sredstva državnog proračuna u skladu sa zakonima, drugim propisima i aktima koji su u izravnoj ili neizravnoj vezi s korištenjem proračunskih sredstava; nadzire da li ministarstva i druga središnja tijela državne uprave potpuno i pravodobno naplaćuju prihode iz svoje nadležnosti; obavlja inspekcijski nadzor korištenja sredstava iz fondova Europske unije i druge poslove financijskog nadzora; provjerava pravilnost primjene zakona, drugih propisa i akata; pregledava i provjerava računovodstvenu, financijsku i ostalu poslovnu dokumentaciju ministarstava, državnih ureda i državnih upravnih organizacija te poduzima propisane mjere po utvrđenim nezakonitostima i nepravilnostima; prati i daje mišljenja na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa koji imaju utjecaj na pripremu i izvršavanje državnog proračuna; vodi i ažurira očevidnik osoba zaduženih za nepravilnosti te na temelju dostavljenih izvješća nadležnih ministarstava i drugih tijela državne uprave te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sastavlja zbirno izvješće o broju i vrsti utvrđenih nepravilnosti u prethodnoj godini i postupanju po nepravilnostima iz prethodnih razdoblja; provodi istražne radnje po zahtjevu državnog odvjetništva.

5.4.1.2. Odjel za proračunski nadzor pravnih osoba koje su proračunski korisnici državnog proračuna

Odjel za proračunski nadzor pravnih osoba koje su proračunski korisnici državnog proračuna obavlja inspekcijski nadzor zakonitosti i namjenskog korištenja proračunskih sredstava kod ustanova iz područja zdravstva, znanosti, prosvjete, sporta, kulture, socijalne skrbi te drugih pravnih osoba kojima se rashodi za zaposlene i/ili materijalni rashodi osiguravaju u državnom proračunu; nadzire da li navedene pravne osobe potpuno i pravodobno naplaćuju prihode iz svoje nadležnosti i pridržavaju se zakona i drugih propisa koji imaju utjecaj na proračunska sredstva i sredstva iz drugih izvora te druge poslove financijskog nadzora, poduzima propisane mjere po utvrđenim nezakonitostima i nepravilnostima; prati i daje mišljenja na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa koji imaju utjecaj na pripremu i izvršavanje državnog proračuna; prati i izvještava nadležna tijela i institucije o provedbi antikorupcijskih mjera na razini Ministarstva; provodi istražne radnje po zahtjevu državnog odvjetništva.

5.4.2. Služba za proračunski nadzor izvanproračunskih korisnika i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Služba za proračunski nadzor izvanproračunskih korisnika i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, obavlja inspekcijski nadzor koriste li izvanproračunski korisnici sredstva u skladu s financijskim planom, odnosno u skladu s posebnim propisima; nadzire da li tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave potpuno i pravodobno naplaćuju prihode iz svoje nadležnosti; nadzire zakonitost korištenja proračunskih sredstava jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, a u odnosu na sredstva državnog proračuna doznačena jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave provjerava koriste li se navedena sredstva zakonito i u skladu s namjenom za koju su doznačena; obavlja inspekcijski nadzor korištenja sredstava iz fondova Europske unije i druge poslove financijskog nadzora; provjerava pravilnost primjene zakona, drugih propisa i akata koji su u izravnoj ili neizravnoj vezi s korištenjem proračunskih sredstava te poduzima propisane mjere po utvrđenim nezakonitostima i nepravilnostima; provodi istražne radnje po zahtjevu državnog odvjetništva.

U Službi za proračunski nadzor izvanproračunskih korisnika i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, ustrojavaju se:

5.4.2.1. Odjel za proračunski nadzor izvanproračunskih korisnika

5.4.2.2. Odjel za proračunski nadzor jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

5.4.2.1. Odjel za proračunski nadzor izvanproračunskih korisnika

Odjel za proračunski nadzor izvanproračunskih korisnika obavlja inspekcijski nadzor da li izvanproračunski korisnici državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koriste sredstva u skladu s financijskim planom, odnosno u skladu s posebnim propisima; nadzire da li izvanproračunski korisnici državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave poduzimaju propisane mjere za naplatu prihoda iz svoje nadležnosti te u tu svrhu provjerava njihovu računovodstvenu, financijsku i ostalu poslovnu dokumentaciju; obavlja inspekcijski nadzor korištenja sredstava iz fondova Europske unije kod izvanproračunskih korisnika i druge poslove financijskog nadzora; provjerava pravilnost primjene zakona, drugih propisa i akata koji su u izravnoj ili neizravnoj vezi s korištenjem sredstava iz financijskih planova izvanproračunski korisnika te poduzima propisane mjere po utvrđenim nezakonitostima i nepravilnostima; provodi istražne radnje po zahtjevu državnog odvjetništva.

5.4.2.2. Odjel za proračunski nadzor jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Odjel za proračunski nadzor jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave obavlja inspekcijski nadzor da li jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koriste proračunska sredstva u skladu sa zakonima i drugim propisima; nadzire da li tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave potpuno i pravodobno naplaćuju prihode iz svoje nadležnosti; nadzire zakonitost zaduživanja i davanja jamstava jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; nadzire zakonitost materijalnog i financijskog poslovanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sukladno zakonima i drugim propisima te obavlja pregled i provjeru računovodstvene, financijske i ostale poslovne dokumentacije; provjerava da li se sredstva državnog proračuna doznačena jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koriste zakonito i u skladu s namjenom za koju su doznačena; obavlja inspekcijski nadzor korištenja sredstava iz fondova Europske unije koja su doznačena jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i druge poslove financijskog nadzora; provjerava pravilnost primjene zakona, drugih propisa i akata koji su u izravnoj ili neizravnoj vezi s korištenjem proračunskih sredstava te poduzima propisane mjere po utvrđenim nezakonitostima i nepravilnostima; provodi istražne radnje po zahtjevu državnog odvjetništva.

5.4.3. Služba za proračunski nadzor trgovačkih društava, pravnih i fizičkih osoba kojima su doznačena proračunska sredstva te financijski nadzor neprofitnih organizacija

Služba za proračunski nadzor trgovačkih društava, pravnih i fizičkih osoba kojima su doznačena proračunska sredstva te financijski nadzor neprofitnih organizacija obavlja inspekcijski nadzor da li trgovačka društva kojima je većinski vlasnik/osnivač država i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koriste proračunska sredstva u skladu s posebnim propisima, odlukama i ugovorima na temelju kojih su doznačena; nadzire da li trgovačka društva u privatnom vlasništvu koriste proračunska sredstva zakonito i u skladu s namjenama za koje su doznačena te u tu svrhu provjerava njihovu računovodstvenu, financijsku i ostalu poslovnu dokumentaciju, nadzire da li druge pravne i fizičke osobe koje primaju sredstva iz proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika koriste navedena sredstva u skladu sa zakonima, drugim propisima, sudskim odlukama i ugovorima te u tu svrhu provjerava njihovu računovodstvenu, financijsku i ostalu poslovnu dokumentaciju; nadzire da li udruge, savezi udruga, strane udruge, zaklade, fundacije, ustanove, komore, sindikati, vjerske i druge zajednice te druge neprofitne organizacije zakonito pribavljaju i koriste proračunska sredstva i sredstva iz drugih izvora; podnosi prijave nadležnim državnim odvjetništvima, odnosno optužne prijedloge radi prekršaja nadležnom tijelu; obavlja inspekcijski nadzor korištenja sredstava iz fondova Europske unije i druge poslove financijskog nadzora; provjerava pravilnost primjene zakona, drugih propisa i akata koji su u izravnoj ili neizravnoj vezi s korištenjem proračunskih sredstava te poduzima propisane mjere po utvrđenim nezakonitostima i nepravilnostima; provodi istražne radnje po zahtjevu državnog odvjetništva.

U Službi za proračunski nadzor trgovačkih društava, pravnih i fizičkih osoba kojima su doznačena proračunska sredstva te financijski nadzor neprofitnih organizacija, ustrojavaju se:

5.4.3.1. Odjel za proračunski nadzor trgovačkih društava, pravnih i fizičkih osoba kojima su doznačena proračunska sredstva

5.4.3.2. Odjel za financijski nadzor neprofitnih organizacija.

5.4.3.1. Odjel za proračunski nadzor trgovačkih društava, pravnih i fizičkih osoba kojima su doznačena proračunska sredstva

Odjel za proračunski nadzor trgovačkih društava, pravnih i fizičkih osoba kojima su doznačena proračunska sredstva obavlja inspekcijski nadzor da li trgovačka društva kojima je većinski vlasnik/osnivač država i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koriste proračunska sredstva u skladu s posebnim propisima, odlukama i ugovorima na temelju kojih su doznačena; nadzire da li trgovačka društva u privatnom vlasništvu te pravne i fizičke osobe koriste proračunska sredstva zakonito i u skladu s namjenama za koje su doznačena te u tu svrhu provjerava njihovu računovodstvenu, financijsku i ostalu poslovnu dokumentaciju; podnosi prijave nadležnim državnim odvjetništvima, odnosno optužne prijedloge radi prekršaja nadležnom tijelu; obavlja inspekcijski nadzor korištenja sredstava iz fondova Europske unije i druge poslove financijskog nadzora; provjerava pravilnost primjene zakona, drugih propisa i akata koji su u izravnoj ili neizravnoj vezi s korištenjem proračunskih sredstava te poduzima propisane mjere po utvrđenim nezakonitostima i nepravilnostima; provodi istražne radnje po zahtjevu državnog odvjetništva.

5.4.3.2. Odjel za financijski nadzor neprofitnih organizacija

Odjel za financijski nadzor neprofitnih organizacija nadzire da li udruge, savezi udruga, strane udruge, zaklade, fundacije, ustanove, komore, sindikati, vjerske i druge zajednice te druge neprofitne organizacije zakonito pribavljaju te koriste proračunska sredstva i sredstva iz drugih izvora zakonito i u skladu s namjenama za koja su doznačena te u tu svrhu provjerava njihovu računovodstvenu, financijsku i ostalu poslovnu dokumentaciju; podnosi prijave nadležnim državnim odvjetništvima, odnosno optužne prijedloge radi prekršaja nadležnom tijelu; obavlja inspekcijski nadzor korištenja sredstava iz fondova Europske unije i druge poslove financijskog nadzora; provjerava pravilnost primjene zakona, drugih propisa i akata koji su u izravnoj ili neizravnoj vezi sa pribavljanjem i korištenjem proračunskih sredstava i sredstava iz drugih izvora te poduzima propisane mjere po utvrđenim nezakonitostima i nepravilnostima; provodi istražne radnje po zahtjevu državnog odvjetništva.

5.4.4. Služba za nadzor koncesija, drugih prihoda iz nadležnosti proračunskih korisnika i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Služba za nadzor koncesija, drugih prihoda iz nadležnosti proračunskih korisnika i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave obavlja poslove praćenja plaćanja naknade za koncesije; obavlja financijski nadzor ovlaštenika koncesije u pogledu zakonitosti, pravilnosti i pravodobnosti obračuna, prijava i uplata naknade za koncesiju po zahtjevima davatelja koncesija, po prijavama i prema podacima iz Registra koncesija; nadzire da li davatelj koncesije poduzima propisane mjere za naplatu naknada za koncesije sukladno ugovoru o koncesiji i posebnim propisima koji se odnose na koncesije, obavlja financijski nadzor zakonitosti, pravilnosti obračuna, prijava i uplata obveza prema proračunu preuzetih ugovorom o zakupu ili drugim aktom temeljem kojega se koristi neko javno dobro te druge poslove financijskog nadzora, podnosi prijave nadležnim državnim odvjetništvima, odnosno optužne prijedloge radi prekršaja nadležnom tijelu; donosi rješenja kojima nalaže uplatu koncesijske naknade te surađuje sa nadležnom ustrojstvenom jedinicom Ministarstva koja vodi Registar koncesija radi usklađivanja stanja duga evidentiranog u Registru sa stanjem utvrđenim financijskim nadzorom; u suradnji s nadležnom ustrojstvenom jedinicom koja vodi Registar koncesija sudjeluje u izradi mišljenja i prijedloga odluka o dodjeli koncesija, kao i mišljenja na ugovore o koncesijama; nadzire da li proračunski korisnici i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave pravodobno i potpuno naplaćuju prihode iz svoje nadležnosti, uplaćuju ih u proračun i izvršavaju sve rashode i izdatke u skladu s namjenama; nadzire da li se prihodi proračuna uplaćuju u proračun u skladu sa zakonom ili drugim propisima te poduzima propisane mjere po utvrđenim nezakonitostima i nepravilnostima; sudjeluje u izradi i daje mišljenja na prijedloge propisa iz područja koncesija i propisa koji imaju utjecaj na pripremu i izvršavanje državnog proračuna; daje upute za rad i koordinira rad unutarnjih ustrojstvenih jedinica; provodi istražne radnje po zahtjevu državnog odvjetništva.

U Službi za nadzor koncesija, drugih prihoda iz nadležnosti proračunskih korisnika i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, ustrojavaju se:

5.4.4.1. Odjel za nadzor koncesija, drugih prihoda iz nadležnosti proračunskih korisnika i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

5.4.4.2. Odjel za nadzor koncesija, drugih prihoda iz nadležnosti proračunskih korisnika i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave – područna jedinica Rijeka

5.4.4.3. Odjel za nadzor koncesija, drugih prihoda iz nadležnosti proračunskih korisnika i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave – područna jedinica Zadar

5.4.4.4. Odjel za nadzor koncesija, drugih prihoda iz nadležnosti proračunskih korisnika i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave – područna jedinica Split

5.4.4.5. Odjel za nadzor koncesija, drugih prihoda iz nadležnosti proračunskih korisnika i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave – područna jedinica Osijek.

5.4.4.1. Odjel za nadzor koncesija, drugih prihoda iz nadležnosti proračunskih korisnika i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Odjel za nadzor koncesija, drugih prihoda iz nadležnosti proračunskih korisnika i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave obavlja poslove praćenja plaćanja naknade za koncesije; obavlja financijski nadzor ovlaštenika koncesije u pogledu zakonitosti, pravilnosti i pravodobnosti obračuna, prijava i uplata naknade za koncesiju po zahtjevima davatelja koncesija, po prijavama i prema podacima iz Registra koncesija; nadzire da li davatelj koncesije poduzima propisane mjere za naplatu naknada za koncesije sukladno ugovoru o koncesiji i posebnim propisima koji se odnose na koncesije, obavlja financijski nadzor zakonitosti, pravilnosti obračuna, prijava i uplata obveza prema proračunu preuzetih ugovorom o zakupu ili drugim aktom temeljem kojega se koristi neko javno dobro te obavlja druge poslove financijskog nadzora; podnosi prijave nadležnim državnim odvjetništvima, odnosno optužne prijedloge radi prekršaja nadležnom tijelu; donosi rješenja kojima nalaže uplatu koncesijske naknade te surađuje sa nadležnom ustrojstvenom jedinicom Ministarstva koja vodi Registar koncesija radi usklađivanja stanja duga evidentiranog u Registru sa stanjem utvrđenim financijskim nadzorom; u suradnji sa nadležnom ustrojstvenom jedinicom koja vodi Registar koncesija sudjeluje u izradi mišljenja i prijedloga odluka o dodjeli koncesija, kao i mišljenja na ugovore o koncesijama; nadzire da li proračunski korisnici i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave pravodobno i potpuno naplaćuju prihode iz svoje nadležnosti, uplaćuju ih u proračun i izvršavaju sve rashode i izdatke u skladu sa namjenama; nadzire da li se prihodi proračuna uplaćuju u proračun u skladu sa zakonom ili drugim propisima te poduzima propisane mjere po utvrđenim nezakonitostima i nepravilnostima; sudjeluje u izradi i daje mišljenja na prijedloge propisa iz područja koncesija i propisa koji imaju utjecaj na pripremu i izvršavanje državnog proračuna; provodi istražne radnje po zahtjevu državnog odvjetništva.

Odjeli za nadzor koncesija, drugih prihoda iz nadležnosti proračunskih korisnika i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave od 5.4.4.2. do 5.4.4.5. obavljaju poslove utvrđene u okviru djelokruga odjela pod 5.4.4.1. na području kako slijedi:

Odjel za nadzor koncesija, drugih prihoda iz nadležnosti proračunskih korisnika i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave – područna jedinica Rijeka za područje Primorsko-goranske, Istarske i Karlovačke županije,

Odjel za nadzor koncesija, drugih prihoda iz nadležnosti proračunskih korisnika i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave – područna jedinica Zadar za područje Zadarske, Ličko-senjske i Šibensko-kninske županije,

Odjel za nadzor koncesija, drugih prihoda iz nadležnosti proračunskih korisnika i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave – područna jedinica Split za područje Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije,

Odjel za nadzor koncesija, drugih prihoda iz nadležnosti proračunskih korisnika i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave – područna jedinica Osijek za područje Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske, Požeško-slavonske, Brodsko-posavske, Virovitičko-podravske i Bjelovarsko-bilogorske županije.

Odjeli za nadzor koncesija, drugih prihoda iz nadležnosti proračunskih korisnika i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave od 5.4.4.2. do 5.4.4.5. mogu obavljati poslove iz svoga djelokruga i na području drugih županija.

5.4.5. Služba za financijski nadzor trgovačkih društava u privatnom vlasništvu kojima su doznačena proračunska sredstva

Služba za financijski nadzor trgovačkih društava u privatnom vlasništvu kojima su doznačena proračunska sredstva provodi nadzor financijskog materijalnog poslovanja trgovačkih društava u privatnom vlasništvu te druge poslove financijskog nadzora; priprema optužne prijedloge radi prekršaja te kaznene prijave nadležnim državnim odvjetništvima; priprema rješenja o povratu/uplati sredstava u državni proračun; izrađuje odgovore na upravne tužbe i priprema žalbe Upravnom sudu Republike Hrvatske po rješenjima iz djelokruga Sektora; izrađuje druge akte i očitovanja po zahtjevu nadležnih tijela; izrađuje i sudjeluje u izradi zakona i drugih propisa iz djelokruga Sektora; izrađuje podneske i druge akte nadležnim pravosudnim tijelima, tijelima državne uprave i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; odgovara na podneske, pritužbe i predstavke građana; provodi istražne radnje po zahtjevu državnog odvjetništva.

5.4.6. Služba za financijski nadzor trgovačkih društava u većinskom vlasništvu države i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravnih osoba s javnim ovlastima

Služba za financijski nadzor trgovačkih društava u većinskom vlasništvu države i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnih osoba s javnim ovlastima obavlja inspekcijski nadzor financijskog poslovanja trgovačkih društava u vlasništvu ili suvlasništvu Republike Hrvatske ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave čiji imatelj dionica ili poslovnih udjela jest Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja pritom ima odlučujući utjecaj na upravljanje ili u odnosu na koju Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ima osnivačka i vlasnička prava; pravnih osoba s javnim ovlastima koje nisu proračunski i izvanproračunski korisnici; obavlja druge poslove financijskog nadzora, te u tu svrhu provjerava njihovu računovodstvenu, financijsku i ostalu poslovnu dokumentaciju; podnosi prijave nadležnim državnim odvjetništvima, odnosno optužne prijedloge radi prekršaja nadležnom tijelu; provjerava pravilnost primjene zakona, drugih propisa i akata koji se odnose na financijsko poslovanje trgovačkih društava u većinskom vlasništvu države ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnih osoba s javnim ovlastima koje nisu proračunski i izvanproračunski korisnici; poduzima propisane mjere po utvrđenim nezakonitostima i nepravilnostima; u suradnji s ustrojstvenom jedinicom Ministarstva nadležnom za gospodarstvo daje mišljenja na godišnje financijske izvještaje trgovačkih društava kojima je osnivač/vlasnik država te pravnih osoba s javnim ovlastima koje nisu proračunski i izvanproračunski korisnici; provodi istražne radnje po zahtjevu državnog odvjetništva.

U Službi za financijski nadzor trgovačkih društava u većinskom vlasništvu države i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravnih osoba s javnim ovlastima, ustrojavaju se:

5.4.6.1. Odjel za financijski nadzor trgovačkih društava u većinskom vlasništvu države i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

5.4.6.2. Odjel za financijski nadzor pravnih osoba s javnim ovlastima.

5.4.6.1. Odjel za financijski nadzor trgovačkih društava u većinskom vlasništvu države i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Odjel za financijski nadzor trgovačkih društava u većinskom vlasništvu države i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave obavlja inspekcijski nadzor financijskog poslovanja trgovačkih društava u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu Republike Hrvatske ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave čiji imatelj dionica ili poslovnih udjela jest Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja pritom ima odlučujući utjecaj na upravljanje ili u odnosu na koju Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ima osnivačka i vlasnička prava, obavlja druge poslove financijskog nadzora, te u tu svrhu provjerava njihovu računovodstvenu, financijsku i ostalu poslovnu dokumentaciju; podnosi prijave nadležnim državnim odvjetništvima, odnosno optužne prijedloge radi prekršaja nadležnom tijelu; provjerava pravilnost primjene zakona, drugih propisa i akata koji se odnose na financijsko poslovanje trgovačkih društava u većinskom vlasništvu države ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; poduzima propisane mjere po utvrđenim nezakonitostima i nepravilnostima; u suradnji s ustrojstvenom jedinicom Ministarstva nadležnom za gospodarstvo daje mišljenja na godišnje financijske izvještaje trgovačkih društava kojima je osnivač/vlasnik država; provodi istražne radnje po zahtjevu državnog odvjetništva.

5.4.6.2. Odjel za financijski nadzor pravnih osoba s javnim ovlastima

Odjel za financijski nadzor pravnih osoba s javnim ovlastima obavlja inspekcijski nadzor financijskog poslovanja pravnih osoba s javnim ovlastima koje nisu proračunski i izvanproračunski korisnici; obavlja druge poslove financijskog nadzora, te u tu svrhu provjerava njihovu računovodstvenu, financijsku i ostalu poslovnu dokumentaciju; podnosi prijave nadležnim državnim odvjetništvima, odnosno optužne prijedloge radi prekršaja nadležnom tijelu; provjerava pravilnost primjene zakona, drugih propisa i akata koji se odnose na financijsko poslovanje pravnih osoba s javnim ovlastima koje nisu proračunski i izvanproračunski korisnici; poduzima propisane mjere po utvrđenim nezakonitostima i nepravilnostima; u suradnji s ustrojstvenom jedinicom Ministarstva nadležnom za gospodarstvo daje mišljenja na godišnje financijske izvještaje pravnih osoba s javnim ovlastima koje nisu proračunski i izvanproračunski korisnici; provodi istražne radnje po zahtjevu državnog odvjetništva.

5.4.7. Služba za financijski nadzor rokova ispunjenja novčanih obveza kod poduzetnika i osoba javnog prava i nadzor nad pokretanjem postupka i financijskim poslovanjem tijekom postupka predstečajne nagodbe

Služba za financijski nadzor rokova ispunjenja novčanih obveza kod poduzetnika i osoba javnog prava i nadzor nad pokretanjem postupka i financijskim poslovanjem tijekom postupka predstečajne nagodbe obavlja inspekcijski nadzor financijskog poslovanja kod poduzetnika i osoba javnog prava u pogledu rokova ispunjenja novčanih obveza u ugovorima među poduzetnicima te ugovorima između poduzetnika i osoba javnog prava; provodi nadzor nad plaćanjima koja provodi poduzetnik u uvjetima nelikvidnosti; obavlja nadzor da li je poduzetnik pokrenuo postupak predstečajne nagodbe kada su za to ispunjeni propisani uvjeti; utvrđuje podnosi li poduzetnik prijedlog za sklapanje predstečajne nagodbe u propisanom roku; provodi nadzor nad plaćanjima koja dužnik obavlja po otvaranju postupka predstečajne nagodbe; provodi nadzor nad provođenjem plana financijskog restrukturiranja; provodi nadzor nad evidentiranjem računovodstvenog učinka predstečajne nagodbe i druge poslove financijskog nadzora, te u tu svrhu provjerava računovodstvenu, financijsku i ostalu poslovnu dokumentaciju; podnosi prijave nadležnim državnim odvjetništvima, odnosno optužne prijedloge radi prekršaja nadležnom tijelu; provjerava pravilnost primjene zakona, drugih propisa i akata koji se odnose na financijsko poslovanje poduzetnika i osoba javnog prava; poduzima propisane mjere po utvrđenim nezakonitostima i nepravilnostima; provodi istražne radnje po zahtjevu državnog odvjetništva.

U Službi za financijski nadzor rokova ispunjenja novčanih obveza kod poduzetnika i osoba javnog prava i nadzor nad pokretanjem postupka i financijskim poslovanjem tijekom postupka predstečajne nagodbe, ustrojavaju se:

5.4.7.1. Odjel za financijski nadzor rokova ispunjenja novčanih obveza kod poduzetnika i osoba javnog prava

5.4.7.2. Odjel za financijski nadzor nad pokretanjem i postupkom predstečajne nagodbe.

5.4.7.1. Odjel za financijski nadzor rokova ispunjenja novčanih obveza kod poduzetnika i osoba javnog prava

Odjel za financijski nadzor rokova ispunjenja novčanih obveza kod poduzetnika i osoba javnog prava obavlja inspekcijski nadzor financijskog poslovanja kod poduzetnika i osoba javnog prava u pogledu rokova ispunjenja novčanih obveza u ugovorima među poduzetnicima te ugovorima između poduzetnika i osoba javnog prava i druge poslove financijskog nadzora te u tu svrhu provjerava računovodstvenu, financijsku i ostalu poslovnu dokumentaciju; podnosi prijave nadležnim državnim odvjetništvima, odnosno optužne prijedloge radi prekršaja nadležnom tijelu; provjerava pravilnost primjene zakona, drugih propisa i akata koji se odnose na financijsko poslovanje poduzetnika i osoba javnog prava; poduzima propisane mjere po utvrđenim nezakonitostima i nepravilnostima; provodi istražne radnje po zahtjevu državnog odvjetništva.

5.4.7.2. Odjel za financijski nadzor nad pokretanjem i postupkom predstečajne nagodbe

Odjel za financijski nadzor nad pokretanjem i postupkom predstečajne nagodbe provodi nadzor nad plaćanjima koja provodi poduzetnik u uvjetima nelikvidnosti; obavlja nadzor da li je poduzetnik pokrenuo postupak predstečajne nagodbe kada su za to ispunjeni propisani uvjeti; utvrđuje podnosi li poduzetnik prijedlog za sklapanje predstečajne nagodbe u propisanom roku; provodi nadzor nad plaćanjima koja dužnik obavlja po otvaranju postupka predstečajne nagodbe; provodi nadzor nad provođenjem plana financijskog restrukturiranja; provodi nadzor nad evidentiranjem računovodstvenog učinka predstečajne nagodbe i druge poslove financijskog nadzora, te u tu svrhu provjerava računovodstvenu, financijsku i ostalu poslovnu dokumentaciju; podnosi prijave nadležnim državnim odvjetništvima, odnosno optužne prijedloge radi prekršaja nadležnom tijelu; provjerava pravilnost primjene zakona, drugih propisa i akata koji se odnose na financijsko poslovanje poduzetnika i osoba javnog prava; poduzima propisane mjere po utvrđenim nezakonitostima i nepravilnostima; provodi istražne radnje po zahtjevu državnog odvjetništva.«.

Članak 10.

Članak 25. mijenja se i glasi:

»Samostalni sektor za drugostupanjski upravni postupak je ustrojstvena jedinica Ministarstva koja rješava o žalbama protiv upravnih akata Porezne uprave, Carinske uprave i upravnih akata upravnih tijela županija i velikih gradova propisanih posebnim zakonima i rješava o žalbama protiv upravnih akata ustrojstvenih jedinica Ministarstva; rješava povodom žalbi protiv rješenja u postupku predstečajne nagodbe; provodi postupak povodom izvanrednih pravnih lijekova; donosi rješenja u provedbi upravnog nadzora nad zakonitošću upravnih akata Porezne uprave i Carinske uprave; daje odgovore na tužbe povodom pokrenutih upravnih sporova i zastupa Ministarstvo pred upravnim sudovima povodom pokrenutih upravnih sporova protiv upravnih akata iz djelokruga Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak; postupa po podnescima u neupravnim predmetima; surađuje u pripremi nacrta prijedloga zakona i međunarodnih ugovora iz područja poreza i carina te u pripremi stručnih uputa radi jedinstvenog postupanja u upravnom postupku; prati primjenu poreznih i carinskih propisa te inicira njihovu izmjenu; sustavno prati međunarodne ugovore sklopljene u području poreza i carina; prati europske smjernice u postupcima oporezivanja i carinjenja prati i analizira sudsku praksu Europskog suda.

U Samostalnom sektoru za drugostupanjski upravni postupak, ustrojavaju se:

6.1. Služba za drugostupanjski porezni postupak i zastupanje

6.2. Služba za drugostupanjski postupak u predmetima carina, trošarina, koncesija, predstečajnih nagodbi i zastupanje

6.3. Služba za drugostupanjski postupak u poreznim nadzorima i zastupanje.

6.1. Služba za drugostupanjski porezni postupak i zastupanje

Služba za drugostupanjski porezni postupak i zastupanje provodi drugostupanjski postupak i donosi rješenja povodom žalbi protiv rješenja i zaključaka donesenih u predmetima oporezivanja dohotka, dobiti, poreza na dodanu vrijednost, obveznih doprinosa, poreza na promet nekretnina, lokalnih poreza, ovrhe i prekograničnog oporezivanja; provodi postupak povodom izvanrednih pravnih lijekova; priprema stručne podloge za donošenje drugostupanjskih upravnih akata; priprema odgovore na tužbe u upravnom sporu; obavlja poslove zastupanja pred nadležnim upravnim sudom; donosi rješenja u izvršenju sudskih odluka; prati primjenu poreznih propisa te inicira njihovu izmjenu i postupa po podnescima u neupravnim predmetima.

U Službi za drugostupanjski porezni postupak i zastupanje, ustrojavaju se:

6.1.1. Odjel za poreze, doprinose i ovrhu

6.1.2. Odjel za porez na promet nekretnina

6.1.3. Odjel za lokalne poreze i prekogranično oporezivanje.

6.1.1. Odjel za poreze, doprinose i ovrhu

Odjel za poreze, doprinose i ovrhu provodi drugostupanjski postupak i donosi rješenja o žalbama protiv rješenja i zaključaka donesenih u predmetima oporezivanja dohotka, dobiti, poreza na dodanu vrijednost i utvrđivanja obveznih doprinosa; rješava povodom žalbi protiv rješenja o ovrsi; provodi postupak povodom izvanrednih pravnih lijekova u predmetima oporezivanja dohotka, dobiti, poreza na dodanu vrijednost, utvrđivanja obveznih doprinosa te ovrhe; priprema stručne podloge za donošenje drugostupanjskih upravnih akata u predmetima oporezivanja dohotka, dobiti, poreza na dodanu vrijednost, utvrđivanja obveznih doprinosa te ovrhe; priprema odgovore na tužbe u upravnom sporu i donosi rješenja u izvršenju sudskih odluka u predmetima oporezivanja dohotka, dobiti, poreza na dodanu vrijednost, utvrđivanja obveznih doprinosa te ovrhe; prati primjenu poreznih propisa te inicira izmjenu propisa iz područja oporezivanja dohotka, dobiti, poreza na dodanu vrijednost, utvrđivanja obveznih doprinosa te ovrhe.

6.1.2. Odjel za porez na promet nekretnina

Odjel za porez na promet nekretnina provodi drugostupanjski postupak i donosi rješenja o žalbama protiv rješenja i zaključaka donesenih u predmetima poreza na promet nekretnina; provodi postupak povodom izvanrednih pravnih lijekova u predmetima poreza na promet nekretnina; priprema stručne podloge za donošenje drugostupanjskih upravnih akata u predmetima poreza na promet nekretnina; priprema odgovore na tužbe u upravnom sporu i donosi rješenja u izvršenju sudskih odluka u predmetima poreza na promet nekretnina; prati primjenu poreznih propisa te inicira izmjenu propisa iz područja poreza na promet nekretnina.

6.1.3. Odjel za lokalne poreze i prekogranično oporezivanje

Odjel za lokalne poreze i prekogranično oporezivanje provodi drugostupanjski postupak i donosi rješenja o žalbama protiv rješenja i zaključaka donesenih u predmetima lokalnih poreza i prekograničnog oporezivanja; provodi postupak povodom izvanrednih pravnih lijekova u predmetima lokalnih poreza i prekograničnog oporezivanja; priprema stručne podloge za donošenje drugostupanjskih upravnih akata u predmetima lokalnih poreza i prekograničnog oporezivanja; priprema odgovore na tužbe u upravnom sporu i donosi rješenja u izvršenju sudskih odluka u predmetima lokalnih poreza i prekograničnog oporezivanja; prati primjenu poreznih propisa te inicira izmjenu propisa iz područja lokalnih poreza i prekograničnog oporezivanja; prati i analizira sudsku praksu Europskog suda.

6.2. Služba za drugostupanjski postupak u predmetima carina, trošarina, koncesija, predstečajnih nagodbi i zastupanje

Služba za drugostupanjski postupak u predmetima carina, trošarina, koncesija, predstečajnih nagodbi i zastupanje provodi drugostupanjski postupak i donosi rješenja povodom žalbi protiv rješenja i zaključaka u predmetima naplate carine i drugih davanja koja se plaćaju pri uvozu ili izvozu robe, a imaju isti učinak kao i sama carina, postupku provoza robe, carinskog skladištenja, unutarnje proizvodnje, prerade robe pod carinskim nadzorom, privremenog uvoza robe, vanjske proizvodnje robe, u predmetima obračunavanja, naplaćivanja i povrata trošarina pri uvozu trošarinske robe, te nadzora primjene trošarinskog zakona, obračunavanja, naplaćivanja i povrata trošarina pri proizvodnji trošarinskih proizvoda koji se proizvode na području Republike Hrvatske; rješava povodom žalbi protiv rješenja u postupku predstečajne nagodbe; donosi rješenja povodom žalbi u predmetima naknada za koncesije; donosi rješenja povodom žalbi u predmetima zastare, odgode, obročne otplate, reprograma ili otpisa javnih davanja; provodi postupak povodom izvanrednih pravnih lijekova; priprema stručne podloge za donošenje drugostupanjskih upravnih akata; priprema odgovore na tužbe u upravnom sporu; obavlja poslove zastupanja pred nadležnim upravnim sudom; donosi rješenja u izvršenju sudskih odluka; rješava o žalbama protiv rješenja iz nadležnosti Ministarstva; postupa po podnescima u neupravnim predmetima.

U Službi za drugostupanjski postupak u predmetima carina, trošarina, koncesija, predstečajnih nagodbi i zastupanje ustrojavaju se:

6.2.1. Odjel za carine, trošarine i koncesije

6.2.2. Odjel za zastaru, reprogram, robe i usluge te predstečajne nagodbe.

6.2.1. Odjel za carine, trošarine i koncesije

Odjel za carine, trošarine i koncesije provodi drugostupanjski postupak i donosi rješenja povodom žalbi protiv rješenja i zaključaka u predmetima naplate carine i drugih davanja koja se plaćaju pri uvozu ili izvozu robe, a imaju isti učinak kao i sama carina; postupak provoza robe, carinskog skladištenja, unutarnje proizvodnje, prerade robe pod carinskim nadzorom, privremeni uvoz robe, vanjska proizvodnja robe, u predmetima obračunavanja, naplaćivanja i povrata trošarina pri uvozu trošarinske robe, te postupke nadzora primjene trošarinskog zakona, obračunavanja, naplaćivanja i povrata trošarina pri proizvodnji trošarinskih proizvoda koji se proizvode na području Republike Hrvatske; donosi rješenja povodom žalbi u predmetima naknada za koncesije; provodi postupak povodom izvanrednih pravnih lijekova; priprema stručne podloge za donošenje drugostupanjskih upravnih akata; priprema odgovore na tužbe u upravnom sporu i donosi rješenja u izvršenju sudskih odluka.

6.2.2. Odjel za zastaru, reprogram, robe i usluge te predstečajne nagodbe

Odjel za zastaru, reprogram, robe i usluge te predstečajne nagodbe provodi drugostupanjski postupak i donosi rješenja povodom žalbi protiv rješenja i zaključaka u predmetima zastare, odgode, obročne otplate, reprograma ili otpisa javnih davanja; u predmetima roba i usluga; rješava povodom žalbi protiv rješenja u postupku predstečajne nagodbe; rješava o žalbama protiv rješenja i zaključaka iz djelokruga Ministarstva; provodi postupak povodom izvanrednih pravnih lijekova; priprema stručne podloge za donošenje drugostupanjskih upravnih akata; priprema odgovore na tužbe u upravnom sporu i donosi rješenja u izvršenju sudskih odluka.

6.3. Služba za drugostupanjski postupak u poreznim nadzorima i zastupanje

Služba za drugostupanjski postupak u poreznim nadzorima i zastupanje provodi drugostupanjski postupak povodom žalbi protiv rješenja i zaključaka donesenih u postupku nadzora poreza i drugih javnih davanja; rješava žalbe protiv rješenja ustrojstvenih jedinica Ministarstva; provodi postupak povodom izvanrednih pravnih lijekova; priprema odgovore na tužbe u upravnom sporu; obavlja poslove zastupanja pred nadležnim upravnim sudom; donosi rješenja u izvršenju sudskih odluka; postupa po podnescima u neupravnim predmetima; surađuje u pripremi nacrta prijedloga zakona i međunarodnih ugovora iz područja poreza i carina; prati primjenu poreznih i carinskih propisa te inicira njihovu izmjenu, sustavno prati međunarodne ugovore sklopljene u području poreza i carina; prati europske smjernice u postupcima oporezivanja i carinjenja.

U Službi za drugostupanjski postupak u poreznim nadzorima i zastupanje, ustrojavaju se:

6.3.1. Odjel za vođenje drugostupanjskog postupka u velikim i srednjim nadzorima

6.3.2. Odjel za vođenje drugostupanjskog postupka u malim nadzorima

6.3.3. Područna jedinica Rijeka

6.3.4. Područna jedinica Split

6.3.5. Područna jedinica Osijek.

6.3.1. Odjel za vođenje drugostupanjskog postupka u velikim i srednjim nadzorima

Odjel za vođenje drugostupanjskog postupka u velikim i srednjim nadzorima provodi drugostupanjski upravni postupak povodom žalbi protiv rješenja i upravnih akata u predmetima poreznog nadzora u kojima je poreznim nadzorom utvrđen ukupni iznos manje obračunatih ili uplaćenih javnih davanja veći od 500.000,00 kuna; protiv rješenja ustrojstvenih jedinica Ministarstva; provodi postupak povodom izvanrednih pravnih lijekova; obavlja poslove zastupanja pred upravnim sudovima povodom pokrenutih upravnih sporova; priprema odgovore na tužbe u upravnom sporu; donosi rešenja u izvršenju sudskih odluka.

6.3.2. Odjel za vođenje drugostupanjskog postupka u malim nadzorima

Odjel za vođenje drugostupanjskog postupka u malim nadzorima provodi drugostupanjski postupak povodom žalbi protiv rješenja i upravnih akata u predmetima poreznog nadzora u kojima je poreznim nadzorom utvrđen ukupni iznos manje obračunatih ili uplaćenih javnih 500.000,00 kuna ili manje; provodi postupak povodom izvanrednih pravnih lijekova; obavlja poslove zastupanja pred upravnim sudovima povodom pokrenutih upravnih sporova; priprema odgovore na tužbe u upravnom sporu; donosi rješenja u izvršenju sudskih odluka.

U područnim jedinicama Rijeka, Split i Osijek poslove iz djelokruga Službe obavljaju samostalni izvršitelji.«.

Članak 11.

Članak 27. mijenja se i glasi:

»Porezna uprava je upravna organizacija u sastavu Ministarstva financija čija je temeljna zadaća primjena i nadzor primjene poreznih propisa i propisa o prikupljanju doprinosa.

Porezna uprava djeluje pod nazivom: Ministarstvo financija, Porezna uprava.

Porezna uprava priprema i izrađuje nacrte prijedloga zakona i drugih propisa radi unapređenja poreznog sustava i učinkovitijeg ubiranja poreza i doprinosa, predlaže promjene porezne politike, poreznih i drugih propisa, prikuplja i obrađuje podatke o porezima i doprinosima te obavlja naplatu i porezni nadzor.

Porezna uprava daje stručna mišljenja i objašnjenja u pojedinačnim predmetima o primjeni propisa iz djelokruga Porezne uprave.

Porezna uprava sudjeluje u radu institucija Europske unije radi provođenja zajedničke porezne politike.

Porezna uprava obavlja poslove administrativne suradnje s državama članicama Europske unije i drugim državama na temelju međunarodnih ugovora, sudjeluje u pripremi i sklapanju međunarodnih ugovora te surađuje s međunarodnim organizacijama.

Porezna uprava obavlja upravne i druge stručne poslove u primjeni poreznih propisa što se odnose na: utvrđivanje pravodobnosti, zakonitosti i pravilnosti podnesenih poreznih prijava, zaprimanje prijava, evidentiranje obveza u poreznom knjigovodstvu, naplatu i povrat poreza, doprinosa i drugih javnih davanja; prikupljanje podataka od nositelja osiguranja i Središnjeg registra osiguranika o osiguranicima kojima se obveza doprinosa utvrđuje rješenjem, o obveznicima podnošenja prijave na obvezna osiguranja, o osobama prijavljenim na obvezna osiguranja te o osnovi osiguranja i datumu početka i prestanka obveznog osiguranja; utvrđivanje i analizu rizika u poštivanju poreznih propisa i ispunjavanju poreznih obveza, doprinosa i drugih javnih davanja; zaprimanje podataka o obračunanim obvezama od drugih obveznika obračunavanja doprinosa i evidentiranje nastalih obveza; izvješćivanje nositelja osiguranja i Središnjeg registra osiguranika, ovisno o njihovoj nadležnosti propisanoj posebnim propisima, o utvrđenoj osnovici, obračunanim i naplaćenim doprinosima; provjera činjenica bitnih za oporezivanje; utvrđivanje porezne osnovice i porezne obveze; provođenje provjere, neizravnog nadzora i poreznog nadzora te nadzor obračunavanja poreza, doprinosa i drugih javnih davanja; otkrivanje, sprječavanje i suzbijanje poreznih prijevara i porezno kaznenih djela; provođenje postupka naplate i ovrhe radi naplate poreza, doprinosa i drugih javnih davanja te poslovi vezani uz stečajni postupak i postupak predstečajne nagodbe; provođenje mjera osiguranja naplate; izdavanje prekršajnih naloga, podnošenje optužnih prijedloga za pokretanje prekršajnog postupka i podnošenje kaznenih prijava; vođenje prekršajnog postupka u prvom stupnju zbog povrede poreznih propisa i propisa o plaćanju doprinosa; vođenje registra poreznih obveznika; izdavanje potvrda o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju; izradu stajališta Republike Hrvatske u radu Vijeća Europske unije i Europskog vijeća te u postupcima zbog povrede prava Europske unije; provođenje međunarodnih ugovora iz područja poreza; međuinstitucionalnu suradnju razmjenom podataka o imovini s javnopravnim tijelima koja vode službene evidencije o vlasništvu imovine osoba u cilju praćenja pravilnog utvrđivanja porezne osnovice i ispunjenja poreznih obveza; određivanje i dodjeljivanje osobnoga identifikacijskog broja, izdavanje potvrde o osobnom identifikacijskom broju, vođenje Evidencije o osobnim identifikacijskim brojevima te podnošenje optužnih prijedloga i vođenje prekršajnih postupaka u prvom stupnju zbog povrede propisa o osobnom identifikacijskom broju; razmjena podataka u realnom vremenu o osobama upisanim u Evidenciju o osobnim identifikacijskim brojevima s nadležnim javnopravnim tijelima, radi određivanja i dodjeljivanja osobnoga identifikacijskog broja, na temelju uspostavljenog sustava elektroničkog pristupa podacima; prikupljanje i evidentiranje podataka o neoporezivim primicima, odnosno primicima koji ne podliježu oporezivanju; izrada nacrta prijedloga propisa iz djelokruga igara na sreću, zabavnih igara i nagradnih igara, provođenje natječaja za igre na sreću te izdavanje odobrenja u vezi s priređivanjem igara na sreću, zabavnih i nagradnih igara; izgradnja, unaprjeđenje i korištenje cjelokupnog informacijskog sustava Porezne uprave; uspostava i razvijanje sustava servisa poreznim obveznicima radi lakšeg izvršenja poreznih obveza i korištenje poreznog informacijskog sustava te uspostavu sustava servisa poreznim obveznicima radi lakšeg ostvarivanja prava i ispunjenja obveza; čuvanje ili prodaja oduzetih predmeta u prekršajnom postupku po pravomoćnoj odluci nadležnog tijela.

Porezna uprava može obavljati poslove nadzora po zahtjevima drugih država članica Europske unije i drugih država temeljem međunarodnih ugovora.

Porezna uprava može obavljati poslove evidentiranja, utvrđivanja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza koji u cijelosti pripadaju jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, drugih javnih davanja i ostalih davanja propisanih zakonom.

Porezna uprava provodi naplatu i ovrhu radi naplate proračunskih prihoda koje u postupku financijskog nadzora (radi zakonitosti, pravilnosti i pravodobnosti obračuna, prijava i uplata proračunskih prihoda i naknada propisanih posebnim zakonima) utvrde ustrojstvene jedinice Ministarstva, ovrhu radi naplate drugih javnih davanja po zahtjevima tijela državne uprave i sudova u skladu s posebnim zakonima, ovrhu po zahtjevima drugih država članica Europske unije i drugih država temeljem međunarodnih ugovora te obavlja ostale poslove stavljene u nadležnost Porezne uprave posebnim propisima.«.

Članak 12.

Članak 28. mijenja se i glasi:

»U Poreznoj upravi ustrojavaju se: Središnji ured, područni uredi i ispostave područnih ureda.

Područni uredi ustrojavaju se za obavljanje poslova Porezne uprave na određenom teritorijalnom području za područje više županija.

Za obavljanje poslova iz djelokruga područnih ureda osnivaju se ispostave.

Ispostava je stvarno i mjesno nadležna za porezne obveznike sa sjedištem, odnosno prebivalištem na području tih ispostava.

Ispostave se ustrojavaju za područje jednog ili više gradova, jedne ili više općina ili jedne ili više gradskih četvrti, odnosno dijelova gradskih četvrti.«.

Članak 13.

Naslov iznad članka 29. i članak 29. mijenjaju se i glase:

»1. SREDIŠNJI URED

Članak 29.

Središnji ured Porezne uprave obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na predlaganje promjena porezne politike, poreznih propisa i propisa koji uređuju prikupljanje doprinosa te drugih propisa, pripremu i izradu nacrta prijedloga zakona i podzakonskih općih akata radi unapređenja poreznog sustava i učinkovitijeg ubiranja poreza i doprinosa; utvrđivanje i analizu rizika u poštivanju poreznih propisa i ispunjavanju poreznih obveza; praćenje provedbe propisa i donošenje uputa, mišljenja, naputaka, metodologija rada i smjernica za ujednačenu, pravilnu, pravodobnu i učinkovitu primjenu propisa iz nadležnosti Porezne uprave; prikupljanje, čuvanje i obradu podataka o utvrđenim i naplaćenim porezima i doprinosima, danim oslobođenjima i olakšicama; prikupljanje, čuvanje i obradu podatka o osiguranicima kojima se obveza doprinosa utvrđuje rješenjem, o obveznicima podnošenja prijave i o prijavljenim osobama, o osnovi osiguranja i datumu početka i prestanka obveze doprinosa; utvrđivanje, nadzor i naplatu poreza, doprinosa i drugih javnih davanja kod velikih poreznih obveznika; koordiniranje i nadziranje rada područnih ureda, pružanje stručne pomoći te praćenje zakonitosti i pravilnosti primjene poreznih propisa, propisa koji uređuju prikupljanje doprinosa i drugih propisa koji uređuju područje naplate, ovrhe, predstečajne nagodbe, stečajeva i likvidacije; koordiniranje provođenja i provođenje postupka provjere, neizravnog nadzora te poreznog nadzora; koordiniranje provođenja postupka naplate i ovršnog postupka; pripremanje prijedloga stajališta Republike Hrvatske za prijedloge zakonodavnih i drugih pravnih akata Europske unije; osiguravanje međunarodne pravne pomoći, proučavanje poreznih sustava i sustava prikupljanja doprinosa drugih država i suradnju s međunarodnim organizacijama i strukovnim udruženjima; administrativnu suradnju s državama članicama Europske unije i trećim državama na području oporezivanja i naplate; pripremanje, sklapanje i provođenje međunarodnih ugovora; izgradnja, unaprjeđenje i korištenje cjelokupnog informacijskog sustava Porezne uprave; uspostava, razvijanje i koordiniranje sustava servisa poreznim obveznicima radi lakšeg izvršenja poreznih obveza te razvijanje komunikacije s javnošću; davanje odobrenja za priređivanje igara na sreću, zabavnih i nagradnih igara te koordiniranje provođenja i provođenje nadzora nad priređivanjem igara na sreću, zabavnih i nagradnih igara; koordiniranje međuinstitucionalne suradnje razmjenom podataka o imovini s javnopravnim tijelima koja vode službene evidencije o vlasništvu imovine osoba u cilju praćenja pravilnog utvrđivanja porezne osnovice i ispunjenja poreznih obveza; koordiniranje razmjene podataka o osobama putem uspostavljenog sustava elektroničkog pristupa podacima upisanim u Evidenciju o osobnim identifikacijskim brojevima s nadležnim javnopravnim tijelima; razvijanje i unapređivanje metoda i tehnika nadzora, suzbijanja, sprječavanja i otkrivanja prijevara i porezno kaznenih djela u nadležnosti Porezne uprave; izdavanje prekršajnih naloga, podnošenje optužnih prijedloga i podnošenje kaznenih prijava; koordinacija ustrojstvenih jedinica područnih ureda za vođenje prekršajnih postupaka; razvijanje i unaprjeđivanje postupka samooporezivanja te metoda i tehnika kontrole samooporezivanja poreznih obveznika; provedba unutarnjeg nadzora i unutarnje kontrole zakonitosti postupanja Porezne uprave; opće, pravne, financijske poslove i upravljanje ljudskim potencijalima; obavljanje i drugih poslova određenih Zakonom o Poreznoj upravi ili drugim propisima.

U Središnjem uredu Porezne uprave, ustrojavaju se:

1.1. Sektor za normativnu djelatnost i samooporezivanje

1.1.1. Služba za porez na dodanu vrijednost

1.1.2. Služba za porez na dobit, dohodak i doprinose

1.1.3. Služba za kontrolu samooporezivanja

1.1.4. Služba za osobni identifikacijski broj, fiskalizaciju, nekretnine, lokalne poreze i ostala javna davanja

1.1.5. Služba za opći porezni zakon, porezni postupak i prekršaje

1.1.6. Služba za sustav servisa poreznim obveznicima

1.1.7. Služba za elektroničke servise i publikacije

1.1.8. Služba – Pozivni centar

1.1.9. Služba za igre na sreću

1.1.10. Služba za zabavne i nagradne igre

1.2. Sektor za poslovne procese utvrđivanja poreza i razvoj informacijskog sustava

1.2.1. Služba za utvrđivanje poreza

1.2.2. Služba za porezne evidencije

1.2.3. Služba za poreznu statistiku i izvješćivanje

1.2.4. Služba za registre i druge opće podatke

1.2.5. Služba za postupke, evidencije i statistike sustava osobnog identifikacijskog broja

1.2.6. Služba za održavanje i unaprjeđenje rada sustava

1.2.7. Služba za razvoj i implementaciju poslovnih rješenja

1.2.8. Služba za uvođenje u rad i pomoć korisnicima

1.3. Sektor za nadzor

1.3.1. Služba za razvoj, analizu rizika, planiranje i izvješćivanje

1.3.2. Služba za nadzor poreza na dodanu vrijednost i borbu protiv prijevara u PDV-u

1.3.3. Služba za nadzor poreza na dobit i računovodstva

1.3.4. Služba za nadzor poreza na dohodak i doprinose

1.3.5. Služba za podršku nadzornim aktivnostima

1.3.6. Služba za otkrivanje porezno kaznenih djela

1.3.7. Služba za otkrivanje porezno kaznenih djela Centar

1.3.8. Služba za otkrivanje porezno kaznenih djela Sjever

1.3.9. Služba za otkrivanje porezno kaznenih djela Istok

1.3.10. Služba za otkrivanje porezno kaznenih djela Zapad

1.3.11. Služba za otkrivanje porezno kaznenih djela Jug

1.4. Sektor za naplatu

1.4.1. Služba za naplatu

1.4.2. Služba za ovrhu

1.4.3. Služba za stečajeve i likvidacije

1.4.4. Služba za usklađivanje i ujednačavanje rada ovršnog postupka

1.5. Sektor za upravljanje ljudskim potencijalima, financije i pravne poslove

1.5.1. Služba za planiranje i upravljanje ljudskim potencijalima

1.5.2. Služba za razvoj i stručno usavršavanje ljudskih potencijala

1.5.3. Služba za opće poslove

1.5.3.1. Odjel – Pisarnica

1.5.4. Služba za pravne poslove

1.5.5. Služba za računovodstvene poslove

1.5.6. Služba za javnu nabavu

1.6. Sektor za europske poslove i međunarodnu suradnju

1.6.1. Služba za europske poslove

1.6.2. Služba za međunarodnu razmjenu informacija

1.6.3. Služba za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja

1.6.4. Služba za registriranje i povrat PDV-a stranim poreznim obveznicima

1.7. Sektor za strategiju, unutarnju kontrolu i unutarnji nadzor

1.7.1. Služba za strateško planiranje i organizaciju

1.7.2. Služba za upravljanje programima i promjenama

1.7.3. Služba za upravljanje rizicima

1.7.4. Služba za praćenje učinkovitosti

1.7.5. Služba za unutarnju kontrolu

1.7.5.1. Odjel za unutarnju kontrolu Centar

1.7.5.2. Odjel za unutarnju kontrolu Sjever – područna jedinica Varaždin

1.7.5.3. Odjel za unutarnju kontrolu Istok – područna jedinica Osijek

1.7.5.4. Odjel za unutarnju kontrolu Zapad – područna jedinica Rijeka

1.7.5.5. Odjel za unutarnju kontrolu Jug – područna jedinica Split

1.7.6. Služba za unutarnji nadzor

1.8. Ured za velike porezne obveznike

1.8.1. Služba za utvrđivanje i naplatu poreza i doprinosa I

1.8.2. Služba za utvrđivanje i naplatu poreza i doprinosa II

1.8.3. Služba za ovrhu

1.8.4. Služba za podršku poslovanju

1.8.5. Služba za nadzor velikih poreznih obveznika

1.8.5.1. Odjel za nadzor velikih poreznih obveznika I

1.8.5.2. Odjel za nadzor velikih poreznih obveznika II

1.8.5.3. Odjel za nadzor velikih poreznih obveznika III

1.8.6. Služba za velike porezne obveznike Istok

1.8.7. Služba za velike porezne obveznike Zapad

1.8.8. Služba za velike porezne obveznike Jug.«.

Članak 14.

Naslov iznad članka 30. i članak 30. mijenjaju se i glase:

»1.1. SEKTOR ZA NORMATIVNU DJELATNOST I SAMOOPOREZIVANJE

Članak 30.

Sektor za normativnu djelatnost i samooporezivanje obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na predlaganje promjena porezne politike, poreznih propisa i drugih propisa u svezi s porezom na dodanu vrijednost radi unaprjeđenja poreznog sustava i učinkovitijeg ubiranja poreza i doprinosa; sustavno prati primjene poreznih propisa i propisa o doprinosima te osigurava jedinstveno postupanje u provedbi zakona i podzakonskih propisa; predlaže donošenje i izradu nacrta naputaka u primjeni poreznih propisa i propisa koji uređuju prikupljanje doprinosa; pruža stručnu pomoć područnim uredima i ispostavama radi jedinstvenog postupanja Porezne uprave; predlaže promjene porezne politike, poreznih propisa, propisa o doprinosima i drugih propisa u vezi s porezom na dobit, dohodak i doprinosa radi unaprjeđenja poreznog sustava i učinkovitijeg ubiranja poreza i doprinosa; obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na predlaganje promjena propisa o osobnom identifikacijskom broju, fiskalizaciji, nekretninama, lokalnim porezima i ostalim javnim davanjima radi unaprjeđenja ukupnoga poreznog sustava; prati primjenu propisa i osigurava jedinstveno postupanje u provedbi zakona i podzakonskih propisa iz područja osobnog identifikacijskog broja, fiskalizacije, nekretnina, lokalnih poreza i ostalih javnih davanja; predlaže donošenje i izradu nacrta naputaka o primjeni propisa o osobnom identifikacijskom broju, fiskalizaciji, nekretninama, lokalnim porezima i javnim davanjima, pruža stručnu pomoć područnim uredima i ispostavama radi jedinstvenog postupanja Porezne uprave u poslovima vezanima uz osobni identifikacijski broj, fiskalizaciju, nekretnine, lokalne poreze i ostala javna davanja; sudjeluje u radu vladinih stručnih tijela pri donošenju zakonskih i drugih akata u svezi osobnog identifikacijskog broja, fiskalizacije, nekretnina, lokalnih poreza i ostalih javnih davanja; daje mišljenja o korištenju osobnih identifikacijskih brojeva u pojedinačnim predmetima; kontaktira s korisnicima osobnoga identifikacijskog broja, vodi i organizira poslove oko razmjene podataka između korisnika osobnih identifikacijskih brojeva, prati i promiče razmjenu podataka o osobama i vlasništvu imovine s nadležnim tijelima koja vode službene evidencije o osobama i vlasništvu imovine; izrađuje upute, smjernice, izvješća, mišljenja i obrazloženja o primjeni propisa iz područja fiskalizacije, nekretnina, lokalnih poreza i ostalih javnih davanja; daje mišljenja, prijedloge i primjedbe na nacrte prijedloga zakona ministarstava, odnosno drugih tijela državne uprave; prati i proučava inozemne porezne sustave radi usklađivanja s poreznim sustavom Republike Hrvatske (komparativni porezi); obavlja poslove kontrole i analitike koji obuhvaćaju stručno i dubinsko praćenje zakonskih i podzakonskih akata u cilju uočavanja potencijalnih rizika u poreznim predmetima i postupcima; predlaže rješenja za otklanjanje nepravilnosti i rizika; surađuje s ustrojstvenim jedinicama Porezne uprave u provođenju postupka utvrđivanja poreza svih vrsta kao i provedbi postupanja propisanih poreznim propisima; obavlja poslove koordiniranja i praćenja učinkovitog sustava oporezivanja poreznih obveznika; obavlja poslove u cilju uspostave učinkovite porezne discipline; sudjeluje u izradi prijedloga novih ili poboljšanja postojećih metoda rada u poreznim postupcima; obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na izradu nacrta prijedloga zakona i drugih propisa (pravilnika, naputaka) kojima se uređuje porezni i prekršajni postupak i predlaganje promjena poreznih propisa; prati i analizira učinke primjene zakona i drugih propisa te predlaže mjere s ciljem unapređenja sustava oporezivanja iz navedenih područja; izrađuje upute, smjernice, izvješća, mišljenja i obrazloženja o primjeni poreznih propisa; izrađuje odgovore na upite poreznih obveznika, područnih ureda i ispostava u svezi primjene poreznih propisa i prekršajnog postupka; izrađuje odgovore za potrebe Ministarstva financija (glasnogovornika), drugih ministarstava, odnosno drugih tijela državne uprave; surađuje s nadležnim tijelima u provođenju poreznog i prekršajnog postupka; postupa i poduzima te koordinira radnje o procjeni učinaka propisa; sustavno prati primjene propisa i osigurava jedinstveno postupanje u provedbi zakona i drugih propisa; koordinira i nadzire rad područnih ureda u svezi poreznog i prekršajnog postupka, pruža stručnu pomoć te prati zakonitosti i pravilnosti primjene poreznih propisa radi jedinstvenog postupanja; sudjeluje u radu stručnih tijela i radnih skupina pri donošenju zakonskih i drugih propisa; obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na integriranje i organiziranje sustava servisa poreznim obveznicima; organizira sustav horizontalnog praćenja poreznih obveznika; etiku usluga – uvođenje normi ponašanja porezne uprave i poreznih obveznika; izrađuje i koordinira provođenje programa usluga poreznim obveznicima/program pomoći; koordinira rad područnih ureda i ispostava u pružanju servisa poreznim obveznicima; provodi edukaciju, obuku i informiranje poreznih obveznika; surađuje s poslovnim zajednicama; predlaže primjene novih tehnologija i unaprjeđenje rada u razvoju elektroničkih servisa poreznim obveznicima (skup usluga pomoću kojih Porezna uprava, koristeći elektroničku tehnologiju, pomaže poreznim obveznicima pri ostvarivanju njihovih prava i ispunjenju poreznih obveza); organizira sustav Internet/Intranet i predlaže sadržaje te ažurira sadržaje za Internet/Intranet kao i ažurira propise i dokumente za Internet/Intranet; izrađuje, ažurira i razvija središnje baze znanja Porezne uprave (sustavni prikaz poreza i doprinosa po vrstama poreza i poreznim obveznicima); izrađuje porezne publikacije namijenjene poreznim obveznicima; priprema sadržaje za Pozivni centar (pitanja, odgovori, upute i sl.); informira i odgovara na upite poreznih obveznika koristeći telefonske servise; organizira i upravlja radom Pozivnog centra – središnjeg dijela; organizira rad Pozivnog centra – proširenog dijela koji je u funkciji za vrijeme podnošenja godišnjih poreznih prijava; provodi edukaciju službenika za rad u Pozivnom centru; izrađuje nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz područja igara na sreću radi unaprjeđenja područja igara na sreću i učinkovitijeg ubiranja naknada, sustavno prati primjenu propisa i osigurava jedinstveno postupanje u provedbi zakona i podzakonskih propisa; izrađuje tumačenja i mišljenja u svezi s primjenom propisa; pruža stručnu pomoć područnim uredima radi jedinstvenog postupanja Porezne uprave iz područja igara na sreću; provodi postupke i izrađuje odobrenja u vezi s priređivanjem igara na sreću; vodi porezne evidencije o priređivačima igara na sreću; izrađuje statistike i analize; sudjeluje u radnoj skupini o igrama na sreću pri Europskoj komisiji; obavlja poslove administrativne suradnje i razmjene informacija iz područja igara na sreću između država; obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na izradu nacrta prijedloga zakona i drugih propisa s područja zabavnih i nagradnih igara; izrađuje tumačenja i mišljenja u svezi s primjenom propisa; pruža stručnu pomoć područnim uredima radi jedinstvenog postupanja Porezne uprave; izdaje nadzorne markice za označavanje zabavnih automata; vodi evidencije i izrađuje statistike o izdanim i utrošenim nadzornim markicama te izdaje odobrenja za priređivanje zabavnih i nagradnih igara.

Za obavljanje poslova Sektora za normativnu djelatnost i samooporezivanje, ustrojavaju se sljedeće službe:

1.1.1. Služba za porez na dodanu vrijednost

Služba za porez na dodanu vrijednost obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na izradu prijedloga zakona i drugih propisa iz područja poreza na dodanu vrijednost i posebnih poreza; izrađuje sve potrebne obrasce i prijave u vezi sa podzakonskim propisima; sustavno prati primjenu propisa o porezu na dodanu vrijednost i osigurava jedinstveno postupanje u provedbi zakona i podzakonskih propisa; predlaže donošenje i izrađuje upute u vezi primjene propisa o porezu na dodanu vrijednost; pruža stručnu pomoć područnim uredima i ispostavama radi jedinstvenog postupanja Porezne uprave; kontinuirano daje mišljenja i odgovore o primjeni poreznih propisa u pojedinačnim poreznim predmetima za potrebe područnih ureda Porezne uprave te poreznih obveznika; kontinuirano izrađuje odgovore za potrebe Ministarstva financija (glasnogovornika), drugih ministarstava, odnosno drugih tijela državne uprave te državnih institucija; daje očitovanja na zakone drugih tijela državne uprave u dijelu iz nadležnosti poreza na dodanu vrijednost, daje očitovanja na prijedloge odluka Vijeća Europske unije kojom se pojedinim državama članicama dopušta odstupanje od odredbi Direktive Vijeća 2006/112/EZ; daje očitovanja u vezi donošenja stajališta Porezne uprave koja se odnose na dokumente Europske unije u području oporezivanja porezom na dodanu vrijednost; sudjeluje na sastancima radnih grupa koji se održavaju u Vijeću i drugim tijelima Europske unije; prati i proučava zakonodavne propise i stručnu literaturu na području poreza na dodanu vrijednost u Europskoj uniji.

1.1.2. Služba za porez na dobit, dohodak i doprinose

Služba za porez na dobit, dohodak i doprinose obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na predlaganje promjena porezne politike, poreznih propisa, propisa o doprinosima i drugih propisa u svezi poreza na dobit, dohodak i doprinosa radi unaprjeđenja poreznog sustava i učinkovitijeg ubiranja poreza i doprinosa; sustavno prati primjenu poreznih propisa i propisa o doprinosima; pruža stručnu pomoć područnim uredima i ispostavama i osigurava jedinstveno postupanje Porezne uprave u provedbi zakona i podzakonskih propisa; predlaže donošenje i izradu nacrta naputaka u primjeni poreznih propisa i propisa o doprinosima; sudjeluje na sastancima radnih grupa koji se održavaju u Vijeću Europske unije; svakodnevno prati i proučava zakonodavne propise i stručnu literaturu na području dobiti, dohotka i doprinosa u Europskoj uniji; daje očitovanja u vezi donošenja stajališta Porezne uprave koja se odnose na EU dokumente u području oporezivanja porezom na dobit, dohodak i doprinosa.

1.1.3. Služba za kontrolu samooporezivanja

Služba za kontrolu samooporezivanja obavlja poslove kontrole i analitike koji obuhvaćaju stručno i dubinsko praćenje zakonskih i podzakonskih akata u cilju uočavanja potencijalnih rizika u poreznim predmetima i postupcima; predlaže rješenja za otklanjanje nepravilnosti i rizika; suradnju s ustrojstvenim jedinicama Porezne uprave u provođenju postupka utvrđivanja poreza svih vrsta kao i provedbi postupanja propisanih poreznim propisima; obavlja poslove koordiniranja i praćenja učinkovitog sustava oporezivanja poreznih obveznika; obavlja poslove u cilju uspostave učinkovite porezne discipline; sudjeluje u izradi prijedloga novih ili poboljšanja postojećih metoda rada u poreznim postupcima.

1.1.4. Služba za osobni identifikacijski broj, fiskalizaciju, nekretnine, lokalne poreze i ostala javna davanja

Služba za osobni identifikacijski broj, fiskalizaciju, nekretnine, lokalne poreze i ostala javna davanja obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na predlaganje promjena propisa o osobnom identifikacijskom broju, fiskalizaciji, nekretninama, lokalnim porezima i ostalim javnim davanjima radi unaprjeđenja ukupnoga poreznog sustava; sustavno praćenje primjene propisa i osiguravanje jedinstvenog postupanja u provedbi zakona i podzakonskih propisa iz nadležnosti Službe; predlaganje donošenja i izrada nacrta naputaka o primjeni propisa u poslovima iz nadležnosti Službe; pružanje stručne pomoći područnim uredima i ispostavama radi jedinstvenog postupanja Porezne uprave u poslovima vezanima uz osobni identifikacijski broj, fiskalizaciju, nekretnine, lokalne poreze i ostala javna davanja; sudjeluje u radu vladinih stručnih tijela pri donošenju zakonskih i drugih akata iz domene Službe; davanje mišljenja o korištenju osobnih identifikacijskih brojeva u pojedinačnim predmetima; kontaktiranje s korisnicima osobnoga identifikacijskog broja, vođenje i organiziranje poslova oko razmjene podataka između korisnika osobnih identifikacijskih brojeva, praćenje i promicanje razmjene podataka o osobama i vlasništvu imovine s nadležnim tijelima koja vode službene evidencije o osobama i vlasništvu imovine; izrada uputa, smjernica, izvješća, mišljenja i obrazloženja o primjeni propisa koji uređuju oporezivanje nekretnina; davanje mišljenja, prijedloga i primjedbi na nacrte prijedloga zakona ministarstava, odnosno drugih tijela državne uprave; praćenje i proučavanje inozemnih poreznih sustava radi usklađivanja s poreznim sustavom Republike Hrvatske (komparativni porezi); utvrđivanje, evidencija i naplata drugih javnih davanja, što obuhvaća spomeničku rentu, komorski doprinos, turističku članarinu, što je u nadležnosti Porezne uprave te izdavanje rješenja za maloprodaju državnih biljega pravnim i fizičkim osobama; daje mišljenja i upute koje se odnose na upravne pristojbe, sudske pristojbe i javnobilježničke pristojbe koji su uređeni posebnim zakonima, a u kojima je uređeno postupanje Porezne uprave; daje mišljenje i upute o primjeni ostalih propisa koji kroz zakonske odredbe traže postupanje Porezne uprave; mišljenja i odgovore o primjeni poreznih propisa u pojedinačnim poreznim predmetima za potrebe područnih ureda Porezne uprave te poreznih obveznika, kontinuirano izrađuje odgovore za potrebe Ministarstva financija (glasnogovornika), drugih ministarstava, daje očitovanja na zakone drugih tijela državne uprave u dijelu iz nadležnosti Službe.

1.1.5. Služba za opći porezni zakon, porezni postupak i prekršaje

Služba za opći porezni zakon, porezni postupak i prekršaje obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na izradu nacrta prijedloga zakona i drugih propisa (pravilnika, naputaka) kojima se uređuje porezni i prekršajni postupak i predlaganje promjena poreznih propisa; praćenje i analiziranje učinaka primjene zakona i drugih propisa te predlaganje mjera s ciljem unapređenja sustava oporezivanja iz navedenih područja; izradu uputa, smjernica, izvješća, mišljenja i obrazloženja o primjeni poreznih propisa; izradu odgovora na upite poreznih obveznika, područnih ureda i ispostava u svezi primjene poreznih propisa i prekršajnog postupka; izradu odgovora za potrebe Ministarstva financija (glasnogovornika), drugih ministarstava, odnosno drugih tijela državne uprave; suradnju s nadležnim tijelima u provođenju poreznog i prekršajnog postupka; postupanje i poduzimanje te koordiniranje radnji o procjeni učinaka propisa; sustavno praćenje primjene propisa i osiguravanje jedinstvenog postupanja u provedbi zakona i drugih propisa iz nadležnosti Službe; koordiniranje i nadziranje rada područnih ureda u svezi poreznog i prekršajnog postupka, pružanje stručne pomoći te praćenje zakonitosti i pravilnosti primjene poreznih propisa radi jedinstvenog postupanja; sudjelovanje u radu stručnih tijela i radnih skupina pri donošenju zakonskih i drugih propisa te davanje mišljenja, prijedloga i primjedbi na nacrte prijedloga zakona ministarstava, odnosno drugih tijela državne uprave.

1.1.6. Služba za sustav servisa poreznim obveznicima

Služba za sustav servisa poreznim obveznicima obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na integriranje i organiziranje sustava servisa poreznim obveznicima; organiziranje sustava horizontalnog praćenja poreznih obveznika; etiku usluga – uvođenje normi ponašanja porezne uprave i poreznih obveznika; izradu i koordinaciju provođenja programa usluga poreznim obveznicima/program pomoći; koordinaciju područnih ureda i ispostava u pružanju servisa poreznim obveznicima; edukaciju, obuku i informiranje poreznih obveznika; suradnju s poslovnim zajednicama.

1.1.7. Služba za elektroničke servise i publikacije

Služba za elektroničke servise i publikacije obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na predlaganje primjene novih tehnologija i unaprjeđenje rada u razvoju elektroničkih servisa poreznim obveznicima (skup usluga pomoću kojih Porezna uprava koristeći elektroničku tehnologiju pomaže poreznim obveznicima pri ostvarivanju njihovih prava i ispunjenju poreznih obveza); organiziranje sustava Internet/Intranet i predlaganje sadržaja te ažuriranje sadržaja za Internet/Intranet kao i ažuriranje propisa i dokumenata za Internet/Intranet; izradu, ažuriranje i razvoj središnje baze znanja Porezne uprave (sustavni prikaz poreza i doprinosa po vrstama poreza i poreznim obveznicima); izradu poreznih publikacija namijenjenih poreznim obveznicima.

1.1.8. Služba – Pozivni centar

Služba – Pozivni centar obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na pripremu sadržaja za Pozivni centar (pitanja, odgovori, upute i sl.); informiranje i odgovaranje na upite poreznih obveznika koristeći telefonske servise; organiziranje i upravljanje radom Pozivnog centra – središnjeg dijela; organiziranje rada Pozivnog centra – proširenog dijela koji je u funkciji za vrijeme podnošenja godišnjih poreznih prijava; provođenje edukacije službenika za rad u Pozivnom centru.

1.1.9. Služba za igre na sreću

Služba za igre na sreću obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na izradu nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz područja igara na sreću radi unaprjeđenja područja igara na sreću i učinkovitijeg ubiranja naknada; sustavno prati primjenu propisa i osigurava jedinstveno postupanje u provedbi zakona i podzakonskih propisa; izrađuje tumačenja i mišljenja u svezi s primjenom propisa; pruža stručnu pomoć područnim uredima radi jedinstvenog postupanja Porezne uprave; provodi postupke i izrađuje odobrenja u vezi s priređivanjem igara na sreću; vodi porezne evidencije o priređivačima igara na sreću; izrađuje statistike i analize, sudjeluje u radnoj skupini o igrama na sreću pri Europskoj komisiji; obavlja poslove administrativne suradnje i razmjene informacija iz područja igara na sreću između država.

1.1.10. Služba za zabavne i nagradne igre

Služba za zabavne i nagradne igre obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na izradu nacrta prijedloga zakona i drugih propisa s područja zabavnih i nagradnih igara; izrađuje tumačenja i mišljenja u svezi s primjenom propisa; pruža stručnu pomoć područnim uredima radi jedinstvenog postupanja Porezne uprave; izdaje nadzorne markice za označavanje zabavnih automata; vodi evidencije i izrađuje statistike o izdanim i utrošenim nadzornim markicama te izdaje odobrenja za priređivanje zabavnih i nagradnih igara.«.

Članak 15.

Naslov iznad članka 31. i članak 31. mijenjaju se i glase:

»1.2. SEKTOR ZA POSLOVNE PROCESE UTVRĐIVANJA POREZA I RAZVOJ INFORMACIJSKOG SUSTAVA

Članak 31.

Sektor za poslovne procese utvrđivanja poreza i razvoj informacijskog sustava obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na praćenje zakona i drugih propisa bitnih za rad Sektora; sudjeluje u donošenju novih i izmjenama postojećih zakonskih propisa; definira projekte poslovnih procesa utvrđivanja poreza i izrađuje aplikacije ISPU za unos podataka i utvrđivanje poreznih obveza, doprinosa i drugih javnih davanja te koordinira provedbu navedenih projekata s APIS-IT; izrađuje upute o radu aplikacija i organizira edukaciju za njihovu primjenu u suradnji s APIS-IT te kontrolu rada aplikacija; prati i analizira postojeće aplikacije ISPU te daje prijedloge za unaprjeđenje; pruža stručnu pomoć područnim uredima i ispostavama radi jedinstvenog postupanja Porezne uprave u obavljanju poslova vezanih za primjenu poslovnih procesa aplikativnih rješenja za utvrđivanje poreza, doprinosa i drugih javnih davanja propisanih zakonom; organizira jedinstveno vođenje evidencija poreznih obveznika, uplatnih računa i načina uplaćivanja poreza, doprinosa i drugih javnih davanja propisanih zakonom; definira i izrađuje projekte poslovnih procesa za aplikativno rješavanje obuhvata i obrade podataka bitnih za utvrđivanje i evidentiranje obveza i uplata poreza, doprinosa i drugih javnih davanja propisanih zakonom kao i obračun kamata; izrađuje upute i mišljenja vezano za evidencije obveza i uplata poreza, doprinosa i drugih javnih davanja propisanih zakonom te obračuna kamata u cilju jedinstvenog postupanja i kvalitetnijeg rada ispostava; koordinira, nadzire rad i pruža stručnu pomoć područnim uredima i ispostavama radi jedinstvenog postupanja u provedbi poreznih propisa vezano za unos podataka za utvrđivanje obveza te evidencije poreza, doprinosa i drugih javnih davanja propisanih zakonom te obračuna kamata; definira i izrađuje projekte poslovnih procesa za aplikativno rješavanje obuhvata i obrade podataka bitnih za utvrđivanje, evidentiranje, statističko praćenje i izvješćivanje o porezima, doprinosima i drugim javnim davanjima propisanim zakonom; definira i izrađuje razna statistička izvješća na razini poreznog obveznika, općine, ispostave, područnog ureda i države te po djelatnostima; nadzire rad ispostava vezano za unos podataka iz kojih se generiraju razna statistička izvješća; obavlja statističko praćenje navedenih podataka i izvješćivanje; izvješćuje po posebnim zahtjevima i daje nadležnim službama odgovore na upite novinara; obavlja razmjenu podataka s ostalim državnim tijelima; definira i izrađuje projekte poslovnih procesa za izradu aplikacija ustroja registra poreznih obveznika i pomoćnih registara u ISPU i koordinira realizaciju projekata s APIS-IT; definira i izrađuje projekte poslovnih procesa za aplikativna rješenja ostalih općih evidencija (porezne kartice, prekršajni postupak, porezne potvrde, uredsko poslovanje) u ISPU i koordinira realizaciju projekata s APIS-IT; prati i analizira podatke u registru poreznih obveznika i pomoćnim registrima; daje prijedloge i mjere za ažuriranje kojim bi se postiglo bolje funkcioniranje međuovisnosti između registara i aplikacije ISPU; prati i analizira podatke u ostalim općim evidencijama, daje prijedloge i mjere za ažuriranje kojim bi se postiglo bolje funkcioniranje međuovisnosti između aplikacija ISPU; pruža stručnu pomoć područnim uredima i ispostavama radi jedinstvenog postupanja Porezne uprave vezano za poslove evidentiranja podataka u registrima; izrađuje upute o radu aplikacija kojima se ažuriraju registri i organizira edukaciju za njihovu primjenu u suradnji s APIS-IT; izrađuje pojedina statistička izvješća iz registra poreznih obveznika, evidencije PK obrazaca te uredskog poslovanja; razmjenjuje podatke s drugim državnim tijelima; definira podatke i rokove razmjene te kreira slogove za razmjenu podataka između Porezne uprave i drugih državnih tijela vezano za registre i druge opće podatke; obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na praćenje zakona i drugih propisa donesenih na temelju zakona u svezi OIB-a; definira projekte i izrađuje aplikacije ili predlaže daljnji razvoj OIB sustava, sustava Evidencije PBZO i sustava fiskalizacije; obavlja poslove dodjele i dostave, korištenja i poništavanja osobnih identifikacijskih brojeva osobama; izdaje potvrde o određenim i dodijeljenim osobnim identifikacijskim brojevima; koordinira poslove vezane uz poništavanje OIB-a; izrađuje analize i izvješća iz djelokruga osobnoga identifikacijskog broja, fiskalizacije i druga izvješća; vrši svakodnevno praćenje i unos podataka bitnih za oporezivanje iz svih dostupnih medija, te sudjeluje u definiranju upozorenja za potrebe utvrđivanja rizika u poreznim postupcima; obavlja poslove koordinacije i izvještavanje područnih ureda o postojećim i novim aplikacijama na Portalu – OIB, Evidencija PBZO, fiskalizacija, kao i sudjelovanje u izgradnji postojećeg sustava izvješćivanja u vezi fiskalizacije (u Cognos-u i na Portalu) uz koordinaciju s APIS –IT; obavlja poslove upućivanja i koordinacije područnih ureda vezano za ovjeru knjiga računa kao i komunikacije sa izdavačima knjiga računa; prati i izvješćuje o radu sustava fiskalizacije u suradnji s APIS IT, koje se odnose na nove pojavnosti u fiskalizaciji; postupa po upitima obveznika fiskalizacije i proizvođača programskih rješenja vezano za pitanja poslovne prirode, kao i određene specifične situacije; prati i izvješćuje o greškama na podacima o računima i poslovnim prostorima koji se zaprimaju u fiskalizaciji, sustavno koordinira s područnim uredima u smislu objedinjavanja izvještaja i analiziranja pojavnosti određenih potencijalnih grešaka; provodi kontrolu rada ispostava vezano za unos podataka iz kojih se generiraju razna statistička izvješća; koordinira provođenje kontrole rada i pružanje stručne pomoći područnim uredima i ispostavama radi jedinstvenog postupanja Porezne uprave vezano za poslove evidentiranja podataka iz djelokruga službe; izrađuje upute o radu aplikacija i organizira edukaciju za njihovu primjenu u suradnji s APIS-IT te kontrolu rada aplikacije; obavlja poslove razmjene podataka s drugim državnim tijelima; obavlja poslove u svezi IT sigurnosti, IT revizije, upravljanja Disaster Recovery centrom; koordinaciju strateškog planiranja; koordinaciju upravljanja i nadzora ugovora, novih tehnologija i istraživanja, infrastrukturnih i aplikacijskih standarda; održavanja mrežne opreme te nadzora rada mrežnih servisa i propusnica; poslovne i sistemske analize; vođenja projekata, servisa projektima, definiranja procesa i pravila, pregleda tehničke dokumentacije, testova opterećenje, upravljanja sustavima za razmjenu informacija s Europskom unijom, podrške tehničkom dijelu raspisivanja prijedloga projekata i nadmetanja; korisnička računala, podrške help desk, Sistem monitoring, instalacije opreme i održavanja opreme na lokacijama, upravljanja korisničkim računalima, pružanja tehničke pomoći pri organizaciji sastanaka, edukacije i kolegija; obavlja poslove održavanja i unaprjeđivanja komunikacijskog sustava, osigurava neometano obavljanje poslovnih aktivnosti vezanih za komunikacijski sustav, daje prijedloge za unapređenja tehničke i informatičke podrške; temeljem spoznaja o načinu funkcioniranja drugih informacijskih sustava predlaže povezivanja s tim sustavima, upravlja centrom za oporavak poslije nesreća, koordinira, upravlja i nadzire ugovore vanjskih partnera; implementira nove tehnologije sukladno infrastrukturnim standardima, održava mrežnu opremu, nadzire rad mrežnih servisa i propusnica, unapređuje rad u razvoju elektroničkih servisa; kontrolira i nadzire pristup Internetu za službenike Porezne uprave i udaljeni pristup mreži Porezne uprave; rješava kritične incidente na IT sustavima; upravlja dozvolama za pristup portalima SharePointa prema zahtjevima korisnika i kreira nove portale prema zahtjevima; programira skripte za automatizaciju informatičkih procesa; obavlja stručne poslove koji se odnose na proučavanja funkcijskih i tehničkih specifikacija, raspisivanja i vođenja projekata, sudjeluje u definiranju infrastrukture, analizi i modeliranju poslovnih procesa te implementaciji i puštanju u rad programskih rješenja, obavlja poslove normizacije informatiziranih procesa sukladno ISO normama, upravlja i osigurava kvalitetu rada EU sustava, nadzire i održava EU sustav i njegovo unapređivanje, surađuje sa ugovornim partnerima u području održavanja EU sustava, osiguravanje ispunjenja svih obveza proizašlih iz SLA (Service Level Agreements) u svrhu izbjegavanja sankcija, nadzire zahtjeve i rokove iz SLA ugovora, koordinira, implementira i testira poboljšanje i nove funkcionalnosti EU sustava, komunicira i razmjenjuje informacije, koordinira sa nadležnim ustrojstvenim jedinicama unutar Porezne uprave (skupljanje i prosljeđivanje informacija), sudjelovanje u komunikaciji sa ITSM tehničkim centrom (testiranje, upravljanje problemima, Service Desk), sudjeluje u pripremi stručnih sadržaja pri izradi nacrta prijedloga zakona, prijedloga drugih propisa vezanih na područje razmjene podataka i informacija iz nadležnosti Porezne uprave s drugim zemljama članicama Europske unije, izrađuje upute, smjernice, izvješća, mišljenja i obrazloženja u svezi sa sustavom za razmjenu podataka i informacija iz nadležnosti Porezne uprave s drugim zemljama članicama Europske unije, a radi pružanja kvalitetne podrške i osiguravanja neometanog funkcioniranja sustava; osigurava pomoć korisnicima iz područja uporabe računalne opreme i pri uporabi novorazvijenih programskih rješenja, pruža tehničku podršku korisnicima PU putem help deska. Instalira informatičku opremu i održava opremu na svim lokacijama, upravlja i nadzire korisničkim računima; pruža tehničku podršku pri organizaciji sastanaka, edukacija, kolegija, informira, educira i upućuje službenike putem telefonskih i elektroničkih servisa; prati promjene informatičke opreme po lokacijama; organizira raspodjelu dotrajale informatičke opreme (donacije); vodi evidenciju i predlaže plan raspodjele nove informatičke opreme na terenu.

Za obavljanje poslova Sektora za poslovne procese utvrđivanja poreza i razvoj informacijskog sustava, ustrojavaju se sljedeće službe:

1.2.1. Služba za utvrđivanje poreza

Služba za utvrđivanje poreza prati zakone i druge propise donesene na temelju zakona bitne za rad Službe; sudjeluje u donošenju novih i izmjenama postojećih zakonskih propisa; definira projekte poslovnih procesa utvrđivanja poreza vezano za izradu aplikacija i izrađuje aplikacije ISPU za unos podataka i utvrđivanje poreznih obveza, doprinosa i drugih javnih davanja te koordinira provedbu navedenih projekata s APIS-IT; izrađuje upute o radu aplikacija i organizira edukaciju za njihovu primjenu u suradnji s APIS-IT te kontrolu rada aplikacija; prati i analizira postojeće aplikacije ISPU te daje prijedloge za unaprjeđenje; pruža stručnu pomoć područnim uredima i ispostavama radi jedinstvenog postupanja Porezne uprave u obavljanju poslova vezanih uz primjenu poslovnih procesa za utvrđivanje poreza, doprinosa i drugih javnih davanja propisanih zakonom.

1.2.2. Služba za porezne evidencije

Služba za porezne evidencije prati zakone i druge propise donesene na temelju zakona, bitne za rad Službe; sudjeluje u donošenju novih i izmjenama postojećih zakonskih propisa; organizira jedinstveno vođenje evidencija poreznih obveznika, uplatnih računa i načina uplaćivanja poreza, doprinosa i drugih javnih davanja propisanih zakonom; definira i izrađuje poslovne procese projekata za aplikativno rješavanje obuhvata i obrade podataka bitnih za utvrđivanje i evidentiranje obveza i uplata poreza, doprinosa i drugih javnih davanja propisanih zakonom kao i obračun kamata; izrađuje upute i mišljenja vezanih za evidencije poreza, doprinosa i drugih javnih davanja propisanih zakonom te obračuna kamata u cilju jedinstvenog postupanja i kvalitetnijeg rada ispostava; koordinira, obavlja kontrolu rada i pruža stručnu pomoć područnim uredima i ispostavama radi jedinstvenog postupanja u provedbi poreznih propisa vezano za unos podataka za utvrđivanje obveza te evidencije obveza i uplata poreza, doprinosa i drugih javnih davanja propisanih zakonom te obračuna kamata.

1.2.3. Služba za poreznu statistiku i izvješćivanje

Služba za poreznu statistiku i izvješćivanje prati zakone i druge propise donesene na temelju zakona, bitne za rad Službe; sudjeluje u donošenju novih i izmjenama postojećih zakonskih propisa; definira i izrađuje projekte poslovnih procesa za aplikativno rješavanje obuhvata i obrade podataka bitnih za utvrđivanje, evidentiranje, statističko praćenje i izvješćivanje o porezima, doprinosima i drugim javnim davanjima propisanim zakonom; definira i izrađuje razna statistička izvješća na razini poreznog obveznika, općine, ispostave, područnog ureda i države te po djelatnostima; obavlja kontrolu rada ispostava vezano za unos podataka iz kojih se generiraju razna statistička izvješća; obavlja statističko praćenje navedenih podataka i izvješćivanje; izvješćuje po posebnim zahtjevima i daje odgovore na upite novinara; razmjenjuje podatke s ostalim državnim tijelima.

1.2.4. Služba za registre i druge opće podatke

Služba za registre i druge opće podatke prati zakone i druge propise donesene na temelju zakona, bitne za rad Službe; sudjeluje u donošenju novih i izmjenama postojećih zakonskih propisa; definira i izrađuje poslovne procese projekata za aplikativna rješenja ustroja registra poreznih obveznika i pomoćnih registara u ISPU i koordinira realizaciju projekata s APIS-IT; definira i izrađuje poslovne procese projekata za aplikativna rješenja ostalih općih evidencija (porezne kartice, prekršajni postupak, porezne potvrde, uredsko poslovanje) u ISPU i koordinira realizaciju projekata s APIS-IT; prati i analizira podatke u registru poreznih obveznika i pomoćnim registrima; daje prijedloge i mjere za ažuriranje kojim bi se postiglo bolje funkcioniranje međuovisnosti između registara i aplikacije ISPU; prati i analizira podatke u ostalim općim evidencijama, daje prijedloge i mjere za ažuriranje kojim bi se postiglo bolje funkcioniranje međuovisnosti između aplikacija ISPU; pruža stručnu pomoć područnim uredima i ispostavama radi jedinstvenog postupanja Porezne uprave vezano za poslove evidentiranja podataka u registrima; izrađuje upute o radu aplikacija kojima se ažuriraju registri i organizira edukaciju za njihovu primjenu u suradnji s APIS-IT; izrađuje pojedina statistička izvješća iz registra poreznih obveznika; evidencije PK obrazaca te uredskog poslovanja; razmjenjuje podatke s drugim državnim tijelima; definira podatke i rokove razmjene te kreira slogove za razmjenu podataka između Porezne uprave i drugih državnih tijela vezano za registre i druge opće podatke.

1.2.5. Služba za postupke, evidencije i statistike sustava osobnog identifikacijskog broja

Služba za postupke, evidencije i statistike sustava osobnog identifikacijskog broja obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na praćenje zakona i drugih propisa donesenih na temelju zakona u svezi OIB-a; definira projekte i izrađuje aplikacije ili predlaže daljnji razvoj OIB sustava, sustava Evidencije PBZO i sustava fiskalizacije; obavlja poslove dodjele i dostave korištenja i poništavanja osobnih identifikacijskih brojeva osobama; izdaje potvrde o određenim i dodijeljenim osobnim identifikacijskim brojevima; koordinira poslove vezane uz poništavanje OIB-a; izrađuje analize i izvješća iz djelokruga osobnog identifikacijskog broja, fiskalizacije te druga izvješća; vrši svakodnevno praćenje i unos podataka bitnih za oporezivanje iz svih dostupnih medija, te sudjeluje u definiranju upozorenja za potrebe utvrđivanja rizika u poreznim postupcima; obavlja poslove koordinacije i izvještavanje Područnih ureda o postojećim i novim aplikacijama na Portalu – OIB, Evidencija PBZO, fiskalizacija, kao i sudjelovanje u izgradnji postojećeg sustava izvješćivanja u vezi fiskalizacije (u Cognos-u i na Portalu) uz koordinaciju s APIS-IT; obavlja poslove upućivanja i koordinacije Područnih ureda vezano za ovjeru knjiga računa, kao i komunikacije sa izdavačima knjiga računa; prati i izvješćuje o radu sustava fiskalizacije u suradnji s APIS-IT, koje se odnose na nove pojavnosti u fiskalizaciji; postupa po upitima obveznika fiskalizacije i proizvođača programskih rješenja vezano za pitanja poslovne prirode, kao i određene specifične situacije; prati i izvješćuje o greškama na podacima o računima i poslovnim prostorima koji se zaprimaju u fiskalizaciji, kao i sustavna koordinacija s područnim uredima u smislu objedinjavanja izvještaja i analiziranja pojavnosti određenih potencijalnih grešaka; provodi kontrolu rada ispostava vezano za unos podataka iz kojih se generiraju razna statistička izvješća; koordinira provođenje kontrole rada i pružanje stručne pomoći područnim uredima i ispostavama radi jedinstvenog postupanja Porezne uprave vezano za poslove evidentiranja podataka iz djelokruga službe; izrađuje upute o radu aplikacija i organizira edukaciju za njihovu primjenu u suradnji s APIS-IT te kontrolu rada aplikacije; obavlja poslove razmjene podataka s drugim državnim tijelima.

1.2.6. Služba za održavanje i unaprjeđenje rada sustava

Služba za održavanje i unaprjeđenje rada sustava obavlja poslove održavanja i unaprjeđivanja komunikacijskog sustava; osigurava neometano obavljanje poslovnih aktivnosti vezanih za komunikacijski sustav; daje prijedloge za unapređenja tehničke i informatičke podrške. Temeljem spoznaja o načinu funkcioniranja drugih informacijskih sustava predlaže povezivanja s tim sustavima; upravlja centrom za oporavak poslije nesreća; koordinira, upravlja i nadzire ugovore vanjskih partnera. Implementira nove tehnologije sukladno infrastrukturnim standardima; održava mrežnu opremu; nadzire rad mrežnih servisa i propusnica; unaprjeđuje rad u razvoju elektroničkih servisa. Kontrolira i nadzire pristup Internetu za službenike Porezne uprave i udaljeni pristup mreži Porezne uprave. Rješava kritične incidente na IT sustavima. Upravlja dozvolama za pristup portalima SharePointa prema zahtjevima korisnika i kreira nove portale prema zahtjevima. Programira skripte za automatizaciju informatičkih procesa.

1.2.7. Služba za razvoj i implementaciju poslovnih rješenja

Služba za razvoj i implementaciju poslovnih rješenja obavlja stručne poslove koji se odnose na proučavanja funkcijskih i tehničkih specifikacija, raspisivanja i vođenja projekata; sudjeluje u definiranju infrastrukture, analizi i modeliranju poslovnih procesa te implementaciji i puštanju u rad programskih rješenja; obavlja poslove normizacije informatiziranih procesa sukladno ISO normama; upravlja i osigurava kvalitetu rada EU sustava; nadzire i održava EU sustav i njegovo unapređivanje; surađuje s ugovornim partnerima u području održavanja EU sustava; osiguravanje ispunjenja svih obveza proizašlih iz SLA (Service Level Agreements) u svrhu izbjegavanja sankcija; nadzire zahtjeve i rokove iz SLA ugovora; koordinira, implementira i testira poboljšanje i nove funkcionalnosti EU sustava; komunicira i razmjenjuje informacije; koordinira s ustrojstvenim jedinicama unutar Porezne uprave (skupljanje i prosljeđivanje informacija); sudjelovanje u komunikaciji sa ITSM tehničkim centrom (testiranje, upravljanje problemima, Service Desk); sudjeluje u pripremi stručnih sadržaja pri izradi nacrta prijedloga zakona, prijedloga drugih propisa vezanih na područje razmjene podataka i informacija iz nadležnosti Porezne uprave sa zemljama članicama Europske unije; izrađuje upute, smjernice, izvješća, mišljenja i obrazloženja u svezi sa sustavom za razmjenu podataka i informacija iz nadležnosti Porezne uprave sa zemljama članicama Europske unije radi pružanja kvalitetne podrške i osiguravanja neometanog funkcioniranja sustava.

1.2.8. Služba za uvođenje u rad i pomoć korisnicima

Služba za uvođenje u rad i pomoć korisnicima osigurava pomoć korisnicima iz područja uporabe računalne opreme i pri uporabi novorazvijenih programskih rješenja; pruža tehničku podršku korisnicima Porezne uprave putem help deska. Instalira informatičku opremu i održava opremu na svim lokacijama; upravlja i nadzire korisničkim računima. Pruža tehničku podršku pri organizaciji sastanaka, edukacija, kolegija; informira, educira i upućuje službenike putem telefonskih i elektroničkih servisa. Prati promjene informatičke opreme po lokacijama; organizira raspodjelu dotrajale informatičke opreme (donacije); vodi evidenciju i predlaže plan raspodjele nove informatičke opreme na terenu.«.

Članak 16.

Naslov iznad članka 32. i članak 32. mijenjaju se i glase:

»1.3. SEKTOR ZA NADZOR

Članak 32.

Sektor za nadzor obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na identificiranje, analizu i obradu rizika pri odabiru poreznih obveznika za nadzor; procjenu poreznog jaza; izradu godišnjeg plana nadzora; razvoj suvremenih metoda i tehnika u pripremi i provođenju nadzora; razvoj i praćenje rezultata nadzora; te izradu izvješća; koordinira obavljanje poslova razvoja, analize rizika, planiranja i izvješćivanja; obavlja poslove vezane uz analizu rizika, transferne cijene, međunarodne poslove i porezne istrage; razvija i uvodi metode i tehnike nadzora; planira, usmjerava i koordinira aktivnosti nadzora za sve skupine poreznih obveznika. Koordinira provođenje i provodi postupke provjere, neizravnog nadzora te poreznog nadzora za sve skupine poreznih obveznika na cjelokupnom području Republike Hrvatske. Obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na koordiniranje provođenja i provođenje poreznog nadzora poreza na dodanu vrijednost; obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na prepoznavanje signala za postojanje rizika na području PDV prijevara, koordiniranje provođenja i provođenje poreznog nadzora; pokretanje istraga na području PDV prijevara te međunarodnu suradnju i suradnju s drugim sektorima u cilju sprečavanja prijevara na području PDV-a; koordinira obavljanje poslova nadzora poreza na dodanu vrijednost i poslove na području PDV prijevara. Koordinira provođenje nadzora velikih poreznih obveznika; obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na porezni nadzor; obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na izradu planova nadzora, pripremu za obavljanje nadzora, određivanje prioriteta nadzora, analizu rizika i provođenje nadzora svih vrsta poreza kod svih skupina poreznih obveznika. Obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na porezni nadzor; brine se za razvoj znanja s područja poreznog nadzora; izradu i ažuriranje smjernica za nadzor poreza na dodanu vrijednost; analizu statističkih podataka; praćenje trendova i kreiranje vlastitih baza podataka na temelju iskustava iz nadzora prema kategorijama i regionalnoj pripadnosti poreznih obveznika. Obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na koordiniranje provođenja i provođenje poreznog nadzora poreza na dohodak i doprinosa, kao i izradu i ažuriranje smjernica za nadzor poreza na dohodak i doprinosa; analizu statističkih podataka; praćenje trendova i kreiranje vlastitih baza podataka na temelju iskustava iz nadzora prema kategorijama i regionalnoj pripadnosti poreznih obveznika; koordinira obavljanje poslova poslove nadzora poreza na dohodak i doprinose; obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na koordiniranje provođenja i provođenje poreznog nadzora poreza na dobit i nadzor primjene Zakona o računovodstvu, kao i izradu i ažuriranje smjernica za nadzor poreza na dobit i nadzor primjene Zakona o računovodstvu; analizu statističkih podataka; praćenje trendova i kreiranje vlastitih baza podataka na temelju iskustava iz nadzora prema kategorijama i regionalnoj pripadnosti poreznih obveznika; koordinira obavljanje poslova nadzora poreza na dobit i računovodstva. obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na koordiniranje i poduzimanje mjera i radnji u cilju otkrivanja porezno kaznenih djela; suradnju s Ministarstvom unutarnjih poslova i drugim državnim tijelima pri vođenju postupaka u svezi s porezno kaznenim djelima. Obavlja stručne i analitičke poslove u svezi s otkrivanjem porezno kaznenih djela te koordinira poslove otkrivanja porezno kaznenih djela. Postupa po nalozima suca istrage i Državnog odvjetništva Republike Hrvatske; surađuje s drugim nadzornim tijelima; obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na porezni nadzor; obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na izradu planova nadzora, pripremu za obavljanje nadzora; određivanje prioriteta nadzora i provođenje nadzora svih vrsta poreza; podnosi optužne prijedloge, izdaje prekršajne naloge te podnosi kaznene prijave.

Za obavljanje poslova Sektora za nadzor ustrojavaju se sljedeće službe:

1.3.1. Služba za razvoj, analizu rizika, planiranje i izvješćivanje

Služba za razvoj, analizu rizika, planiranje i izvješćivanje obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na identificiranje, analizu i obradu rizika pri odabiru poreznih obveznika za nadzor; procjenu poreznog jaza; izradu godišnjeg plana nadzora; razvoj suvremenih metoda i tehnika u pripremi i provođenju nadzora; razvoj i praćenje rezultata nadzora; koordiniranje provođenja i provođenje poreznog nadzora te izradu izvješća. Služba koordinira obavljanje poslova razvoja, analize rizika, planiranja i izvješćivanja. Obavlja poslove vezane uz analizu rizika, transferne cijene, međunarodne poslove i porezne istrage; razvija i uvodi metode i tehnike nadzora; planira, usmjerava i koordinira aktivnosti nadzora za sve skupine poreznih obveznika; postupa po nalozima suca istrage i Državnog odvjetništva Republike Hrvatske; podnosi optužne prijedloge, izdaje prekršajne naloge te podnosi kaznene prijave.

1.3.2. Služba za nadzor poreza na dodanu vrijednost i borbu protiv prijevara u PDV-u

Služba za nadzor poreza na dodanu vrijednost i borbu protiv prijevara u PDV-u obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na koordiniranje provođenja i provođenje poreznog nadzora poreza na dodanu vrijednost. Obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na prepoznavanje signala za postojanje rizika na području PDV prijevara, koordiniranje provođenja i provođenje poreznog nadzora; pokretanje istraga na području PDV prijevara, te međunarodnu suradnju i suradnju s drugim sektorima u cilju sprečavanja prijevara na području PDV-a. Postupa po nalozima suca istrage i Državnog odvjetništva Republike Hrvatske; koordinira obavljanje poslova nadzora poreza na dodanu vrijednost i poslove na području PDV prijevara; podnosi optužne prijedloge, izdaje prekršajne naloge te podnosi kaznene prijave.

1.3.3. Služba za nadzor poreza na dobit i računovodstva

Služba za nadzor poreza na dobit i računovodstva obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na koordiniranje provođenja i provođenje poreznog nadzora poreza na dobit i nadzor primjene Zakona o računovodstvu; analizu statističkih podataka; praćenje trendova i kreiranje vlastitih baza podataka na temelju iskustava iz nadzora prema kategorijama i regionalnoj pripadnosti poreznih obveznika; postupa po nalozima suca istrage i Državnog odvjetništva Republike Hrvatske; podnosi optužne prijedloge, izdaje prekršajne naloge te podnosi kaznene prijave. Služba za nadzor poreza na dobit i računovodstva koordinira poslovima nadzora poreza na dobit i računovodstva u nižim ustrojstvenim jedinicama.

1.3.4. Služba za nadzor poreza na dohodak i doprinose

Služba za nadzor poreza na dohodak i doprinose obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na koordiniranje provođenja i provođenje poreznog nadzora poreza na dohodak i doprinosa; analizu statističkih podataka; praćenje trendova i kreiranje vlastitih baza podataka na temelju iskustava iz nadzora prema kategorijama i regionalnoj pripadnosti poreznih obveznika; postupa po nalozima suca istrage i Državnog odvjetništva Republike Hrvatske; podnosi optužne prijedloge, izdaje prekršajne naloge te podnosi kaznene prijave. Služba za nadzor poreza na dohodak i doprinosa koordinira poslovima nadzora poreza na dohodak i doprinose u nižim ustrojstvenim jedinicama.

1.3.5. Služba za podršku nadzornim aktivnostima

Služba za podršku nadzornim aktivnostima obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na porezni nadzor; brine se za razvoj znanja s područja poreznog nadzora. Obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na koordiniranje provođenja i provođenje poreznog nadzora svih vrsta poreza te Zakona o računovodstvu i drugih zakona u nižim ustrojstvenim jedinicama; izrađuje i ažurira smjernice za nadzor poreza na dodanu vrijednost; izrađuje i ažurira smjernice za nadzor poreza na dohodak i doprinose; izrađuje i ažurira smjernice za nadzor poreza na dobit i nadzor primjene Zakona o računovodstvu i ostalih zakona; izrađuje upute za provođenje poreznih nadzora. Surađuje sa drugim nadzornim tijelima kao i sa nadzornim tijelima drugih država, sudjeluje u izradi i provedbi projekata za potrebe nadzora. Obavlja analizu statističkih podataka; praćenje trendova i kreiranje vlastitih baza podataka na temelju iskustava iz nadzora prema kategorijama i regionalnoj pripadnosti poreznih obveznika; postupa po nalozima suca istrage i Državnog odvjetništva Republike Hrvatske; podnosi optužne prijedloge, izdaje prekršajne naloge te podnosi kaznene prijave.

1.3.6. Služba za otkrivanje porezno kaznenih djela

Služba za otkrivanje porezno kaznenih djela obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na koordiniranje i poduzimanje mjera i radnji u cilju otkrivanja porezno kaznenih djela; suradnju s Ministarstvom unutarnjih poslova i drugim državnim tijelima pri vođenju postupaka u svezi s porezno kaznenim djelima; postupa po nalozima suca istrage i Državnog odvjetništva Republike Hrvatske. Obavlja stručne i analitičke poslove u svezi s otkrivanjem porezno kaznenih djela te koordinira obavljanje poslova otkrivanja porezno kaznenih djela koje obavljaju službe nadležne za pojedini područni ured; podnosi optužne prijedloge, izdaje prekršajne naloge te podnosi kaznene prijave.

1.3.7. Služba za otkrivanje porezno kaznenih djela Centar

Služba za otkrivanje porezno kaznenih djela Centar nadležna je za područje Područnog ureda Centar; obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na poduzimanje mjera i radnji u cilju otkrivanja, prijavljivanja i procesuiranja porezno kaznenih djela; suradnju s Ministarstvom unutarnjih poslova pri vođenju postupka u vezi s porezno kaznenim djelima; prikuplja i analizira informacije o porezno kaznenim djelima; postupa po nalozima suca istrage i Državnog odvjetništva Republike Hrvatske; podnosi optužne prijedloge, izdaje prekršajne naloge te podnosi kaznene prijave.

1.3.8. Služba za otkrivanje porezno kaznenih djela Sjever

Služba za otkrivanje porezno kaznenih djela Sjever nadležna je za područje Područnog ureda Sjever; obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na poduzimanje mjera i radnji u cilju otkrivanja, prijavljivanja i procesuiranja porezno kaznenih djela; suradnju s Ministarstvom unutarnjih poslova pri vođenju postupka u svezi s porezno kaznenim djelima; prikuplja i analizira informacije o porezno kaznenim djelima; postupa po nalozima suca istrage i Državnog odvjetništva Republike Hrvatske; podnosi optužne prijedloge, izdaje prekršajne naloge te podnosi kaznene prijave.

1.3.9. Služba za otkrivanje porezno kaznenih djela Istok

Služba za otkrivanje porezno kaznenih djela Istok nadležna je za područje Područnog ureda Istok; obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na poduzimanje mjera i radnji u cilju otkrivanja, prijavljivanja i procesuiranja porezno kaznenih djela; suradnju s Ministarstvom unutarnjih poslova pri vođenju postupka u svezi s porezno kaznenim djelima; prikuplja i analizira informacije o porezno kaznenim djelima; postupa po nalozima suca istrage i Državnog odvjetništva Republike Hrvatske; podnosi optužne prijedloge, izdaje prekršajne naloge te podnosi kaznene prijave.

1.3.10. Služba za otkrivanje porezno kaznenih djela Zapad

Služba za otkrivanje porezno kaznenih djela Zapad nadležna je za područje Područnog ureda Zapad; obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na poduzimanje mjera i radnji u cilju otkrivanja, prijavljivanja i procesuiranja porezno kaznenih djela; suradnju s Ministarstvom unutarnjih poslova pri vođenju postupka u svezi s porezno kaznenim djelima; prikupljanje i analizu informacija o porezno kaznenim djelima; postupa po nalozima suca istrage i Državnog odvjetništva Republike Hrvatske; podnosi optužne prijedloge, izdaje prekršajne naloge te podnosi kaznene prijave.

1.3.11. Služba za otkrivanje porezno kaznenih djela Jug

Služba za otkrivanje porezno kaznenih djela Jug nadležna je za područje Područnog ureda Jug; obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na poduzimanje mjera i radnji u cilju otkrivanja, prijavljivanja i procesuiranja porezno kaznenih djela; suradnju s Ministarstvom unutarnjih poslova pri vođenju postupka u svezi s porezno kaznenim djelima; prikupljanje i analizu informacija o porezno kaznenim djelima; postupa po nalozima suca istrage i Državnog odvjetništva Republike Hrvatske; podnosi optužne prijedloge, izdaje prekršajne naloge te podnosi kaznene prijave.«.

Članak 17.

Naslov iznad članka 33. i članak 33. mijenjaju se i glase:

»1.4. SEKTOR ZA NAPLATU

Članak 33.

Sektor za naplatu obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na prikupljanje obradu podataka o utvrđenim i naplaćenim porezima i doprinosima, oslobođenjima i olakšicama; praćenje i analiziranje rezultata u naplati poreza, doprinosa i drugih javnih davanja propisanih zakonom o kojima Porezna uprava vodi službene evidencije (tjedno, polumjesečno, mjesečno, kvartalno i godišnje); izradu, metodologija, mišljenja, uputa i odgovora na pisane upite iz djelokruga naplate poreza, doprinosa i drugih javnih davanja propisanih zakonom o kojima Porezna uprava vodi službene evidencije; koordiniranje nižih ustrojstvenih jedinica u provođenju postupaka naplate i ovršnog postupka; izradu uputa i odgovora na pisane upite iz djelokruga ovršnog postupka prema Općem poreznom zakonu, Ovršnom zakonu i Zakonu o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima; prati i analizira rezultate u naplati javnih prihoda u ovršnom postupku (mjesečno, kvartalno i godišnje); administrativnu suradnju sa zemljama članicama Europske unije na području naplate poreza i doprinosa, suradnju i koordiniranje nižim ustrojstvenim jedinicama koje obavljaju poslove vezane uz administrativnu suradnju sa zemljama članicama Europske unije; sudjelovanje u radnim posjetima poreznih uprava država članica Europske unije s ciljem razmjene iskustava i poboljšanja postupaka naplate poreza, doprinosa i drugih javnih davanja; sudjelovanje u radu odbora Europske komisije za uzajamnu pomoć pri naplati stranih tražbina, suradnju s nadležnim državnim tijelima i trgovačkim sudovima; koordiniranje rada područnih ureda vezanih za prijave potraživanja u stečajni i likvidacijski postupak; priprema suglasnosti za pokretanje stečajnih postupaka, priprema suglasnosti za pokriće troškova prethodnog postupka i eventualnih parnica, prati otvaranja stečajnih i likvidacijskih postupaka te naplatu u stečajnom postupku, priprema suglasnosti za imenovanje članova odbora vjerovnika u stečajnim postupcima i sudjelovanje u odborima vjerovnika, izrađuje upute nižim ustrojstvenim jedinicama o postupanju u predmetima stečajnih i likvidacijskih postupaka te postupaka brisanja pravnih osoba iz sudskog registra; surađuje s državnim odvjetništvima i stečajnim upraviteljima u cilju zakonitog provođenja stečajnih postupaka i bolje naplate Republike Hrvatske kao vjerovnika; izrađuje očitovanja na upite županijskih državnih odvjetništava glede osnovanosti uplate troškova prethodnog postupka u stečaju, kao i troškova parničnog postupka; praćenje javnih objava u postupcima predstečajnih nagodbi; obrada i odlučivanje o prihvaćanju planova financijskog restrukturiranja u skraćenim postupcima predstečajnih nagodbi te priprema sporazuma o prihvaćanju planova financijskog restrukturiranja u skraćenim postupcima predstečajnih nagodbi u kojima je Porezna uprava većinski vjerovnik, odlučivanje o prihvaćanju planova financijskog restrukturiranja u redovnim postupcima predstečajnih nagodbi vrijednosti predmeta do 10.000.000,00 kuna; obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na ove vrste postupaka; obavlja pripremu i praćenje redovnih postupaka predstečajnih nagodbi vrijednosti predmeta preko 10.000.000,00 kuna te predstavlja Ministarstvo financija na ročištima u ovim predmetima te po nalogu ministra financija glasuje o prihvaćanju plana financijskog restrukturiranja u predmetima predstečajnih nagodbi iz nadležnosti Ministarstva financija; koordinira obavljanje poslova u predmetima predstečajnih nagodbi; suradnja s drugim Sektorima na poslovima utvrđivanja i analize rizika; donošenje rješenja o otpisu duga čija bi naplata dovela u pitanje osnovne životne potrebe dužnika odnosno ovršenika i članove njegova kućanstva, na temelju odluke čelnika tijela; provedbu postupka radi prodaje ili otpisa duga po odluci Vlade Republike Hrvatske, odnosno o potpunom ili djelomičnom namirenju poreznog duga ustupanjem nekretnina po odluci Vlade Republike Hrvatske; prikupljanje i obrada podataka dostavljenih od nižih ustrojstvenih jedinica o otpisu duga po osnovi poreza, doprinosa i drugih javnih davanja o kojima službene evidencije vodi Porezna uprava radi nastupa zastare prava na naplatu ili zastare prava na utvrđivanje; provodi postupke analize postupanja nižih ustrojstvenih jedinica u svrhu usklađivanja sa zakonskim propisima i metodologijama te jedinstvenog postupanja u provođenju naplate i ovrhe.

Za obavljanje poslova Sektora za naplatu ustrojavaju se sljedeće službe:

1.4.1. Služba za naplatu

Služba za naplatu obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na prikupljanje i obradu podatka o utvrđenim i naplaćenim porezima i doprinosima, oslobođenjima i olakšicama; praćenje i analiziranje rezultata u naplati poreza, doprinosa i drugih javnih davanja propisanih zakonom (tjedno, polumjesečno, mjesečno, kvartalno i godišnje); izradu metodologija, mišljenja, uputa i odgovora na pisane upite iz djelokruga naplate poreza, doprinosa i drugih javnih davanja propisanih zakonom; praćenje javnih objava u postupcima predstečajnih nagodbi; rješavanje zahtjeva za sklapanje sporazuma u skraćenim postupcima predstečajnih nagodbi; obrada i odlučivanje o prihvaćanju planova financijskog restrukturiranja u skraćenim postupcima predstečajnih nagodbi te priprema sporazuma o prihvaćanju planova financijskog restrukturiranja u skraćenim postupcima predstečajnih nagodbi u kojima je Porezna uprava većinski vjerovnik, odlučivanje o prihvaćanju planova financijskog restrukturiranja u redovnim postupcima predstečajnih nagodbi vrijednosti predmeta do 10.000.000,00 kuna; obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na ove vrste postupaka; obavlja pripremu i praćenje redovnih postupaka predstečajnih nagodbi vrijednosti predmeta preko 10.000.000,00 kuna te predstavlja Ministarstvo financija na ročištima u ovim predmetima te po nalogu ministra financija glasuje o prihvaćanju plana financijskog restrukturiranja u predmetima predstečajnih nagodbi iz nadležnosti Ministarstva financija; koordinira obavljanje poslova u predmetima predstečajnih nagodbi; suradnja s drugim Sektorima na poslovima utvrđivanja i analize rizika; donošenje rješenja o otpisu duga čija bi naplata dovela u pitanje osnovne životne potrebe dužnika odnosno ovršenika i članove njegova kućanstva, na temelju odluke čelnika tijela; provedbu postupka radi prodaje ili otpisa duga po odluci Vlade Republike Hrvatske, odnosno o potpunom ili djelomičnom namirenju poreznog duga ustupanjem nekretnina po odluci Vlade Republike Hrvatske; prikupljanje i obrada podataka dostavljenih od nižih ustrojstvenih jedinica o otpisu duga po osnovi poreza, doprinosa i drugih javnih davanja o kojima službene evidencije vodi Porezna uprava radi nastupa zastare prava na naplatu ili zastare prava na utvrđivanje.

1.4.2. Služba za ovrhu

Služba za ovrhu obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na koordiniranje provođenja ovršnog postupka te na izradu metodologija, mišljenja, uputa i odgovora na pisane upite iz djelokruga ovršnog postupka prema Općem poreznom zakonu i Ovršnom zakonu i Zakonu o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima; prati i analizira rezultate u naplati javnih prihoda u ovršnom postupku (mjesečno, kvartalno i godišnje); administrativna suradnja sa zemljama članicama Europske unije na području naplate poreza i doprinosa, suradnja i koordiniranje nižim ustrojstvenim jedinicama koje obavljaju poslove vezane uz administrativnu suradnju sa zemljama članicama Europske unije; sudjelovanje u radnim posjetima poreznih uprava država članica Europske unije s ciljem razmjene iskustava i poboljšanja postupaka naplate poreza, doprinosa i drugih javnih davanja; sudjelovanje u radu odbora Europske komisije za uzajamnu pomoć pri naplati stranih tražbina; razvijanje aplikativnog sustava ovršnog postupka; izdavanje suglasnosti za brisovna očitovanja.

1.4.3. Služba za stečajeve i likvidacije

Služba za stečajeve i likvidacije obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na stečajne postupke, likvidaciju i postupke brisanja pravnih osoba iz sudskog registra; koordiniranje rada područnih ureda vezanih za prijave potraživanja u stečajni i likvidacijski postupak; priprema suglasnosti za pokretanje stečajnih postupaka, priprema suglasnosti za pokriće troškova prethodnog postupka i eventualnih parnica, prati otvaranja stečajnih i likvidacijskih postupaka te naplatu u stečajnom postupku, priprema suglasnosti za imenovanje članova odbora vjerovnika u stečajnim postupcima i sudjelovanje u odborima vjerovnika, izrađuje upute nižim ustrojstvenim jedinicama o postupanju u predmetima stečajnih i likvidacijskih postupaka te postupaka brisanja pravnih osoba iz sudskog registra; surađuje s državnim odvjetništvima i stečajnim upraviteljima u cilju zakonitog provođenja stečajnih postupaka i bolje naplate Republike Hrvatske kao vjerovnika; izrađuje očitovanja na upite županijskih državnih odvjetništava glede osnovanosti uplate troškova prethodnog postupka u stečaju, kao i troškova parničnog postupka.

1.4.4. Služba za usklađivanje i ujednačavanje rada ovršnog postupka

Služba za usklađivanje i ujednačavanje rada ovršnog postupka obavlja stručne poslove analize postupanja nižih ustrojstvenih jedinica u svrhu usklađivanja sa zakonskim propisima i metodologijama te jedinstvenog postupanja u provođenju naplate i ovrhe u svrhu bolje i učinkovitije naplate poreza i doprinosa te smanjenje poreznog duga.«.

Članak 18.

Naslov iznad članka 34. i članak 34. mijenjaju se i glase:

»1.5. SEKTOR ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA, FINANCIJE I PRAVNE POSLOVE

Članak 34.

Sektor za upravljanje ljudskim potencijalima, financije i pravne poslove izrađuje prijedlog plana prijma u državnu službu u Poreznu upravu; provodi postupke javnih natječaja i oglasa za prijam u državnu službu i postupke internih oglasa; izrađuje prijedlog plana prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa i provodi postupak javnog poziva za prijam polaznika na stručno osposobljavanje; obavlja upravne, stručne i administrativne poslove u vezi s prijmom, raspoređivanjem, ocjenjivanjem, unaprjeđenjem, premještajem i prestankom državne službe te poslove u vezi s ostvarivanjem drugih prava, obveza i odgovornosti službenika; obavlja poslove u vezi s reguliranjem radno-pravnog statusa, pravima, obvezama i odgovornostima namještenika; surađuje sa središnjim tijelom nadležnim za službeničke odnose u provedbi mjera Strategije razvoja upravljanja ljudskim potencijalima za državnu službu iz djelokruga Sektora; obavlja poslove unosa i ažuriranja podataka o radno-pravnom statusu službenika i namještenika u Registar zaposlenih u javnom sektoru; vodi osobne dosjee službenika i namještenika; vodi druge evidencije o službenicima i namještenicima; obavlja poslove objedinjavanja i obrade podataka iz djelokruga Sektora; sudjeluje u izradi prijedloga Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija i Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva financija te drugih propisa i općih akata; obavlja za potrebe Porezne uprave i stručne i administrativne poslove koji se odnose na izradu i provedbu planova i mjera za unaprjeđenje razvoja ljudskih potencijala; praćenje i unaprjeđenje organizacijske klime ustrojstvenih jedinica te stjecanja znanja i vještina iz područja organizacijskog razvoja; analizu strukture i kompetencija državnih službenika; procjenu potreba za edukacijom državnih službenika; izradu godišnjih planova edukacije; surađuje i koordinira aktivnosti edukacije s domaćim i inozemnim institucijama i tijelima koja provode edukaciju državnih službenika i namještenika; izrađuje i organizira provedbu posebnog dijela vježbeničkog i prilagodbenog programa novoprimljenih službenika; obavlja poslove u svezi s provedbom stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa; izrađuje akte o pravima i obvezama državnih službenika u svezi s pohađanjem edukacije i prati izvršenje obveza; izrađuje godišnje izvješće o radu i plan rada Ministarstva financija i Porezne uprave; predlaže i provodi mjere usklađivanja planova osobnog razvoja službenika s utvrđenim organizacijskim i radnim ciljevima; obavlja poslove unosa i ažuriranja podataka o edukaciji službenika u Registar zaposlenih u javnom sektoru; obavlja poslove objedinjavanja i analize podataka i planova iz djelokruga Sektora; obavlja nabavu sredstava; pripremanje i obradu materijala povjerenstva za nabavu roba, usluga i ustupanje radova iz područja investicijskog održavanja; obavlja poslove nabave sukladno zakonskim propisima; nabavljanja robe, usluga i radova putem postupaka javne nabave; izrada i izmjena plana nabave za tekuću kalendarsku godinu na temelju dostavljenih prijedloga planova nabave pojedinih ustrojstvenih jedinica i područnih ureda Porezne uprave; definiranja načina, procedura i predmeta nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi; provođenja postupaka javnog oglašavanja postupaka nabave; pripremanja dokumentacije za nadmetanje na osnovi tehničkih specifikacija koje samostalno izrađuje, odnosno tehničkih specifikacija izrađenih i dostavljenih od drugih ustrojstvenih jedinica koje su nadležne za određeni predmet nabave; vođenja brige da se nabava odvija sukladno planu proračuna i planu nabave u pogledu zadanih okvira financijskih sredstava i njihove namjene; definiranja obvezno-pravnih odnosa i pripremanja ugovora i praćenja izvršenja ugovora iz područja nabave; vođenja svih evidencija o postupcima nabave; kontinuirana suradnja s tijelom nadležnim za sustav javne nabave; dostava podataka tijelima nadležnim za središnju javnu nabavu o potrebama prema nabavnim kategorijama, putem Ministarstva kao pojedinačnog naručitelja; pripremanja obrazloženja u odgovoru na žalbe i davanja očitovanja o činjeničnim navodima te o žalbenim zahtjevima za potrebe i po zahtjevu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave; prikupljanja ponuda za nabavu roba, radova i usluga, naručivanje, zaprimanje i raspodjela nabavljene robe; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; obavlja godišnji popis imovine; obavlja poslove prijamne kancelarije, prijepisa, pismohrane i otpreme pošte; obavlja knjigovodstveno-financijske poslove; obavlja stručne poslove vezane uz koordinaciju rada ustrojstvenih jedinica u svrhu jedinstvenog postupanja ustrojstvenih jedinica Porezne uprave; obavlja poslove stručne pomoći poslodavcu i ovlaštenicima i njihovim povjerenicima u provedbi i unaprjeđivanju zaštite na radu i zaštite od požara; poslove unutarnjeg nadzora nad primjenom pravila zaštite na radu i zaštite od požara; vođenja evidencija u vezi s ozljedama na radu i izrade godišnjeg izvješća za potrebe poslodavca; vođenja propisanih evidencija u vezi s zaštitom od požara, osposobljavanja povjerenika za zaštitu na radu i pružanja stručne pomoći povjerenicima; predlaže propisane i preventivne mjere za poboljšanje sigurnosti rada i zaštite od požara; surađuje s tijelima inspekcije rada, specijalistima medicine rada, Zavodom za zaštitu na radu, Ministarstvom unutarnjih poslova te ovlaštenim ustanovama i trgovačkim društvima koji se bave poslovima zaštite na radu i zaštite od požara; surađuje sa stručnim službama poslodavca prilikom izgradnje i rekonstrukcije objekata namijenjenih za rad, nabave uređaja i osobnih zaštitnih sredstava; obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na izradu ugovora iz djelokruga Sektora, posebice o kupnji i opremanju nekretnina; nadzire izvršenje ugovornih obveza i rokova; surađuje s drugim državnim tijelima, posebice s Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske prilikom nastanka sporova vezanih uz imovinskopravne odnose; suradnje s nadležnim tijelima državne uprave i Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske u vođenju postupaka pred sudovima; izrade pripremnih podnesaka radi sudjelovanja na ročištima, uz podnošenje i odgovaranje na tužbe i očitovanja na zahtjev Državnog odvjetništva Republike Hrvatske u građanskim i kaznenim postupcima; obrade predmeta u svim vrstama sudskih postupaka pred nadležnim sudovima i zastupanja na sudu; izrade prijedloga za sklapanje izvansudskih nagodbi te izrade prijedloga za sklapanje sudskih nagodbi u tijeku sudskog postupka; disciplinskog sudovanja; pružanja stručne pravne pomoći; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća, obavlja poslove razvoja sustava financijskog upravljanja i kontrola; surađuje s rukovoditeljima ustrojstvenih jedinica u razvoju procedura i postupaka u svezi s pripremom, obradom, tijekom i pohranom financijskih dokumenata u svim segmentima poslovanja; obavlja poslove financijske i računovodstvene kontrole te praćenja i analiziranja trošenja proračunskih sredstava sukladno odobrenim proračunskim sredstvima; koordinacije izrade prijedloga proračuna Porezne uprave; unošenja prijedloga proračuna u Sustav državne riznice; izrade financijskih planova po mjesecima za cijelu proračunsku godinu sukladno planiranim dospijećima obaveza; izrade prijedloga izmjene i dopune proračuna te zahtjeva za preraspodjelu sredstava proračuna; kontiranja i knjiženja poslovne dokumentacije u svrhu evidentiranja nastalih poslovnih događaja; knjigovodstvenog praćenja izvršenja svih prihoda i rashoda po pozicijama državnog proračuna; vođenja računovodstvenih knjiga i pomoćne evidencije; knjigovodstva osnovnih sredstava i sitnog inventara; koordinacija godišnjeg popisa imovine; rashoda osnovnih sredstava i sitnog inventara; poslovi područne riznice; poslovi prethodne kontrole dostavljenih dokumenata prije isplate te unos istih u knjigu ulaznih dokumenata; kreiranje rezervacije za plaćanje; kreiranje zahtjeva za plaćanje povezivanjem za isplatu odobrenih naloga za plaćanje i računa s evidentiranim rezervacijama i prosljeđivanje istih kroz integrirani sustav za upravljanje financijama u sustav Državne riznice na plaćanje; preuzimanje podataka iz Državne riznice o izvršenom plaćanju putem integriranog sustava za upravljanje financijama; analiziranje trošenja proračunskih sredstava; izrade izvješća o utrošenim proračunskim sredstvima po pojedinom dokumentu rezervacije te izvješća o evidentiranim obvezama i izvršenim plaćanjima; mjesečni obračuni, obrada i isplata plaća putem centralnog obračuna plaća te ostalih rashoda za zaposlene; obračuni i isplate po ugovorima o djelu i ugovorima o autorskim honorarima te drugim dohocima na temelju odluke ili rješenja; izrada i dostava nadležnim institucijama propisanih izvješća o isplatama svih vrsta dohodaka te obveznih doprinosa, poreza i prireza; izdavanje potvrda u svezi s plaćama na zahtjev zaposlenika i osoba koje primaju ostale naknade i ostale vrste dohotka; vođenje blagajničkog poslovanja kunske i devizne blagajne; izdavanje i pripremanje naloga za službeni put i obračun putnih troškova; obavlja poslove koordinacije s Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske i Državnim uredom za upravljanje državnom imovinom, brine o valjanosti i roku trajanja ugovora o zakupu ili ugovora o najmu, izrađuje i upućuje zahtjeve za novim prostorima sukladno prijedlozima i potrebama svakog Područnog ureda, sudjeluje u izradi proračuna Porezne uprave za poziciju rashoda najma ili zakupa, prati usklađenost računa o najmu ili zakupu s ugovorima, vrši uplatu sukladno ugovorenim rokovima; surađuje s područnim uredima u vezi s poslovima iz nadležnosti Sektora; obavlja poslove kojima se osigurava pravo na pristup informacijama sukladno propisima o javnom informiranju, u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama priprema informacije i dokumentaciju za davanje ovlaštenicima prava na informacije, rješava o pojedinačnim zahtjevima za pristup informacijama, vodi upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama za Poreznu upravu, objavljuje informacije kada je obveza njihovog objavljivanja propisana posebnim zakonom ili drugim općim aktom i izrađuje izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za Poreznu upravu. Obavlja poslove vezane uz vođenje evidencija i očevidnika nekretnina i očevidnika pokretnina (prijevoznih sredstava), provodi aktivnosti vezane za usklađenost stvarnog stanja nekretnina s podacima u zemljišnim knjigama, vodi evidencije vezane uz zakup poslovnih prostora i provodi aktivnosti vezane uz davanje suglasnosti iz područja održavanja i uređenja objekata.

Za obavljanje poslova Sektora za upravljanje ljudskim potencijalima, financije i pravne poslove ustrojavaju se sljedeće službe:

1.5.1. Služba za planiranje i upravljanje ljudskim potencijalima

Služba za planiranje i upravljanje ljudskim potencijalima izrađuje prijedlog plana prijma u državnu službu u Poreznu upravu; provodi postupke javnih natječaja i oglasa za prijam u državnu službu i postupke internih oglasa; izrađuje prijedlog plana prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa i provodi postupak javnog poziva za prijam polaznika na stručno osposobljavanje; obavlja upravne, stručne i administrativne poslove u vezi s prijmom, raspoređivanjem, ocjenjivanjem, unaprjeđenjem, premještajem i prestankom državne službe te poslove u vezi s ostvarivanjem drugih prava, obveza i odgovornosti službenika; obavlja poslove u vezi s reguliranjem radno-pravnog statusa, pravima, obvezama i odgovornostima namještenika; surađuje sa središnjim tijelom nadležnim za službeničke odnose u provedbi mjera Strategije razvoja upravljanja ljudskim potencijalima za državnu službu iz djelokruga Službe; obavlja poslove unosa i ažuriranja podataka o radnopravnom statusu službenika i namještenika u Registar zaposlenih u javnom sektoru; vodi osobne dosjee službenika i namještenika; vodi druge evidencije o službenicima i namještenicima; obavlja poslove objedinjavanja i obrade podataka iz djelokruga Službe za Poreznu upravu; sudjeluje u izradi prijedloga Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija i Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva financija te drugih propisa i općih akata iz djelokruga Službe; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

1.5.2. Služba za razvoj i stručno usavršavanje ljudskih potencijala

Služba za razvoj i stručno usavršavanje ljudskih potencijala obavlja za potrebe Porezne uprave stručne i administrativne poslove koji se odnose na izradu i provedbu planova i mjera za unaprjeđenje razvoja ljudskih potencijala; praćenje i unaprjeđenje organizacijske klime ustrojstvenih jedinica te stjecanja znanja i vještina potrebnih za obavljanje poslova i radnih zadataka; analizu strukture i kompetencija državnih službenika; procjenu potreba za edukacijom državnih službenika; izradu godišnjih planova edukacije; surađuje i koordinira aktivnosti edukacije s domaćim i inozemnim institucijama i tijelima koja provode edukaciju državnih službenika i namještenika; izrađuje i organizira provedbu posebnog dijela vježbeničkog i prilagodbenog programa novoprimljenih službenika; obavlja poslove u svezi s provedbom stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa; izrađuje akte o pravima i obvezama državnih službenika u svezi s pohađanjem edukacije i prati izvršenje obveza; izrađuje godišnje izvješće o stručnom osposobljavanju i usavršavanju službenika Porezne uprave; obavlja poslove unosa i ažuriranja podataka o edukaciji službenika u Registar zaposlenih u javnom sektoru; surađuje sa središnjim tijelom nadležnim za službeničke odnose u provedbi mjera Strategije razvoja upravljanja ljudskim potencijalima za državnu službu iz djelokruga Službe, obavlja poslove objedinjavanja i analize podataka i planova iz djelokruga Službe za Poreznu upravu; sudjeluje u izradi nacrta prijedloga propisa i općih akata iz djelokruga Službe; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

1.5.3. Služba za opće poslove

Služba za opće poslove obavlja za potrebe Porezne uprave upravne i druge stručne poslove koji se odnose na izradu plana proračuna, analizu prihoda i potrošnje, izradu godišnjih obračuna, nabavu sredstava; pripremanje i obradu materijala povjerenstva za nabavu roba, usluga i ustupanje radova iz područja investicijskog održavanja; obavlja poslove u svezi s nekretninama, opremom i prijevoznim sredstvima te ostalom imovinom; obavlja godišnji popis imovine; obavlja poslove prijamne kancelarije, prijepisa, pismohrane i otpreme pošte; obavlja poslove u svezi s zaštitom na radu i zaštitom od požara. Služba obavlja poslove stručne pomoći poslodavcu i ovlaštenicima i njihovim povjerenicima u provedbi i unaprjeđivanju zaštite na radu i zaštite od požara; poslove unutarnjeg nadzora nad primjenom pravila zaštite na radu i zaštite od požara; vođenja evidencija u vezi s ozljedama na radu i izrade godišnjeg izvješća za potrebe poslodavca; vođenja propisanih evidencija u vezi s zaštitom od požara, osposobljavanja povjerenika za zaštitu na radu i pružanja stručne pomoći povjerenicima; predlaže propisane i preventivne mjere za poboljšanje sigurnosti rada i zaštite od požara; surađuje s tijelima inspekcije rada, specijalistima medicine rada, Zavodom za zaštitu na radu, Ministarstvom unutarnjih poslova te ovlaštenim ustanovama i trgovačkim društvima koji se bave poslovima zaštite na radu i zaštite od požara; surađuje s stručnim službama poslodavca prilikom izgradnje i rekonstrukcije objekata namijenjenih za rad, nabave uređaja i osobnih zaštitnih sredstava; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Službi za opće poslove, ustrojava se:

1.5.3.1. Odjel – Pisarnica

Odjel – Pisarnica obavlja poslove prijamne kancelarije, otpreme pošte i pismohrane za potrebe Porezne uprave.

1.5.4. Služba za pravne poslove

Služba za pravne poslove obavlja za potrebe Porezne uprave upravne i druge stručne poslove koji se odnose na izradu ugovora iz djelokruga Sektora, posebice o kupnji, zakupu i opremanju nekretnina; pokreće postupke reguliranja prava i obveza u poslovnim prostorima koje Porezna uprava, koristi zajedno s drugim pravnim osobama koji se tiču zajedničkih (režijskih) troškova i sklapanje ugovora (sporazuma) o reguliranju zajedničkih troškova; nadzire izvršenje ugovornih obveza i rokova; surađuje s drugim državnim tijelima, posebice s Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske prilikom nastanka sporova vezanih uz imovinskopravne odnose; suradnje s nadležnim tijelima državne uprave i Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske u vođenju postupaka pred sudovima; izrade pripremnih podnesaka radi sudjelovanja na ročištima, uz podnošenje i odgovaranje na tužbe i očitovanja na zahtjev Državnog odvjetništva Republike Hrvatske u građanskim i kaznenim postupcima; obrade predmeta u svim vrstama sudskih postupaka pred nadležnim sudovima i zastupanja na sudu; izrade prijedloga za sklapanje izvansudskih nagodbi te izrade prijedloga za sklapanje sudskih nagodbi u tijeku sudskog postupka; disciplinskog sudovanja; pružanja stručne pravne pomoći; obavlja poslove i vodi evidenciju o izradi uništenju i nestanku pečata i žigova s grbom Republike Hrvatske; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; zaprima zahtjeve i predlaže Odluku o imenovanju ovlaštene osobe za primanje i rješavanje pritužbi vezanih za zaštitu dostojanstva – povjerljivog savjetnika; obavlja poslove kojima se osigurava pravo na pristup informacijama sukladno propisima o javnom informiranju, u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama priprema informacije i dokumentaciju za davanje ovlaštenicima prava na informacije, rješava o pojedinačnim zahtjevima za pristup informacijama, vodi upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama za Poreznu upravu, objavljuje informacije kada je obveza njihovog objavljivanja propisana posebnim zakonom ili drugim općim aktom i izrađuje izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za Poreznu upravu.

1.5.5. Služba za računovodstvene poslove

Služba za računovodstvene poslove obavlja poslove razvoja sustava financijskog upravljanja i kontrola; surađuje s rukovoditeljima ustrojstvenih jedinica u razvoju procedura i postupaka u svezi s pripremom, obradom, tijekom i pohranom financijskih dokumenata u svim segmentima poslovanja; obavlja poslove financijske i računovodstvene kontrole te praćenja i analiziranja trošenja proračunskih sredstava sukladno odobrenim proračunskim sredstvima; koordinacije izrade prijedloga proračuna Porezne uprave; unošenja prijedloga proračuna u Sustav državne riznice; izrade financijskih planova po mjesecima za cijelu proračunsku godinu sukladno planiranim dospijećima obaveza; izrade prijedloga izmjene i dopune proračuna te zahtjeva za preraspodjelu sredstava proračuna; kontiranja i knjiženja poslovne dokumentacije u svrhu evidentiranja nastalih poslovnih događaja; knjigovodstvenog praćenja izvršenja svih prihoda i rashoda po pozicijama državnog proračuna; vođenja računovodstvenih knjiga i pomoćne evidencije; knjigovodstva osnovnih sredstava i sitnog inventara; koordinacija godišnjeg popisa imovine; rashoda osnovnih sredstava i sitnog inventara; poslovi područne riznice; poslovi prethodne kontrole dostavljenih dokumenata prije isplate te unos istih u knjigu ulaznih dokumenata; kreiranje rezervacije za plaćanje; kreiranje zahtjeva za plaćanje povezivanjem za isplatu odobrenih naloga za plaćanje i računa s evidentiranim rezervacijama i prosljeđivanje istih kroz integrirani sustav za upravljanje financijama u sustav Državne riznice na plaćanje; preuzimanje podataka iz Državne riznice o izvršenom plaćanju putem integriranog sustava za upravljanje financijama; analiziranje trošenja proračunskih sredstava; izrade izvješća o utrošenim proračunskim sredstvima po pojedinom dokumentu rezervacije te izvješća o evidentiranim obvezama i izvršenim plaćanjima; mjesečnih obračuna, obrada i isplata plaća putem centralnog obračuna plaća te ostalih rashoda za zaposlene; obračuna i isplate po ugovorima o djelu i ugovorima o autorskim honorarima te drugim dohocima na temelju odluke ili rješenja; izrada i dostava nadležnim institucijama propisanih izvješća o isplatama svih vrsta dohodaka te obveznih doprinosa, poreza i prireza; izdavanje potvrda u vezi s plaćama na zahtjev zaposlenika i osoba koje primaju ostale naknade i ostale vrste dohotka; vođenje blagajničkog poslovanja kunske i devizne blagajne; izdavanje i pripremanje naloga za službeni put i obračun putnih troškova; suradnje s nadležnim tijelima državne uprave; obavlja poslove koordinacije s Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske i Državnim uredom za upravljanje državnom imovinom, brine o valjanosti i roku trajanja ugovora o zakupu ili ugovora o najmu, izrađuje i upućuje zahtjeve za novim prostorima sukladno prijedlozima i potrebama svakog Područnog ureda, sudjeluje u izradi proračuna Porezne uprave za poziciju rashoda najma ili zakupa, prati usklađenost računa o najmu ili zakupu s ugovorima, vrši uplatu sukladno ugovorenim rokovima; obavlja poslove vezane uz vođenje evidencija i očevidnika nekretnina i očevidnik pokretnina (prijevoznih sredstava), provodi aktivnosti vezane za usklađenost stvarnog stanja nekretnina s podacima u zemljišnim knjigama, vodi evidencije vezane uz zakup poslovnih prostora, provodi aktivnosti vezano uz davanje suglasnosti iz područja održavanja i uređenja objekata.

1.5.6. Služba za javnu nabavu

Služba za javnu nabavu obavlja poslove nabave sukladno zakonskim propisima; nabavljanja robe, usluga i radova putem postupaka javne nabave; izrade plana nabave i izmjena istog za tekuću kalendarsku godinu na temelju dostavljenih prijedloga planova nabave pojedinih ustrojstvenih jedinica i područnih ureda Porezne uprave; definiranja načina, procedura i predmeta nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi; provođenja postupaka javnog oglašavanja postupaka nabave; pripremanja dokumentacije za nadmetanje na osnovi tehničkih specifikacija koje samostalno izrađuje, odnosno tehničkih specifikacija izrađenih i dostavljenih od drugih ustrojstvenih jedinica koje su nadležne za određeni predmet nabave; vođenja brige da se nabava odvija sukladno planu proračuna i planu nabave u pogledu zadanih okvira financijskih sredstava i njihove namjene; u suradnji sa Službom za pravne poslove, definiranje obvezno pravnih odnosa i priprema ugovora i praćenja izvršenja ugovora iz područja nabave u suradnji sa ustrojstvenim jedinicama nadležnim za određeni predmet nabave; vođenja svih evidencija o postupcima nabave; kontinuirana suradnja s tijelom koje je nadležno za sustav javne nabave; dostava podataka tijelima nadležnim za središnju javnu nabavu o potrebama prema nabavnim kategorijama, putem Ministarstva kao pojedinačnog naručitelja; pripremanja obrazloženja u odgovoru na žalbe i davanja očitovanja o činjeničnim navodima te o žalbenim zahtjevima za potrebe i po zahtjevu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave; prikupljanja ponuda za nabavu roba, radova i usluga, naručivanje, zaprimanje i raspodjela nabavljene robe; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; surađuje s područnim uredima Porezne uprave u vezi s poslovima iz nadležnosti Službe.«.

Članak 19.

Naslov iznad članka 35. i članak 35. mijenjaju se i glase:

»1.6. SEKTOR ZA EUROPSKE POSLOVE I MEĐUNARODNU SURADNJU

Članak 35.

Sektor za europske poslove i međunarodnu suradnju obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na suradnju s Europskom komisijom i Vijećem Europske unije u cilju provođenja zajedničke porezne politike; predstavlja koordinativnu točku Porezne uprave u postupku pripreme izrade stajališta koja će zastupati predstavnici Republike Hrvatske u odgovarajućim postupcima odlučivanja i/ili raspravama za područje poreza na razini Europske unije, u postupku izrade odgovora u postupcima zbog povrede prava Europske unije u području poreza i postupku notifikacije za porezne propise; sudjeluje na stručnim sastancima Europske komisije i Vijeća Europske unije za područje poreza; koordinira aktivnosti Porezne uprave radi pravovremene dostave podataka za potrebe izrade publikacija i izvještaja Europske unije; obavlja poslove vezane za izgradnju komunikacijske mreže s predstavnicima država članica; obavlja poslove vezane za promicanje suradnje s poreznim upravama drugih država, međunarodnim udruženjima poreznih administracija i drugim međunarodnim organizacijama; koordinira pripremu i provedbu projekata Porezne uprave koji se financiraju iz programa i fondova Europske unije. Obavlja upravne i druge stručne poslove administrativne suradnje i razmjene informacija o porezu na dodanu vrijednost i ostalim porezima između država članica Europske unije te o uzajamnoj pomoći pri naplati stranih tražbina; koordinira obavljanje poslova administrativne suradnje i razmjene informacija na području oporezivanja te surađuje s drugim sektorima na tom području; koordinira i vodi poslove koji se odnose na održavanje, praćenje i daljnji razvoj sustava VIES te razmjenu podataka s drugim državama članicama Europske unije; sudjeluje u razvoju novih i nadogradnji postojećih EU sustava za razmjenu informacija; predlaže nove i izmjene postojećih zakonskih i podzakonskih propisa vezanih za administrativnu suradnju na temelju pravne stečevine Europske unije. Obavlja upravne i druge stručne poslove predviđene Zakonom o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora; obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na pripremanje i vođenje pregovora za sklapanje ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja s drugim državama te drugih međunarodnih ugovora; tumači i daje stručna mišljenja i objašnjenja o primjeni ugovora. Organizira i provodi edukaciju službenika Porezne uprave iz svoje nadležnosti. Obavlja upravne i druge stručne poslove vezane uz prijave stranih poreznih obveznika u Registar obveznika poreza na dodanu vrijednost i zahtjeve za imenovanjem poreznih zastupnika, donosi rješenja o upisu u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost i rješenja o imenovanju poreznih zastupnika, zaprima zahtjeve stranih poreznih obveznika za povrat poreza na dodanu vrijednost, provodi neizravni nadzor obračuna i naplate poreza na dodanu vrijednost, donosi rješenja o pravu na povrat te obavlja povrat poreza na dodanu vrijednost stranim poreznim obveznicima; izrađuje mišljenja po upitima poreznih obveznika, u informacijski sustav vrši unos i prati porezna oslobođenja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost na temelju međunarodnih ugovora i programa pomoći, obavlja i poslove utvrđivanja poreza na dodanu vrijednost, inozemnih poreznih obveznika registriranih u Republici Hrvatskoj; obavlja poslove vezane uz osobni identifikacijski broj; izrađuje izvješća iz svog djelokruga rada.

Za obavljanje poslova Sektora za europske poslove i međunarodnu suradnju, ustrojavaju se sljedeće službe:

1.6.1. Služba za europske poslove

Služba za europske poslove obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na suradnju s Europskom komisijom i Vijećem Europske unije u cilju provođenja zajedničke porezne politike. Predstavlja koordinativnu točku Porezne uprave u postupku pripreme izrade stajališta koja će zastupati predstavnici Republike Hrvatske u odgovarajućim postupcima odlučivanja i/ili raspravama za područje poreza na razini Europske unije; u postupku izrade odgovora zbog povrede prava Europske unije u području poreza i postupku notifikacije za porezne propise. Predlaže nove i izmjene postojećih zakonskih i podzakonskih propisa iz područja razmjene informacija o isplaćenim kamatama na dohodak od štednje na temelju pravne stečevine Europske unije; izrađuje upute o postupanju, priručnike i metodologije rada na temu razmjene informacija o isplaćenim kamatama na dohodak od štednje; koordinira aktivnosti Porezne uprave radi pravovremene dostave podataka za potrebe izrade publikacija i izvještaja Europske unije. Obavlja poslove vezane za provedbu aktivnosti u okviru programa Fiscalis te izradu financijskih i drugih izvješća za Europsku komisiju. Koordinira pripremu i provedbu projekata Porezne uprave koji se financiraju iz programa i fondova Europske unije.

1.6.2. Služba za međunarodnu razmjenu informacija

Služba za međunarodnu razmjenu informacija obavlja upravne i druge stručne poslove administrativne suradnje i razmjene informacija o porezu na dodanu vrijednost i ostalim porezima između država članica Europske unije te o uzajamnoj pomoći pri naplati stranih tražbina; koordinira obavljanje poslova administrativne suradnje i razmjene informacija na području oporezivanja te surađuje s drugim sektorima na tom području; koordinira i vodi poslove koji se odnose na održavanje, praćenje i daljnji razvoj sustava VIES te razmjenu podataka s drugim državama članicama Europske unije; sudjeluje u razvoju novih i nadogradnji postojećih EU sustava za razmjenu informacija; predlaže nove i izmjene postojećih zakonskih i podzakonskih propisa iz područja administrativne suradnje kod oporezivanja na temelju pravne stečevine Europske unije; izrađuje upute o postupanju, priručnike i metodologije rada na temu administrativne suradnje na području oporezivanja.

1.6.3. Služba za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja

Služba za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja obavlja upravne i druge stručne poslove predviđene Zakonom o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora; obavlja stručne poslove koji se odnose na pripremanje i vođenje pregovora za sklapanje ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja s drugim državama te drugih međunarodnih ugovora; tumači i daje stručna mišljenja i objašnjenja o primjeni ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja radi pravilnog i jedinstvenog postupanja te sprječavanja izbjegavanja plaćanja poreza i porezne utaje u prekograničnim transakcijama; predlaže nove i izmjene postojećih zakonskih i podzakonskih propisa iz područja izbjegavanja dvostrukog oporezivanja; izrađuje upute o postupanju, priručnike i metodologije rada na temu izbjegavanja međunarodnog dvostrukog oporezivanja; surađuje s nižim ustrojstvenim jedinicama po pitanju izbjegavanja međunarodnog dvostrukog oporezivanja; temeljem ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja razmjenjuje obavijesti s nadležnim tijelima drugih država; provodi postupak zajedničkog dogovaranja te koordinira postupak međunarodne suradnje kod nadzora transfernih cijena primjenom međunarodnih ugovora; surađuje s međunarodnim institucijama i drugim državama ugovornicama; surađuje s drugim ministarstvima; sudjeluje na godišnjim skupštinama i seminarima OECD-a.

1.6.4. Služba za registriranje i povrat PDV-a stranim poreznim obveznicima

Služba za registriranje i povrat PDV-a stranim poreznim obveznicima obavlja upravne i druge stručne poslove vezane uz prijave stranih poreznih obveznika u Registar obveznika poreza na dodanu vrijednost i zahtjeve za imenovanjem poreznih zastupnika, donosi rješenja o upisu u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost i rješenja o imenovanju poreznih zastupnika, zaprima zahtjeve stranih poreznih obveznika za povrat poreza na dodanu vrijednost, provodi neizravni nadzor obračuna i naplate poreza na dodanu vrijednost, donosi rješenja o pravu na povrat te obavlja povrat poreza na dodanu vrijednost stranim poreznim obveznicima; izrađuje mišljenja po upitima poreznih obveznika, u informacijski sustav vrši unos i prati porezna oslobođenja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost na temelju međunarodnih ugovora i programa pomoći, obavlja i poslove utvrđivanja poreza na dodanu vrijednost, inozemnih poreznih obveznika registriranih u Republici Hrvatskoj; obavlja poslove vezane uz osobni identifikacijski broj; izrađuje izvješća iz svog djelokruga rada.«.

Članak 20.

Naslov iznad članka 36. i članak 36. mijenjaju se i glase:

»1.7. SEKTOR ZA STRATEGIJU, UNUTARNJU KONTROLU I UNUTARNJI NADZOR

Članak 36.

Sektor za strategiju, unutarnju kontrolu i unutarnji nadzor obavlja poslove u svezi strateškog planiranja vezano za unaprjeđenje rada Porezne uprave; predlaže nove i izmjenu postojećih propisa te podzakonskih općih akata; izrađuje i priprema upute, naputke i smjernice za razvoj i održavanje strategije unapređenja naplate poreznih obveza po segmentima poreznih obveznika; izrađuje nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz područja ustrojstva Porezne uprave; predlaže izmjenu postojećih organizacijskih i operativnih rješenja te funkcionalno upravlja ustrojstvenim jedinicama Porezne uprave; radi na jedinstvenom postupanju u provedbi radnih postupaka; daje prijedloge i mjere za ažuriranje evidencija, postupaka i metodologija radi boljeg i bržeg funkcioniranja sustava; daje prijedloge za unapređenje tehničke i informatičke podrške; izrađuje strateške planove i kontrolira njihovu provedbu; procjenjuje postojeće sposobnosti i resurse Porezne uprave za provedbu propisa i metodologija; u suradnji s drugim organizacijskim jedinicama izrađuje izvješća za tijela Europske unije, državna tijela Republike Hrvatske i međunarodne institucije; surađuje s inozemnim poreznim upravama i međunarodnim organizacijama radi usporedbe i implementacije boljih rješenja; prati i analizira postojeće podatke te prezentira trendove u kretanju; kreira statistička izvješća i pokazatelje kao signale koji upućuju na poduzimanje potrebnih mjera; koordinira i kontrolira rad službenika vezano za unose podataka te pomaže područnim uredima u svrhu jedinstvenog unosa; kreira izvješća o financijskim pokazateljima i učincima pojedinih zakona; prikuplja usporedive podatke od zemalja europske unije (bilteni, Internet, mediji) te ih analizira i uspoređuje radi postizanja pozitivnih financijskih efekata (smanjenje poreznog jaza); izrađuje i priprema upute, naputke i smjernice za unapređenje učinkovitosti rada Porezne uprave; sustavno prati primjenu i osigurava jedinstveno postupanje u provedbi donesenih uputa, naputaka i smjernica; obavlja poslove u svezi razvoja i unapređivanja sustava procjene rizika izvršenja poreznih obveza; procjenjuje rizike i planira postupke kao moguće posljedice negativnih efekata uvođenja novih zakonskih regulativa ili sankcija; sudjeluje u izradi projekata analize i upravljanja rizicima; planira operativne aktivnosti vezane za utvrđene rizike; utvrđuje i procjenjuje strategije i politike za utvrđivanje prioriteta najvećih rizika porezne discipline; priprema izvješća o unapređenju sustava procjene rizika; obavlja poslove kontrole, analize i planiranja nadzora ustrojstvenih jedinica Porezne uprave u suradnji s ostalim stručnim službama unutar Porezne uprave u pogledu pravilne, pravodobne i zakonite primjene poreznih i ostalih propisa u cilju otklanjanja nepravilnosti i ujednačavanja rada svih ustrojstvenih jedinica na teritoriju Republike Hrvatske; na temelju Izvješća o obavljenom nadzoru daje preporuke i predlaže mjere za rješavanje utvrđenih nepravilnosti; prati provedbu preporuka i mjera navedenih u Izvješćima iz prethodno obavljenog vanjskog i unutarnjeg nadzora i kontrola rada Porezne uprave; evidentira i analizira podatke i informacije iz istih; provodi postupke utvrđivanja činjenica i okolnosti mjerodavnih za ocjenu zakonitosti postupanja i rada poreznih službenika, odnosno za ocjenu postojanja povreda službene dužnosti; podnosi stegovne, prekršajne i kaznene prijave poradi povrede poreznih i drugih propisa od strane poreznih službenika i namještenika Porezne uprave; prikuplja, obrađuje provjerava i razmjenjuje podatke i informacije te postupa po prijavama i saznanjima koja ukazuju na nezakonitosti u radu službenika i namještenika Porezne uprave, osobito u slučajevima sumnje na počinjenje ili pokušaj počinjenja koruptivnih kaznenih djela ili kaznenih djela s obilježjima organiziranog kriminaliteta; sustavno prati, analizira i razmjenjuje kretanja i obilježja pojavnih oblika kršenja propisa i pravila službe od strane poreznih službenika i namještenika Porezne uprave; prati i analizira provođenje nadzora i kontrole od strane odgovornih osoba u ustrojstvenim jedinicama Porezne uprave; surađuje s drugim tijelima državne uprave, javnopravnim tijelima i pravosudnim tijelima, posebno u vezi s poduzimanjem službenih radnji u okviru postupaka otkrivanja i suzbijanja pojavnih oblika korupcije i organiziranog kriminaliteta u poreznoj službi; izvješćuje ravnatelja Porezne uprave o primljenim dojavama ili na drugi način stečenim saznanjima o pojavama nezakonitog postupanja poreznih službenika i namještenika Porezne uprave, odnosno drugih fizičkih i pravnih osoba; osmišljava i koordinira provedbu antikorupcijskih aktivnosti te surađuje s nadležnim tijelima državne uprave po pitanju provedbe antikorupcijskih aktivnosti iz djelokruga rada Porezne uprave; prikuplja relevantne podatke za izvješćivanje o antikorupcijskim aktivnostima Porezne uprave; surađuje s etičkim povjerenstvom i daje prijedloge za unapređenje etike u poreznoj službi; sudjeluje u procesu uspostave i razvoja sustava unutarnjih financijskih kontrola u Poreznoj upravi; izrađuje godišnja izvješća o radu; sudjeluje u izradi periodičkih planova i izvješća; obavlja poslove zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Sektora.

Za obavljanje poslova Sektora za strategiju, unutarnju kontrolu i unutarnji nadzor ustrojavaju se sljedeće službe:

1.7.1. Služba za strateško planiranje i organizaciju

Služba za strateško planiranje i organizaciju obavlja poslove u svezi strateškog planiranja vezano za unaprjeđenje rada Porezne uprave; predlaže nove i izmjenu postojećih propisa te podzakonskih općih akata; izrađuje i priprema upute, naputke i smjernice za razvoj i održavanje strategije unapređenja naplate poreznih obveza po segmentima poreznih obveznika; izrađuje nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz područja ustrojstva Porezne uprave; predlaže izmjenu postojećih organizacijskih i operativnih rješenja; daje prijedloge i mjere za ažuriranje evidencija, postupaka i metodologija radi boljeg i bržeg funkcioniranja sustava; daje prijedloge za unapređenje tehničke i informatičke podrške; izrađuje strateške planove i kontrolira njihovu provedbu; procjenjuje postojeće sposobnosti i resurse Porezne uprave za provedbu propisa i metodologija; u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama izrađuje izvješća za tijela Europske unije, državna tijela Republike Hrvatske i međunarodne institucije; surađuje sa inozemnim poreznim upravama i međunarodnim organizacijama radi usporedbe i implementacije boljih rješenja.

1.7.2. Služba za upravljanje programima i promjenama

Služba za upravljanje programima i promjenama obavlja poslove u svezi utvrđivanja osnovnih mjerenja ključnih pokazatelja uspješnosti (engl. KPI – Key Performance Indicators) koji će se mjeriti radi kontrole kvalitete izvedbe u različitim područjima poslovanja Porezne uprave; utvrđivanja i održavanja standardnih postupka upravljanja kvalitetom rada i poslovnim procesima Porezne uprave; redovito praćenje i izvješćivanje o učinku (odstupanju) u odnosu na postavljene strategije i planove rada te davanje preporuka o korektivnim radnjama; Služba sudjeluje s ostalim Sektorima u radu na jedinstvenom postupanju u provedbi radnih postupaka; u suradnji s ostalim sektorima predlaže projekte i koordinira sustav upravljanja projektima te nadzire napredak programa i projekata u odnosu na planove. Obavlja administrativne poslove za vijeća za potporu upravljanja u Poreznoj upravi.

1.7.3. Služba za upravljanje rizicima

Služba za upravljanje rizicima obavlja poslove u vezi razvoja i unapređivanja sustava analize rizika u ispunjavanju poreznih obveza na strateškoj razini, razini provedbe projekata i poslovnih procesa u suradnji s drugim organizacijskim jednicama; procjenjuje prijetnje i posljedice učinka rizika i surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama u utvrđivanju i analizi rizika na operativnoj razini; u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama izrađuje planove za upravljanje utvrđenim rizicima s ciljem ublažavanja uzroka rizika i potencijalnih posljedica na ostvarenje strateških ciljeva. Izrađuje i ažurira registar utvrđenih rizika. Sudjeluje u izradi projekata analize i upravljanja rizicima; planira operativne aktivnosti vezane za utvrđene rizike; utvrđuje i procjenjuje strategije i politike za utvrđivanje prioriteta najvećih rizika porezne discipline; priprema izvješća o unapređenju sustava procjene rizika.

1.7.4. Služba za praćenje učinkovitosti

Služba za praćenje učinkovitosti prati i analizira postojeće podatke te prezentira trendove u kretanju; izrađuje statistička izvješća i pokazatelje kao signale koji upućuju na poduzimanje potrebnih mjera; koordinira i kontrolira rad službenika vezano za unose podataka te pomaže područnim uredima u svrhu jedinstvenog unosa; izrađuje izvješća o financijskim pokazateljima i učincima pojedinih zakona; prikuplja usporedive podatke od zemalja europske unije (bilteni, Internet, mediji) te ih analizira i uspoređuje radi postizanja pozitivnih financijskih efekata (smanjenje poreznog jaza); izrađuje i priprema upute, naputke i smjernice za unapređenje rada Porezne uprave; sustavno prati primjenu i osigurava jedinstveno postupanje u provedbi donesenih uputa, naputaka i smjernica; koordinira jedinstveno postupanje u poslovima vezanima uz upravljanje učinkovitošću u nižim ustrojstvenim jedinicama.

1.7.5. Služba za unutarnju kontrolu

Služba za unutarnju kontrolu provodi postupke utvrđivanja činjenica i okolnosti mjerodavnih za ocjenu zakonitosti postupanja i rada službenika, odnosno za ocjenu postojanja povreda službene dužnosti; podnosi stegovne, prekršajne i kaznene prijave poradi povrede poreznih i drugih propisa od strane službenika i namještenika Porezne uprave; prikuplja, obrađuje provjerava i razmjenjuje podatke i informacije te postupa po prijavama i saznanjima koja ukazuju na nezakonitosti u radu službenika i namještenika Porezne uprave, osobito u slučajevima sumnje na počinjenje ili pokušaj počinjenja koruptivnih kaznenih djela ili kaznenih djela s obilježjima organiziranog kriminaliteta; sustavno prati, analizira i razmjenjuje kretanja i obilježja pojavnih oblika kršenja propisa i pravila službe od strane službenika i namještenika Porezne uprave; prati i analizira provođenje nadzora i kontrole od strane odgovornih osoba u ustrojstvenim jedinicama Porezne uprave; surađuje s drugim tijelima državne uprave, javnopravnim tijelima i pravosudnim tijelima, posebno u vezi s poduzimanjem službenih radnji u okviru postupaka otkrivanja i suzbijanja pojavnih oblika korupcije i organiziranog kriminaliteta u Poreznoj upravi; izrađuje godišnja izvješća o radu; sudjeluje u izradi periodičkih planova i izvješća; koordinira jedinstveno postupanje u poslovima vezanima uz unutarnju kontrolu u nižim ustrojstvenim jedinicama.

U Službi za unutarnju kontrolu ustrojavaju se:

1.7.5.1. Odjel za unutarnju kontrolu Centar

Odjel za unutarnju kontrolu Centar sa sjedištem u Zagrebu nadležan je za područje Područnog ureda Centar, a provodi postupke utvrđivanja činjenica i okolnosti mjerodavnih za ocjenu zakonitosti postupanja i rada službenika, odnosno za ocjenu postojanja povreda službene dužnosti; podnosi stegovne, prekršajne i kaznene prijave poradi povrede poreznih i drugih propisa od strane službenika i namještenika Porezne uprave; prikuplja, obrađuje i provjerava podatke i informacije te postupa po prijavama i saznanjima koja ukazuju na nezakonitosti u radu službenika i namještenika Porezne uprave, osobito u slučajevima sumnje na počinjenje ili pokušaj počinjenja koruptivnih kaznenih djela ili kaznenih djela s obilježjima organiziranog kriminaliteta; sustavno prati i analizira kretanja i obilježja pojavnih oblika kršenja propisa i pravila službe od strane službenika i namještenika Porezne uprave; prati i analizira provođenje nadzora i kontrole od strane odgovornih osoba u ustrojstvenim jedinicama Porezne uprave; surađuje s drugim tijelima državne uprave, javnopravnim tijelima i pravosudnim tijelima, posebno u vezi s poduzimanjem službenih radnji u okviru postupaka otkrivanja i suzbijanja pojavnih oblika korupcije i organiziranog kriminaliteta u Poreznoj upravi; po nalogu pomoćnika ravnatelja za strategiju, unutarnji nadzor i unutarnju kontrolu postupa po predmetima neovisno o mjesnoj nadležnosti; izrađuje godišnja izvješća o radu; sudjeluje u izradi periodičkih planova i izvješća.

1.7.5.2. Odjel za unutarnju kontrolu Sjever – područna jedinica Varaždin

Odjel za unutarnju kontrolu Sjever – područna jedinica Varaždin nadležna je za područje Područnog ureda Sjever, a provodi postupke utvrđivanja činjenica i okolnosti mjerodavnih za ocjenu zakonitosti postupanja i rada službenika, odnosno za ocjenu postojanja povreda službene dužnosti; podnosi stegovne, prekršajne i kaznene prijave poradi povrede poreznih i drugih propisa od strane službenika i namještenika Porezne uprave; prikuplja, obrađuje i provjerava podatke i informacije te postupa po prijavama i saznanjima koja ukazuju na nezakonitosti u radu službenika i namještenika Porezne uprave, osobito u slučajevima sumnje na počinjenje ili pokušaj počinjenja koruptivnih kaznenih djela ili kaznenih djela s obilježjima organiziranog kriminaliteta; sustavno prati i analizira kretanja i obilježja pojavnih oblika kršenja propisa i pravila službe od strane službenika i namještenika Porezne uprave; prati i analizira provođenje nadzora i kontrole od strane odgovornih osoba u ustrojstvenim jedinicama Porezne uprave; surađuje s drugim tijelima državne uprave, javnopravnim tijelima i pravosudnim tijelima, posebno u vezi s poduzimanjem službenih radnji u okviru postupaka otkrivanja i suzbijanja pojavnih oblika korupcije i organiziranog kriminaliteta u Poreznoj upravi; po nalogu pomoćnika ravnatelja za strategiju, unutarnji nadzor i unutarnju kontrolu postupa po predmetima neovisno o mjesnoj nadležnosti; izrađuje godišnja izvješća o radu; sudjeluje u izradi periodičkih planova i izvješća.

1.7.5.3. Odjel za unutarnju kontrolu Istok – područna jedinica Osijek

Odjel za unutarnju kontrolu Istok – područna jedinica Osijek nadležna je za područje Područnog ureda Istok, a provodi postupke utvrđivanja činjenica i okolnosti mjerodavnih za ocjenu zakonitosti postupanja i rada službenika, odnosno za ocjenu postojanja povreda službene dužnosti; podnosi stegovne, prekršajne i kaznene prijave poradi povrede poreznih i drugih propisa od strane službenika i namještenika Porezne uprave; prikuplja, obrađuje i provjerava podatke i informacije te postupa po prijavama i saznanjima koja ukazuju na nezakonitosti u radu službenika i namještenika Porezne uprave, osobito u slučajevima sumnje na počinjenje ili pokušaj počinjenja koruptivnih kaznenih djela ili kaznenih djela s obilježjima organiziranog kriminaliteta; sustavno prati i analizira kretanja i obilježja pojavnih oblika kršenja propisa i pravila službe od strane službenika i namještenika Porezne uprave; prati i analizira provođenje nadzora i kontrole od strane odgovornih osoba u ustrojstvenim jedinicama Porezne uprave; surađuje s drugim tijelima državne uprave, javnopravnim tijelima i pravosudnim tijelima, posebno u vezi s poduzimanjem službenih radnji u okviru postupaka otkrivanja i suzbijanja pojavnih oblika korupcije i organiziranog kriminaliteta u Poreznoj upravi; po nalogu pomoćnika ravnatelja za strategiju, unutarnji nadzor i unutarnju kontrolu postupa po predmetima neovisno o mjesnoj nadležnosti; izrađuje godišnja izvješća o radu; sudjeluje u izradi periodičkih planova i izvješća.

1.7.5.4. Odjel za unutarnju kontrolu Zapad – područna jedinica Rijeka

Odjel za unutarnju kontrolu Zapad – područna jedinica Rijeka nadležna je za područje Područnog ureda Zapad, a provodi postupke utvrđivanja činjenica i okolnosti mjerodavnih za ocjenu zakonitosti postupanja i rada službenika, odnosno za ocjenu postojanja povreda službene dužnosti; podnosi stegovne, prekršajne i kaznene prijave poradi povrede poreznih i drugih propisa od strane službenika i namještenika Porezne uprave; prikuplja, obrađuje i provjerava podatke i informacije te postupa po prijavama i saznanjima koja ukazuju na nezakonitosti u radu službenika i namještenika Porezne uprave, osobito u slučajevima sumnje na počinjenje ili pokušaj počinjenja koruptivnih kaznenih djela ili kaznenih djela s obilježjima organiziranog kriminaliteta; sustavno prati i analizira kretanja i obilježja pojavnih oblika kršenja propisa i pravila službe od strane službenika i namještenika Porezne uprave; prati i analizira provođenje nadzora i kontrole od strane odgovornih osoba u ustrojstvenim jedinicama Porezne uprave; surađuje s drugim tijelima državne uprave, javnopravnim tijelima i pravosudnim tijelima, posebno u vezi s poduzimanjem službenih radnji u okviru postupaka otkrivanja i suzbijanja pojavnih oblika korupcije i organiziranog kriminaliteta u Poreznoj upravi; po nalogu pomoćnika ravnatelja za strategiju, unutarnji nadzor i unutarnju kontrolu postupa po predmetima neovisno o mjesnoj nadležnosti; izrađuje godišnja izvješća o radu; sudjeluje u izradi periodičkih planova i izvješća.

1.7.5.5. Odjel za unutarnju kontrolu Jug – područna jedinica Split

Odjel za unutarnju kontrolu Jug – područna jedinica Split nadležna je za područje Područnog ureda Jug, a provodi postupke utvrđivanja činjenica i okolnosti mjerodavnih za ocjenu zakonitosti postupanja i rada službenika, odnosno za ocjenu postojanja povreda službene dužnosti; podnosi stegovne, prekršajne i kaznene prijave poradi povrede poreznih i drugih propisa od strane službenika i namještenika Porezne uprave; prikuplja, obrađuje i provjerava podatke i informacije te postupa po prijavama i saznanjima koja ukazuju na nezakonitosti u radu službenika i namještenika Porezne uprave, osobito u slučajevima sumnje na počinjenje ili pokušaj počinjenja koruptivnih kaznenih djela ili kaznenih djela s obilježjima organiziranog kriminaliteta; sustavno prati i analizira kretanja i obilježja pojavnih oblika kršenja propisa i pravila službe od strane službenika i namještenika Porezne uprave; prati i analizira provođenje nadzora i kontrole od strane odgovornih osoba u ustrojstvenim jedinicama Porezne uprave; surađuje s drugim tijelima državne uprave, javnopravnim tijelima i pravosudnim tijelima, posebno u vezi s poduzimanjem službenih radnji u okviru postupaka otkrivanja i suzbijanja pojavnih oblika korupcije i organiziranog kriminaliteta u Poreznoj upravi; po nalogu pomoćnika ravnatelja za strategiju, unutarnji nadzor i unutarnju kontrolu postupa po predmetima neovisno o mjesnoj nadležnosti; izrađuje godišnja izvješća o radu; sudjeluje u izradi periodičkih planova i izvješća.

1.7.6. Služba za unutarnji nadzor

Služba za unutarnji nadzor kontrolira, analizira i planira nadzor ustrojstvenih jedinica Porezne uprave u suradnji s ostalim stručnim službama unutar Porezne uprave u pogledu pravilne, pravodobne i zakonite primjene poreznih i ostalih propisa u cilju otklanjanja nepravilnosti i ujednačavanja i podizanja kvalitete rada svih ustrojstvenih jedinica na teritoriju Republike Hrvatske; na temelju izvješća o obavljenom nadzoru daje preporuke i predlaže mjere za rješavanje utvrđenih nepravilnosti; prati provedbu preporuka i mjera navedenih u izvješćima iz prethodno obavljenog vanjskog i unutarnjeg nadzora i kontrola rada Porezne uprave; evidentira i analizira podatke i informacije iz istih; izrađuje godišnja izvješća o radu; prati i analizira provođenje nadzora i kontrole od strane odgovornih osoba u ustrojstvenim jedinicama Porezne uprave; surađuje sa Službom za unutarnju kontrolu i sa Službom za unutarnju reviziju u Ministarstvu financija; sudjeluje u revizijama i kontrolama koje provodi Inspekcija Europske komisije; prati provođenje preporuka u Poreznoj upravi temeljem revizorskog izvještaja; sudjeluje u izradi periodičkih planova i izvješća.«.

Članak 21.

Iza članka 36. dodaju se naslov i članak 36.a koji glase:

»1.8. URED ZA VELIKE POREZNE OBVEZNIKE

Članak 36.a

Ured za velike porezne obveznike ustrojava se u razini sektora, a obavlja upravne i druge stručne poslove za velike porezne obveznike koji se odnose na zaprimanje poreznih prijava, bilježenje poreznih obveza u poreznom knjigovodstvu, naplatu i praćenje naplate poreza i doprinosa; utvrđivanje pravodobnosti, zakonitosti i pravilnosti podnesenih poreznih prijava; utvrđivanje porezne osnovice i porezne obveze u prvom stupnju; podnošenje optužnih prijedloga i izdavanje prekršajnih naloga; podnošenje kaznenih prijava; izdavanje potvrda o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju; vođenje evidencija o zaduženim i naplaćenim obvezama velikih poreznih obveznike; vođenje i ažuriranje registara velikih poreznih obveznika; obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na praćenje provedbe propisa o porezima i doprinosima te drugih propisa; predlaganje i poduzimanje radnji za učinkovitije ostvarivanje prihoda; davanje uputa i stručne pomoći velikim poreznim obveznicima; izradu mišljenja po upitima poreznih obveznika; osiguravanje provedbe uputa i mišljenja; surađuje s tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno s nadležnim tijelima za druga javna i ostala davanja, obavlja knjiženje proračunskih prihoda; vodi evidencije o zaduženim i naplaćenim obvezama velikih poreznih obveznika; provodi pripise, otpise i preknjiženja poreznih i drugih obveza. Obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na organiziranje poreznog nadzora, obavlja nadzor u uredu svih vrsta poreza kod ove skupine poreznih obveznika; obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na porezni nadzor velikih poreznih obveznika; postupa po nalozima suca istrage i Državnog odvjetništva Republike Hrvatske; podnosi optužne prijedloge, izdaje prekršajne naloge i podnosi kaznene prijave. Planira i surađuje kod uvođenja potrebne informacijske podrške, alata, metoda i tehnika rada za potrebe ureda, pomaže u postupcima nadzora, surađuje u analizi rizika i uvođenju odgovarajućih tehnički podržanih procesa; osigurava pružanje pomoći korisnicima iz područja korištenja računalne opreme novih programskih rješenja; koordinira poslove koji se odnose na djelovanje informacijskog sustava i njegovo korištenje; surađuje u analizi rada sustava i predlaže poboljšanja, podržava procese upravljanja uredom.

Ured za velike porezne obveznike obavlja poslove na teritoriju Republike Hrvatske. U sjedištu Ureda za velike porezne obveznike u Zagrebu unutar Službe za utvrđivanje i naplatu poreza i doprinosa I i Službe za utvrđivanje i naplatu poreza i doprinosa II obavljaju se poslovi utvrđivanja, naplate poreza i doprinosa i ovrhe velikih poreznih obveznika sa sjedištem na području područnih ureda Centar i Sjever.

Za obavljanje poslova Ureda za velike porezne obveznike ustrojavaju se sljedeće službe:

1.8.1. Služba za utvrđivanje i naplatu poreza i doprinosa I

Služba za utvrđivanje i naplatu poreza i doprinosa I obavlja upravne i druge stručne poslove za velike porezne obveznike koji se odnose na zaprimanje poreznih prijava, bilježenje poreznih obveza u poreznom knjigovodstvu, naplatu i praćenje naplate poreza i doprinosa; utvrđivanje pravodobnosti, zakonitosti i pravilnosti podnesenih poreznih prijava; utvrđivanje porezne osnovice i porezne obveze u prvom stupnju; podnošenje optužnih prijedloga i izdavanje prekršajnih naloga; podnošenje kaznenih prijava; izdavanje potvrda o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju; vođenje evidencija o zaduženim i naplaćenim obvezama velikih poreznih obveznike; vođenje i ažuriranje registara velikih poreznih obveznika; obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na praćenje provedbe propisa o porezima i doprinosima te drugih propisa; predlaganje i poduzimanje radnji za učinkovitije ostvarivanje prihoda; davanje uputa i stručne pomoći velikim poreznim obveznicima; izradu mišljenja na upite poreznih obveznika; organiziranje edukacija za službenike; osiguravanje provedbe uputa i mišljenja; surađuje s tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno s nadležnim tijelima za druga javna i ostala davanja, obavlja knjiženje proračunskih prihoda; vodi evidencije o zaduženim i naplaćenim obvezama velikih poreznih obveznika; provodi pripise, otpise i preknjiženja poreznih i drugih obveza.

1.8.2. Služba za utvrđivanje i naplatu poreza i doprinosa II

Služba za utvrđivanje i naplatu poreza i doprinosa II obavlja upravne i druge stručne poslove za velike porezne obveznike koji se odnose na zaprimanje poreznih prijava, bilježenje poreznih obveza u poreznom knjigovodstvu, naplatu i praćenje naplate poreza i doprinosa; utvrđivanje pravodobnosti, zakonitosti i pravilnosti podnesenih poreznih prijava; utvrđivanje porezne osnovice i porezne obveze u prvom stupnju; podnošenje optužnih prijedloga i izdavanje prekršajnih naloga; podnošenje kaznenih prijava; izdavanje potvrda o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju; vođenje evidencija o zaduženim i naplaćenim obvezama velikih poreznih obveznike; vođenje i ažuriranje registara velikih poreznih obveznika; obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na praćenje provedbe propisa o porezima i doprinosima te drugih propisa; predlaganje i poduzimanje radnji za učinkovitije ostvarivanje prihoda; davanje uputa i stručne pomoći velikim poreznim obveznicima; izradu mišljenja na upite poreznih obveznika; organiziranje edukacija za službenike; osiguravanje provedbe uputa i mišljenja; surađuje s tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno s nadležnim tijelima za druga javna i ostala davanja, obavlja knjiženje proračunskih prihoda; vodi evidencije o zaduženim i naplaćenim obvezama velikih poreznih obveznika; provodi pripise, otpise i preknjiženja poreznih i drugih obveza.

1.8.3. Služba za ovrhu

Služba za ovrhu obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na provođenje postupka ovrhe kod ove skupine poreznih obveznika; provođenje ovrhe radi naplate drugih javnih davanja po zahtjevima tijela državne uprave i sudova u skladu s posebnim zakonima; vođenje evidencija o zaduženim i naplaćenim obvezama poreznih obveznika; predlaganje pokretanja stečajeva i likvidacija preko nadležnog tijela i prijavljivanje potraživanja u stečajnim i likvidacijskim postupcima; praćenje naplate po svim računima; izradu financijskih izvješća o naplati po svim računima; vođenje potrebne evidencije; pripremu financijske dokumentacije; predlaganje načina za bolju naplatu prihoda.

1.8.4. Služba za podršku poslovanju

Služba za podršku poslovanju planira i surađuje pri uvođenju potrebne informacijske podrške, alata, metoda i tehnika rada za potrebe ureda, pomaže u postupcima nadzora, surađuje u analizi rizika i uvođenju odgovarajućih tehnički podržanih procesa; osigurava pružanje pomoći korisnicima iz područja korištenja računalne opreme i novih programskih rješenja; koordinira poslove koji se odnose na djelovanje informacijskog sustava i njegovo korištenje; surađuje u analizi rada sustava i predlaže poboljšanja, podržava procese upravljanja uredom.

1.8.5. Služba za nadzor velikih poreznih obveznika

Služba za nadzor velikih poreznih obveznika obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na porezni nadzor velikih poreznih obveznika; izvještava Sektor za nadzor.

U Službi za nadzor velikih poreznih obveznika ustrojavaju se sljedeći odjeli:

1.8.5.1. Odjel za nadzor velikih poreznih obveznika I

Odjel za nadzor velikih poreznih obveznika I je fokusiran na analizu rizika, transferne cijene, međunarodne poslove i porezne istrage; postupa po nalozima suca istrage i Državnog odvjetništva Republike Hrvatske; podnosi optužne prijedloge i izdaje prekršajne naloge; podnosi kaznene prijave; razvija i uvodi metode i tehnike nadzora; planira, usmjerava i koordinira aktivnosti nadzora za velike porezne obveznike; surađuje s drugim nadzornim tijelima; brine se za razvoj znanja s područja nadzora; obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na porezni nadzor; obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na izradu planova nadzora, pripremu za obavljanje nadzora; određivanje prioriteta nadzora, analizu rizika i provođenje nadzora svih vrsta poreza kod ove skupine poreznih obveznika.

1.8.5.2. Odjel za nadzor velikih poreznih obveznika II

Odjel za nadzor velikih poreznih obveznika II obavlja nadzor velikih poreznih obveznika – financijskih institucija. Obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na porezni nadzor; postupa po nalozima suca istrage i Državnog odvjetništva Republike Hrvatske; podnosi optužne prijedloge i izdaje prekršajne naloge; podnosi kaznene prijave; obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na izradu planova nadzora, pripremu za obavljanje nadzora, određivanje prioriteta nadzora, analizu rizika i provođenje nadzora svih vrsta poreza kod ove skupine poreznih obveznika.

1.8.5.3. Odjel za nadzor velikih poreznih obveznika III

Odjel za nadzor velikih poreznih obveznika III obavlja nadzor velikih poreznih obveznika – ostale djelatnosti. Obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na porezni nadzor; postupa po nalozima suca istrage i Državnog odvjetništva Republike Hrvatske; podnosi optužne prijedloge i izdaje prekršajne naloge; podnosi kaznene prijave; obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na izradu planova nadzora, pripremu za obavljanje nadzora, određivanje prioriteta nadzora, analizu rizika i provođenje nadzora svih vrsta poreza kod ove skupine poreznih obveznika.

1.8.6. Služba za velike porezne obveznike Istok

Služba za velike porezne obveznike Istok nadležna je za područje Područnog ureda Istok. Obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na zaprimanje poreznih prijava, bilježenje poreznih obveza u poreznom knjigovodstvu, naplatu i praćenje naplate poreza i doprinosa; utvrđivanje pravodobnosti, zakonitosti i pravilnosti podnesenih poreznih prijava; utvrđivanje porezne osnovice i porezne obveze u prvom stupnju; podnošenje optužnih prijedloga i izdavanje prekršajnih naloga; podnošenje kaznenih prijava; izdavanje potvrda o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju; vođenje evidencija o zaduženim i naplaćenim obvezama velikih poreznih obveznike; vođenje i ažuriranje registara velikih poreznih obveznika; obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na praćenje provedbe propisa o porezima i doprinosima te drugih propisa; predlaganje i poduzimanje radnji za učinkovitije ostvarivanje prihoda; davanje uputa i stručne pomoći velikim poreznim obveznicima; izradu mišljenja na upite poreznih obveznika; obavljanje poreznog nadzora velikih poreznih obveznika; izvještava o nadzoru velikih poreznih obveznika Sektor za nadzor; organiziranje edukacija za službenike; osiguravanje provedbe uputa i mišljenja; suradnju s tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno s nadležnim tijelima za druga javna i ostala davanja; knjiženje poreza, doprinosa i drugih javnih davanja; vođenje evidencija o zaduženim i naplaćenim obvezama velikih poreznih obveznika; provođenje pripisa, otpisa i preknjiženja poreznih i drugih obveza za velike porezne obveznike.

1.8.7. Služba za velike porezne obveznike Zapad

Služba za velike porezne obveznike Zapad nadležna je za područje Područnog ureda Zapad. Obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na zaprimanje poreznih prijava, bilježenje poreznih obveza u poreznom knjigovodstvu, naplatu i praćenje naplate poreza i doprinosa; utvrđivanje pravodobnosti, zakonitosti i pravilnosti podnesenih poreznih prijava; utvrđivanje porezne osnovice i porezne obveze u prvom stupnju; podnošenje optužnih prijedloga i izdavanje prekršajnih naloga; podnošenje kaznenih prijava; izdavanje potvrda o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju; vođenje evidencija o zaduženim i naplaćenim obvezama velikih poreznih obveznike; vođenje i ažuriranje registara velikih poreznih obveznika; obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na praćenje provedbe propisa o porezima i doprinosima te drugih propisa; predlaganje i poduzimanje radnji za učinkovitije ostvarivanje prihoda; davanje uputa i stručne pomoći velikim poreznim obveznicima; izradu mišljenja na upite poreznih obveznika; obavljanje poreznog nadzora velikih poreznih obveznika; izvještava o nadzoru velikih poreznih obveznika Sektor za nadzor; organiziranje edukacija za službenike; osiguravanje provedbe uputa i mišljenja; suradnju s tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno s nadležnim tijelima za druga javna i ostala davanja; knjiženje poreza, doprinosa i drugih javnih davanja; vođenje evidencija o zaduženim i naplaćenim obvezama velikih poreznih obveznika; provođenje pripisa, otpisa i preknjiženja poreznih i drugih obveza za velike porezne obveznike.

1.8.8. Služba za velike porezne obveznike Jug

Služba za velike porezne obveznike Jug nadležna je za područje Područnog ureda Jug. Obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na zaprimanje poreznih prijava, bilježenje poreznih obveza u poreznom knjigovodstvu, naplatu i praćenje naplate poreza i doprinosa; utvrđivanje pravodobnosti, zakonitosti i pravilnosti podnesenih poreznih prijava; utvrđivanje porezne osnovice i porezne obveze u prvom stupnju; podnošenje optužnih prijedloga i izdavanje prekršajnih naloga; podnošenje kaznenih prijava; izdavanje potvrda o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju; vođenje evidencija o zaduženim i naplaćenim obvezama velikih poreznih obveznike; vođenje i ažuriranje registara velikih poreznih obveznika; obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na praćenje provedbe propisa o porezima i doprinosima te drugih propisa; predlaganje i poduzimanje radnji za učinkovitije ostvarivanje prihoda; davanje uputa i stručne pomoći velikim poreznim obveznicima; izradu mišljenja na upite poreznih obveznika; obavljanje poreznog nadzora velikih poreznih obveznika; izvještava o nadzoru velikih poreznih obveznika Sektor za nadzor; organiziranje edukacija za službenike; osiguravanje provedbe uputa i mišljenja; suradnju s tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno s nadležnim tijelima za druga javna i ostala davanja; knjiženje poreza, doprinosa i drugih javnih davanja; vođenje evidencija o zaduženim i naplaćenim obvezama velikih poreznih obveznika; provođenje pripisa, otpisa i preknjiženja poreznih i drugih obveza za velike porezne obveznike.

Služba za prekršajni postupak nadležnog područnog ureda vodi prekršajne postupke za velike porezne obveznike sa sjedištem na području područnih ureda.

Područni uredi i njihove ispostave mogu obavljati pojedine upravne i druge stručne poslove za Ured za velike porezne obveznike (informiranje, zaprimanje prijava, izdavanje potvrda).«.

Članak 22.

Članak 38.d mijenja se i glasi:

»Područni uredi Porezne uprave jesu:

1. Područni ured Centar sa sjedištem u Zagrebu za Grad Zagreb, Zagrebačku i Sisačko-moslavačku županiju,

2. Područni ured Sjever sa sjedištem u Varaždinu za Varaždinsku, Krapinsko-zagorsku, Međimursku, Bjelovarsko-bilogorsku i Koprivničko-križevačku županiju,

3. Područni ured Istok sa sjedištem u Osijeku za Osječko-baranjsku, Brodsko-posavsku, Požeško-slavonsku, Vukovarsko-srijemsku i Virovitičko-podravsku županiju,

4. Područni ured Zapad sa sjedištem u Rijeci za Karlovačku, Primorsko-goransku, Istarsku i Ličko-senjsku županiju,

5. Područni ured Jug sa sjedištem u Splitu za Splitsko-dalmatinsku, Šibensko-kninsku, Zadarsku i Dubrovačko-neretvansku županiju.«.

Članak 23.

Naslov iznad članka 39. i članak 39. mijenjaju se i glase:

»2. PODRUČNI URED CENTAR

Članak 39.

U Područnom uredu Centar obavljaju se pravni i drugi stručni poslovi koji se odnose na: utvrđivanje poreza i doprinosa te drugih javnih davanja, provođenje poreznog nadzora poreza i doprinosa te drugih javnih davanja, utvrđivanje nesrazmjera između ostvarenog dohotka i imovine i zlouporabe prava, utvrđivanje i analizu rizika u poštivanju poreznih propisa i ispunjavanju poreznih obveza, provođenje postupka naplate i ovrhe radi naplate poreza, doprinosa i drugih javnih davanja, provedbu mjera osiguranja te poslove vezane uz postupak predstečajne nagodbe i stečajni postupak, podnošenje optužnih prijedloga za pokretanje prekršajnog postupka i izdavanje prekršajnih naloga, podnošenje kaznenih prijava, vođenje prekršajnog postupka u prvom stupnju, informiranje poreznih obveznika po usmenim i pisanim upitima, nadziranje zakonitosti rada i postupanja ispostava prema teritorijalnoj nadležnosti, koordinaciju njihova rada i izvještavanje Središnjeg ureda, opće, pravne i financijske poslove te poslove vezane uz radnopravni status službenika i namještenika, čuvanje ili prodaju oduzetih predmeta u prekršajnom postupku po pravomoćnoj odluci nadležnog tijela, provođenje poslova administrativne suradnje, obavljanje i drugih poslova određenih Zakonom o Poreznoj upravi ili drugim propisima.

U Područnom uredu Centar ustrojavaju se:

2.1. Ured pročelnika

2.2. Služba za utvrđivanje poreza i doprinosa

2.2.1. Odjel za utvrđivanje poreza i doprinosa

2.2.2. Odjel za porezne evidencije

2.3. Služba za nadzor

2.3.1. Odjel za planiranje, pripremu i analizu nadzora

2.3.2. Odjel za nadzor I.

2.3.3. Odjel za nadzor II.

2.3.4. Odjel za nadzor III.

2.3.5. Odjel za nadzor IV.

2.3.6. Odjel za nadzor V.

2.3.7. Odjel za nadzor VI.

2.3.8. Odjel za nadzor VII.

2.3.9. Odjel za nadzor VIII.

2.3.10. Odjel za nadzor IX.

2.4. Služba za naplatu

2.4.1. Odjel za stečajeve i likvidacije

2.4.2. Odjel za naplatu i ovrhu I.

2.4.3. Odjel za naplatu i ovrhu II.

2.4.4. Odjel za naplatu i ovrhu III.

2.5. Služba za prekršajni postupak

2.6. Ispostava I.

2.6.1. Odjel za utvrđivanje poreza i doprinosa

2.6.2. Odjel za naplatu

2.7. Ispostava II.

2.7.1. Odjel za utvrđivanje poreza i doprinosa

2.7.2. Odjel za naplatu

2.8. Ispostava III.

2.8.1. Odjel za utvrđivanje poreza i doprinosa

2.8.2. Odjel za naplatu

2.9. Ispostava IV.

2.9.1. Odjel za utvrđivanje poreza i doprinosa

2.9.2. Odjel za naplatu

2.10. Ispostava V.

2.10.1. Odjel za utvrđivanje poreza i doprinosa

2.10.2. Odjel za naplatu

2.11. Ispostava VI.

2.11.1. Odjel za utvrđivanje poreza i doprinosa

2.11.2. Odjel za naplatu

2.12. Ispostava VII.

2.12.1. Odjel za utvrđivanje poreza i doprinosa I

2.12.2. Odjel za utvrđivanje poreza i doprinosa II

2.12.3. Odjel za naplatu

2.13. Ispostava VIII.

2.13.1. Odjel za utvrđivanje poreza i doprinosa

2.13.2. Odjel za naplatu

2.14. Ispostava IX.

2.14.1. Odjel za utvrđivanje poreza i doprinosa

2.14.2. Odjel za naplatu

2.15. Ispostava X.

2.15.1. Odjel za utvrđivanje poreza i doprinosa

2.15.2. Odjel za naplatu

2.16. Ispostava XI.

2.16.1. Odjel za utvrđivanje poreza i doprinosa

2.16.2. Odjel za naplatu

2.17. Ispostava XII.

2.17.1. Odjel za utvrđivanje poreza i doprinosa

2.17.2. Odjel za naplatu

2.18. Ispostava XIII.

2.18.1. Odjel za utvrđivanje poreza i doprinosa

2.18.2. Odjel za naplatu

2.19. Ispostava XIV.

2.19.1. Odjel za građane I

2.19.2. Odjel za građane II

2.19.3. Odjel za nekretnine.

2.1. URED PROČELNIKA

Ured pročelnika ustrojava se u razini službe te njime neposredno upravlja jedan od pomoćnika pročelnika. U Uredu pročelnika obavljaju se stručni poslovi koji se odnose na opće, pravne i financijske poslove, kadrovske poslove te poslove vezane uz radno – pravni status službenika i namještenika; savjetnički poslovi; poslovi pisarnice, pismohrane i otpreme pošte; poslovi u vezi s nekretninama, opremom, prijevoznim sredstvima i ostalom imovinom Područnog ureda; poslovi u vezi s nabavom uredskog materijala.

2.2. SLUŽBA ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

Služba za utvrđivanje poreza i doprinosa obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na praćenje provedbe propisa o porezima i doprinosima i drugim javnim davanjima te drugih propisa; utvrđivanje poreza i doprinosa te drugih javnih davanja, predlaganje i poduzimanje radnji za učinkovitije ostvarivanje prihoda; koordiniranje poslova koji se odnose na rad informacijskog sustava i njegovo korištenje; izradu mišljenja po upitima poreznih obveznika; organiziranje edukacija za djelatnike ispostava; osiguravanje provedbe uputa i mišljenja Središnjeg ureda; suradnju s tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno s nadležnim tijelima za druga javna i ostala davanja; obavlja knjiženje proračunskih prihoda; vodi evidencije o zaduženim i naplaćenim obvezama poreznih obveznika; provodi pripise, otpise i preknjiženja poreznih i drugih obveza; obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na organiziranje, vođenje i ažuriranje registara, odnosno registra poreznih obveznika područnog ureda te obavljanje upravnih i stručnih poslova u vezi s osobnim identifikacijskim brojem; dodjeljuje osobni identifikacijski broj strancima za područje Područnog ureda. Prikuplja podatke o oporezivim primicima fizičkih osoba te vodi evidencije o imovini poreznih obveznika na temelju podataka iz svojih evidencija, evidencija tijela državne uprave i evidencija jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Uspoređuje dohodak s podacima o nabavljenoj pokretnoj, nepokretnoj i drugoj imovini, drugim izdacima fizičkih osoba i njihovim obvezama tijekom poreznog razdoblja; provodi provjere; provodi neizravni nadzor. Utvrđuje ispunjava li poreznik obveznik uvjete za otvaranje kladionica i casina; obavlja poslove vezane za registriranje automata za zabavne igre putem markica. Zaprima zahtjeve inozemnih poduzetnika za povrat poreza po odbitku te donosi rješenja o pravu na povrat poreza po odbitku. Koordinira jedinstveno postupanje u poslovima vezanima uz utvrđivanje poreza i doprinosa u nižim ustrojstvenim jedinicama; sastavlja izvješća za Središnji ured. Podnosi optužne prijedloge i izdaje prekršajne naloge, podnosi kaznene prijave. Informira porezne obveznike po usmenim i pisanim upitima radi lakšeg izvršenja poreznih obveza; provodi poslove administrativne suradnje s državama članicama Europske unije (vođenje evidencije o ulaznim i izlaznim zahtjevima za informacijama i svim postupcima na razini područnog ureda; koordinacija i sudjelovanje u obavljanju poslova na razini područnih ureda kod obrade ulaznih i izlaznih zahtjeva na području poreza te informacija zaprimljenih automatskom razmjenom podataka; edukacija inspektora u suradnji sa CLO-om na području administrativne suradnje kod oporezivanja i međunarodne razmjene informacija i o korištenju sustava VIES te izrada prijedloga o mogućim unapređenjima procesa) te poslove razmjene informacija s drugim državama temeljem sklopljenih međunarodnih ugovora.

Za obavljanje poslova Službe za utvrđivanje poreza i doprinosa ustrojavaju se sljedeći odjeli:

2.2.1. Odjel za utvrđivanje poreza i doprinosa

Odjel za utvrđivanje poreza i doprinosa obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na praćenje provedbe propisa o porezima i doprinosima i drugim javnim davanjima te drugih propisa; utvrđivanje poreza i doprinosa te drugih javnih davanja, predlaganje i poduzimanje radnji za učinkovitije ostvarivanje prihoda; koordiniranje poslova koji se odnose na rad informacijskog sustava i njegovo korištenje; izradu mišljenja po upitima poreznih obveznika; organiziranje edukacija za djelatnike ispostava; osiguravanje provedbe uputa i mišljenja Središnjeg ureda; suradnju s tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno s nadležnim tijelima za druga javna i ostala davanja; provođenje provjere te provođenje neizravnog nadzora. Utvrđuje ispunjava li poreznik obveznik uvjete za otvaranje kladionice i casina; obavlja poslove vezane za registriranje automata za zabavne igre putem markica; zaprima zahtjeve inozemnih poduzetnika za povrat poreza po odbitku te donosi rješenja o pravu na povrat poreza po odbitku; podnosi optužne prijedloge i izdaje prekršajne naloge te podnosi kaznene prijave; informira porezne obveznike po usmenim i pisanim upitima radi lakšeg izvršenja poreznih obveza; koordinira jedinstveno postupanje u poslovima vezanima uz utvrđivanje poreza i doprinosa u nižim ustrojstvenim jedinicama; sastavlja izvješća za Središnji ured; provodi poslove administrativne suradnje s državama članicama Europske unije (vođenje evidencije o ulaznim i izlaznim zahtjevima za informacijama i svim postupcima na razini područnog ureda; koordinacija i sudjelovanje u obavljanju poslova na razini područnih ureda kod obrade ulaznih i izlaznih zahtjeva na području poreza te informacija zaprimljenih automatskom razmjenom podataka; edukacija inspektora u suradnji sa CLO-om na području administrativne suradnje kod oporezivanja i međunarodne razmjene informacija i o korištenju sustava VIES te izrada prijedloga o mogućim unapređenjima procesa) te poslove razmjene informacija s drugim državama temeljem sklopljenih međunarodnih ugovora.

2.2.2. Odjel za porezne evidencije

Odjel za porezne evidencije obavlja knjiženje proračunskih prihoda; vodi evidencije o zaduženim i naplaćenim obvezama poreznih obveznika; provodi pripise, otpise i preknjiženja poreznih i drugih obveza; obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na organiziranje, vođenje i ažuriranje registara, odnosno registra poreznih obveznika područnog ureda te obavljanje upravnih i stručnih poslova u svezi s osobnim identifikacijskim brojem; dodjeljuje osobni identifikacijski broj strancima za područje Područnog ureda. Prikuplja podatke o oporezivim primicima fizičkih osoba te vodi evidencije o imovini poreznih obveznika na temelju podataka iz svojih evidencija, evidencija tijela državne uprave i evidencija jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Uspoređuje dohodak s podacima o nabavljenoj pokretnoj, nepokretnoj i drugoj imovini, drugim izdacima fizičkih osoba i njihovim obvezama tijekom poreznog razdoblja.

2.3. SLUŽBA ZA NADZOR

Služba za nadzor obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na izradu planova nadzora; pripremu za obavljanje nadzora; određivanje prioriteta nadzora; suradnju s ispostavama, Službom za prekršajni postupak, Službom za naplatu i ostalim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Porezne uprave; poslove izrade analize rezultata nadzora, podnesenih poreznih prijava i analize prikupljenih podataka o imovini fizičkih i pravnih osoba; utvrđivanje i analizu rizika u poštivanju poreznih propisa i ispunjavanju poreznih obveza; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured. Obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na porezni nadzor malih i srednjih poreznih obveznika (poduzetnika trgovačkih društava) i obrtnika koji su obveznici poreza na dobit; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima Središnjem uredu; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured. Obavlja postupke administrativne suradnje i nadzora na zahtjev država članica Europske unije i drugih država temeljem međunarodnih ugovora čije provođenje koordinira Središnji ured. Obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na porezni nadzor fizičkih osoba koji su obveznici poreza na dohodak; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima Središnjem uredu; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured. Obavlja poslove poreznog nadzora igara na sreću, zabavnih i nagradnih igara; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima Središnjem uredu; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured. Obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na porezni nadzor plaćanja poreza na dodanu vrijednost, osobito nadzor povrata poreza na dodanu vrijednost; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima Središnjem uredu; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured; provođenje provjere; provođenje neizravnog nadzora. Utvrđuje nesrazmjer između ostvarenog dohotka i imovine i zlouporabu prava; podnosi optužne prijedloge i izdaje prekršajne naloge te podnosi kaznene prijave; koordinira jedinstveno postupanje u poslovima vezanima uz porezni nadzor u nižim ustrojstvenim jedinicama; izvještava Sektor za nadzor u Središnjem uredu.

Za obavljanje poslova Službe za nadzor ustrojavaju se sljedeći odjeli:

2.3.1. Odjel za planiranje, pripremu i analizu nadzora

Odjel za planiranje, pripremu i analizu nadzora obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na izradu planova nadzora; pripremu za obavljanje nadzora; određivanje prioriteta nadzora; suradnju s ispostavama, Službom za prekršajni postupak, Službom za naplatu i ostalim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Porezne uprave; poslove izrade analize rezultata nadzora, podnesenih poreznih prijava i analize prikupljenih podataka o imovini fizičkih i pravnih osoba; utvrđivanje i analizu rizika u poštivanju poreznih propisa i ispunjavanju poreznih obveza; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured.

2.3.2. Odjel za nadzor I.

Odjel za nadzor I. obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na porezni nadzor malih i srednjih poreznih obveznika i obrtnika koji su obveznici poreza na dobit; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima Središnjem uredu; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured. Obavlja postupke administrativne suradnje i nadzora na zahtjev država članica Europske unije i drugih država temeljem međunarodnih ugovora čije provođenje koordinira Središnji ured. Obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na porezni nadzor fizičkih osoba koje su obveznici poreza na dohodak; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima Središnjem uredu; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured; obavljanje poreznog nadzora igara na sreću, zabavnih i nagradnih igara; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima Središnjem uredu; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured. Obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na porezni nadzor plaćanja poreza na dodanu vrijednost, osobito nadzor povrata poreza na dodanu vrijednost; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima Središnjem uredu; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured; provođenje provjere; provođenje neizravnog nadzora. Utvrđuje nesrazmjer između ostvarenog dohotka i imovine i zlouporabu prava; podnosi optužne prijedloge i izdaje prekršajne naloge te podnosi kaznene prijave.

2.3.3. Odjel za nadzor II.

Odjel za nadzor II. obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na porezni nadzor malih i srednjih poreznih obveznika i obrtnika koji su obveznici poreza na dobit; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima Središnjem uredu; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured. Obavlja postupke administrativne suradnje i nadzora na zahtjev država članica Europske unije i drugih država temeljem međunarodnih ugovora čije provođenje koordinira Središnji ured. Obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na porezni nadzor fizičkih osoba koje su obveznici poreza na dohodak; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima Središnjem uredu; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured; obavljanje poreznog nadzora igara na sreću, zabavnih i nagradnih igara; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima Središnjem uredu; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured. Obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na porezni nadzor plaćanja poreza na dodanu vrijednost, osobito nadzor povrata poreza na dodanu vrijednost; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima Središnjem uredu; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured; provođenje provjere; provođenje neizravnog nadzora. Utvrđuje nesrazmjer između ostvarenog dohotka i imovine i zlouporabu prava; podnosi optužne prijedloge i izdaje prekršajne naloge te podnosi kaznene prijave.

2.3.4. Odjel za nadzor III.

Odjel za nadzor III. obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na porezni nadzor malih i srednjih poreznih obveznika i obrtnika koji su obveznici poreza na dobit; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima Središnjem uredu; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured. Obavlja postupke administrativne suradnje i nadzora na zahtjev država članica Europske unije i drugih država temeljem međunarodnih ugovora čije provođenje koordinira Središnji ured. Obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na porezni nadzor fizičkih osoba koje su obveznici poreza na dohodak; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima Središnjem uredu; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured; obavljanje poreznog nadzora igara na sreću, zabavnih i nagradnih igara; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima Središnjem uredu; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured. Obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na porezni nadzor plaćanja poreza na dodanu vrijednost, osobito nadzor povrata poreza na dodanu vrijednost; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima Središnjem uredu; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured; provođenje provjere; provođenje neizravnog nadzora. Utvrđuje nesrazmjer između ostvarenog dohotka i imovine i zlouporabu prava; podnosi optužne prijedloge i izdaje prekršajne naloge te podnosi kaznene prijave.

2.3.5. Odjel za nadzor IV.

Odjel za nadzor IV. obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na porezni nadzor malih i srednjih poreznih obveznika i obrtnika koji su obveznici poreza na dobit; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima Središnjem uredu; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured. Obavlja postupke administrativne suradnje i nadzora na zahtjev država članica Europske unije i drugih država temeljem međunarodnih ugovora čije provođenje koordinira Središnji ured. Obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na porezni nadzor fizičkih osoba koje su obveznici poreza na dohodak; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima Središnjem uredu; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured; obavljanje poreznog nadzora igara na sreću, zabavnih i nagradnih igara; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima Središnjem uredu; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured. Obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na porezni nadzor plaćanja poreza na dodanu vrijednost, osobito nadzor povrata poreza na dodanu vrijednost; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima Središnjem uredu; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured; provođenje provjere; provođenje neizravnog nadzora. Utvrđuje nesrazmjer između ostvarenog dohotka i imovine i zlouporabu prava; podnosi optužne prijedloge i izdaje prekršajne naloge te podnosi kaznene prijave.

2.3.6. Odjel za nadzor V.

Odjel za nadzor V. obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na porezni nadzor malih i srednjih poreznih obveznika i obrtnika koji su obveznici poreza na dobit; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima Središnjem uredu; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured. Obavlja postupke administrativne suradnje i nadzora na zahtjev država članica Europske unije i drugih država temeljem međunarodnih ugovora čije provođenje koordinira Središnji ured. Obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na porezni nadzor fizičkih osoba koje su obveznici poreza na dohodak; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima Središnjem uredu; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured; obavljanje poreznog nadzora igara na sreću, zabavnih i nagradnih igara; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima Središnjem uredu; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured. Obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na porezni nadzor plaćanja poreza na dodanu vrijednost, osobito nadzor povrata poreza na dodanu vrijednost; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima Središnjem uredu; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured; provođenje provjere; provođenje neizravnog nadzora. Utvrđuje nesrazmjer između ostvarenog dohotka i imovine i zlouporabu prava; podnosi optužne prijedloge i izdaje prekršajne naloge te podnosi kaznene prijave.

2.3.7. Odjel za nadzor VI.

Odjel za nadzor VI. obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na porezni nadzor malih i srednjih poreznih obveznika i obrtnika koji su obveznici poreza na dobit; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima Središnjem uredu; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured. Obavlja postupke administrativne suradnje i nadzora na zahtjev država članica Europske unije i drugih država temeljem međunarodnih ugovora čije provođenje koordinira Središnji ured. Obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na porezni nadzor fizičkih osoba koje su obveznici poreza na dohodak; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima Središnjem uredu; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured; obavljanje poreznog nadzora igara na sreću, zabavnih i nagradnih igara; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima Središnjem uredu; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured. Obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na porezni nadzor plaćanja poreza na dodanu vrijednost, osobito nadzor povrata poreza na dodanu vrijednost; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima Središnjem uredu; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured; provođenje provjere; provođenje neizravnog nadzora. Utvrđuje nesrazmjer između ostvarenog dohotka i imovine i zlouporabu prava; podnosi optužne prijedloge i izdaje prekršajne naloge te podnosi kaznene prijave.

2.3.8. Odjel za nadzor VII.

Odjel za nadzor VII. obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na porezni nadzor malih i srednjih poreznih obveznika i obrtnika koji su obveznici poreza na dobit; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima Središnjem uredu; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured. Obavlja postupke administrativne suradnje i nadzora na zahtjev država članica Europske unije i drugih država temeljem međunarodnih ugovora čije provođenje koordinira Središnji ured. Obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na porezni nadzor fizičkih osoba koje su obveznici poreza na dohodak; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima Središnjem uredu; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured; obavljanje poreznog nadzora igara na sreću, zabavnih i nagradnih igara; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima Središnjem uredu; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured. Obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na porezni nadzor plaćanja poreza na dodanu vrijednost, osobito nadzor povrata poreza na dodanu vrijednost; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima Središnjem uredu; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured; provođenje provjere; provođenje neizravnog nadzora. Utvrđuje nesrazmjer između ostvarenog dohotka i imovine i zlouporabu prava; podnosi optužne prijedloge i izdaje prekršajne naloge te podnosi kaznene prijave.

2.3.9. Odjel za nadzor VIII.

Odjel za nadzor VIII. obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na porezni nadzor malih i srednjih poreznih obveznika i obrtnika koji su obveznici poreza na dobit; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima Središnjem uredu; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured. Obavlja postupke administrativne suradnje i nadzora na zahtjev država članica Europske unije i drugih država temeljem međunarodnih ugovora čije provođenje koordinira Središnji ured. Obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na porezni nadzor fizičkih osoba koje su obveznici poreza na dohodak; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima Središnjem uredu; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured; obavljanje poreznog nadzora igara na sreću, zabavnih i nagradnih igara; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima Središnjem uredu; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured. Obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na porezni nadzor plaćanja poreza na dodanu vrijednost, osobito nadzor povrata poreza na dodanu vrijednost; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima Središnjem uredu; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured; provođenje provjere; provođenje neizravnog nadzora. Utvrđuje nesrazmjer između ostvarenog dohotka i imovine i zlouporabu prava; podnosi optužne prijedloge i izdaje prekršajne naloge te podnosi kaznene prijave.

2.3.10. Odjel za nadzor IX.

Odjel za nadzor IX. obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na porezni nadzor malih i srednjih poreznih obveznika i obrtnika koji su obveznici poreza na dobit; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima Središnjem uredu; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured. Obavlja postupke administrativne suradnje i nadzora na zahtjev država članica Europske unije i drugih država temeljem međunarodnih ugovora čije provođenje koordinira Središnji ured. Obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na porezni nadzor fizičkih osoba koje su obveznici poreza na dohodak; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima Središnjem uredu; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured; obavljanje poreznog nadzora igara na sreću, zabavnih i nagradnih igara; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima Središnjem uredu; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured. Obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na porezni nadzor plaćanja poreza na dodanu vrijednost, osobito nadzor povrata poreza na dodanu vrijednost; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima Središnjem uredu; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured; provođenje provjere; provođenje neizravnog nadzora. Utvrđuje nesrazmjer između ostvarenog dohotka i imovine i zlouporabu prava; podnosi optužne prijedloge i izdaje prekršajne naloge te podnosi kaznene prijave.

2.4. SLUŽBA ZA NAPLATU

Služba za naplatu provodi postupak redovne naplate i ovrhe radi naplate poreza, doprinosa i drugih javnih davanja propisanih zakonom, provodi mjere osiguranja te obavlja poslove vezane uz skraćeni postupak predstečajne nagodbe i stečajni postupak. Zaprima zahtjeve za provođenje ovršnog postupka nad poreznim obveznicima od strane nadležnih ispostava Područnog ureda; provodi pripremne radnje za odabir ovršne radnje koja će osigurati jednostavnu i brzu naplatu poreznog duga što uključuje: provjeru ima li porezni dužnik novčane tražbine prema svojim dužnicima i provjeru tih navoda kod dužnikovih dužnika, provjeru posjeduje li porezni dužnik vlasničke ili vjerovničke vrijednosne papire, provjeru ima li porezni dužnik poslovne udjele u kapitalu kod drugih društava, ima li registrirana osobna ili teretna vozila ili plovila na ime ili na ime društva, ima li drugu pokretnu imovinu podobnu za pljenidbu i prodaju, je li knjižni ili izvanknjižni vlasnik nekretnina te sve ostalo potrebno kako bi se što brže i jednostavnije naplatio porezni dug; plijeni tražbine ovršenika što uključuje pljenidbu dospjelih novčanih tražbina ovršenika i pljenidbu plaće ovršeniku-zaposleniku; provodi ovršne radnje pljenidbom i prodajom vlasničkih i vjerovničkih vrijednosnih papira i udjela u kapitalu što uključuje ovrhu nad poslovnim udjelima, ovrhu nad vrijednosnicama i udjelima u kapitalu, ovrhu na dionici za koju nije izdana isprava o dionici, ovrhu na dionicama koje su ubilježene na računima kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva; provodi ovršne radnje pljenidbom pokretnina što uključuje ovrhu nad motornim vozilima, plovilima, strojevima te svim drugim pokretninama koje su pogodne za ovrhu; provodi ovršne radnje nad nekretninama što uključuje osiguranje naplate prisilnim zasnivanjem založnog prava na nekretnini u vlasništvu poreznog dužnika te izradu prijedloga za ovrhu na nekretnini; podnosi prijedloge nadležnom državnom odvjetništvu za podizanje tužbi za pobijanje dužnikovih pravnih radnji protiv ovršenika koji izvrše otuđenje imovine na štetu vjerovnika; vodi evidencije o poduzetim ovršnim radnjama; podnosi prijedloge za pokretanje stečajnog postupka što uključuje podnošenje zahtjeva nadležnom županijskom državnom odvjetništvu, podnošenje kaznenih prijava protiv odgovornih osoba u društvu za koje se otvara stečajni postupak, suradnju s nadležnom državnim odvjetništvom nakon upućivanja prijedloga za otvaranje stečajnog postupka Trgovačkom sudu; podnosi prijedloge za prijavu tražbina nadležnom županijskom državnom odvjetništvu i očitovanja na žalbe; sudjeluje u odborima vjerovnika u stečajnim postupcima u cilju zaštite interesa Republike Hrvatske i osiguranja bolje naplate tražbina; podnosi zahtjeve za pokretanje skraćenih stečajnih postupaka; podnosi zahtjeve za brisanje iz sudskog registra; vrši prijavu tražbina u likvidacijskom postupku što obuhvaća praćenje objave rješenja Trgovačkog suda o pokretanju likvidacijskog postupka, predlaže prijave tražbina u likvidacijskom postupku koji se upućuje nadležnom županijskom državnom odvjetništvu; dostavlja naloge nadležnim ispostavama za otpis duga nakon zaprimanja rješenja o zaključenim stečajnim postupcima; vodi evidencije o pokrenutim stečajevima i likvidacijama te surađuje sa županijskim i općinskim državnim odvjetništvima te županijskim, općinskim i trgovačkim sudovima u cilju poboljšanja naplate poreznih dugova. Obavlja poslove vezane uz postupak predstečajne nagodbe: praćenje objava otvaranja skraćenog postupka predstečajnog postupka na stranicama Financijske agencije za dužnike iz svoje nadležnosti; prikupljanje dokumentacije i izrada prijava tražbina koje dostavlja Financijskoj agenciji; zaprimanje zahtjeva za sklapanje sporazuma dužnika s Poreznom upravom za pokretanje skraćenog postupka predstečajne nagodbe te o istom sastavlja očitovanje i dostavlja Središnjem uredu; po primitku rješenja o sklopljenoj predstečajnoj nagodbi pred Trgovačkim sudom dostavlja nadležnoj ispostavi rješenje radi proknjiženja; podnošenje zahtjeva Financijskoj agenciji za prekid postupka predstečajne nagodbe u predmetima u kojima je pokrenut postupak utvrđivanja zlouporabe prava te izradu izvješća o pokrenutim i sklopljenim predstečajnim nagodbama. Obavlja poslove vezane uz reprogram poreznog duga: praćenje izvršenja obveza po odobrenim reprogramima; ukidanje odobrenih reprograma u slučaju neizvršavanja obveza; vršenje odgovarajućih knjiženja te izrada izvješća o podnesenim zahtjevima i reprogramiranim obvezama i ostale poslove vezane uz reprogram. Prikuplja dokumentaciju od ispostava, daje mišljenje i prosljeđuje istu Središnjem uredu u postupcima naplate ili otpisa duga; vrši procjenu nekretnina u postupcima potpunog ili djelomičnog namirenja poreznog duga; odlučuje o otpisu duga zbog zastare do iznosa propisanog važećom uputom. Provodi radnje u postupcima zlouporabe prava; čuva i/ili prodaje predmete oduzete u prekršajnom postupku po pravomoćnoj odluci nadležnih tijela; informira porezne obveznike po usmenim i pisanim upitima u svrhu što bolje naplate poreza i doprinosa; provodi postupke administrativne suradnje s državama članicama Europske unije i drugim državama temeljem međunarodnih ugovora u području naplate stranih tražbina; podnosi optužne prijedloge i izdaje prekršajne naloge; podnosi kaznene prijave; utvrđuje i analizira rizike u poštivanju poreznih propisa i ispunjavanju poreznih obveza; koordinira jedinstveno postupanje u poslovima vezanima uz naplatu u nižim ustrojstvenim jedinicama; izvještava Sektor za naplatu u Središnjem uredu.

Za obavljanje poslova Službe za naplatu ustrojavaju se sljedeći odjeli:

2.4.1. Odjel za stečajeve i likvidacije

Odjel za stečajeve i likvidacije podnosi prijedloge nadležnom državnom odvjetništvu za podizanje tužbi za pobijanje dužnikovih pravnih radnji protiv ovršenika koji izvrše otuđenje imovine na štetu vjerovnika; podnosi prijedloge za pokretanje stečajnog postupka što uključuje podnošenje zahtjeva nadležnom županijskom državnom odvjetništvu, podnošenje kaznenih prijava protiv odgovornih osoba u društvu za koje se otvara stečajni postupak, suradnja s nadležnom državnim odvjetništvom nakon upućivanja prijedloga za otvaranje stečajnog postupka Trgovačkom sudu; podnosi prijedloge za prijavu tražbina nadležnom županijskom državnom odvjetništvu i očitovanja na žalbe; sudjeluje u odborima vjerovnika u stečajnim postupcima u cilju zaštite interesa Republike Hrvatske i osiguranja bolje naplate tražbina; podnosi zahtjeve za pokretanje skraćenih stečajnih postupaka; podnosi zahtjeve za brisanje iz sudskog registra; vrši prijavu tražbina u likvidacijskom postupku što obuhvaća praćenje objave rješenja Trgovačkog suda o pokretanju likvidacijskog postupka, predlaže prijave tražbine u likvidacijskom postupku koji se upućuje nadležnom županijskom državnom odvjetništvu; dostavlja naloge nadležnim ispostavama za otpis duga nakon zaprimanja rješenja o zaključenim stečajnim postupcima; vodi evidencije o pokrenutim stečajevima i likvidacijama. Surađuje sa županijskim i općinskim državnim odvjetništvima te županijskim, općinskim i trgovačkim sudovima u cilju poboljšanja naplate poreznih dugova.

2.4.2. Odjel za naplatu i ovrhu I.

Odjel za naplatu i ovrhu I. zaprima zahtjeve za provođenje ovršnog postupka nad poreznim obveznicima od strane nadležnih ispostava Područnog ureda; provodi pripremne radnje za odabir ovršne radnje koja će osigurati jednostavnu i brzu naplatu poreznog duga što uključuje: provjeru ima li porezni dužnik novčane tražbine prema svojim dužnicima i provjera tih navoda kod dužnikovih dužnika, provjeru posjeduje li porezni dužnik vlasničke ili vjerovničke vrijednosne papire, provjeru ima li porezni dužnik poslovne udjele u kapitalu kod drugih društava, ima li registrirana osobna ili teretna vozila ili plovila na ime ili na ime društva, ima li drugu pokretnu imovinu podobnu za pljenidbu i prodaju, je li knjižni ili izvanknjižni vlasnik nekretnina te druge poslove potrebne za bržu i jednostavniju naplatu poreznog duga; plijeni tražbine ovršenika što uključuje pljenidbu dospjelih novčanih tražbina ovršenika i pljenidbu plaće ovršeniku-zaposleniku; provodi ovršne radnje pljenidbom i prodajom vlasničkih i vjerovničkih vrijednosnih papira i udjela u kapitalu što uključuje ovrhu nad poslovnim udjelima, ovrhu nad vrijednosnicama i udjelima u kapitalu, ovrhu na dionici za koju nije izdana isprava o dionici, ovrhu na dionicama koje su ubilježene na računima kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva; provodi ovršne radnje pljenidbom pokretnina što uključuje ovrhu nad motornim vozilima, plovilima, strojevima te svim drugim pokretninama koje su pogodne za ovrhu; vodi evidencije o poduzetim ovršnim radnjama. Provodi postupke administrativne suradnje s državama članicama Europske unije i drugim državama temeljem međunarodnih ugovora u području naplate stranih tražbina. Provodi ovršne radnje nad nekretninama što uključuje osiguranje naplate prisilnim zasnivanjem založnog prava na nekretnini u vlasništvu poreznog dužnika te izradu prijedloga za ovrhu na nekretnini. Provodi radnje u postupcima zlouporabe prava; čuva i/ili prodaje predmete oduzete u prekršajnom postupku po pravomoćnoj odluci nadležnih tijela; informira porezne obveznike po usmenim i pisanim upitima u svrhu što bolje naplate poreza i doprinosa. Obavlja poslove vezane uz predstečajnu nagodbu: praćenje objava otvaranja skraćenog postupka predstečajnog postupka na stranicama Financijske agencije za dužnike iz svoje nadležnosti; prikupljanje dokumentacije i izrada prijava tražbina koje dostavlja Financijskoj agenciji; zaprimanje zahtjeva za sklapanje sporazuma dužnika s Poreznom upravom za pokretanje skraćenog postupka predstečajne nagodbe te o istom sastavlja očitovanje i dostavlja Središnjem uredu; po primitku rješenja o sklopljenoj predstečajnoj nagodbi pred Trgovačkim sudom dostavlja nadležnoj ispostavi rješenje radi unosa u sustav knjigovodstva; podnošenje zahtjeva Financijskoj agenciji za prekid postupka predstečajne nagodbe u predmetima u kojima je pokrenut postupak utvrđivanja zlouporabe prava te izradu izvješća o pokrenutim i sklopljenim predstečajnim nagodbama. Obavlja poslove vezane uz reprogram poreznog duga: praćenje izvršenja obveza po odobrenim reprogramima; ukidanje odobrenih reprograma u slučaju neizvršavanja obveza; vršenje odgovarajućih knjiženja te izrada izvješća o podnesenim zahtjevima i reprogramiranim obvezama te ostale poslove vezane uz reprogram. Prikuplja dokumentaciju od ispostava, daje mišljenje i prosljeđuje istu Središnjem uredu u postupcima naplate ili otpisa duga; vrši procjenu nekretnina u postupcima potpunog ili djelomičnog namirenja poreznog duga; odlučuje o otpisu duga zbog zastare do iznosa propisanog važećom uputom. Podnosi optužne prijedloge i izdaje prekršajne naloge; podnosi kaznene prijave; utvrđuje i analizira rizike u poštivanju poreznih propisa i ispunjavanju poreznih obveza.

2.4.3. Odjel za naplatu i ovrhu II.

Odjel za naplatu i ovrhu II. zaprima zahtjeve za provođenje ovršnog postupka nad poreznim obveznicima od strane nadležnih ispostava Područnog ureda; provodi pripremne radnje za odabir ovršne radnje koja će osigurati jednostavnu i brzu naplatu poreznog duga što uključuje: provjeru ima li porezni dužnik novčane tražbine prema svojim dužnicima i provjera tih navoda kod dužnikovih dužnika, provjeru posjeduje li porezni dužnik vlasničke ili vjerovničke vrijednosne papire, provjeru ima li porezni dužnik poslovne udjele u kapitalu kod drugih društava, ima li registrirana osobna ili teretna vozila ili plovila na ime ili na ime društva, ima li drugu pokretnu imovinu podobnu za pljenidbu i prodaju, je li knjižni ili izvanknjižni vlasnik nekretnina te druge poslove potrebne za bržu i jednostavniju naplatu poreznog duga; plijeni tražbine ovršenika što uključuje pljenidbu dospjelih novčanih tražbina ovršenika i pljenidbu plaće ovršeniku-zaposleniku; provodi ovršne radnje pljenidbom i prodajom vlasničkih i vjerovničkih vrijednosnih papira i udjela u kapitalu što uključuje ovrhu nad poslovnim udjelima, ovrhu nad vrijednosnicama i udjelima u kapitalu, ovrhu na dionici za koju nije izdana isprava o dionici, ovrhu na dionicama koje su ubilježene na računima kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva; provodi ovršne radnje pljenidbom pokretnina što uključuje ovrhu nad motornim vozilima, plovilima, strojevima te svim drugim pokretninama koje su pogodne za ovrhu. Provodi postupke administrativne suradnje s državama članicama Europske unije i drugim državama temeljem međunarodnih ugovora u području naplate stranih tražbina. Provodi ovršne radnje nad nekretninama što uključuje osiguranje naplate prisilnim zasnivanjem založnog prava na nekretnini u vlasništvu poreznog dužnika te izradu prijedloga za ovrhu na nekretnini. Obavlja poslove vezane uz predstečajnu nagodbu: praćenje objava otvaranja skraćenog postupka predstečajnog postupka na stranicama Financijske agencije za dužnike iz svoje nadležnosti; prikupljanje dokumentacije i izrada prijava tražbina koje dostavlja Financijskoj agenciji; zaprimanje zahtjeva za sklapanje sporazuma dužnika s Poreznom upravom za pokretanje skraćenog postupka predstečajne nagodbe te sastavlja očitovanje o istom i dostavlja Središnjem uredu; po primitku rješenja o sklopljenoj predstečajnoj nagodbi pred Trgovačkim sudom dostavlja nadležnoj ispostavi rješenje radi proknjiženja; podnošenje zahtjeva Financijskoj agenciji za prekid postupka predstečajne nagodbe u predmetima u kojima je pokrenut postupak utvrđivanja zlouporabe prava te izradu izvješća o pokrenutim i sklopljenim predstečajnim nagodbama. Obavlja poslove vezane uz reprogram poreznog duga: praćenje izvršenja obveza po odobrenim reprogramima; ukidanje odobrenih reprograma u slučaju neizvršavanja obveza; vršenje odgovarajućih knjiženja te izrada izvješća o podnesenim zahtjevima i reprogramiranim obvezama te ostale poslove vezane uz reprogram. Prikuplja dokumentaciju od ispostava, daje mišljenje i prosljeđuje istu Središnjem uredu u postupcima naplate ili otpisa duga; vrši procjenu nekretnina u postupcima potpunog ili djelomičnog namirenja poreznog duga; odlučuje o otpisu duga zbog zastare do iznosa propisanog važećom uputom. Podnosi optužne prijedloge i izdaje prekršajne naloge; podnosi kaznene prijave; utvrđuje i analizira rizike u poštivanju poreznih propisa i ispunjavanju poreznih obveza.

2.4.4. Odjel za naplatu i ovrhu III.

Odjel za naplatu i ovrhu III. zaprima zahtjeve za provođenje ovršnog postupka nad poreznim obveznicima od strane nadležnih ispostava Područnog ureda; provodi pripremne radnje za odabir ovršne radnje koja će osigurati jednostavnu i brzu naplatu poreznog duga što uključuje: provjeru ima li porezni dužnik novčane tražbine prema svojim dužnicima i provjera tih navoda kod dužnikovih dužnika, provjeru posjeduje li porezni dužnik vlasničke ili vjerovničke vrijednosne papire, provjeru ima li porezni dužnik poslovne udjele u kapitalu kod drugih društava, ima li registrirana osobna ili teretna vozila ili plovila na ime ili na ime društva, ima li drugu pokretnu imovinu podobnu za pljenidbu i prodaju, je li knjižni ili izvanknjižni vlasnik nekretnina te druge poslove potrebne za bržu i jednostavniju naplatu poreznog duga; plijeni tražbine ovršenika što uključuje pljenidbu dospjelih novčanih tražbina ovršenika i pljenidbu plaće ovršeniku-zaposleniku; provodi ovršne radnje pljenidbom i prodajom vlasničkih i vjerovničkih vrijednosnih papira i udjela u kapitalu što uključuje ovrhu nad poslovnim udjelima, ovrhu nad vrijednosnicama i udjelima u kapitalu, ovrhu na dionici za koju nije izdana isprava o dionici, ovrhu na dionicama koje su ubilježene na računima kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva; provodi ovršne radnje pljenidbom pokretnina što uključuje ovrhu nad motornim vozilima, plovilima, strojevima te svim drugim pokretninama koje su pogodne za ovrhu. Provodi postupke administrativne suradnje s državama članicama Europske unije i drugim državama temeljem međunarodnih ugovora u području naplate stranih tražbina. Provodi ovršne radnje nad nekretninama što uključuje osiguranje naplate prisilnim zasnivanjem založnog prava na nekretnini u vlasništvu poreznog dužnika te izradu prijedloga za ovrhu na nekretnini. Obavlja poslove vezane uz predstečajnu nagodbu: praćenje objava otvaranja skraćenog postupka predstečajnog postupka na stranicama Financijske agencije za dužnike iz svoje nadležnosti; prikupljanje dokumentacije i izrada prijava tražbina koje dostavlja Financijskoj agenciji; zaprimanje zahtjeva za sklapanje sporazuma dužnika s Poreznom upravom za pokretanje skraćenog postupka predstečajne nagodbe te sastavlja očitovanje o istom i dostavlja Središnjem uredu; po primitku rješenja o sklopljenoj predstečajnoj nagodbi pred Trgovačkim sudom dostavlja nadležnoj ispostavi rješenje radi proknjiženja; podnošenje zahtjeva Financijskoj agenciji za prekid postupka predstečajne nagodbe u predmetima u kojima je pokrenut postupak utvrđivanja zlouporabe prava te izradu izvješća o pokrenutim i sklopljenim predstečajnim nagodbama. Obavlja poslove vezane uz reprogram poreznog duga: praćenje izvršenja obveza po odobrenim reprogramima; ukidanje odobrenih reprograma u slučaju neizvršavanja obveza; vršenje odgovarajućih knjiženja te izrada izvješća o podnesenim zahtjevima i reprogramiranim obvezama te ostale poslove vezane uz reprogram. Prikuplja dokumentaciju od ispostava, daje mišljenje i prosljeđuje istu Središnjem uredu u postupcima naplate ili otpisa duga; vrši procjenu nekretnina u postupcima potpunog ili djelomičnog namirenja poreznog duga; odlučuje o otpisu duga zbog zastare do iznosa propisanog važećom uputom. Podnosi optužne prijedloge i izdaje prekršajne naloge; podnosi kaznene prijave; utvrđuje i analizira rizike u poštivanju poreznih propisa i ispunjavanju poreznih obveza.

2.5. SLUŽBA ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK

Služba za prekršajni postupak vodi prekršajni postupak u prvom stupnju zbog povreda poreznih propisa, propisa o plaćanju doprinosa za osiguranja i drugih posebnih propisa kojima je utvrđena njena nadležnost. U okviru prekršajnog postupka, služba zaprima optužne prijedloge od ovlaštenih tužitelja, provodi prekršajni postupak, donosi odluke o prekršajima i druge odluke koje su u vezi s postupkom, pokreće postupak prisilne naplate novčanih kazni i zamjene neplaćenih novčanih kazni radom za opće dobro i kaznom zatvora kod nadležnog prekršajnog suda, vodi evidencije i sastavlja potrebna izvješća vezana za prekršajni postupak; koordinira jedinstveno postupanje u poslovima vezanima uz prekršajni postupak u nižim ustrojstvenim jedinicama; sastavlja izvješća za Središnji ured.«.

Članak 24.

Iza članka 39. dodaju se naslov i članak 39.a koji glase:

»2.6. – 2.19. ISPOSTAVE PODRUČNOG UREDA CENTAR

Članak 39.a

U ispostavama I., II., V., VI., X., XI. i XII. Područnog ureda Centar obavljaju se poslovi za pravne i fizičke osobe, obveznike poreza na dobit, poreza na dohodak od samostalne djelatnosti te poreza na dodanu vrijednost kao i poslovi u vezi s osobnim identifikacijskim brojem.

Za obavljanje poslova navedenih ispostava ustrojavaju se sljedeći odjeli:

Odjel za utvrđivanje poreza i doprinosa

Odjel za utvrđivanje poreza i doprinosa obavlja upravne i druge stručne poslove za pravne i fizičke osobe koji se odnose na registraciju poreznih obveznika; zaprimanje poreznih prijava, utvrđivanje pravodobnosti, zakonitosti i pravilnosti podnesenih poreznih prijava i obradu poreznih prijava; utvrđivanje osnovice poreza i doprinosa te drugih javnih davanja u prvom stupnju; utvrđivanje porezne obveze i obveze za uplatu doprinosa u prvom stupnju; utvrđivanje poreza i doprinosa na inozemne dohotke; evidentiranje poreznih obveza i obveza doprinosa u poreznom knjigovodstvu; povrat i preknjiženje poreza i doprinosa; praćenje naplate poreza i doprinosa; provođenje provjere; provođenje neizravnog nadzora; podnošenje optužnih prijedloga i izdavanje prekršajnih naloga; izdavanje potvrda o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju; izdavanje potvrda o rezidentnosti te ovjera obrazaca za primjenu zakonodavstva Europske unije i međunarodnih ugovora; vođenje registra poreznih obveznika; administrativno-tehničke poslove; informiranje poreznih obveznika po usmenim i pisanim upitima radi lakšeg izvršenja poreznih obveza; određivanje i dodjeljivanje osobnoga identifikacijskog broja; izdavanje Potvrde o osobnom identifikacijskom broju i vođenje Evidencije o osobnim identifikacijskim brojevima. Obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na prikupljanje podataka o poreznom obvezniku; utvrđivanje gospodarstvene snage poreznog obveznika; obavlja druge poslove po zahtjevu područnih ureda.

Odjel za naplatu

Odjel za naplatu obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na provođenje postupka naplate i ovrhe radi naplate poreza, doprinosa i drugih javnih davanja propisanih zakonom; provođenje ovrhe radi naplate proračunskih prihoda koje su u postupku financijskog nadzora utvrdile ustrojstvene jedinice Ministarstva financija i praćenje naplate; provođenje ovrhe radi naplate poreza i doprinosa pljenidbom novčanih sredstava po žiro računima; pljenidba dospjele novčane tražbine ovršenika – zaposlenika; provođenje ovrhe radi naplate drugih javnih davanja po zahtjevima tijela državne uprave i sudova u skladu s posebnim zakonima i vođenje evidencija o zaduženim i naplaćenim obvezama poreznih obveznika; podnošenje optužnih prijedloga i izdavanje prekršajnih naloga. Obavlja poslove praćenja objave otvaranja skraćenog postupka predstečajnog postupka na stranicama Financijske agencije za dužnike iz svoje nadležnosti; prikupljanja dokumentacije i izrade prijedloga prijava tražbina koje dostavlja u Područni ured; zaprimanja zahtjeva za sklapanje sporazuma dužnika s Poreznom upravom za pokretanje skraćenog postupka predstečajne nagodbe te sastavljanje očitovanja o istom i dostavljanje Područnom uredu; po primitku rješenja o sklopljenoj predstečajnoj nagodbi pred Trgovačkim sudom vršenje odgovarajućih knjiženja sukladno nagodbi. Obavlja poslove vezane uz reprogram poreznog duga: praćenje izvršenja obveza po odobrenim reprogramima; ukidanje odobrenih reprograma čije je odobravanje u nadležnosti ispostava u slučaju neizvršavanja obveza; vršenje odgovarajućih knjiženja te izrada izvješća o podnesenim zahtjevima i reprogramiranim obvezama te ostale poslove vezane uz reprogram poreznog duga. Prikuplja dokumentaciju, daje mišljenje i istu prosljeđuje Područnom uredu u postupcima naplate ili otpisa duga; odlučuje o otpisu duga zbog zastare do iznosa propisanog važećom uputom. Obavlja druge poslove po zahtjevu područnih ureda.

U Ispostavi XIV. Područnog ureda Centar ustrojavaju se sljedeći odjeli:

2.19.1. Odjel za građane I

Odjel za građane I obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na zaprimanje, utvrđivanje pravodobnosti, zakonitosti i pravilnosti poreznih prijava građana s područja Grada Zagreba (osim Sesveta) kao i njihovu obradu. Provodi pripise, otpise i preknjiženja. Utvrđuje posebni porez na motorna vozila i porez na cestovna motorna vozila te obavlja poslove vezane za stjecanje prijevoznih sredstava iz država članica Europske unije i isporuku novih prijevoznih sredstava u države članice Europske unije za građane, pravne i fizičke osobe obveznike poreza na dobit i poreza na dohodak od samostalne djelatnosti i poreza na dodanu vrijednost. Obavlja poslove u vezi s osobnim identifikacijskim brojem; provodi ovrhu radi naplate poreza i doprinosa pljenidbom novčanih sredstava; izdaje porezne kartice; podnosi optužne prijedloge i izdaje prekršajne naloge; informira porezne obveznike po pisanim i usmenim upitima; obavlja druge poslove po zahtjevu područnih ureda.

2.19.2. Odjel za građane II

Odjel za građane II obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na zaprimanje, utvrđivanje pravodobnosti, zakonitosti i pravilnosti poreznih prijava građana s područja Grada Zagreba (osim Sesveta) kao i njihovu obradu. Provodi pripise, otpise i preknjiženja. Utvrđuje posebni porez na motorna vozila i porez na cestovna motorna vozila te obavlja poslove vezane za stjecanje prijevoznih sredstava iz država članica Europske unije i isporuku novih prijevoznih sredstava u države članice Europske unije za građane, pravne i fizičke osobe obveznike poreza na dobit i poreza na dohodak od samostalne djelatnosti i poreza na dodanu vrijednost. Obavlja poslove u vezi s osobnim identifikacijskim brojem; provodi ovrhu radi naplate poreza i doprinosa pljenidbom novčanih sredstava; izdaje porezne kartice; podnosi optužne prijedloge i izdaje prekršajne naloge; informira porezne obveznike po pisanim i usmenim upitima; obavlja druge poslove po zahtjevu područnih ureda.

2.19.3. Odjel za nekretnine

Odjel za nekretnine obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na utvrđivanje i naplatu poreza na promet nekretnina te poreza na nasljedstva i darove za građane s područja Grada Zagreba (osim Sesveta); provodi pripise, otpise i preknjiženja; podnosi optužne prijedloge i izdaje prekršajne naloge; informira porezne obveznike po pisanim i usmenim upitima; obavlja druge poslove po zahtjevu područnih ureda.

U ispostavama III., IV., VII., VIII., IX. i XIII. Područnog ureda Centar obavljaju se poslovi za građane, fizičke i pravne osobe (poduzetnike) obveznike poreza na dobit, poreza na dohodak od samostalne djelatnosti te poreza na dodanu vrijednost kao i poslovi u vezi s osobnim identifikacijskim brojem. Za obavljanje poslova navedenih ispostava ustrojavaju se sljedeći odjeli:

Odjel za utvrđivanje poreza i doprinosa

Odjel za utvrđivanje poreza i doprinosa obavlja upravne i druge stručne poslove za fizičke i pravne osobe koji se odnose na registraciju poreznih obveznika; zaprimanje poreznih prijava; utvrđivanje pravodobnosti, zakonitosti i pravilnosti podnesenih poreznih prijava i obradu poreznih prijava; utvrđivanje osnovice poreza i doprinosa te drugih javnih davanja u prvom stupnju; utvrđivanje porezne obveze i obveze za uplatu doprinosa u prvom stupnju; utvrđivanje poreza i doprinosa na inozemne dohotke; evidentiranje poreznih obveza i obveza doprinosa u poreznom knjigovodstvu; povrat i preknjiženje poreza i doprinosa; praćenje naplate poreza i doprinosa; provođenje provjere; provođenje neizravnog nadzora; podnošenje optužnih prijedloga i izdavanje prekršajnih naloga; izdavanje potvrda o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju; izdavanje potvrda o rezidentnosti te ovjera obrazaca za primjenu zakonodavstva Europske unije i međunarodnih ugovora; poslovi vezani za stjecanje prijevoznih sredstava iz Europske unije i isporuku novih prijevoznih sredstava iz Europske unije; vođenje registra poreznih obveznika; izdavanje poreznih kartica ili promjena podataka u poreznim karticama; administrativno-tehničke poslove; informiranje poreznih obveznika po usmenim i pisanim upitima radi lakšeg izvršenja poreznih obveza; određivanje i dodjeljivanje osobnoga identifikacijskog broja, izdavanje Potvrde o osobnom identifikacijskom broju i vođenje Evidencije o osobnim identifikacijskim brojevima te ostali poslovi u vezi s osobnim identifikacijskim brojem. Obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na prikupljanje podataka o poreznom obvezniku; utvrđivanje gospodarstvene snage poreznog obveznika. Obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na utvrđivanje poreza na promet nekretnina te utvrđivanje poreza na nasljedstvo i darove te druge imovinske poreze. Obavlja poslove utvrđivanja posebnog poreza na motorna vozila i poreza na cestovna motorna vozila. Obavlja druge poslove po zahtjevu područnih ureda.

Odjel za naplatu

Odjel za naplatu obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na provođenje postupka naplate i ovrhe radi naplate poreza, doprinosa i drugih javnih davanja propisanih zakonom; provođenje ovrhe radi naplate proračunskih prihoda koje su u postupku financijskog nadzora utvrdile ustrojstvene jedinice Ministarstva financija i praćenje naplate; provođenje ovrhe radi naplate poreza i doprinosa pljenidbom novčanih sredstava po žiro računima; pljenidba dospjele novčane tražbine ovršenika – zaposlenika; provođenje ovrhe radi naplate drugih javnih davanja po zahtjevima tijela državne uprave i sudova u skladu s posebnim zakonima i vođenje evidencija o zaduženim i naplaćenim obvezama poreznih obveznika; podnošenje optužnih prijedloga i izdavanje prekršajnih naloga. Obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na naplatu poreza na promet nekretnina te naplatu poreza na nasljedstva i darove te druge imovinske poreze. Obavlja druge poslove po zahtjevu područnih ureda. Obavlja poslove praćenja objave otvaranja skraćenog postupka predstečajnog postupka na stranicama Financijske agencije za dužnike iz svoje nadležnosti; prikupljanja dokumentacije i izrade prijedloga prijava tražbina koje dostavlja u Područni ured; zaprimanja zahtjeva za sklapanje sporazuma dužnika s Poreznom upravom za pokretanje skraćenog postupka predstečajne nagodbe te sastavljanje očitovanja o istom i dostavljanje Područnom uredu; po primitku rješenja o sklopljenoj predstečajnoj nagodbi pred Trgovačkim sudom vršenje odgovarajućih knjiženja sukladno nagodbi. Obavlja poslove vezane uz reprogram poreznog duga: praćenje izvršenja obveza po odobrenim reprogramima; ukidanje odobrenih reprograma čije je odobravanje u nadležnosti ispostava u slučaju neizvršavanja obveza; vršenje odgovarajućih knjiženja te izrada izvješća o podnesenim zahtjevima i reprogramiranim obvezama te ostale poslove vezane uz reprogram poreznog duga. Prikuplja dokumentaciju, daje mišljenje i prosljeđuje istu Područnom uredu u postupcima naplate ili otpisa duga; odlučuje o otpisu duga zbog zastare do iznosa propisanog važećom uputom. Obavlja poslove naplate posebnog poreza na motorna vozila i poreza na cestovna motorna vozila.

Uz poslove koje obavljaju navedeni odjeli, u ispostavama Područnog ureda obavljaju se i poslovi pisarnice, pismohrane i otpreme pošte; poslovi u vezi s nekretninama, opremom, prijevoznim sredstvima i ostalom imovinom ispostave; poslovi u vezi s nabavom uredskog materijala.«.

Članak 25.

Naslov iznad članka 40. i članak 40. mijenjaju se i glase:

»3. PODRUČNI URED SJEVER

Članak 40.

U Područnom uredu Sjever obavljaju se pravni i drugi stručni poslovi koji se odnose na: utvrđivanje poreza i doprinosa te drugih javnih davanja, provođenje poreznog nadzora poreza i doprinosa te drugih javnih davanja, utvrđivanje nesrazmjera između ostvarenog dohotka i imovine i zlouporabe prava, utvrđivanje i analizu rizika u poštivanju poreznih propisa i ispunjavanju poreznih obveza, provođenje postupka naplate i ovrhe radi naplate poreza, doprinosa i drugih javnih davanja, provedbu mjera osiguranja te poslove vezane uz postupak predstečajne nagodbe i stečajni postupak, podnošenje optužnih prijedloga za pokretanje prekršajnog postupka i izdavanje prekršajnih naloga, podnošenje kaznenih prijava, vođenje prekršajnog postupka u prvom stupnju, informiranje poreznih obveznika po usmenim i pisanim upitima, nadziranje zakonitosti rada i postupanja ispostava prema teritorijalnoj nadležnosti, koordinaciju njihova rada i izvještavanje Središnjeg ureda, opće, pravne i financijske poslove te poslove vezane uz radnopravni status službenika i namještenika, čuvanje ili prodaju oduzetih predmeta u prekršajnom postupku po pravomoćnoj odluci nadležnog tijela, provođenje poslova administrativne suradnje, obavljanje i drugih poslova određenih Zakonom o Poreznoj upravi ili drugim propisima.

U Područnom uredu Sjever ustrojavaju se:

3.1. Ured pročelnika

3.2. Služba za utvrđivanje poreza i doprinosa

3.2.1. Odjel za utvrđivanje poreza i doprinosa

3.2.2. Odjel za porezne evidencije

3.3. Služba za nadzor

3.3.1. Odjel za planiranje, pripremu i analizu nadzora

3.3.2. Odjel za nadzor I.

3.3.3. Odjel za nadzor II.

3.3.4. Odjel za nadzor III.

3.3.5. Odjel za nadzor IV.

3.3.6. Odjel za nadzor V.

3.4. Služba za naplatu

3.4.1. Odjel za stečajeve i likvidacije

3.4.2. Odjel za naplatu i ovrhu I.

3.4.3. Odjel za naplatu i ovrhu II.

3.4.4. Odjel za naplatu i ovrhu III.

3.4.5. Odjel za naplatu i ovrhu IV.

3.4.6. Odjel za naplatu i ovrhu V.

3.5. Služba za prekršajni postupak

3.6. Ispostava I.

3.6.1. Odjel za utvrđivanje poreza i doprinosa

3.6.2. Odjel za naplatu

3.7. Ispostava II.

3.7.1. Odjel za utvrđivanje poreza i doprinosa

3.7.2. Odjel za naplatu

3.8. Ispostava III.

3.8.1. Odjel za utvrđivanje poreza i doprinosa

3.8.2. Odjel za naplatu

3.9. Ispostava IV.

3.9.1. Odjel za utvrđivanje poreza i doprinosa

3.9.2. Odjel za naplatu

3.10. Ispostava V.

3.10.1. Odjel za utvrđivanje poreza i doprinosa

3.10.2. Odjel za naplatu

3.11. Ispostava VI.

3.11.1. Odjel za utvrđivanje poreza i doprinosa

3.11.2. Odjel za naplatu

3.12. Ispostava VII.

3.12.1. Odjel za utvrđivanje poreza i doprinosa

3.12.2. Odjel za naplatu

3.13. Ispostava VIII.

3.13.1. Odjel za utvrđivanje poreza i doprinosa

3.13.2. Odjel za naplatu

3.14. Ispostava IX.

3.14.1. Odjel za utvrđivanje poreza i doprinosa

3.14.2. Odjel za naplatu.

3.1. URED PROČELNIKA

Ured pročelnika ustrojava se u razini službe te njime neposredno upravlja jedan od pomoćnika pročelnika. U Uredu pročelnika obavljaju se stručni poslovi koji se odnose na opće, pravne i financijske poslove, kadrovske poslove te poslove vezane uz radno – pravni status službenika i namještenika; savjetnički poslovi; poslovi pisarnice, pismohrane i otpreme pošte; poslovi u vezi s nekretninama, opremom, prijevoznim sredstvima i ostalom imovinom Područnog ureda; poslovi u vezi s nabavom uredskog materijala.

3.2. SLUŽBA ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

Služba za utvrđivanje poreza i doprinosa obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na praćenje provedbe propisa o porezima i doprinosima i drugim javnim davanjima te drugih propisa; utvrđivanje poreza i doprinosa te drugih javnih davanja, predlaganje i poduzimanje radnji za učinkovitije ostvarivanje prihoda; koordiniranje poslova koji se odnose na rad informacijskog sustava i njegovo korištenje; izradu mišljenja po upitima poreznih obveznika; organiziranje edukacija za djelatnike ispostava; osiguravanje provedbe uputa i mišljenja Središnjeg ureda; suradnju s tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno s nadležnim tijelima za druga javna i ostala davanja; obavlja knjiženje proračunskih prihoda; vodi evidencije o zaduženim i naplaćenim obvezama poreznih obveznika; provodi pripise, otpise i preknjiženja poreznih i drugih obveza; obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na organiziranje, vođenje i ažuriranje registara, odnosno registra poreznih obveznika područnog ureda te obavljanje upravnih i stručnih poslova u vezi s osobnim identifikacijskim brojem; dodjeljuje osobni identifikacijski broj strancima za područje Područnog ureda. Prikuplja podatke o oporezivim primicima fizičkih osoba te vodi evidencije o imovini poreznih obveznika na temelju podataka iz svojih evidencija, evidencija tijela državne uprave i evidencija jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Uspoređuje dohodak s podacima o nabavljenoj pokretnoj, nepokretnoj i drugoj imovini, drugim izdacima fizičkih osoba i njihovim obvezama tijekom poreznog razdoblja; provodi provjere; provodi neizravni nadzor. Utvrđuje ispunjava li poreznik obveznik uvjete za otvaranje kladionica i casina; obavlja poslove vezane za registriranje automata za zabavne igre putem markica. Koordinira jedinstveno postupanje u poslovima vezanima uz utvrđivanje poreza i doprinosa u nižim ustrojstvenim jedinicama; sastavlja izvješća za Središnji ured. Podnosi optužne prijedloge i izdaje prekršajne naloge, podnosi kaznene prijave. Informira porezne obveznike po usmenim i pisanim upitima radi lakšeg izvršenja poreznih obveza; provodi poslove administrativne suradnje s državama članicama Europske unije (vođenje evidencije o ulaznim i izlaznim zahtjevima za informacijama i svim postupcima na razini područnog ureda; koordinacija i sudjelovanje u obavljanju poslova na razini područnih ureda kod obrade ulaznih i izlaznih zahtjeva na području poreza te informacija zaprimljenih automatskom razmjenom podataka; edukacija inspektora u suradnji sa CLO-om na području administrativne suradnje kod oporezivanja i međunarodne razmjene informacija i o korištenju sustava VIES te izrada prijedloga o mogućim unapređenjima procesa) te poslove razmjene informacija s drugim državama temeljem sklopljenih međunarodnih ugovora.

Za obavljanje poslova Službe za utvrđivanje poreza i doprinosa ustrojavaju se sljedeći odjeli:

3.2.1. Odjel za utvrđivanje poreza i doprinosa

Odjel za utvrđivanje poreza i doprinosa obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na praćenje provedbe propisa o porezima i doprinosima i drugim javnim davanjima te drugih propisa; predlaganje i poduzimanje radnji za učinkovitije ostvarivanje prihoda; koordiniranje poslova koji se odnose na rad informacijskog sustava i njegovo korištenje; izradu mišljenja po upitima poreznih obveznika; organiziranje edukacija za djelatnike ispostava; osiguravanje provedbe uputa i mišljenja Središnjeg ureda; suradnju s tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno s nadležnim tijelima za druga javna i ostala davanja; provođenje provjere te provođenje neizravnog nadzora. Utvrđuje ispunjava li poreznik obveznik uvjete za otvaranje kladionice i casina; obavlja poslove vezane za registriranje automata za zabavne igre putem markica; podnosi optužne prijedloge i izdaje prekršajne naloge te podnosi kaznene prijave; informira porezne obveznike po usmenim i pisanim upitima radi lakšeg izvršenja poreznih obveza; koordinira jedinstveno postupanje u poslovima vezanima uz utvrđivanje poreza i doprinosa u nižim ustrojstvenim jedinicama; provodi poslove administrativne suradnje s državama članicama Europske unije (vođenje evidencije o ulaznim i izlaznim zahtjevima za informacijama i svim postupcima na razini područnog ureda; koordinacija i sudjelovanje u obavljanju poslova na razini područnih ureda kod obrade ulaznih i izlaznih zahtjeva na području poreza te informacija zaprimljenih automatskom razmjenom podataka; edukacija inspektora u suradnji sa CLO-om na području administrativne suradnje kod oporezivanja i međunarodne razmjene informacija i o korištenju sustava VIES te izrada prijedloga o mogućim unapređenjima procesa) te razmjena informacija s drugim državama temeljem sklopljenih međunarodnih ugovora.

3.2.2. Odjel za porezne evidencije

Odjel za porezne evidencije obavlja knjiženje proračunskih prihoda; vodi evidencije o zaduženim i naplaćenim obvezama poreznih obveznika; provodi pripise, otpise i preknjiženja poreznih i drugih obveza; obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na organiziranje, vođenje i ažuriranje registara, odnosno registra poreznih obveznika područnog ureda te obavljanje upravnih i stručnih poslova u svezi s osobnim identifikacijskim brojem; dodjeljuje osobni identifikacijski broj strancima za područje Područnog ureda. Prikuplja podatke o oporezivim primicima fizičkih osoba te vodi evidencije o imovini poreznih obveznika na temelju podataka iz svojih evidencija, evidencija tijela državne uprave i evidencija jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Uspoređuje dohodak s podacima o nabavljenoj pokretnoj, nepokretnoj i drugoj imovini, drugim izdacima fizičkih osoba i njihovim obvezama tijekom poreznog razdoblja.

3.3. SLUŽBA ZA NADZOR

Služba za nadzor obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na izradu planova nadzora; pripremu za obavljanje nadzora; određivanje prioriteta nadzora; suradnju s ispostavama, Službom za prekršajni postupak, Službom za naplatu i ostalim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Porezne uprave; poslove izrade analize rezultata nadzora, podnesenih poreznih prijava i analize prikupljenih podataka o imovini fizičkih i pravnih osoba; utvrđivanje i analizu rizika u poštivanju poreznih propisa i ispunjavanju poreznih obveza; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured. Obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na porezni nadzor malih i srednjih poreznih obveznika (poduzetnika trgovačkih društava) i obrtnika koji su obveznici poreza na dobit; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima Središnjem uredu; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured. Obavlja postupke administrativne suradnje i nadzora na zahtjev država članica Europske unije i drugih država temeljem međunarodnih ugovora čije provođenje koordinira Središnji ured. Obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na porezni nadzor fizičkih osoba koji su obveznici poreza na dohodak; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima Središnjem uredu; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured. Obavlja poslove poreznog nadzora igara na sreću, zabavnih i nagradnih igara; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima Središnjem uredu; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured. Obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na porezni nadzor plaćanja poreza na dodanu vrijednost, osobito nadzor povrata poreza na dodanu vrijednost; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima Središnjem uredu; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured; provođenje provjere; provođenje neizravnog nadzora. Utvrđuje nesrazmjer između ostvarenog dohotka i imovine i zlouporabu prava; podnosi optužne prijedloge i izdaje prekršajne naloge te podnosi kaznene prijave; koordinira jedinstveno postupanje u poslovima vezanima uz porezni nadzor u nižim ustrojstvenim jedinicama; izvještava Sektor za nadzor u Središnjem uredu.

Za obavljanje poslova Službe za nadzor ustrojavaju se sljedeći odjeli:

3.3.1. Odjel za planiranje, pripremu i analizu nadzora

Odjel za planiranje, pripremu i analizu nadzora obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na izradu planova nadzora; pripremu za obavljanje nadzora; određivanje prioriteta nadzora; suradnju s ispostavama, Službom za prekršajni postupak, Službom za naplatu i ostalim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Porezne uprave; poslove izrade analize rezultata nadzora, podnesenih poreznih prijava i analize prikupljenih podataka o imovini fizičkih i pravnih osoba; utvrđivanje i analizu rizika u poštivanju poreznih propisa i ispunjavanju poreznih obveza.

3.3.2. Odjel za nadzor I.

Odjel za nadzor I. obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na porezni nadzor malih i srednjih poreznih obveznika i obrtnika koji su obveznici poreza na dobit; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima Središnjem uredu; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured. Obavlja postupke administrativne suradnje i nadzora na zahtjev država članica Europske unije i drugih država temeljem međunarodnih ugovora čije provođenje koordinira Središnji ured. Obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na porezni nadzor fizičkih osoba koje su obveznici poreza na dohodak; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima Središnjem uredu; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured; obavljanje poreznog nadzora igara na sreću, zabavnih i nagradnih igara; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima Središnjem uredu; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured. Obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na porezni nadzor plaćanja poreza na dodanu vrijednost, osobito nadzor povrata poreza na dodanu vrijednost; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima Središnjem uredu; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured; provođenje provjere; provođenje neizravnog nadzora. Utvrđuje nesrazmjer između ostvarenog dohotka i imovine i zlouporabu prava; podnosi optužne prijedloge i izdaje prekršajne naloge te podnosi kaznene prijave.

3.3.3. Odjel za nadzor II.

Odjel za nadzor II. obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na porezni nadzor malih i srednjih poreznih obveznika i obrtnika koji su obveznici poreza na dobit; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima Središnjem uredu; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured. Obavlja postupke administrativne suradnje i nadzora na zahtjev država članica Europske unije i drugih država temeljem međunarodnih ugovora čije provođenje koordinira Središnji ured. Obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na porezni nadzor fizičkih osoba koje su obveznici poreza na dohodak; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima Središnjem uredu; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured; obavljanje poreznog nadzora igara na sreću, zabavnih i nagradnih igara; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima Središnjem uredu; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured. Obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na porezni nadzor plaćanja poreza na dodanu vrijednost, osobito nadzor povrata poreza na dodanu vrijednost; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima Središnjem uredu; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured; provođenje provjere; provođenje neizravnog nadzora. Utvrđuje nesrazmjer između ostvarenog dohotka i imovine i zlouporabu prava; podnosi optužne prijedloge i izdaje prekršajne naloge te podnosi kaznene prijave.

3.3.4. Odjel za nadzor III.

Odjel za nadzor III. obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na porezni nadzor malih i srednjih poreznih obveznika i obrtnika koji su obveznici poreza na dobit; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima Središnjem uredu; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured. Obavlja postupke administrativne suradnje i nadzora na zahtjev država članica Europske unije i drugih država temeljem međunarodnih ugovora čije provođenje koordinira Središnji ured. Obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na porezni nadzor fizičkih osoba koje su obveznici poreza na dohodak; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima Središnjem uredu; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured; obavljanje poreznog nadzora igara na sreću, zabavnih i nagradnih igara; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima Središnjem uredu; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured. Obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na porezni nadzor plaćanja poreza na dodanu vrijednost, osobito nadzor povrata poreza na dodanu vrijednost; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima Središnjem uredu; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured; provođenje provjere; provođenje neizravnog nadzora. Utvrđuje nesrazmjer između ostvarenog dohotka i imovine i zlouporabu prava; podnosi optužne prijedloge i izdaje prekršajne naloge te podnosi kaznene prijave.

3.3.5. Odjel za nadzor IV.

Odjel za nadzor IV. obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na porezni nadzor malih i srednjih poreznih obveznika i obrtnika koji su obveznici poreza na dobit; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima Središnjem uredu; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured. Obavlja postupke administrativne suradnje i nadzora na zahtjev država članica Europske unije i drugih država temeljem međunarodnih ugovora čije provođenje koordinira Središnji ured. Obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na porezni nadzor fizičkih osoba koje su obveznici poreza na dohodak; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima Središnjem uredu; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured; obavljanje poreznog nadzora igara na sreću, zabavnih i nagradnih igara; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima Središnjem uredu; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured. Obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na porezni nadzor plaćanja poreza na dodanu vrijednost, osobito nadzor povrata poreza na dodanu vrijednost; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima Središnjem uredu; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured; provođenje provjere; provođenje neizravnog nadzora. Utvrđuje nesrazmjer između ostvarenog dohotka i imovine i zlouporabu prava; podnosi optužne prijedloge i izdaje prekršajne naloge te podnosi kaznene prijave.

3.3.6. Odjel za nadzor V.

Odjel za nadzor V. obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na porezni nadzor malih i srednjih poreznih obveznika i obrtnika koji su obveznici poreza na dobit; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima Središnjem uredu; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured. Obavlja postupke administrativne suradnje i nadzora na zahtjev država članica Europske unije i drugih država temeljem međunarodnih ugovora čije provođenje koordinira Središnji ured. Obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na porezni nadzor fizičkih osoba koje su obveznici poreza na dohodak; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima Središnjem uredu; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured; obavljanje poreznog nadzora igara na sreću, zabavnih i nagradnih igara; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima Središnjem uredu; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured. Obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na porezni nadzor plaćanja poreza na dodanu vrijednost, osobito nadzor povrata poreza na dodanu vrijednost; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima Središnjem uredu; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured; provođenje provjere; provođenje neizravnog nadzora. Utvrđuje nesrazmjer između ostvarenog dohotka i imovine i zlouporabu prava; podnosi optužne prijedloge i izdaje prekršajne naloge te podnosi kaznene prijave.

3.4. SLUŽBA ZA NAPLATU

Služba za naplatu provodi postupak redovne naplate i ovrhe radi naplate poreza, doprinosa i drugih javnih davanja propisanih zakonom, provodi mjere osiguranja te obavlja poslove vezane uz skraćeni postupak predstečajne nagodbe i stečajni postupak. Zaprima zahtjeve za provođenje ovršnog postupka nad poreznim obveznicima od strane nadležnih ispostava Područnog ureda; provodi pripremne radnje za odabir ovršne radnje koja će osigurati jednostavnu i brzu naplatu poreznog duga što uključuje: provjeru ima li porezni dužnik novčane tražbine prema svojim dužnicima i provjeru tih navoda kod dužnikovih dužnika, provjeru posjeduje li porezni dužnik vlasničke ili vjerovničke vrijednosne papire, provjeru ima li porezni dužnik poslovne udjele u kapitalu kod drugih društava, ima li registrirana osobna ili teretna vozila ili plovila na ime ili na ime društva, ima li drugu pokretnu imovinu podobnu za pljenidbu i prodaju, je li knjižni ili izvanknjižni vlasnik nekretnina te sve ostalo potrebno kako bi se što brže i jednostavnije naplatio porezni dug; plijeni tražbine ovršenika što uključuje pljenidbu dospjelih novčanih tražbina ovršenika i pljenidbu plaće ovršeniku-zaposleniku; provodi ovršne radnje pljenidbom i prodajom vlasničkih i vjerovničkih vrijednosnih papira i udjela u kapitalu što uključuje ovrhu nad poslovnim udjelima, ovrhu nad vrijednosnicama i udjelima u kapitalu, ovrhu na dionici za koju nije izdana isprava o dionici, ovrhu na dionicama koje su ubilježene na računima kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva; provodi ovršne radnje pljenidbom pokretnina što uključuje ovrhu nad motornim vozilima, plovilima, strojevima te svim drugim pokretninama koje su pogodne za ovrhu; provodi ovršne radnje nad nekretninama što uključuje osiguranje naplate prisilnim zasnivanjem založnog prava na nekretnini u vlasništvu poreznog dužnika te izradu prijedloga za ovrhu na nekretnini; podnosi prijedloge nadležnom državnom odvjetništvu za podizanje tužbi za pobijanje dužnikovih pravnih radnji protiv ovršenika koji izvrše otuđenje imovine na štetu vjerovnika; vodi evidencije o poduzetim ovršnim radnjama; podnosi prijedloge za pokretanje stečajnog postupka što uključuje podnošenje zahtjeva nadležnom županijskom državnom odvjetništvu, podnošenje kaznenih prijava protiv odgovornih osoba u društvu za koje se otvara stečajni postupak, suradnju s nadležnom državnim odvjetništvom nakon upućivanja prijedloga za otvaranje stečajnog postupka Trgovačkom sudu; podnosi prijedloge za prijavu tražbina nadležnom županijskom državnom odvjetništvu i očitovanja na žalbe; sudjeluje u odborima vjerovnika u stečajnim postupcima u cilju zaštite interesa Republike Hrvatske i osiguranja bolje naplate tražbina; podnosi zahtjeve za pokretanje skraćenih stečajnih postupaka; podnosi zahtjeve za brisanje iz sudskog registra; vrši prijavu tražbina u likvidacijskom postupku što obuhvaća praćenje objave rješenja Trgovačkog suda o pokretanju likvidacijskog postupka, predlaže prijave tražbina u likvidacijskom postupku koji se upućuje nadležnom županijskom državnom odvjetništvu; dostavlja naloge nadležnim ispostavama za otpis duga nakon zaprimanja rješenja o zaključenim stečajnim postupcima; vodi evidencije o pokrenutim stečajevima i likvidacijama te surađuje sa županijskim i općinskim državnim odvjetništvima te županijskim, općinskim i trgovačkim sudovima u cilju poboljšanja naplate poreznih dugova. Obavlja poslove vezane uz predstečajnu nagodbu: praćenje objava otvaranja skraćenog postupka predstečajnog postupka na stranicama Financijske agencije za dužnike iz svoje nadležnosti; prikupljanje dokumentacije i izrada prijava tražbina koje dostavlja Financijskoj agenciji; zaprimanje zahtjeva za sklapanje sporazuma dužnika s Poreznom upravom za pokretanje skraćenog postupka predstečajne nagodbe te o istom sastavlja očitovanje i dostavlja Središnjem uredu; po primitku rješenja o sklopljenoj predstečajnoj nagodbi pred Trgovačkim sudom dostavlja nadležnoj ispostavi rješenje radi proknjiženja; podnošenje zahtjeva Financijskoj agenciji za prekid postupka predstečajne nagodbe u predmetima u kojima je pokrenut postupak utvrđivanja zlouporabe prava te izradu izvješća o pokrenutim i sklopljenim predstečajnim nagodbama. Obavlja poslove vezane uz reprogram poreznog duga: praćenje izvršenja obveza po odobrenim reprogramima; ukidanje odobrenih reprograma u slučaju neizvršavanja obveza; vršenje odgovarajućih knjiženja te izrada izvješća o podnesenim zahtjevima i reprogramiranim obvezama i ostale poslove vezane uz reprogram. Prikuplja dokumentaciju od ispostava, daje mišljenje i prosljeđuje istu Središnjem uredu u postupcima naplate ili otpisa duga; vrši procjenu nekretnina u postupcima potpunog ili djelomičnog namirenja poreznog duga; odlučuje o otpisu duga zbog zastare do iznosa propisanog važećom uputom. Provodi radnje u postupcima zlouporabe prava; čuva i/ili prodaje predmete oduzete u prekršajnom postupku po pravomoćnoj odluci nadležnih tijela; informira porezne obveznike po usmenim i pisanim upitima u svrhu što bolje naplate poreza i doprinosa; provodi postupke administrativne suradnje s državama članicama Europske unije i drugim državama temeljem međunarodnih ugovora u području naplate stranih tražbina; podnosi optužne prijedloge i izdaje prekršajne naloge; podnosi kaznene prijave; utvrđuje i analizira rizike u poštivanju poreznih propisa i ispunjavanju poreznih obveza; koordinira jedinstveno postupanje u poslovima vezanima uz naplatu u nižim ustrojstvenim jedinicama; izvještava Sektor za naplatu u Središnjem uredu.

Za obavljanje poslova Službe za naplatu ustrojavaju se sljedeći odjeli:

3.4.1. Odjel za stečajeve i likvidacije

Odjel za stečajeve i likvidacije podnosi prijedloge nadležnom državnom odvjetništvu za podizanje tužbi za pobijanje dužnikovih pravnih radnji protiv ovršenika koji izvrše otuđenje imovine na štetu vjerovnika; podnosi prijedloge za pokretanje stečajnog postupka što uključuje podnošenje zahtjeva nadležnom županijskom državnom odvjetništvu, podnošenje kaznenih prijava protiv odgovornih osoba u društvu za koje se otvara stečajni postupak, suradnja s nadležnom državnim odvjetništvom nakon upućivanja prijedloga za otvaranje stečajnog postupka Trgovačkom sudu; podnosi prijedloge za prijavu tražbina nadležnom županijskom državnom odvjetništvu i očitovanja na žalbe; sudjeluje u odborima vjerovnika u stečajnim postupcima u cilju zaštite interesa Republike Hrvatske i osiguranja bolje naplate tražbina; podnosi zahtjeve za pokretanje skraćenih stečajnih postupaka; podnosi zahtjeve za brisanje iz sudskog registra; vrši prijavu tražbina u likvidacijskom postupku što obuhvaća praćenje objave rješenja Trgovačkog suda o pokretanju likvidacijskog postupka, predlaže prijave tražbine u likvidacijskom postupku koji se upućuje nadležnom županijskom državnom odvjetništvu; dostavlja naloge nadležnim ispostavama za otpis duga nakon zaprimanja rješenja o zaključenim stečajnim postupcima; vodi evidencije o pokrenutim stečajevima i likvidacijama. Surađuje sa županijskim i općinskim državnim odvjetništvima te županijskim, općinskim i trgovačkim sudovima u cilju poboljšanja naplate poreznih dugova.

3.4.2. Odjel za naplatu i ovrhu I.

Odjel za naplatu i ovrhu I. zaprima zahtjeve za provođenje ovršnog postupka nad poreznim obveznicima od strane nadležnih ispostava Područnog ureda; provodi pripremne radnje za odabir ovršne radnje koja će osigurati jednostavnu i brzu naplatu poreznog duga što uključuje: provjeru ima li porezni dužnik novčane tražbine prema svojim dužnicima i provjera tih navoda kod dužnikovih dužnika, provjeru posjeduje li porezni dužnik vlasničke ili vjerovničke vrijednosne papire, provjeru ima li porezni dužnik poslovne udjele u kapitalu kod drugih društava, ima li registrirana osobna ili teretna vozila ili plovila na ime ili na ime društva, ima li drugu pokretnu imovinu podobnu za pljenidbu i prodaju, je li knjižni ili izvanknjižni vlasnik nekretnina te druge poslove potrebne za bržu i jednostavniju naplatu poreznog duga; plijeni tražbine ovršenika što uključuje pljenidbu dospjelih novčanih tražbina ovršenika i pljenidbu plaće ovršeniku-zaposleniku; provodi ovršne radnje pljenidbom i prodajom vlasničkih i vjerovničkih vrijednosnih papira i udjela u kapitalu što uključuje ovrhu nad poslovnim udjelima, ovrhu nad vrijednosnicama i udjelima u kapitalu, ovrhu na dionici za koju nije izdana isprava o dionici, ovrhu na dionicama koje su ubilježene na računima kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva; provodi ovršne radnje pljenidbom pokretnina što uključuje ovrhu nad motornim vozilima, plovilima, strojevima te svim drugim pokretninama koje su pogodne za ovrhu. Provodi postupke administrativne suradnje s državama članicama Europske unije i drugim državama temeljem međunarodnih ugovora u području naplate stranih tražbina. Provodi ovršne radnje nad nekretninama što uključuje osiguranje naplate prisilnim zasnivanjem založnog prava na nekretnini u vlasništvu poreznog dužnika te izradu prijedloga za ovrhu na nekretnini. Obavlja poslove vezane uz predstečajnu nagodbu: praćenje objava otvaranja skraćenog postupka predstečajnog postupka na stranicama Financijske agencije za dužnike iz svoje nadležnosti; prikupljanje dokumentacije i izrada prijava tražbina koje dostavlja Financijskoj agenciji; zaprimanje zahtjeva za sklapanje sporazuma dužnika s Poreznom upravom za pokretanje skraćenog postupka predstečajne nagodbe te sastavlja očitovanje o istom i dostavlja Središnjem uredu; po primitku rješenja o sklopljenoj predstečajnoj nagodbi pred Trgovačkim sudom dostavlja nadležnoj ispostavi rješenje radi proknjiženja; podnošenje zahtjeva Financijskoj agenciji za prekid postupka predstečajne nagodbe u predmetima u kojima je pokrenut postupak utvrđivanja zlouporabe prava te izradu izvješća o pokrenutim i sklopljenim predstečajnim nagodbama. Obavlja poslove vezane uz reprogram poreznog duga: praćenje izvršenja obveza po odobrenim reprogramima; ukidanje odobrenih reprograma u slučaju neizvršavanja obveza; vršenje odgovarajućih knjiženja te izrada izvješća o podnesenim zahtjevima i reprogramiranim obvezama te ostale poslove vezane uz reprogram. Prikuplja dokumentaciju od ispostava, daje mišljenje i prosljeđuje istu Središnjem uredu u postupcima naplate ili otpisa duga; vrši procjenu nekretnina u postupcima potpunog ili djelomičnog namirenja poreznog duga; odlučuje o otpisu duga zbog zastare do iznosa propisanog važećom uputom. Podnosi optužne prijedloge i izdaje prekršajne naloge; podnosi kaznene prijave; utvrđuje i analizira rizike u poštivanju poreznih propisa i ispunjavanju poreznih obveza.

3.4.3. Odjel za naplatu i ovrhu II.

Odjel za naplatu i ovrhu II. zaprima zahtjeve za provođenje ovršnog postupka nad poreznim obveznicima od strane nadležnih ispostava Područnog ureda; provodi pripremne radnje za odabir ovršne radnje koja će osigurati jednostavnu i brzu naplatu poreznog duga što uključuje: provjeru ima li porezni dužnik novčane tražbine prema svojim dužnicima i provjera tih navoda kod dužnikovih dužnika, provjeru posjeduje li porezni dužnik vlasničke ili vjerovničke vrijednosne papire, provjeru ima li porezni dužnik poslovne udjele u kapitalu kod drugih društava, ima li registrirana osobna ili teretna vozila ili plovila na ime ili na ime društva, ima li drugu pokretnu imovinu podobnu za pljenidbu i prodaju, je li knjižni ili izvanknjižni vlasnik nekretnina te druge poslove potrebne za bržu i jednostavniju naplatu poreznog duga; plijeni tražbine ovršenika što uključuje pljenidbu dospjelih novčanih tražbina ovršenika i pljenidbu plaće ovršeniku-zaposleniku; provodi ovršne radnje pljenidbom i prodajom vlasničkih i vjerovničkih vrijednosnih papira i udjela u kapitalu što uključuje ovrhu nad poslovnim udjelima, ovrhu nad vrijednosnicama i udjelima u kapitalu, ovrhu na dionici za koju nije izdana isprava o dionici, ovrhu na dionicama koje su ubilježene na računima kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva; provodi ovršne radnje pljenidbom pokretnina što uključuje ovrhu nad motornim vozilima, plovilima, strojevima te svim drugim pokretninama koje su pogodne za ovrhu. Provodi postupke administrativne suradnje s državama članicama Europske unije i drugim državama temeljem međunarodnih ugovora u području naplate stranih tražbina. Provodi ovršne radnje nad nekretninama što uključuje osiguranje naplate prisilnim zasnivanjem založnog prava na nekretnini u vlasništvu poreznog dužnika te izradu prijedloga za ovrhu na nekretnini. Obavlja poslove vezane uz predstečajnu nagodbu: praćenje objava otvaranja skraćenog postupka predstečajnog postupka na stranicama Financijske agencije za dužnike iz svoje nadležnosti; prikupljanje dokumentacije i izrada prijava tražbina koje dostavlja Financijskoj agenciji; zaprimanje zahtjeva za sklapanje sporazuma dužnika s Poreznom upravom za pokretanje skraćenog postupka predstečajne nagodbe te sastavlja očitovanje o istom i dostavlja Središnjem uredu; po primitku rješenja o sklopljenoj predstečajnoj nagodbi pred Trgovačkim sudom dostavlja nadležnoj ispostavi rješenje radi proknjiženja; podnošenje zahtjeva Financijskoj agenciji za prekid postupka predstečajne nagodbe u predmetima u kojima je pokrenut postupak utvrđivanja zlouporabe prava te izradu izvješća o pokrenutim i sklopljenim predstečajnim nagodbama. Obavlja poslove vezane uz reprogram poreznog duga: praćenje izvršenja obveza po odobrenim reprogramima; ukidanje odobrenih reprograma u slučaju neizvršavanja obveza; vršenje odgovarajućih knjiženja te izrada izvješća o podnesenim zahtjevima i reprogramiranim obvezama te ostale poslove vezane uz reprogram. Prikuplja dokumentaciju od ispostava, daje mišljenje i prosljeđuje istu Središnjem uredu u postupcima naplate ili otpisa duga; vrši procjenu nekretnina u postupcima potpunog ili djelomičnog namirenja poreznog duga; odlučuje o otpisu duga zbog zastare do iznosa propisanog važećom uputom. Podnosi optužne prijedloge i izdaje prekršajne naloge; podnosi kaznene prijave; utvrđuje i analizira rizike u poštivanju poreznih propisa i ispunjavanju poreznih obveza.

3.4.4. Odjel za naplatu i ovrhu III.

Odjel za naplatu i ovrhu III. zaprima zahtjeve za provođenje ovršnog postupka – nad poreznim obveznicima od strane nadležnih ispostava Područnog ureda; provodi pripremne radnje za odabir ovršne radnje koja će osigurati jednostavnu i brzu naplatu poreznog duga što uključuje: provjeru ima li porezni dužnik novčane tražbine prema svojim dužnicima i provjera tih navoda kod dužnikovih dužnika, provjeru posjeduje li porezni dužnik vlasničke ili vjerovničke vrijednosne papire, provjeru ima li porezni dužnik poslovne udjele u kapitalu kod drugih društava, ima li registrirana osobna ili teretna vozila ili plovila na ime ili na ime društva, ima li drugu pokretnu imovinu podobnu za pljenidbu i prodaju, je li knjižni ili izvanknjižni vlasnik nekretnina te druge poslove potrebne za bržu i jednostavniju naplatu poreznog duga; plijeni tražbine ovršenika što uključuje pljenidbu dospjelih novčanih tražbina ovršenika i pljenidbu plaće ovršeniku-zaposleniku; provodi ovršne radnje pljenidbom i prodajom vlasničkih i vjerovničkih vrijednosnih papira i udjela u kapitalu što uključuje ovrhu nad poslovnim udjelima, ovrhu nad vrijednosnicama i udjelima u kapitalu, ovrhu na dionici za koju nije izdana isprava o dionici, ovrhu na dionicama koje su ubilježene na računima kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva; provodi ovršne radnje pljenidbom pokretnina što uključuje ovrhu nad motornim vozilima, plovilima, strojevima te svim drugim pokretninama koje su pogodne za ovrhu. Provodi postupke administrativne suradnje s državama članicama Europske unije i drugim državama temeljem međunarodnih ugovora u području naplate stranih tražbina. Provodi ovršne radnje nad nekretninama što uključuje osiguranje naplate prisilnim zasnivanjem založnog prava na nekretnini u vlasništvu poreznog dužnika te izradu prijedloga za ovrhu na nekretnini. Obavlja poslove vezane uz predstečajnu nagodbu: praćenje objava otvaranja skraćenog postupka predstečajnog postupka na stranicama Financijske agencije za dužnike iz svoje nadležnosti; prikupljanje dokumentacije i izrada prijava tražbina koje dostavlja Financijskoj agenciji; zaprimanje zahtjeva za sklapanje sporazuma dužnika s Poreznom upravom za pokretanje skraćenog postupka predstečajne nagodbe te sastavlja očitovanje o istom i dostavlja Središnjem uredu; po primitku rješenja o sklopljenoj predstečajnoj nagodbi pred Trgovačkim sudom dostavlja nadležnoj ispostavi rješenje radi proknjiženja; podnošenje zahtjeva Financijskoj agenciji za prekid postupka predstečajne nagodbe u predmetima u kojima je pokrenut postupak utvrđivanja zlouporabe prava te izradu izvješća o pokrenutim i sklopljenim predstečajnim nagodbama. Obavlja poslove vezane uz reprogram poreznog duga: praćenje izvršenja obveza po odobrenim reprogramima; ukidanje odobrenih reprograma u slučaju neizvršavanja obveza; vršenje odgovarajućih knjiženja te izrada izvješća o podnesenim zahtjevima i reprogramiranim obvezama te ostale poslove vezane uz reprogram. Prikuplja dokumentaciju od ispostava, daje mišljenje i prosljeđuje istu Središnjem uredu u postupcima naplate ili otpisa duga; vrši procjenu nekretnina u postupcima potpunog ili djelomičnog namirenja poreznog duga; odlučuje o otpisu duga zbog zastare do iznosa propisanog važećom uputom. Podnosi optužne prijedloge i izdaje prekršajne naloge; podnosi kaznene prijave; utvrđuje i analizira rizike u poštivanju poreznih propisa i ispunjavanju poreznih obveza.

3.4.5. Odjel za naplatu i ovrhu IV.

Odjel za naplatu i ovrhu IV. zaprima zahtjeve za provođenje ovršnog postupka nad poreznim obveznicima od strane nadležnih ispostava Područnog ureda; provodi pripremne radnje za odabir ovršne radnje koja će osigurati jednostavnu i brzu naplatu poreznog duga što uključuje: provjeru ima li porezni dužnik novčane tražbine prema svojim dužnicima i provjera tih navoda kod dužnikovih dužnika, provjeru posjeduje li porezni dužnik vlasničke ili vjerovničke vrijednosne papire, provjeru ima li porezni dužnik poslovne udjele u kapitalu kod drugih društava, ima li registrirana osobna ili teretna vozila ili plovila na ime ili na ime društva, ima li drugu pokretnu imovinu podobnu za pljenidbu i prodaju, je li knjižni ili izvanknjižni vlasnik nekretnina te druge poslove potrebne za bržu i jednostavniju naplatu poreznog duga; plijeni tražbine ovršenika što uključuje pljenidbu dospjelih novčanih tražbina ovršenika i pljenidbu plaće ovršeniku-zaposleniku; provodi ovršne radnje pljenidbom i prodajom vlasničkih i vjerovničkih vrijednosnih papira i udjela u kapitalu što uključuje ovrhu nad poslovnim udjelima, ovrhu nad vrijednosnicama i udjelima u kapitalu, ovrhu na dionici za koju nije izdana isprava o dionici, ovrhu na dionicama koje su ubilježene na računima kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva; provodi ovršne radnje pljenidbom pokretnina što uključuje ovrhu nad motornim vozilima, plovilima, strojevima te svim drugim pokretninama koje su pogodne za ovrhu. Provodi postupke administrativne suradnje s državama članicama Europske unije i drugim državama temeljem međunarodnih ugovora u području naplate stranih tražbina. Provodi ovršne radnje nad nekretninama što uključuje osiguranje naplate prisilnim zasnivanjem založnog prava na nekretnini u vlasništvu poreznog dužnika te izradu prijedloga za ovrhu na nekretnini. Obavlja poslove vezane uz predstečajnu nagodbu: praćenje objava otvaranja skraćenog postupka predstečajnog postupka na stranicama Financijske agencije za dužnike iz svoje nadležnosti; prikupljanje dokumentacije i izrada prijava tražbina koje dostavlja Financijskoj agenciji; zaprimanje zahtjeva za sklapanje sporazuma dužnika s Poreznom upravom za pokretanje skraćenog postupka predstečajne nagodbe te sastavlja očitovanje o istom i dostavlja Središnjem uredu; po primitku rješenja o sklopljenoj predstečajnoj nagodbi pred Trgovačkim sudom dostavlja nadležnoj ispostavi rješenje radi proknjiženja; podnošenje zahtjeva Financijskoj agenciji za prekid postupka predstečajne nagodbe u predmetima u kojima je pokrenut postupak utvrđivanja zlouporabe prava te izradu izvješća o pokrenutim i sklopljenim predstečajnim nagodbama. Obavlja poslove vezane uz reprogram poreznog duga: praćenje izvršenja obveza po odobrenim reprogramima; ukidanje odobrenih reprograma u slučaju neizvršavanja obveza; vršenje odgovarajućih knjiženja te izrada izvješća o podnesenim zahtjevima i reprogramiranim obvezama te ostale poslove vezane uz reprogram. Prikuplja dokumentaciju od ispostava, daje mišljenje i prosljeđuje istu Središnjem uredu u postupcima naplate ili otpisa duga; vrši procjenu nekretnina u postupcima potpunog ili djelomičnog namirenja poreznog duga; odlučuje o otpisu duga zbog zastare do iznosa propisanog važećom uputom. Podnosi optužne prijedloge i izdaje prekršajne naloge; podnosi kaznene prijave; utvrđuje i analizira rizike u poštivanju poreznih propisa i ispunjavanju poreznih obveza.

3.4.6. Odjel za naplatu i ovrhu V.

Odjel za naplatu i ovrhu V. zaprima zahtjeve za provođenje ovršnog postupka nad poreznim obveznicima od strane nadležnih ispostava Područnog ureda; provodi pripremne radnje za odabir ovršne radnje koja će osigurati jednostavnu i brzu naplatu poreznog duga što uključuje: provjeru ima li porezni dužnik novčane tražbine prema svojim dužnicima i provjera tih navoda kod dužnikovih dužnika, provjeru posjeduje li porezni dužnik vlasničke ili vjerovničke vrijednosne papire, provjeru ima li porezni dužnik poslovne udjele u kapitalu kod drugih društava, ima li registrirana osobna ili teretna vozila ili plovila na ime ili na ime društva, ima li drugu pokretnu imovinu podobnu za pljenidbu i prodaju, je li knjižni ili izvanknjižni vlasnik nekretnina te druge poslove potrebne za bržu i jednostavniju naplatu poreznog duga; plijeni tražbine ovršenika što uključuje pljenidbu dospjelih novčanih tražbina ovršenika i pljenidbu plaće ovršeniku-zaposleniku; provodi ovršne radnje pljenidbom i prodajom vlasničkih i vjerovničkih vrijednosnih papira i udjela u kapitalu što uključuje ovrhu nad poslovnim udjelima, ovrhu nad vrijednosnicama i udjelima u kapitalu, ovrhu na dionici za koju nije izdana isprava o dionici, ovrhu na dionicama koje su ubilježene na računima kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva; provodi ovršne radnje pljenidbom pokretnina što uključuje ovrhu nad motornim vozilima, plovilima, strojevima te svim drugim pokretninama koje su pogodne za ovrhu. Provodi postupke administrativne suradnje s državama članicama Europske unije i drugim državama temeljem međunarodnih ugovora u području naplate stranih tražbina. Provodi ovršne radnje nad nekretninama što uključuje osiguranje naplate prisilnim zasnivanjem založnog prava na nekretnini u vlasništvu poreznog dužnika te izradu prijedloga za ovrhu na nekretnini. Obavlja poslove vezane uz predstečajnu nagodbu: praćenje objava otvaranja skraćenog postupka predstečajnog postupka na stranicama Financijske agencije za dužnike iz svoje nadležnosti; prikupljanje dokumentacije i izrada prijava tražbina koje dostavlja Financijskoj agenciji; zaprimanje zahtjeva za sklapanje sporazuma dužnika s Poreznom upravom za pokretanje skraćenog postupka predstečajne nagodbe te sastavlja očitovanje o istom i dostavlja Središnjem uredu; po primitku rješenja o sklopljenoj predstečajnoj nagodbi pred Trgovačkim sudom dostavlja nadležnoj ispostavi rješenje radi proknjiženja; podnošenje zahtjeva Financijskoj agenciji za prekid postupka predstečajne nagodbe u predmetima u kojima je pokrenut postupak utvrđivanja zlouporabe prava te izradu izvješća o pokrenutim i sklopljenim predstečajnim nagodbama. Obavlja poslove vezane uz reprogram poreznog duga: praćenje izvršenja obveza po odobrenim reprogramima; ukidanje odobrenih reprograma u slučaju neizvršavanja obveza; vršenje odgovarajućih knjiženja te izrada izvješća o podnesenim zahtjevima i reprogramiranim obvezama te ostale poslove vezane uz reprogram. Prikuplja dokumentaciju od ispostava, daje mišljenje i prosljeđuje istu Središnjem uredu u postupcima naplate ili otpisa duga; vrši procjenu nekretnina u postupcima potpunog ili djelomičnog namirenja poreznog duga; odlučuje o otpisu duga zbog zastare do iznosa propisanog važećom uputom. Podnosi optužne prijedloge i izdaje prekršajne naloge; podnosi kaznene prijave; utvrđuje i analizira rizike u poštivanju poreznih propisa i ispunjavanju poreznih obveza.

3.5. SLUŽBA ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK

Služba za prekršajni postupak vodi prekršajni postupak u prvom stupnju zbog povreda poreznih propisa, propisa o plaćanju doprinosa za osiguranja i drugih posebnih propisa kojima je utvrđena njena nadležnost. U okviru prekršajnog postupka, služba zaprima optužne prijedloge od ovlaštenih tužitelja, provodi prekršajni postupak, donosi odluke o prekršajima i druge odluke koje su u vezi s postupkom, pokreće postupak prisilne naplate novčanih kazni i zamjene neplaćenih novčanih kazni radom za opće dobro i kaznom zatvora kod nadležnog prekršajnog suda, vodi evidencije i sastavlja potrebna izvješća vezana za prekršajni postupak; koordinira jedinstveno postupanje u poslovima vezanima uz prekršajni postupak u nižim ustrojstvenim jedinicama; sastavlja izvješća za Središnji ured.«.

Članak 26.

Naslov iznad članka 40.a i članak 40.a mijenjaju se i glase:

»3.6. – 3.14. ISPOSTAVE PODRUČNOG UREDA SJEVER

Članak 40.a

U Područnom uredu Sjever ustrojavaju se sljedeće ispostave:

Ispostava I. sa sjedištem u Bjelovaru za područje gradova: Bjelovar i Čazma te općina: Kapela, Nova Rača, Rovišće, Velika Pisanica, Veliko Trojstvo, Severin, Šandrovac, Zrinski Topolovac, Ivanska i Štefanje.

Ispostava II. sa sjedištem u Čakovcu za područje gradova: Čakovec, Prelog i Mursko Središće te općina: Belica, Domašinec, Mala Subotica, Nedelišće, Podturen, Sveti Juraj na Bregu, Štrigova, Dekanovec, Gornji Mihaljevec, Orehovica, Strahoninec, Šenkovec, Pribislavec, Selnica, Sveti Martin na Muri, Vratišinec, Donja Dubrava, Donji Kraljevec, Donji Vidovec, Goričan, Kotoriba i Sveta Marija.

Ispostava III. sa sjedištem u Daruvaru za područje gradova: Daruvar, Garešnica i Grubišno Polje te općina: Dežanovac, Đulovac, Končanica, Sirač, Berek, Hercegovac, Velika Trnovitica i Veliki Grđevac.

Ispostava IV. sa sjedištem u Đurđevcu za područje grada Đurđevca i općina: Ferdinandovac, Kloštar Podravski, Molve, Virje, Kalinovac, Novo Virje i Podravske Sesvete.

Ispostava V. sa sjedištem u Ivancu za područje gradova: Ivanec, Lepoglava, Ludbreg, Novi Marof i Varaždinske Toplice te općina: Bednja, Donja Voća, Klenovnik, Maruševec, Martijanec, Mali Bukovec, Sveti Đurđ, Veliki Bukovec, Breznica, Breznički Hum, Ljubešćica i Visoko.

Ispostava VI. sa sjedištem u Koprivnici za područje gradova: Koprivnica i Križevci te općina: Drnje, Đelekovec, Gola, Hlebine, Koprivnički Bregi, Koprivnički Ivanec, Legrad, Novigrad Podravski, Peteranec, Rasinja, Sokolovac, Sveti Ivan Žabno, Sveti Petar Orehovec, Kalnik i Gornja Rijeka.

Ispostava VII. sa sjedištem u Krapini za područje gradova: Krapina, Zlatar i Pregrada te općina: Đurmanec, Petrovsko, Radoboj, Jesenje, Budinščina, Hrašćina, Konjščina, Lobor, Mače, Mihovljan, Zlatar Bistrica, Novi Golubovec, Desinić i Hum na Sutli.

Ispostava VIII. sa sjedištem u Varaždinu za područje grada Varaždina i općina: Beretinec, Cestica, Gornji Kneginec, Jalžabet, Petrijanec, Sračinec, Sveti Ilija, Trnovec Bartolovečki, Vidovec i Vinica.

Ispostava IX. sa sjedištem u Zaboku za područje gradova: Zabok, Donja Stubica, Klanjec i Oroslavje te općina: Gornja Stubica, Marija Bistrica, Stubičke Toplice, Kraljevec na Sutli, Tuhelj, Zagorska Sela, Kumrovec, Bedekovčina, Krapinske Toplice, Sveti Križ Začretje i Veliko Trgovišće.

U ispostavama Područnog ureda Sjever obavljaju se poslovi za građane, pravne osobe i fizičke osobe (poduzetnike), obveznike poreza na dobit i dohodak od samostalne djelatnosti te poreza na dodanu vrijednost u odjelima:

Odjel za utvrđivanje poreza i doprinosa

Odjel za utvrđivanje poreza i doprinosa obavlja upravne i druge stručne poslove za fizičke i pravne osobe koji se odnose na registraciju poreznih obveznika, zaprimanje poreznih prijava, utvrđivanje pravodobnosti, zakonitosti i pravilnosti podnesenih poreznih prijava i obradu poreznih prijava, utvrđivanje osnovice poreza i doprinosa te drugih javnih davanja u prvom stupnju, utvrđivanje porezne obveze i obveze za uplatu doprinosa u prvom stupnju, utvrđivanje poreza i doprinosa na inozemne dohotke, evidentiranje poreznih obveza i obveza doprinosa u poreznom knjigovodstvu, povrat i preknjiženje poreza i doprinosa; praćenje naplate poreza i doprinosa; provođenje provjere, provođenje neizravnog nadzora; podnošenje optužnih prijedloga i izdavanje prekršajnih naloga; izdavanje potvrda o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju; izdavanje potvrda o rezidentnosti te ovjera obrazaca za primjenu zakonodavstva Europske unije i međunarodnih ugovora; poslovi vezani za stjecanje prijevoznih sredstava iz Europske unije i isporuku novih prijevoznih sredstava iz Europske unije; vođenje registra poreznih obveznika; administrativno-tehničke poslove; informiranje poreznih obveznika po usmenim i pisanim upitima radi lakšeg izvršenja poreznih obveza; izdavanje Potvrde o osobnom identifikacijskom broju i vođenje Evidencije o osobnim identifikacijskim brojevima te ostali poslovi u vezi s osobnim identifikacijskim brojem. Obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na prikupljanje podataka o poreznom obvezniku; utvrđivanje gospodarstvene snage poreznog obveznika. Obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na utvrđivanje poreza na promet nekretnina, utvrđivanje poreza na nasljedstva i darove te druge imovinske poreze. Obavlja poslove utvrđivanja posebnog poreza na motorna vozila i poreza na cestovna motorna vozila. Obavlja druge poslove po zahtjevu područnih ureda.

Odjel za naplatu

Odjel za naplatu obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na provođenje postupka naplate i ovrhe radi naplate poreza, doprinosa i drugih javnih davanja propisanih zakonom; provođenje ovrhe radi naplate proračunskih prihoda koje su u postupku financijskog nadzora utvrdile ustrojstvene jedinice Ministarstva financija i praćenje naplate; provođenje ovrhe radi naplate poreza i doprinosa pljenidbom novčanih sredstava po žiro računima; pljenidba dospjele novčane tražbine ovršenika – zaposlenika; provođenje ovrhe radi naplate drugih javnih davanja po zahtjevima tijela državne uprave i sudova u skladu s posebnim zakonima i vođenje evidencija o zaduženim i naplaćenim obvezama poreznih obveznika; podnošenje optužnih prijedloga i izdavanje prekršajnih naloga. Obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na naplatu poreza na promet nekretnina te naplatu poreza na nasljedstvo i darove te druge imovinske poreze. Obavlja poslove naplate posebnog poreza na motorna vozila i poreza na cestovna motorna vozila. Obavlja druge poslove po zahtjevu područnih ureda. Obavlja poslove praćenja objave otvaranja skraćenog postupka predstečajnog postupka na stranicama Financijske agencije za dužnike iz svoje nadležnosti; prikupljanje dokumentacije i izrade prijedloga prijava tražbina koje dostavlja u Područni ured; zaprimanje zahtjeva za sklapanje sporazuma dužnika s Poreznom upravom za pokretanje skraćenog postupka predstečajne nagodbe te sastavljanje očitovanja o istom i dostavljanje Područnom uredu; po primitku rješenja o sklopljenoj predstečajnoj nagodbi pred Trgovačkim sudom vršenje odgovarajućih knjiženja sukladno nagodbi. Obavlja poslove vezane uz reprogram poreznog duga: praćenje izvršenja obveza po odobrenim reprogramima; ukidanje odobrenih reprograma čije je odobravanje u nadležnosti ispostava u slučaju neizvršavanja obveza; vršenje odgovarajućih knjiženja te izrada izvješća o podnesenim zahtjevima i reprogramiranim obvezama te ostale poslove vezane uz reprogram poreznog duga. Prikuplja dokumentaciju, daje mišljenje i prosljeđuje istu Područnom uredu u postupcima naplate ili otpisa duga; odlučuje o otpisu duga zbog zastare do iznosa propisanog važećom uputom.

Uz poslove koje obavljaju navedeni odjeli, u ispostavama Područnog ureda obavljaju se i poslovi pisarnice, pismohrane i otpreme pošte; poslovi u vezi s nekretninama, opremom, prijevoznim sredstvima i ostalom imovinom ispostave; poslovi u vezi s nabavom uredskog materijala.«.

Članak 27.

Naslov iznad članka 41. i članak 41. mijenjaju se i glase:

»4. PODRUČNI URED ISTOK

Članak 41.

U Područnom uredu Istok obavljaju se pravni i drugi stručni poslovi koji se odnose na: utvrđivanje poreza i doprinosa te drugih javnih davanja, provođenje poreznog nadzora poreza i doprinosa te drugih javnih davanja, utvrđivanje nesrazmjera između ostvarenog dohotka i imovine i zlouporabe prava, utvrđivanje i analizu rizika u poštivanju poreznih propisa i ispunjavanju poreznih obveza, provođenje postupka naplate i ovrhe radi naplate poreza, doprinosa i drugih javnih davanja, provedbu mjera osiguranja te poslove vezane uz postupak predstečajne nagodbe i stečajni postupak, podnošenje optužnih prijedloga za pokretanje prekršajnog postupka i izdavanje prekršajnih naloga, podnošenje kaznenih prijava, vođenje prekršajnog postupka u prvom stupnju, informiranje poreznih obveznika po usmenim i pisanim upitima, nadziranje zakonitosti rada i postupanja ispostava prema teritorijalnoj nadležnosti, koordinaciju njihova rada i izvještavanje Središnjeg ureda, opće, pravne i financijske poslove te poslove vezane uz radnopravni status službenika i namještenika, čuvanje ili prodaju oduzetih predmeta u prekršajnom postupku po pravomoćnoj odluci nadležnog tijela, provođenje poslova administrativne suradnje, obavljanje i drugih poslova određenih Zakonom o Poreznoj upravi ili drugim propisima.

U Područnom uredu Istok, ustrojavaju se:

4.1. Ured pročelnika

4.2. Služba za utvrđivanje poreza i doprinosa

4.2.1. Odjel za utvrđivanje poreza i doprinosa

4.2.2. Odjel za porezne evidencije

4.3. Služba za nadzor

4.3.1. Odjel za planiranje, pripremu i analizu nadzora

4.3.2. Odjel za nadzor I.

4.3.3. Odjel za nadzor II.

4.3.4. Odjel za nadzor III.

4.3.5. Odjel za nadzor IV.

4.3.6. Odjel za nadzor V.

4.4. Služba za naplatu

4.4.1. Odjel za stečajeve i likvidacije

4.4.2. Odjel za naplatu i ovrhu I.

4.4.3. Odjel za naplatu i ovrhu II.

4.4.4. Odjel za naplatu i ovrhu III.

4.4.5. Odjel za naplatu i ovrhu IV.

4.4.6. Odjel za naplatu i ovrhu V.

4.5. Služba za prekršajni postupak

4.6. Ispostava I.

4.6.1. Odjel za utvrđivanje poreza i doprinosa

4.6.2. Odjel za naplatu

4.7. Ispostava II.

4.7.1. Odjel za utvrđivanje poreza i doprinosa

4.7.2. Odjel za naplatu

4.8. Ispostava III.

4.8.1. Odjel za utvrđivanje poreza i doprinosa

4.8.2. Odjel za naplatu

4.9. Ispostava IV.

4.9.1. Odjel za utvrđivanje poreza i doprinosa

4.9.2. Odjel za naplatu

4.10. Ispostava V.

4.10.1. Odjel za utvrđivanje poreza i doprinosa

4.10.2. Odjel za naplatu

4.11. Ispostava VI.

4.11.1. Odjel za utvrđivanje poreza i doprinosa

4.11.2. Odjel za naplatu

4.12. Ispostava VII.

4.12.1. Odjel za utvrđivanje poreza i doprinosa

4.12.2. Odjel za naplatu

4.13. Ispostava VIII.

4.13.1. Odjel za utvrđivanje poreza i doprinosa

4.13.2. Odjel za naplatu

4.14. Ispostava IX.

4.14.1. Odjel za utvrđivanje poreza i doprinosa

4.14.2. Odjel za naplatu

4.15. Ispostava X.

4.15.1. Odjel za utvrđivanje poreza i doprinosa

4.15.2. Odjel za naplatu

4.16. Ispostava XI.

4.16.1. Odjel za utvrđivanje poreza i doprinosa

4.16.2. Odjel za naplatu.

4.1. URED PROČELNIKA

Ured pročelnika ustrojava se u razini službe te njime neposredno upravlja jedan od pomoćnika pročelnika. U Uredu pročelnika obavljaju se stručni poslovi koji se odnose na opće, pravne i financijske poslove, kadrovske poslove te poslove vezane uz radno – pravni status službenika i namještenika; savjetnički poslovi; poslovi pisarnice, pismohrane i otpreme pošte; poslovi u vezi s nekretninama, opremom, prijevoznim sredstvima i ostalom imovinom Područnog ureda; poslovi u vezi s nabavom uredskog materijala.

4.2. SLUŽBA ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

Služba za utvrđivanje poreza i doprinosa obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na praćenje provedbe propisa o porezima i doprinosima i drugim javnim davanjima te drugih propisa; utvrđivanje poreza i doprinosa te drugih javnih davanja, predlaganje i poduzimanje radnji za učinkovitije ostvarivanje prihoda; koordiniranje poslova koji se odnose na rad informacijskog sustava i njegovo korištenje; izradu mišljenja po upitima poreznih obveznika; organiziranje edukacija za djelatnike ispostava; osiguravanje provedbe uputa i mišljenja Središnjeg ureda; suradnju s tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno s nadležnim tijelima za druga javna i ostala davanja; obavlja knjiženje proračunskih prihoda; vodi evidencije o zaduženim i naplaćenim obvezama poreznih obveznika; provodi pripise, otpise i preknjiženja poreznih i drugih obveza; obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na organiziranje, vođenje i ažuriranje registara, odnosno registra poreznih obveznika područnog ureda te obavljanje upravnih i stručnih poslova u vezi s osobnim identifikacijskim brojem; dodjeljuje osobni identifikacijski broj strancima za područje Područnog ureda. Prikuplja podatke o oporezivim primicima fizičkih osoba te vodi evidencije o imovini poreznih obveznika na temelju podataka iz svojih evidencija, evidencija tijela državne uprave i evidencija jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Uspoređuje dohodak s podacima o nabavljenoj pokretnoj, nepokretnoj i drugoj imovini, drugim izdacima fizičkih osoba i njihovim obvezama tijekom poreznog razdoblja; provodi provjere; provodi neizravni nadzor. Utvrđuje ispunjava li poreznik obveznik uvjete za otvaranje kladionica i casina; obavlja poslove vezane za registriranje automata za zabavne igre putem markica. Koordinira jedinstveno postupanje u poslovima vezanima uz utvrđivanje poreza i doprinosa u nižim ustrojstvenim jedinicama; sastavlja izvješća za Središnji ured. Podnosi optužne prijedloge i izdaje prekršajne naloge, podnosi kaznene prijave. Informira porezne obveznike po usmenim i pisanim upitima radi lakšeg izvršenja poreznih obveza; provodi poslove administrativne suradnje s državama članicama Europske unije (vođenje evidencije o ulaznim i izlaznim zahtjevima za informacijama i svim postupcima na razini područnog ureda; koordinacija i sudjelovanje u obavljanju poslova na razini područnih ureda kod obrade ulaznih i izlaznih zahtjeva na području poreza te informacija zaprimljenih automatskom razmjenom podataka; edukacija inspektora u suradnji sa CLO-om na području administrativne suradnje kod oporezivanja i međunarodne razmjene informacija i o korištenju sustava VIES te izrada prijedloga o mogućim unapređenjima procesa) te poslove razmjene informacija s drugim državama temeljem sklopljenih međunarodnih ugovora.

Za obavljanje poslova Službe za utvrđivanje poreza i doprinosa ustrojavaju se sljedeći odjeli:

4.2.1. Odjel za utvrđivanje poreza i doprinosa

Odjel za utvrđivanje poreza i doprinosa obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na praćenje provedbe propisa o porezima i doprinosima i drugim javnim davanjima te drugih propisa; predlaganje i poduzimanje radnji za učinkovitije ostvarivanje prihoda; koordiniranje poslova koji se odnose na rad informacijskog sustava i njegovo korištenje; izradu mišljenja po upitima poreznih obveznika; organiziranje edukacija za djelatnike ispostava; osiguravanje provedbe uputa i mišljenja Središnjeg ureda; suradnju s tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno s nadležnim tijelima za druga javna i ostala davanja; provođenje provjere te provođenje neizravnog nadzora. Utvrđuje ispunjava li poreznik obveznik uvjete za otvaranje kladionice i casina; obavlja poslove vezane za registriranje automata za zabavne igre putem markica; podnosi optužne prijedloge i izdaje prekršajne naloge te podnosi kaznene prijave; informira porezne obveznike po usmenim i pisanim upitima radi lakšeg izvršenja poreznih obveza; koordinira jedinstveno postupanje u poslovima vezanima uz utvrđivanje poreza i doprinosa u nižim ustrojstvenim jedinicama; provodi poslove administrativne suradnje s državama članicama Europske unije (vođenje evidencije o ulaznim i izlaznim zahtjevima za informacijama i svim postupcima na razini područnog ureda; koordinacija i sudjelovanje u obavljanju poslova na razini područnih ureda kod obrade ulaznih i izlaznih zahtjeva na području poreza te informacija zaprimljenih automatskom razmjenom podataka; edukacija inspektora u suradnji sa CLO-om na području administrativne suradnje kod oporezivanja i međunarodne razmjene informacija i o korištenju sustava VIES te izrada prijedloga o mogućim unapređenjima procesa) te razmjena informacija s drugim državama temeljem sklopljenih međunarodnih ugovora.

4.2.2. Odjel za porezne evidencije

Odjel za porezne evidencije obavlja knjiženje proračunskih prihoda; vodi evidencije o zaduženim i naplaćenim obvezama poreznih obveznika; provodi pripise, otpise i preknjiženja poreznih i drugih obveza; obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na organiziranje, vođenje i ažuriranje registara, odnosno registra poreznih obveznika područnog ureda te obavljanje upravnih i stručnih poslova u svezi s osobnim identifikacijskim brojem; dodjeljuje osobni identifikacijski broj strancima za područje Područnog ureda. Prikuplja podatke o oporezivim primicima fizičkih osoba te vodi evidencije o imovini poreznih obveznika na temelju podataka iz svojih evidencija, evidencija tijela državne uprave i evidencija jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Uspoređuje dohodak s podacima o nabavljenoj pokretnoj, nepokretnoj i drugoj imovini, drugim izdacima fizičkih osoba i njihovim obvezama tijekom poreznog razdoblja.

4.3. SLUŽBA ZA NADZOR

Služba za nadzor obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na izradu planova nadzora; pripremu za obavljanje nadzora; određivanje prioriteta nadzora; suradnju s ispostavama, Službom za prekršajni postupak, Službom za naplatu i ostalim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Porezne uprave; poslove izrade analize rezultata nadzora, podnesenih poreznih prijava i analize prikupljenih podataka o imovini fizičkih i pravnih osoba; utvrđivanje i analizu rizika u poštivanju poreznih propisa i ispunjavanju poreznih obveza; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured. Obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na porezni nadzor malih i srednjih poreznih obveznika (poduzetnika trgovačkih društava) i obrtnika koji su obveznici poreza na dobit; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima Središnjem uredu; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured. Obavlja postupke administrativne suradnje i nadzora na zahtjev država članica Europske unije i drugih država temeljem međunarodnih ugovora čije provođenje koordinira Središnji ured. Obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na porezni nadzor fizičkih osoba koji su obveznici poreza na dohodak; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima Središnjem uredu; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured. Obavlja poslove poreznog nadzora igara na sreću, zabavnih i nagradnih igara; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima Središnjem uredu; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured. Obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na porezni nadzor plaćanja poreza na dodanu vrijednost, osobito nadzor povrata poreza na dodanu vrijednost; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima Središnjem uredu; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured; provođenje provjere; provođenje neizravnog nadzora. Utvrđuje nesrazmjer između ostvarenog dohotka i imovine i zlouporabu prava; podnosi optužne prijedloge i izdaje prekršajne naloge te podnosi kaznene prijave; koordinira jedinstveno postupanje u poslovima vezanima uz porezni nadzor u nižim ustrojstvenim jedinicama; izvještava Sektor za nadzor u Središnjem uredu.

Za obavljanje poslova Službe za nadzor ustrojavaju se sljedeći odjeli:

4.3.1. Odjel za planiranje, pripremu i analizu nadzora

Odjel za planiranje, pripremu i analizu nadzora obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na izradu planova nadzora; pripremu za obavljanje nadzora; određivanje prioriteta nadzora; suradnju s ispostavama, Službom za prekršajni postupak, Službom za naplatu i ostalim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Porezne uprave; poslove izrade analize rezultata nadzora, podnesenih poreznih prijava i analize prikupljenih podataka o imovini fizičkih i pravnih osoba; utvrđivanje i analizu rizika u poštivanju poreznih propisa i ispunjavanju poreznih obveza.

4.3.2. Odjel za nadzor I.

Odjel za nadzor I. obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na porezni nadzor malih i srednjih poreznih obveznika i obrtnika koji su obveznici poreza na dobit; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima Središnjem uredu; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured. Obavlja postupke administrativne suradnje i nadzora na zahtjev država članica Europske unije i drugih država temeljem međunarodnih ugovora čije provođenje koordinira Središnji ured. Obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na porezni nadzor fizičkih osoba koje su obveznici poreza na dohodak; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima Središnjem uredu; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured; obavljanje poreznog nadzora igara na sreću, zabavnih i nagradnih igara; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima Središnjem uredu; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured. Obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na porezni nadzor plaćanja poreza na dodanu vrijednost, osobito nadzor povrata poreza na dodanu vrijednost; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima Središnjem uredu; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured; provođenje provjere; provođenje neizravnog nadzora. Utvrđuje nesrazmjer između ostvarenog dohotka i imovine i zlouporabu prava; podnosi optužne prijedloge i izdaje prekršajne naloge te podnosi kaznene prijave.

4.3.3. Odjel za nadzor II.

Odjel za nadzor II. obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na porezni nadzor malih i srednjih poreznih obveznika i obrtnika koji su obveznici poreza na dobit; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima Središnjem uredu; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured. Obavlja postupke administrativne suradnje i nadzora na zahtjev država članica Europske unije i drugih država temeljem međunarodnih ugovora čije provođenje koordinira Središnji ured. Obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na porezni nadzor fizičkih osoba koje su obveznici poreza na dohodak; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima Središnjem uredu; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured; obavljanje poreznog nadzora igara na sreću, zabavnih i nagradnih igara; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima Središnjem uredu; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured. Obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na porezni nadzor plaćanja poreza na dodanu vrijednost, osobito nadzor povrata poreza na dodanu vrijednost; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima Središnjem uredu; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured; provođenje provjere; provođenje neizravnog nadzora. Utvrđuje nesrazmjer između ostvarenog dohotka i imovine i zlouporabu prava; podnosi optužne prijedloge i izdaje prekršajne naloge te podnosi kaznene prijave.

4.3.4. Odjel za nadzor III.

Odjel za nadzor III. obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na porezni nadzor malih i srednjih poreznih obveznika i obrtnika koji su obveznici poreza na dobit; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima Središnjem uredu; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured. Obavlja postupke administrativne suradnje i nadzora na zahtjev država članica Europske unije i drugih država temeljem međunarodnih ugovora čije provođenje koordinira Središnji ured. Obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na porezni nadzor fizičkih osoba koje su obveznici poreza na dohodak; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima Središnjem uredu; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured; obavljanje poreznog nadzora igara na sreću, zabavnih i nagradnih igara; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima Središnjem uredu; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured. Obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na porezni nadzor plaćanja poreza na dodanu vrijednost, osobito nadzor povrata poreza na dodanu vrijednost; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima Središnjem uredu; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured; provođenje provjere; provođenje neizravnog nadzora. Utvrđuje nesrazmjer između ostvarenog dohotka i imovine i zlouporabu prava; podnosi optužne prijedloge i izdaje prekršajne naloge te podnosi kaznene prijave.

4.3.5. Odjel za nadzor IV.

Odjel za nadzor IV. obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na porezni nadzor malih i srednjih poreznih obveznika i obrtnika koji su obveznici poreza na dobit; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima Središnjem uredu; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured. Obavlja postupke administrativne suradnje i nadzora na zahtjev država članica Europske unije i drugih država temeljem međunarodnih ugovora čije provođenje koordinira Središnji ured. Obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na porezni nadzor fizičkih osoba koje su obveznici poreza na dohodak; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima Središnjem uredu; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured; obavljanje poreznog nadzora igara na sreću, zabavnih i nagradnih igara; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima Središnjem uredu; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured. Obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na porezni nadzor plaćanja poreza na dodanu vrijednost, osobito nadzor povrata poreza na dodanu vrijednost; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima Središnjem uredu; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured; provođenje provjere; provođenje neizravnog nadzora. Utvrđuje nesrazmjer između ostvarenog dohotka i imovine i zlouporabu prava; podnosi optužne prijedloge i izdaje prekršajne naloge te podnosi kaznene prijave.

4.3.6. Odjel za nadzor V.

Odjel za nadzor V. obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na porezni nadzor malih i srednjih poreznih obveznika i obrtnika koji su obveznici poreza na dobit; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima Središnjem uredu; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured. Obavlja postupke administrativne suradnje i nadzora na zahtjev država članica Europske unije i drugih država temeljem međunarodnih ugovora čije provođenje koordinira Središnji ured. Obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na porezni nadzor fizičkih osoba koje su obveznici poreza na dohodak; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima Središnjem uredu; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured; obavljanje poreznog nadzora igara na sreću, zabavnih i nagradnih igara; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima Središnjem uredu; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured. Obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na porezni nadzor plaćanja poreza na dodanu vrijednost, osobito nadzor povrata poreza na dodanu vrijednost; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima Središnjem uredu; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured; provođenje provjere; provođenje neizravnog nadzora. Utvrđuje nesrazmjer između ostvarenog dohotka i imovine i zlouporabu prava; podnosi optužne prijedloge i izdaje prekršajne naloge te podnosi kaznene prijave.

4.4. SLUŽBA ZA NAPLATU

Služba za naplatu provodi postupak redovne naplate i ovrhe radi naplate poreza, doprinosa i drugih javnih davanja propisanih zakonom, provodi mjere osiguranja te obavlja poslove vezane uz skraćeni postupak predstečajne nagodbe i stečajni postupak. Zaprima zahtjeve za provođenje ovršnog postupka nad poreznim obveznicima od strane nadležnih ispostava Područnog ureda; provodi pripremne radnje za odabir ovršne radnje koja će osigurati jednostavnu i brzu naplatu poreznog duga što uključuje: provjeru ima li porezni dužnik novčane tražbine prema svojim dužnicima i provjeru tih navoda kod dužnikovih dužnika, provjeru posjeduje li porezni dužnik vlasničke ili vjerovničke vrijednosne papire, provjeru ima li porezni dužnik poslovne udjele u kapitalu kod drugih društava, ima li registrirana osobna ili teretna vozila ili plovila na ime ili na ime društva, ima li drugu pokretnu imovinu podobnu za pljenidbu i prodaju, je li knjižni ili izvanknjižni vlasnik nekretnina te sve ostalo potrebno kako bi se što brže i jednostavnije naplatio porezni dug; plijeni tražbine ovršenika što uključuje pljenidbu dospjelih novčanih tražbina ovršenika i pljenidbu plaće ovršeniku-zaposleniku; provodi ovršne radnje pljenidbom i prodajom vlasničkih i vjerovničkih vrijednosnih papira i udjela u kapitalu što uključuje ovrhu nad poslovnim udjelima, ovrhu nad vrijednosnicama i udjelima u kapitalu, ovrhu na dionici za koju nije izdana isprava o dionici, ovrhu na dionicama koje su ubilježene na računima kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva; provodi ovršne radnje pljenidbom pokretnina što uključuje ovrhu nad motornim vozilima, plovilima, strojevima te svim drugim pokretninama koje su pogodne za ovrhu; provodi ovršne radnje nad nekretninama što uključuje osiguranje naplate prisilnim zasnivanjem založnog prava na nekretnini u vlasništvu poreznog dužnika te izradu prijedloga za ovrhu na nekretnini; podnosi prijedloge nadležnom državnom odvjetništvu za podizanje tužbi za pobijanje dužnikovih pravnih radnji protiv ovršenika koji izvrše otuđenje imovine na štetu vjerovnika; vodi evidencije o poduzetim ovršnim radnjama; podnosi prijedloge za pokretanje stečajnog postupka što uključuje podnošenje zahtjeva nadležnom županijskom državnom odvjetništvu, podnošenje kaznenih prijava protiv odgovornih osoba u društvu za koje se otvara stečajni postupak, suradnju s nadležnom državnim odvjetništvom nakon upućivanja prijedloga za otvaranje stečajnog postupka Trgovačkom sudu; podnosi prijedloge za prijavu tražbina nadležnom županijskom državnom odvjetništvu i očitovanja na žalbe; sudjeluje u odborima vjerovnika u stečajnim postupcima u cilju zaštite interesa Republike Hrvatske i osiguranja bolje naplate tražbina; podnosi zahtjeve za pokretanje skraćenih stečajnih postupaka; podnosi zahtjeve za brisanje iz sudskog registra; vrši prijavu tražbina u likvidacijskom postupku što obuhvaća praćenje objave rješenja Trgovačkog suda o pokretanju likvidacijskog postupka, predlaže prijave tražbina u likvidacijskom postupku koji se upućuje nadležnom županijskom državnom odvjetništvu; dostavlja naloge nadležnim ispostavama za otpis duga nakon zaprimanja rješenja o zaključenim stečajnim postupcima; vodi evidencije o pokrenutim stečajevima i likvidacijama te surađuje sa županijskim i općinskim državnim odvjetništvima te županijskim, općinskim i trgovačkim sudovima u cilju poboljšanja naplate poreznih dugova. Obavlja poslove vezane uz predstečajnu nagodbu: praćenje objava otvaranja skraćenog postupka predstečajnog postupka na stranicama Financijske agencije za dužnike iz svoje nadležnosti; prikupljanje dokumentacije i izrada prijava tražbina koje dostavlja Financijskoj agenciji; zaprimanje zahtjeva za sklapanje sporazuma dužnika s Poreznom upravom za pokretanje skraćenog postupka predstečajne nagodbe te o istom sastavlja očitovanje i dostavlja Središnjem uredu; po primitku rješenja o sklopljenoj predstečajnoj nagodbi pred Trgovačkim sudom dostavlja nadležnoj ispostavi rješenje radi proknjiženja; podnošenje zahtjeva Financijskoj agenciji za prekid postupka predstečajne nagodbe u predmetima u kojima je pokrenut postupak utvrđivanja zlouporabe prava te izradu izvješća o pokrenutim i sklopljenim predstečajnim nagodbama. Obavlja poslove vezane uz reprogram poreznog duga: praćenje izvršenja obveza po odobrenim reprogramima; ukidanje odobrenih reprograma u slučaju neizvršavanja obveza; vršenje odgovarajućih knjiženja te izrada izvješća o podnesenim zahtjevima i reprogramiranim obvezama i ostale poslove vezane uz reprogram. Prikuplja dokumentaciju od ispostava, daje mišljenje i prosljeđuje istu Središnjem uredu u postupcima naplate ili otpisa duga; vrši procjenu nekretnina u postupcima potpunog ili djelomičnog namirenja poreznog duga; odlučuje o otpisu duga zbog zastare do iznosa propisanog važećom uputom. Provodi radnje u postupcima zlouporabe prava; čuva i/ili prodaje predmete oduzete u prekršajnom postupku po pravomoćnoj odluci nadležnih tijela; informira porezne obveznike po usmenim i pisanim upitima u svrhu što bolje naplate poreza i doprinosa; provodi postupke administrativne suradnje s državama članicama Europske unije i drugim državama temeljem međunarodnih ugovora u području naplate stranih tražbina; podnosi optužne prijedloge i izdaje prekršajne naloge; podnosi kaznene prijave; utvrđuje i analizira rizike u poštivanju poreznih propisa i ispunjavanju poreznih obveza; koordinira jedinstveno postupanje u poslovima vezanima uz naplatu u nižim ustrojstvenim jedinicama; izvještava Sektor za naplatu u Središnjem uredu.

Za obavljanje poslova Službe za naplatu ustrojavaju se sljedeći odjeli:

4.4.1. Odjel za stečajeve i likvidacije

Odjel za stečajeve i likvidacije podnosi prijedloge nadležnom državnom odvjetništvu za podizanje tužbi za pobijanje dužnikovih pravnih radnji protiv ovršenika koji izvrše otuđenje imovine na štetu vjerovnika; podnosi prijedloge za pokretanje stečajnog postupka što uključuje podnošenje zahtjeva nadležnom županijskom državnom odvjetništvu, podnošenje kaznenih prijava protiv odgovornih osoba u društvu za koje se otvara stečajni postupak, suradnja s nadležnom državnim odvjetništvom nakon upućivanja prijedloga za otvaranje stečajnog postupka Trgovačkom sudu; podnosi prijedloge za prijavu tražbina nadležnom županijskom državnom odvjetništvu i očitovanja na žalbe; sudjeluje u odborima vjerovnika u stečajnim postupcima u cilju zaštite interesa Republike Hrvatske i osiguranja bolje naplate tražbina; podnosi zahtjeve za pokretanje skraćenih stečajnih postupaka; podnosi zahtjeve za brisanje iz sudskog registra; vrši prijavu tražbina u likvidacijskom postupku što obuhvaća praćenje objave rješenja Trgovačkog suda o pokretanju likvidacijskog postupka, predlaže prijave tražbine u likvidacijskom postupku koji se upućuje nadležnom županijskom državnom odvjetništvu; dostavlja naloge nadležnim ispostavama za otpis duga nakon zaprimanja rješenja o zaključenim stečajnim postupcima; vodi evidencije o pokrenutim stečajevima i likvidacijama. Surađuje sa županijskim i općinskim državnim odvjetništvima te županijskim, općinskim i trgovačkim sudovima u cilju poboljšanja naplate poreznih dugova.

4.4.2. Odjel za naplatu i ovrhu I.

Odjel za naplatu i ovrhu I. zaprima zahtjeve za provođenje ovršnog postupka nad poreznim obveznicima od strane nadležnih ispostava Područnog ureda; provodi pripremne radnje za odabir ovršne radnje koja će osigurati jednostavnu i brzu naplatu poreznog duga što uključuje: provjeru ima li porezni dužnik novčane tražbine prema svojim dužnicima i provjera tih navoda kod dužnikovih dužnika, provjeru posjeduje li porezni dužnik vlasničke ili vjerovničke vrijednosne papire, provjeru ima li porezni dužnik poslovne udjele u kapitalu kod drugih društava, ima li registrirana osobna ili teretna vozila ili plovila na ime ili na ime društva, ima li drugu pokretnu imovinu podobnu za pljenidbu i prodaju, je li knjižni ili izvanknjižni vlasnik nekretnina te druge poslove potrebne za bržu i jednostavniju naplatu poreznog duga; plijeni tražbine ovršenika što uključuje pljenidbu dospjelih novčanih tražbina ovršenika i pljenidbu plaće ovršeniku-zaposleniku; provodi ovršne radnje pljenidbom i prodajom vlasničkih i vjerovničkih vrijednosnih papira i udjela u kapitalu što uključuje ovrhu nad poslovnim udjelima, ovrhu nad vrijednosnicama i udjelima u kapitalu, ovrhu na dionici za koju nije izdana isprava o dionici, ovrhu na dionicama koje su ubilježene na računima kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva; provodi ovršne radnje pljenidbom pokretnina što uključuje ovrhu nad motornim vozilima, plovilima, strojevima te svim drugim pokretninama koje su pogodne za ovrhu; vodi evidencije o poduzetim ovršnim radnjama. Provodi postupke administrativne suradnje s državama članicama Europske unije i drugim državama temeljem međunarodnih ugovora u području naplate stranih tražbina. Provodi ovršne radnje nad nekretninama što uključuje osiguranje naplate prisilnim zasnivanjem založnog prava na nekretnini u vlasništvu poreznog dužnika te izradu prijedloga za ovrhu na nekretnini. Provodi radnje u postupcima zlouporabe prava; čuva i/ili prodaje predmete oduzete u prekršajnom postupku po pravomoćnoj odluci nadležnih tijela; informira porezne obveznike po usmenim i pisanim upitima u svrhu što bolje naplate poreza i doprinosa. Obavlja poslove vezane uz predstečajnu nagodbu: praćenje objava otvaranja skraćenog postupka predstečajnog postupka na stranicama Financijske agencije za dužnike iz svoje nadležnosti; prikupljanje dokumentacije i izrada prijava tražbina koje dostavlja Financijskoj agenciji; zaprimanje zahtjeva za sklapanje sporazuma dužnika s Poreznom upravom za pokretanje skraćenog postupka predstečajne nagodbe te o istom sastavlja očitovanje i dostavlja Središnjem uredu; po primitku rješenja o sklopljenoj predstečajnoj nagodbi pred Trgovačkim sudom dostavlja nadležnoj ispostavi rješenje radi proknjiženja; podnošenje zahtjeva Financijskoj agenciji za prekid postupka predstečajne nagodbe u predmetima u kojima je pokrenut postupak utvrđivanja zlouporabe prava te izradu izvješća o pokrenutim i sklopljenim predstečajnim nagodbama. Obavlja poslove vezane uz reprogram poreznog duga: praćenje izvršenja obveza po odobrenim reprogramima; ukidanje odobrenih reprograma u slučaju neizvršavanja obveza; vršenje odgovarajućih knjiženja te izrada izvješća o podnesenim zahtjevima i reprogramiranim obvezama te ostale poslove vezane uz reprogram. Prikuplja dokumentaciju od ispostava, daje mišljenje i prosljeđuje istu Središnjem uredu u postupcima naplate ili otpisa duga; vrši procjenu nekretnina u postupcima potpunog ili djelomičnog namirenja poreznog duga; odlučuje o otpisu duga zbog zastare do iznosa propisanog važećom uputom. Podnosi optužne prijedloge i izdaje prekršajne naloge; podnosi kaznene prijave; utvrđuje i analizira rizike u poštivanju poreznih propisa i ispunjavanju poreznih obveza.

4.4.3. Odjel za naplatu i ovrhu II.

Odjel za naplatu i ovrhu II. zaprima zahtjeve za provođenje ovršnog postupka nad poreznim obveznicima od strane nadležnih ispostava Područnog ureda; provodi pripremne radnje za odabir ovršne radnje koja će osigurati jednostavnu i brzu naplatu poreznog duga što uključuje: provjeru ima li porezni dužnik novčane tražbine prema svojim dužnicima i provjera tih navoda kod dužnikovih dužnika, provjeru posjeduje li porezni dužnik vlasničke ili vjerovničke vrijednosne papire, provjeru ima li porezni dužnik poslovne udjele u kapitalu kod drugih društava, ima li registrirana osobna ili teretna vozila ili plovila na ime ili na ime društva, ima li drugu pokretnu imovinu podobnu za pljenidbu i prodaju, je li knjižni ili izvanknjižni vlasnik nekretnina te druge poslove potrebne za bržu i jednostavniju naplatu poreznog duga; plijeni tražbine ovršenika što uključuje pljenidbu dospjelih novčanih tražbina ovršenika i pljenidbu plaće ovršeniku-zaposleniku; provodi ovršne radnje pljenidbom i prodajom vlasničkih i vjerovničkih vrijednosnih papira i udjela u kapitalu što uključuje ovrhu nad poslovnim udjelima, ovrhu nad vrijednosnicama i udjelima u kapitalu, ovrhu na dionici za koju nije izdana isprava o dionici, ovrhu na dionicama koje su ubilježene na računima kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva; provodi ovršne radnje pljenidbom pokretnina što uključuje ovrhu nad motornim vozilima, plovilima, strojevima te svim drugim pokretninama koje su pogodne za ovrhu; vodi evidencije o poduzetim ovršnim radnjama. Provodi postupke administrativne suradnje s državama članicama Europske unije i drugim državama temeljem međunarodnih ugovora u području naplate stranih tražbina. Provodi ovršne radnje nad nekretninama što uključuje osiguranje naplate prisilnim zasnivanjem založnog prava na nekretnini u vlasništvu poreznog dužnika te izradu prijedloga za ovrhu na nekretnini. Provodi radnje u postupcima zlouporabe prava; čuva i/ili prodaje predmete oduzete u prekršajnom postupku po pravomoćnoj odluci nadležnih tijela; informira porezne obveznike po usmenim i pisanim upitima u svrhu što bolje naplate poreza i doprinosa. Obavlja poslove vezane uz predstečajnu nagodbu: praćenje objava otvaranja skraćenog postupka predstečajnog postupka na stranicama Financijske agencije za dužnike iz svoje nadležnosti; prikupljanje dokumentacije i izrada prijava tražbina koje dostavlja Financijskoj agenciji; zaprimanje zahtjeva za sklapanje sporazuma dužnika s Poreznom upravom za pokretanje skraćenog postupka predstečajne nagodbe te o istom sastavlja očitovanje i dostavlja Središnjem uredu; po primitku rješenja o sklopljenoj predstečajnoj nagodbi pred Trgovačkim sudom dostavlja nadležnoj ispostavi rješenje radi proknjiženja; podnošenje zahtjeva Financijskoj agenciji za prekid postupka predstečajne nagodbe u predmetima u kojima je pokrenut postupak utvrđivanja zlouporabe prava te izradu izvješća o pokrenutim i sklopljenim predstečajnim nagodbama. Obavlja poslove vezane uz reprogram poreznog duga: praćenje izvršenja obveza po odobrenim reprogramima; ukidanje odobrenih reprograma u slučaju neizvršavanja obveza; vršenje odgovarajućih knjiženja te izrada izvješća o podnesenim zahtjevima i reprogramiranim obvezama te ostale poslove vezane uz reprogram. Prikuplja dokumentaciju od ispostava, daje mišljenje i prosljeđuje istu Središnjem uredu u postupcima naplate ili otpisa duga; vrši procjenu nekretnina u postupcima potpunog ili djelomičnog namirenja poreznog duga; odlučuje o otpisu duga zbog zastare do iznosa propisanog važećom uputom. Podnosi optužne prijedloge i izdaje prekršajne naloge; podnosi kaznene prijave; utvrđuje i analizira rizike u poštivanju poreznih propisa i ispunjavanju poreznih obveza.

4.4.4. Odjel za naplatu i ovrhu III.

Odjel za naplatu i ovrhu III. zaprima zahtjeve za provođenje ovršnog postupka nad poreznim obveznicima od strane nadležnih ispostava Područnog ureda; provodi pripremne radnje za odabir ovršne radnje koja će osigurati jednostavnu i brzu naplatu poreznog duga što uključuje: provjeru ima li porezni dužnik novčane tražbine prema svojim dužnicima i provjera tih navoda kod dužnikovih dužnika, provjeru posjeduje li porezni dužnik vlasničke ili vjerovničke vrijednosne papire, provjeru ima li porezni dužnik poslovne udjele u kapitalu kod drugih društava, ima li registrirana osobna ili teretna vozila ili plovila na ime ili na ime društva, ima li drugu pokretnu imovinu podobnu za pljenidbu i prodaju, je li knjižni ili izvanknjižni vlasnik nekretnina te druge poslove potrebne za bržu i jednostavniju naplatu poreznog duga; plijeni tražbine ovršenika što uključuje pljenidbu dospjelih novčanih tražbina ovršenika i pljenidbu plaće ovršeniku-zaposleniku; provodi ovršne radnje pljenidbom i prodajom vlasničkih i vjerovničkih vrijednosnih papira i udjela u kapitalu što uključuje ovrhu nad poslovnim udjelima, ovrhu nad vrijednosnicama i udjelima u kapitalu, ovrhu na dionici za koju nije izdana isprava o dionici, ovrhu na dionicama koje su ubilježene na računima kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva; provodi ovršne radnje pljenidbom pokretnina što uključuje ovrhu nad motornim vozilima, plovilima, strojevima te svim drugim pokretninama koje su pogodne za ovrhu; vodi evidencije o poduzetim ovršnim radnjama. Provodi postupke administrativne suradnje s državama članicama Europske unije i drugim državama temeljem međunarodnih ugovora u području naplate stranih tražbina. Provodi ovršne radnje nad nekretninama što uključuje osiguranje naplate prisilnim zasnivanjem založnog prava na nekretnini u vlasništvu poreznog dužnika te izradu prijedloga za ovrhu na nekretnini. Provodi radnje u postupcima zlouporabe prava; čuva i/ili prodaje predmete oduzete u prekršajnom postupku po pravomoćnoj odluci nadležnih tijela; informira porezne obveznike po usmenim i pisanim upitima u svrhu što bolje naplate poreza i doprinosa. Obavlja poslove vezane uz predstečajnu nagodbu: praćenje objava otvaranja skraćenog postupka predstečajnog postupka na stranicama Financijske agencije za dužnike iz svoje nadležnosti; prikupljanje dokumentacije i izrada prijava tražbina koje dostavlja Financijskoj agenciji; zaprimanje zahtjeva za sklapanje sporazuma dužnika s Poreznom upravom za pokretanje skraćenog postupka predstečajne nagodbe te o istom sastavlja očitovanje i dostavlja Središnjem uredu; po primitku rješenja o sklopljenoj predstečajnoj nagodbi pred Trgovačkim sudom dostavlja nadležnoj ispostavi rješenje radi proknjiženja; podnošenje zahtjeva Financijskoj agenciji za prekid postupka predstečajne nagodbe u predmetima u kojima je pokrenut postupak utvrđivanja zlouporabe prava te izradu izvješća o pokrenutim i sklopljenim predstečajnim nagodbama. Obavlja poslove vezane uz reprogram poreznog duga: praćenje izvršenja obveza po odobrenim reprogramima; ukidanje odobrenih reprograma u slučaju neizvršavanja obveza; vršenje odgovarajućih knjiženja te izrada izvješća o podnesenim zahtjevima i reprogramiranim obvezama te ostale poslove vezane uz reprogram. Prikuplja dokumentaciju od ispostava, daje mišljenje i prosljeđuje istu Središnjem uredu u postupcima naplate ili otpisa duga; vrši procjenu nekretnina u postupcima potpunog ili djelomičnog namirenja poreznog duga; odlučuje o otpisu duga zbog zastare do iznosa propisanog važećom uputom. Podnosi optužne prijedloge i izdaje prekršajne naloge; podnosi kaznene prijave; utvrđuje i analizira rizike u poštivanju poreznih propisa i ispunjavanju poreznih obveza.

4.4.5. Odjel za naplatu i ovrhu IV.

Odjel za naplatu i ovrhu IV. zaprima zahtjeve za provođenje ovršnog postupka nad poreznim obveznicima od strane nadležnih ispostava Područnog ureda; provodi pripremne radnje za odabir ovršne radnje koja će osigurati jednostavnu i brzu naplatu poreznog duga što uključuje: provjeru ima li porezni dužnik novčane tražbine prema svojim dužnicima i provjera tih navoda kod dužnikovih dužnika, provjeru posjeduje li porezni dužnik vlasničke ili vjerovničke vrijednosne papire, provjeru ima li porezni dužnik poslovne udjele u kapitalu kod drugih društava, ima li registrirana osobna ili teretna vozila ili plovila na ime ili na ime društva, ima li drugu pokretnu imovinu podobnu za pljenidbu i prodaju, je li knjižni ili izvanknjižni vlasnik nekretnina te druge poslove potrebne za bržu i jednostavniju naplatu poreznog duga; plijeni tražbine ovršenika što uključuje pljenidbu dospjelih novčanih tražbina ovršenika i pljenidbu plaće ovršeniku-zaposleniku; provodi ovršne radnje pljenidbom i prodajom vlasničkih i vjerovničkih vrijednosnih papira i udjela u kapitalu što uključuje ovrhu nad poslovnim udjelima, ovrhu nad vrijednosnicama i udjelima u kapitalu, ovrhu na dionici za koju nije izdana isprava o dionici, ovrhu na dionicama koje su ubilježene na računima kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva; provodi ovršne radnje pljenidbom pokretnina što uključuje ovrhu nad motornim vozilima, plovilima, strojevima te svim drugim pokretninama koje su pogodne za ovrhu; vodi evidencije o poduzetim ovršnim radnjama. Provodi postupke administrativne suradnje s državama članicama Europske unije i drugim državama temeljem međunarodnih ugovora u području naplate stranih tražbina. Provodi ovršne radnje nad nekretninama što uključuje osiguranje naplate prisilnim zasnivanjem založnog prava na nekretnini u vlasništvu poreznog dužnika te izradu prijedloga za ovrhu na nekretnini. Provodi radnje u postupcima zlouporabe prava; čuva i/ili prodaje predmete oduzete u prekršajnom postupku po pravomoćnoj odluci nadležnih tijela; informira porezne obveznike po usmenim i pisanim upitima u svrhu što bolje naplate poreza i doprinosa. Obavlja poslove vezane uz predstečajnu nagodbu: praćenje objava otvaranja skraćenog postupka predstečajnog postupka na stranicama Financijske agencije za dužnike iz svoje nadležnosti; prikupljanje dokumentacije i izrada prijava tražbina koje dostavlja Financijskoj agenciji; zaprimanje zahtjeva za sklapanje sporazuma dužnika s Poreznom upravom za pokretanje skraćenog postupka predstečajne nagodbe te o istom sastavlja očitovanje i dostavlja Središnjem uredu; po primitku rješenja o sklopljenoj predstečajnoj nagodbi pred Trgovačkim sudom dostavlja nadležnoj ispostavi rješenje radi proknjiženja; podnošenje zahtjeva Financijskoj agenciji za prekid postupka predstečajne nagodbe u predmetima u kojima je pokrenut postupak utvrđivanja zlouporabe prava te izradu izvješća o pokrenutim i sklopljenim predstečajnim nagodbama. Obavlja poslove vezane uz reprogram poreznog duga: praćenje izvršenja obveza po odobrenim reprogramima; ukidanje odobrenih reprograma u slučaju neizvršavanja obveza; vršenje odgovarajućih knjiženja te izrada izvješća o podnesenim zahtjevima i reprogramiranim obvezama te ostale poslove vezane uz reprogram. Prikuplja dokumentaciju od ispostava, daje mišljenje i prosljeđuje istu Središnjem uredu u postupcima naplate ili otpisa duga; vrši procjenu nekretnina u postupcima potpunog ili djelomičnog namirenja poreznog duga; odlučuje o otpisu duga zbog zastare do iznosa propisanog važećom uputom. Podnosi optužne prijedloge i izdaje prekršajne naloge; podnosi kaznene prijave; utvrđuje i analizira rizike u poštivanju poreznih propisa i ispunjavanju poreznih obveza.

4.4.6. Odjel za naplatu i ovrhu V.

Odjel za naplatu i ovrhu V. zaprima zahtjeve za provođenje ovršnog postupka nad poreznim obveznicima od strane nadležnih ispostava Područnog ureda; provodi pripremne radnje za odabir ovršne radnje koja će osigurati jednostavnu i brzu naplatu poreznog duga što uključuje: provjeru ima li porezni dužnik novčane tražbine prema svojim dužnicima i provjera tih navoda kod dužnikovih dužnika, provjeru posjeduje li porezni dužnik vlasničke ili vjerovničke vrijednosne papire, provjeru ima li porezni dužnik poslovne udjele u kapitalu kod drugih društava, ima li registrirana osobna ili teretna vozila ili plovila na ime ili na ime društva, ima li drugu pokretnu imovinu podobnu za pljenidbu i prodaju, je li knjižni ili izvanknjižni vlasnik nekretnina te druge poslove potrebne za bržu i jednostavniju naplatu poreznog duga; plijeni tražbine ovršenika što uključuje pljenidbu dospjelih novčanih tražbina ovršenika i pljenidbu plaće ovršeniku-zaposleniku; provodi ovršne radnje pljenidbom i prodajom vlasničkih i vjerovničkih vrijednosnih papira i udjela u kapitalu što uključuje ovrhu nad poslovnim udjelima, ovrhu nad vrijednosnicama i udjelima u kapitalu, ovrhu na dionici za koju nije izdana isprava o dionici, ovrhu na dionicama koje su ubilježene na računima kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva; provodi ovršne radnje pljenidbom pokretnina što uključuje ovrhu nad motornim vozilima, plovilima, strojevima te svim drugim pokretninama koje su pogodne za ovrhu; vodi evidencije o poduzetim ovršnim radnjama. Provodi postupke administrativne suradnje s državama članicama Europske unije i drugim državama temeljem međunarodnih ugovora u području naplate stranih tražbina. Provodi ovršne radnje nad nekretninama što uključuje osiguranje naplate prisilnim zasnivanjem založnog prava na nekretnini u vlasništvu poreznog dužnika te izradu prijedloga za ovrhu na nekretnini. Provodi radnje u postupcima zlouporabe prava; čuva i/ili prodaje predmete oduzete u prekršajnom postupku po pravomoćnoj odluci nadležnih tijela; informira porezne obveznike po usmenim i pisanim upitima u svrhu što bolje naplate poreza i doprinosa. Obavlja poslove vezane uz predstečajnu nagodbu: praćenje objava otvaranja skraćenog postupka predstečajnog postupka na stranicama Financijske agencije za dužnike iz svoje nadležnosti; prikupljanje dokumentacije i izrada prijava tražbina koje dostavlja Financijskoj agenciji; zaprimanje zahtjeva za sklapanje sporazuma dužnika s Poreznom upravom za pokretanje skraćenog postupka predstečajne nagodbe te o istom sastavlja očitovanje i dostavlja Središnjem uredu; po primitku rješenja o sklopljenoj predstečajnoj nagodbi pred Trgovačkim sudom dostavlja nadležnoj ispostavi rješenje radi proknjiženja; podnošenje zahtjeva Financijskoj agenciji za prekid postupka predstečajne nagodbe u predmetima u kojima je pokrenut postupak utvrđivanja zlouporabe prava te izradu izvješća o pokrenutim i sklopljenim predstečajnim nagodbama. Obavlja poslove vezane uz reprogram poreznog duga: praćenje izvršenja obveza po odobrenim reprogramima; ukidanje odobrenih reprograma u slučaju neizvršavanja obveza; vršenje odgovarajućih knjiženja te izrada izvješća o podnesenim zahtjevima i reprogramiranim obvezama te ostale poslove vezane uz reprogram. Prikuplja dokumentaciju od ispostava, daje mišljenje i prosljeđuje istu Središnjem uredu u postupcima naplate ili otpisa duga; vrši procjenu nekretnina u postupcima potpunog ili djelomičnog namirenja poreznog duga; odlučuje o otpisu duga zbog zastare do iznosa propisanog važećom uputom. Podnosi optužne prijedloge i izdaje prekršajne naloge; podnosi kaznene prijave; utvrđuje i analizira rizike u poštivanju poreznih propisa i ispunjavanju poreznih obveza.

4.5. SLUŽBA ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK

Služba za prekršajni postupak vodi prekršajni postupak u prvom stupnju zbog povreda poreznih propisa, propisa o plaćanju doprinosa za osiguranja i drugih posebnih propisa kojima je utvrđena njena nadležnost. U okviru prekršajnog postupka, služba zaprima optužne prijedloge od ovlaštenih tužitelja, provodi prekršajni postupak, donosi odluke o prekršajima i druge odluke koje su u vezi s postupkom, pokreće postupak prisilne naplate novčanih kazni i zamjene neplaćenih novčanih kazni radom za opće dobro i kaznom zatvora kod nadležnog prekršajnog suda, vodi evidencije i sastavlja potrebna izvješća vezana za prekršajni postupak; koordinira jedinstveno postupanje u poslovima vezanima uz prekršajni postupak u nižim ustrojstvenim jedinicama; sastavlja izvješća za Središnji ured.«.

Članak 28.

Naslov iznad članka 41.a i članak 41.a mijenjaju se i glase:

»4.6. – 4.16. ISPOSTAVE PODRUČNOG UREDA ISTOK

Članak 41.a

U Područnom uredu Istok ustrojavaju se sljedeće ispostave:

Ispostava I. sa sjedištem u Belom Manastiru za područje gradova: Beli Manastir i Donji Miholjac te općina: Bilje, Čeminac, Darda, Draž, Kneževi Vinogradi, Petlovac, Popovac, Jagodnjak, Marijanci, Podravska Moslavina, Viljevo i Magadenovac.

Ispostava II. sa sjedištem u Đakovu za područje gradova: Đakovo i Našice te općina: Drenje, Gorjani, Levanjska Varoš, Punitovci, Satnica Đakovačka, Semeljci, Strizivojna, Trnava, Viškovci, Đurđenovac, Feričanci, Koška, Podgorač i Donja Motičina.

Ispostava III. sa sjedištem u Novoj Gradiški za područje grada Nove Gradiške i općina: Cernik, Davor, Nova Kapela, Rešetari, Staro Petrovo Selo, Vrbje, Gornji Bogićevci, Okučani, Stara Gradiška i Dragalić.

Ispostava IV. sa sjedištem u Osijeku za područje gradova: Osijek, Valpovo i Belišće te općina: Antunovac, Čepin, Erdut, Ernestinovo, Vuka, Vladislavci, Šodolovci, Bizovac i Petrijevci.

Ispostava V. sa sjedištem u Požegi za područje gradova: Požega, Kutjevo, Pleternica, Lipik i Pakrac te općina: Brestovac, Čaglin, Jakšić, Kaptol i Velika.

Ispostava VI. sa sjedištem u Slatini za područje gradova: Slatina i Orahovica te općina: Čađavica, Mikleuš, Nova Bukovica, Sopje, Voćin, Crnac, Čačinci i Zdenci.

Ispostava VII. sa sjedištem u Slavonskom Brodu za područje grada Slavonskog Broda i općina: Bebrina, Brodski Stupnik, Donji Andrijevci, Garčin, Gundinci, Klakar, Oprisavci, Oriovac, Podcrkavlje, Sibinj, Slavonski Šamac, Velika Kopanica, Vrpolje, Bukovlje, Gornja Vrba i Sikirevci.

Ispostava VIII. sa sjedištem u Vinkovcima za područje gradova: Vinkovci i Otok te općina: Andrijaševci, Ivankovo, Jarmina, Nuštar, Nijemci, Stari Jankovci, Stari Mikanovci, Tordinci, Tovarnik, Privlaka, Vođinci i Markušica.

Ispostava IX. sa sjedištem u Virovitici za područje grada Virovitice i općina: Gradina, Lukač, Pitomača, Suhopolje i Špišić Bukovica.

Ispostava X. sa sjedištem u Vukovaru za područje gradova: Vukovar i Ilok te općine: Bogdanovci, Borovo, Lovas, Tompojevci, Trpinja i Negoslavci.

Ispostava XI. sa sjedištem u Županji za područje grada Županje i općina: Babina Greda, Bošnjaci, Cerna, Drenovci, Gradište, Gunja, Vrbanja i Štitar.

U ispostavama Područnog ureda Istok obavljaju se poslovi za građane, pravne osobe i fizičke osobe (poduzetnike), obveznike poreza na dobit i dohodak od samostalne djelatnosti te poreza na dodanu vrijednost u odjelima:

Odjel za utvrđivanje poreza i doprinosa

Odjel za utvrđivanje poreza i doprinosa obavlja upravne i druge stručne poslove za fizičke i pravne osobe koji se odnose na registraciju poreznih obveznika, zaprimanje poreznih prijava, utvrđivanje pravodobnosti, zakonitosti i pravilnosti podnesenih poreznih prijava i obradu poreznih prijava, utvrđivanje osnovice poreza i doprinosa te drugih javnih davanja u prvom stupnju, utvrđivanje porezne obveze i obveze za uplatu doprinosa u prvom stupnju, utvrđivanje poreza i doprinosa na inozemne dohotke, evidentiranje poreznih obveza i obveza doprinosa u poreznom knjigovodstvu, povrat i preknjiženje poreza i doprinosa; praćenje naplate poreza i doprinosa; provođenje provjere, provođenje neizravnog nadzora; podnošenje optužnih prijedloga i izdavanje prekršajnih naloga; izdavanje potvrda o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju; izdavanje potvrda o rezidentnosti te ovjera obrazaca za primjenu zakonodavstva Europske unije i međunarodnih ugovora; poslovi vezani za stjecanje prijevoznih sredstava iz Europske unije i isporuku novih prijevoznih sredstava iz Europske unije; vođenje registra poreznih obveznika; administrativno-tehničke poslove; informiranje poreznih obveznika po usmenim i pisanim upitima radi lakšeg izvršenja poreznih obveza; izdavanje Potvrde o osobnom identifikacijskom broju i vođenje Evidencije o osobnim identifikacijskim brojevima te ostali poslovi u vezi s osobnim identifikacijskim brojem. Obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na prikupljanje podataka o poreznom obvezniku; utvrđivanje gospodarstvene snage poreznog obveznika. Obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na utvrđivanje poreza na promet nekretnina, utvrđivanje poreza na nasljedstva i darove te druge imovinske poreze. Obavlja poslove utvrđivanja posebnog poreza na motorna vozila i poreza na cestovna motorna vozila. Obavlja druge poslove po zahtjevu područnih ureda.

Odjel za naplatu

Odjel za naplatu obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na provođenje postupka naplate i ovrhe radi naplate poreza, doprinosa i drugih javnih davanja propisanih zakonom; provođenje ovrhe radi naplate proračunskih prihoda koje su u postupku financijskog nadzora utvrdile ustrojstvene jedinice Ministarstva financija i praćenje naplate; provođenje ovrhe radi naplate poreza i doprinosa pljenidbom novčanih sredstava po žiro računima; pljenidba dospjele novčane tražbine ovršenika – zaposlenika; provođenje ovrhe radi naplate drugih javnih davanja po zahtjevima tijela državne uprave i sudova u skladu s posebnim zakonima i vođenje evidencija o zaduženim i naplaćenim obvezama poreznih obveznika; podnošenje optužnih prijedloga i izdavanje prekršajnih naloga. Obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na naplatu poreza na promet nekretnina te naplatu poreza na nasljedstvo i darove te druge imovinske poreze. Obavlja poslove naplate posebnog poreza na motorna vozila i poreza na cestovna motorna vozila. Obavlja druge poslove po zahtjevu područnih ureda. Obavlja poslove praćenja objave otvaranja skraćenog postupka predstečajnog postupka na stranicama Financijske agencije za dužnike iz svoje nadležnosti; prikupljanje dokumentacije i izrade prijedloga prijava tražbina koje dostavlja u Područni ured; zaprimanje zahtjeva za sklapanje sporazuma dužnika s Poreznom upravom za pokretanje skraćenog postupka predstečajne nagodbe te sastavljanje očitovanja o istom i dostavljanje Područnom uredu; po primitku rješenja o sklopljenoj predstečajnoj nagodbi pred Trgovačkim sudom vršenje odgovarajućih knjiženja sukladno nagodbi. Obavlja poslove vezane uz reprogram poreznog duga: praćenje izvršenja obveza po odobrenim reprogramima; ukidanje odobrenih reprograma čije je odobravanje u nadležnosti ispostava u slučaju neizvršavanja obveza; vršenje odgovarajućih knjiženja te izrada izvješća o podnesenim zahtjevima i reprogramiranim obvezama te ostale poslove vezane uz reprogram poreznog duga. Prikuplja dokumentaciju, daje mišljenje i prosljeđuje istu Područnom uredu u postupcima naplate ili otpisa duga; odlučuje o otpisu duga zbog zastare do iznosa propisanog važećom uputom.

Uz poslove koje obavljaju navedeni odjeli, u ispostavama Područnog ureda obavljaju se i poslovi pisarnice, pismohrane i otpreme pošte; poslovi u vezi s nekretninama, opremom, prijevoznim sredstvima i ostalom imovinom ispostave; poslovi u vezi s nabavom uredskog materijala.«.

Članak 29.

Naslov iznad članka 42. i članak 42. mijenjaju se i glase:

»5. PODRUČNI URED ZAPAD

Članak 42.

U Područnom uredu Zapad obavljaju se pravni i drugi stručni poslovi koji se odnose na: utvrđivanje poreza i doprinosa te drugih javnih davanja, provođenje poreznog nadzora poreza i doprinosa te drugih javnih davanja, utvrđivanje nesrazmjera između ostvarenog dohotka i imovine i zlouporabe prava, utvrđivanje i analizu rizika u poštivanju poreznih propisa i ispunjavanju poreznih obveza, provođenje postupka naplate i ovrhe radi naplate poreza, doprinosa i drugih javnih davanja, provedbu mjera osiguranja te poslove vezane uz postupak predstečajne nagodbe i stečajni postupak, podnošenje optužnih prijedloga za pokretanje prekršajnog postupka i izdavanje prekršajnih naloga, podnošenje kaznenih prijava, vođenje prekršajnog postupka u prvom stupnju, informiranje poreznih obveznika po usmenim i pisanim upitima, nadziranje zakonitosti rada i postupanja ispostava prema teritorijalnoj nadležnosti, koordinaciju njihova rada i izvještavanje Središnjeg ureda, opće, pravne i financijske poslove te poslove vezane uz radnopravni status službenika i namještenika, čuvanje ili prodaju oduzetih predmeta u prekršajnom postupku po pravomoćnoj odluci nadležnog tijela, provođenje poslova administrativne suradnje, obavljanje i drugih poslova određenih Zakonom o Poreznoj upravi ili drugim propisima.

U Područnom uredu Zapad ustrojavaju se:

5.1. Ured pročelnika

5.2. Služba za utvrđivanje poreza i doprinosa

5.2.1. Odjel za utvrđivanje poreza i doprinosa

5.2.2. Odjel za porezne evidencije

5.3. Služba za nadzor

5.3.1. Odjel za planiranje, pripremu i analizu nadzora

5.3.2. Odjel za nadzor I.

5.3.3. Odjel za nadzor II.

5.3.4. Odjel za nadzor III.

5.3.5. Odjel za nadzor IV.

5.3.6. Odjel za nadzor V.

5.3.7. Odjel za nadzor VI.

5.3.8. Odjel za nadzor VII.

5.4. Služba za naplatu

5.4.1. Odjel za stečajeve i likvidacije

5.4.2. Odjel za naplatu i ovrhu I.

5.4.3. Odjel za naplatu i ovrhu II.

5.4.4. Odjel za naplatu i ovrhu III.

5.4.5. Odjel za naplatu i ovrhu IV.

5.5. Služba za prekršajni postupak

5.6. Ispostava I.

5.6.1. Odjel za utvrđivanje poreza i doprinosa

5.6.2. Odjel za naplatu

5.7. Ispostava II.

5.7.1. Odjel za utvrđivanje poreza i doprinosa

5.7.2. Odjel za naplatu

5.8. Ispostava III.

5.8.1. Odjel za utvrđivanje poreza i doprinosa

5.8.2. Odjel za naplatu

5.9. Ispostava IV.

5.9.1. Odjel za utvrđivanje poreza i doprinosa

5.9.2. Odjel za naplatu

5.10. Ispostava V.

5.10.1. Odjel za utvrđivanje poreza i doprinosa

5.10.2. Odjel za naplatu

5.11. Ispostava VI.

5.11.1. Odjel za utvrđivanje poreza i doprinosa

5.11.2. Odjel za naplatu

5.12. Ispostava VII.

5.12.1. Odjel za utvrđivanje poreza i doprinosa

5.12.2. Odjel za naplatu

5.13. Ispostava VIII.

5.13.1. Odjel za utvrđivanje poreza i doprinosa

5.13.2. Odjel za naplatu

5.14. Ispostava IX.

5.14.1. Odjel za utvrđivanje poreza i doprinosa

5.14.2. Odjel za naplatu

5.15. Ispostava X.

5.15.1. Odjel za utvrđivanje poreza i doprinosa

5.15.2. Odjel za naplatu

5.16. Ispostava XI.

5.16.1. Odjel za utvrđivanje poreza i doprinosa I

5.16.2. Odjel za utvrđivanje poreza i doprinosa II

5.16.3. Odjel za naplatu.

5.1. URED PROČELNIKA

Ured pročelnika ustrojava se u razini službe te njime neposredno upravlja jedan od pomoćnika pročelnika. U Uredu pročelnika obavljaju se stručni poslovi koji se odnose na opće, pravne i financijske poslove, kadrovske poslove te poslove vezane uz radno – pravni status službenika i namještenika; savjetnički poslovi; poslovi pisarnice, pismohrane i otpreme pošte; poslovi u vezi s nekretninama, opremom, prijevoznim sredstvima i ostalom imovinom Područnog ureda; poslovi u vezi s nabavom uredskog materijala.

5.2. SLUŽBA ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

Služba za utvrđivanje poreza i doprinosa obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na praćenje provedbe propisa o porezima i doprinosima i drugim javnim davanjima te drugih propisa; utvrđivanje poreza i doprinosa te drugih javnih davanja, predlaganje i poduzimanje radnji za učinkovitije ostvarivanje prihoda; koordiniranje poslova koji se odnose na rad informacijskog sustava i njegovo korištenje; izradu mišljenja po upitima poreznih obveznika; organiziranje edukacija za djelatnike ispostava; osiguravanje provedbe uputa i mišljenja Središnjeg ureda; suradnju s tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno s nadležnim tijelima za druga javna i ostala davanja; obavlja knjiženje proračunskih prihoda; vodi evidencije o zaduženim i naplaćenim obvezama poreznih obveznika; provodi pripise, otpise i preknjiženja poreznih i drugih obveza; obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na organiziranje, vođenje i ažuriranje registara, odnosno registra poreznih obveznika područnog ureda te obavljanje upravnih i stručnih poslova u vezi s osobnim identifikacijskim brojem; dodjeljuje osobni identifikacijski broj strancima za područje Područnog ureda. Prikuplja podatke o oporezivim primicima fizičkih osoba te vodi evidencije o imovini poreznih obveznika na temelju podataka iz svojih evidencija, evidencija tijela državne uprave i evidencija jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Uspoređuje dohodak s podacima o nabavljenoj pokretnoj, nepokretnoj i drugoj imovini, drugim izdacima fizičkih osoba i njihovim obvezama tijekom poreznog razdoblja; provodi provjere; provodi neizravni nadzor. Utvrđuje ispunjava li poreznik obveznik uvjete za otvaranje kladionica i casina; obavlja poslove vezane za registriranje automata za zabavne igre putem markica. Koordinira jedinstveno postupanje u poslovima vezanima uz utvrđivanje poreza i doprinosa u nižim ustrojstvenim jedinicama; sastavlja izvješća za Središnji ured. Podnosi optužne prijedloge i izdaje prekršajne naloge, podnosi kaznene prijave. Informira porezne obveznike po usmenim i pisanim upitima radi lakšeg izvršenja poreznih obveza; provodi poslove administrativne suradnje s državama članicama Europske unije (vođenje evidencije o ulaznim i izlaznim zahtjevima za informacijama i svim postupcima na razini područnog ureda; koordinacija i sudjelovanje u obavljanju poslova na razini područnih ureda kod obrade ulaznih i izlaznih zahtjeva na području poreza te informacija zaprimljenih automatskom razmjenom podataka; edukacija inspektora u suradnji sa CLO-om na području administrativne suradnje kod oporezivanja i međunarodne razmjene informacija i o korištenju sustava VIES te izrada prijedloga o mogućim unapređenjima procesa) te poslove razmjene informacija s drugim državama temeljem sklopljenih međunarodnih ugovora.

Za obavljanje poslova Službe za utvrđivanje poreza i doprinosa ustrojavaju se sljedeći odjeli:

5.2.1. Odjel za utvrđivanje poreza i doprinosa

Odjel za utvrđivanje poreza i doprinosa obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na praćenje provedbe propisa o porezima i doprinosima i drugim javnim davanjima te drugih propisa; predlaganje i poduzimanje radnji za učinkovitije ostvarivanje prihoda; koordiniranje poslova koji se odnose na rad informacijskog sustava i njegovo korištenje; izradu mišljenja po upitima poreznih obveznika; organiziranje edukacija za djelatnike ispostava; osiguravanje provedbe uputa i mišljenja Središnjeg ureda; suradnju s tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno s nadležnim tijelima za druga javna i ostala davanja; provođenje provjere te provođenje neizravnog nadzora. Utvrđuje ispunjava li poreznik obveznik uvjete za otvaranje kladionice i casina; obavlja poslove vezane za registriranje automata za zabavne igre putem markica; podnosi optužne prijedloge i izdaje prekršajne naloge te podnosi kaznene prijave; informira porezne obveznike po usmenim i pisanim upitima radi lakšeg izvršenja poreznih obveza; koordinira jedinstveno postupanje u poslovima vezanima uz utvrđivanje poreza i doprinosa u nižim ustrojstvenim jedinicama; provodi poslove administrativne suradnje s državama članicama Europske unije (vođenje evidencije o ulaznim i izlaznim zahtjevima za informacijama i svim postupcima na razini područnog ureda; koordinacija i sudjelovanje u obavljanju poslova na razini područnih ureda kod obrade ulaznih i izlaznih zahtjeva na području poreza te informacija zaprimljenih automatskom razmjenom podataka; edukacija inspektora u suradnji sa CLO-om na području administrativne suradnje kod oporezivanja i međunarodne razmjene informacija i o korištenju sustava VIES te izrada prijedloga o mogućim unapređenjima procesa) te razmjena informacija s drugim državama temeljem sklopljenih međunarodnih ugovora.

5.2.2. Odjel za porezne evidencije

Odjel za porezne evidencije obavlja knjiženje proračunskih prihoda; vodi evidencije o zaduženim i naplaćenim obvezama poreznih obveznika; provodi pripise, otpise i preknjiženja poreznih i drugih obveza; obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na organiziranje, vođenje i ažuriranje registara, odnosno registra poreznih obveznika područnog ureda te obavljanje upravnih i stručnih poslova u svezi s osobnim identifikacijskim brojem; dodjeljuje osobni identifikacijski broj strancima za područje Područnog ureda. Prikuplja podatke o oporezivim primicima fizičkih osoba te vodi evidencije o imovini poreznih obveznika na temelju podataka iz svojih evidencija, evidencija tijela državne uprave i evidencija jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Uspoređuje dohodak s podacima o nabavljenoj pokretnoj, nepokretnoj i drugoj imovini, drugim izdacima fizičkih osoba i njihovim obvezama tijekom poreznog razdoblja.

5.3. SLUŽBA ZA NADZOR

Služba za nadzor obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na izradu planova nadzora; pripremu za obavljanje nadzora; određivanje prioriteta nadzora; suradnju s ispostavama, Službom za prekršajni postupak, Službom za naplatu i ostalim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Porezne uprave; poslove izrade analize rezultata nadzora, podnesenih poreznih prijava i analize prikupljenih podataka o imovini fizičkih i pravnih osoba; utvrđivanje i analizu rizika u poštivanju poreznih propisa i ispunjavanju poreznih obveza; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured. Obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na porezni nadzor malih i srednjih poreznih obveznika (poduzetnika trgovačkih društava) i obrtnika koji su obveznici poreza na dobit; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima Središnjem uredu; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured. Obavlja postupke administrativne suradnje i nadzora na zahtjev država članica Europske unije i drugih država temeljem međunarodnih ugovora čije provođenje koordinira Središnji ured. Obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na porezni nadzor fizičkih osoba koji su obveznici poreza na dohodak; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima Središnjem uredu; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured. Obavlja poslove poreznog nadzora igara na sreću, zabavnih i nagradnih igara; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima Središnjem uredu; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured. Obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na porezni nadzor plaćanja poreza na dodanu vrijednost, osobito nadzor povrata poreza na dodanu vrijednost; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima Središnjem uredu; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured; provođenje provjere; provođenje neizravnog nadzora. Utvrđuje nesrazmjer između ostvarenog dohotka i imovine i zlouporabu prava; podnosi optužne prijedloge i izdaje prekršajne naloge te podnosi kaznene prijave; koordinira jedinstveno postupanje u poslovima vezanima uz porezni nadzor u nižim ustrojstvenim jedinicama; izvještava Sektor za nadzor u Središnjem uredu.

Za obavljanje poslova Službe za nadzor ustrojavaju se sljedeći odjeli:

5.3.1. Odjel za planiranje, pripremu i analizu nadzora

Odjel za planiranje, pripremu i analizu nadzora obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na izradu planova nadzora; pripremu za obavljanje nadzora; određivanje prioriteta nadzora; suradnju s ispostavama, Službom za prekršajni postupak, Službom za naplatu i ostalim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Porezne uprave; poslove izrade analize rezultata nadzora, podnesenih poreznih prijava i analize prikupljenih podataka o imovini fizičkih i pravnih osoba; utvrđivanje i analizu rizika u poštivanju poreznih propisa i ispunjavanju poreznih obveza.

5.3.2. Odjel za nadzor I.

Odjel za nadzor I. obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na porezni nadzor malih i srednjih poreznih obveznika i obrtnika koji su obveznici poreza na dobit; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima Središnjem uredu; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured. Obavlja postupke administrativne suradnje i nadzora na zahtjev država članica Europske unije i drugih država temeljem međunarodnih ugovora čije provođenje koordinira Središnji ured. Obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na porezni nadzor fizičkih osoba koje su obveznici poreza na dohodak; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima Središnjem uredu; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured; obavljanje poreznog nadzora igara na sreću, zabavnih i nagradnih igara; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima Središnjem uredu; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured. Obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na porezni nadzor plaćanja poreza na dodanu vrijednost, osobito nadzor povrata poreza na dodanu vrijednost; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima Središnjem uredu; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured; provođenje provjere; provođenje neizravnog nadzora. Utvrđuje nesrazmjer između ostvarenog dohotka i imovine i zlouporabu prava; podnosi optužne prijedloge i izdaje prekršajne naloge te podnosi kaznene prijave.

5.3.3. Odjel za nadzor II.

Odjel za nadzor II. obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na porezni nadzor malih i srednjih poreznih obveznika i obrtnika koji su obveznici poreza na dobit; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima Središnjem uredu; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured. Obavlja postupke administrativne suradnje i nadzora na zahtjev država članica Europske unije i drugih država temeljem međunarodnih ugovora čije provođenje koordinira Središnji ured. Obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na porezni nadzor fizičkih osoba koje su obveznici poreza na dohodak; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima Središnjem uredu; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured; obavljanje poreznog nadzora igara na sreću, zabavnih i nagradnih igara; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima Središnjem uredu; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured. Obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na porezni nadzor plaćanja poreza na dodanu vrijednost, osobito nadzor povrata poreza na dodanu vrijednost; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima Središnjem uredu; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured; provođenje provjere; provođenje neizravnog nadzora. Utvrđuje nesrazmjer između ostvarenog dohotka i imovine i zlouporabu prava; podnosi optužne prijedloge i izdaje prekršajne naloge te podnosi kaznene prijave.

5.3.4. Odjel za nadzor III.

Odjel za nadzor III. obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na porezni nadzor malih i srednjih poreznih obveznika i obrtnika koji su obveznici poreza na dobit; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima Središnjem uredu; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured. Obavlja postupke administrativne suradnje i nadzora na zahtjev država članica Europske unije i drugih država temeljem međunarodnih ugovora čije provođenje koordinira Središnji ured. Obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na porezni nadzor fizičkih osoba koje su obveznici poreza na dohodak; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima Središnjem uredu; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured; obavljanje poreznog nadzora igara na sreću, zabavnih i nagradnih igara; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima Središnjem uredu; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured. Obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na porezni nadzor plaćanja poreza na dodanu vrijednost, osobito nadzor povrata poreza na dodanu vrijednost; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima Središnjem uredu; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured; provođenje provjere; provođenje neizravnog nadzora. Utvrđuje nesrazmjer između ostvarenog dohotka i imovine i zlouporabu prava; podnosi optužne prijedloge i izdaje prekršajne naloge te podnosi kaznene prijave.

5.3.5. Odjel za nadzor IV.

Odjel za nadzor IV. obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na porezni nadzor malih i srednjih poreznih obveznika i obrtnika koji su obveznici poreza na dobit; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima Središnjem uredu; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured. Obavlja postupke administrativne suradnje i nadzora na zahtjev država članica Europske unije i drugih država temeljem međunarodnih ugovora čije provođenje koordinira Središnji ured. Obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na porezni nadzor fizičkih osoba koje su obveznici poreza na dohodak; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima Središnjem uredu; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured; obavljanje poreznog nadzora igara na sreću, zabavnih i nagradnih igara; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima Središnjem uredu; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured. Obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na porezni nadzor plaćanja poreza na dodanu vrijednost, osobito nadzor povrata poreza na dodanu vrijednost; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima Središnjem uredu; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured; provođenje provjere; provođenje neizravnog nadzora. Utvrđuje nesrazmjer između ostvarenog dohotka i imovine i zlouporabu prava; podnosi optužne prijedloge i izdaje prekršajne naloge te podnosi kaznene prijave.

5.3.6. Odjel za nadzor V.

Odjel za nadzor V. obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na porezni nadzor malih i srednjih poreznih obveznika i obrtnika koji su obveznici poreza na dobit; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima Središnjem uredu; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured. Obavlja postupke administrativne suradnje i nadzora na zahtjev država članica Europske unije i drugih država temeljem međunarodnih ugovora čije provođenje koordinira Središnji ured. Obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na porezni nadzor fizičkih osoba koje su obveznici poreza na dohodak; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima Središnjem uredu; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured; obavljanje poreznog nadzora igara na sreću, zabavnih i nagradnih igara; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima Središnjem uredu; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured. Obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na porezni nadzor plaćanja poreza na dodanu vrijednost, osobito nadzor povrata poreza na dodanu vrijednost; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima Središnjem uredu; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured; provođenje provjere; provođenje neizravnog nadzora. Utvrđuje nesrazmjer između ostvarenog dohotka i imovine i zlouporabu prava; podnosi optužne prijedloge i izdaje prekršajne naloge te podnosi kaznene prijave.

5.3.7. Odjel za nadzor VI.

Odjel za nadzor VI. obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na porezni nadzor malih i srednjih poreznih obveznika i obrtnika koji su obveznici poreza na dobit; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima Središnjem uredu; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured. Obavlja postupke administrativne suradnje i nadzora na zahtjev država članica Europske unije i drugih država temeljem međunarodnih ugovora čije provođenje koordinira Središnji ured. Obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na porezni nadzor fizičkih osoba koje su obveznici poreza na dohodak; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima Središnjem uredu; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured; obavljanje poreznog nadzora igara na sreću, zabavnih i nagradnih igara; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima Središnjem uredu; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured. Obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na porezni nadzor plaćanja poreza na dodanu vrijednost, osobito nadzor povrata poreza na dodanu vrijednost; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima Središnjem uredu; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured; provođenje provjere; provođenje neizravnog nadzora. Utvrđuje nesrazmjer između ostvarenog dohotka i imovine i zlouporabu prava; podnosi optužne prijedloge i izdaje prekršajne naloge te podnosi kaznene prijave.

5.3.8. Odjel za nadzor VII.

Odjel za nadzor VII. obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na porezni nadzor malih i srednjih poreznih obveznika i obrtnika koji su obveznici poreza na dobit; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima Središnjem uredu; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured. Obavlja postupke administrativne suradnje i nadzora na zahtjev država članica Europske unije i drugih država temeljem međunarodnih ugovora čije provođenje koordinira Središnji ured. Obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na porezni nadzor fizičkih osoba koje su obveznici poreza na dohodak; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima Središnjem uredu; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured; obavljanje poreznog nadzora igara na sreću, zabavnih i nagradnih igara; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima Središnjem uredu; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured. Obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na porezni nadzor plaćanja poreza na dodanu vrijednost, osobito nadzor povrata poreza na dodanu vrijednost; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima Središnjem uredu; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured; provođenje provjere; provođenje neizravnog nadzora. Utvrđuje nesrazmjer između ostvarenog dohotka i imovine i zlouporabu prava; podnosi optužne prijedloge i izdaje prekršajne naloge te podnosi kaznene prijave.

5.4. SLUŽBA ZA NAPLATU

Služba za naplatu provodi postupak redovne naplate i ovrhe radi naplate poreza, doprinosa i drugih javnih davanja propisanih zakonom, provodi mjere osiguranja te obavlja poslove vezane uz skraćeni postupak predstečajne nagodbe i stečajni postupak. Zaprima zahtjeve za provođenje ovršnog postupka nad poreznim obveznicima od strane nadležnih ispostava Područnog ureda; provodi pripremne radnje za odabir ovršne radnje koja će osigurati jednostavnu i brzu naplatu poreznog duga što uključuje: provjeru ima li porezni dužnik novčane tražbine prema svojim dužnicima i provjeru tih navoda kod dužnikovih dužnika, provjeru posjeduje li porezni dužnik vlasničke ili vjerovničke vrijednosne papire, provjeru ima li porezni dužnik poslovne udjele u kapitalu kod drugih društava, ima li registrirana osobna ili teretna vozila ili plovila na ime ili na ime društva, ima li drugu pokretnu imovinu podobnu za pljenidbu i prodaju, je li knjižni ili izvanknjižni vlasnik nekretnina te sve ostalo potrebno kako bi se što brže i jednostavnije naplatio porezni dug; plijeni tražbine ovršenika što uključuje pljenidbu dospjelih novčanih tražbina ovršenika i pljenidbu plaće ovršeniku-zaposleniku; provodi ovršne radnje pljenidbom i prodajom vlasničkih i vjerovničkih vrijednosnih papira i udjela u kapitalu što uključuje ovrhu nad poslovnim udjelima, ovrhu nad vrijednosnicama i udjelima u kapitalu, ovrhu na dionici za koju nije izdana isprava o dionici, ovrhu na dionicama koje su ubilježene na računima kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva; provodi ovršne radnje pljenidbom pokretnina što uključuje ovrhu nad motornim vozilima, plovilima, strojevima te svim drugim pokretninama koje su pogodne za ovrhu; provodi ovršne radnje nad nekretninama što uključuje osiguranje naplate prisilnim zasnivanjem založnog prava na nekretnini u vlasništvu poreznog dužnika te izradu prijedloga za ovrhu na nekretnini; podnosi prijedloge nadležnom državnom odvjetništvu za podizanje tužbi za pobijanje dužnikovih pravnih radnji protiv ovršenika koji izvrše otuđenje imovine na štetu vjerovnika; vodi evidencije o poduzetim ovršnim radnjama; podnosi prijedloge za pokretanje stečajnog postupka što uključuje podnošenje zahtjeva nadležnom županijskom državnom odvjetništvu, podnošenje kaznenih prijava protiv odgovornih osoba u društvu za koje se otvara stečajni postupak, suradnju s nadležnom državnim odvjetništvom nakon upućivanja prijedloga za otvaranje stečajnog postupka Trgovačkom sudu; podnosi prijedloge za prijavu tražbina nadležnom županijskom državnom odvjetništvu i očitovanja na žalbe; sudjeluje u odborima vjerovnika u stečajnim postupcima u cilju zaštite interesa Republike Hrvatske i osiguranja bolje naplate tražbina; podnosi zahtjeve za pokretanje skraćenih stečajnih postupaka; podnosi zahtjeve za brisanje iz sudskog registra; vrši prijavu tražbina u likvidacijskom postupku što obuhvaća praćenje objave rješenja Trgovačkog suda o pokretanju likvidacijskog postupka, predlaže prijave tražbina u likvidacijskom postupku koji se upućuje nadležnom županijskom državnom odvjetništvu; dostavlja naloge nadležnim ispostavama za otpis duga nakon zaprimanja rješenja o zaključenim stečajnim postupcima; vodi evidencije o pokrenutim stečajevima i likvidacijama te surađuje sa županijskim i općinskim državnim odvjetništvima te županijskim, općinskim i trgovačkim sudovima u cilju poboljšanja naplate poreznih dugova. Obavlja poslove vezane uz predstečajnu nagodbu: praćenje objava otvaranja skraćenog postupka predstečajnog postupka na stranicama Financijske agencije za dužnike iz svoje nadležnosti; prikupljanje dokumentacije i izrada prijava tražbina koje dostavlja Financijskoj agenciji; zaprimanje zahtjeva za sklapanje sporazuma dužnika s Poreznom upravom za pokretanje skraćenog postupka predstečajne nagodbe te o istom sastavlja očitovanje i dostavlja Središnjem uredu; po primitku rješenja o sklopljenoj predstečajnoj nagodbi pred Trgovačkim sudom dostavlja nadležnoj ispostavi rješenje radi proknjiženja; podnošenje zahtjeva Financijskoj agenciji za prekid postupka predstečajne nagodbe u predmetima u kojima je pokrenut postupak utvrđivanja zlouporabe prava te izradu izvješća o pokrenutim i sklopljenim predstečajnim nagodbama. Obavlja poslove vezane uz reprogram poreznog duga: praćenje izvršenja obveza po odobrenim reprogramima; ukidanje odobrenih reprograma u slučaju neizvršavanja obveza; vršenje odgovarajućih knjiženja te izrada izvješća o podnesenim zahtjevima i reprogramiranim obvezama i ostale poslove vezane uz reprogram. Prikuplja dokumentaciju od ispostava, daje mišljenje i prosljeđuje istu Središnjem uredu u postupcima naplate ili otpisa duga; vrši procjenu nekretnina u postupcima potpunog ili djelomičnog namirenja poreznog duga; odlučuje o otpisu duga zbog zastare do iznosa propisanog važećom uputom. Provodi radnje u postupcima zlouporabe prava; čuva i/ili prodaje predmete oduzete u prekršajnom postupku po pravomoćnoj odluci nadležnih tijela; informira porezne obveznike po usmenim i pisanim upitima u svrhu što bolje naplate poreza i doprinosa; provodi postupke administrativne suradnje s državama članicama Europske unije i drugim državama temeljem međunarodnih ugovora u području naplate stranih tražbina; podnosi optužne prijedloge i izdaje prekršajne naloge; podnosi kaznene prijave; utvrđuje i analizira rizike u poštivanju poreznih propisa i ispunjavanju poreznih obveza; koordinira jedinstveno postupanje u poslovima vezanima uz naplatu u nižim ustrojstvenim jedinicama; izvještava Sektor za naplatu u Središnjem uredu.

Za obavljanje poslova Službe za naplatu ustrojavaju se sljedeći odjeli:

5.4.1. Odjel za stečajeve i likvidacije

Odjel za stečajeve i likvidacije podnosi prijedloge nadležnom državnom odvjetništvu za podizanje tužbi za pobijanje dužnikovih pravnih radnji protiv ovršenika koji izvrše otuđenje imovine na štetu vjerovnika; podnosi prijedloge za pokretanje stečajnog postupka što uključuje podnošenje zahtjeva nadležnom županijskom državnom odvjetništvu, podnošenje kaznenih prijava protiv odgovornih osoba u društvu za koje se otvara stečajni postupak, suradnja s nadležnom državnim odvjetništvom nakon upućivanja prijedloga za otvaranje stečajnog postupka Trgovačkom sudu; podnosi prijedloge za prijavu tražbina nadležnom županijskom državnom odvjetništvu i očitovanja na žalbe; sudjeluje u odborima vjerovnika u stečajnim postupcima u cilju zaštite interesa Republike Hrvatske i osiguranja bolje naplate tražbina; podnosi zahtjeve za pokretanje skraćenih stečajnih postupaka; podnosi zahtjeve za brisanje iz sudskog registra; vrši prijavu tražbina u likvidacijskom postupku što obuhvaća praćenje objave rješenja Trgovačkog suda o pokretanju likvidacijskog postupka, predlaže prijave tražbine u likvidacijskom postupku koji se upućuje nadležnom županijskom državnom odvjetništvu; dostavlja naloge nadležnim ispostavama za otpis duga nakon zaprimanja rješenja o zaključenim stečajnim postupcima; vodi evidencije o pokrenutim stečajevima i likvidacijama. Surađuje sa županijskim i općinskim državnim odvjetništvima te županijskim, općinskim i trgovačkim sudovima u cilju poboljšanja naplate poreznih dugova.

5.4.2. Odjel za naplatu i ovrhu I.

Odjel za naplatu i ovrhu I. zaprima zahtjeve za provođenje ovršnog postupka nad poreznim obveznicima od strane nadležnih ispostava Područnog ureda; provodi pripremne radnje za odabir ovršne radnje koja će osigurati jednostavnu i brzu naplatu poreznog duga što uključuje: provjeru ima li porezni dužnik novčane tražbine prema svojim dužnicima i provjera tih navoda kod dužnikovih dužnika, provjeru posjeduje li porezni dužnik vlasničke ili vjerovničke vrijednosne papire, provjeru ima li porezni dužnik poslovne udjele u kapitalu kod drugih društava, ima li registrirana osobna ili teretna vozila ili plovila na ime ili na ime društva, ima li drugu pokretnu imovinu podobnu za pljenidbu i prodaju, je li knjižni ili izvanknjižni vlasnik nekretnina te druge poslove potrebne za bržu i jednostavniju naplatu poreznog duga; plijeni tražbine ovršenika što uključuje pljenidbu dospjelih novčanih tražbina ovršenika i pljenidbu plaće ovršeniku-zaposleniku; provodi ovršne radnje pljenidbom i prodajom vlasničkih i vjerovničkih vrijednosnih papira i udjela u kapitalu što uključuje ovrhu nad poslovnim udjelima, ovrhu nad vrijednosnicama i udjelima u kapitalu, ovrhu na dionici za koju nije izdana isprava o dionici, ovrhu na dionicama koje su ubilježene na računima kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva; provodi ovršne radnje pljenidbom pokretnina što uključuje ovrhu nad motornim vozilima, plovilima, strojevima te svim drugim pokretninama koje su pogodne za ovrhu; vodi evidencije o poduzetim ovršnim radnjama. Provodi postupke administrativne suradnje s državama članicama Europske unije i drugim državama temeljem međunarodnih ugovora u području naplate stranih tražbina. Provodi ovršne radnje nad nekretninama što uključuje osiguranje naplate prisilnim zasnivanjem založnog prava na nekretnini u vlasništvu poreznog dužnika te izradu prijedloga za ovrhu na nekretnini. Provodi radnje u postupcima zlouporabe prava; čuva i/ili prodaje predmete oduzete u prekršajnom postupku po pravomoćnoj odluci nadležnih tijela; informira porezne obveznike po usmenim i pisanim upitima u svrhu što bolje naplate poreza i doprinosa. Obavlja poslove vezane uz predstečajnu nagodbu: praćenje objava otvaranja skraćenog postupka predstečajnog postupka na stranicama Financijske agencije za dužnike iz svoje nadležnosti; prikupljanje dokumentacije i izrada prijava tražbina koje dostavlja Financijskoj agenciji; zaprimanje zahtjeva za sklapanje sporazuma dužnika s Poreznom upravom za pokretanje skraćenog postupka predstečajne nagodbe te o istom sastavlja očitovanje i dostavlja Središnjem uredu; po primitku rješenja o sklopljenoj predstečajnoj nagodbi pred Trgovačkim sudom dostavlja nadležnoj ispostavi rješenje radi proknjiženja; podnošenje zahtjeva Financijskoj agenciji za prekid postupka predstečajne nagodbe u predmetima u kojima je pokrenut postupak utvrđivanja zlouporabe prava te izradu izvješća o pokrenutim i sklopljenim predstečajnim nagodbama. Obavlja poslove vezane uz reprogram poreznog duga: praćenje izvršenja obveza po odobrenim reprogramima; ukidanje odobrenih reprograma u slučaju neizvršavanja obveza; vršenje odgovarajućih knjiženja te izrada izvješća o podnesenim zahtjevima i reprogramiranim obvezama te ostale poslove vezane uz reprogram. Prikuplja dokumentaciju od ispostava, daje mišljenje i prosljeđuje istu Središnjem uredu u postupcima naplate ili otpisa duga; vrši procjenu nekretnina u postupcima potpunog ili djelomičnog namirenja poreznog duga; odlučuje o otpisu duga zbog zastare do iznosa propisanog važećom uputom. Podnosi optužne prijedloge i izdaje prekršajne naloge; podnosi kaznene prijave; utvrđuje i analizira rizike u poštivanju poreznih propisa i ispunjavanju poreznih obveza.

5.4.3. Odjel za naplatu i ovrhu II.

Odjel za naplatu i ovrhu II. zaprima zahtjeve za provođenje ovršnog postupka nad poreznim obveznicima od strane nadležnih ispostava Područnog ureda; provodi pripremne radnje za odabir ovršne radnje koja će osigurati jednostavnu i brzu naplatu poreznog duga što uključuje: provjeru ima li porezni dužnik novčane tražbine prema svojim dužnicima i provjera tih navoda kod dužnikovih dužnika, provjeru posjeduje li porezni dužnik vlasničke ili vjerovničke vrijednosne papire, provjeru ima li porezni dužnik poslovne udjele u kapitalu kod drugih društava, ima li registrirana osobna ili teretna vozila ili plovila na ime ili na ime društva, ima li drugu pokretnu imovinu podobnu za pljenidbu i prodaju, je li knjižni ili izvanknjižni vlasnik nekretnina te druge poslove potrebne za bržu i jednostavniju naplatu poreznog duga; plijeni tražbine ovršenika što uključuje pljenidbu dospjelih novčanih tražbina ovršenika i pljenidbu plaće ovršeniku-zaposleniku; provodi ovršne radnje pljenidbom i prodajom vlasničkih i vjerovničkih vrijednosnih papira i udjela u kapitalu što uključuje ovrhu nad poslovnim udjelima, ovrhu nad vrijednosnicama i udjelima u kapitalu, ovrhu na dionici za koju nije izdana isprava o dionici, ovrhu na dionicama koje su ubilježene na računima kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva; provodi ovršne radnje pljenidbom pokretnina što uključuje ovrhu nad motornim vozilima, plovilima, strojevima te svim drugim pokretninama koje su pogodne za ovrhu; vodi evidencije o poduzetim ovršnim radnjama. Provodi postupke administrativne suradnje s državama članicama Europske unije i drugim državama temeljem međunarodnih ugovora u području naplate stranih tražbina. Provodi ovršne radnje nad nekretninama što uključuje osiguranje naplate prisilnim zasnivanjem založnog prava na nekretnini u vlasništvu poreznog dužnika te izradu prijedloga za ovrhu na nekretnini. Provodi radnje u postupcima zlouporabe prava; čuva i/ili prodaje predmete oduzete u prekršajnom postupku po pravomoćnoj odluci nadležnih tijela; informira porezne obveznike po usmenim i pisanim upitima u svrhu što bolje naplate poreza i doprinosa. Obavlja poslove vezane uz predstečajnu nagodbu: praćenje objava otvaranja skraćenog postupka predstečajnog postupka na stranicama Financijske agencije za dužnike iz svoje nadležnosti; prikupljanje dokumentacije i izrada prijava tražbina koje dostavlja Financijskoj agenciji; zaprimanje zahtjeva za sklapanje sporazuma dužnika s Poreznom upravom za pokretanje skraćenog postupka predstečajne nagodbe te o istom sastavlja očitovanje i dostavlja Središnjem uredu; po primitku rješenja o sklopljenoj predstečajnoj nagodbi pred Trgovačkim sudom dostavlja nadležnoj ispostavi rješenje radi proknjiženja; podnošenje zahtjeva Financijskoj agenciji za prekid postupka predstečajne nagodbe u predmetima u kojima je pokrenut postupak utvrđivanja zlouporabe prava te izradu izvješća o pokrenutim i sklopljenim predstečajnim nagodbama. Obavlja poslove vezane uz reprogram poreznog duga: praćenje izvršenja obveza po odobrenim reprogramima; ukidanje odobrenih reprograma u slučaju neizvršavanja obveza; vršenje odgovarajućih knjiženja te izrada izvješća o podnesenim zahtjevima i reprogramiranim obvezama te ostale poslove vezane uz reprogram. Prikuplja dokumentaciju od ispostava, daje mišljenje i prosljeđuje istu Središnjem uredu u postupcima naplate ili otpisa duga; vrši procjenu nekretnina u postupcima potpunog ili djelomičnog namirenja poreznog duga; odlučuje o otpisu duga zbog zastare do iznosa propisanog važećom uputom. Podnosi optužne prijedloge i izdaje prekršajne naloge; podnosi kaznene prijave; utvrđuje i analizira rizike u poštivanju poreznih propisa i ispunjavanju poreznih obveza.

5.4.4. Odjel za naplatu i ovrhu III.

Odjel za naplatu i ovrhu III. zaprima zahtjeve za provođenje ovršnog postupka nad poreznim obveznicima od strane nadležnih ispostava Područnog ureda; provodi pripremne radnje za odabir ovršne radnje koja će osigurati jednostavnu i brzu naplatu poreznog duga što uključuje: provjeru ima li porezni dužnik novčane tražbine prema svojim dužnicima i provjera tih navoda kod dužnikovih dužnika, provjeru posjeduje li porezni dužnik vlasničke ili vjerovničke vrijednosne papire, provjeru ima li porezni dužnik poslovne udjele u kapitalu kod drugih društava, ima li registrirana osobna ili teretna vozila ili plovila na ime ili na ime društva, ima li drugu pokretnu imovinu podobnu za pljenidbu i prodaju, je li knjižni ili izvanknjižni vlasnik nekretnina te druge poslove potrebne za bržu i jednostavniju naplatu poreznog duga; plijeni tražbine ovršenika što uključuje pljenidbu dospjelih novčanih tražbina ovršenika i pljenidbu plaće ovršeniku-zaposleniku; provodi ovršne radnje pljenidbom i prodajom vlasničkih i vjerovničkih vrijednosnih papira i udjela u kapitalu što uključuje ovrhu nad poslovnim udjelima, ovrhu nad vrijednosnicama i udjelima u kapitalu, ovrhu na dionici za koju nije izdana isprava o dionici, ovrhu na dionicama koje su ubilježene na računima kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva; provodi ovršne radnje pljenidbom pokretnina što uključuje ovrhu nad motornim vozilima, plovilima, strojevima te svim drugim pokretninama koje su pogodne za ovrhu; vodi evidencije o poduzetim ovršnim radnjama. Provodi postupke administrativne suradnje s državama članicama Europske unije i drugim državama temeljem međunarodnih ugovora u području naplate stranih tražbina. Provodi ovršne radnje nad nekretninama što uključuje osiguranje naplate prisilnim zasnivanjem založnog prava na nekretnini u vlasništvu poreznog dužnika te izradu prijedloga za ovrhu na nekretnini. Provodi radnje u postupcima zlouporabe prava; čuva i/ili prodaje predmete oduzete u prekršajnom postupku po pravomoćnoj odluci nadležnih tijela; informira porezne obveznike po usmenim i pisanim upitima u svrhu što bolje naplate poreza i doprinosa. Obavlja poslove vezane uz predstečajnu nagodbu: praćenje objava otvaranja skraćenog postupka predstečajnog postupka na stranicama Financijske agencije za dužnike iz svoje nadležnosti; prikupljanje dokumentacije i izrada prijava tražbina koje dostavlja Financijskoj agenciji; zaprimanje zahtjeva za sklapanje sporazuma dužnika s Poreznom upravom za pokretanje skraćenog postupka predstečajne nagodbe te o istom sastavlja očitovanje i dostavlja Središnjem uredu; po primitku rješenja o sklopljenoj predstečajnoj nagodbi pred Trgovačkim sudom dostavlja nadležnoj ispostavi rješenje radi proknjiženja; podnošenje zahtjeva Financijskoj agenciji za prekid postupka predstečajne nagodbe u predmetima u kojima je pokrenut postupak utvrđivanja zlouporabe prava te izradu izvješća o pokrenutim i sklopljenim predstečajnim nagodbama. Obavlja poslove vezane uz reprogram poreznog duga: praćenje izvršenja obveza po odobrenim reprogramima; ukidanje odobrenih reprograma u slučaju neizvršavanja obveza; vršenje odgovarajućih knjiženja te izrada izvješća o podnesenim zahtjevima i reprogramiranim obvezama te ostale poslove vezane uz reprogram. Prikuplja dokumentaciju od ispostava, daje mišljenje i prosljeđuje istu Središnjem uredu u postupcima naplate ili otpisa duga; vrši procjenu nekretnina u postupcima potpunog ili djelomičnog namirenja poreznog duga; odlučuje o otpisu duga zbog zastare do iznosa propisanog važećom uputom. Podnosi optužne prijedloge i izdaje prekršajne naloge; podnosi kaznene prijave; utvrđuje i analizira rizike u poštivanju poreznih propisa i ispunjavanju poreznih obveza.

5.4.5. Odjel za naplatu i ovrhu IV.

Odjel za naplatu i ovrhu IV. zaprima zahtjeve za provođenje ovršnog postupka nad poreznim obveznicima od strane nadležnih ispostava Područnog ureda; provodi pripremne radnje za odabir ovršne radnje koja će osigurati jednostavnu i brzu naplatu poreznog duga što uključuje: provjeru ima li porezni dužnik novčane tražbine prema svojim dužnicima i provjera tih navoda kod dužnikovih dužnika, provjeru posjeduje li porezni dužnik vlasničke ili vjerovničke vrijednosne papire, provjeru ima li porezni dužnik poslovne udjele u kapitalu kod drugih društava, ima li registrirana osobna ili teretna vozila ili plovila na ime ili na ime društva, ima li drugu pokretnu imovinu podobnu za pljenidbu i prodaju, je li knjižni ili izvanknjižni vlasnik nekretnina te druge poslove potrebne za bržu i jednostavniju naplatu poreznog duga; plijeni tražbine ovršenika što uključuje pljenidbu dospjelih novčanih tražbina ovršenika i pljenidbu plaće ovršeniku-zaposleniku; provodi ovršne radnje pljenidbom i prodajom vlasničkih i vjerovničkih vrijednosnih papira i udjela u kapitalu što uključuje ovrhu nad poslovnim udjelima, ovrhu nad vrijednosnicama i udjelima u kapitalu, ovrhu na dionici za koju nije izdana isprava o dionici, ovrhu na dionicama koje su ubilježene na računima kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva; provodi ovršne radnje pljenidbom pokretnina što uključuje ovrhu nad motornim vozilima, plovilima, strojevima te svim drugim pokretninama koje su pogodne za ovrhu; vodi evidencije o poduzetim ovršnim radnjama. Provodi postupke administrativne suradnje s državama članicama Europske unije i drugim državama temeljem međunarodnih ugovora u području naplate stranih tražbina. Provodi ovršne radnje nad nekretninama što uključuje osiguranje naplate prisilnim zasnivanjem založnog prava na nekretnini u vlasništvu poreznog dužnika te izradu prijedloga za ovrhu na nekretnini. Provodi radnje u postupcima zlouporabe prava; čuva i/ili prodaje predmete oduzete u prekršajnom postupku po pravomoćnoj odluci nadležnih tijela; informira porezne obveznike po usmenim i pisanim upitima u svrhu što bolje naplate poreza i doprinosa. Obavlja poslove vezane uz predstečajnu nagodbu: praćenje objava otvaranja skraćenog postupka predstečajnog postupka na stranicama Financijske agencije za dužnike iz svoje nadležnosti; prikupljanje dokumentacije i izrada prijava tražbina koje dostavlja Financijskoj agenciji; zaprimanje zahtjeva za sklapanje sporazuma dužnika s Poreznom upravom za pokretanje skraćenog postupka predstečajne nagodbe te o istom sastavlja očitovanje i dostavlja Središnjem uredu; po primitku rješenja o sklopljenoj predstečajnoj nagodbi pred Trgovačkim sudom dostavlja nadležnoj ispostavi rješenje radi proknjiženja; podnošenje zahtjeva Financijskoj agenciji za prekid postupka predstečajne nagodbe u predmetima u kojima je pokrenut postupak utvrđivanja zlouporabe prava te izradu izvješća o pokrenutim i sklopljenim predstečajnim nagodbama. Obavlja poslove vezane uz reprogram poreznog duga: praćenje izvršenja obveza po odobrenim reprogramima; ukidanje odobrenih reprograma u slučaju neizvršavanja obveza; vršenje odgovarajućih knjiženja te izrada izvješća o podnesenim zahtjevima i reprogramiranim obvezama te ostale poslove vezane uz reprogram. Prikuplja dokumentaciju od ispostava, daje mišljenje i prosljeđuje istu Središnjem uredu u postupcima naplate ili otpisa duga; vrši procjenu nekretnina u postupcima potpunog ili djelomičnog namirenja poreznog duga; odlučuje o otpisu duga zbog zastare do iznosa propisanog važećom uputom. Podnosi optužne prijedloge i izdaje prekršajne naloge; podnosi kaznene prijave; utvrđuje i analizira rizike u poštivanju poreznih propisa i ispunjavanju poreznih obveza.

5.5. SLUŽBA ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK

Služba za prekršajni postupak vodi prekršajni postupak u prvom stupnju zbog povreda poreznih propisa, propisa o plaćanju doprinosa za osiguranja i drugih posebnih propisa kojima je utvrđena njena nadležnost. U okviru prekršajnog postupka, služba zaprima optužne prijedloge od ovlaštenih tužitelja, provodi prekršajni postupak, donosi odluke o prekršajima i druge odluke koje su u vezi s postupkom, pokreće postupak prisilne naplate novčanih kazni i zamjene neplaćenih novčanih kazni radom za opće dobro i kaznom zatvora kod nadležnog prekršajnog suda, vodi evidencije i sastavlja potrebna izvješća vezana za prekršajni postupak; koordinira jedinstveno postupanje u poslovima vezanima uz prekršajni postupak u nižim ustrojstvenim jedinicama; sastavlja izvješća za Središnji ured.«.

Članak 30.

Naslov iznad članka 42.a i članak 42.a mijenjaju se i glase:

»5.6. – 5.16. ISPOSTAVE PODRUČNOG UREDA ZAPAD

Članak 42.a

U Područnom uredu Zapad ustrojavaju se sljedeće ispostave:

Ispostava I. sa sjedištem u Crikvenici za području gradova: Crikvenica, Novi Vinodolski i Opatija te općina: Vinodolska Općina, Lovran, Matulji i Mošćenička Draga.

Ispostava II. sa sjedištem u Delnicama za područje gradova: Delnice, Vrbovsko i Čabar te općina: Brod Moravice, Fužine, Lokve, Mrkopalj, Ravna Gora i Skrad.

Ispostava III. sa sjedištem u Gospiću za područje gradova: Gospić i Novalja (osim Zone B naselja Gajac, katastarska općina Kolan) te općina: Karlobag, Lovinac, Perušić, Donji Lapac, Plitvička Jezera i Udbina.

Ispostava IV. sa sjedištem u Karlovcu za područje gradova Karlovac i Ozalj te općina: Draganić, Krnjak, Lasinja, Žakanje, Ribnik i Kamanje.

Ispostava V. sa sjedištem u Krku za područje gradova: Krk, Rab, Cres i Mali Lošinj te općina Baška, Dobrinj, Malinska-Dubašnica, Omišalj, Punat, Vrbnik i Lopar.

Ispostava VI. sa sjedištem u Ogulinu za područje gradova: Ogulin, Duga Resa i Slunj te općina: Josipdol, Plaški, Saborsko, Tounj, Barilović, Bosiljevo, Generalski Stol, Netretić, Cetingrad, Rakovica i Vojnić.

Ispostava VII. sa sjedištem u Otočcu za područje gradova: Otočac i Senj te općina Brinje i Vrhovine.

Ispostava VIII. sa sjedištem u Pazinu za područje gradova: Pazin, Buzet i Labin te općina Cerovlje, Gračišće, Lupoglav, Motovun-Montona, Sveti Petar u Šumi, Tinjan, Karojba, Lanišće, Kršan, Pićan, Raša i Sveta Nedelja.

Ispostava IX. sa sjedištem u Poreču-Parenzo za područje gradova: Poreč-Parenzo, Buje-Buie, Novigrad-Cittanova i Umag-Umago te općina: Sveti Lovreč, Višnjan-Visignano, Vižinada-Visinada, Vrsar-Orsera, Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica, Funtana-Fontane, Tar-Vabriga-Torre-Abrega, Brtonigla-Verteneglio, Grožnjan-Grisignana i Oprtalj-Portole.

Ispostava X. sa sjedištem u Puli-Pola za područje gradova: Pula-Pola, Rovinj-Rovigno i Vodnjan-Dignano te općina: Barban, Ližnjan-Lisignano, Marčana, Medulin, Svetvinčenat, Fažana-Fasana, Bale-Valle, Kanfanar i Žminj.

Ispostava XI. sa sjedištem u Rijeci za područje gradova: Rijeka, Bakar, Kastav i Kraljevica te općina: Čavle, Jelenje, Klana, Viškovo i Kostrena.

U ispostavama Područnog ureda Zapad obavljaju se poslovi za građane, pravne osobe i fizičke osobe (poduzetnike), obveznike poreza na dobit i dohodak od samostalne djelatnosti te poreza na dodanu vrijednost u odjelima:

Odjel za utvrđivanje poreza i doprinosa

Odjel za utvrđivanje poreza i doprinosa obavlja upravne i druge stručne poslove za fizičke i pravne osobe koji se odnose na registraciju poreznih obveznika, zaprimanje poreznih prijava, utvrđivanje pravodobnosti, zakonitosti i pravilnosti podnesenih poreznih prijava i obradu poreznih prijava, utvrđivanje osnovice poreza i doprinosa te drugih javnih davanja u prvom stupnju, utvrđivanje porezne obveze i obveze za uplatu doprinosa u prvom stupnju, utvrđivanje poreza i doprinosa na inozemne dohotke, evidentiranje poreznih obveza i obveza doprinosa u poreznom knjigovodstvu, povrat i preknjiženje poreza i doprinosa; praćenje naplate poreza i doprinosa; provođenje provjere, provođenje neizravnog nadzora; podnošenje optužnih prijedloga i izdavanje prekršajnih naloga; izdavanje potvrda o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju; izdavanje potvrda o rezidentnosti te ovjera obrazaca za primjenu zakonodavstva Europske unije i međunarodnih ugovora; poslovi vezani za stjecanje prijevoznih sredstava iz Europske unije i isporuku novih prijevoznih sredstava iz Europske unije; vođenje registra poreznih obveznika; administrativno-tehničke poslove; informiranje poreznih obveznika po usmenim i pisanim upitima radi lakšeg izvršenja poreznih obveza; izdavanje Potvrde o osobnom identifikacijskom broju i vođenje Evidencije o osobnim identifikacijskim brojevima te ostali poslovi u vezi s osobnim identifikacijskim brojem. Obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na prikupljanje podataka o poreznom obvezniku; utvrđivanje gospodarstvene snage poreznog obveznika. Obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na utvrđivanje poreza na promet nekretnina, utvrđivanje poreza na nasljedstva i darove te druge imovinske poreze. Obavlja poslove utvrđivanja posebnog poreza na motorna vozila i poreza na cestovna motorna vozila. Obavlja druge poslove po zahtjevu područnih ureda.

Odjel za naplatu

Odjel za naplatu obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na provođenje postupka naplate i ovrhe radi naplate poreza, doprinosa i drugih javnih davanja propisanih zakonom; provođenje ovrhe radi naplate proračunskih prihoda koje su u postupku financijskog nadzora utvrdile ustrojstvene jedinice Ministarstva financija i praćenje naplate; provođenje ovrhe radi naplate poreza i doprinosa pljenidbom novčanih sredstava po žiro računima; pljenidba dospjele novčane tražbine ovršenika – zaposlenika; provođenje ovrhe radi naplate drugih javnih davanja po zahtjevima tijela državne uprave i sudova u skladu s posebnim zakonima i vođenje evidencija o zaduženim i naplaćenim obvezama poreznih obveznika; podnošenje optužnih prijedloga i izdavanje prekršajnih naloga. Obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na naplatu poreza na promet nekretnina te naplatu poreza na nasljedstvo i darove te druge imovinske poreze. Obavlja poslove naplate posebnog poreza na motorna vozila i poreza na cestovna motorna vozila. Obavlja druge poslove po zahtjevu područnih ureda. Obavlja poslove praćenja objave otvaranja skraćenog postupka predstečajnog postupka na stranicama Financijske agencije za dužnike iz svoje nadležnosti; prikupljanje dokumentacije i izrade prijedloga prijava tražbina koje dostavlja u Područni ured; zaprimanje zahtjeva za sklapanje sporazuma dužnika s Poreznom upravom za pokretanje skraćenog postupka predstečajne nagodbe te sastavljanje očitovanja o istom i dostavljanje Područnom uredu; po primitku rješenja o sklopljenoj predstečajnoj nagodbi pred Trgovačkim sudom vršenje odgovarajućih knjiženja sukladno nagodbi. Obavlja poslove vezane uz reprogram poreznog duga: praćenje izvršenja obveza po odobrenim reprogramima; ukidanje odobrenih reprograma čije je odobravanje u nadležnosti ispostava u slučaju neizvršavanja obveza; vršenje odgovarajućih knjiženja te izrada izvješća o podnesenim zahtjevima i reprogramiranim obvezama te ostale poslove vezane uz reprogram poreznog duga. Prikuplja dokumentaciju, daje mišljenje i prosljeđuje istu Područnom uredu u postupcima naplate ili otpisa duga; odlučuje o otpisu duga zbog zastare do iznosa propisanog važećom uputom.

Uz poslove koje obavljaju navedeni odjeli, u ispostavama Područnog ureda obavljaju se i poslovi pisarnice, pismohrane i otpreme pošte; poslovi u vezi s nekretninama, opremom, prijevoznim sredstvima i ostalom imovinom ispostave; poslovi u vezi s nabavom uredskog materijala.«.

Članak 31.

Naslov iznad članka 43. i članak 43. mijenjaju se i glase:

»6. PODRUČNI URED JUG

Članak 43.

U Područnom uredu Jug obavljaju se pravni i drugi stručni poslovi koji se odnose na: utvrđivanje poreza i doprinosa te drugih javnih davanja, provođenje poreznog nadzora poreza i doprinosa te drugih javnih davanja, utvrđivanje nesrazmjera između ostvarenog dohotka i imovine i zlouporabe prava, utvrđivanje i analizu rizika u poštivanju poreznih propisa i ispunjavanju poreznih obveza, provođenje postupka naplate i ovrhe radi naplate poreza, doprinosa i drugih javnih davanja, provedbu mjera osiguranja te poslove vezane uz postupak predstečajne nagodbe i stečajni postupak, podnošenje optužnih prijedloga za pokretanje prekršajnog postupka i izdavanje prekršajnih naloga, podnošenje kaznenih prijava, vođenje prekršajnog postupka u prvom stupnju, informiranje poreznih obveznika po usmenim i pisanim upitima, nadziranje zakonitosti rada i postupanja ispostava prema teritorijalnoj nadležnosti, koordinaciju njihova rada i izvještavanje Središnjeg ureda, opće, pravne i financijske poslove te poslove vezane uz radnopravni status službenika i namještenika, čuvanje ili prodaju oduzetih predmeta u prekršajnom postupku po pravomoćnoj odluci nadležnog tijela, provođenje poslova administrativne suradnje, obavljanje i drugih poslova određenih Zakonom o Poreznoj upravi ili drugim propisima.

U Područnom uredu Jug ustrojavaju se:

6.1. Ured pročelnika

6.2. Služba za utvrđivanje poreza i doprinosa

6.2.1. Odjel za utvrđivanje poreza i doprinosa

6.2.2. Odjel za porezne evidencije

6.3. Služba za nadzor

6.3.1. Odjel za planiranje, pripremu i analizu nadzora

6.3.2. Odjel za nadzor I.

6.3.3. Odjel za nadzor II.

6.3.4. Odjel za nadzor III.

6.3.5. Odjel za nadzor IV.

6.3.6. Odjel za nadzor V.

6.3.7. Odjel za nadzor VI.

6.4. Služba za naplatu

6.4.1. Odjel za stečajeve i likvidacije

6.4.2. Odjel za naplatu i ovrhu I.

6.4.3. Odjel za naplatu i ovrhu II.

6.4.4. Odjel za naplatu i ovrhu III.

6.4.5. Odjel za naplatu i ovrhu IV.

6.5. Služba za prekršajni postupak

6.6. Ispostava I.

6.6.1. Odjel za utvrđivanje poreza i doprinosa

6.6.2. Odjel za naplatu

6.7. Ispostava II.

6.7.1. Odjel za utvrđivanje poreza i doprinosa

6.7.2. Odjel za naplatu

6.8. Ispostava III.

6.8.1. Odjel za utvrđivanje poreza i doprinosa

6.8.2. Odjel za naplatu

6.9. Ispostava IV.

6.9.1. Odjel za utvrđivanje poreza i doprinosa

6.9.2. Odjel za naplatu

6.10. Ispostava V.

6.10.1. Odjel za utvrđivanje poreza i doprinosa

6.10.2. Odjel za naplatu

6.11. Ispostava VI.

6.11.1. Odjel za utvrđivanje poreza i doprinosa

6.11.2. Odjel za naplatu

6.12. Ispostava VII.

6.12.1. Odjel za utvrđivanje poreza i doprinosa I

6.12.2. Odjel za utvrđivanje poreza i doprinosa II

6.12.3. Odjel za utvrđivanje poreza i doprinosa III

6.12.4. Odjel za naplatu I

6.12.5. Odjel za naplatu II

6.13. Ispostava VIII.

6.13.1. Odjel za utvrđivanje poreza i doprinosa

6.13.2. Odjel za naplatu

6.14. Ispostava IX.

6.14.1. Odjel za utvrđivanje poreza i doprinosa

6.14.2. Odjel za naplatu

6.15. Ispostava X.

6.15.1. Odjel za utvrđivanje poreza i doprinosa

6.15.2. Odjel za naplatu.

6.1. URED PROČELNIKA

Ured pročelnika ustrojava se u razini službe te njime neposredno upravlja jedan od pomoćnika pročelnika. U Uredu pročelnika obavljaju se stručni poslovi koji se odnose na opće, pravne i financijske poslove, kadrovske poslove te poslove vezane uz radno – pravni status službenika i namještenika; savjetnički poslovi; poslovi pisarnice, pismohrane i otpreme pošte; poslovi u vezi s nekretninama, opremom, prijevoznim sredstvima i ostalom imovinom Područnog ureda; poslovi u vezi s nabavom uredskog materijala.

6.2. SLUŽBA ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

Služba za utvrđivanje poreza i doprinosa obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na praćenje provedbe propisa o porezima i doprinosima i drugim javnim davanjima te drugih propisa; utvrđivanje poreza i doprinosa te drugih javnih davanja, predlaganje i poduzimanje radnji za učinkovitije ostvarivanje prihoda; koordiniranje poslova koji se odnose na rad informacijskog sustava i njegovo korištenje; izradu mišljenja po upitima poreznih obveznika; organiziranje edukacija za djelatnike ispostava; osiguravanje provedbe uputa i mišljenja Središnjeg ureda; suradnju s tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno s nadležnim tijelima za druga javna i ostala davanja; obavlja knjiženje proračunskih prihoda; vodi evidencije o zaduženim i naplaćenim obvezama poreznih obveznika; provodi pripise, otpise i preknjiženja poreznih i drugih obveza; obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na organiziranje, vođenje i ažuriranje registara, odnosno registra poreznih obveznika područnog ureda te obavljanje upravnih i stručnih poslova u vezi s osobnim identifikacijskim brojem; dodjeljuje osobni identifikacijski broj strancima za područje Područnog ureda. Prikuplja podatke o oporezivim primicima fizičkih osoba te vodi evidencije o imovini poreznih obveznika na temelju podataka iz svojih evidencija, evidencija tijela državne uprave i evidencija jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Uspoređuje dohodak s podacima o nabavljenoj pokretnoj, nepokretnoj i drugoj imovini, drugim izdacima fizičkih osoba i njihovim obvezama tijekom poreznog razdoblja; provodi provjere; provodi neizravni nadzor. Utvrđuje ispunjava li poreznik obveznik uvjete za otvaranje kladionica i casina; obavlja poslove vezane za registriranje automata za zabavne igre putem markica. Koordinira jedinstveno postupanje u poslovima vezanima uz utvrđivanje poreza i doprinosa u nižim ustrojstvenim jedinicama; sastavlja izvješća za Središnji ured. Podnosi optužne prijedloge i izdaje prekršajne naloge, podnosi kaznene prijave. Informira porezne obveznike po usmenim i pisanim upitima radi lakšeg izvršenja poreznih obveza; provodi poslove administrativne suradnje s državama članicama Europske unije (vođenje evidencije o ulaznim i izlaznim zahtjevima za informacijama i svim postupcima na razini područnog ureda; koordinacija i sudjelovanje u obavljanju poslova na razini područnih ureda kod obrade ulaznih i izlaznih zahtjeva na području poreza te informacija zaprimljenih automatskom razmjenom podataka; edukacija inspektora u suradnji sa CLO-om na području administrativne suradnje kod oporezivanja i međunarodne razmjene informacija i o korištenju sustava VIES te izrada prijedloga o mogućim unapređenjima procesa) te poslove razmjene informacija s drugim državama temeljem sklopljenih međunarodnih ugovora.

Za obavljanje poslova Službe za utvrđivanje poreza i doprinosa, ustrojavaju se sljedeći odjeli:

6.2.1. Odjel za utvrđivanje poreza i doprinosa

Odjel za utvrđivanje poreza i doprinosa obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na praćenje provedbe propisa o porezima i doprinosima i drugim javnim davanjima te drugih propisa; predlaganje i poduzimanje radnji za učinkovitije ostvarivanje prihoda; koordiniranje poslova koji se odnose na rad informacijskog sustava i njegovo korištenje; izradu mišljenja po upitima poreznih obveznika; organiziranje edukacija za djelatnike ispostava; osiguravanje provedbe uputa i mišljenja Središnjeg ureda; suradnju s tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno s nadležnim tijelima za druga javna i ostala davanja; provođenje provjere te provođenje neizravnog nadzora. Utvrđuje ispunjava li poreznik obveznik uvjete za otvaranje kladionice i casina; obavlja poslove vezane za registriranje automata za zabavne igre putem markica; podnosi optužne prijedloge i izdaje prekršajne naloge te podnosi kaznene prijave; informira porezne obveznike po usmenim i pisanim upitima radi lakšeg izvršenja poreznih obveza; koordinira jedinstveno postupanje u poslovima vezanima uz utvrđivanje poreza i doprinosa u nižim ustrojstvenim jedinicama; provodi poslove administrativne suradnje s državama članicama Europske unije (vođenje evidencije o ulaznim i izlaznim zahtjevima za informacijama i svim postupcima na razini područnog ureda; koordinacija i sudjelovanje u obavljanju poslova na razini područnih ureda kod obrade ulaznih i izlaznih zahtjeva na području poreza te informacija zaprimljenih automatskom razmjenom podataka; edukacija inspektora u suradnji sa CLO-om na području administrativne suradnje kod oporezivanja i međunarodne razmjene informacija i o korištenju sustava VIES te izrada prijedloga o mogućim unapređenjima procesa) te razmjena informacija s drugim državama temeljem sklopljenih međunarodnih ugovora.

6.2.2. Odjel za porezne evidencije

Odjel za porezne evidencije obavlja knjiženje proračunskih prihoda; vodi evidencije o zaduženim i naplaćenim obvezama poreznih obveznika; provodi pripise, otpise i preknjiženja poreznih i drugih obveza; obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na organiziranje, vođenje i ažuriranje registara, odnosno registra poreznih obveznika područnog ureda te obavljanje upravnih i stručnih poslova u svezi s osobnim identifikacijskim brojem; dodjeljuje osobni identifikacijski broj strancima za područje Područnog ureda. Prikuplja podatke o oporezivim primicima fizičkih osoba te vodi evidencije o imovini poreznih obveznika na temelju podataka iz svojih evidencija, evidencija tijela državne uprave i evidencija jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Uspoređuje dohodak s podacima o nabavljenoj pokretnoj, nepokretnoj i drugoj imovini, drugim izdacima fizičkih osoba i njihovim obvezama tijekom poreznog razdoblja.

6.3. SLUŽBA ZA NADZOR

Služba za nadzor obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na izradu planova nadzora; pripremu za obavljanje nadzora; određivanje prioriteta nadzora; suradnju s ispostavama, Službom za prekršajni postupak, Službom za naplatu i ostalim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Porezne uprave; poslove izrade analize rezultata nadzora, podnesenih poreznih prijava i analize prikupljenih podataka o imovini fizičkih i pravnih osoba; utvrđivanje i analizu rizika u poštivanju poreznih propisa i ispunjavanju poreznih obveza; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured. Obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na porezni nadzor malih i srednjih poreznih obveznika (poduzetnika trgovačkih društava) i obrtnika koji su obveznici poreza na dobit; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima Središnjem uredu; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured. Obavlja postupke administrativne suradnje i nadzora na zahtjev država članica Europske unije i drugih država temeljem međunarodnih ugovora čije provođenje koordinira Središnji ured. Obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na porezni nadzor fizičkih osoba koji su obveznici poreza na dohodak; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima Središnjem uredu; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured. Obavlja poslove poreznog nadzora igara na sreću, zabavnih i nagradnih igara; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima Središnjem uredu; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured. Obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na porezni nadzor plaćanja poreza na dodanu vrijednost, osobito nadzor povrata poreza na dodanu vrijednost; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima Središnjem uredu; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured; provođenje provjere; provođenje neizravnog nadzora. Utvrđuje nesrazmjer između ostvarenog dohotka i imovine i zlouporabu prava; podnosi optužne prijedloge i izdaje prekršajne naloge te podnosi kaznene prijave; koordinira jedinstveno postupanje u poslovima vezanima uz porezni nadzor u nižim ustrojstvenim jedinicama; izvještava Sektor za nadzor u Središnjem uredu.

Za obavljanje poslova Službe za nadzor ustrojavaju se sljedeći odjeli:

6.3.1. Odjel za planiranje, pripremu i analizu nadzora

Odjel za planiranje, pripremu i analizu nadzora obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na izradu planova nadzora; pripremu za obavljanje nadzora; određivanje prioriteta nadzora; suradnju s ispostavama, Službom za prekršajni postupak, Službom za naplatu i ostalim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Porezne uprave; poslove izrade analize rezultata nadzora, podnesenih poreznih prijava i analize prikupljenih podataka o imovini fizičkih i pravnih osoba; utvrđivanje i analizu rizika u poštivanju poreznih propisa i ispunjavanju poreznih obveza.

6.3.2. Odjel za nadzor I.

Odjel za nadzor I. obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na porezni nadzor malih i srednjih poreznih obveznika i obrtnika koji su obveznici poreza na dobit; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima Središnjem uredu; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured. Obavlja postupke administrativne suradnje i nadzora na zahtjev država članica Europske unije i drugih država temeljem međunarodnih ugovora čije provođenje koordinira Središnji ured. Obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na porezni nadzor fizičkih osoba koje su obveznici poreza na dohodak; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima Središnjem uredu; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured; obavljanje poreznog nadzora igara na sreću, zabavnih i nagradnih igara; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima Središnjem uredu; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured. Obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na porezni nadzor plaćanja poreza na dodanu vrijednost, osobito nadzor povrata poreza na dodanu vrijednost; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima Središnjem uredu; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured; provođenje provjere; provođenje neizravnog nadzora. Utvrđuje nesrazmjer između ostvarenog dohotka i imovine i zlouporabu prava; podnosi optužne prijedloge i izdaje prekršajne naloge te podnosi kaznene prijave.

6.3.3. Odjel za nadzor II.

Odjel za nadzor II. obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na porezni nadzor malih i srednjih poreznih obveznika i obrtnika koji su obveznici poreza na dobit; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima Središnjem uredu; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured. Obavlja postupke administrativne suradnje i nadzora na zahtjev država članica Europske unije i drugih država temeljem međunarodnih ugovora čije provođenje koordinira Središnji ured. Obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na porezni nadzor fizičkih osoba koje su obveznici poreza na dohodak; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima Središnjem uredu; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured; obavljanje poreznog nadzora igara na sreću, zabavnih i nagradnih igara; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima Središnjem uredu; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured. Obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na porezni nadzor plaćanja poreza na dodanu vrijednost, osobito nadzor povrata poreza na dodanu vrijednost; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima Središnjem uredu; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured; provođenje provjere; provođenje neizravnog nadzora. Utvrđuje nesrazmjer između ostvarenog dohotka i imovine i zlouporabu prava; podnosi optužne prijedloge i izdaje prekršajne naloge te podnosi kaznene prijave.

6.3.4. Odjel za nadzor III.

Odjel za nadzor III. obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na porezni nadzor malih i srednjih poreznih obveznika i obrtnika koji su obveznici poreza na dobit; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima Središnjem uredu; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured. Obavlja postupke administrativne suradnje i nadzora na zahtjev država članica Europske unije i drugih država temeljem međunarodnih ugovora čije provođenje koordinira Središnji ured. Obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na porezni nadzor fizičkih osoba koje su obveznici poreza na dohodak; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima Središnjem uredu; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured; obavljanje poreznog nadzora igara na sreću, zabavnih i nagradnih igara; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima Središnjem uredu; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured. Obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na porezni nadzor plaćanja poreza na dodanu vrijednost, osobito nadzor povrata poreza na dodanu vrijednost; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima Središnjem uredu; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured; provođenje provjere; provođenje neizravnog nadzora. Utvrđuje nesrazmjer između ostvarenog dohotka i imovine i zlouporabu prava; podnosi optužne prijedloge i izdaje prekršajne naloge te podnosi kaznene prijave.

6.3.5. Odjel za nadzor IV.

Odjel za nadzor IV. obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na porezni nadzor malih i srednjih poreznih obveznika i obrtnika koji su obveznici poreza na dobit; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima Središnjem uredu; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured. Obavlja postupke administrativne suradnje i nadzora na zahtjev država članica Europske unije i drugih država temeljem međunarodnih ugovora čije provođenje koordinira Središnji ured. Obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na porezni nadzor fizičkih osoba koje su obveznici poreza na dohodak; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima Središnjem uredu; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured; obavljanje poreznog nadzora igara na sreću, zabavnih i nagradnih igara; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima Središnjem uredu; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured. Obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na porezni nadzor plaćanja poreza na dodanu vrijednost, osobito nadzor povrata poreza na dodanu vrijednost; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima Središnjem uredu; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured; provođenje provjere; provođenje neizravnog nadzora. Utvrđuje nesrazmjer između ostvarenog dohotka i imovine i zlouporabu prava; podnosi optužne prijedloge i izdaje prekršajne naloge te podnosi kaznene prijave.

6.3.6. Odjel za nadzor V.

Odjel za nadzor V. obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na porezni nadzor malih i srednjih poreznih obveznika i obrtnika koji su obveznici poreza na dobit; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima Središnjem uredu; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured. Obavlja postupke administrativne suradnje i nadzora na zahtjev država članica Europske unije i drugih država temeljem međunarodnih ugovora čije provođenje koordinira Središnji ured. Obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na porezni nadzor fizičkih osoba koje su obveznici poreza na dohodak; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima Središnjem uredu; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured; obavljanje poreznog nadzora igara na sreću, zabavnih i nagradnih igara; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima Središnjem uredu; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured. Obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na porezni nadzor plaćanja poreza na dodanu vrijednost, osobito nadzor povrata poreza na dodanu vrijednost; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima Središnjem uredu; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured; provođenje provjere; provođenje neizravnog nadzora. Utvrđuje nesrazmjer između ostvarenog dohotka i imovine i zlouporabu prava; podnosi optužne prijedloge i izdaje prekršajne naloge te podnosi kaznene prijave.

6.3.7. Odjel za nadzor VI.

Odjel za nadzor VI. obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na porezni nadzor malih i srednjih poreznih obveznika i obrtnika koji su obveznici poreza na dobit; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima Središnjem uredu; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured. Obavlja postupke administrativne suradnje i nadzora na zahtjev država članica Europske unije i drugih država temeljem međunarodnih ugovora čije provođenje koordinira Središnji ured. Obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na porezni nadzor fizičkih osoba koje su obveznici poreza na dohodak; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima Središnjem uredu; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured; obavljanje poreznog nadzora igara na sreću, zabavnih i nagradnih igara; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima Središnjem uredu; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured. Obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na porezni nadzor plaćanja poreza na dodanu vrijednost, osobito nadzor povrata poreza na dodanu vrijednost; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima Središnjem uredu; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured; provođenje provjere; provođenje neizravnog nadzora. Utvrđuje nesrazmjer između ostvarenog dohotka i imovine i zlouporabu prava; podnosi optužne prijedloge i izdaje prekršajne naloge te podnosi kaznene prijave.

6.4. SLUŽBA ZA NAPLATU

Služba za naplatu provodi postupak redovne naplate i ovrhe radi naplate poreza, doprinosa i drugih javnih davanja propisanih zakonom, provodi mjere osiguranja te obavlja poslove vezane uz skraćeni postupak predstečajne nagodbe i stečajni postupak. Zaprima zahtjeve za provođenje ovršnog postupka nad poreznim obveznicima od strane nadležnih ispostava Područnog ureda; provodi pripremne radnje za odabir ovršne radnje koja će osigurati jednostavnu i brzu naplatu poreznog duga što uključuje: provjeru ima li porezni dužnik novčane tražbine prema svojim dužnicima i provjeru tih navoda kod dužnikovih dužnika, provjeru posjeduje li porezni dužnik vlasničke ili vjerovničke vrijednosne papire, provjeru ima li porezni dužnik poslovne udjele u kapitalu kod drugih društava, ima li registrirana osobna ili teretna vozila ili plovila na ime ili na ime društva, ima li drugu pokretnu imovinu podobnu za pljenidbu i prodaju, je li knjižni ili izvanknjižni vlasnik nekretnina te sve ostalo potrebno kako bi se što brže i jednostavnije naplatio porezni dug; plijeni tražbine ovršenika što uključuje pljenidbu dospjelih novčanih tražbina ovršenika i pljenidbu plaće ovršeniku-zaposleniku; provodi ovršne radnje pljenidbom i prodajom vlasničkih i vjerovničkih vrijednosnih papira i udjela u kapitalu što uključuje ovrhu nad poslovnim udjelima, ovrhu nad vrijednosnicama i udjelima u kapitalu, ovrhu na dionici za koju nije izdana isprava o dionici, ovrhu na dionicama koje su ubilježene na računima kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva; provodi ovršne radnje pljenidbom pokretnina što uključuje ovrhu nad motornim vozilima, plovilima, strojevima te svim drugim pokretninama koje su pogodne za ovrhu; provodi ovršne radnje nad nekretninama što uključuje osiguranje naplate prisilnim zasnivanjem založnog prava na nekretnini u vlasništvu poreznog dužnika te izradu prijedloga za ovrhu na nekretnini; podnosi prijedloge nadležnom državnom odvjetništvu za podizanje tužbi za pobijanje dužnikovih pravnih radnji protiv ovršenika koji izvrše otuđenje imovine na štetu vjerovnika; vodi evidencije o poduzetim ovršnim radnjama; podnosi prijedloge za pokretanje stečajnog postupka što uključuje podnošenje zahtjeva nadležnom županijskom državnom odvjetništvu, podnošenje kaznenih prijava protiv odgovornih osoba u društvu za koje se otvara stečajni postupak, suradnju s nadležnom državnim odvjetništvom nakon upućivanja prijedloga za otvaranje stečajnog postupka Trgovačkom sudu; podnosi prijedloge za prijavu tražbina nadležnom županijskom državnom odvjetništvu i očitovanja na žalbe; sudjeluje u odborima vjerovnika u stečajnim postupcima u cilju zaštite interesa Republike Hrvatske i osiguranja bolje naplate tražbina; podnosi zahtjeve za pokretanje skraćenih stečajnih postupaka; podnosi zahtjeve za brisanje iz sudskog registra; vrši prijavu tražbina u likvidacijskom postupku što obuhvaća praćenje objave rješenja Trgovačkog suda o pokretanju likvidacijskog postupka, predlaže prijave tražbina u likvidacijskom postupku koji se upućuje nadležnom županijskom državnom odvjetništvu; dostavlja naloge nadležnim ispostavama za otpis duga nakon zaprimanja rješenja o zaključenim stečajnim postupcima; vodi evidencije o pokrenutim stečajevima i likvidacijama te surađuje sa županijskim i općinskim državnim odvjetništvima te županijskim, općinskim i trgovačkim sudovima u cilju poboljšanja naplate poreznih dugova. Obavlja poslove vezane uz predstečajnu nagodbu: praćenje objava otvaranja skraćenog postupka predstečajnog postupka na stranicama Financijske agencije za dužnike iz svoje nadležnosti; prikupljanje dokumentacije i izrada prijava tražbina koje dostavlja Financijskoj agenciji; zaprimanje zahtjeva za sklapanje sporazuma dužnika s Poreznom upravom za pokretanje skraćenog postupka predstečajne nagodbe te o istom sastavlja očitovanje i dostavlja Središnjem uredu; po primitku rješenja o sklopljenoj predstečajnoj nagodbi pred Trgovačkim sudom dostavlja nadležnoj ispostavi rješenje radi proknjiženja; podnošenje zahtjeva Financijskoj agenciji za prekid postupka predstečajne nagodbe u predmetima u kojima je pokrenut postupak utvrđivanja zlouporabe prava te izradu izvješća o pokrenutim i sklopljenim predstečajnim nagodbama. Obavlja poslove vezane uz reprogram poreznog duga: praćenje izvršenja obveza po odobrenim reprogramima; ukidanje odobrenih reprograma u slučaju neizvršavanja obveza; vršenje odgovarajućih knjiženja te izrada izvješća o podnesenim zahtjevima i reprogramiranim obvezama i ostale poslove vezane uz reprogram. Prikuplja dokumentaciju od ispostava, daje mišljenje i prosljeđuje istu Središnjem uredu u postupcima naplate ili otpisa duga; vrši procjenu nekretnina u postupcima potpunog ili djelomičnog namirenja poreznog duga; odlučuje o otpisu duga zbog zastare do iznosa propisanog važećom uputom. Provodi radnje u postupcima zlouporabe prava; čuva i/ili prodaje predmete oduzete u prekršajnom postupku po pravomoćnoj odluci nadležnih tijela; informira porezne obveznike po usmenim i pisanim upitima u svrhu što bolje naplate poreza i doprinosa; provodi postupke administrativne suradnje s državama članicama Europske unije i drugim državama temeljem međunarodnih ugovora u području naplate stranih tražbina; podnosi optužne prijedloge i izdaje prekršajne naloge; podnosi kaznene prijave; utvrđuje i analizira rizike u poštivanju poreznih propisa i ispunjavanju poreznih obveza; koordinira jedinstveno postupanje u poslovima vezanima uz naplatu u nižim ustrojstvenim jedinicama; izvještava Sektor za naplatu u Središnjem uredu.

Za obavljanje poslova Službe za naplatu ustrojavaju se sljedeći odjeli:

6.4.1. Odjel za stečajeve i likvidacije

Odjel za stečajeve i likvidacije podnosi prijedloge nadležnom državnom odvjetništvu za podizanje tužbi za pobijanje dužnikovih pravnih radnji protiv ovršenika koji izvrše otuđenje imovine na štetu vjerovnika; podnosi prijedloge za pokretanje stečajnog postupka što uključuje podnošenje zahtjeva nadležnom županijskom državnom odvjetništvu, podnošenje kaznenih prijava protiv odgovornih osoba u društvu za koje se otvara stečajni postupak, suradnja s nadležnom državnim odvjetništvom nakon upućivanja prijedloga za otvaranje stečajnog postupka Trgovačkom sudu; podnosi prijedloge za prijavu tražbina nadležnom županijskom državnom odvjetništvu i očitovanja na žalbe; sudjeluje u odborima vjerovnika u stečajnim postupcima u cilju zaštite interesa Republike Hrvatske i osiguranja bolje naplate tražbina; podnosi zahtjeve za pokretanje skraćenih stečajnih postupaka; podnosi zahtjeve za brisanje iz sudskog registra; vrši prijavu tražbina u likvidacijskom postupku što obuhvaća praćenje objave rješenja Trgovačkog suda o pokretanju likvidacijskog postupka, predlaže prijave tražbine u likvidacijskom postupku koji se upućuje nadležnom županijskom državnom odvjetništvu; dostavlja naloge nadležnim ispostavama za otpis duga nakon zaprimanja rješenja o zaključenim stečajnim postupcima; vodi evidencije o pokrenutim stečajevima i likvidacijama. Surađuje sa županijskim i općinskim državnim odvjetništvima te županijskim, općinskim i trgovačkim sudovima u cilju poboljšanja naplate poreznih dugova.

6.4.2. Odjel za naplatu i ovrhu I.

Odjel za naplatu i ovrhu I. zaprima zahtjeve za provođenje ovršnog postupka nad poreznim obveznicima od strane nadležnih ispostava Područnog ureda; provodi pripremne radnje za odabir ovršne radnje koja će osigurati jednostavnu i brzu naplatu poreznog duga što uključuje: provjeru ima li porezni dužnik novčane tražbine prema svojim dužnicima i provjera tih navoda kod dužnikovih dužnika, provjeru posjeduje li porezni dužnik vlasničke ili vjerovničke vrijednosne papire, provjeru ima li porezni dužnik poslovne udjele u kapitalu kod drugih društava, ima li registrirana osobna ili teretna vozila ili plovila na ime ili na ime društva, ima li drugu pokretnu imovinu podobnu za pljenidbu i prodaju, je li knjižni ili izvanknjižni vlasnik nekretnina te druge poslove potrebne za bržu i jednostavniju naplatu poreznog duga; plijeni tražbine ovršenika što uključuje pljenidbu dospjelih novčanih tražbina ovršenika i pljenidbu plaće ovršeniku-zaposleniku; provodi ovršne radnje pljenidbom i prodajom vlasničkih i vjerovničkih vrijednosnih papira i udjela u kapitalu što uključuje ovrhu nad poslovnim udjelima, ovrhu nad vrijednosnicama i udjelima u kapitalu, ovrhu na dionici za koju nije izdana isprava o dionici, ovrhu na dionicama koje su ubilježene na računima kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva; provodi ovršne radnje pljenidbom pokretnina što uključuje ovrhu nad motornim vozilima, plovilima, strojevima te svim drugim pokretninama koje su pogodne za ovrhu; vodi evidencije o poduzetim ovršnim radnjama. Provodi postupke administrativne suradnje s državama članicama Europske unije i drugim državama temeljem međunarodnih ugovora u području naplate stranih tražbina. Provodi ovršne radnje nad nekretninama što uključuje osiguranje naplate prisilnim zasnivanjem založnog prava na nekretnini u vlasništvu poreznog dužnika te izradu prijedloga za ovrhu na nekretnini. Provodi radnje u postupcima zlouporabe prava; čuva i/ili prodaje predmete oduzete u prekršajnom postupku po pravomoćnoj odluci nadležnih tijela; informira porezne obveznike po usmenim i pisanim upitima u svrhu što bolje naplate poreza i doprinosa. Obavlja poslove vezane uz predstečajnu nagodbu: praćenje objava otvaranja skraćenog postupka predstečajnog postupka na stranicama Financijske agencije za dužnike iz svoje nadležnosti; prikupljanje dokumentacije i izrada prijava tražbina koje dostavlja Financijskoj agenciji; zaprimanje zahtjeva za sklapanje sporazuma dužnika s Poreznom upravom za pokretanje skraćenog postupka predstečajne nagodbe te o istom sastavlja očitovanje i dostavlja Središnjem uredu; po primitku rješenja o sklopljenoj predstečajnoj nagodbi pred Trgovačkim sudom dostavlja nadležnoj ispostavi rješenje radi proknjiženja; podnošenje zahtjeva Financijskoj agenciji za prekid postupka predstečajne nagodbe u predmetima u kojima je pokrenut postupak utvrđivanja zlouporabe prava te izradu izvješća o pokrenutim i sklopljenim predstečajnim nagodbama. Obavlja poslove vezane uz reprogram poreznog duga: praćenje izvršenja obveza po odobrenim reprogramima; ukidanje odobrenih reprograma u slučaju neizvršavanja obveza; vršenje odgovarajućih knjiženja te izrada izvješća o podnesenim zahtjevima i reprogramiranim obvezama te ostale poslove vezane uz reprogram. Prikuplja dokumentaciju od ispostava, daje mišljenje i prosljeđuje istu Središnjem uredu u postupcima naplate ili otpisa duga; vrši procjenu nekretnina u postupcima potpunog ili djelomičnog namirenja poreznog duga; odlučuje o otpisu duga zbog zastare do iznosa propisanog važećom uputom. Podnosi optužne prijedloge i izdaje prekršajne naloge; podnosi kaznene prijave; utvrđuje i analizira rizike u poštivanju poreznih propisa i ispunjavanju poreznih obveza.

6.4.3. Odjel za naplatu i ovrhu II.

Odjel za naplatu i ovrhu II. zaprima zahtjeve za provođenje ovršnog postupka nad poreznim obveznicima od strane nadležnih ispostava Područnog ureda; provodi pripremne radnje za odabir ovršne radnje koja će osigurati jednostavnu i brzu naplatu poreznog duga što uključuje: provjeru ima li porezni dužnik novčane tražbine prema svojim dužnicima i provjera tih navoda kod dužnikovih dužnika, provjeru posjeduje li porezni dužnik vlasničke ili vjerovničke vrijednosne papire, provjeru ima li porezni dužnik poslovne udjele u kapitalu kod drugih društava, ima li registrirana osobna ili teretna vozila ili plovila na ime ili na ime društva, ima li drugu pokretnu imovinu podobnu za pljenidbu i prodaju, je li knjižni ili izvanknjižni vlasnik nekretnina te druge poslove potrebne za bržu i jednostavniju naplatu poreznog duga; plijeni tražbine ovršenika što uključuje pljenidbu dospjelih novčanih tražbina ovršenika i pljenidbu plaće ovršeniku-zaposleniku; provodi ovršne radnje pljenidbom i prodajom vlasničkih i vjerovničkih vrijednosnih papira i udjela u kapitalu što uključuje ovrhu nad poslovnim udjelima, ovrhu nad vrijednosnicama i udjelima u kapitalu, ovrhu na dionici za koju nije izdana isprava o dionici, ovrhu na dionicama koje su ubilježene na računima kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva; provodi ovršne radnje pljenidbom pokretnina što uključuje ovrhu nad motornim vozilima, plovilima, strojevima te svim drugim pokretninama koje su pogodne za ovrhu; vodi evidencije o poduzetim ovršnim radnjama. Provodi postupke administrativne suradnje s državama članicama Europske unije i drugim državama temeljem međunarodnih ugovora u području naplate stranih tražbina. Provodi ovršne radnje nad nekretninama što uključuje osiguranje naplate prisilnim zasnivanjem založnog prava na nekretnini u vlasništvu poreznog dužnika te izradu prijedloga za ovrhu na nekretnini. Provodi radnje u postupcima zlouporabe prava; čuva i/ili prodaje predmete oduzete u prekršajnom postupku po pravomoćnoj odluci nadležnih tijela; informira porezne obveznike po usmenim i pisanim upitima u svrhu što bolje naplate poreza i doprinosa. Obavlja poslove vezane uz predstečajnu nagodbu: praćenje objava otvaranja skraćenog postupka predstečajnog postupka na stranicama Financijske agencije za dužnike iz svoje nadležnosti; prikupljanje dokumentacije i izrada prijava tražbina koje dostavlja Financijskoj agenciji; zaprimanje zahtjeva za sklapanje sporazuma dužnika s Poreznom upravom za pokretanje skraćenog postupka predstečajne nagodbe te o istom sastavlja očitovanje i dostavlja Središnjem uredu; po primitku rješenja o sklopljenoj predstečajnoj nagodbi pred Trgovačkim sudom dostavlja nadležnoj ispostavi rješenje radi proknjiženja; podnošenje zahtjeva Financijskoj agenciji za prekid postupka predstečajne nagodbe u predmetima u kojima je pokrenut postupak utvrđivanja zlouporabe prava te izradu izvješća o pokrenutim i sklopljenim predstečajnim nagodbama. Obavlja poslove vezane uz reprogram poreznog duga: praćenje izvršenja obveza po odobrenim reprogramima; ukidanje odobrenih reprograma u slučaju neizvršavanja obveza; vršenje odgovarajućih knjiženja te izrada izvješća o podnesenim zahtjevima i reprogramiranim obvezama te ostale poslove vezane uz reprogram. Prikuplja dokumentaciju od ispostava, daje mišljenje i prosljeđuje istu Središnjem uredu u postupcima naplate ili otpisa duga; vrši procjenu nekretnina u postupcima potpunog ili djelomičnog namirenja poreznog duga; odlučuje o otpisu duga zbog zastare do iznosa propisanog važećom uputom. Podnosi optužne prijedloge i izdaje prekršajne naloge; podnosi kaznene prijave; utvrđuje i analizira rizike u poštivanju poreznih propisa i ispunjavanju poreznih obveza.

6.4.4. Odjel za naplatu i ovrhu III.

Odjel za naplatu i ovrhu III. zaprima zahtjeve za provođenje ovršnog postupka nad poreznim obveznicima od strane nadležnih ispostava Područnog ureda; provodi pripremne radnje za odabir ovršne radnje koja će osigurati jednostavnu i brzu naplatu poreznog duga što uključuje: provjeru ima li porezni dužnik novčane tražbine prema svojim dužnicima i provjera tih navoda kod dužnikovih dužnika, provjeru posjeduje li porezni dužnik vlasničke ili vjerovničke vrijednosne papire, provjeru ima li porezni dužnik poslovne udjele u kapitalu kod drugih društava, ima li registrirana osobna ili teretna vozila ili plovila na ime ili na ime društva, ima li drugu pokretnu imovinu podobnu za pljenidbu i prodaju, je li knjižni ili izvanknjižni vlasnik nekretnina te druge poslove potrebne za bržu i jednostavniju naplatu poreznog duga; plijeni tražbine ovršenika što uključuje pljenidbu dospjelih novčanih tražbina ovršenika i pljenidbu plaće ovršeniku-zaposleniku; provodi ovršne radnje pljenidbom i prodajom vlasničkih i vjerovničkih vrijednosnih papira i udjela u kapitalu što uključuje ovrhu nad poslovnim udjelima, ovrhu nad vrijednosnicama i udjelima u kapitalu, ovrhu na dionici za koju nije izdana isprava o dionici, ovrhu na dionicama koje su ubilježene na računima kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva; provodi ovršne radnje pljenidbom pokretnina što uključuje ovrhu nad motornim vozilima, plovilima, strojevima te svim drugim pokretninama koje su pogodne za ovrhu; vodi evidencije o poduzetim ovršnim radnjama. Provodi postupke administrativne suradnje s državama članicama Europske unije i drugim državama temeljem međunarodnih ugovora u području naplate stranih tražbina. Provodi ovršne radnje nad nekretninama što uključuje osiguranje naplate prisilnim zasnivanjem založnog prava na nekretnini u vlasništvu poreznog dužnika te izradu prijedloga za ovrhu na nekretnini. Provodi radnje u postupcima zlouporabe prava; čuva i/ili prodaje predmete oduzete u prekršajnom postupku po pravomoćnoj odluci nadležnih tijela; informira porezne obveznike po usmenim i pisanim upitima u svrhu što bolje naplate poreza i doprinosa. Obavlja poslove vezane uz predstečajnu nagodbu: praćenje objava otvaranja skraćenog postupka predstečajnog postupka na stranicama Financijske agencije za dužnike iz svoje nadležnosti; prikupljanje dokumentacije i izrada prijava tražbina koje dostavlja Financijskoj agenciji; zaprimanje zahtjeva za sklapanje sporazuma dužnika s Poreznom upravom za pokretanje skraćenog postupka predstečajne nagodbe te o istom sastavlja očitovanje i dostavlja Središnjem uredu; po primitku rješenja o sklopljenoj predstečajnoj nagodbi pred Trgovačkim sudom dostavlja nadležnoj ispostavi rješenje radi proknjiženja; podnošenje zahtjeva Financijskoj agenciji za prekid postupka predstečajne nagodbe u predmetima u kojima je pokrenut postupak utvrđivanja zlouporabe prava te izradu izvješća o pokrenutim i sklopljenim predstečajnim nagodbama. Obavlja poslove vezane uz reprogram poreznog duga: praćenje izvršenja obveza po odobrenim reprogramima; ukidanje odobrenih reprograma u slučaju neizvršavanja obveza; vršenje odgovarajućih knjiženja te izrada izvješća o podnesenim zahtjevima i reprogramiranim obvezama te ostale poslove vezane uz reprogram. Prikuplja dokumentaciju od ispostava, daje mišljenje i prosljeđuje istu Središnjem uredu u postupcima naplate ili otpisa duga; vrši procjenu nekretnina u postupcima potpunog ili djelomičnog namirenja poreznog duga; odlučuje o otpisu duga zbog zastare do iznosa propisanog važećom uputom. Podnosi optužne prijedloge i izdaje prekršajne naloge; podnosi kaznene prijave; utvrđuje i analizira rizike u poštivanju poreznih propisa i ispunjavanju poreznih obveza.

6.4.5. Odjel za naplatu i ovrhu IV.

Odjel za naplatu i ovrhu IV. zaprima zahtjeve za provođenje ovršnog postupka nad poreznim obveznicima od strane nadležnih ispostava Područnog ureda; provodi pripremne radnje za odabir ovršne radnje koja će osigurati jednostavnu i brzu naplatu poreznog duga što uključuje: provjeru ima li porezni dužnik novčane tražbine prema svojim dužnicima i provjera tih navoda kod dužnikovih dužnika, provjeru posjeduje li porezni dužnik vlasničke ili vjerovničke vrijednosne papire, provjeru ima li porezni dužnik poslovne udjele u kapitalu kod drugih društava, ima li registrirana osobna ili teretna vozila ili plovila na ime ili na ime društva, ima li drugu pokretnu imovinu podobnu za pljenidbu i prodaju, je li knjižni ili izvanknjižni vlasnik nekretnina te druge poslove potrebne za bržu i jednostavniju naplatu poreznog duga; plijeni tražbine ovršenika što uključuje pljenidbu dospjelih novčanih tražbina ovršenika i pljenidbu plaće ovršeniku-zaposleniku; provodi ovršne radnje pljenidbom i prodajom vlasničkih i vjerovničkih vrijednosnih papira i udjela u kapitalu što uključuje ovrhu nad poslovnim udjelima, ovrhu nad vrijednosnicama i udjelima u kapitalu, ovrhu na dionici za koju nije izdana isprava o dionici, ovrhu na dionicama koje su ubilježene na računima kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva; provodi ovršne radnje pljenidbom pokretnina što uključuje ovrhu nad motornim vozilima, plovilima, strojevima te svim drugim pokretninama koje su pogodne za ovrhu; vodi evidencije o poduzetim ovršnim radnjama. Provodi postupke administrativne suradnje s državama članicama Europske unije i drugim državama temeljem međunarodnih ugovora u području naplate stranih tražbina. Provodi ovršne radnje nad nekretninama što uključuje osiguranje naplate prisilnim zasnivanjem založnog prava na nekretnini u vlasništvu poreznog dužnika te izradu prijedloga za ovrhu na nekretnini. Provodi radnje u postupcima zlouporabe prava; čuva i/ili prodaje predmete oduzete u prekršajnom postupku po pravomoćnoj odluci nadležnih tijela; informira porezne obveznike po usmenim i pisanim upitima u svrhu što bolje naplate poreza i doprinosa. Obavlja poslove vezane uz predstečajnu nagodbu: praćenje objava otvaranja skraćenog postupka predstečajnog postupka na stranicama Financijske agencije za dužnike iz svoje nadležnosti; prikupljanje dokumentacije i izrada prijava tražbina koje dostavlja Financijskoj agenciji; zaprimanje zahtjeva za sklapanje sporazuma dužnika s Poreznom upravom za pokretanje skraćenog postupka predstečajne nagodbe te o istom sastavlja očitovanje i dostavlja Središnjem uredu; po primitku rješenja o sklopljenoj predstečajnoj nagodbi pred Trgovačkim sudom dostavlja nadležnoj ispostavi rješenje radi proknjiženja; podnošenje zahtjeva Financijskoj agenciji za prekid postupka predstečajne nagodbe u predmetima u kojima je pokrenut postupak utvrđivanja zlouporabe prava te izradu izvješća o pokrenutim i sklopljenim predstečajnim nagodbama. Obavlja poslove vezane uz reprogram poreznog duga: praćenje izvršenja obveza po odobrenim reprogramima; ukidanje odobrenih reprograma u slučaju neizvršavanja obveza; vršenje odgovarajućih knjiženja te izrada izvješća o podnesenim zahtjevima i reprogramiranim obvezama te ostale poslove vezane uz reprogram. Prikuplja dokumentaciju od ispostava, daje mišljenje i prosljeđuje istu Središnjem uredu u postupcima naplate ili otpisa duga; vrši procjenu nekretnina u postupcima potpunog ili djelomičnog namirenja poreznog duga; odlučuje o otpisu duga zbog zastare do iznosa propisanog važećom uputom. Podnosi optužne prijedloge i izdaje prekršajne naloge; podnosi kaznene prijave; utvrđuje i analizira rizike u poštivanju poreznih propisa i ispunjavanju poreznih obveza.

6.5. SLUŽBA ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK

Služba za prekršajni postupak vodi prekršajni postupak u prvom stupnju zbog povreda poreznih propisa, propisa o plaćanju doprinosa za osiguranja i drugih posebnih propisa kojima je utvrđena njena nadležnost. U okviru prekršajnog postupka, služba zaprima optužne prijedloge od ovlaštenih tužitelja, provodi prekršajni postupak, donosi odluke o prekršajima i druge odluke koje su u vezi s postupkom, pokreće postupak prisilne naplate novčanih kazni i zamjene neplaćenih novčanih kazni radom za opće dobro i kaznom zatvora kod nadležnog prekršajnog suda, vodi evidencije i sastavlja potrebna izvješća vezana za prekršajni postupak; koordinira jedinstveno postupanje u poslovima vezanima uz prekršajni postupak u nižim ustrojstvenim jedinicama; sastavlja izvješća za Središnji ured.«.

Članak 32.

Naslov iznad članka 43.a i članak 43.a mijenjaju se i glase:

»6.6. – 6.15. ISPOSTAVE PODRUČNOG UREDA JUG

Članak 43.a

U Područnom uredu Jug osnivaju se sljedeće ispostave:

Ispostava I. sa sjedištem u Biogradu na Moru za područje gradova: Biograd na Moru, Benkovac i Obrovac te općina: Pakoštane, Pašman, Sveti Filip i Jakov, Tkon, Gračac, Jasenice, Lišane Ostrovičke, Polača i Stankovci.

Ispostava II. sa sjedištem u Dubrovniku za područje gradova: Dubrovnik i Korčula te općina: Konavle, Mljet, Ston, Dubrovačko Primorje, Janjina, Župa Dubrovačka, Blato, Orebić, Smokvica, Vela Luka, Lumbarda, Trpanj i Lastovo.

Ispostava III. sa sjedištem u Kninu za područje gradova: Knin i Drniš te općina: Promina, Ružić, Unešić, Civljane, Ervenik, Kijevo, Kistanje i Biskupija.

Ispostava IV. sa sjedištem u Makarskoj za područje gradova: Makarska, Omiš, Stari Grad i Hvar te općina: Baška Voda, Brela, Gradac, Podgora, Tučepi, Dugi Rat, Šestanovac, Zadvarje, Jelsa i Sućuraj.

Ispostava V. sa sjedištem u Metkoviću za područje gradova: Metković, Opuzen i Ploče te općina: Kula Norinska, Pojezerje, Slivno i Zažablje.

Ispostava VI. sa sjedištem u Sinju za područje gradova: Sinj, Imotski, Trilj, Vrlika i Vrgorac te općina: Dicmo, Hrvace, Otok, Cista Provo, Proložac, Lovreć, Podbablje, Zagvozd, Zmijavci, Lokvičići i Runovići.

Ispostava VII. sa sjedištem u Splitu za područje gradova: Split, Vis, Komiža i Supetar te općina: Šolta, Podstrana, Bol, Milna, Nerežišća, Postira, Pučišća, Selca i Sutivan.

Ispostava VIII. sa sjedištem u Šibeniku za područje gradova: Šibenik, Skradin i Vodice te općina: Primošten, Tisno, Pirovac, Rogoznica, Murter-Kornati, Bilice i Tribunj.

Ispostava IX. sa sjedištem u Trogiru za područje gradova: Trogir, Solin i Kaštela te općina: Marina, Seget, Okrug, Muć, Klis, Dugopolje, Lećevica, Prgomet i Primorski Dolac.

Ispostava X. sa sjedištem u Zadru za područje gradova: Zadar, Nin i Pag te općina: Bibinje, Kali, Poličnik, Posedarje, Preko, Ražanac, Sali, Starigrad, Sukošan, Škabrnja, Vir, Zemunik Donji, Novigrad, Galovac, Kukljica, Privlaka, Vrsi, Povljana, Kolan i Zona A naselja Gajac.

U ispostavama Područnog ureda Jug obavljaju se poslovi za građane, pravne osobe i fizičke osobe (poduzetnike), obveznike poreza na dobit i dohodak od samostalne djelatnosti te poreza na dodanu vrijednost u odjelima:

Odjel za utvrđivanje poreza i doprinosa

Odjel za utvrđivanje poreza i doprinosa obavlja upravne i druge stručne poslove za fizičke i pravne osobe koji se odnose na registraciju poreznih obveznika, zaprimanje poreznih prijava, utvrđivanje pravodobnosti, zakonitosti i pravilnosti podnesenih poreznih prijava i obradu poreznih prijava, utvrđivanje osnovice poreza i doprinosa te drugih javnih davanja u prvom stupnju, utvrđivanje porezne obveze i obveze za uplatu doprinosa u prvom stupnju, utvrđivanje poreza i doprinosa na inozemne dohotke, evidentiranje poreznih obveza i obveza doprinosa u poreznom knjigovodstvu, povrat i preknjiženje poreza i doprinosa; praćenje naplate poreza i doprinosa; provođenje provjere, provođenje neizravnog nadzora; podnošenje optužnih prijedloga i izdavanje prekršajnih naloga; izdavanje potvrda o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju; izdavanje potvrda o rezidentnosti te ovjera obrazaca za primjenu zakonodavstva Europske unije i međunarodnih ugovora; poslovi vezani za stjecanje prijevoznih sredstava iz Europske unije i isporuku novih prijevoznih sredstava iz Europske unije; vođenje registra poreznih obveznika; administrativno-tehničke poslove; informiranje poreznih obveznika po usmenim i pisanim upitima radi lakšeg izvršenja poreznih obveza; izdavanje Potvrde o osobnom identifikacijskom broju i vođenje Evidencije o osobnim identifikacijskim brojevima te ostali poslovi u vezi s osobnim identifikacijskim brojem. Obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na prikupljanje podataka o poreznom obvezniku; utvrđivanje gospodarstvene snage poreznog obveznika. Obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na utvrđivanje poreza na promet nekretnina, utvrđivanje poreza na nasljedstva i darove te druge imovinske poreze. Obavlja poslove utvrđivanja posebnog poreza na motorna vozila i poreza na cestovna motorna vozila. Obavlja druge poslove po zahtjevu područnih ureda.

Odjel za naplatu

Odjel za naplatu obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na provođenje postupka naplate i ovrhe radi naplate poreza, doprinosa i drugih javnih davanja propisanih zakonom; provođenje ovrhe radi naplate proračunskih prihoda koje su u postupku financijskog nadzora utvrdile ustrojstvene jedinice Ministarstva financija i praćenje naplate; provođenje ovrhe radi naplate poreza i doprinosa pljenidbom novčanih sredstava po žiro računima; pljenidba dospjele novčane tražbine ovršenika – zaposlenika; provođenje ovrhe radi naplate drugih javnih davanja po zahtjevima tijela državne uprave i sudova u skladu s posebnim zakonima i vođenje evidencija o zaduženim i naplaćenim obvezama poreznih obveznika; podnošenje optužnih prijedloga i izdavanje prekršajnih naloga. Obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na naplatu poreza na promet nekretnina te naplatu poreza na nasljedstvo i darove te druge imovinske poreze. Obavlja poslove naplate posebnog poreza na motorna vozila i poreza na cestovna motorna vozila. Obavlja druge poslove po zahtjevu područnih ureda. Obavlja poslove praćenja objave otvaranja skraćenog postupka predstečajnog postupka na stranicama Financijske agencije za dužnike iz svoje nadležnosti; prikupljanje dokumentacije i izrade prijedloga prijava tražbina koje dostavlja u Područni ured; zaprimanje zahtjeva za sklapanje sporazuma dužnika s Poreznom upravom za pokretanje skraćenog postupka predstečajne nagodbe te sastavljanje očitovanja o istom i dostavljanje Područnom uredu; po primitku rješenja o sklopljenoj predstečajnoj nagodbi pred Trgovačkim sudom vršenje odgovarajućih knjiženja sukladno nagodbi. Obavlja poslove vezane uz reprogram poreznog duga: praćenje izvršenja obveza po odobrenim reprogramima; ukidanje odobrenih reprograma čije je odobravanje u nadležnosti ispostava u slučaju neizvršavanja obveza; vršenje odgovarajućih knjiženja te izrada izvješća o podnesenim zahtjevima i reprogramiranim obvezama te ostale poslove vezane uz reprogram poreznog duga. Prikuplja dokumentaciju, daje mišljenje i prosljeđuje istu Područnom uredu u postupcima naplate ili otpisa duga; odlučuje o otpisu duga zbog zastare do iznosa propisanog važećom uputom.

Uz poslove koje obavljaju navedeni odjeli, u ispostavama Područnog ureda obavljaju se i poslovi pisarnice, pismohrane i otpreme pošte; poslovi u vezi s nekretninama, opremom, prijevoznim sredstvima i ostalom imovinom ispostave; poslovi u vezi s nabavom uredskog materijala.«.

Članak 33.

Članak 44. briše se.

Članak 34.

Članak 44.a briše se.

Članak 35.

Članak 44.b briše se.

Članak 36.

Članak 44.c briše se.

Članak 37.

Članak 45. mijenja se i glasi:

»Ispostava III. Područnog ureda Zapad ima samostalne izvršitelje u Novalji.

Ispostava IX. Područnog ureda Istok ima samostalne izvršitelje u Pitomači.

Ispostava II. Područnog ureda Jug ima samostalne izvršitelje u Blatu i Veloj Luci.«.

Članak 38.

Članak 46. mijenja se i glasi:

»Jedan područni ured može pojedine poslove obavljati za drugi područni ured, o čemu odluku donosi ravnatelj.

Jedna ispostava može pojedine poslove obavljati za druge ispostave s područja istog područnog ureda, o čemu odluku donosi ravnatelj.«.

Članak 39.

Članak 47. mijenja se i glasi:

»Carinska uprava je upravna organizacija u sastavu Ministarstva koja priprema stručne podloge za utvrđivanje ekonomske i razvojne politike u području carinskog i trošarinskog sustava i sustava carinske i izvancarinske zaštite te donosi mjere za njihovu provedbu; organizira i nadzire rad carinske službe; prati i obrađuje podatke o uvozu, izvozu i provozu; utvrđuje, naplaćuje i nadzire carinska davanja, trošarine, posebne poreze, porez na dodanu vrijednost, druga javna davanja te javnopravne naknade; osigurava pravilnu primjenu carinskih i drugih propisa koji se odnose na unos, iznos, provoz, prijenos, skladištenje i drugo raspolaganje s robom koja podliježe mjerama nadzora; provodi carinsko-sigurnosne mjere; sudjeluje u provođenju mjera zajedničke poljoprivredne, ribarske i trgovinske politike; utvrđuje, stavlja na raspolaganje te nadzire tradicionalna vlastita sredstva Europske unije iz carinskih davanja; otkriva, sprječava i suzbija prekršaje i kaznena djela, prikuplja podatke o tim djelima i počiniteljima te provodi dokazne radnje za potrebe prekršajnog i kaznenog postupka; vrši nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje obavljanje trgovine i obavljanje usluga; vrši inspekcijski nadzor nad provedbom propisa o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti te otkriva i sprječava sve oblike nedozvoljene i protuzakonite trgovine; vrši nadzor nad unosom, iznosom, prekograničnim prometom te drugim kretanjem i gospodarenjem otpadom sukladno propisima koji uređuju gospodarenje otpadom; vrši nadzor provedbe obveza proizvođača proizvoda, u smislu propisa kojima se uređuje gospodarenje otpadom, zatim naplata naknada za gospodarenje posebnim kategorijama otpada koje se obračunavaju i plaćaju, te nadzor postupka posredovanja i trgovanja otpadom sukladno propisima koji uređuju gospodarenje otpadom; provodi carinske mjere provjere uvoza tvari koje oštećuju ozonski sloj sukladno propisima o zaštiti zraka; vrši nadzor u skladu s posebnim propisima ispunjavanja uvjeta za ostvarivanje prava na korištenje novčanih sredstava koja se isplaćuju iz državnog proračuna Republike Hrvatske, kao i novčanih sredstava koja korisnici izravno ili posredno ostvaruju primjenom oslobođenja ili izuzeća od plaćanja javnih davanja te sniženih visina i diferenciranih stopa javnih davanja; provjerava zakonitosti postupanja s robom sukladno propisima o koncesijama; vrši inspekcijski nadzor nad robom kojom se povrjeđuje pravo intelektualnog vlasništva; vrši nadzor nad provedbom propisa o morskom i slatkovodnom ribarstvu na području ribolovnog mora i voda te u dijelu koji se odnosi na kretanje i promet riba i drugih morskih i vodenih organizama; vrši nadzor kretanja, raspolaganja i prometa opasnih proizvoda te proizvoda čije je stavljanje na tržište zabranjeno ili ograničeno ili za koje je naređeno povlačenje s tržišta, odnosno proizvoda koji ne ispunjavaju propisane tehničke zahtjeve i predstavljaju ozbiljan rizik za zdravlje i sigurnost; provodi carinske mjere provjere značajki proizvoda sukladno propisima o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti te drugim propisima koji uređuju tehničke zahtjeve za proizvode; vrši nadzor unosa i iznosa gotovine preko državne granice sukladno propisima o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma; vrši nadzor nad primjenom propisa kojima se uređuje uvoz, izvoz, unos i iznos kulturnih dobara; vrši nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje prekogranični promet i trgovina divljim vrstama; provodi upravne i druge poslove u vezi s ispunjavanjem propisanih uvjeta za obavljanje poslova zastupanja u carinskom postupku te nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje poslovanje i djelatnost ovlaštenih carinskih otpremnika; vrši inspekcijski nadzor nad naplatom proračunskih i ostalih prihoda, te transakcijama u području prometa roba i usluga, ugostiteljske djelatnosti i pružanja usluga u turizmu te naplatom boravišne pristojbe; vrši inspekcijski nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje obavljanje audiovizualnih djelatnosti; vrši inspekcijski nadzor nad prometom predmeta od plemenitih kovina; vrši inspekcijski nadzor nad provedbom propisa u području stavljanja na tržište šumskog reprodukcijskog materijala; vrši inspekcijski nadzor nad obavljanjem prijevoza, dozvola i drugih isprava sukladno propisma o prijevozu u cestovnom prometu te osovinskog opterećenja, ukupne mase i dimenzija vozila u prometu na cestama sukladno propisma o sigurnosti prometa na cestama; vrši inspekcijski nadzor nad primjenom propisa kojima se uređuje ograničavanje uporabe duhanskih proizvoda; obavlja poslove administrativne suradnje i međunarodne razmjene informacija s državama članicama Europske unije ili s trećim državama u području primjene propisa iz nadležnosti Carinske uprave; obavlja sve druge poslove koji su Carinskoj upravi stavljeni u nadležnost posebnim propisima.«.

Članak 40.

U članku 49. stavku 2. iza točke 2.1. dodaju se točke 2.1.1. i 2.1.2. koje glase:

»2.1.1. Odjel za provedbu projekata

2.1.2. Odjel za europsku suradnju«.

U točki 4.1. iza točke 4.1.1. dodaje se točka 4.1.2. koja glasi:

»4.1.2. Odjel za opće, tehničke i pomoćne poslove«.

Iza točke 5.2. dodaju se točke 5.2.1. i 5.2.2. koje glase:

»5.2.1. Odjel područne riznice

5.2.2. Odjel za proračunsko računovodstvo«.

U točki 8.1.3. iza riječi: »za« dodaje se riječ: »zajedničku«.

Iza točke 9.1. dodaju se točke 9.1.1. i 9.1.2. koje glase:

»9.1.1. Odjel za nacionalnu analizu rizika

9.1.2. Odjel za EU analizu rizika«.

Članak 41.

Članak 50. mijenja se i glasi:

»Sektor za zajedničke poslove u suradnji sa Sektorima i stručnim službama izrađuje i koordinira izradu strateških dokumenata te na temelju prikupljenih pokazatelja definira strateške ciljeve iz područja nadležnosti Carinske uprave; obavlja stručne i organizacijske poslove Središnjeg ureda u cilju omogućavanja nesmetanog i uspješnog obavljanja njihovih zadataka i aktivnosti; obavlja organizacijske i protokolarne poslove za potrebe Središnjeg ureda; obavlja poslove u vezi upita, predstavki i pritužbi građana koji nisu u djelokrugu rada unutarnjeg nadzora i kontrole i u vezi ostvarivanja prava na pristup informacijama; vodi upravni postupak u prvom stupnju; obavlja poslove koordinacije suradnje s drugim nadležnim tijelima; priprema provedbu poslova vezanih uz odnose sa sredstvima javnog priopćavanja i poslove održavanja i ažuriranja javnih i internih web stranica Ministarstva financija Carinske uprave; obavlja poslove statističkog izvješćivanja i strateškog planiranja; obavlja poslove vezane uz prikupljanje podataka za INTRASTAT istraživanje; poslove operativne komunikacije i podrške informacijsko-komunikacijskim sustavima; obavlja poslove zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Sektora.

U Sektoru za zajedničke poslove, ustrojavaju se:

1.1. Služba za statističko izvješćivanje, strateško planiranje i zajedničke poslove

1.2. Služba za operativnu komunikaciju i podršku

1.3. Služba za INTRASTAT.

1.1. Služba za statističko izvješćivanje, strateško planiranje i zajedničke poslove

Služba za statističko izvješćivanje, strateško planiranje i zajedničke poslove izrađuje i koordinira izradu strateških dokumenata te na temelju prikupljenih pokazatelja definira strateške ciljeve iz područja nadležnosti Carinske uprave; obavlja stručne i organizacijske poslove Središnjeg ureda u cilju omogućavanja nesmetanog i uspješnog obavljanja njihovih zadataka i aktivnosti; surađuje s drugim tijelima državne uprave vezano uz izradu strateških dokumenata iz područja nadležnosti Carinske uprave; izrađuje akcijske planove i smjernice za provedbu strateških dokumenata; nadzire, analizira i procjenjuje izvršenje aktivnosti ostvarivanja strateških ciljeva; uspostavlja projektne timove za izvršenje zadaća; uvodi sustav strateškog planiranja u sve relevantne aspekte upravljanja i poslovanja Carinske uprave; uspostavlja sustav mjerenja rezultata uspješnosti u relevantnim aspektima poslovanja Carinske službe; predlaže dopune ili izmjene utvrđenih strateških pravaca i dokumenata; izrađuje stručne podloge (izvješća, analize, elaborate, studije i drugo); priprema analize i izvješća za ravnatelja Carinske uprave; obavlja stručne i organizacijske poslove za Središnji ured u cilju omogućavanja nesmetanog i uspješnog obavljanja zadataka i aktivnosti; obavlja organizacijske i protokolarne poslove za potrebe Središnjeg ureda; poslove u vezi upita, predstavki i pritužbi građana koji nisu u djelokrugu rada unutarnjeg nadzora i kontrole, poslove u vezi ostvarivanja prava na pristup informacijama; obavlja poslove koordinacije suradnje s drugim nadležnim tijelima; priprema poslove vezane uz odnose sa sredstvima javnog priopćavanja i poslove održavanja i ažuriranja javnih i internih web stranica Ministarstva financija Carinske uprave, obavlja poslove zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Službe.

1.2. Služba za operativnu komunikaciju i podršku

Služba za operativnu komunikaciju i podršku obavlja poslove: cjelodnevnog zaprimanja obavijesti o događajima vezanima uz djelokrug rada Carinske uprave i prosuđuje prosudbe njihovog značaja; pružanja pomoći korisnicima carinskih, trošarinskih i poreznih postupaka, odnosno korisnicima carinskih odgovarajućih transakcijskih i drugih informatičkih sustava; obavlja poslove suradnje sa službama drugih zemalja nadležnima za podršku sustavima i međunarodnim organizacijama i institucijama; izvješćivanje ravnatelja, zamjenika ravnatelja i čelnika ustrojstvenih jedinica o stanju, o događajima i poduzetim mjerama; koordiniranja, usmjeravanja i nadziranja poslova Službe za operativnu komunikaciju u područnim carinskim uredima, nadzire, usmjerava i koordinira operativne mjere po zahtjevu ustrojstvenih jedinica; prenošenja odluka, naloga, mjera i izvješća nadležnih tijela prema izvršiteljima; koordiniranja i komuniciranja s drugim službama i odjelima u Središnjem uredu i područnim carinskim uredima vezano uz najsloženije operativne aktivnosti i događaje; pružanja stručne pomoći; razvijanja i održavanja sustava veza i komunikacija s mobilnim i drugim operativnim jedinicama carinske službe; nadziranja i praćenja kretanja sumnjivih pošiljki i visokorizičnih roba; komuniciranja s nadležnim organizacijskim jedinicama za komunikaciju drugih tijela državne uprave; prikupljanja, obrade, pohrane i razmjene podataka iz djelokruga rada Carinske uprave i drugih tijela državne uprave; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; obavlja poslove zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Službe.

1.3. Služba za INTRASTAT

Služba za INTRASTAT obavlja poslove prikupljanja, kontroliranja, obrađivanja, analiziranja i čuvanja statističkih podataka o robnoj razmjeni između država članica Europske unije; dostavlja prikupljene podatke u Državni zavod za statistiku, obavještava izvještajne jedinice o početku i prestanku obveze izvještavanja i pruža im tehničku podršku oko slanja Intrastat obrazaca; obavlja poslove nadzora izvještajnih jedinica; sudjeluje u zajedničkim projektima s Državnim zavodom za statistiku radi sustavnog unapređivanja Intrastat istraživanja; kontinuirano unapređuje programska rješenja za prikupljanje i kontrolu kvalitete prikupljenih podataka u suradnji s Državnim zavodom za statistiku; održava aplikaciju za prikupljanje INTRASTAT podataka i INTRASTAT registar; izrađuje upute i obrasce za gospodarstvenike u suradnji s Državnim zavodom za statistiku; sudjeluje u informiranju i edukaciji gospodarstvenika te u pripremi i održavanju internetske stranice Intrastat istraživanja u suradnji s Državnim zavodom za statistiku; prati zakonsku regulativu vezanu uz INTRASTAT istraživanje te sastavlja i priprema prijedloge za izradu novih zakonskih i podzakonskih akata; izrađuje statističke izvještaje, planove rada i izvješća o radu; obavlja poslove zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Službe; obavlja i druge poslove iz nadležnosti rada Službe.

U Službi za INTRASTAT, ustrojavaju se:

1.3.1. Odjel za prikupljanje podataka

1.3.2. Odjel za podršku korisnicima

1.3.3. Odjel za nadzor izvještajnih jedinica.

1.3.1. Odjel za prikupljanje podataka

Odjel za prikupljanje podataka obavlja poslove prikupljanja, kontrole, obrade i analize statističkih podataka o robnoj razmjeni između zemalja članica Europske unije; prikupljene, kontrolirane i ispravljene podatke s pratećim analizama, izvještajima i evidencijama dostavlja na mjesečnoj razini u Državni zavod za statistiku; održava INTRASTAT registar; prati pravovremenost izvještavanja izvještajnih jedinica i šalje požurnice; daje prijedloge za pokretanje nadzora nad izvještajnim jedinicama, sudjeluje u izradi uputa za rad, pruža stručnu pomoć izvještajnim jedinicama, odgovara na upite korisnika i obavlja i druge poslove podrške izvještajnim jedinicama; daje prijedloge i inicijative za poboljšanje učinkovitosti rada; sudjeluje u stručnom obrazovanju carinskih službenika i izvještajnih jedinica; prati zakonsku regulativu iz nadležnosti rada Odjela; izrađuje planove rada i izvješća o radu; obavlja poslove zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Odjela; obavlja i druge poslove iz nadležnosti rada Odjela.

1.3.2. Odjel za podršku korisnicima

Odjel za podršku korisnicima pruža stručnu i tehničku pomoć obveznicima INTRASTAT istraživanja u pogledu popunjavanja i slanja INTRASTAT obrazaca; priprema, kreira i inicira ažuriranje internetskih stranica INTRASTAT-a Carinske uprave; nadzire uvjete pristupa i ispravnost korištenja INTRASTAT sustava te organizira popravke informatičke infrastrukture INTRASTAT sustava Carinske uprave; evidentira, kontrolira, prati i rješava prijave incidenata u suradnji s informatičkom podrškom Carinske uprave; surađuje, koordinira rješavanje problema i razmjenjuje iskustva s drugim službama nadležnim za podršku korisnicima; koordinira razmjenu podataka između INTRASTAT registra i baza drugih institucija te ažurira INTRASTAT registar; vodi evidenciju računalne opreme te prati potrebe za nabavom nove informatičke opreme za potrebe Službe; izrađuje planove i izvješća iz djelokruga rada Odjela; obavlja poslove zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Odjela; obavlja i druge poslove iz djelokruga rada Odjela.

1.3.3. Odjel za nadzor izvještajnih jedinica

Odjel za nadzor izvještajnih jedinica prati, nadzire i analizira redovitost izvještavanja i kvalitetu prikupljenih podataka za INTRASTAT istraživanje; određuje subjekte nadzora i obavlja poslove izrade plana nadzora u suradnji s drugim odjelima; provodi aktivnosti nadzora i na osnovu rezultata nadzora sastavlja nalaze o izvršenom nadzoru; izrađuje prekršajne naloge u slučaju neizvještavanja i netočnih INTRASTAT izvještaja; pruža stručnu pomoć izvještajnim jedinicama i daje prijedloge za unapređenje kvalitete izvještavanja; osigurava pravilnu primjenu metodologije INTRASTAT-a; sudjeluje u predlaganju i izradi normativnih akata; prati i analizira sve propise vezane uz metodologiju prikupljanja podataka za INTRASTAT istraživanje te daje upute i tumačenja za njihovu pravilnu primjenu neposrednim izvršiteljima; sudjeluje u organizaciji i provedbi stručnog obrazovanja i obuke carinskih službenika i izvještajnih jedinica iz djelokruga rada Službe; surađuje s Državnim zavodom za statistiku, Poreznom upravom i drugim tijelima radi osiguranja potrebne kvalitete INTRASTAT podataka; izrađuje planove i izvješća iz djelokruga rada Službe; obavlja poslove zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Odjela; obavlja i druge poslove iz djelokruga rada Odjela.«.

Članak 42.

Članak 51. mijenja se i glasi:

»Sektor za europske poslove i međunarodnu suradnju obavlja poslove vezane uz suradnju s tijelima Europske unije iz nadležnosti Carinske uprave; koordinacije aktivnog sudjelovanja u radu tijela Europske unije iz područja carina, trošarina i posebnih poreza; koordinacije i izrade službenih nacionalnih stajališta i očitovanja Carinske uprave sukladno traženju tijela Europske unije; koordinacije suradnje tijela Europske unije s nadležnim sektorima Carinske uprave; aktivnog sudjelovanja u konzultacijama s nadležnim tijelima Europske unije, aktivnog praćenja vezano uz pripremu i donošenje nove pravne stečevine Europske unije i ostalih akata Europske unije; suradnje sa stručnim sektorima Carinske uprave u navedenim aktivnostima; koordinaciju i praćenje aktivnosti vezanih uz prilagodbu carinskog i trošarinskog sustava kriterijima Europske unije; organiziranja i koordiniranja izvršavanja obveza u okviru europskih procesa; implementacije projekata pretpristupne pomoći Europske unije, organizaciju i koordinaciju programa Zajednice (Customs i Fiscalis); nadzora nad provedbom drugih međunarodnih i nacionalnih projekata, organiziranja seminara, radionica i studijskih putovanja u sklopu navedenih projekata; koordinaciju sudjelovanja stručnih predstavnika Carinske uprave u programima pomoći Europske unije u trećim zemljama, obavljanja protokolarnih poslova u okviru organizacije međunarodnih posjeta i događanja; izvršavanje postupaka sklapanja ugovora o međusobnoj pomoći i suradnji u carinskim pitanjima, kao i ostalih dvostranih i višestranih međunarodnih ugovora i međunarodnih akata te provedbe zakonske procedure glede njihova stupanja na snagu; davanja mišljenja na nacrte međunarodnih ugovora i međunarodnih akata u suradnji sa stručnim sektorima Carinske uprave; koordiniranja sudjelovanja i rada u tijelima Svjetske carinske organizacije i ostalim međunarodnim organizacijama iz područja carina, trošarina i posebnih poreza s nadležnim sektorima Carinske uprave, ovisno o tematskom području; organiziranja i koordiniranja projekata koje Carinska uprava prima temeljem međunarodnih zajmova, ugovora, donacija te drugih oblika financiranja; suradnje s međunarodnim organizacijama akreditiranima u Republici Hrvatskoj; suradnje s inozemnim carinskim službama te veleposlanstvima i međunarodnim organizacijama akreditiranima u Republici Hrvatskoj; obavještavanja stranih državljana o carinsko-pravnome statusu napuštenih prijevoznih sredstava u privremenom smještaju pod carinskim nadzorom, dostave dokumenata i odluka stranih carinskih uprava upućenih hrvatskim državljanima, kao i otpremanja dokumenata i odluka Carinske uprave upućenih stranim državljanima; obavljanje poslova zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije i drugih međunarodnih organizacija, a iz nadležnosti Sektora; sudjelovanje u izradi periodičkih planova i izvješća.

U Sektoru za europske poslove i međunarodnu suradnju, ustrojavaju se:

2.1. Služba za europske poslove

2.2. Služba za međunarodnu suradnju.

2.1. Služba za europske poslove

Služba za europske poslove obavlja poslove vezane uz suradnju s tijelima Europske unije iz nadležnosti Carinske uprave; koordinacije aktivnog sudjelovanja u radu tijela Europske unije iz područja carina, trošarina i posebnih poreza; koordinacije i izrade službenih nacionalnih stajališta i očitovanja Carinske uprave sukladno traženju tijela Europske unije; koordinacije suradnje tijela Europske unije s nadležnim sektorima Carinske uprave; aktivnog sudjelovanja u konzultacijama s nadležnim tijelima Europske unije, aktivnog praćenja vezano uz pripremu i donošenje nove pravne stečevine Europske unije i ostalih akata Europske unije; suradnje sa stručnim sektorima Carinske uprave u navedenim aktivnostima; koordinaciju i praćenje aktivnosti vezanih uz prilagodbu carinskog i trošarinskog sustava kriterijima Europske unije; organiziranja i koordiniranja izvršavanja obveza u okviru europskih procesa; implementacije projekata pretpristupne pomoći Europske unije, organizaciju i koordinaciju programa Zajednice; organiziranja seminara, radionica i studijskih putovanja u sklopu navedenih projekata; koordinaciju sudjelovanja stručnih predstavnika Carinske uprave u programima pomoći Europske unije u trećim zemljama, obavljanja protokolarnih poslova u okviru organizacije međunarodnih posjeta i događanja, obavljanje poslova zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije; sudjelovanje u izradi periodičkih planova i izvješća te ostvarivanje suradnje s drugim ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave, Ministarstva financija i drugih tijela državne uprave iz svog djelokruga.

U Službi za europske poslove, ustrojavaju se:

2.1.1. Odjel za provedbu projekata

2.1.2. Odjel za europsku suradnju.

2.1.1. Odjel za provedbu projekata

Odjel za provedbu projekata obavlja poslove vezane uz pravovremenu pripremu i izradu dokumentacije za nadmetanje, pripremu i izradu dokumentacije u vezi ugovora o radovima te twinning/twinning light projektnih sažetaka, prikupljanje i dostava DOOP-u izjave o povjerljivosti i objektivnosti potpisane od strane svih osoba uključenih u izradu predmetne dokumentacije na razini korisničke institucije, predlaganje članova Odbora za ocjenjivanje ponuda s pravom glasa koji posjeduju adekvatni tehnički i administrativni kapacitet potreban za davanje stručnog mišljenja te odgovarajući broj zamjenskih članova, tehnički nadzor i praćenje provedbe ugovora, izvješćivanje DOOP-a o uočenim problemima tijekom provedbe ugovora uključujući tehničku provedbu projekata, pripremu redovitih izvješća o statusu projekata i osnovnih informacija o pripremi financijskih dokumenata i izvješća koje zatraži DOOP, organiziranje redovitih mjesečnih sastanaka na kojima se prati provedba projekata, provedbu kontrole na licu mjesta te izvještavanje o potrebnim financijskim sredstvima sufinanciranja u proračunu.

2.1.2. Odjel za europsku suradnju

Odjel za europsku suradnju obavlja poslove vezane uz suradnju s tijelima Europske unije iz nadležnosti Carinske uprave; koordinacije aktivnog sudjelovanja u radu tijela Europske unije iz područja carina, trošarina i posebnih poreza; koordinacije i izrade službenih nacionalnih stajališta i očitovanja Carinske uprave sukladno traženju tijela Europske unije; koordinacije suradnje tijela Europske unije s nadležnim sektorima Carinske uprave; aktivnog sudjelovanja u konzultacijama s nadležnim tijelima Europske unije, aktivnog praćenja vezano uz pripremu i donošenje nove pravne stečevine Europske unije i ostalih akata Europske unije; suradnje sa stručnim sektorima Carinske uprave u navedenim aktivnostima; koordinaciju i praćenje aktivnosti vezanih uz prilagodbu carinskog i trošarinskog sustava kriterijima Europske unije; organiziranja i koordiniranja izvršavanja obveza u okviru europskih procesa; organizaciju i koordinaciju programa Zajednice; organiziranja seminara, radionica i studijskih putovanja u sklopu navedenih projekata; koordinaciju sudjelovanja stručnih predstavnika Carinske uprave u programima pomoći Europske unije u trećim zemljama, obavljanja protokolarnih poslova u okviru organizacije međunarodnih posjeta i događanja, obavljanje poslova zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije; sudjelovanje u izradi periodičkih planova i izvješća.

2.2. Služba za međunarodnu suradnju

Služba za međunarodnu suradnju obavlja stručne poslove vezane uz postupak sklapanja ugovora o međusobnoj pomoći i suradnji u carinskim pitanjima kao i ostalih dvostranih i višestranih međunarodnih ugovora i međunarodnih akata te provedbe zakonske procedure glede njihova stupanja na snagu; izradi mišljenja na nacrte međunarodnih ugovora i međunarodnih akata; poslove i zadaće koordiniranja sudjelovanja i rada u tijelima Svjetske carinske organizacije i ostalim međunarodnim organizacijama iz područja carina, trošarina i posebnih poreza s nadležnim sektorima Carinske uprave, ovisno o tematskom području; organiziranja i koordiniranja projekata koje Carinska uprava provodi temeljem međunarodnih zajmova, ugovora, donacija te temeljem drugih oblika međunarodne suradnje; suradnje s inozemnim carinskim službama te veleposlanstvima i međunarodnim organizacijama akreditiranima u Republici Hrvatskoj; obavještavanja stranih državljana o carinsko-pravnome statusu napuštenih prijevoznih sredstava u privremenom smještaju pod carinskim nadzorom, dostave dokumenata i odluka stranih carinskih uprava upućenih hrvatskim državljanima kao i otpremanja dokumenata i odluka Carinske uprave upućenih stranim državljanima; poslove koordinacije koji se odnose na dolazne i odlazne zahtjeve za administrativnom pomoći putem CCN Mail III pretinca HRCT REC-A-CUST, obavljanja protokolarnih poslova u okviru organizacije međunarodnih posjeta i događanja; obavlja poslove zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada međunarodnih organizacija, a iz nadležnosti Službe; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća te ostvarivanje suradnje s drugim ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave, Ministarstva financija i drugih tijela državne uprave iz svog djelokruga.«.

Članak 43.

Članak 52. mijenja se i glasi:

»Sektor za unutarnji nadzor i kontrolu provodi postupak unutarnjeg nadzora nad zakonitošću rada i pravilnom primjenom propisa iz nadležnosti Carinske uprave, u suradnji s ostalim stručnim službama unutar Carinske uprave, s namjerom otklanjanja utvrđenih nepravilnosti te ujednačavanja prakse rada; na temelju izvješća o obavljenom nadzoru daje preporuke i predlaže mjere za rješavanje utvrđenih nepravilnosti; prati provedbu preporuka i mjera navedenih u izvješćima iz prethodno obavljenog vanjskog i unutarnjeg nadzora i kontrola rada Carinske uprave; evidentira i analizira podatke i informacije iz istih; provodi postupke unutarnje kontrole s namjerom otkrivanja, utvrđivanja i sprječavanja kršenja zakonitosti rada i pravila službe od strane službenika i namještenika Carinske uprave; provodi radnje radi utvrđivanja činjenica i okolnosti mjerodavnih za ocjenu zakonitosti primjene ovlasti službenika Carinske uprave; vodi upravni postupak u prvom stupnju; izrađuje akte za pokretanje postupaka zbog povreda službene dužnosti u Carinskoj upravi; nadležnim tijelima podnosi prijave i optužne prijedloge za prekršajna djela i prijave za kaznena djela radi povrede carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih propisa od strane carinskih službenika i namještenika Carinske uprave; prikuplja, obrađuje provjerava i razmjenjuje podatke i informacije te postupa po prijavama i saznanjima koja ukazuju na nezakonitosti u radu carinskih službenika i namještenika Carinske uprave, osobito u slučajevima sumnje na počinjenje ili pokušaj počinjenja koruptivnih kaznenih djela ili kaznenih djela s obilježjima organiziranog kriminaliteta; prati i analizira provođenje nadzora i kontrole od strane odgovornih osoba u ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave; surađuje s drugim tijelima državne uprave, javnopravnim tijelima i pravosudnim tijelima, posebno u vezi s poduzimanjem službenih radnji u okviru postupaka otkrivanja i suzbijanja pojavnih oblika korupcije i organiziranog kriminaliteta u carinskoj službi; izvješćuje ravnatelja Carinske uprave o uočenim pojavnim oblicima nezakonitog postupanja carinskih službenika i namještenika Carinske uprave, odnosno drugih fizičkih i pravnih osoba; izrađuje potrebne analize i izvješća te predlaže mjere za unapređenje sustava unutarnje kontrole; prikuplja relevantne podatke, osmišljava i koordinira provedbu antikorupcijskih aktivnosti, izvješćuje o antikorupcijskim aktivnostima, te surađuje s nadležnim tijelima državne uprave po pitanju provedbe antikorupcijskih aktivnosti iz djelokruga rada Carinske uprave; prikuplja relevantne podatke za izvješćivanje o antikorupcijskim aktivnostima Carinske uprave; surađuje s povjerljivim savjetnicima i etičkim povjerenicima te daje prijedloge za unapređenje etike u carinskoj službi; pomoćnik ravnatelja za unutarnji nadzor i kontrolu izvješćuje ravnatelja i zamjenika ravnatelja Carinske uprave o svim pitanjima iz svoje nadležnosti; izrađuje planove i izvješća o radu; razmjenjuje stručna iskustva i nove spoznaje sa srodnim službama drugih država; obavlja poslove zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Službe.

U Sektoru za unutarnji nadzor i kontrolu, ustrojavaju se:

3.1. Služba za unutarnju kontrolu Zagreb

3.2. Služba za unutarnju kontrolu Split

3.3. Služba za unutarnju kontrolu Rijeka

3.4. Služba za unutarnju kontrolu Osijek

3.5. Služba za unutarnji nadzor.

3.1. Služba za unutarnju kontrolu Zagreb

Služba za unutarnju kontrolu Zagreb sa sjedištem u Zagrebu nadležna je za područje Područnog carinskog ureda Zagreb, a provodi postupke unutarnje kontrole s namjerom otkrivanja, utvrđivanja i sprječavanja kršenja zakonitosti rada i pravila službe od strane službenika i namještenika Carinske uprave; provodi radnje utvrđivanja činjenica i okolnosti mjerodavnih za ocjenu zakonitosti primjene ovlasti službenika Carinske uprave; analitički prati i provodi raščlambu slučaja nezakonitosti postupanja, primjene ovlasti i rada carinskih službenika, ustrojava i podržava baze podataka, sustav vrednovanja podataka, izvora saznanja i jedinstveni model obrade podataka; izrađuje akte za pokretanje postupaka zbog povreda službene dužnosti u Carinskoj upravi; nadležnim tijelima podnosi prijave i optužne prijedloge za prekršajna djela i prijave za kaznena djela radi povrede carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih propisa od strane carinskih službenika i namještenika Carinske uprave; prikuplja, obrađuje, provjerava i razmjenjuje podatke i informacije te postupa po prijavama i saznanjima koja ukazuju na nezakonitosti u radu carinskih službenika i namještenika Carinske uprave, osobito u slučajevima sumnje na počinjenje ili pokušaj počinjenja koruptivnih kaznenih djela ili kaznenih djela s obilježjima organiziranog kriminaliteta; sustavno prati i analizira pojave koje pogoduju nastanku i razvitku nezakonitosti i prevara, osobito onih koji upućuju na sumnje o počinjenju ili pokušaju činjenja koruptivnih kaznenih djela ili kaznenih djela s obilježjima organiziranog kriminaliteta, vezanog uz poslove carinske službe, te postupa po prikupljenim saznanjima samostalno ili u koordinaciji s drugim ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave; prati i analizira provođenje nadzora i kontrole od strane odgovornih osoba u ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave; surađuje s drugim tijelima državne uprave, javnopravnim tijelima i pravosudnim tijelima, posebno u vezi s poduzimanjem službenih radnji u okviru postupaka otkrivanja i suzbijanja pojavnih oblika korupcije i organiziranog kriminaliteta u carinskoj službi; po potrebi provodi porezni nadzor, porezne provjere te druge radnje sukladno propisanim ovlaštenjima carinske službe; po nalogu pomoćnika ravnatelja za unutarnji nadzor i kontrolu postupa po predmetima neovisno o teritorijalnoj nadležnosti; po potrebi provodi poslove sprječavanja i suzbijanja krijumčarenja i provođenja istrage s ciljem otkrivanja i suzbijanja pojavnih oblika korupcije i organiziranog kriminaliteta u carinskoj službi; razmjenjuje stručna iskustva i nove spoznaje sa srodnim službama drugih država; obavlja poslove zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Službe.

3.2. Služba za unutarnju kontrolu Split

Služba za unutarnju kontrolu Split sa sjedištem u Splitu nadležna je za područje Područnog carinskog ureda Split, a provodi postupke unutarnje kontrole s namjerom otkrivanja, utvrđivanja i sprječavanja kršenja zakonitosti rada i pravila službe od strane službenika i namještenika Carinske uprave; provodi radnje utvrđivanja činjenica i okolnosti mjerodavnih za ocjenu zakonitosti primjene ovlasti službenika Carinske uprave; analitički prati i provodi raščlambu slučaja nezakonitosti postupanja, primjene ovlasti i rada carinskih službenika, ustrojava i podržava baze podataka, sustav vrednovanja podataka, izvora saznanja i jedinstveni model obrade podataka; izrađuje akte za pokretanje postupaka zbog povreda službene dužnosti u Carinskoj upravi; nadležnim tijelima podnosi prijave i optužne prijedloge za prekršajna djela i prijave za kaznena djela radi povrede carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih propisa od strane carinskih službenika i namještenika Carinske uprave; prikuplja, obrađuje provjerava i razmjenjuje podatke i informacije te postupa po prijavama i saznanjima koja ukazuju na nezakonitosti u radu carinskih službenika i namještenika Carinske uprave, osobito u slučajevima sumnje na počinjenje ili pokušaj počinjenja koruptivnih kaznenih djela ili kaznenih djela s obilježjima organiziranog kriminaliteta; sustavno prati i analizira pojave koje pogoduju nastanku i razvitku nezakonitosti i prevara, osobito onih koji upućuju na sumnje o počinjenju ili pokušaju činjenja koruptivnih kaznenih djela ili kaznenih djela s obilježjima organiziranog kriminaliteta, vezanog uz poslove carinske službe, te postupa po prikupljenim saznanjima samostalno ili u koordinaciji s drugim ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave; prati i analizira provođenje nadzora i kontrole od strane odgovornih osoba u ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave; surađuje s drugim tijelima državne uprave, javnopravnim tijelima i pravosudnim tijelima, posebno u vezi s poduzimanjem službenih radnji u okviru postupaka otkrivanja i suzbijanja pojavnih oblika korupcije i organiziranog kriminaliteta u carinskoj službi; po potrebi provodi porezni nadzor, porezne provjere te druge radnje sukladno propisanim ovlaštenjima carinske službe; po nalogu pomoćnika ravnatelja za unutarnji nadzor i kontrolu postupa po predmetima neovisno o teritorijalnoj nadležnosti; po potrebi provodi poslove sprječavanja i suzbijanja krijumčarenja i provođenja istrage s ciljem otkrivanja i suzbijanja pojavnih oblika korupcije i organiziranog kriminaliteta u carinskoj službi; razmjenjuje stručna iskustva i nove spoznaje sa srodnim službama drugih država; obavlja poslove zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Službe.

3.3. Služba za unutarnju kontrolu Rijeka

Služba za unutarnju kontrolu Rijeka sa sjedištem u Rijeci nadležna je za područje Područnog carinskog ureda Rijeka, a provodi postupke unutarnje kontrole s namjerom otkrivanja, utvrđivanja i sprječavanja kršenja zakonitosti rada i pravila službe od strane službenika i namještenika Carinske uprave; provodi radnje utvrđivanja činjenica i okolnosti mjerodavnih za ocjenu zakonitosti primjene ovlasti službenika Carinske uprave; analitički prati i provodi raščlambu slučaja nezakonitosti postupanja, primjene ovlasti i rada carinskih službenika, ustrojava i podržava baze podataka, sustav vrednovanja podataka, izvora saznanja i jedinstveni model obrade podataka; izrađuje akte za pokretanje postupaka zbog povreda službene dužnosti u Carinskoj upravi; nadležnim tijelima podnosi prijave i optužne prijedloge za prekršajna djela i prijave za kaznena djela radi povrede carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih propisa od strane carinskih službenika i namještenika Carinske uprave; prikuplja, obrađuje provjerava i razmjenjuje podatke i informacije te postupa po prijavama i saznanjima koja ukazuju na nezakonitosti u radu carinskih službenika i namještenika Carinske uprave, osobito u slučajevima sumnje na počinjenje ili pokušaj počinjenja koruptivnih kaznenih djela ili kaznenih djela s obilježjima organiziranog kriminaliteta; sustavno prati i analizira pojave koje pogoduju nastanku i razvitku nezakonitosti i prevara, osobito onih koji upućuju na sumnje o počinjenju ili pokušaju činjenja koruptivnih kaznenih djela ili kaznenih djela s obilježjima organiziranog kriminaliteta, vezanog uz poslove carinske službe, te postupa po prikupljenim saznanjima samostalno ili u koordinaciji s drugim ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave; prati i analizira provođenje nadzora i kontrole od strane odgovornih osoba u ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave; surađuje s drugim tijelima državne uprave, javnopravnim tijelima i pravosudnim tijelima, posebno u vezi s poduzimanjem službenih radnji u okviru postupaka otkrivanja i suzbijanja pojavnih oblika korupcije i organiziranog kriminaliteta u carinskoj službi; po potrebi provodi porezni nadzor, porezne provjere te druge radnje sukladno propisanim ovlaštenjima carinske službe; po nalogu pomoćnika ravnatelja za unutarnji nadzor i kontrolu postupa po predmetima neovisno o teritorijalnoj nadležnosti; po potrebi provodi poslove sprječavanja i suzbijanja krijumčarenja i provođenja istrage s ciljem otkrivanja i suzbijanja pojavnih oblika korupcije i organiziranog kriminaliteta u carinskoj službi; razmjenjuje stručna iskustva i nove spoznaje sa srodnim službama drugih država; obavlja poslove zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Službe.

3.4. Služba za unutarnju kontrolu Osijek

Služba za unutarnju kontrolu Osijek sa sjedištem u Osijeku nadležna je za područje Područnog carinskog ureda Osijek, a provodi postupke unutarnje kontrole s namjerom otkrivanja, utvrđivanja i sprječavanja kršenja zakonitosti rada i pravila službe od strane službenika i namještenika Carinske uprave; provodi radnje utvrđivanja činjenica i okolnosti mjerodavnih za ocjenu zakonitosti primjene ovlasti službenika Carinske uprave; analitički prati i provodi raščlambu slučaja nezakonitosti postupanja, primjene ovlasti i rada carinskih službenika, ustrojava i podržava baze podataka, sustav vrednovanja podataka, izvora saznanja i jedinstveni model obrade podataka; izrađuje akte za pokretanje postupaka zbog povreda službene dužnosti u Carinskoj upravi; nadležnim tijelima podnosi prijave i optužne prijedloge za prekršajna djela i prijave za kaznena djela radi povrede carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih propisa od strane carinskih službenika i namještenika Carinske uprave; prikuplja, obrađuje provjerava i razmjenjuje podatke i informacije te postupa po prijavama i saznanjima koja ukazuju na nezakonitosti u radu carinskih službenika i namještenika Carinske uprave, osobito u slučajevima sumnje na počinjenje ili pokušaj počinjenja koruptivnih kaznenih djela ili kaznenih djela s obilježjima organiziranog kriminaliteta; sustavno prati i analizira pojave koje pogoduju nastanku i razvitku nezakonitosti i prevara, osobito onih koji upućuju na sumnje o počinjenju ili pokušaju činjenja koruptivnih kaznenih djela ili kaznenih djela s obilježjima organiziranog kriminaliteta, vezanog uz poslove carinske službe, te postupa po prikupljenim saznanjima samostalno ili u koordinaciji s drugim ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave; prati i analizira provođenje nadzora i kontrole od strane odgovornih osoba u ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave; surađuje s drugim tijelima državne uprave, javnopravnim tijelima i pravosudnim tijelima, posebno u vezi s poduzimanjem službenih radnji u okviru postupaka otkrivanja i suzbijanja pojavnih oblika korupcije i organiziranog kriminaliteta u carinskoj službi; po potrebi provodi porezni nadzor, porezne provjere te druge radnje sukladno propisanim ovlaštenjima carinske službe; po nalogu pomoćnika ravnatelja za unutarnji nadzor i kontrolu postupa po predmetima neovisno o teritorijalnoj nadležnosti; po potrebi provodi poslove sprječavanja i suzbijanja krijumčarenja i provođenja istrage s ciljem otkrivanja i suzbijanja pojavnih oblika korupcije i organiziranog kriminaliteta u carinskoj službi; razmjenjuje stručna iskustva i nove spoznaje sa srodnim službama drugih država; obavlja poslove zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Službe.

3.5. Služba za unutarnji nadzor

Služba za unutarnji nadzor provodi nadzor ustrojstvenih jedinica Carinske uprave u pogledu pravilne, pravodobne i zakonite primjene propisa u cilju otklanjanja nepravilnosti i ujednačavanja i podizanja kvalitete rada svih ustrojstvenih jedinica na teritoriju Republike Hrvatske; izrađuje izvješća o obavljenom unutarnjem nadzoru te daje preporuke i predlaže mjere za rješavanje utvrđenih nepravilnosti; prati provedbu preporuka i mjera; izrađuje godišnja izvješća o radu; prati i analizira provođenje nadzora i kontrole od strane odgovornih osoba u ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave; surađuje sa Sektorima unutar Carinske uprave i Uredom ravnatelja; usko surađuje sa Službom za unutarnju reviziju u Ministarstvu; sudjeluje u revizijama i kontrolama koje provodi Inspekcija Europske komisije; prati provođenje preporuka u Carinskoj upravi temeljem revizorskog izvještaja; sudjeluje u izradi periodičkih planova i izvješća; obavlja poslove zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Službe.«.

Članak 44.

U članku 53. točki 4.1. iza točke 4.1.1. dodaje se točka 4.1.2. koja glasi:

»4.1.2. Odjel za opće, tehničke i pomoćne poslove

Odjel za tehničke i pomoćne poslove obavlja poslove u svezi sa zaštitom na radu i protupožarnom zaštitom; obavlja tehničke poslove koji se odnose na upravljanja voznim parkom; poslove održavanja motornih vozila (servis, registracija, čistoća); vodi evidencije putnih voznih listova; obavlja dostave pošiljki; prijevoz državnih službenika; poslove održavanja zgrada u kojima rade djelatnici Središnjeg ureda; sastavlja predračune troškova za tekuće i investicijsko održavanje zgrade; poslove telefonske centrale (primanje i spajanje telefonskih poziva); poslove pripreme i posluživanja napitaka u čajnoj kuhinji i evidencije o dnevnom utršku te održavanja čistoće službenih prostorija.«.

Članak 45.

Članak 54. mijenja se i glasi:

»Sektor za financije obavlja poslove koordinacije uspostave i razvoja sustava financijskog upravljanja i kontrola; praćenja financijskih zaduženja carinskih, trošarinskih i poreznih obveznika te podmirenja obveza; izvješćivanja o ostvarenim prihodima; analize vrijednosti uvoza i izvoza; praćenja provođenja ovršnih postupaka; vodi upravni postupak u prvom stupnju; obavlja poslove rješavanja povodom zahtjeva carinskih, trošarinskih i poreznih obveznika za odgodom ovrhe te odgodom, odnosno obročnom otplatom duga; praćenja i postupanja u postupcima predstečajne nagodbe i stečajnog postupka, postupanja vezano uz otpis carinskog, trošarinskog i poreznog duga; utvrđivanja, prikupljanja, stavljanja na raspolaganje i kontrole tradicionalnih vlastitih sredstava; pripreme i objedinjavanja izvješća o tradicionalnim vlastitim sredstvima; uključivanja izvješća o pristojbama na šećer na račune za tradicionalna vlastita sredstva; poslove vezane za otpis tradicionalnih vlastitih sredstava i dostavljanja izvješća Europskoj komisiji za utvrđene iznose o slučajevima otpisa putem web aplikacije »WOMIS«; postupanja temeljem Direktive 2010/24/EU o uzajamnoj pomoći pri naplati duga; zaprimanja, provjeravanja i verificiranja instrumenata osiguranja carinskog, trošarinskog i poreznog duga; rješavanja po zahtjevu obveznika za odobravanje polaganja mjenice, odnosno zadužnice kao instrumenta osiguranja; rješavanja po zahtjevu obveznika za odobravanje povećanja jamstvene svote bankovne garancije, zahtjeva obveznika za odobravanje odgode plaćanja duga; rješavanja po zahtjevu obveznika za odobravanje uporabe zajedničkog jamstva u provoznom postupku; organiziranja i praćenja izvršenja svih financijskih i računovodstvenih poslova; izrade procedura za materijalno-financijsko poslovanje; koordinacije izrade planova potrebnih financijskih sredstva za rad svih ustrojstvenih jedinica; pripremanja zahtjeva i izvršavanja plaćanja tekućih i kapitalnih izdataka putem integriranog sustava za upravljanje financijama Državne riznice; pripremanja financijskih izvješća; izvješćivanja o izvršenju proračuna; obračuna plaća i naknada državnim službenicima i namještenicima; vođenja blagajničkog poslovanja; knjigovodstvenog praćenja prihoda i rashoda; organiziranja godišnjeg popisa imovine i obveza; vođenja proračunskog knjigovodstva; evidencije i postupanja s pečatima; javne nabave; suradnje s institucijama nadležnim za sustav javne nabave; izrade ugovora; praćenja izvršenja ugovornih obveza; prikupljanja ponuda za bagatelnu nabavu roba, radova i usluga; poslove ekonomata; poslove vezane uz adaptaciju i rekonstrukciju poslovnih objekata; vođenja evidencije o nekretninama kroz očevidnik nekretnina i pokretnina; poslove zakupa poslovnih prostora uz pribavljenu suglasnost nadležnog državnog tijela; poslove vezane uz korištenje i održavanje prijevoznih sredstava i opreme, operativne tehnike; koordinacija s nadležnim ustrojstvenim jedinicama ministarstva vezano uz granične prijelaze; energetske učinkovitosti; organiziranja kontrole tehničke ispravnosti opreme i oružja; suradnje s područnim carinskim uredima; suradnje s nadležnim tijelima državne uprave; sudjelovanja u aktivnostima rada radnih tijela Europske komisije u svezi s poslovima iz nadležnosti Sektora; izvješćivanja ravnatelja o poslovima iz nadležnosti Sektora.

U Sektoru za financije, ustrojavaju se:

5.1. Služba za obvezna davanja

5.2. Služba za računovodstvo

5.3. Služba za nabavu i upravljanje imovinom.

5.1. Služba za obvezna davanja

Služba za obvezna davanja obavlja poslove vođenja evidencije te praćenja financijskih zaduženja carinskih, trošarinskih i poreznih obveznika kao i podmirenja obveza u zadanom zakonskom roku; izrade izvješća o ostvarenim prihodima; analize vrijednosti uvoza i izvoza; praćenja provođenja ovršnih postupaka i postupaka prisilne naplate putem Financijske agencije i Porezne uprave; rješavanja povodom zahtjeva obveznika za odgodom ovrhe te odgodom, odnosno obročnom otplatom duga; praćenja i postupanja u postupcima predstečajne nagodbe i stečajnog postupka; postupanja vezanih uz otpis carinskog, trošarinskog i poreznog duga; zaprimanja, provjeravanja i verificiranja instrumenata osiguranja carinskog, trošarinskog i poreznog duga; rješavanja po zahtjevu obveznika za odobravanje polaganja mjenice, odnosno zadužnice, kao instrumenta osiguranja carinskog, trošarinskog i poreznog duga; rješavanja po zahtjevu obveznika za odobravanje povećanja jamstvene svote bankovne garancije, rješavanja po zahtjevu obveznika za odobravanje uporabe zajedničkog jamstva u provoznom postupku; rješavanja po zahtjevu obveznika za odobravanje odgode plaćanja iznosa duga; utvrđivanja, prikupljanja, stavljanja na raspolaganje i kontrole tradicionalnih vlastitih sredstava; pripreme i objedinjavanja izvješća o tradicionalnim vlastitim sredstvima; poslove uključivanja izvješća o pristojbama na šećer na račune za tradicionalna vlastita sredstva; poslove vezane uz otpis tradicionalnih vlastitih sredstava i dostavljanja izvješća za utvrđene iznose o slučajevima otpisa Europskoj komisiji putem internetske aplikacije »WOMIS«; postupanja temeljem Direktive 2010/24/EU o uzajamnoj pomoći pri naplati duga; koordinacije suradnje i izvješćivanja prema Europskoj komisiji; praćenja uplatnih računa i načina uplaćivanja prihoda; izrade uputa vezanih uz poslove evidentiranja, naplate i izvješćivanja o carinskom, trošarinskom, poreznom dugu i tradicionalnim vlastitim sredstvima; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; suradnje s nadležnim tijelima državne uprave; suradnje s područnim carinskim uredima u svezi s poslovima iz nadležnosti službe; sudjelovanja u aktivnostima rada radnih tijela Europske komisije iz nadležnosti službe.

U Službi za obvezna davanja, ustrojavaju se:

5.1.1. Odjel za carinska davanja i tradicionalna vlastita sredstva

5.1.2. Odjel za trošarinska i porezna davanja

5.1.3. Odjel za osiguranje duga.

5.1.1. Odjel za carinska davanja i tradicionalna vlastita sredstva

Odjel za carinska davanja i tradicionalna vlastita sredstva obavlja poslove vođenja evidencije te praćenja financijskih zaduženja carinskih obveznika i podmirenja obveza; izrade izvješća o ostvarenim prihodima; analize vrijednosti uvoza i izvoza; praćenja provođenja ovršnih postupaka i postupaka prisilne naplate putem Financijske agencije i Porezne uprave; analize naplate po pojedinom carinskom obvezniku i u cijelosti; rješavanja povodom zahtjeva obveznika za odgodom ovrhe te odgodom, odnosno obročnom otplatom carinskog duga; praćenje i postupanje u postupcima predstečajne nagodbe i stečajnog postupka, postupanja vezano za otpis carinskog duga; utvrđivanja, prikupljanja, stavljanja na raspolaganje i kontrole tradicionalnih vlastitih sredstava; pripreme i objedinjavanja izvješća o tradicionalnim vlastitim sredstvima; poslove uključivanja izvješća o pristojbama na šećer na račune za tradicionalna vlastita sredstva; poslove vezane za otpis tradicionalnih vlastitih sredstava i dostavljanja izvješća za utvrđene iznose o slučajevima otpisa Europskoj komisiji putem web aplikacije »WOMIS«; izrade uputa vezanih uz poslove evidentiranja, naplate i izvješćivanja o carinskom dugu i tradicionalnim vlastitim sredstvima; suradnje s područnim carinskim uredima u svezi s poslovima iz nadležnosti Odjela.

5.1.2. Odjel za trošarinska i porezna davanja

Odjel za trošarinska i porezna davanja obavlja poslove vođenja evidencije te praćenja financijskih zaduženja trošarinskih i poreznih obveznika; obrade izvoda kroz vertikalne kontrole izvoda; kontrole uplatnih računa i načina uplaćivanja prihoda i podmirenja poreznih obveza; praćenja naplate trošarine i poreza po vrstama; praćenja provođenja ovršnih postupaka i postupaka prisilne naplate putem Financijske agencije i Porezne uprave; analize naplate po pojedinom trošarinskom i poreznom obvezniku te vrsti prihoda; rješavanja povodom zahtjeva obveznika za odgodom ovrhe te odgodom plaćanja, obročnom otplatom trošarinskog i poreznog duga; praćenje i postupanje u postupku predstečajne nagodbe i stečajnog postupka; postupanje vezano uz otpis trošarinskog i poreznog duga; izvješćivanja o količinama motornih benzina i plinskih ulja za pogon za koje je uplaćena naknada za financiranje građenja i održavanja javnih cesta i hrvatskih željeznica te dostavljanja konačnih obračuna i uplate naknada za Hrvatske ceste, Hrvatske autoceste i Hrvatske željeznice; izrade uputa vezanih uz poslove evidentiranja, naplate i izvješćivanja o trošarinskom i poreznom dugu; suradnje s područnim carinskim uredima u svezi s poslovima iz nadležnosti Odjela.

5.1.3. Odjel za osiguranje duga

Odjel za osiguranje duga obavlja poslove zaprimanja, provjeravanja i verificiranja instrumenata osiguranja carinskog, trošarinskog i poreznog duga; praćenja i obavljanja usklađivanja stanja vrijednosti instrumenata osiguranja carinskog, trošarinskog i poreznog duga s obveznicima te izdavateljima instrumenata osiguranja, opoziva i deaktiviranja instrumenata osiguranja u informacijskom sustavu; rješavanja po zahtjevima obveznika za odobravanje polaganja mjenice ili zadužnice kao instrumenta osiguranja carinskog, trošarinskog i poreznog duga; rješavanja po zahtjevima obveznika za odobrenje povećanja jamstvene svote bankovne garancije; zaprimanja mjenica i mjeničnih očitovanja u Kontrolnik mjenica, odnosno zadužnica u Kontrolnik zadužnica; rješavanja po zahtjevima obveznika za odobravanje uporabe zajedničkog jamstva u provoznom postupku; izdavanja potvrda o zajedničkom jamstvu u provoznom postupku; rješavanja po zahtjevima obveznika za odobravanje odgode plaćanja iznosa duga; izrade uputa vezanih uz osiguranja duga; suradnje s područnim carinskim uredima u svezi s poslovima iz nadležnosti Odjela.

5.2. Služba za računovodstvo

Služba za računovodstvo obavlja poslove razvoja sustava financijskog upravljanja i kontrola, organiziranja i praćenja izvršenja svih financijskih i računovodstvenih poslova sukladno zakonu; izrade procedura za materijalno-financijsko poslovanje; koordinacije izrade planova potrebnih financijskih sredstava za rad svih ustrojstvenih jedinica; pripremanja zahtjeva i izvršavanje plaćanje tekućih i kapitalnih izdataka putem integriranog sustava za upravljanje financijama Državne riznice; izrade financijskih izvješća; izrade izvješća o izvršenju proračuna; obračuna plaća i naknada državnim službenicima i namještenicima; vođenja blagajničkog poslovanja; kontiranja, knjiženja i knjigovodstvenog praćenja izvršenja svih prihoda i rashoda; organiziranja godišnjeg popisa imovine i obveza; evidencije i postupanja s pečatima; vođenja proračunskog knjigovodstva; suradnje s nadležnim tijelima državne uprave; suradnje s područnim carinskim uredima u svezi s poslovima iz nadležnosti Službe.

U Službi za računovodstvo ustrojavaju se:

5.2.1. Odjel područne riznice

5.2.2. Odjel za proračunsko računovodstvo.

5.2.1. Odjel područne riznice

Odjel područne riznice obavlja poslove područne riznice; obrade računovodstveno-financijske dokumentacije za sve ustrojstvene jedinice Carinske uprave; obavljanje prethodne kontrole dostavljenih dokumenata prije isplate te unos istih u knjigu ulaznih dokumenata; kreiranje rezervacije za plaćanje; kreiranje zahtjeva za plaćanje te izrade izvješća o evidentiranim obvezama i izvršenim plaćanjima; mjesečnih obračuna, obrada i isplata plaća putem centralnog obračuna plaća te ostalih rashoda za zaposlene; obračuna i isplate po ugovorima o djelu i ugovorima o autorskim honorarima te drugim dohocima na temelju odluke ili rješenja nadležne osobe; izrade i nadležnim institucijama dostave propisanih izvješća o isplatama svih vrsta dohodaka te obveznih doprinosa, poreza i prireza; izdavanja potvrda u svezi s plaćama; vođenja blagajničkog poslovanja kunske i devizne blagajne; izdavanja i pripremanje naloga za službeni put i obračun putnih troškova; suradnje s područnim carinskim uredima u svezi s poslovima iz nadležnosti odjela.

5.2.2. Odjel za proračunsko računovodstvo

Odjel za proračunsko računovodstvo obavlja poslove razvoja sustava financijskog upravljanja i kontrola; surađuje s rukovoditeljima ustrojstvenih jedinica u razvoju procedura i postupaka u svezi s pripremom, obradom, tijekom i pohranom financijskih dokumenata u svim segmentima poslovanja; obavlja poslove financijske i računovodstvene kontrole te vrši praćenja i analiziranja trošenja proračunskih sredstava sukladno odobrenim proračunskim sredstvima; koordinacije izrade prijedloga proračuna Carinske uprave za trogodišnje razdoblje; izrade financijskih planova; izrade prijedloga izmjene i dopune proračuna te zahtjeva za preraspodjelu sredstava proračuna; kontiranje i knjiženje poslovne dokumentacije; knjigovodstvenog praćenja izvršenja svih prihoda i rashoda; vođenja računovodstvenih knjiga i pomoćne evidencije; knjigovodstva osnovnih sredstava i sitnog inventara; koordinacija godišnjeg popisa imovine; rashoda osnovnih sredstava i sitnog inventara; evidencije i postupanja s pečatima; izrade financijskih izvještaja sukladno institucionalnom okviru proračunskog računovodstva; izrade procjene financijskih učinaka za prijedloge zakona, uredbi i drugih propisa te izrada potrebnih analiza i izvješća; suradnje s područnim carinskim uredima u svezi s poslovima iz nadležnosti Odjela.

5.3. Služba za nabavu i upravljanje imovinom

Služba za nabavu i upravljanje imovinom obavlja poslove nabave roba, usluga i radova; izrade plana nabave i izmjena istog za tekuću kalendarsku godinu; pripremanja ugovora i definiranje obvezno-pravnih odnosa te praćenja izvršenja ugovora; suradnje s institucijama nadležnima za sustav javne nabave; prikupljanja ponuda za bagatelnu nabavu roba, radova i usluga; naručivanja, zaprimanja i izdavanja nabavljene robe (poslovi ekonomata); poslove vezane uz izgradnju, rekonstrukciju i adaptaciju poslovnih objekata; poslove vezane uz pripremu projektnih zadataka i ustupanje izrade investicijsko-tehničke dokumentacije; pribavljanja potrebnih dozvola za izgradnju i rekonstrukciju poslovnih objekata; pripremanja i praćenja radova na izgradnji, rekonstrukciji i adaptaciji objekata te koordiniranja sudionika tijekom izgradnje i rekonstrukcije; vođenja i ažuriranja dokumentacije o nekretninama i pokretninama; vođenja očevidnika nekretnina i očevidnika pokretnina (prijevoznih sredstava); poslove vezane uz korištenje i održavanje prijevoznih sredstava i opreme te operativne tehnike; poslove vezane uz zakup poslovnih prostora; energetske učinkovitosti, nadziranja uporabe opreme, oružja i operativne tehnike; planiranja nabave te dodjelu na uporabu operativne tehnike, oružja, streljiva, zaštitne opreme; organiziranja kontrole tehničke ispravnosti opreme i oružja; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; suradnje s nadležnim tijelima državne uprave; suradnje s područnim carinskim uredima u svezi s poslovima iz nadležnosti Službe.

U Službi za nabavu i upravljanje imovinom, ustrojavaju se:

5.3.1. Odjel za nabavu

5.3.2. Odjel za upravljanje imovinom.

5.3.1. Odjel za nabavu

Odjel za nabavu obavlja poslove nabavljanja robe, usluga i radova; izrade plana nabave i izmjena istog za tekuću kalendarsku godinu; pripremanja i provođenja postupaka nabave sukladno planu nabave i osiguranim proračunskim sredstvima u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama iz čije nadležnosti je predmet nabave; definiranja načina, procedura i predmeta nabave; provođenja postupaka oglašavanja postupaka javne nabave; pripremanja dokumentacije za nadmetanje na osnovi tehničkih specifikacija koje samostalno izrađuje, odnosno tehničkih specifikacija izrađenih i dostavljenih od drugih ustrojstvenih jedinica koje su nadležne za određeni predmet nabave; pripremanja ugovora i definiranje obvezno-pravnih odnosa te praćenja izvršenja ugovora; vođenja svih evidencija o postupcima nabave; suradnje i dostave podataka institucijama nadležnima za sustav javne nabave; pripremanja obrazloženja u odgovoru na žalbe i davanja očitovanja o činjeničnim navodima te o žalbenim zahtjevima za potrebe i po zahtjevu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave; prikupljanja ponuda za bagatelnu nabavu; naručivanje, zaprimanje i izdavanje nabavljene robe (poslovi ekonomata); izrade uputa vezanih uz poslove nabave; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; suradnje s područnim carinskim uredima u svezi s poslovima iz nadležnosti Odjela.

5.3.2. Odjel za upravljanje imovinom

Odjel za upravljanje imovinom obavlja poslove vezane uz izgradnju, rekonstrukciju i adaptaciju poslovnih objekata; poslove vezane uz pripremu projektnih zadataka i ustupanje izrade investicijsko-tehničke dokumentacije; pribavljanja svih potrebnih dozvola za izgradnju i rekonstrukciju poslovnih objekata; praćenja radova na izgradnji, rekonstrukciji i adaptaciji objekata te koordiniranja sudionika tijekom izgradnje i rekonstrukcije; vođenja i ažuriranja dokumentacije o nekretninama i pokretninama; vođenja očevidnika nekretnina i pokretnina (prijevoznih sredstava); pribavljanje suglasnosti nadležnog državnog tijela vezanih uz zakup poslovnih prostora; praćenje financijskih troškova prijevoznih sredstava i praćenje troškova opreme; provodi aktivnosti vezane uz davanje suglasnosti iz područja izgradnje i rekonstrukcije objekata; suradnje s ustrojstvenom jedinicom u ministarstvu nadležnom za aktivnosti u svezi s graničnim prijelazima; energetske učinkovitosti; provođenja obuke službenika za rukovanje opremom, oružjem i zaštitnim sredstvima te s izvorima ionizirajućeg zračenja, planiranja nabave, čuvanja i dodjele na uporabu operativne tehnike, oružja, streljiva, zaštitne opreme i drugih sredstava potrebnih ovlaštenim carinskim službenicima; brige o kontroli tehničke ispravnosti opreme i oružja te vođenja odgovarajuće evidencije; poduzimanja i predlaganja mjera za sigurnost ovlaštenih carinskih službenika i drugih osoba, odnosno imovine; sudjeluje u pripremi postupaka javne nabave glede izrade tehničke dokumentacije za nabavu roba, usluga i radova iz djelokruga rada Odjela; izrade uputa vezanih uz poslove upravljanja imovinom; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; suradnje s područnim carinskim uredima u svezi s poslovima iz nadležnosti Odjela.«.

Članak 46.

Članak 55. mijenja se i glasi:

»Sektor za carinski sustav i procedure obavlja poslove sustavnog praćenja provedbe propisa i sudjelovanja u pripremi stručnih podloga za donošenje propisa hrvatskog pravnog sustava kojima se izravno ili neizravno uređuju odnosi u carinskom sustavu; pripreme stručnih podloga za donošenje carinskih propisa iz djelokruga Ministarstva; sudjelovanja u pripremi stručnih podloga za donošenje propisa iz djelokruga drugih tijela koji se primjenjuju u carinskoj službi; pripreme nacrta uputa i drugih akata i mišljenja kojima se usmjerava i ujednačuje praksa carinske službe u provedbi carinskih i drugih propisa koji se primjenjuju u provedbi carinskih procedura; suradnje u pripremanju i provedbi mjera za unapređivanje djelotvornosti provedbe carinskih procedura; usklađenja sa standardima za provedbu carinskih procedura u carinskim službama država članica Europske unije; provedbe carinskih procedura te carinskih, upravnih i prekršajnih postupaka iz djelokruga Središnjeg ureda; iniciranja ili poduzimanja mjera za djelotvornu provedbu carinskih procedura u prekograničnom prometu robe i osoba; suradnje s drugim tijelima u poslovima iz svoga djelokruga; suradnje s drugim službama Središnjeg ureda i carinskim uredima u vezi s provedbom carinskih propisa i procedura te osposobljavanja carinskih službenika i drugih sudionika u provedbi carinskih procedura; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; obavlja poslove zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Sektora; izvješćivanja ravnatelja o svim pitanjima iz svoje nadležnosti.

U Sektoru za carinski sustav i procedure, ustrojavaju se:

6.1. Služba za carinski sustav

6.2. Služba za carinske procedure

6.3. Služba za provozni postupak i granične procedure.

6.1. Služba za carinski sustav

Služba za carinski sustav obavlja poslove sustavnog praćenja i sudjelovanja u pripremi stručnih podloga za donošenje propisa hrvatskog pravnog sustava kojima se uređuju odnosi u carinskom sustavu; praćenja primjene carinskih propisa te izrade nacrta uputa i drugih mjera za njihovu djelotvorniju provedbu; sudjelovanja u pripremi stručnih podloga propisa općega dijela hrvatskog pravnog sustava, posebice propisa o općem upravnom postupku, upravnim sporovima i prekršajnim postupcima u dijelu koji se odnosi na provedbu propisa carinskog sustava; sudjelovanja u pripremi stručnih podloga za donošenje propisa kojima se uređuje kretanje osoba i roba u dijelu koji provodi carinska služba, i to: opći porezni propisi, propisi o porezu na dodanu vrijednost, devizni propisi, trgovinski propisi, propisi o prekršajima u dijelu koji se odnosi na carinsko-pravne odnose, provedbe mjera gospodarske politike te politike carinske i izvancarinske zaštite; provedbe službenih radnji koje se odnose na primjenu EORI sustava; pripreme stručnih i provedbenih podloga za primjenu mjera iz obuhvata sigurnosnog koncepta u carinskim sustavima uključujući provedbu postupka odobravanja statusa ovlaštenog gospodarskog subjekta; pripreme nacrta uputa i drugih usmjeravajućih mjera za provedbu carinsko-poreznih, carinsko-sigurnosnih i drugih propisa iz djelokruga Carinske uprave te usklađivanja i ujednačavanja prakse pri njihovoj primjeni unutar carinske službe, provedba upravnih i drugih postupaka u djelokrugu Središnjeg ureda; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; obavlja poslove zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Službe.

U Službi za carinski sustav, ustrojavaju se:

6.1.1. Odjel za carinsko-porezni sustav

6.1.2. Odjel za carinsko-sigurnosni sustav.

6.1.1. Odjel za carinsko-porezni sustav

Odjel za carinsko-porezni sustav obavlja poslove sustavnog praćenja provedbe propisa i sudjelovanja u pripremi stručnih podloga za donošenje propisa hrvatskog pravnog sustava kojima se uređuju odnosi u carinsko-poreznom sustavu te prekogranični promet osoba i roba u dijelu koji provodi carinska služba, i to: opći porezni propisi, propisi o porezu na dodanu vrijednost, devizni propisi, trgovinski propisi, propisi o prekršajima iz područja uređenja carinsko-poreznih propisa; praćenja primjene carinskih propisa te izrade nacrta naputaka i drugih mjera za njihovu djelotvorniju provedbu; praćenja provedbe mjera gospodarske politike te politike carinske i izvancarinske zaštite; izrade stručnih podloga za donošenje mjera za njihovu provedbu u dijelu koji se odnosi na područje carinskog sustava; poslovi provedbe upravnih, poreznih i drugih postupaka u djelokrugu Središnjeg ureda; pripreme nacrta uputa i drugih usmjeravajućih mjera za provedbu carinsko-poreznih i drugih propisa iz djelokruga Carinske uprave; usklađivanja i ujednačavanja prakse pri njihovoj primjeni unutar carinske službe te koordinacije i stručne pomoći pri provedbi carinsko-poreznih postupaka iz djelokruga carinskih ureda; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; obavlja poslove zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Odjela; suradnje u postupcima osposobljavanja carinskih službenika i drugih sudionika u provedbi carinskih postupaka i postupanja.

6.1.2. Odjel za carinsko-sigurnosni sustav

Odjel za carinsko-sigurnosni sustav obavlja poslove sustavnog praćenja provedbe propisa i sudjelovanja u pripremi stručnih podloga za donošenje propisa hrvatskog pravnog sustava, specifično u segmentu primjene sigurnosnih mjera te izrade nacrta uputa i drugih mjera za njihovu djelotvorniju provedbu iz djelokruga Carinske uprave; sudjelovanja u pripremi stručnih podloga za donošenje propisa kojima se uređuje prekogranični promet osoba i roba u dijelu koji provodi carinska služba i mjera iz segmenta primjene sigurnosnog koncepta u području prekograničnog kretanja osoba i roba, i to: sanitarni, veterinarski i fitosanitarni propisi, propisi o zaštiti okoliša, zaštititi sigurnosti i zdravlja ljudi općenito, zaštiti nacionalnog blaga povijesne, umjetničke ili arheološke vrijednosti, propisi o prekršajima iz područja uređenja carinsko-sigurnosnih propisa; provedbe službenih radnji koje se odnose na primjenu EORI sustava; pripreme stručnih i provedbenih podloga za primjenu mjera iz obuhvata sigurnosnog koncepta u carinskim sustavima uključujući provedbu postupka odobravanja statusa ovlaštenog gospodarskog subjekta; usklađivanja i ujednačavanja prakse pri njihovoj primjeni unutar carinske službe te koordinacije i stručne pomoći pri provedbi carinsko-sigurnosnih postupaka iz djelokruga carinskih ureda; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; obavlja poslove zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Odjela; suradnje u postupcima osposobljavanja carinskih službenika i drugih sudionika u provedbi carinskih postupaka i postupanja.

6.2. Služba za carinske procedure

Služba za carinske procedure obavlja poslove sustavnog praćenja i sudjelovanja u pripremi stručnih podloga za donošenje propisa hrvatskog pravnog sustava kojima se uređuju carinske procedure; pripreme nacrta uputa, drugih usmjeravajućih akata i mišljenja vezanih uz provedbu carinskih procedura; provedbe upravnih postupaka iz djelokruga Središnjeg ureda u dijelu kojim se uređuju carinske procedure; izrade nacrta mišljenja i drugih pojedinačnih akata o provedbi propisa u dijelu koji se odnosi na carinska oslobođenja i provedbu carinskih procedura; praćenja propisa izvancarinskog sustava kojima se uređuje prekogranični promet robe i osoba i to: opći porezni propisi, propisi o porezu na dodanu vrijednost, devizni propisi, trgovinski propisi, sanitarni, veterinarski, fitosanitarni i drugi propisi koji uređuju posebne oblike nadzora robe pri uvozu ili izvozu i općenito u provedbi carinskih procedura, te stručne pomoći, savjetovanja, izvješćivanja i pripreme nacrta uputa, drugih usmjeravajućih akata i mišljenja za primjenu tih propisa u provedbi carinskih procedura; obavljanja upravnog nadzora, koordinacije i pružanja stručne pomoći pri provedbi carinskih procedura u djelokrugu carinskih ureda; suradnje s otpremnicima i drugim sudionicima u provedbi carinskih procedura, uključujući i sudjelovanje u djelatnostima vezanima uz njihovo stručno usavršavanje; provedbe stručnog usavršavanja carinskih službenika; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; obavlja poslove zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Službe.

U Službi za carinske procedure, ustrojavaju se:

6.2.1. Odjel za provedbu carinskih procedura

6.2.2. Odjel za pojednostavnjenja

6.2.3. Odjel za carinsko-upravni i prekršajni postupak.

6.2.1. Odjel za provedbu carinskih procedura

Odjel za provedbu carinskih procedura obavlja poslove koordinacije i stručne pomoći te upravnog nadzora u dijelu koji se odnosi na provedbu carinskih procedura u djelokrugu carinskih ureda; sudjelovanja u pripremi stručnih podloga za djelotvornu i ujednačenu primjenu propisa koji uređuju carinski dopuštena postupanja ili uporabu robe u praksi carinske službe; suradnje s otpremnicima i drugim sudionicima u provedbi carinskih procedura, uključujući i sudjelovanje u djelatnostima vezanima uz njihovo stručno usavršavanje; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; obavlja poslove zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Odjela; stručnog usavršavanja carinskih službenika vezano uz provedbu carinskih procedura.

6.2.2. Odjel za pojednostavnjenja

Odjel za pojednostavnjenja obavlja poslove sudjelovanja u pripremi stručnih podloga za donošenje propisa u području pojednostavnjenja carinskih procedura, carinskih formalnosti i postupaka; pripreme nacrta uputa, drugih usmjeravajućih akata i mišljenja vezanih uz provedbu pojednostavnjenih postupaka deklariranja, posebnih pojednostavnjenih postupaka za provozni postupak i drugih carinskih postupaka, te drugih pojednostavnjenja; sustavnog praćenja propisa pravnog sustava Europske unije u području pojednostavnjenja carinskih procedura i drugih pojednostavnjenja koje proizlaze iz propisa carinskog sustava; praćenja postupaka za njihovo donošenje i mjera za njihovu provedbu; provedbe upravnih postupaka u djelokrugu Središnjeg ureda u dijelu koji se odnosi na odobravanje pojednostavnjenja te statusa koji omogućavaju primjenu sustava pojednostavnjenja u provedbi carinskih procedura i formalnosti; vođenja evidencija o odobrenim pojednostavnjenjima; suradnje s državnim i javnopravnim tijelima te gospodarskim subjektima i zainteresiranom javnošću u vezi s odobravanjem pojednostavnjenja i provedbom instituta carinskog prava koje predviđaju pojednostavnjenja; provedbe upravnog nadzora, koordinacije i stručne pomoći pri provedbi pojednostavnjenih postupaka iz djelokruga carinskih ureda; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; obavlja poslove zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Odjela; suradnje u postupcima osposobljavanja carinskih službenika i drugih sudionika u provedbi pojednostavnjenih postupaka.

6.2.3. Odjel za carinsko-upravni i prekršajni postupak

Odjel za carinsko-upravni i prekršajni postupak obavlja poslove provedbe upravnih postupaka iz djelokruga Središnjeg ureda, posebno u dijelu koji se odnosi na ostvarivanje carinskih oslobođenja; stručne poslove u vezi s obavljanjem otpremničke djelatnosti u dijelu koji se odnosi na provedbu carinskih procedura; vođenja propisanih evidencija i provedbu upravnog nadzora otpremničkih tvrtki u dijelu koji se odnosi na uvjete za provedbu carinskih procedura kao i na uvjete za obavljanje otpremničke djelatnosti; donošenja upravnih akata u vezi s poslovanjem ovlaštenih carinskih otpremnika i zastupnika; sudjelovanja u pripremi stručnih podloga za djelotvornu i ujednačenu primjenu propisa o upravnom, poreznom i prekršajnom postupku u praksi carinske službe; praćenja propisa koji se primjenjuju u carinsko-upravnom i prekršajnom postupku te davanja uputa i tumačenja za njihovu pravilnu primjenu; pripreme mišljenja na nacrte prijedloga zakona te mišljenja i suglasnosti na podzakonske propise drugih tijela državne uprave; suradnje s pravosudnim i državnim tijelima vezano uz provedbu carinsko-upravnog i carinsko-prekršajnog postupka; praćenja i proučavanja sudske prakse; pružanja pravne pomoći ustrojstvenim jedinicama carinskih ureda; usklađivanja rada carinskih ureda u provedbi postupaka prodaje oduzete ili u korist države ustupljene robe; stručnog praćenja i administrativne podrške za državno tijelo ovlašteno za besplatnu dodjelu oduzete ili u korist države ustupljene robe; donošenja prekršajnih rješenja iz područja propisa carinskog i trošarinskog sustava, propisa o posebnim porezima; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; izrade izvješća i davanja informacija iz djelokruga rada Odjela; obavlja poslove zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Odjela.

6.3. Služba za provozni postupak i granične procedure

Služba za provozni postupak i granične procedure obavlja poslove sustavnog praćenja provedbe carinskih propisa u dijelu koji uređuje kretanje roba, postupak provoza i graničnih procedura, prekogranično kretanje roba i putnika i njihova utjecaja na odvijanje carinskih procedura te utjecaja na slobodno kretanje roba i putnika; sustavnog praćenja propisa izvan carinskog sustava koji imaju utjecaja na carinske procedure; sudjelovanja u pripremi stručnih podloga za donošenje propisa carinskog sustava u području provoza te stručnih podloga kojima se propisuju carinske procedure u vezi s prekograničnim kretanjem i prijevozom robe; sudjelovanja u pripremi stručnih podloga i mišljenja u svezi s donošenjem propisa izvan carinskog sustava kojima se regulira kretanje robe preko graničnih prijelaza, a imaju posljedice na carinske procedure ili provozni postupak (sanitarni, veterinarski i fitosanitarni propisi, propisi o zaštiti okoliša, zaštiti sigurnosti i zdravlja ljudi općenito, zaštiti kulturnih dobara); koordinacije i stručne pomoći u provedbi graničnih procedura; suradnje s drugim službama na graničnim prijelazima; sustavnog praćenja provedbe carinskih propisa specifično u segmentu primjene sigurnosnih mjera u području provoza; izdavanja usmjeravajućih akata i mišljenja te određivanja potrebnih mjera u izvanrednim situacijama; poslove vezane uz pravilno izvođenje te pravodobno i pravilno okončanje provoznih i izvoznih postupaka; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; obavlja poslove zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Službe; osposobljavanja carinskih službenika i drugih sudionika u provedbi provoznih postupaka i graničnih procedura.

U Službi za provozni postupak i granične procedure, ustrojavaju se:

6.3.1. Odjel za provozni postupak i granične procedure

6.3.2. Odjel za potrage i zaključenje postupaka.

6.3.1. Odjel za provozni postupak i granične procedure

Odjel za provozni postupak i granične procedure provodi operativne aktivnosti vezane za sustavno praćenje provedbe carinskih propisa u dijelu koji uređuje kretanje roba, odnosno postupak provoza i graničnih procedura; sustavno praćenje provedbe propisa kojima je uređeno prekogranično kretanje roba i putnika i njihova utjecaja na nesmetano odvijanje carinskih procedura i međunarodnog robnog i putničkog prometa u cestovnom, željezničkom, zračnom, pomorskom i riječnom prometu te utjecaja na slobodno kretanje roba i putnika; sustavno praćenje propisa izvan carinskog sustava kojima se uređuje kretanje roba i putnika preko graničnih prijelaza; sudjelovanje u pripremi stručnih podloga za donošenje propisa carinskog sustava u dijelu kojim se uređuju postupci provoza te stručnih podloga kojima se propisuju carinske procedure u vezi s prekograničnim kretanjem i prijevozom robe; sudjelovanje u pripremi stručnih podloga i mišljenja u svezi s donošenjem propisa izvan carinskog sustava kojima se regulira kretanje robe preko graničnih prijelaza; praćenje i provedbu propisa Europske unije i međunarodnih konvencija vezanih za slobodno kretanje robe i postupak provoza; sudjelovanje u radu stručnih tijela Europske komisije i pripremi stručnih podloga za izmjene propisa u području provoza; sudjelovanje u radu stručnih tijela Carinske konvencije o međunarodnom prijevozu robe pod okriljem karneta TIR te u izradi stručnih akata kojima se osigurava ispravna primjena Konvencije TIR, koordinacije i stručne pomoći u provedbi graničnih procedura; praćenje prekograničnog prometa, protočnosti graničnih prijelaza, standarda protočnosti i upravljanja prijelazima; suradnje s drugim službama na graničnim prijelazima; sustavno praćenja provedbe carinskih propisa specifično u segmentu primjene sigurnosnih mjera u području provoza; izdavanje usmjeravajućih akata i mišljenja te određivanja potrebnih mjera u izvanrednim situacijama; sudjelovanje u izradi periodičkih planova i izvješća; osposobljavanja carinskih službenika i drugih sudionika u provedbi provoznih postupaka i graničnih procedura; prati i proučava sudsku praksu u postupku provoza te izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga rada Odjela.

6.3.2. Odjel za potrage i zaključenje postupaka

Odjel za potrage i zaključenje postupaka skrbi o pravodobnom i pravilnom zaključenju provoznih postupaka započetih u našoj zemlji te prikuplja i arhivira dokumente kojima se dokazuje ispravan završetak tih provoznih postupaka, provodi aktivnosti vezane uz pokretanje postupaka potraga u svezi s provoznim postupcima i njihovu zaključenju u slučaju da postupci nisu završeni u propisanim rokovima; obavlja razmjenu svih carinskih i drugih isprava koje se tiču zajedničkog provoznog postupka i provoznog postupka Zajednice sa zemljama Europske unije i zemljama EFTA-e, vezano uz izvođenje provoznih postupaka što uključuje razmjenu potvrda o ispravnom završetku provoznih postupaka s drugim zemljama članicama (JCD, TIR, ATA, Obrazac 302 i dr.) u slučajevima redovite procedure i rezervnog postupka, razmjenu svih isprava i propisanih elektroničkih poruka vezanih uz postupak potrage, postupak utvrđivanja nadležnosti za naplatu duga, nastanka duga, utvrđivanje dužnika i naplatu duga te zaključenje postupka; provjerava vjerodostojnost primljenih i poslanih pismenih dokaza o završetku postupaka u smislu njihove tehničke ispravnosti, inicira provjere primljenih dokaza u slučaju sumnje u nepravilnost ili krivotvorenje potvrde o završetku provoznog postupka; provodi ostale provjere povezane s analizom rizika, za provoze započete u standardnom (NCTS) i rezervnom postupku, za postupke okončanja provoza provedenih uporabom rezervnog postupka i NCTS sustava; Odjel je nadležan za vođenje upravnog postupka naplate duga nastalog u postupcima provoza te za propisane mjere suradnje sa zemljama Europske unije i EFTA-e u postupku utvrđivanja nadležnosti za naplatu duga; provedbu aktivnosti u svezi s utvrđivanjem nastanka duga, mjesta nastanka duga, nadležnosti za naplatu i naplatom carinskog duga; izrađuje rješenja u postupku obračuna i naplate duga, knjiži utvrđeni dug te upućuje izvršna rješenja donesena u postupku obračuna i naplate duga na izvršenje nadležnom područnom carinskom uredu zaključuje postupke provoza nakon provedenog postupka obračuna i naplate carinskog duga; pokreće prekršajne postupke; izrađuje godišnji plan kontrola uporabe pojednostavnjenog postupka provoza u prijevozu robe željeznicom, vrši stalnu kontrolu provođenja pojednostavnjenih provoznih postupaka u željezničkom prometu u segmentima uvoza, izvoza, provoza i unutarnjeg prometa, prebacuje podatke sa servera željezničkog prijevoznika u carinsku bazu podataka i pretraživanje istih po pojedinim kriterijima po potrebi, poduzima povremene ciljane akcije provjere ispravnog okončanja provoznih postupaka u Središnjem obračunskom mjestu željezničkog prijevoznika, rješava po zapisnicima o očevidu, zaprima obavijesti i odlučivanje o pretovaru robe i surađuje s drugim tijelima Carinske uprave po zahtjevu nadležnih tijela; sudjeluje u izradi periodičkih planova i izvješća; prati sve propise koji se primjenjuju u provoznim postupcima Zajednice; prati i proučava sudsku praksu u postupku provoza; Odjel za potrage i zaključenje postupaka skrbi o pravodobnom i pravilnom okončanju izvoznih postupaka započetih u našoj zemlji te o pravodobnom pokretanju postupka potrage i zaključenja tih postupaka, prikuplja i arhivira dokumente kojima se dokazuje ispravan završetak tih izvoznih postupaka, vrši procjenu i provjeru dostavljenih dokaza za zaključenje izvoznih postupaka te zaključuje izvozne postupke temeljem prikupljenih i provjerenih dokaza, provodi sve radnje vezane za provjeru ispravnog završetka izvoznih postupaka započetih u drugim državama članicama pri čemu koordinira aktivnosti vezane za to s izlaznim carinskim uredima, obavlja razmjenu svih carinskih isprava, dopisa i propisanih elektronskih poruka koji se tiču izvoznog postupka i postupka potrage s carinskim administracijama drugih zemalja članica u slučajevima standardnog i rezervnog postupka, sudjeluje u aktivnostima vezanim uz zaključenje izvoznih postupaka započetih u Republici Hrvatskoj u rezervnom postupku uz uporabu JCD ili drugih propisanih isprava te obavlja razmjenu drugih isprava korištenih u postupcima privremenog izvoza i privremenog uvoza (kuponi karneta ATA) s carinskim administracijama zemalja članica Europske unije.«.

Članak 47.

Članak 56. mijenja se i glasi:

»Sektor za trošarine i posebne poreze obavlja poslove izrade stručnih podloga za donošenje zakonskih i podzakonskih propisa o trošarinama i posebnim porezima; izrade naputaka, uputa, tumačenja i drugih akata kojima se usmjerava i ujednačuje praksa u provedbi propisa o trošarinama i posebnim porezima te provedbi drugih propisa vezanih uz područje djelokruga rada Sektora; davanja mišljenja o provedbi propisa o trošarinama i posebnim porezima u pojedinačnim predmetima drugim tijelima državne uprave i područnim carinskim uredima; pružanja stručne pomoći područnim carinskim uredima radi osiguravanja jedinstvenog postupanja; praćenja smjernica proračunske porezne politike; sustavnog praćenja propisa o trošarinama iz djelokruga Europske unije; usklađivanja hrvatskih propisa o trošarinama i posebnim porezima s odnosnim propisima Europske unije; sudjelovanja u aktivnostima radnih tijela Europske komisije u području trošarina i posebnih poreza; poslove provedbe upravnog postupka iz područja djelokruga rada Sektora; razmjene informacija vezanih uz kretanje trošarinskih proizvoda s državama članicama i Europskom komisijom posredstvom Trošarinskog ureda za vezu te razmjene podataka iz SEED baze podataka s drugim državama članicama i Europskom komisijom; suradnje s drugim nadležnim tijelima, drugim sektorima Središnjeg ureda i područnim carinskim uredima u poslovima vezanim uz područje djelokruga rada Sektora; educiranja carinskih službenika i gospodarskih subjekata o primjeni propisa o trošarinama i posebnim porezima; pripreme informacija za objavu u javnim medijima i interno; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; izvješćivanja ravnatelja o svim pitanjima iz svoje nadležnosti.

U Sektoru za trošarine i posebne poreze, ustrojavaju se:

7.1. Služba za duhanske prerađevine i alkohol

7.2. Služba za energente i električnu energiju

7.3. Služba – Trošarinski ured za vezu

7.4. Služba za posebne poreze.

7.1. Služba za duhanske prerađevine i alkohol

Služba za duhanske prerađevine i alkohol obavlja poslove sustavnog praćenja pravilne provedbe propisa o oporezivanju duhanskih prerađevina i alkohola trošarinama; davanja inicijative te izrade stručnih podloga za donošenje propisa o trošarinama; izrade naputaka, uputa, tumačenja i drugih akata kojima se usmjerava i ujednačuje praksa u provedbi općih i zajedničkih odredaba primjenjivih na duhanske prerađevine i alkohol; pružanja stručne pomoći područnim carinskim uredima i drugim tijelima državne uprave radi osiguravanja jedinstvenog postupanja u provedbi odredaba primjenjivih na duhanske prerađevine i alkohol; provedbe upravnog postupka u području svog djelokruga rada; praćenja smjernica proračunske porezne politike; sustavnog praćenja propisa o trošarinama iz djelokruga Europske unije; usklađivanja hrvatskih propisa o trošarinama s odnosnim propisima Europske unije; sudjelovanja u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije vezanim uz djelokrug rada Službe; sudjelovanja na savjetovanjima i stručnim sastancima vezanim uz teme iz djelokruga rada Službe; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; pripreme informacija za objavu u javnim medijima i interno; educiranja carinskih službenika i gospodarskih subjekata o primjeni trošarinskih propisa.

U Službi za duhanske prerađevine i alkohol, ustrojavaju se:

7.1.1. Odjel za duhanske prerađevine

7.1.2. Odjel za alkohol.

7.1.1. Odjel za duhanske prerađevine

Odjel za duhanske prerađevine obavlja poslove sustavnog praćenja pravilne provedbe propisa o oporezivanju duhanskih prerađevina trošarinom; davanja inicijative i suradnje pri izradi stručnih podloga za donošenje propisa o trošarinama; davanja mišljenja o provedbi propisa o trošarinama u pojedinačnim predmetima u dijelu oporezivanja duhanskih prerađevina drugim tijelima državne uprave i područnim carinskim uredima; pružanja stručne pomoći područnim carinskim uredima radi osiguravanja jedinstvenog postupanja u provedbi odredaba primjenjivih na oporezivanje duhanskih prerađevina; suradnje s drugim tijelima u poslovima iz svoga djelokruga; provedbe upravnog postupka u području djelokruga rada; praćenja smjernica proračunske porezne politike; sudjelovanja na savjetovanjima i stručnim sastancima vezanim uz teme iz djelokruga rada Odjela; izrade analiza potrebnih za praćenje visine trošarina na duhanske prerađevine; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; dostavljanje redovitih periodičkih izvješća i traženih podataka iz područja trošarina na duhanske prerađevine tijelima Europske komisije sukladno odredbama europskih direktiva; sudjelovanja u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije vezano uz djelokrug rada Odjela; pripreme informacija za objavu u javnim medijima i interno; educiranja carinskih službenika i gospodarskih subjekata o primjeni trošarinskih propisa.

7.1.2. Odjel za alkohol

Odjel za alkohol obavlja poslove sustavnog praćenja pravilne provedbe propisa o oporezivanju alkohola i alkoholnih pića trošarinom; davanja inicijative i suradnje pri izradi stručnih podloga za donošenje propisa o trošarinama; davanja mišljenja o provedbi propisa o trošarinama u pojedinačnim predmetima u dijelu oporezivanja alkohola i alkoholnih pića drugim tijelima državne uprave i područnim carinskim uredima; pružanja stručne pomoći područnim carinskim uredima radi osiguravanja jedinstvenog postupanja u provedbi odredaba primjenjivih na oporezivanje alkohola i alkoholnih pića; suradnje s drugim tijelima u poslovima iz svog djelokruga; praćenja smjernica proračunske porezne politike; sudjelovanja na savjetovanjima i stručnim sastancima vezanim uz teme iz djelokruga rada Odjela; izrade količinskih izvješća za alkohol i alkoholna pića; izrade analiza potrebnih za praćenje visine trošarina na alkohol i alkoholna pića; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; dostavljanje redovitih periodičkih izvješća i traženih podataka iz područja trošarina na alkohol i alkoholna pića tijelima Europske komisije sukladno odredbama europskih direktiva; sudjelovanja u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije vezano uz djelokrug rada Odjela; pripreme informacija za objavu u javnim medijima i interno; educiranja carinskih službenika i gospodarskih subjekata o primjeni trošarinskih propisa.

7.2. Služba za energente i električnu energiju

Služba za energente i električnu energiju obavlja poslove sustavnog praćenja pravilne provedbe propisa o oporezivanju energenata i električne energije trošarinama; davanja inicijative te izrade stručnih podloga za donošenje propisa o trošarinama; izrade naputaka, uputa, tumačenja i drugih akata kojima se usmjerava i ujednačuje praksa u provedbi općih i zajedničkih odredaba primjenjivih na energente i električnu energiju; pružanja stručne pomoći područnim carinskim uredima i drugim tijelima državne uprave radi osiguravanja jedinstvenog postupanja u provedbi odredaba primjenjivih na energente i električnu energiju; provedbe upravnog postupka u području svog djelokruga rada; praćenja smjernica proračunske porezne politike; sustavnog praćenja propisa o trošarinama iz djelokruga Europske unije; usklađivanja hrvatskih propisa o trošarinama s odnosnim propisima Europske unije; sudjelovanja u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije vezano uz djelokrug rada Službe; sudjelovanja na savjetovanjima i stručnim sastancima vezanim uz teme iz djelokruga rada Službe; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; pripreme informacija za objavu u javnim medijima i interno; educiranja carinskih službenika i gospodarskih subjekata o primjeni trošarinskih propisa.

U Službi za energente i električnu energiju, ustrojavaju se:

7.2.1. Odjel za energente

7.2.2. Odjel za električnu energiju, prirodni plin i kruta goriva.

7.2.1. Odjel za energente

Odjel za energente obavlja poslove sustavnog praćenja pravilne provedbe propisa o oporezivanju energenata trošarinom; davanja inicijative i suradnje pri izradi stručnih podloga za donošenje propisa o trošarinama; davanja mišljenja o provedbi propisa o trošarinama u pojedinačnim predmetima u dijelu oporezivanja energenata drugim tijelima državne uprave i područnim carinskim uredima; pružanja stručne pomoći područnim carinskim uredima radi osiguravanja jedinstvenog postupanja u provedbi odredaba primjenjivih na oporezivanje energenata; suradnje s drugim tijelima u poslovima iz svog djelokruga; praćenja smjernica proračunske porezne politike; sudjelovanja na savjetovanjima i stručnim sastancima vezanim uz teme iz djelokruga rada Odjela; izrade analiza količinskih izvješća za energente; izrade analiza potrebnih za praćenje visina trošarine na energente; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; dostavljanje redovitih periodičkih izvješća i traženih podataka iz područja trošarina na energente tijelima Europske komisije sukladno odredbama europskih direktiva; sudjelovanja u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije vezano uz djelokrug rada Odjela; pripreme informacija za objavu u javnim medijima i interno; educiranja carinskih službenika i gospodarskih subjekata o primjeni trošarinskih propisa.

7.2.2. Odjel za električnu energiju, prirodni plin i kruta goriva

Odjel za električnu energiju, prirodni plin i kruta goriva obavlja poslove sustavnog praćenja pravilne provedbe propisa o oporezivanju električne energije, prirodnog plina i krutih goriva trošarinom; davanja inicijative i suradnje pri izradi stručnih podloga za donošenje propisa o trošarinama; davanja mišljenja o provedbi propisa o trošarinama u pojedinačnim predmetima u dijelu oporezivanja električne energije, prirodnog plina i krutih goriva drugim tijelima državne uprave i područnim carinskim uredima; pružanja stručne pomoći područnim carinskim uredima radi osiguravanja jedinstvenog postupanja u provedbi odredaba primjenjivih na oporezivanje električne energije, prirodnog plina i krutih goriva; suradnje s drugim tijelima u poslovima iz svog djelokruga; praćenja smjernica proračunske porezne politike; sudjelovanja na savjetovanjima i stručnim sastancima vezanim uz teme iz djelokruga rada Odjela; izrade analiza količinskih izvješća za električnu energiju, prirodni plin i kruta goriva; izrade analiza potrebnih za praćenje visina trošarine na električnu energiju, prirodni plin i kruta goriva; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; dostavljanje redovitih periodičkih izvješća i traženih podataka iz područja trošarina na električnu energiju, prirodni plin i kruta goriva tijelima Europske komisije sukladno odredbama europskih direktiva; sudjelovanja u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije vezano uz djelokrug rada Odjela; pripreme informacija za objavu u javnim medijima i interno; educiranja carinskih službenika i gospodarskih subjekata o primjeni trošarinskih propisa.

7.3. Služba – Trošarinski ured za vezu

Služba – Trošarinski ured za vezu obavlja poslove sustavnog praćenja pravilne provedbe propisa o oporezivanju trošarinama čija je primjena od utjecaja na praćenje kretanja trošarinskih proizvoda; davanja inicijative i suradnje pri izradi stručnih podloga za donošenje propisa o trošarinama u dijelu kretanja trošarinskih proizvoda; sudjelovanja u izradi usmjeravajućih akata kojima se uređuje provedba odredaba o kretanju trošarinskih proizvoda; davanja mišljenja vezanih uz kretanje trošarinskih proizvoda; pružanja stručne pomoći područnim carinskim uredima radi osiguravanja jedinstvenog postupanja u provedbi odredaba primjenjivih na kretanje trošarinskih proizvoda; suradnje s drugim tijelima u poslovima iz svog djelokruga; razmjene informacija vezanih uz kretanje trošarinskih proizvoda te razmjene podataka iz SEED baze podataka s drugim državama članicama i Europskom komisijom; nadzora i kontrole odlaznih i dolaznih MVS zahtjeva (verifikacija kretanja trošarinske robe); primanja i slanja EWSE poruka (poruke ranog upozoravanja); rješavanja o zahtjevima iz drugih država članica upućenih putem njihovih Trošarinskih ureda za vezu te obrada i prosljeđivanje zahtjeva koji se upućuju u druge države članice posredstvom nacionalnog Trošarinskog ureda za vezu; nadzora pravovremenosti rješavanja pitanja razmjene podataka s drugim državama članicama; nadzora ispravnosti unesenih podataka u SEED bazu podataka; izrade izvještaja sukladno zahtjevima Europske komisije; poduzima radnje »ručnog zatvaranja« kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine putem EMCS sustava u izuzetnim situacijama na temelju procjene svakog pojedinačnog slučaja; sudjelovanja na savjetovanjima i stručnim sastancima vezanim uz teme iz djelokruga rada Službe; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; sudjelovanja u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije vezano uz djelokrug rada Službe; pripreme informacija za objavu u javnim medijima i interno; educiranja carinskih službenika i gospodarskih subjekata o primjeni trošarinskih propisa vezanih uz kretanje trošarinskih proizvoda.

7.4. Služba za posebne poreze

Služba za posebne poreze obavlja poslove izrade propisa u vezi s oporezivanjem posebnim porezima, sustavnog i svestranog praćenja njihove provedbe i predlaganja novih zakonodavnih rješenja; izrade naputaka, uputa, tumačenja i drugih akata kojima se usmjerava i ujednačava praksa u provedbi propisa o posebnim porezima; davanja mišljenja o provedbi propisa o posebnim porezima u pojedinačnim predmetima; pružanja stručne pomoći područnim carinskim uredima radi osiguravanja jedinstvenog postupanja; praćenja i analize proračunskih prihoda s osnove posebnih poreza; praćenja i analize pravne stečevine Europske unije i prakse država članica u području oporezivanja motornih vozila, kave, bezalkoholnih pića i drugih predmeta oporezivanja; sudjelovanja u radu tijela Europske komisije; suradnje s drugim državnim tijelima, sektorima Središnjeg ureda i područnim carinskim uredima u poslovima vezanim uz područje posebnih poreza; sudjelovanja u izradi planova i izvješća; educiranja carinskih službenika i gospodarskih subjekata o primjeni propisa o posebnim porezima; komunikacije s građanima i gospodarskim subjektima u vezi s oporezivanjem posebnim porezima; pripreme informacija za objavu u javnim medijima i interno.«.

Članak 48.

Članak 57. mijenja se i glasi:

»Sektor za carinsku tarifu, vrijednost i podrijetlo obavlja poslove sudjelovanja u radnim tijelima Svjetske carinske organizacije i Europske komisije te drugim međunarodnim aktivnostima; pripreme stajališta i zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije; praćenja tarifnih propisa Europske unije, uključujući mjere zajedničke agrarne i trgovinske politike i propisa vezanih uz razvrstavanje robe; praćenja propisa o utvrđivanju carinske vrijednosti kao i međunarodnih ugovora o slobodnoj trgovini i propisa o povlaštenom i nepovlaštenom podrijetlu robe; pripreme propisa, davanja tumačenja, donošenja naputaka, uputa i drugih informacija kojima se propisuju postupci ili ujednačuje praksa carinskih ureda; suradnje s drugim ministarstvima i tijelima državne uprave, kao i drugim ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave pri izradi, donošenju i provedbi nacionalnih propisa u dijelu u kojem se odnose na djelokrug rada Sektora; donošenja obvezujućih mišljenja, konačnih odluka, drugih mišljenja i stručnih podloga o primjeni zajedničke carinske tarife, razvrstavanju robe, primjeni preferencijala, podrijetlu robe i carinskoj vrijednosti te vodi upravni postupak u prvom stupnju; poslovnog održavanja nacionalnih ITMS aplikacija, upravljanja TARIC-om, carinskim kvotama, nadzornim podacima, otiscima žigova ili pečata te podacima o odobrenjima za unutarnju proizvodnju; upravljanja, koordinacije i praćenja prakse rada carinskih ureda iz svog djelokruga rada, usmjeravanja i koordiniranja rada područnih ustrojstvenih jedinica za provedbu tarifnih mjera, u cilju zakonitog i jednoobraznog postupanja; praćenja i analize kretanja vrijednosti selektiranih roba; upravljanja poslovnim procesom provjera dokaza o podrijetlu robe i provjera vjerodostojnosti carinske vrijednosti; suradnje s drugim ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave te pružanja stručne pomoći carinskim službenicima i gospodarstvenicima; razrade plana obuke, pripreme stručnih materijala i provedbe obuke carinskih službenika.

U Sektoru za carinsku tarifu, vrijednost i podrijetlo, ustrojavaju se:

8.1. Služba za carinsku tarifu

8.2. Služba za carinsku vrijednost i podrijetlo.

8.1. Služba za carinsku tarifu

Služba za carinsku tarifu obavlja poslove sudjelovanja u radnim tijelima Svjetske carinske organizacije i Europske komisije te drugim međunarodnim aktivnostima; pripreme stajališta i zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije; praćenja tarifnih propisa Europske unije, uključujući mjere zajedničke agrarne i trgovinske politike i propisa vezanih uz razvrstavanje robe; pripreme propisa, davanja tumačenja, donošenja naputaka, uputa i drugih informacija kojima se propisuju postupci ili ujednačuje praksa carinskih ureda; suradnje s drugim ministarstvima i tijelima državne uprave, kao i drugim ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave pri izradi, donošenju i provedbi nacionalnih propisa u dijelu u kojem se odnose na djelokrug rada Službe; donošenja obvezujućih mišljenja, konačnih odluka, drugih mišljenja i stručnih podloga o primjeni zajedničke carinske tarife i razvrstavanju robe; praćenja razvoja ITMS sustava na razini Europske unije i poslovnog održavanja nacionalnih ITMS aplikacija; upravljanja TARIC-om, carinskim kvotama, nadzornim podacima, otiscima žigova ili pečata te podacima o odobrenjima za unutarnju proizvodnju; upravljanja, koordinacije i praćenja prakse rada carinskih ureda iz svog djelokruga rada, usmjeravanja i koordiniranja rada područnih ustrojstvenih jedinica za provedbu tarifnih mjera, u cilju zakonitog i jednoobraznog postupanja; suradnje s drugim ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave te pružanja stručne pomoći carinskim službenicima i gospodarstvenicima; razrade plana obuke, pripreme stručnih materijala i provedbe obuke carinskih službenika.

U Službi za carinsku tarifu, ustrojavaju se:

8.1.1. Odjel za carinsku tarifu

8.1.2. Odjel za TARIC i kvote

8.1.3. Odjel za zajedničku agrarnu i trgovinsku politiku.

8.1.1. Odjel za carinsku tarifu

Odjel za carinsku tarifu obavlja poslove sudjelovanja u radnim tijelima Svjetske carinske organizacije, Europske komisije i drugih međunarodnih organizacija; sudjelovanja u drugim međunarodnim aktivnostima; zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Odjela; suradnje s ministarstvima, drugim tijelima državne uprave i drugim ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave u pripremi stajališta za potrebe zastupanja Republike Hrvatske u radu tih tijela; praćenja i preuzimanja međunarodnih konvencija i propisa Europske unije i drugih dokumenata Svjetske carinske organizacije i Europske unije vezanih uz carinsku tarifu; pripreme i održavanja hrvatske jezične verzije tih propisa i dokumenata; pripreme propisa, davanja tumačenja, donošenja naputaka, uputa i drugih informacija kojima se propisuju postupci ili ujednačuje praksa carinskih ureda u području primjene carinske tarife i razvrstavanja robe; suradnje s drugim ministarstvima i tijelima državne uprave, kao i drugim ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave pri izradi i donošenju nacionalnih tarifnih propisa i propisa iz područja zabrana i ograničenja; sudjelovanja u radu radnih tijela za pripremu i provedbu tih propisa; donošenja obvezujućih mišljenja o razvrstavanju robe i vođenja upravnog postupka vezano uz ista; donošenja konačnih odluka, drugih mišljenja i stručnih podloga o primjeni carinske tarife i razvrstavanju robe u nomenklaturu Harmoniziranog sustava, Kombiniranu nomenklaturu, TARIC i druge nomenklature koje su u potpunosti ili djelomično bazirane na Kombiniranoj nomenklaturi ili kojima se uvode daljnje podjele za potrebe provedbe specifičnih mjera u trgovini s trećim zemljama; suradnje s ustrojstvenim jedinicama za laboratorij, nadzor, upravljanje rizikom i drugim ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave; pružanja stručne pomoći carinskim službenicima i gospodarstvenicima; praćenje prakse rada carinskih ureda iz svog djelokruga rada, usmjeravanja i koordiniranja rada područnih ustrojstvenih jedinica za provedbu tarifnih mjera, u cilju zakonitog i jednoobraznog postupanja; razrade plana obuke, pripreme stručnih materijala i provedbe obuke carinskih službenika.

8.1.2. Odjel za TARIC i kvote

Odjel za TARIC i kvote obavlja poslove sudjelovanja u radnim tijelima Europske unije iz područja TARIC-a, carinskih kvota i statističkog nadzora; zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Odjela; suradnje s ministarstvima, drugim tijelima državne uprave i drugim ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave u pripremi stajališta za potrebe zastupanja Republike Hrvatske u radu tih tijela; pripreme propisa, davanja tumačenja, donošenja naputaka, uputa i drugih informacija kojima se propisuju postupci ili ujednačuje praksa carinskih ureda, vezano uz primjenu TARIC-a i upravljanje carinskim kvotama; suradnje s drugim ministarstvima i tijelima državne uprave, kao i drugim ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave pri izradi i donošenju nacionalnih tarifnih propisa i propisa iz područja zabrana i ograničenja; integracije tih propisa u nacionalni TARIC sustav; praćenja europskih i nacionalnih tarifnih i uz carinsku tarifu povezanih propisa, njihovog prikupljanja i pohranjivanja; upravljanja i nadzora nad dnevnom dostavom TARIC podataka iz nadležnog tijela Europske unije, analize njihovog utjecaja na nacionalne mjere sadržane u TARIC-u i po potrebi korekcije integracije istih; upravljanja zahtjevima za carinske kvote koje se dijele prema redoslijedu prihvaćanja carinskih deklaracija i povratima kvota; vođenja upravnog postupka, provođenje izmjena uvoznih carinskih deklaracija i završavanja postupaka po uvoznim carinskim deklaracijama vezano uz upravljanje carinskim kvotama; upravljanja nadzornim podacima prikupljanim iz carinskih deklaracija, dostave tih podataka i drugih periodičnih izvješća nadležnim tijelima Europske unije; upravljanja podacima o otiscima žigova ili pečata, plombama, uzorcima certifikata i slično (Specimen Management System, SMS) koje se razmjenjuju s nadležnim tijelima Europske unije; održavanja nacionalne SMS aplikacije; upravljanja podacima o odobrenjima za unutarnju proizvodnju (Information System for Processing Procedures, ISPP) koje se razmjenjuju s nadležnim tijelima Europske unije; suradnje s ustrojstvenim jedinicama za nadzor, upravljanje rizikom, drugim ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave; pružanja stručne pomoći carinskim službenicima i gospodarstvenicima; praćenje prakse rada carinskih ureda iz svog djelokruga rada, usmjeravanja i koordiniranja rada područnih ustrojstvenih jedinica za provedbu tarifnih mjera, u cilju zakonitog i jednoobraznog postupanja; razrade plana obuke, pripreme stručnih materijala i provedbe obuke carinskih službenika.

8.1.3. Odjel za zajedničku agrarnu i trgovinsku politiku

Odjel za zajedničku agrarnu i trgovinsku politiku obavlja poslove sudjelovanja u radnim tijelima Europske unije iz područja zajedničke tarifne, trgovinske i agrarne politike; zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Odjela; suradnje s ministarstvima i drugim tijelima državne uprave nadležnim za gospodarsku, trgovinsku i agrarnu politiku te Hrvatskom gospodarskom komorom u pripremi stajališta za potrebe zastupanja Republike Hrvatske u radu tih tijela; praćenja propisa Europske unije iz područja zajedničke tarifne, trgovinske i agrarne politike, u dijelu obveza Carinske uprave; pripreme propisa, davanja tumačenja, donošenja naputaka, uputa i drugih informacija kojima se propisuju postupci ili ujednačuje praksa carinskih ureda i uređuju specifičnosti u carinskim postupcima vezano uz robu obuhvaćenu mjerama zajedničke tarifne, trgovinske politike i agrarne politike, uključujući nepreferencijalne i preferencijalne mjere, izuzeća, tarifne suspenzije i autonomne kvote, antidampinške i kompenzacijske carine te provedbu fizičkih provjera robe koju se izvozi uz primjenu izvoznih naknada; suradnje s ministarstvima i drugim tijelima državne uprave vezano uz pripremu i provedbu propisa iz područja tarifne, trgovinske i agrarne politike; suradnje s agencijom nadležnom za plaćanja u poljoprivredi i nadležnim inspekcijskim službama, vezano uz provedbu sporazuma o suradnji u pogledu carinskih kvota, dozvola za uvoz i izvoz te fizičkih i drugih provjera robe koju se izvozi uz primjenu izvoznih naknada; prikupljanja podataka i pripreme izvješća koja se dostavljaju agenciji nadležnoj za plaćanja u poljoprivredi i nadležnim tijelima Europske unije; suradnje s ustrojstvenim jedinicama za laboratorij, nadzor, upravljanje rizikom i drugim organizacijskim jedinicama Carinske uprave; pružanja stručne pomoći carinskim službenicima i gospodarstvenicima; praćenje prakse rada carinskih ureda iz svog djelokruga rada, usmjeravanja i koordiniranja rada područnih ustrojstvenih jedinica za provedbu tarifnih mjera, u cilju zakonitog i jednoobraznog postupanja; razrade plana obuke, pripreme stručnih materijala i provedbe obuke carinskih službenika.

8.2. Služba za carinsku vrijednost i podrijetlo

Služba za carinsku vrijednost i podrijetlo obavlja poslove sudjelovanja u radnim tijelima Svjetske carinske organizacije i Europske komisije te drugim međunarodnim aktivnostima; pripreme stajališta i zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije; praćenja propisa o utvrđivanju carinske vrijednosti kao i međunarodnih ugovora o slobodnoj trgovini i propisa o povlaštenom i nepovlaštenom podrijetlu robe; pripreme propisa, davanja tumačenja, donošenja naputaka, uputa i drugih informacija kojima se propisuju postupci ili ujednačuje praksa carinskih ureda; suradnje s drugim ministarstvima i tijelima državne uprave, kao i drugim ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave pri izradi, donošenju i provedbi nacionalnih propisa u dijelu u kojem se odnose na djelokrug rada Sektora; donošenja obvezujućih mišljenja, konačnih odluka, drugih mišljenja i stručnih podloga o primjeni preferencijala, podrijetlu robe i carinskoj vrijednosti; upravljanja, koordinacije i praćenja prakse rada carinskih ureda iz svog djelokruga rada, usmjeravanja i koordiniranja rada područnih ustrojstvenih jedinica za provedbu tarifnih mjera, u cilju zakonitog i jednoobraznog postupanja; praćenja i analize kretanja vrijednosti selektiranih roba; upravljanja poslovnim procesom provjera dokaza o podrijetlu robe i provjera vjerodostojnosti carinske vrijednosti; suradnje s drugim ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave te pružanja stručne pomoći carinskim službenicima i gospodarstvenicima; razrade plana obuke, pripreme stručnih materijala i provedbe obuke carinskih službenika.

U Službi za carinsku vrijednost i podrijetlo, ustrojavaju se:

8.2.1. Odjel za carinsku vrijednost

8.2.2. Odjel za podrijetlo robe.

8.2.1. Odjel za carinsku vrijednost

Odjel za carinsku vrijednost obavlja poslove sudjelovanja u radnim tijelima Svjetske carinske organizacije, Europske komisije i drugih međunarodnih organizacija; sudjelovanja u drugim međunarodnim aktivnostima, kao i izvješćivanja i implementacija donesenih odluka; zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Odjela; suradnje s ministarstvima, drugim tijelima državne uprave i drugim ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave u pripremi stajališta za potrebe zastupanja Republike Hrvatske u radu tih tijela; praćenja i preuzimanja međunarodnih konvencija i propisa Europske unije i drugih dokumenata Svjetske carinske organizacije i Europske unije vezanih uz carinsku vrijednost; sudjelovanja u pripremi pri izradi carinskih propisa u dijelu koji se odnosi na carinsku vrijednost; praćenje najbolje prakse rada drugih država članica, davanja tumačenja, donošenja naputaka, uputa i drugih informacija kojima se propisuju postupci ili ujednačuje praksa carinskih ureda u području carinske vrijednosti; upravljanja procesom međunarodne provjere vjerodostojnosti računa i ostalih isprava priloženih uz deklaraciju (strani i domaći zahtjevi); ocjenjivanja osnovanosti upućivanja zahtjeva za naknadne provjere stranim carinskim administracijama; obrade podataka koji se dostavljaju od strane carinskih ureda i stranih administracija i postupanje po istima; suradnje s ustrojstvenim jedinicama za nadzor i drugim ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave; stvaranja profila rizika kao i iniciranja naknadnih provjera na temelju pribavljenih i analiziranih informacija; suradnje s ustrojstvenim jedinicama za nadzor, upravljanje rizikom i drugim ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave; pružanja stručne pomoći carinskim službenicima i gospodarstvenicima; praćenje prakse rada carinskih ureda iz svog djelokruga rada, usmjeravanja i koordiniranja rada područnih ustrojstvenih jedinica za provedbu tarifnih mjera u cilju zakonitog i jednoobraznog postupanja; prikupljanja i analize podataka iz informacijskog sustava Carinske uprave, praćenja i analiziranja kretanja vrijednosti burzovnih i ostalih selektiranih roba i drugih raspoloživih izvora; davanja smjernica za rad carinskim uredima i specijalistima za carinsku vrijednost; razrade plana obuke, pripreme stručnih materijala i provedbe obuke carinskih službenika; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća.

8.2.2. Odjel za podrijetlo robe

Odjel za podrijetlo robe obavlja poslove sudjelovanja u radnim tijelima Svjetske carinske organizacije, Europske komisije i drugih međunarodnih organizacija; sudjelovanja u drugim međunarodnim aktivnostima, kao i izvješćivanja i implementacije donesenih odluka; zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Odjela; suradnje s ministarstvima, drugim tijelima državne uprave i drugim ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave u pripremi stajališta za potrebe zastupanja Republike Hrvatske u radu tih tijela; praćenja i primjene međunarodnih ugovora čiji sastavni dio su preferencijalni aranžmani i pravila o podrijetlu robe; usuglašavanja načela carinske suradnje; rješavanja spornih pitanja oko pravila podrijetla i carinske suradnje; sudjelovanja u pripremi pri izradi carinskih propisa u dijelu koji se odnosi na podrijetlo robe; praćenje najbolje prakse rada drugih država članica te izrade naputaka, uputa i drugih informacija kojima se propisuju postupci ili ujednačuje praksa carinskih ureda iz djelokruga rada Odjela; donošenje obvezujućih mišljenja o podrijetlu robe i vođenje upravnog postupka vezano uz ista; donošenja odluka, drugih mišljenja i stručnih podloga o primjeni preferencijala i podrijetlu robe; provjere znanja za stjecanje statusa ovlaštenog izvoznika, izdavanja rješenja za ovlaštene izvoznike i odobrenja za prošireno ovlaštenje ovlaštenih izvoznika za podrijetlo te vođenje upravnog postupka vezano uz ista; suradnja s Hrvatskom gospodarskom komorom kao i nadzor istih u dijelu izdavanja nepreferencijalnih dokaza o podrijetlu; koordinacije radom tzv. »mreže podrijetla«, usuglašavanje stavova, dostavljanje izvješća, organiziranje periodičkih skupova s drugim ministarstvima, tijelima državne uprave i Hrvatskom gospodarskom komorom; upravljanja procesom međunarodne provjere vjerodostojnosti i valjanosti dokaza o podrijetlu robe priloženih uz deklaraciju (strani i domaći zahtjevi); ocjenjivanja osnovanosti upućivanja zahtjeva za naknadne provjere stranim carinskim administracijama; obrade podataka koji se dostavljaju od strane carinskih ureda i stranih administracija i postupanje po istima; suradnje s ustrojstvenim jedinicama za nadzor i drugim ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave; stvaranja profila rizika kao i iniciranja naknadnih provjera na temelju pribavljenih i analiziranih informacija; pružanja stručne pomoći carinskim službenicima i gospodarstvenicima; praćenje prakse rada carinskih ureda iz svog djelokruga rada, usmjeravanja i koordiniranja rada područnih ustrojstvenih jedinica za provedbu tarifnih mjera u cilju zakonitog i jednoobraznog postupanja; koordinacije radom specijalista i upravljanja procesom i prikupljanja i analiza izvješća prikupljenih od istih; davanja smjernica za rad carinskim uredima i specijalistima za podrijetlo robe; razrade plana obuke, pripreme stručnih materijala i provedbe obuke carinskih službenika; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća.«.

Članak 49.

Članak 58. mijenja se i glasi:

»Sektor za nadzor obavlja poslove praćenja, nadziranja, analiziranja i koordiniranja iz nadležnosti Carinske uprave; tijesno surađuje s područnim carinskim uredima i carinskim uredima s ciljem jedinstvenog i jednoobraznog postupanja; pruža stručnu pomoć i vrši koordinaciju poslova svih nižih ustrojstvenih jedinica koje obavljaju poslove nadzora izravnom komunikacijom s istima i/ili provedbom zajedničkih nadzornih aktivnosti nad primjenom propisa iz nadležnosti Carinske uprave; poduzima zakonom i drugim propisima predviđene mjere da se ustanovljeno stanje i poslovanje uskladi sa zakonom i drugim propisima te vodi upravni postupak u prvom stupnju; izrađuje korisničke zahtjeve i pruža korisničku podršku u razvoju IT aplikacija Sustava analize rizika u svrhu provođenja nacionalne i zajedničke EU analize rizika; prikuplja podatke i obavijesti iz različitih izvora; izrađuje profile rizika za Sustav analize rizika; nadzire i prati rad profila implementiranih u Sustav analize rizika; izrađuje izvješća o radu Sustava za upravljanje rizicima; obavlja poslove vezane uz sigurnosnu i zaštitnu analizu rizika EU; implementacije zajedničkih EU profila rizika; planira i provodi aktivnosti usmjerene na sprječavanje i suzbijanje krijumčarenja roba i ljudi kao i nezakonitog prijenosa gotovine preko državne granice te sprječavanja carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih prijevara samostalno i u suradnji s područnim carinskim uredima; planira i provodi operativne akcije; provodi upravne i druge poslove u vezi s ispunjavanjem propisanih uvjeta za obavljanje poslova zastupanja u carinskom postupku te nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje poslovanje i djelatnost ovlaštenih carinskih otpremnika; vrši inspekcijski nadzor nad naplatom proračunskih i ostalih prihoda, te transakcijama u području prometa roba i usluga, ugostiteljske djelatnosti i pružanja usluga u turizmu te naplatom boravišne pristojbe; vrši inspekcijski nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje obavljanje audiovizualnih djelatnosti; vrši inspekcijski nadzor nad prometom predmeta od plemenitih kovina; vrši inspekcijski nadzor nad provedbom propisa u području stavljanja na tržište šumskog reprodukcijskog materijala; vrši inspekcijski nadzor nad provedbom propisa o obavljanju prijevoza u cestovnom prometu te sigurnosti prometa na cestama; vrši inspekcijski nadzor nad primjenom propisa kojima se uređuje ograničavanje uporabe duhanskih proizvoda; prati i koordinira utvrđivanje, naplatu i knjiženje neplaćenih davanja utvrđenih nadzorom na svim razinama; vrši kontrolu ispunjenih OWNRES obrazaca; vođenja glavnog trezora; rukovanja markicama za označavanje alkohola i alkoholnih pića i duhanskih proizvoda; sudjeluje u međunarodnim aktivnostima i provođenju međunarodnih projekata, kao i u predlaganju i izradi normativnih akata; surađuje s drugim ministarstvima i državnim tijelima te s carinskim i srodnim službama drugih zemalja; sudjeluje u izradi godišnjih i periodičkih planova i izvješća; zastupa interese Republike Hrvatske iz nadležnosti Sektora vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije; izvješćuje ravnatelja o svim pitanjima iz nadležnosti Sektora.

U Sektoru za nadzor, ustrojavaju se:

9.1. Služba za upravljanje rizicima

9.2. Služba za carinske istrage

9.3. Služba za mobilne jedinice

9.4. Služba za inspekcijski nadzor i provjere.

9.1. Služba za upravljanje rizicima

Služba za upravljanje rizicima obavlja poslove izrade korisničkih zahtjeva i koordinacije razvoja IT aplikacija Sustava analize rizika; provedbe nacionalne i zajedničke EU analize rizika; prikupljanja i razmjene podataka i informacija na središnjoj razini iz unutarnjih izvora i vanjskih izvora; obrade i analize prikupljenih podataka i informacija; ustrojavanja i ažuriranja Registra rizika; procjene rizika po učinku i vjerojatnosti; suradnje, koordinacije i komunikacije s ustrojstvenim jedinicama u prepoznavanju indikatora rizika i izradi prijedloga profila za Sustav analize rizika; izrade prijedloga profila za Sustav analize rizika temeljem samostalno provedenih analiza; izrade i unosa profila rizika u Sustav analize rizika; praćenje aktivacija profila ugrađenih u Sustav analize rizika; analize povratnih poruka o rezultatima provedenih kontrola carinskih deklaracija temeljem ugrađenih profila; ažuriranja profila rizika sukladno rezultatima povratnih poruka dobivenih iz Sustava analize rizika, rezultatima inspekcijskih nadzora i provjera, rezultatima istraga ili aktivnostima mobilnih jedinica; izrade prijedloga za inspekcijski nadzor i provjere, izrade prijedloga za sprječavanje ili suzbijanje carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih oblika prijevara i krijumčarenja temeljem analiziranih podataka i informacija prikupljenih na nacionalnoj i na međunarodnoj razini; pripremanja i provođenja kontrolnih aktivnosti koje definira Europska komisija kroz zajednički EU sustav analize rizika; prihvaćanja obavijesti o najavama pošiljaka i određivanje vrste i mjesta kontrole pošiljaka po deklaracijama o najavama na ulazu, izlazu i izvozu; izrade obavijesti koje zahtijevaju postupanje vezano uz zaštitu i sigurnost u sigurnosnom lancu EU, koordinacije, komunikacije i pružanja stručne podrške nižim ustrojstvenim jedinicama; izrade izvješća za Europsku komisiju o aktivnostima EU profila rizika ugrađenim u Sustav, izrade izvješća za nadređene te predlagatelje (vlasnike) nacionalnih profila rizika; izrade ostalih izvješća iz djelokruga rada Službe; izvješćivanja nadređenih o uočenim nepravilnostima u primjeni Sustava analize rizika; izrade periodičnih planova aktivnosti; izrade nacrta propisa, naputaka, objašnjenja i drugih stručnih aktivnosti vezano uz provedbu nacionalne i EU analize rizika samostalno ili u suradnji s drugim Sektorima; sudjelovanja u provedbi stručnih aktivnosti vezano uz izgradnju i primjenu zajedničkog sustava za EU i nacionalnu analizu rizika; sudjelovanja u izradi nacionalnih baza podataka o sudionicima u carinskim postupcima; sudjelovanja u aktivnostima radnih skupina Europske unije vezano uz analizu i upravljanje rizicima; edukacije iz područja upravljanja rizicima; edukacije o primjeni Sustava analize rizika u provedbi nacionalne i EU analize rizika.

U Službi za upravljanje rizicima, ustrojavaju se:

9.1.1. Odjel za nacionalnu analizu rizika

9.1.2. Odjel za EU analizu rizika.

9.1.1. Odjel za nacionalnu analizu rizika

Odjel za nacionalnu analizu rizika obavlja poslove provedbe nacionalne analize rizika; prikupljanja i razmjene podataka i informacija na središnjoj razini iz unutarnjih i vanjskih izvora, obrade i analize prikupljenih podataka i informacija; izrade korisničkih zahtjeva i koordinacije razvoja IT aplikacija Sustava analize rizika; sudjelovanja u izradi baza podataka o sudionicima u carinskim postupcima; ustrojavanja i ažuriranja Registra rizika; procjene rizika po učinku i vjerojatnosti; suradnje, koordinacije i komunikacije s ustrojstvenim jedinicama u prepoznavanju indikatora rizika i izradi prijedloga nacionalnih profila za Sustav analize rizika; izrade i ugradnje profila u Sustav analize rizika temeljem samostalno provedenih analiza; praćenje aktivacija profila ugrađenih u Sustav; analize povratnih poruka o rezultatima provedenih kontrola temeljem ugrađenih profila; izrade izvješća za nadređene te predlagatelje (vlasnike) nacionalnih profila rizika; ažuriranja profila rizika sukladno rezultatima povratnih poruka dobivenih iz Sustava analize rizika, rezultatima inspekcijskih nadzora i provjera, rezultatima istraga i aktivnosti mobilnih jedinica; izrade prijedloga za inspekcijski nadzor i provjere, izrade prijedloga za sprječavanje ili suzbijanje carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih oblika prijevara i krijumčarenja temeljem analiziranih podataka i informacija prikupljenih na nacionalnoj i na međunarodnoj razini; sudjelovanja u izradi planova i izvješća za nacionalne potrebe iz djelokruga rada Odjela; sudjelovanja u aktivnostima rada radnih skupina Europske unije u području vezanom uz upravljanje rizicima; provođenje edukacije o primjeni Sustava analize rizika vezanom uz nacionalnu analizu rizika; izrade nacrta propisa, naputaka, objašnjenja i drugih stručnih aktivnosti vezano uz provedbu nacionalne analize rizika samostalno ili u suradnji s drugim službama.

9.1.2. Odjel za EU analizu rizika

Odjel za EU analizu rizika obavlja poslove provedbe EU analize rizika; sudjelovanja u provedbi stručnih aktivnosti vezano uz izgradnju i primjenu zajedničkog sustava EU analize rizika na međunarodnoj i nacionalnoj razini; prikupljanja i razmjene podataka i informacija na središnjoj razini iz unutarnjih i vanjskih izvora, obrade i analize prikupljenih podataka i informacija; izrade korisničkih zahtjeva i koordinacije razvoja IT aplikacija Sustava analize rizika; sudjelovanja u izradi baza podataka o sudionicima u carinskim postupcima na nacionalnoj i međunarodnoj razini; pripremanja i provođenja kontrolnih aktivnosti koje definira Europska komisija kroz zajednički sustav EU analize rizika; prihvaćanja obavijesti o najavama pošiljaka i određivanja vrste i mjesta kontrole pošiljaka po najavnim deklaracijama na ulazu, izlazu i izvozu; izrade obavijesti za postupanje vezano uz zaštitu i sigurnost u sigurnosnom lancu EU; koordinacije, komunikacije i pružanja stručne podrške nižim ustrojstvenim jedinicama; izrada i implementacija EU profila rizika u nacionalni Sustav; praćenja aktivacija EU profila ugrađenih u Sustav analize rizika; analize povratnih poruka o rezultatima provedenih kontrola temeljem ugrađenih EU profila rizika; izrade obavijesti o utvrđenim nepravilnostima po izvršenim provjerama pošiljaka, prijevoznih i prijenosnih sredstava i njihovog prosljeđivanja zemljama članicama (RIF); ažuriranja profila rizika sukladno rezultatima povratnih poruka dobivenih iz Sustava analize rizika; rezultatima inspekcijskih nadzora i provjera, rezultatima istraga i aktivnosti mobilnih jedinica; izrade prijedloga za inspekcijski nadzor i provjere, izrade prijedloga za sprječavanje ili suzbijanje carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih oblika prijevara i krijumčarenja temeljem analiziranih podataka i informacija prikupljenih na međunarodnoj i nacionalnoj razini; izrade izvješća za potrebe Europske komisije i nacionalne potrebe izvješćivanja nadređenih o uočenim nepravilnostima u primjeni zajedničkog EU sustava analize rizika; izrade ostalih izvješća iz djelokruga rada Odjela; sudjelovanja u izradi planova, nacrta, propisa, naputaka, objašnjenja i drugih stručnih aktivnosti vezano uz primjenu zajedničkog EU sustava analize rizika samostalno ili u suradnji s drugim službama; edukacije o primjeni zajedničkog EU sustava analize rizika; edukacije iz područja upravljanja zajednički definiranim rizicima na razini EU; sudjelovanja u aktivnostima radnih skupina Europske unije iz područja zajedničke EU analize rizika.

9.2. Služba za carinske istrage

Služba za carinske istrage obavlja poslove otkrivanja, sprječavanja, suzbijanja i istraživanja prekršajnih i kaznenih djela, prikupljanja obavijesti i podataka o tim djelima i počiniteljima te provodi dokazne radnje u prekršajnom i kaznenom postupku iz područja carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih prijevara; prati i analizira situacije i pojave koje pogoduju nastanku i razvoju prijevara na štetu financijskih interesa, kao i utvrđene prijevarne oblike; nadzire provedbu carinsko-sigurnosnih mjera koje se sukladno carinskim propisima provode s robom koja se unosi u ili iznosi iz carinskog područja radi osiguranja zaštite i očuvanja sigurnosti društva, a osobito zaštite zdravlja i života ljudi, životinja i bilja, okoliša, kulturne baštine, nacionalnog blaga povijesne, umjetničke ili arheološke vrijednosti, intelektualnog vlasništva, zaštite drugih općih i javnopravnih interesa; prikuplja, analizira i razmjenjuje informacije o uočenim modalitetima izvršenja prekršaja i kaznenih djela; surađuje s Ministarstvom unutarnjih poslova i Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske pri vođenju postupka u svezi s carinskim, trošarinskim, poreznim i drugim kaznenim djelima stavljenim u nadležnost Carinske uprave te operativno postupa po nalozima Državnog odvjetništva Republike Hrvatske i dostavljenim informacijama; obavlja poslove nadzora i istrage unosa i iznosa gotovine preko državne granice sukladno propisima o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma; surađuje sa službama iz Sektora za nadzor, područnim carinskim uredima i drugim nadležnim tijelima državne uprave; sudjeluje na konkretnim slučajevima s carinskim službama i časnicima za vezu drugih država, međunarodnim organizacijama te u provedbi međunarodnih carinskih operacija usmjerenih na sprječavanje krijumčarenja roba i ljudi i suzbijanja prijevara; surađuje sa Službom za upravljanje rizicima u izradi profila iz svog djelokruga rada; sudjeluje u izradi periodičkih planova, evidencija i izvješća; provodi upravne postupke u provedbi prava intelektualnog vlasništva; inicira i provodi stručnu obuku iz nadležnosti Službe; obavlja poslove zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih skupina Europske unije, a iz nadležnosti Službe.

U Službi za carinske istrage, ustrojavaju se:

9.2.1. Odjel za istrage carinskih prijevara

9.2.2. Odjel za kontrolu robe s ograničenjima.

9.2.1. Odjel za istrage carinskih prijevara

Odjel za istrage carinskih prijevara obavlja poslove otkrivanja i istraživanja carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih prijevara u vezi s prekograničnim prometom komercijalnih i drugih roba; provodi ispitne, izvidne i dokazne postupke, kao i postupke koji prethode procesuiranju carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih prekršaja i kaznenih djela; organizira i provodi ciljane akcije na cjelokupnom carinskom području; prikuplja i prosljeđuje informacije o carinskim, trošarinskim i drugim prijevarama, metodama i nositeljima takvih aktivnosti drugim nadležnim ustrojstvenim jedinicama; nadzire provedbu carinsko-sigurnosnih mjera koje se sukladno carinskim propisima provode s robom koja se unosi u ili iznosi iz carinskog područja radi osiguranja zaštite i očuvanja sigurnosti društva, a osobito zaštite zdravlja i života ljudi te zaštite drugih općih i javnopravnih interesa; prikuplja i analizira podatke te daje operativne smjernice za rad mobilnim jedinicama i drugim ustrojstvenim jedinicama za provedbu inspekcijskih nadzora i provjera te prosljeđuje upute o postupanju; surađuje sa službama iz Sektora za nadzor, područnim carinskim uredima, drugim nadležnim tijelima državne uprave, carinskim administracijama drugih država i međunarodnim institucijama u području svog djelokruga rada; inicira i provodi stručnu obuku za istrage carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih prijevara; sudjeluje u izradi periodičkih planova, evidencija i izvješća; obavlja poslove zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih skupina Europske unije, a iz nadležnosti Odjela.

9.2.2. Odjel za kontrolu robe s ograničenjima

Odjel za kontrolu robe s ograničenjima obavlja aktivnosti usmjerene na suzbijanje krijumčarenja i nadzor droga, prekursora, duhanskih prerađevina, divljih vrsta i strogo zaštićenih vrsta biljaka i životinja, kulturnih dobara, otpada, tvari koje oštećuju ozonski sloj, robe dvojne i vojne namjene, oružja i oružja za masovno uništenje, opasnih proizvoda i proizvoda čije je stavljanje na tržište zabranjeno i koji predstavljaju ozbiljan rizik za zdravlje i sigurnost, te ostale robe što podliježe ograničenjima, robe kojom se povrjeđuje pravo intelektualnog vlasništva, kao i na sprječavanje pranja novca i provedbu međunarodnih mjera ograničavanja i mjera provjere značajki proizvoda sukladno propisima o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti; prikuplja, analizira i prosljeđuje informacije o tijekovima krijumčarenja, te informacije o novčanim transakcijama s aspekta sprječavanja pojava pranja novca i metodama i osobama što se bave spomenutim nezakonitim aktivnostima; provodi upravne postupke u provedbi prava intelektualnog vlasništva; surađuje sa službama iz Sektora za nadzor, područnim carinskim uredima, drugim nadležnim tijelima državne uprave, međunarodnim institucijama, carinskim administracijama drugih država i časnicima za vezu drugih država u području svog djelokruga rada te sudjeluje u provođenju međunarodnih carinskih operacija usmjerenih na sprječavanje krijumčarenja i nezakonitog prometa roba i ljudi i suzbijanju prijevara; sudjeluje u izradi profila rizika za Službu za upravljanje rizicima; obavlja poslove vođenja glavnog trezora i rukovanja markicama za označavanje duhanskih prerađevina, alkohola i alkoholnih pića; nadzire izdavanje, uporabu i uništenje markica za označavanje duhanskih prerađevina, alkohola i alkoholnih pića; inicira i provodi stručnu obuku iz svog djelokruga rada, sudjeluje u izradi periodičkih planova, izvješća te potrebnih evidencija; obavlja poslove zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih skupina Europske unije, a iz nadležnosti Odjela.

9.3. Služba za mobilne jedinice

Služba za mobilne jedinice obavlja stručne poslove koji se odnose na planiranje, koordinaciju, provođenje, usmjeravanje, ujednačavanje rada, unapređenje postupanja i nadzor provedbe zadataka Odjela za mobilne jedinice na cjelokupnom carinskom području Republike Hrvatske, a sukladno uvjetima propisanim zakonom i na carinskom području Europske unije; koordinira i usmjerava, a u najsloženijim slučajevima i neposredno provodi sve poslove nadzora i carinsko-sigurnosnih mjera navedenih u Zakonu o carinskoj službi i drugim propisima s posebnim naglaskom na: otkrivanje, sprječavanje i suzbijanje prekršaja i kaznenih djela, prikupljanje podataka o tim djelima i počiniteljima te provedbu dokaznih radnji u prekršajnom i kaznenom postupku; nadzor nad provedbom propisa o morskom i slatkovodnom ribarstvu na području ribolovnog mora i voda te u dijelu koji se odnosi na kretanje i promet riba i drugih morskih i vodenih organizama; nadzor obavljanja prijevoza, dozvola i drugih isprava sukladno propisima o prijevozu u cestovnom prometu te osovinskog opterećenja, ukupne mase i dimenzija vozila u prometu na cestama sukladno propisima o sigurnosti prometa na cestama; nadzor radi osiguranja pravilne primjene propisa o javnim davanjima i javnopravnim naknadama te osiguranja zaštite zdravlja i života ljudi, životinja, prirode i okoliša kao i drugih općih i javnopravnih interesa; vrši inspekcijski nadzor nad naplatom proračunskih i ostalih prihoda, te transakcijama u području prometa roba i usluga, ugostiteljske djelatnosti i pružanja usluga u turizmu te naplatom boravišne pristojbe; vrši inspekcijski nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje obavljanje audiovizualnih djelatnosti; vrši inspekcijski nadzor nad prometom predmeta od plemenitih kovina; vrši inspekcijski nadzor nad provedbom propisa u području stavljanja na tržište šumskog reprodukcijskog materijala; vrši inspekcijski nadzor nad provedbom propisa o obavljanju prijevoza u cestovnom prometu te sigurnosti prometa na cestama; vrši inspekcijski nadzor nad primjenom propisa kojima se uređuje ograničavanje uporabe duhanskih proizvoda; surađuje sa ostalim ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave te razvija i unapređuje metode i tehnike sprječavanja, suzbijanja i otkrivanja kažnjivih djela u postupanjima koja su u nadležnosti Carinske uprave; sudjeluje u provedbi programa stručne edukacije, osposobljavanja i usavršavanja carinskih službenika te drugih osoba; surađuje sa Državnim odvjetništvom, Ministarstvom unutarnjih poslova i s drugim tijelima državne uprave, organizacijama, zajednicama, nevladinim organizacijama, gospodarskim subjektima i njihovim udruženjima i zainteresiranom javnošću radi razvijanja partnerstva u sprječavanju i otkrivanju protupravnog postupanja; sudjeluje u aktivnostima radnih tijela Europske unije iz područja nadležnosti Službe; obavlja i druge poslove koji su stavljeni u nadležnost Službe.

U Službi za mobilne jedinice, ustrojavaju se:

9.3.1. Odjel za mobilne jedinice Zagreb

9.3.2. Odjel za mobilne jedinice Rijeka

9.3.3. Odjel za mobilne jedinice Osijek

9.3.4. Odjel za mobilne jedinice Split

9.3.5. Odjel za mobilne jedinice Ploče

9.3.6. Odjel za mobilne jedinice Zadar

9.3.7. Odjel za mobilne jedinice Varaždin.

9.3.1. Odjel za mobilne jedinice Zagreb

Odjel za mobilne jedinice Zagreb obavlja stručne poslove koji se odnose na neposrednu provedbu svih poslova nadzora i carinsko-sigurnosnih mjera na cjelokupnom carinskom području Republike Hrvatske navedenih u Zakonu o carinskoj službi i drugim propisima s posebnim naglaskom na: otkrivanje, sprječavanje i suzbijanje prekršaja i kaznenih djela, prikupljanje podataka o tim djelima i počiniteljima te provedbu dokaznih radnji u prekršajnom i kaznenom postupku; nadzor obavljanja prijevoza, dozvola i drugih isprava sukladno propisima o prijevozu u cestovnom prometu te osovinskog opterećenja, ukupne mase i dimenzija vozila u prometu na cestama sukladno propisima o sigurnosti prometa na cestama; nadzor radi osiguranja pravilne primjene propisa o javnim davanjima i javnopravnim naknadama te osiguranja zaštite zdravlja i života ljudi, životinja, prirode i okoliša kao i drugih općih i javnopravnih interesa; vrši inspekcijski nadzor nad naplatom proračunskih i ostalih prihoda, te transakcijama u području prometa roba i usluga, ugostiteljske djelatnosti i pružanja usluga u turizmu te naplatom boravišne pristojbe; vrši inspekcijski nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje obavljanje audiovizualnih djelatnosti; vrši inspekcijski nadzor nad prometom predmeta od plemenitih kovina; vrši inspekcijski nadzor nad provedbom propisa u području stavljanja na tržište šumskog reprodukcijskog materijala; vrši inspekcijski nadzor nad provedbom propisa o obavljanju prijevoza u cestovnom prometu te sigurnosti prometa na cestama; vrši inspekcijski nadzor nad primjenom propisa kojima se uređuje ograničavanje uporabe duhanskih proizvoda; u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama razvija i unapređuje metode i tehnike sprječavanja, suzbijanja i otkrivanja kažnjivih djela u postupanjima koja su u nadležnosti Carinske uprave; surađuje sa Županijskim i Općinskim državnim odvjetništvom, Policijskim upravama Ministarstva unutarnjih poslova i s drugim tijelima državne uprave, organizacijama, zajednicama, nevladinim organizacijama, gospodarskim subjektima i njihovim udruženjima i zainteresiranom javnošću radi razvijanja partnerstva u sprječavanju i otkrivanju protupravnog postupanja; sudjeluje u aktivnostima radnih tijela Europske unije iz područja nadležnosti Odjela; obavlja i druge poslove koji su stavljeni u nadležnost Odjela.

9.3.2. Odjel za mobilne jedinice Rijeka

Odjel za mobilne jedinice Rijeka obavlja stručne poslove koji se odnose na neposrednu provedbu svih poslova nadzora i carinsko-sigurnosnih mjera na cjelokupnom carinskom području Republike Hrvatske navedenih u Zakonu o carinskoj službi i drugim propisima s posebnim naglaskom na: otkrivanje, sprječavanje i suzbijanje prekršaja i kaznenih djela, prikupljanje podataka o tim djelima i počiniteljima te provedbu dokaznih radnji u prekršajnom i kaznenom postupku; nadzor nad provedbom propisa o morskom ribarstvu na području ribolovnog mora i voda te u dijelu koji se odnosi na kretanje i promet riba i drugih morskih i vodenih organizama; nadzor obavljanja prijevoza, dozvola i drugih isprava sukladno propisima o prijevozu u cestovnom prometu te osovinskog opterećenja, ukupne mase i dimenzija vozila u prometu na cestama sukladno propisima o sigurnosti prometa na cestama; nadzor radi osiguranja pravilne primjene propisa o javnim davanjima i javnopravnim naknadama te osiguranja zaštite zdravlja i života ljudi, životinja, prirode i okoliša kao i drugih općih i javnopravnih interesa; vrši inspekcijski nadzor nad naplatom proračunskih i ostalih prihoda, te transakcijama u području prometa roba i usluga, ugostiteljske djelatnosti i pružanja usluga u turizmu te naplatom boravišne pristojbe; vrši inspekcijski nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje obavljanje audiovizualnih djelatnosti; vrši inspekcijski nadzor nad prometom predmeta od plemenitih kovina; vrši inspekcijski nadzor nad provedbom propisa u području stavljanja na tržište šumskog reprodukcijskog materijala; vrši inspekcijski nadzor nad provedbom propisa o obavljanju prijevoza u cestovnom prometu te sigurnosti prometa na cestama; vrši inspekcijski nadzor nad primjenom propisa kojima se uređuje ograničavanje uporabe duhanskih proizvoda; u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama razvija i unapređuje metode i tehnike sprječavanja, suzbijanja i otkrivanja kažnjivih djela u postupanjima koja su u nadležnosti Carinske uprave; surađuje sa Županijskim i Općinskim državnim odvjetništvom, Policijskim upravama Ministarstva unutarnjih poslova i s drugim tijelima državne uprave, organizacijama, zajednicama, nevladinim organizacijama, gospodarskim subjektima i njihovim udruženjima i zainteresiranom javnošću radi razvijanja partnerstva u sprječavanju i otkrivanju protupravnog postupanja; sudjeluje u aktivnostima radnih tijela Europske unije iz područja nadležnosti Odjela; obavlja i druge poslove koji su stavljeni u nadležnost Odjela.

9.3.3. Odjel za mobilne jedinice Osijek

Odjel za mobilne jedinice Osijek obavlja stručne poslove koji se odnose na neposrednu provedbu svih poslova nadzora i carinsko-sigurnosnih mjera na cjelokupnom carinskom području Republike Hrvatske navedenih u Zakonu o carinskoj službi i drugim propisima s posebnim naglaskom na: otkrivanje, sprječavanje i suzbijanje prekršaja i kaznenih djela, prikupljanje podataka o tim djelima i počiniteljima te provedbu dokaznih radnji u prekršajnom i kaznenom postupku; nadzor nad provedbom propisa o slatkovodnom ribarstvu na području ribolovnih voda te u dijelu koji se odnosi na kretanje i promet riba i drugih vodenih organizama; nadzor obavljanja prijevoza, dozvola i drugih isprava sukladno propisima o prijevozu u cestovnom prometu te osovinskog opterećenja, ukupne mase i dimenzija vozila u prometu na cestama sukladno propisima o sigurnosti prometa na cestama; nadzor radi osiguranja pravilne primjene propisa o javnim davanjima i javnopravnim naknadama te osiguranja zaštite zdravlja i života ljudi, životinja, prirode i okoliša kao i drugih općih i javnopravnih interesa; vrši inspekcijski nadzor nad naplatom proračunskih i ostalih prihoda, te transakcijama u području prometa roba i usluga, ugostiteljske djelatnosti i pružanja usluga u turizmu te naplatom boravišne pristojbe; vrši inspekcijski nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje obavljanje audiovizualnih djelatnosti; vrši inspekcijski nadzor nad prometom predmeta od plemenitih kovina; vrši inspekcijski nadzor nad provedbom propisa u području stavljanja na tržište šumskog reprodukcijskog materijala; vrši inspekcijski nadzor nad provedbom propisa o obavljanju prijevoza u cestovnom prometu te sigurnosti prometa na cestama; vrši inspekcijski nadzor nad primjenom propisa kojima se uređuje ograničavanje uporabe duhanskih proizvoda; u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama razvija i unapređuje metode i tehnike sprječavanja, suzbijanja i otkrivanja kažnjivih djela u postupanjima koja su u nadležnosti Carinske uprave; surađuje sa Županijskim i Općinskim državnim odvjetništvom, Policijskim upravama Ministarstva unutarnjih poslova i s drugim tijelima državne uprave, organizacijama, zajednicama, nevladinim organizacijama, gospodarskim subjektima i njihovim udruženjima i zainteresiranom javnošću radi razvijanja partnerstva u sprječavanju i otkrivanju protupravnog postupanja; sudjeluje u aktivnostima radnih tijela Europske unije iz područja nadležnosti Odjela; obavlja i druge poslove koji su stavljeni u nadležnost Odjela.

9.3.4. Odjel za mobilne jedinice Split

Odjel za mobilne jedinice Split obavlja stručne poslove koji se odnose na neposrednu provedbu svih poslova nadzora i carinsko-sigurnosnih mjera na cjelokupnom carinskom području Republike Hrvatske navedenih u Zakonu o carinskoj službi i drugim propisima s posebnim naglaskom na: otkrivanje, sprječavanje i suzbijanje prekršaja i kaznenih djela, prikupljanje podataka o tim djelima i počiniteljima te provedbu dokaznih radnji u prekršajnom i kaznenom postupku; nadzor nad provedbom propisa o morskom ribarstvu na području ribolovnog mora i voda te u dijelu koji se odnosi na kretanje i promet riba i drugih morskih i vodenih organizama; nadzor obavljanja prijevoza, dozvola i drugih isprava sukladno propisima o prijevozu u cestovnom prometu te osovinskog opterećenja, ukupne mase i dimenzija vozila u prometu na cestama sukladno propisima o sigurnosti prometa na cestama; nadzor radi osiguranja pravilne primjene propisa o javnim davanjima i javnopravnim naknadama te osiguranja zaštite zdravlja i života ljudi, životinja, prirode i okoliša kao i drugih općih i javnopravnih interesa; vrši inspekcijski nadzor nad naplatom proračunskih i ostalih prihoda, te transakcijama u području prometa roba i usluga, ugostiteljske djelatnosti i pružanja usluga u turizmu te naplatom boravišne pristojbe; vrši inspekcijski nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje obavljanje audiovizualnih djelatnosti; vrši inspekcijski nadzor nad prometom predmeta od plemenitih kovina; vrši inspekcijski nadzor nad provedbom propisa u području stavljanja na tržište šumskog reprodukcijskog materijala; vrši inspekcijski nadzor nad provedbom propisa o obavljanju prijevoza u cestovnom prometu te sigurnosti prometa na cestama; vrši inspekcijski nadzor nad primjenom propisa kojima se uređuje ograničavanje uporabe duhanskih proizvoda; u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama razvija i unapređuje metode i tehnike sprječavanja, suzbijanja i otkrivanja kažnjivih djela u postupanjima koja su u nadležnosti Carinske uprave; surađuje sa Županijskim i Općinskim državnim odvjetništvom, Policijskim upravama Ministarstva unutarnjih poslova i s drugim tijelima državne uprave, organizacijama, zajednicama, nevladinim organizacijama, gospodarskim subjektima i njihovim udruženjima i zainteresiranom javnošću radi razvijanja partnerstva u sprječavanju i otkrivanju protupravnog postupanja; sudjeluje u aktivnostima radnih tijela Europske unije iz područja nadležnosti Odjela; obavlja i druge poslove koji su stavljeni u nadležnost Odjela.

9.3.5. Odjel za mobilne jedinice Ploče

Odjel za mobilne jedinice Ploče obavlja stručne poslove koji se odnose na neposrednu provedbu svih poslova nadzora i carinsko-sigurnosnih mjera na cjelokupnom carinskom području Republike Hrvatske navedenih u Zakonu o carinskoj službi i drugim propisima s posebnim naglaskom na: otkrivanje, sprječavanje i suzbijanje prekršaja i kaznenih djela, prikupljanje podataka o tim djelima i počiniteljima te provedbu dokaznih radnji u prekršajnom i kaznenom postupku; nadzor nad provedbom propisa o morskom ribarstvu na području ribolovnog mora i voda te u dijelu koji se odnosi na kretanje i promet riba i drugih morskih i vodenih organizama; nadzor obavljanja prijevoza, dozvola i drugih isprava sukladno propisima o prijevozu u cestovnom prometu te osovinskog opterećenja, ukupne mase i dimenzija vozila u prometu na cestama sukladno propisima o sigurnosti prometa na cestama; nadzor radi osiguranja pravilne primjene propisa o javnim davanjima i javnopravnim naknadama te osiguranja zaštite zdravlja i života ljudi, životinja, prirode i okoliša kao i drugih općih i javnopravnih interesa; vrši inspekcijski nadzor nad naplatom proračunskih i ostalih prihoda, te transakcijama u području prometa roba i usluga, ugostiteljske djelatnosti i pružanja usluga u turizmu te naplatom boravišne pristojbe; vrši inspekcijski nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje obavljanje audiovizualnih djelatnosti; vrši inspekcijski nadzor nad prometom predmeta od plemenitih kovina; vrši inspekcijski nadzor nad provedbom propisa u području stavljanja na tržište šumskog reprodukcijskog materijala; vrši inspekcijski nadzor nad provedbom propisa o obavljanju prijevoza u cestovnom prometu te sigurnosti prometa na cestama; vrši inspekcijski nadzor nad primjenom propisa kojima se uređuje ograničavanje uporabe duhanskih proizvoda; u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama razvija i unapređuje metode i tehnike sprječavanja, suzbijanja i otkrivanja kažnjivih djela u postupanjima koja su u nadležnosti Carinske uprave; surađuje sa Županijskim i Općinskim državnim odvjetništvom, Policijskim upravama Ministarstva unutarnjih poslova i s drugim tijelima državne uprave, organizacijama, zajednicama, nevladinim organizacijama, gospodarskim subjektima i njihovim udruženjima i zainteresiranom javnošću radi razvijanja partnerstva u sprječavanju i otkrivanju protupravnog postupanja; sudjeluje u aktivnostima radnih tijela Europske unije iz područja nadležnosti Odjela; obavlja i druge poslove koji su stavljeni u nadležnost Odjela.

9.3.6. Odjel za mobilne jedinice Zadar

Odjel za mobilne jedinice Zadar obavlja stručne poslove koji se odnose na neposrednu provedbu svih poslova nadzora i carinsko-
-sigurnosnih mjera na cjelokupnom carinskom području Republike Hrvatske navedenih u Zakonu o carinskoj službi i drugim propisima s posebnim naglaskom na: otkrivanje, sprječavanje i suzbijanje prekršaja i kaznenih djela, prikupljanje podataka o tim djelima i počiniteljima te provedbu dokaznih radnji u prekršajnom i kaznenom postupku; nadzor nad provedbom propisa o morskom ribarstvu na području ribolovnog mora i voda te u dijelu koji se odnosi na kretanje i promet riba i drugih morskih i vodenih organizama; nadzor obavljanja prijevoza, dozvola i drugih isprava sukladno propisima o prijevozu u cestovnom prometu te osovinskog opterećenja, ukupne mase i dimenzija vozila u prometu na cestama sukladno propisima o sigurnosti prometa na cestama; nadzor radi osiguranja pravilne primjene propisa o javnim davanjima i javnopravnim naknadama te osiguranja zaštite zdravlja i života ljudi, životinja, prirode i okoliša kao i drugih općih i javnopravnih interesa; vrši inspekcijski nadzor nad naplatom proračunskih i ostalih prihoda, te transakcijama u području prometa roba i usluga, ugostiteljske djelatnosti i pružanja usluga u turizmu te naplatom boravišne pristojbe; vrši inspekcijski nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje obavljanje audiovizualnih djelatnosti; vrši inspekcijski nadzor nad prometom predmeta od plemenitih kovina; vrši inspekcijski nadzor nad provedbom propisa u području stavljanja na tržište šumskog reprodukcijskog materijala; vrši inspekcijski nadzor nad provedbom propisa o obavljanju prijevoza u cestovnom prometu te sigurnosti prometa na cestama; vrši inspekcijski nadzor nad primjenom propisa kojima se uređuje ograničavanje uporabe duhanskih proizvoda; u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama razvija i unapređuje metode i tehnike sprječavanja, suzbijanja i otkrivanja kažnjivih djela u postupanjima koja su u nadležnosti Carinske uprave; surađuje sa Županijskim i Općinskim državnim odvjetništvom, Policijskim upravama Ministarstva unutarnjih poslova i s drugim tijelima državne uprave, organizacijama, zajednicama, nevladinim organizacijama, gospodarskim subjektima i njihovim udruženjima i zainteresiranom javnošću radi razvijanja partnerstva u sprječavanju i otkrivanju protupravnog postupanja; sudjeluje u aktivnostima radnih tijela Europske unije iz područja nadležnosti Odjela; obavlja i druge poslove koji su stavljeni u nadležnost Odjela.

9.3.7. Odjel za mobilne jedinice Varaždin

Odjel za mobilne jedinice Varaždin obavlja stručne poslove koji se odnose na neposrednu provedbu svih poslova nadzora i carinsko-
-sigurnosnih mjera na cjelokupnom carinskom području Republike Hrvatske navedenih u Zakonu o carinskoj službi i drugim propisima s posebnim naglaskom na: otkrivanje, sprječavanje i suzbijanje prekršaja i kaznenih djela, prikupljanje podataka o tim djelima i počiniteljima te provedbu dokaznih radnji u prekršajnom i kaznenom postupku; nadzor obavljanja prijevoza, dozvola i drugih isprava sukladno propisima o prijevozu u cestovnom prometu te osovinskog opterećenja, ukupne mase i dimenzija vozila u prometu na cestama sukladno propisima o sigurnosti prometa na cestama; nadzor radi osiguranja pravilne primjene propisa o javnim davanjima i javnopravnim naknadama te osiguranja zaštite zdravlja i života ljudi, životinja, prirode i okoliša kao i drugih općih i javnopravnih interesa; vrši inspekcijski nadzor nad naplatom proračunskih i ostalih prihoda, te transakcijama u području prometa roba i usluga, ugostiteljske djelatnosti i pružanja usluga u turizmu te naplatom boravišne pristojbe; vrši inspekcijski nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje obavljanje audiovizualnih djelatnosti; vrši inspekcijski nadzor nad prometom predmeta od plemenitih kovina; vrši inspekcijski nadzor nad provedbom propisa u području stavljanja na tržište šumskog reprodukcijskog materijala; vrši inspekcijski nadzor nad provedbom propisa o obavljanju prijevoza u cestovnom prometu te sigurnosti prometa na cestama; vrši inspekcijski nadzor nad primjenom propisa kojima se uređuje ograničavanje uporabe duhanskih proizvoda; u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama razvija i unapređuje metode i tehnike sprječavanja, suzbijanja i otkrivanja kažnjivih djela u postupanjima koja su u nadležnosti Carinske uprave surađuje sa Županijskim i Općinskim državnim odvjetništvom, Policijskim upravama Ministarstva unutarnjih poslova i s drugim tijelima državne uprave, organizacijama, zajednicama, nevladinim organizacijama, gospodarskim subjektima i njihovim udruženjima i zainteresiranom javnošću radi razvijanja partnerstva u sprječavanju i otkrivanju protupravnog postupanja; sudjeluje u aktivnostima radnih tijela Europske unije iz područja nadležnosti Odjela; obavlja i druge poslove koji su stavljeni u nadležnost Odjela.

9.4. Služba za inspekcijski nadzor i provjere

Služba za inspekcijski nadzor i provjere pruža stručnu pomoć i vrši koordinaciju poslova svih nižih ustrojstvenih jedinica koje obavljaju poslove nadzora izravnom komunikacijom s istima i/ili provedbom zajedničkih nadzornih aktivnosti nad primjenom propisa iz nadležnosti Carinske uprave, što podrazumijeva uvid u opće i pojedinačne akte, uvjete i način rada nadziranih pravnih i fizičkih osoba, kontrolu robe kod istih te poduzimanje zakonom i drugim propisima predviđenih mjera da se ustanovljeno stanje i poslovanje uskladi sa zakonom i drugim propisima; vrši kontrolu ispunjenih OWNRES obrazaca i odobrava ažurirana OWNRES izvješća; prati i koordinira utvrđivanje, naplatu i knjiženje neplaćenih davanja utvrđenih nadzorom na nižim razinama; prati zakonodavni okvir iz nadležnosti Carinske uprave i daje prijedloge za njegovo ažuriranje; izrađuje strateške dokumente, normativne akte, mišljenja i druge stručne materijale; daje smjernice i upute za rad i uspostavlja standarde za provođenje nadzora; sudjeluje u međusobnoj suradnji i međunarodnim aktivnostima te u provedbi međunarodnih projekata; surađuje s drugim Službama unutar Sektora, ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave i nadležnim tijelima; izrađuje godišnje i mjesečne planove rada po prethodno pribavljenom mišljenju nižih ustrojstvenih jedinica, izrađuje godišnja i periodična izvješća o obavljenim aktivnostima; obavlja poslove zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih skupina Europske unije, a iz nadležnosti Službe.«.

Članak 50.

Članak 58.b mijenja se i glasi:

»Sektor za carinski laboratorij obavlja poslove praćenja i preuzimanja međunarodnih i europskih carinskih propisa, zakona, uredbi i normi vezanih uz provođenje fizikalnih i kemijskih ispitivanja; praćenja tehnološkog razvoja i unapređenja na području instrumenata za analize, novih materijala i tehnologija te novih metoda ispitivanja; obavlja poslove vezane uz razvoj, primjenu, održavanje i poboljšavanje sustava upravljanja kvalitetom sukladno međunarodnim standardima kvalitete te obavlja poslove sukladno propisanoj dokumentaciji sustava upravljanja kvalitetom; izrađuje relevantne dokumentacije nužne za akreditaciju laboratorija u njegovim ustrojstvenim jedinicama sukladno normi HR EN ISO/IEC 17025; obavlja poslove suradnje s carinskim laboratorijima zemalja članica Europske unije i drugih zemalja u okviru carinske suradnje; suradnje s odgovarajućim tijelima Europske komisije; sudjelovanja na drugim međunarodnim sastancima i seminarima; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; obavlja poslove zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Sektora; provedbe fizikalnih i kemijskih analiza za potrebe carinske službe u svrhu utvrđivanja vrste robe, njenog razvrstavanja u carinsku tarifu, otkrivanja i sprječavanja carinskih i trošarinskih prekršaja iz područja posebnih poreza i drugih kažnjivih djela; provedbe fizikalnih i kemijskih analiza komercijalne naravi; izdavanja nalaza o izvršenom ispitivanju; sudjelovanja u pripremi pri izradi carinskih propisa u dijelu koji se odnosi na carinski laboratorij; sudjelovanja u pripremi pri izradi drugih propisa i normi iz djelokruga rada; suradnje s drugim ovlaštenim laboratorijima; suradnje s drugim službama Carinske uprave pri provedbi kontrole rada područnih carinskih ureda, provjera kod pravnih osoba i mjera koje obavljaju mobilne jedinice; pripreme stručnih materijala i obuka carinskih službenika u pogledu poznavanja robe i postupka uzorkovanja; izrade naputaka i smjernica iz djelokruga rada Sektora; pripreme i uređivanja tekstova i informacija za objavu na intranetu i internetu iz djelokruga Sektora; suradnje s nadležnim tijelima državne uprave iz područja svoga djelokruga; na temelju sporazuma ili u okviru suradnje s drugim tijelima vlasti neovisno za njih obavlja poslove laboratorijskih ispitivanja, istraživanja i vještačenja; sukladno međunarodnim standardima kvalitete, neovisno obavlja poslove laboratorijskih ispitivanja, istraživanja i vještačenja za potrebe zainteresiranih pravnih i fizičkih osoba.

U Sektoru za carinski laboratorij, ustrojavaju se:

11.1. Služba za poljoprivredne i prehrambene proizvode

11.2. Služba za vino, alkohol, alkoholna i bezalkoholna pića

11.3. Služba za naftne derivate i ugljikovodike

11.4. Služba za industrijske proizvode.

11.1. Služba za poljoprivredne i prehrambene proizvode

Služba za poljoprivredne i prehrambene proizvode obavlja analize različitih proizvoda, posebno onih obuhvaćenih mjerama zajedničke poljoprivredne politike, uključujući izvozne subvencije, trošarinskim propisima ili posebnim porezima, kao što su šećer, meso, kava, mliječni proizvodi, voće, povrće, žitarice, čokolada i drugo; izdaju se nalazi o izvršenim analizama, predlaže i uvodi nove metode i unapređuje postojeće metode rada iz svog područja rada; daje prijedlog o razvrstavanju robe u Kombiniranu nomenklaturu, TARIC nomenklaturu i druge nomenklature kojom se uvode daljnje podjele za potrebe provedbe specifičnih mjera u trgovini s drugim zemljama;. planiranje i predlaganje nabave potrošnog materijala i kapitalne opreme te skrbi o njenom održavanju; pružanje stručne pomoći i suradnje s ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave i područnim carinskim uredima iz djelokruga rada Službe; zastupanje interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Službe; obavljaju se i drugi poslovi iz djelokruga Sektora.

11.2. Služba za vino, alkohol, alkoholna i bezalkoholna pića

Služba za vino, alkohol, alkoholna i bezalkoholna pića obavlja analize vina, piva, alkohola (nedenaturiranih i denaturiranih), alkoholnih i bezalkoholnih pića; vrši se kontrola proizvoda koji podliježu trošarinama, kontrola sredstava za denaturaciju alkohola; izdaju se nalazi o izvršenim analizama, predlaže i uvodi nove metode i unapređuje postojeće metoda rada iz svog područja rada; daje prijedlog o razvrstavanju robe u Kombiniranu nomenklaturu, TARIC nomenklaturu i druge nomenklature kojom se uvode daljnje podjele za potrebe provedbe specifičnih mjera u trgovini s drugim zemljama; planiranje i predlaganje nabave potrošnog materijala i kapitalne opreme te skrbi o njenom održavanju; pružanje stručne pomoći i suradnje s ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave i područnim carinskim uredima iz djelokruga rada Službe; zastupanje interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Službe; obavljaju se i drugi poslovi iz djelokruga Sektora.

11.3. Služba za naftne derivate i ugljikovodike

Služba za naftne derivate i ugljikovodike obavlja analize naftnih derivata (organska otapala, benzini, plinska ulja, ulja za podmazivanje, vazelini, voskovi i drugo); plastičnih masa, kaučuka i njihovih proizvoda; vrši se kontrola proizvoda koji podliježu trošarinama; izdaju se nalazi o izvršenim analizama; predlaže i uvodi nove metode i unapređuje postojeće metode rada iz svog područja rada; daje prijedlog o razvrstavanju robe u Kombiniranu nomenklaturu, TARIC nomenklaturu i druge nomenklature kojom se uvode daljnje podjele za potrebe provedbe specifičnih mjera u trgovini s drugim zemljama; planiranje i predlaganje nabave potrošnog materijala i kapitalne opreme te skrbi o njenom održavanju; pružanje stručne pomoći i suradnje s ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave i područnim carinskim uredima iz djelokruga rada Službe; zastupanje interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Službe; obavljaju se i drugi poslovi iz djelokruga Sektora.

11.4. Služba za industrijske proizvode

Služba za industrijske proizvode obavlja analize različitih industrijskih proizvoda, kao što su minerali, rude, kovine (obične i plemenite), određeni anorganski spojevi, gnojiva, boje, cementi, papir, tekstil, obuća, keramika, staklo i pripravci kemijske industrije; utvrđuje se njihov kemijski sastav te provode specifične analize ovisno o vrsti robe; izdaju se nalazi o izvršenim analizama; predlaže i uvodi nove metode i unapređuje postojeće metode rada iz svog područja rada; daje prijedlog o razvrstavanju robe u Kombiniranu nomenklaturu, TARIC nomenklaturu i druge nomenklature kojom se uvode daljnje podjele za potrebe provedbe specifičnih mjera u trgovini s drugim zemljama; planiranje i predlaganje nabave potrošnog materijala i kapitalne opreme te skrbi o njenom održavanju; pružanje stručne pomoći i suradnje s ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave i područnim carinskim uredima iz djelokruga rada Službe; zastupanje interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Službe; obavljaju se i drugi poslovi iz djelokruga Sektora.«.

Članak 51.

U članku 60. kod nabrajanja ustrojstvenih jedinica u Područnom carinskom uredu Zagreb, u točki 1.4. riječi: »i financije« brišu se.

Iza točke 1.4. dodaje se nova točka 1.5. koja glasi:

»1.5. Služba za financije«.

Iza točke 1.5. dodaju se točke 1.5.1. i 1.5.2. koje glase:

»1.5.1. Odjel za obvezna davanja

1.5.2. Odjel za računovodstvo«.

Dosadašnje točke 1.5. i 1.6. postaju točke 1.6. i 1.7.

U članku 60. kod opisa poslova ustrojstvenih jedinica, u točki 1.2. mijenja se opis poslova Službe za nadzor i glasi:

»1.2. Služba za nadzor

Služba za nadzor surađuje sa Središnjim uredom i područnim carinskim uredima u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga Službe; pruža stručnu pomoć i obavlja poslove inspekcijskog nadzora nad primjenom carinskih i trošarinskih propisa, propisa o posebnim porezima i drugim propisima za provođenje kojih je nadležna Carinska uprava; poduzima zakonom i drugim propisima predviđene mjere da se ustanovljeno stanje i poslovanje uskladi sa zakonom i drugim propisima; provodi utvrđivanje, naplatu i knjiženje neplaćenih davanja utvrđenih nadzorom; kontrolira popunjavanje OWNRES obrazaca i OWNRES izvješća; postupa, rješava te daje upute, tumačenja i smjernice u upravnim stvarima prvostupanjskog postupka pokrenutog po zahtjevu stranke ili po službenoj dužnosti neposredno primjenjujući zakone, sudsku praksu i druge propise; prati zakonodavni okvir iz nadležnosti Carinske uprave i daje prijedloge za njegovo ažuriranje; sastavlja planove rada, izvješća i informacije iz djelokruga rada Službe; razmjenjuje informacije o tijekovima krijumčarenja i prijevara, metodama i nositeljima takvih aktivnosti; obavlja poslove prikupljanja informacija i podataka iz ustrojstvenih jedinica područnog carinskog ureda i svih dostupnih izvora radi analize i procjene lokalnih rizika povezanih s robama, tvrtkama, osobama i prijevoznim sredstvima koji sudjeluju u carinskim postupcima; izrade prijedloga lokalnih profila rizika za sustav upravljanja rizicima koje dostavlja Sektoru za nadzor Središnjeg ureda; prikupljanja, analize i obrade podataka iz unutarnjih i vanjskih izvora povezanih s provedbom sigurnosno-zaštitne analize rizika EU, određivanja vrste i mjesta kontrole pošiljaka selektiranih za provjeru temeljem zajedničkih EU kriterija rizika, izrade obavijesti o utvrđenim nepravilnostima po izvršenim sigurnosno-zaštitnim provjerama pošiljaka i prosljeđivanja zemljama članicama; otkriva, sprječava i istražuje prekršajna i kaznena djela iz područja carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih prijevara; nadzire provedbu carinsko-
-sigurnosnih mjera koje se sukladno carinskim propisima provode s robom koja se unosi u ili iznosi iz carinskog područja; prati kretanje sumnjivih pošiljki i visokorizičnih roba u suradnji i koordinaciji sa Službom za mobilne jedinice Sektora za nadzor; provodi nadzor nad robom koja podliježe mjerama zabrana i ograničenja; provodi inspekcijski nadzor nad provedbom propisa o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti te mjere radi otkrivanja i sprječavanja svih oblika nedozvoljene i protuzakonite trgovine; provodi upravne i druge poslove u vezi s ispunjavanjem propisanih uvjeta za obavljanje poslova zastupanja u carinskom postupku te nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje poslovanje i djelatnost ovlaštenih carinskih otpremnika; vrši inspekcijski nadzor nad naplatom proračunskih i ostalih prihoda, te transakcijama u području prometa roba i usluga, ugostiteljske djelatnosti i pružanja usluga u turizmu te naplatom boravišne pristojbe; vrši inspekcijski nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje obavljanje audiovizualnih djelatnosti; vrši inspekcijski nadzor nad prometom predmeta od plemenitih kovina; vrši inspekcijski nadzor nad provedbom propisa u području stavljanja na tržište šumskog reprodukcijskog materijala; vrši inspekcijski nadzor nad provedbom propisa o obavljanju prijevoza u cestovnom prometu te sigurnosti prometa na cestama; vrši inspekcijski nadzor nad primjenom propisa kojima se uređuje ograničavanje uporabe duhanskih proizvoda; pruža operativnu pomoć drugim ustrojstvenim jedinicama; organizira i sudjeluje u provedbi operativnih akcija na teritorijalnom području područnog carinskog ureda, a u koordinaciji sa Sektorom za nadzor Carinske uprave i na cijelom carinskom području Republike Hrvatske; prati zakonodavni okvir iz nadležnosti Carinske uprave i daje prijedloge za njegovo ažuriranje; sastavlja planove rada, izvješća i informacije iz djelokruga rada Službe.

U Službi za nadzor, ustrojavaju se:

1.2.1. Odjel za nadzor i upravni postupak

1.2.2. Odjel za istrage i upravljanje rizikom.

1.2.1. Odjel za nadzor i upravni postupak

Odjel za nadzor i upravni postupak pruža stručnu pomoć i obavlja poslove inspekcijskog nadzora nad primjenom carinskih i trošarinskih propisa, propisa o posebnim porezima i drugim propisima za provođenje kojih je nadležna Carinska uprava, što podrazumijeva uvid u opće i pojedinačne akte, uvjete i način rada nadziranih pravnih i fizičkih osoba, kontrolu robe kod subjekata nadzora te poduzimanje zakonom i drugim propisima predviđenih mjera da se ustanovljeno stanje i poslovanje uskladi sa zakonom i drugim propisima, a što uključuje podnošenje prekršajnih naloga, optužnih prijedloga i izricanje novčanih kazni na mjestu počinjenja prekršaja i kaznenih prijava nadležnim tijelima; provodi utvrđivanje, naplatu i knjiženje neplaćenih davanja utvrđenih nadzorom te za slučajeve prijevara i nepravilnosti neplaćenih carina u iznosima većim od 10.000 eura; osigurava ispunjavanje OWNRES obrazaca na svojoj i nižim razinama te uređuje (stvara, ažurira) OWNRES izvješća; sastavlja planove rada i izvješća o obavljenim poslovima; provodi upravne i druge poslove u vezi s ispunjavanjem propisanih uvjeta za obavljanje poslova zastupanja u carinskom postupku te nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje poslovanje i djelatnost ovlaštenih carinskih otpremnika; vrši inspekcijski nadzor nad naplatom proračunskih i ostalih prihoda, te transakcijama u području prometa roba i usluga, ugostiteljske djelatnosti i pružanja usluga u turizmu te naplatom boravišne pristojbe; vrši inspekcijski nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje obavljanje audiovizualnih djelatnosti; vrši inspekcijski nadzor nad prometom predmeta od plemenitih kovina; vrši inspekcijski nadzor nad provedbom propisa u području stavljanja na tržište šumskog reprodukcijskog materijala; vrši inspekcijski nadzor nad provedbom propisa o obavljanju prijevoza u cestovnom prometu te sigurnosti prometa na cestama; vrši inspekcijski nadzor nad primjenom propisa kojima se uređuje ograničavanje uporabe duhanskih proizvoda; prati zakonodavni okvir iz nadležnosti Carinske uprave i daje prijedloge za njegovo ažuriranje; postupa, rješava i daje upute, tumačenja i smjernice u upravnim stvarima prvostupanjskog postupka pokrenutog po zahtjevu stranke ili po službenoj dužnosti, neposredno primjenjujući zakone, sudsku praksu i druge propise iz upravnih područja carinskog, trošarinskog i poreznog sustava; predlaže profile rizika za unos u sustav upravljanja rizicima; provodi postupke u smislu međusobne i međunarodne suradnje, kao i na zahtjev stručnih službi i/ili drugih tijela državne uprave.

1.2.2. Odjel za istrage i upravljanje rizikom

Odjel za istrage i upravljanje rizikom obavlja poslove prikupljanja informacija i podataka iz ustrojstvenih jedinica područnog carinskog ureda i svih dostupnih izvora radi analize i procjene lokalnih rizika povezanih s robama, tvrtkama, osobama i prijevoznim sredstvima u carinskim postupcima u svrhu provođenja nacionalne i EU analize rizika; provodi ispitne i izvidne postupke u predmetima prijevara; prikuplja i prosljeđuje informacija o carinskim, trošarinskim, poreznim i drugim prijevarama, metodama i nositeljima takvih aktivnosti; izrađuje prijedloge lokalnih profila rizika za koje dostavlja Sektoru za nadzor Središnjeg ureda radi implementacije u sustav analize rizika; prikuplja, analizira i obrađuje podatke iz unutarnjih i vanjskih izvora povezanih s provedbom sigurnosno-zaštitne analize rizika EU; prihvaća obavijesti iz najavnih dolaznih i odlaznih deklaracija; određuje vrstu i mjesto kontrole pošiljaka selektiranih za provjeru temeljem zajedničkih EU kriterija rizika, izrade obavijesti o utvrđenim nepravilnostima po izvršenim sigurnosno-zaštitnim i drugim carinskim provjerama pošiljaka, prijevoznih i prijenosnih sredstava i prosljeđivanja zemljama članicama (RIF); prikuplja obrađuje i analizira podatke vezane uz provedbu carinskih, trošarinskih i poreznih istraga i poslove na suzbijanju krijumčarenja te ustrojava, podržava, razvija i upravlja bazama podataka; izrađuje izvješća o aktivnostima od značaja za poslove carinske službe; osigurava ispunjavanje OWNRES obrazaca na svojoj i nižim razinama te uređuje (stvara, ažurira) OWNRES izvješća; organizira i nadzire poslove u vezi rukovanja markicama, kao i pomoćnog trezora za duhanske prerađevine; otkriva, sprječava i istražuje prekršajna i kaznena djela iz područja carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih prijevara; nadzire provedbu carinsko-sigurnosnih mjera koje se sukladno carinskim propisima provode s robom koja se unosi u ili iznosi iz carinskog područja; prati kretanje sumnjivih pošiljki i visokorizičnih roba u suradnji i koordinaciji sa Službom za mobilne jedinice Sektora za nadzor; provodi nadzor nad robom koja podliježe mjerama zabrana i ograničenja; provodi inspekcijski nadzor nad provedbom propisa o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti te mjere radi otkrivanja i sprječavanja svih oblika nedozvoljene i protuzakonite trgovine; organizira i sudjeluje u provedbi operativnih akcija na teritorijalnom području područnog carinskog ureda, a u koordinaciji sa Sektorom za nadzor Carinske uprave i na cijelom carinskom području Republike Hrvatske; surađuje s Ministarstvom unutarnjih poslova, Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske i drugim državnim tijelima pri vođenju postupaka u svezi s prekršajima i kaznenim djelima iz područja carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih prijevara te pronalaskom i otkrivanjem počinitelja; postupa po nalozima Državnog odvjetništva Republike Hrvatske; izvješćuje o rezultatima rada.«.

U točki 1.3. mijenja se opis poslova Službe za trošarine i posebne poreze i glasi:

»1.3. Služba za trošarine i posebne poreze

Služba za trošarine i posebne poreze sustavno prati, analizira i koordinira provedbu plana rada, poslovnih procesa i postupanja carinskih ureda u okviru primjene propisa o trošarinama i posebnim porezima; daje stručnu pomoć carinskim uredima u najsloženijim trošarinskim i poreznim postupanjima; izrađuje mišljenja na upite trošarinskih i poreznih obveznika te daje upute za rad službenika unutar carinskih ureda; pruža stručnu pomoć trošarinskim i poreznim obveznicima; daje prijedloge, odnosno inicijative za poboljšanje propisa u dijelu trošarina i posebnih poreza; surađuje u izradi stručnih podloga za donošenje propisa o trošarinama i posebnim porezima te naputaka i mišljenja; nadzire pravilnu i ujednačenu provedbu propisa, naputaka i mišljenja u vezi trošarina i posebnih poreza; prati gospodarske, poslovne i porezne sposobnosti trošarinskih i poreznih obveznika; sustavno analitički prati kretanja, pojave i trendove koji se odnose na trošarinsko i porezno postupanje; predlaže profile za unos u Sustav upravljanja rizicima; provjerava da li ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta ispunjava propisane opće uvjete rada trošarinskog skladišta; prati kapacitete trošarinskih i poreznih obveznika; po potrebi obavlja kontrolu kod oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda; sudjeluje u pripremi plana inspekcijskog nadzora i provjere te predlaže mjere i oblik provjera glede trošarina i posebnih poreza; daje inicijativu za uvođenjem i promjenama informatičke podrške u području djelokruga rada Službe; obavlja poslove nadzora ispravnosti unesenih podataka u SEED bazu podataka iz svoje nadležnosti; prati kretanje i pravilan završetak kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine putem EMCS sustava; pruža stručnu pomoć gospodarstvenicima vezano uz elektronički sustav kontrole kretanja trošarinskih proizvoda; pruža informacije o novim zakonskim i provedbenim postupanjima vezano uz elektronički sustav kontrole kretanja trošarinskih proizvoda; educira carinske službenike i gospodarske subjekte o primjeni trošarinskih propisa i propisa o posebnim porezima; izrađuje statističke izvještaje i izvješća iz djelokruga rada Službe.«.

Točka 1.4. mijenja se i glasi:

»1.4. Služba za upravljanje ljudskim potencijalima

Služba za upravljanje ljudskim potencijalima obavlja poslove praćenja napredovanja službenika raspoređenih u područnom uredu; predlaže plan prijma; prati potrebe i daje prijedloge za obrazovanje službenika te izrađuje godišnje obrazovne planove za područne urede kao i druge poslove planiranja i upravljanja ljudskim potencijalima; priprema i izrađuje prijedloge rješenja o svim pravnim institutima službeničkog i ravnopravnog statusa službenika i namještenika u područnom carinskom uredu; obavlja poslove pisarnice, arhive i zaštite na radu; surađuje sa Središnjim uredom Carinske uprave, ostalim tijelima državne uprave o pitanjima iz svog djelokruga rada; nadzire rad nižih ustrojstvenih jedinica i pruža stručnu pomoć; surađuje s ostalim ustrojstvenim jedinicama područnog carinskog ureda u poslovima iz svog djelokruga rada; analizira postojeću organizaciju rada u područnom carinskom uredu i izvješćuje pročelnika o svim pitanjima iz svoje nadležnosti; izrađuje izvješća iz djelokruga rada Službe.«.

Točke 1.4.1., 1.4.2. i 1.4.3. brišu se.

Iza točke 1.4. dodaje se nova točka 1.5. koja glasi:

»1.5. Služba za financije

Služba za financije obavlja poslove vođenja evidencije svih carinskih i poreznih obveznika, provodi postupke prisilne naplate carinskog i poreznog duga, knjiži zaduženja po poreznim rješenjima, knjiži rješenja o povratu, donosi rješenja za kamate, postupa povodom zahtjeva obveznika za odgodom, odnosno obročnom otplatom carinskog i poreznog duga, donosi rješenja u ovršnom postupku novčanih sredstava za pravne osobe, prema objavama o otvaranju postupaka predstečajne nagodbe, stečajnih i likvidacijskih postupaka podnosi odgovarajuće prijave potraživanja; knjiži izvode, prazni prihode na propisane račune proračuna, obavlja naplatu duga iz instrumenata osiguranja; prati rokove zastare i utvrđuje otpis dospjelog duga sukladno važećim propisima o čemu izrađuje izvješća i provodi odgovarajuća knjiženja; ažurira podatke o tradicionalnim vlastitim sredstvima Europske unije u Republici Hrvatskoj putem aplikacije »A« i »B« računa, izrađuje mjesečni i tromjesečni obračun istih, kao i mjesečno i tromjesečno izvješće o utvrđenim pravima, vrši unos i ažuriranje podataka o nenaplativosti i otpisu TVS-a u aplikaciji »WOMIS«; sudjeluje u pripremi za izradu financijskih planova; organizira praćenje izvršenja financijskih poslova sukladno zakonu, vodi brigu o zakonitoj primjeni važećih materijalno-financijskih propisa; obavlja poslove obračuna plaća i naknada državnim službenicima i namještenicima; vodi blagajničko poslovanje; izdaje račune za izvanuredovni rad, knjiži i prati naplatu istih; organizira godišnji popis imovine, obveza i potraživanja; obavlja poslove ekonomata; prati i analizira troškove službenih vozila; surađuje sa Središnjim uredom Carinske uprave, ostalim tijelima državne uprave o pitanjima iz svog djelokruga rada; nadzire rad nižih ustrojstvenih jedinica i pruža stručnu pomoć; surađuje s ostalim ustrojstvenim jedinicama područnog carinskog ureda u poslovima iz svoga djelokruga rada; analizira postojeću organizaciju rada u područnom carinskom uredu i izvješćuje pročelnika o svim pitanjima iz svoje nadležnosti; izrađuje izvješća iz djelokruga rada Službe.

U Službi za financije ustrojavaju se:

1.5.1. Odjel za obvezna davanja

1.5.2. Odjel za računovodstvo.

1.5.1. Odjel za obvezna davanja

Odjel za obvezna davanja vodi evidenciju svih carinskih i poreznih obveznika, provodi postupke prisilne naplate carinskog i poreznog duga te kamata; knjiži zaduženja po poreznim rješenjima; knjiži rješenja o povratu; prati financijska zaduženja carinskih i poreznih obveznika i podmirenje obveza u zakonskom roku; postupa povodom zahtjeva obveznika za odgodom, odnosno obročnom otplatom carinskog i poreznog duga; prati izvršenje obveza po rješenjima za odgodu, odnosno obročnu otplatu; donosi rješenja u ovršnom postupku novčanih sredstava za pravne osobe i obavlja poslove prisilne naplate za fizičke osobe i obrtnike te u suradnji s nadležnim odjelom donosi prvostupanjska rješenja po zahtjevima za odgodu ovrhe; rješava po žalbama u prvom stupnju; donosi rješenja za kamate; izdaje potvrde o stanju zaduženja i potvrde o izvršenim uplatama; prati objave o otvaranju postupaka predstečajne nagodbe, stečajnih i likvidacijskih postupaka nad carinskim i poreznim dužnicima te podnosi odgovarajuće prijave potraživanja; knjiži zaduženja i uplate na evidentni račun na temelju izvoda iz Financijske agencije, sastavlja temeljnice uplata, kontrolira stanje na kontima i prazni prihode na propisane račune proračuna; povezuje otvorene uplate, provodi diobe uplata, povrata pogrešno ili više uplaćenih sredstava, storna zaduženja; rješava po zahtjevu stranke za povrat sredstava po okončanom upravnom postupku; obavlja naplatu duga iz instrumenata osiguranja; prati rokove zastare i utvrđuje otpis dospjelog duga sukladno važećim propisima, o čemu izrađuje izvješća i provodi odgovarajuća knjiženja; vodi evidencije o prisilnoj naplati, ovršnom postupku, naplati s instrumenata osiguranja, stečajnim i likvidacijskim postupcima; postupa po zahtjevu obveznika za ostvarivanje povlaštenog statusa za polaganje mjenice kao instrumenta osiguranja carinskog duga; zaprima mjenice i mjenična očitovanja u Kontrolnik mjenica; postupa po zahtjevu obveznika za dobivanje odobrenja za uporabu zajedničkog jamstva u provoznom postupku; daje mišljenje o visini referentnog iznosa i visini jamstva u provoznom postupku; postupa po zahtjevu obveznika za odobravanje odgode plaćanja duga; ažurira podatke o tradicionalnim vlastitim sredstvima Europske unije u Republici Hrvatskoj putem aplikacije »A« i »B« računa, izrađuju mjesečni i tromjesečni obračun istih, kao i mjesečno i tromjesečno izvješće o utvrđenim pravima; vrši unos i ažuriranje podataka o nenaplativosti i otpisu TVS-a u aplikaciji »WOMIS«; izrađuje izvješća iz djelokruga rada Odjela.

1.5.2. Odjel za računovodstvo

Odjel za računovodstvo obavlja poslove organiziranja i praćenja izvršenja svih financijskih poslova, vodi brigu o zakonitoj primjeni važećih materijalno-financijskih propisa; zaprima račune dobavljača, ovjerava ispravnost računa nakon obavljene kontrole te ih dostavlja u Središnji ured na plaćanje; obavlja poslove obračuna plaća i naknada državnim službenicima i namještenicima; postupa po ugovorima o djelu; podnosi zahtjeve za osiguranje gotovine za blagajničko poslovanje, podiže gotovinu u Financijskoj agenciji sukladno otpuštenim sredstvima; vodi blagajničko poslovanje; izdaje račune za izvanuredovni rad, knjiži i prati naplatu istih; izdaje i priprema naloge za službena putovanja i obračunava putne troškove; organizira godišnji popis imovine, obveza i potraživanja; obavlja poslove ekonomata – zaprima i raspodjeljuje sredstva potrebna za rad; izrađuje narudžbenice; obavlja poslove i vodi evidencije vezano za pečate s državnim grbom, štambilje i faksimile, kao i distribuiranje istih korisnicima; obavlja poslove i vodi evidencije vezane za carinska kliješta; traži suglasnosti za nabavu roba i usluga; izrađuje prijedloge za rashod osnovnih sredstava i sitnog inventara; obavlja poslove koji se odnose na korištenje i održavanje imovine, objekata i opreme na objektima; prati i analizira troškove službenih vozila; izrađuje izvješća iz djelokruga rada Odjela.«.

Dosadašnja točka 1.5. koja postaje točka 1.6. mijenja se i glasi:

»1.6. Služba za provedbu tarifnih mjera

Služba za provedbu tarifnih mjera obavlja poslove praćenja tarifnih propisa Europske unije, uključujući mjere zajedničke agrarne i trgovinske politike, propisa vezanih uz razvrstavanje robe u Harmonizirani sustav, Kombiniranu nomenklaturu, TARIC i druge nomenklature koje se koriste u provedbi tarifnih mjera Europske unije; praćenja propisa o utvrđivanju carinske vrijednosti kao i međunarodnih ugovora o slobodnoj trgovini i propisa o povlaštenom i nepovlaštenom podrijetlu robe; praćenja postupanja carinskih ureda, vođenje upravnog postupka, provođenje izmjena uvoznih carinskih deklaracija i završavanja postupaka uvoznim carinskim deklaracijama vezano uz provedbu specifičnih mjera zajedničke agrarne politike, antidampinških i kompenzacijskih mjera te drugih specifičnih tarifnih mjera; vođenje evidencija i prikupljanje podataka za potrebe izvješćivanja prema Središnjem uredu, agenciji nadležnoj za plaćanja u poljoprivredi i nadležnim tijelima Europske unije, u područnom carinskom uredu na području svoje nadležnosti; praćenja postupanja carinskih ureda i koordinacije fizičkih provjera robe koju se izvozi uz primjenu izvoznih naknada i izvankvotnog šećera, odobravanja zapisnika o provjerama, vođenja evidencija te prikupljanja podataka o obavljenim fizičkim provjerama za potrebe izvješćivanja prema Središnjem uredu, agenciji nadležnoj za plaćanja u poljoprivredi i nadležnim tijelima Europske unije; suradnje sa Sektorom za carinsku tarifu, vrijednost i podrijetlo Središnjeg ureda te drugim ustrojstvenim jedinicama Područnog ureda, pružanja stručne pomoći i informacija iz područja primjene tarifnih mjera Europske unije, uključujući mjera zajedničke agrarne i zajedničke trgovinske politike, razvrstavanja robe, carinske vrijednosti i podrijetla robe, carinskim službenicima i gospodarstvenicima na području svoje nadležnosti; praćenja prakse rada carinskih ureda iz svoga djelokruga rada; iniciranja korektivnih aktivnosti; sudjelovanja u tematskim sastancima u okviru Sektora za carinsku tarifu, vrijednost i podrijetlo te koordinacije rada sa službama za provedbu tarifnih mjera drugih područnih carinskih ureda, u cilju jednoobraznog postupanja; praćenja kretanja cijena, prikupljanja obavijesti i izrade baza podataka o referentnim vrijednostima rizičnih roba; dostave podataka carinskim uredima i graničnim carinskim uredima o raspoloživim cijenama robe; suradnje u pripremanju profila rizika; izdavanja mišljenja za stjecanje statusa ovlaštenog izvoznika za podrijetlo; sudjelovanja u provjeri znanja pri stjecanju statusa ovlaštenog izvoznika; koordinacije nad nadzorom ovlaštenih izvoznika i primjenom zabrane sustava povrata carine; obavlja poslove zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Službe; pripreme i provedbe stručne obuke carinskih službenika i gospodarstvenika iz djelokruga rada Službe u područnom carinskom uredu.«.

Dosadašnja točka 1.6. postaje točka 1.7.

U točki A kod nabrajanja ustrojstvenih jedinica u Carinskim uredima Područnog carinskog ureda Zagreb, podtočka 4.4. mijenja se i glasi:

»4.4. Služba za robno-granične procedure Čakovec«.

U točki A. mijenja se opis poslova carinskog ureda i glasi:

»Carinski ured pruža stručnu pomoć i obavlja poslove nadzora nad primjenom carinskih i trošarinskih propisa, propisa o posebnim porezima i drugim propisima za provođenje kojih je nadležna Carinska uprava, podnosi prekršajne naloge, optužne prijedloge i izriče novčane kazne na mjestu počinjenja prekršaja i kaznene prijave nadležnim tijelima; vrši utvrđivanje, naplatu i knjiženje neplaćenih davanja utvrđenih nadzorom i provjerom; osigurava ispunjavanje OWNRES obrazaca i uređivanje (ažuriranje) OWNRES izvješća; sastavlja planove rada i izvješća o obavljenim kontrolnim mjerama; prati zakonodavni okvir iz nadležnosti Carinske uprave i predlaže njegovo ažuriranje; provodi postupke u smislu međusobne i međunarodne suradnje kao i na zahtjev stručnih službi i drugih tijela državne uprave; provodi odredbe trošarinskih propisa i propisa o posebnim porezima; vodi i ažurira registar trošarinskih obveznika i registar obveznika posebnih poreza; vodi i ažurira SEED bazu podataka; vodi porezne i druge evidencije te izrađuje odgovarajuća izvješća; provodi postupak u vezi instrumenata osiguranja u trošarinskom i poreznom postupku; prati i pokreće naplate s instrumenata osiguranja plaćanja trošarine; pokreće naplatu trošarina i posebnih poreza; pruža stručnu pomoć trošarinskim i poreznim obveznicima; daje prijedloge za poboljšanje propisa u dijelu trošarina i posebnih poreza; prati gospodarske, poslovne i porezne sposobnosti poreznih obveznika; donosi odobrenja za pojednostavnjenje postupaka kao i izmjene i odluke o ukidanju odobrenja; rukuje markicama i organizira rad pomoćnog trezora za duhanske proizvode; predlaže profile za unos u Sustav upravljanja rizicima; obavlja provjere ispunjavanja uvjete rada trošarinskog skladišta i korisnika trošarinskih proizvoda; prati kapacitete trošarinskih i poreznih obveznika; obavlja poslove u vezi uništenja proizvoda pod trošarinskim i poreznim nadzorom; prati kretanje i pravilan završetak kretanja trošarinskih proizvoda putem EMCS sustava i pokreće odgovarajuće postupke; podnosi prijavu o počinjenom prekršaju i kaznenu prijavu te inicira postupak ovrhe; provodi postupak i izdaje rješenja o naplati, povratu i oslobođenju od plaćanja trošarine i posebnih poreza; sudjeluje u pripremi plana inspekcijskog nadzora i provjere te predlaže mjere i oblik provjera glede trošarina i posebnih poreza; odobrava provedbu carinski dopuštenog postupanja i uporabe robe; obračunava i naplaćuje carine i druga javna davanja; sudjeluje u odobravanju primjene povlaštenih statusa i pojednostavnjenih postupaka; odobrava primjenu oslobođenja i drugih izuzeća od plaćanja carina i drugih javnih davanja; rješava o otpustu, povratu i otpisu carina i drugih javnih davanja; neposredno provodi poslove nadzora radi pravilne primjene carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih propisa iz nadležnosti Carinske uprave; provodi carinsko-sigurnosne mjere; prikuplja podatke o kažnjivim djelima i počiniteljima; provodi dokazne radnje u prekršajnom i kaznenom postupku; provodi upravne i druge poslove u vezi s ispunjavanjem propisanih uvjeta za obavljanje poslova zastupanja u carinskom postupku te nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje poslovanje i djelatnost ovlaštenih carinskih otpremnika; vrši inspekcijski nadzor nad naplatom proračunskih i ostalih prihoda, te transakcijama u području prometa roba i usluga, ugostiteljske djelatnosti i pružanja usluga u turizmu te naplatom boravišne pristojbe; vrši inspekcijski nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje obavljanje audiovizualnih djelatnosti; vrši inspekcijski nadzor nad prometom predmeta od plemenitih kovina; vrši inspekcijski nadzor nad provedbom propisa u području stavljanja na tržište šumskog reprodukcijskog materijala; vrši inspekcijski nadzor nad provedbom propisa o obavljanju prijevoza u cestovnom prometu te sigurnosti prometa na cestama; vrši inspekcijski nadzor nad primjenom propisa kojima se uređuje ograničavanje uporabe duhanskih proizvoda; surađuje s područnim carinskim uredom, nadležnim tijelima državne uprave i drugim carinskim uredima u izvršavanju zadataka iz djelokruga Ureda; prati i analizira sve propise koji se primjenjuju u postupku carinskog nadzora, nadzora trošarina i posebnih poreza, carinjenja robe, carinsko-upravnog, prekršajnog i kaznenog postupka, financijsko-materijalnog poslovanja; podnosi mjesečna izvješća o radu; unosi rezultate provjera u Sustav za upravljanje rizicima i baze podataka; izvješćuje o rezultatima rada, educira carinske službenike i gospodarske subjekte o primjeni trošarinskih propisa i propisa o posebnim porezima; izrađuje statističke izvještaje.«.

U točki A mijenja se opis poslova Službe za nadzor i glasi:

»1. Služba za nadzor

Služba za nadzor obavlja poslove nadzora i provjera nad primjenom carinskih i trošarinskih propisa, propisa o posebnim porezima i drugim propisima za provođenje kojih je nadležna Carinska uprava, podnosi prekršajne naloge, optužne prijedloge i izriče novčane kazne na mjestu počinjenja prekršaja i kaznene prijave nadležnim tijelima; vrši utvrđivanje, naplatu i knjiženje neplaćenih davanja utvrđenih nadzorom i provjerom; osigurava ispunjavanje OWNRES obrazaca i uređivanje (ažuriranje) OWNRES izvješća; sastavlja planove rada i izvješća o obavljenim kontrolnim mjerama; rukuje markicama i organizira rad pomoćnog trezora za duhanske prerađevine; provodi upravne i druge poslove u vezi s ispunjavanjem propisanih uvjeta za obavljanje poslova zastupanja u carinskom postupku te nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje poslovanje i djelatnost ovlaštenih carinskih otpremnika; vrši inspekcijski nadzor nad naplatom proračunskih i ostalih prihoda, te transakcijama u području prometa roba i usluga, ugostiteljske djelatnosti i pružanja usluga u turizmu te naplatom boravišne pristojbe; vrši inspekcijski nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje obavljanje audiovizualnih djelatnosti; vrši inspekcijski nadzor nad prometom predmeta od plemenitih kovina; vrši inspekcijski nadzor nad provedbom propisa u području stavljanja na tržište šumskog reprodukcijskog materijala; vrši inspekcijski nadzor nad provedbom propisa o obavljanju prijevoza u cestovnom prometu te sigurnosti prometa na cestama; vrši inspekcijski nadzor nad primjenom propisa kojima se uređuje ograničavanje uporabe duhanskih proizvoda; surađuje s područnim carinskim uredom, nadležnim tijelima državne uprave i drugim carinskim uredima u izvršavanju zadataka iz djelokruga Službe; prati i analizira sve propise koji se primjenjuju u postupku carinskog nadzora, nadzora trošarina i posebnih poreza, carinjenja robe, carinsko-upravnog, prekršajnog i kaznenog postupka, financijsko-materijalnog poslovanja; podnosi mjesečna izvješća o radu; predlaže profile za unos u Sustav analize rizika.«.

U točki A mijenja se opis poslova Službe za trošarine i posebne poreze i glasi:

»2. Služba za trošarine i posebne poreze

Služba za trošarine i posebne poreze provodi odredbe trošarinskih propisa i propisa o posebnim porezima, upute i mišljenja u vezi trošarina i posebnih poreza; surađuje sa Područnim carinskim uredom, nadležnim tijelima državne uprave i drugim carinskim uredima u izvršavanju zadataka iz djelokruga Službe; vodi i ažurira registar trošarinskih obveznika i registar obveznika posebnih poreza; unosi i ažurira podatke o trošarinskim obveznicima koji posluju u sustavu odgode plaćanja trošarine u SEED bazu podataka; zaprima, kontrolira i unosi u informacijski sustav porezne prijave, mjesečna i godišnja izvješća trošarinskih obveznika i obveznika plaćanja posebnih poreza; vodi porezne i druge evidencije; daje mišljenje o visini jamstvenog iznosa instrumenata osiguranja u trošarinskom i poreznom postupku; prati i pokreće naplate s bankovnih garancija i drugih instrumenata osiguranja plaćanja trošarine za nepravodobno podmirenje trošarinske i porezne obveze; pokreće po službenoj dužnosti naplatu trošarina i posebnih poreza; pruža stručnu pomoć trošarinskim i poreznim obveznicima; daje prijedloge, odnosno inicijative za poboljšanje propisa u dijelu trošarina i posebnih poreza; prati gospodarske, poslovne i porezne sposobnosti trošarinskih i poreznih obveznika; donosi odobrenja prema trošarinskim propisima nakon provjera ispunjavanja zakonskih uvjeta i provedene analize rizika, kao i izmjene i odluke o ukidanju istih; predlaže profile za unos u sustav upravljanja rizicima; provjerava da li ovlašteni držatelj trošarinskog i poreznog skladišta ispunjava propisane opće uvjete rada trošarinskog skladišta; prati kapacitete trošarinskih i poreznih obveznika; obavlja kontrolu kod oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda; obavlja kontrolu i označavanja mjerila protoka i vage; obavlja poslove u vezi uništenja proizvoda pod trošarinskim i poreznim nadzorom; prati kretanje i pravilan završetak kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine iz svoje nadležnosti putem EMCS sustava; pokreće postupak utvrđivanja pravilnog završetka kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine; pokreće postupak utvrđivanja obveze obračuna i naplate trošarine za kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine koja nisu pravilno završena; podnosi prijavu o počinjenom prekršaju i kaznenu prijavu te inicira postupak ovrhe; provodi postupak i izdaje rješenja o naplati, povratu i oslobođenju od plaćanja trošarine i posebnih poreza; sudjeluje u pripremi plana inspekcijskog nadzora i provjere te predlaže mjere i oblik provjera glede trošarina i posebnih poreza; daje inicijativu za uvođenjem i promjenama informatičke podrške u području djelokruga rada Službe; unosi potvrde o završetku kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode; educira carinske službenike i gospodarske subjekte o primjeni trošarinskih propisa i propisa o posebnim porezima; izrađuje statističke izvještaje i izvješća iz djelokruga rada Službe.«.

Članak 52.

U članku 61. kod nabrajanja ustrojstvenih jedinica u Područnom carinskom uredu Rijeka, u točki 2.4. riječi: »i financije« brišu se.

Iza točke 2.4. dodaje se nova točka 2.5. koja glasi:

»2.5. Služba za financije«.

Iza točke 2.5. dodaju se točke 2.5.1. i 2.5.2. koje glase:

»2.5.1. Odjel za obvezna davanja

2.5.2. Odjel za računovodstvo«.

Dosadašnje točke 2.5. i 2.6. postaju točke 2.6. i 2.7.

U članku 61. kod opisa poslova ustrojstvenih jedinica, u točki 2.2. mijenja se opis poslova Službe za nadzor i glasi:

»2.2. Služba za nadzor

Služba za nadzor surađuje sa Središnjim uredom i područnim carinskim uredima u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga Službe; pruža stručnu pomoć i obavlja poslove inspekcijskog nadzora nad primjenom carinskih i trošarinskih propisa, propisa o posebnim porezima i drugim propisima za provođenje kojih je nadležna Carinska uprava; poduzima zakonom i drugim propisima predviđene mjere da se ustanovljeno stanje i poslovanje uskladi sa zakonom i drugim propisima; provodi utvrđivanje, naplatu i knjiženje neplaćenih davanja utvrđenih nadzorom; kontrolira popunjavanje OWNRES obrazaca i OWNRES izvješća; postupa, rješava te daje upute, tumačenja i smjernice u upravnim stvarima prvostupanjskog postupka pokrenutog po zahtjevu stranke ili po službenoj dužnosti neposredno primjenjujući zakone, sudsku praksu i druge propise; prati zakonodavni okvir iz nadležnosti Carinske uprave i daje prijedloge za njegovo ažuriranje; sastavlja planove rada, izvješća i informacije iz djelokruga rada Službe; razmjenjuje informacije o tijekovima krijumčarenja i prijevara, metodama i nositeljima takvih aktivnosti; obavlja poslove prikupljanja informacija i podataka iz ustrojstvenih jedinica područnog carinskog ureda i svih dostupnih izvora radi analize i procjene lokalnih rizika povezanih s robama, tvrtkama, osobama i prijevoznim sredstvima koji sudjeluju u carinskim postupcima; izrade prijedloga lokalnih profila rizika za Sustav upravljanja rizicima koje dostavlja Sektoru za nadzor Središnjeg ureda; prikupljanja, analize i obrade podataka iz unutarnjih i vanjskih izvora povezanih s provedbom sigurnosno-zaštitne analize rizika EU, određivanja vrste i mjesta kontrole pošiljaka selektiranih za provjeru temeljem zajedničkih EU kriterija rizika, izrade obavijesti o utvrđenim nepravilnostima po izvršenim sigurnosno-zaštitnim provjerama pošiljaka i prosljeđivanja zemljama članicama; otkriva, sprječava i istražuje prekršajna i kaznena djela iz područja carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih prijevara; nadzire provedbu carinsko-
-sigurnosnih mjera koje se sukladno carinskim propisima provode s robom koja se unosi u ili iznosi iz carinskog područja; prati kretanje sumnjivih pošiljki i visokorizičnih roba u suradnji i koordinaciji sa Službom za mobilne jedinice Sektora za nadzor; provodi nadzor nad robom koja podliježe mjerama zabrana i ograničenja; provodi inspekcijski nadzor nad provedbom propisa o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti te mjere radi otkrivanja i sprječavanja svih oblika nedozvoljene i protuzakonite trgovine; provodi upravne i druge poslove u vezi s ispunjavanjem propisanih uvjeta za obavljanje poslova zastupanja u carinskom postupku te nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje poslovanje i djelatnost ovlaštenih carinskih otpremnika; vrši inspekcijski nadzor nad naplatom proračunskih i ostalih prihoda, te transakcijama u području prometa roba i usluga, ugostiteljske djelatnosti i pružanja usluga u turizmu te naplatom boravišne pristojbe; vrši inspekcijski nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje obavljanje audiovizualnih djelatnosti; vrši inspekcijski nadzor nad prometom predmeta od plemenitih kovina; vrši inspekcijski nadzor nad provedbom propisa u području stavljanja na tržište šumskog reprodukcijskog materijala; vrši inspekcijski nadzor nad provedbom propisa o obavljanju prijevoza u cestovnom prometu te sigurnosti prometa na cestama; vrši inspekcijski nadzor nad primjenom propisa kojima se uređuje ograničavanje uporabe duhanskih proizvoda; pruža operativnu pomoć drugim ustrojstvenim jedinicama; organizira i sudjeluje u provedbi operativnih akcija na teritorijalnom području područnog carinskog ureda, a u koordinaciji sa Sektorom za nadzor Carinske uprave i na cijelom carinskom području Republike Hrvatske; prati zakonodavni okvir iz nadležnosti Carinske uprave i daje prijedloge za njegovo ažuriranje; sastavlja planove rada, izvješća i informacije iz djelokruga rada Službe.

U Službi za nadzor, ustrojavaju se:

2.2.1. Odjel za nadzor i upravni postupak

2.2.2. Odjel za istrage i upravljanje rizikom.

2.2.1. Odjel za nadzor i upravni postupak

Odjel za nadzor i upravni postupak pruža stručnu pomoć i obavlja poslove inspekcijskog nadzora nad primjenom carinskih i trošarinskih propisa, propisa o posebnim porezima i drugim propisima za provođenje kojih je nadležna Carinska uprava, što podrazumijeva uvid u opće i pojedinačne akte, uvjete i način rada nadziranih pravnih i fizičkih osoba, kontrolu robe kod subjekata nadzora te poduzimanje zakonom i drugim propisima predviđenih mjera da se ustanovljeno stanje i poslovanje uskladi sa zakonom i drugim propisima, a što uključuje podnošenje prekršajnih naloga, optužnih prijedloga i izricanje novčanih kazni na mjestu počinjenja prekršaja i kaznenih prijava nadležnim tijelima; provodi utvrđivanje, naplatu i knjiženje neplaćenih davanja utvrđenih nadzorom te za slučajeve prijevara i nepravilnosti neplaćenih carina u iznosima većim od 10.000 eura; osigurava ispunjavanje OWNRES obrazaca na svojoj i nižim razinama te uređuje (stvara, ažurira) OWNRES izvješća; sastavlja planove rada i izvješća o obavljenim poslovima; provodi upravne i druge poslove u vezi s ispunjavanjem propisanih uvjeta za obavljanje poslova zastupanja u carinskom postupku te nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje poslovanje i djelatnost ovlaštenih carinskih otpremnika; vrši inspekcijski nadzor nad naplatom proračunskih i ostalih prihoda, te transakcijama u području prometa roba i usluga, ugostiteljske djelatnosti i pružanja usluga u turizmu te naplatom boravišne pristojbe; vrši inspekcijski nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje obavljanje audiovizualnih djelatnosti; vrši inspekcijski nadzor nad prometom predmeta od plemenitih kovina; vrši inspekcijski nadzor nad provedbom propisa u području stavljanja na tržište šumskog reprodukcijskog materijala; vrši inspekcijski nadzor nad provedbom propisa o obavljanju prijevoza u cestovnom prometu te sigurnosti prometa na cestama; vrši inspekcijski nadzor nad primjenom propisa kojima se uređuje ograničavanje uporabe duhanskih proizvoda; prati zakonodavni okvir iz nadležnosti Carinske uprave i daje prijedloge za njegovo ažuriranje; postupa, rješava i daje upute, tumačenja i smjernice u upravnim stvarima prvostupanjskog postupka pokrenutog po zahtjevu stranke ili po službenoj dužnosti, neposredno primjenjujući zakone, sudsku praksu i druge propise iz upravnih područja carinskog, trošarinskog i poreznog sustava; predlaže profile rizika za unos u Sustav upravljanja rizicima; provodi postupke u smislu međusobne i međunarodne suradnje, kao i na zahtjev stručnih službi i/ili drugih tijela državne uprave.

2.2.2. Odjel za istrage i upravljanje rizikom

Odjel za istrage i upravljanje rizikom obavlja poslove prikupljanja informacija i podataka iz ustrojstvenih jedinica područnog carinskog ureda i svih dostupnih izvora radi analize i procjene lokalnih rizika povezanih s robama, tvrtkama, osobama i prijevoznim sredstvima u carinskim postupcima u svrhu provođenja nacionalne i EU analize rizika; provodi ispitne i izvidne postupke u predmetima prijevara; prikuplja i prosljeđuje informacije o carinskim, trošarinskim, poreznim i drugim prijevarama, metodama i nositeljima takvih aktivnosti; izrađuje prijedloge lokalnih profila rizika za koje dostavlja Sektoru za nadzor Središnjeg ureda radi implementacije u Sustav analize rizika; prikuplja, analizira i obrađuje podatke iz unutarnjih i vanjskih izvora povezanih s provedbom sigurnosno-zaštitne analize rizika EU; prihvaća obavijesti iz najavnih dolaznih i odlaznih deklaracija; određuje vrstu i mjesto kontrole pošiljaka selektiranih za provjeru temeljem zajedničkih EU kriterija rizika, izrade obavijesti o utvrđenim nepravilnostima po izvršenim sigurnosno-zaštitnim i drugim carinskim provjerama pošiljaka, prijevoznih i prijenosnih sredstava i prosljeđivanja zemljama članicama (RIF); prikuplja, obrađuje i analizira podatke vezane uz provedbu carinskih, trošarinskih i poreznih istraga i poslove na suzbijanju krijumčarenja; te ustrojava, podržava, razvija i upravlja bazama podataka; izrađuje izvješća o aktivnostima od značaja za poslove carinske službe; osigurava ispunjavanje OWNRES obrazaca na svojoj i nižim razinama te uređuje (stvara, ažurira) OWNRES izvješća organizira i nadzire poslove u vezi rukovanja markicama, kao i pomoćnog trezora za duhanske prerađevine; otkriva, sprječava i istražuje prekršajna i kaznena djela iz područja carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih prijevara; nadzire provedbu carinsko-sigurnosnih mjera koje se sukladno carinskim propisima provode s robom koja se unosi u ili iznosi iz carinskog područja; prati kretanje sumnjivih pošiljki i visokorizičnih roba u suradnji i koordinaciji sa Službom za mobilne jedinice Sektora za nadzor; provodi nadzor nad robom koja podliježe mjerama zabrana i ograničenja; provodi inspekcijski nadzor nad provedbom propisa o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti te mjere radi otkrivanja i sprječavanja svih oblika nedozvoljene i protuzakonite trgovine; organizira i sudjeluje u provedbi operativnih akcija na teritorijalnom području područnog carinskog ureda, a u koordinaciji sa Sektorom za nadzor Carinske uprave i na cijelom carinskom području Republike Hrvatske; surađuje s Ministarstvom unutarnjih poslova, Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske i drugim državnim tijelima pri vođenju postupaka u svezi s prekršajima i kaznenim djelima iz područja carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih prijevara te pronalaskom i otkrivanjem počinitelja; postupa po nalozima Državnog odvjetništva Republike Hrvatske; izvješćuje o rezultatima rada.«.

U točki 2.3. mijenja se opis poslova Službe za trošarine i posebne poreze i glasi:

»2.3. Služba za trošarine i posebne poreze

Služba za trošarine i posebne poreze sustavno prati, analizira i koordinira provedbu plana rada, poslovnih procesa i postupanja carinskih ureda u okviru primjene propisa o trošarinama i posebnim porezima; daje stručnu pomoć carinskim uredima u najsloženijim trošarinskim i poreznim postupanjima; izrađuje mišljenja na upite trošarinskih i poreznih obveznika te daje upute za rad službenika unutar carinskih ureda; pruža stručnu pomoć trošarinskim i poreznim obveznicima; daje prijedloge, odnosno inicijative za poboljšanje propisa u dijelu trošarina i posebnih poreza; surađuje u izradi stručnih podloga za donošenje propisa o trošarinama i posebnim porezima te naputaka i mišljenja; nadzire pravilnu i ujednačenu provedbu propisa, naputaka i mišljenja u vezi trošarina i posebnih poreza; prati gospodarske, poslovne i porezne sposobnosti trošarinskih i poreznih obveznika; sustavno analitički prati kretanja, pojave i trendove koji se odnose na trošarinsko i porezno postupanje; predlaže profile za unos u Sustav upravljanja rizicima; provjerava da li ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta ispunjava propisane opće uvjete rada trošarinskog skladišta; prati kapacitete trošarinskih i poreznih obveznika; po potrebi obavlja kontrolu kod oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda; sudjeluje u pripremi plana inspekcijskog nadzora i provjere te predlaže mjere i oblik provjera glede trošarina i posebnih poreza; daje inicijativu za uvođenjem i promjenama informatičke podrške u području djelokruga rada Službe; obavlja poslove nadzora ispravnosti unesenih podataka u SEED bazu podataka iz svoje nadležnosti; prati kretanje i pravilan završetak kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine putem EMCS sustava; pruža stručnu pomoć gospodarstvenicima vezano uz elektronički sustav kontrole kretanja trošarinskih proizvoda; pruža informacije o novim zakonskim i provedbenim postupanjima vezano uz elektronički sustav kontrole kretanja trošarinskih proizvoda; educira carinske službenike i gospodarske subjekte o primjeni trošarinskih propisa i propisa o posebnim porezima; izrađuje statističke izvještaje i izvješća iz djelokruga rada Službe.«.

Točka 2.4. mijenja se i glasi:

»2.4. Služba za upravljanje ljudskim potencijalima

Služba za upravljanje ljudskim potencijalima obavlja poslove praćenja napredovanja službenika raspoređenih u područnom uredu; predlaže plan prijma; prati potrebe i daje prijedloge za obrazovanje službenika te izrađuje godišnje obrazovne planove za područne urede kao i druge poslove planiranja i upravljanja ljudskim potencijalima; priprema i izrađuje prijedloge rješenja o svim pravnim institutima službeničkog i ravnopravnog statusa službenika i namještenika u područnom carinskom uredu; obavlja poslove pisarnice, arhive i zaštite na radu; surađuje sa Središnjim uredom Carinske uprave, ostalim tijelima državne uprave o pitanjima iz svoga djelokruga rada; nadzire rad nižih ustrojstvenih jedinica i pruža stručnu pomoć; surađuje s ostalim ustrojstvenim jedinicama područnog carinskog ureda u poslovima iz svog djelokruga rada; analizira postojeću organizaciju rada u područnom carinskom uredu i izvješćuje pročelnika o svim pitanjima iz svoje nadležnosti; izrađuje izvješća iz djelokruga rada Službe.«.

Točke 2.4.1., 2.4.2. i 2.4.3. brišu se.

Iza točke 2.4. dodaje se nova točka 2.5. koja glasi:

»2.5. Služba za financije

Služba za financije obavlja poslove vođenja evidencije svih carinskih i poreznih obveznika, provodi postupke prisilne naplate carinskog i poreznog duga, knjiži zaduženja po poreznim rješenjima, knjiži rješenja o povratu, donosi rješenja za kamate, postupa povodom zahtjeva obveznika za odgodom, odnosno obročnom otplatom carinskog i poreznog duga, donosi rješenja u ovršnom postupku novčanih sredstava za pravne osobe, prema objavama o otvaranju postupaka predstečajne nagodbe, stečajnih i likvidacijskih postupaka podnosi odgovarajuće prijave potraživanja; knjiži izvode, prazni prihode na propisane račune proračuna, obavlja naplatu duga iz instrumenata osiguranja; prati rokove zastare i utvrđuje otpis dospjelog duga sukladno važećim propisima o čemu izrađuje izvješća i provodi odgovarajuća knjiženja; ažurira podatke o tradicionalnim vlastitim sredstvima Europske unije u Republici Hrvatskoj putem aplikacije »A« i »B« računa, izrađuje mjesečni i tromjesečni obračun istih, kao i mjesečno i tromjesečno izvješće o utvrđenim pravima, vrši unos i ažuriranje podataka o nenaplativosti i otpisu TVS-a u aplikaciji »WOMIS«; sudjeluje u pripremi za izradu financijskih planova; organizira praćenje izvršenja financijskih poslova sukladno zakonu, vodi brigu o zakonitoj primjeni važećih materijalno-financijskih propisa; obavlja poslove obračuna plaća i naknada državnim službenicima i namještenicima; vodi blagajničko poslovanje; izdaje račune za izvanuredovni rad, knjiži i prati naplatu istih; organizira godišnji popis imovine, obveza i potraživanja; obavlja poslove ekonomata; prati i analizira troškove službenih vozila; surađuje sa Središnjim uredom Carinske uprave, ostalim tijelima državne uprave o pitanjima iz svoga djelokruga rada; nadzire rad nižih ustrojstvenih jedinica i pruža stručnu pomoć; surađuje s ostalim ustrojstvenim jedinicama područnog carinskog ureda u poslovima iz svog djelokruga rada; analizira postojeću organizaciju rada u područnom carinskom uredu i izvješćuje pročelnika o svim pitanjima iz svoje nadležnosti; izrađuje izvješća iz djelokruga rada Službe.

U Službi za financije ustrojavaju se:

2.5.1. Odjel za obvezna davanja

2.5.2. Odjel za računovodstvo.

2.5.1. Odjel za obvezna davanja

Odjel za obvezna davanja vodi evidenciju svih carinskih i poreznih obveznika, provodi postupke prisilne naplate carinskog i poreznog duga te kamata; knjiži zaduženja po poreznim rješenjima; knjiži rješenja o povratu; prati financijska zaduženja carinskih i poreznih obveznika i podmirenje obveza u zakonskom roku; postupa povodom zahtjeva obveznika za odgodom, odnosno obročnom otplatom carinskog i poreznog duga; prati izvršenje obveza po rješenjima za odgodu, odnosno obročnu otplatu; donosi rješenja u ovršnom postupku novčanih sredstava za pravne osobe i obavljaju poslove prisilne naplate za fizičke osobe i obrtnike te u suradnji s nadležnim odjelom donosi prvostupanjska rješenja po zahtjevima za odgodu ovrhe; rješava po žalbama u prvom stupnju; donosi rješenja za kamate; izdaju potvrde o stanju zaduženja i potvrde o izvršenim uplatama; prati objave o otvaranju postupaka predstečajne nagodbe, stečajnih i likvidacijskih postupaka nad carinskim i poreznim dužnicima te podnosi odgovarajuće prijave potraživanja; knjiži zaduženja i uplate na evidentni račun na temelju izvoda iz Financijske agencije, sastavlja temeljnice uplata, kontrolira stanje na kontima i prazni prihode na propisane račune proračuna; povezuju otvorene uplate, provodi diobe uplata, povrata pogrešno ili više uplaćenih sredstava, storna zaduženja; rješava po zahtjevu stranke za povrat sredstava po okončanom upravnom postupku; obavlja naplatu duga iz instrumenata osiguranja; prati rokove zastare i utvrđuje otpis dospjelog duga sukladno važećim propisima, o čemu izrađuje izvješća i provodi odgovarajuća knjiženja; vodi evidencije o prisilnoj naplati, ovršnom postupku, naplati s instrumenata osiguranja, stečajnim i likvidacijskim postupcima; postupa po zahtjevu obveznika za ostvarivanje povlaštenog statusa za polaganje mjenice kao instrumenta osiguranja carinskog duga; zaprima mjenice i mjenična očitovanja u Kontrolnik mjenica; postupa po zahtjevu obveznika za dobivanje odobrenja za uporabu zajedničkog jamstva u provoznom postupku; daje mišljenje o visini referentnog iznosa i visini jamstva u provoznom postupku; postupa po zahtjevu obveznika za odobravanje odgode plaćanja duga; ažurira podatke o tradicionalnim vlastitim sredstvima Europske unije u Republici Hrvatskoj putem aplikacije »A« i »B« računa, izrađuju mjesečni i tromjesečni obračun istih, kao i mjesečno i tromjesečno izvješće o utvrđenim pravima; vrši unos i ažuriranje podataka o nenaplativosti i otpisu TVS-a u aplikaciji »WOMIS«; izrađuje izvješća iz djelokruga rada Odjela.

2.5.2. Odjel za računovodstvo

Odjel za računovodstvo obavlja poslove organiziranja i praćenja izvršenja svih financijskih poslova, vodi brigu o zakonitoj primjeni važećih materijalno-financijskih propisa; zaprima račune dobavljača, ovjerava ispravnost računa nakon obavljene kontrole te ih dostavlja u Središnji ured na plaćanje; obavlja poslove obračuna plaća i naknada državnim službenicima i namještenicima; postupa po ugovorima o djelu; podnosi zahtjeve za osiguranje gotovine za blagajničko poslovanje, podiže gotovinu u Financijskoj agenciji sukladno otpuštenim sredstvima; vodi blagajničko poslovanje; izdaje račune za izvanuredovni rad, knjiži i prati naplatu istih; izdaje i priprema naloge za službena putovanja i obračunava putne troškove; organizira godišnji popis imovine, obveza i potraživanja; obavlja poslove ekonomata – zaprima i raspodjeljuje sredstva potrebna za rad; izrađuje narudžbenice; obavlja poslove i vodi evidencije vezano za pečate s državnim grbom, štambilje i faksimile, kao i distribuiranje istih korisnicima; obavlja poslove i vodi evidencije vezane za carinska kliješta; traži suglasnosti za nabavu roba i usluga; izrađuje prijedloge za rashod osnovnih sredstava i sitnog inventara; obavlja poslove koji se odnose na korištenje i održavanje imovine, objekata i opreme na objektima; prati i analizira troškove službenih vozila; izrađuje izvješća iz djelokruga rada Odjela.«.

Dosadašnja točka 2.5. koja postaje točka 2.6. mijenja se i glasi:

»2.6. Služba za provedbu tarifnih mjera

Služba za provedbu tarifnih mjera obavlja poslove praćenja tarifnih propisa Europske unije, uključujući mjere zajedničke agrarne i trgovinske politike, propisa vezanih uz razvrstavanje robe u Harmonizirani sustav, Kombiniranu nomenklaturu, TARIC i druge nomenklature koje se koriste u provedbi tarifnih mjera Europske unije; praćenja propisa o utvrđivanju carinske vrijednosti kao i međunarodnih ugovora o slobodnoj trgovini i propisa o povlaštenom i nepovlaštenom podrijetlu robe; praćenja postupanja carinskih ureda, vođenje upravnog postupka, provođenje izmjena uvoznih carinskih deklaracija i završavanja postupaka uvoznim carinskim deklaracijama vezano uz provedbu specifičnih mjera zajedničke agrarne politike, antidampinških i kompenzacijskih mjera te drugih specifičnih tarifnih mjera; vođenje evidencija i prikupljanje podataka za potrebe izvješćivanja prema Središnjem uredu, agenciji nadležnoj za plaćanja u poljoprivredi i nadležnim tijelima Europske unije, u područnom carinskom uredu na području svoje nadležnosti; praćenja postupanja carinskih ureda i koordinacije fizičkih provjera robe koju se izvozi uz primjenu izvoznih naknada i izvankvotnog šećera, odobravanja zapisnika o provjerama, vođenja evidencija te prikupljanja podataka o obavljenim fizičkim provjerama za potrebe izvješćivanja prema Središnjem uredu, agenciji nadležnoj za plaćanja u poljoprivredi i nadležnim tijelima Europske unije; suradnje sa Sektorom za carinsku tarifu, vrijednost i podrijetlo Središnjeg ureda te drugim ustrojstvenim jedinicama Područnog ureda, pružanja stručne pomoći i informacija iz područja primjene tarifnih mjera Europske unije, uključujući mjera zajedničke agrarne i zajedničke trgovinske politike, razvrstavanja robe, carinske vrijednosti i podrijetla robe carinskim službenicima i gospodarstvenicima na području svoje nadležnosti; praćenja prakse rada carinskih ureda iz svoga djelokruga rada; iniciranja korektivnih aktivnosti; sudjelovanja u tematskim sastancima u okviru Sektora za carinsku tarifu, vrijednost i podrijetlo te koordinacije rada sa službama za provedbu tarifnih mjera drugih područnih carinskih ureda, u cilju jednoobraznog postupanja; praćenja kretanja cijena, prikupljanja obavijesti i izrade baza podataka o referentnim vrijednostima rizičnih robe; dostave podataka carinskim uredima i graničnim carinskim uredima o raspoloživim cijenama robe; suradnje u pripremanju profila rizika; izdavanja mišljenja za stjecanje statusa ovlaštenog izvoznika za podrijetlo; sudjelovanja u provjeri znanja pri stjecanju statusa ovlaštenog izvoznika; koordinacije nad nadzorom ovlaštenih izvoznika i primjenom zabrane sustava povrata carine; obavlja poslove zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Službe; pripreme i provedbe stručne obuke carinskih službenika i gospodarstvenika iz djelokruga rada Službe u područnom carinskom uredu.«.

Dosadašnja točka 2.6. postaje točka 2.7.

U točki A mijenja se opis poslova carinskog ureda i glasi:

»Carinski ured pruža stručnu pomoć i obavlja poslove nadzora nad primjenom carinskih i trošarinskih propisa, propisa o posebnim porezima i drugim propisima za provođenje kojih je nadležna Carinska uprava, podnosi prekršajne naloge, optužne prijedloge i izriče novčane kazne na mjestu počinjenja prekršaja i kaznene prijave nadležnim tijelima; vrši utvrđivanje, naplatu i knjiženje neplaćenih davanja utvrđenih nadzorom i provjerom; osigurava ispunjavanje OWNRES obrazaca i uređivanje (ažuriranje) OWNRES izvješća; sastavlja planove rada i izvješća o obavljenim kontrolnim mjerama; prati zakonodavni okvir iz nadležnosti Carinske uprave i predlaže njegovo ažuriranje; provodi postupke u smislu međusobne i međunarodne suradnje kao i na zahtjev stručnih službi i drugih tijela državne uprave; provodi odredbe trošarinskih propisa i propisa o posebnim porezima; vodi i ažurira registar trošarinskih obveznika i registar obveznika posebnih poreza; vodi i ažurira SEED bazu podataka; vodi porezne i druge evidencije te izrađuje odgovarajuća izvješća; provodi postupak u vezi instrumenata osiguranja u trošarinskom i poreznom postupku; prati i pokreće naplate s instrumenata osiguranja plaćanja trošarine; pokreće naplatu trošarina i posebnih poreza; pruža stručnu pomoć trošarinskim i poreznim obveznicima; daje prijedloge za poboljšanje propisa u dijelu trošarina i posebnih poreza; prati gospodarske, poslovne i porezne sposobnosti poreznih obveznika; donosi odobrenja za pojednostavnjenje postupaka kao i izmjene i odluke o ukidanju odobrenja; rukuje markicama i organizira rad pomoćnog trezora za duhanske proizvode; predlaže profile za unos u Sustav upravljanja rizicima; obavlja provjere ispunjavanja uvjeta rada trošarinskog skladišta i korisnika trošarinskih proizvoda; prati kapacitete trošarinskih i poreznih obveznika; obavlja poslove u vezi uništenja proizvoda pod trošarinskim i poreznim nadzorom; prati kretanje i pravilan završetak kretanja trošarinskih proizvoda putem EMCS sustava i pokreće odgovarajuće postupke; podnosi prijavu o počinjenom prekršaju i kaznenu prijavu te inicira postupak ovrhe; provodi postupak i izdaje rješenja o naplati, povratu i oslobođenju od plaćanja trošarine i posebnih poreza; sudjeluje u pripremi plana inspekcijskog nadzora i provjere te predlaže mjere i oblik provjera glede trošarina i posebnih poreza; odobrava provedbu carinski dopuštenog postupanja i uporabe robe; obračunava i naplaćuje carine i druga javna davanja; sudjeluje u odobravanju primjene povlaštenih statusa i pojednostavnjenih postupaka; odobrava primjenu oslobođenja i drugih izuzeća od plaćanja carina i drugih javnih davanja; rješava o otpustu, povratu i otpisu carina i drugih javnih davanja; neposredno provodi poslove nadzora radi pravilne primjene carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih propisa iz nadležnosti Carinske uprave; provodi carinsko-sigurnosne mjere; prikuplja podatke o kažnjivim djelima i počiniteljima; provodi dokazne radnje u prekršajnom i kaznenom postupku; provodi upravne i druge poslove u vezi s ispunjavanjem propisanih uvjeta za obavljanje poslova zastupanja u carinskom postupku te nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje poslovanje i djelatnost ovlaštenih carinskih otpremnika; vrši inspekcijski nadzor nad naplatom proračunskih i ostalih prihoda, te transakcijama u području prometa roba i usluga, ugostiteljske djelatnosti i pružanja usluga u turizmu te naplatom boravišne pristojbe; vrši inspekcijski nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje obavljanje audiovizualnih djelatnosti; vrši inspekcijski nadzor nad prometom predmeta od plemenitih kovina; vrši inspekcijski nadzor nad provedbom propisa u području stavljanja na tržište šumskog reprodukcijskog materijala; vrši inspekcijski nadzor nad provedbom propisa o obavljanju prijevoza u cestovnom prometu te sigurnosti prometa na cestama; vrši inspekcijski nadzor nad primjenom propisa kojima se uređuje ograničavanje uporabe duhanskih proizvoda; surađuje s područnim carinskim uredom, nadležnim tijelima državne uprave i drugim carinskim uredima u izvršavanju zadataka iz djelokruga Ureda; prati i analizira sve propise koji se primjenjuju u postupku carinskog nadzora, nadzora trošarina i posebnih poreza, carinjenja robe, carinsko-upravnog, prekršajnog i kaznenog postupka, financijsko-materijalnog poslovanja; podnosi mjesečna izvješća o radu; unosi rezultate provjera u Sustav za upravljanje rizicima i baze podataka; izvješćuje o rezultatima rada educira carinske službenike i gospodarske subjekte o primjeni trošarinskih propisa i propisa o posebnim porezima; izrađuje statističke izvještaje.«.

U točki A mijenja se opis poslova Službe za nadzor i glasi:

»1. Služba za nadzor

Služba za nadzor obavlja poslove nadzora i provjera nad primjenom carinskih i trošarinskih propisa, propisa o posebnim porezima i drugim propisima za provođenje kojih je nadležna Carinska uprava, podnosi prekršajne naloge, optužne prijedloge i izriče novčane kazne na mjestu počinjenja prekršaja i kaznene prijave nadležnim tijelima; vrši utvrđivanje, naplatu i knjiženje neplaćenih davanja utvrđenih nadzorom i provjerom; osigurava ispunjavanje OWNRES obrazaca i uređivanje (ažuriranje) OWNRES izvješća; sastavlja planove rada i izvješća o obavljenim kontrolnim mjerama; rukuje markicama i organizira rad pomoćnog trezora za duhanske prerađevine; surađuje s područnim carinskim uredom, nadležnim tijelima državne uprave i drugim carinskim uredima u izvršavanju zadataka iz djelokruga Službe; provodi upravne i druge poslove u vezi s ispunjavanjem propisanih uvjeta za obavljanje poslova zastupanja u carinskom postupku te nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje poslovanje i djelatnost ovlaštenih carinskih otpremnika; vrši inspekcijski nadzor nad naplatom proračunskih i ostalih prihoda, te transakcijama u području prometa roba i usluga, ugostiteljske djelatnosti i pružanja usluga u turizmu te naplatom boravišne pristojbe; vrši inspekcijski nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje obavljanje audiovizualnih djelatnosti; vrši inspekcijski nadzor nad prometom predmeta od plemenitih kovina; vrši inspekcijski nadzor nad provedbom propisa u području stavljanja na tržište šumskog reprodukcijskog materijala; vrši inspekcijski nadzor nad provedbom propisa o obavljanju prijevoza u cestovnom prometu te sigurnosti prometa na cestama; vrši inspekcijski nadzor nad primjenom propisa kojima se uređuje ograničavanje uporabe duhanskih proizvoda; prati i analizira sve propise koji se primjenjuju u postupku carinskog nadzora, nadzora trošarina i posebnih poreza, carinjenja robe, carinsko-upravnog, prekršajnog i kaznenog postupka, financijsko-materijalnog poslovanja; podnosi mjesečna izvješća o radu; predlaže profile za unos u Sustav analize rizika.«.

U točki A mijenja se opis poslova Službe za trošarine i posebne poreze i glasi:

»2. Služba za trošarine i posebne poreze

Služba za trošarine i posebne poreze provodi odredbe trošarinskih propisa i propisa o posebnim porezima, upute i mišljenja u vezi trošarina i posebnih poreza; surađuje s Područnim carinskim uredom, nadležnim tijelima državne uprave i drugim carinskim uredima u izvršavanju zadataka iz djelokruga Službe; vodi i ažurira registar trošarinskih obveznika i registar obveznika posebnih poreza; unosi i ažurira podatke o trošarinskim obveznicima koji posluju u sustavu odgode plaćanja trošarine u SEED bazu podataka; zaprima, kontrolira i unosi u informacijski sustav porezne prijave, mjesečna i godišnja izvješća trošarinskih obveznika i obveznika plaćanja posebnih poreza; vodi porezne i druge evidencije; daje mišljenje o visini jamstvenog iznosa instrumenata osiguranja u trošarinskom i poreznom postupku; prati i pokreće naplate s bankovnih garancija i drugih instrumenata osiguranja plaćanja trošarine za nepravodobno podmirenje trošarinske i porezne obveze; pokreće po službenoj dužnosti naplatu trošarina i posebnih poreza; pruža stručnu pomoć trošarinskim i poreznim obveznicima; daje prijedloge, odnosno inicijative za poboljšanje propisa u dijelu trošarina i posebnih poreza; prati gospodarske, poslovne i porezne sposobnosti trošarinskih i poreznih obveznika; donosi odobrenja prema trošarinskim propisima nakon provjera ispunjavanja zakonskih uvjeta i provedene analize rizika, kao i izmjene i odluke o ukidanju istih; predlaže profile za unos u Sustav upravljanja rizicima; provjerava da li ovlašteni držatelj trošarinskog i poreznog skladišta ispunjava propisane opće uvjete rada trošarinskog skladišta; prati kapacitete trošarinskih i poreznih obveznika; obavlja kontrolu kod oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda; obavlja kontrolu i označavanja mjerila protoka i vage; obavlja poslove u vezi uništenja proizvoda pod trošarinskim i poreznim nadzorom; prati kretanje i pravilan završetak kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine iz svoje nadležnosti putem EMCS sustava; pokreće postupak utvrđivanja pravilnog završetka kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine; pokreće postupak utvrđivanja obveze obračuna i naplate trošarine za kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine koja nisu pravilno završena; podnosi prijavu o počinjenom prekršaju i kaznenu prijavu te inicira postupak ovrhe; provodi postupak i izdaje rješenja o naplati, povratu i oslobođenju od plaćanja trošarine i posebnih poreza; sudjeluje u pripremi plana inspekcijskog nadzora i provjere te predlaže mjere i oblik provjera glede trošarina i posebnih poreza; daje inicijativu za uvođenjem i promjenama informatičke podrške u području djelokruga rada Službe; unosi potvrde o završetku kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode; educira carinske službenike i gospodarske subjekte o primjeni trošarinskih propisa i propisa o posebnim porezima; izrađuje statističke izvještaje i izvješća iz djelokruga rada Službe.«.

Članak 53.

U članku 62. kod nabrajanja ustrojstvenih jedinica u Područnom carinskom uredu Osijek, u točka 3.4. riječi: »i financije« brišu se.

Iza točke 3.4. dodaje se nova točka 3.5. koja glasi:

»3.5. Služba za financije«.

Iza točke 3.5. dodaju se točke 3.5.1. i 3.5.2. koje glase:

»3.5.1. Odjel za obvezna davanja

»3.5.2. Odjel za računovodstvo«.

Dosadašnje točke 3.5. i 3.6. postaju točke 3.6. i 3.7.

U članku 62. kod opisa poslova ustrojstvenih jedinica, u točki 3.2. mijenja se opis poslova Službe za nadzor i glasi:

»3.2. Služba za nadzor

Služba za nadzor surađuje sa Središnjim uredom i područnim carinskim uredima u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga Službe; pruža stručnu pomoć i obavlja poslove inspekcijskog nadzora nad primjenom carinskih i trošarinskih propisa, propisa o posebnim porezima i drugim propisima za provođenje kojih je nadležna Carinska uprava; poduzima zakonom i drugim propisima predviđene mjere da se ustanovljeno stanje i poslovanje uskladi sa zakonom i drugim propisima; provodi utvrđivanje, naplatu i knjiženje neplaćenih davanja utvrđenih nadzorom; kontrolira popunjavanje OWNRES obrazaca i OWNRES izvješća; postupa, rješava te daje upute, tumačenja i smjernice u upravnim stvarima prvostupanjskog postupka pokrenutog po zahtjevu stranke ili po službenoj dužnosti neposredno primjenjujući zakone, sudsku praksu i druge propise; prati zakonodavni okvir iz nadležnosti Carinske uprave i daje prijedloge za njegovo ažuriranje; sastavlja planove rada, izvješća i informacije iz djelokruga rada Službe; razmjenjuje informacije o tijekovima krijumčarenja i prijevara, metodama i nositeljima takvih aktivnosti; obavlja poslove prikupljanja informacija i podataka iz ustrojstvenih jedinica područnog carinskog ureda i svih dostupnih izvora radi analize i procjene lokalnih rizika povezanih s robama, tvrtkama, osobama i prijevoznim sredstvima koji sudjeluju u carinskim postupcima; izrade prijedloga lokalnih profila rizika za Sustav upravljanja rizicima koje dostavlja Sektoru za nadzor Središnjeg ureda; prikupljanja, analize i obrade podataka iz unutarnjih i vanjskih izvora povezanih sa provedbom sigurnosno-zaštitne analize rizika EU, određivanja vrste i mjesta kontrole pošiljaka selektiranih za provjeru temeljem zajedničkih EU kriterija rizika, izrade obavijesti o utvrđenim nepravilnostima po izvršenim sigurnosno-zaštitnim provjerama pošiljaka i prosljeđivanja zemljama članicama; otkriva, sprječava i istražuje prekršajna i kaznena djela iz područja carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih prijevara; nadzire provedbu carinsko-
-sigurnosnih mjera koje se sukladno carinskim propisima provode s robom koja se unosi u ili iznosi iz carinskog područja; prati kretanje sumnjivih pošiljki i visokorizičnih roba u suradnji i koordinaciji sa Službom za mobilne jedinice Sektora za nadzor; provodi nadzor nad robom koja podliježe mjerama zabrana i ograničenja; provodi inspekcijski nadzor nad provedbom propisa o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti te mjere radi otkrivanja i sprječavanja svih oblika nedozvoljene i protuzakonite trgovine; provodi upravne i druge poslove u vezi s ispunjavanjem propisanih uvjeta za obavljanje poslova zastupanja u carinskom postupku te nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje poslovanje i djelatnost ovlaštenih carinskih otpremnika; vrši inspekcijski nadzor nad naplatom proračunskih i ostalih prihoda, te transakcijama u području prometa roba i usluga, ugostiteljske djelatnosti i pružanja usluga u turizmu te naplatom boravišne pristojbe; vrši inspekcijski nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje obavljanje audiovizualnih djelatnosti; vrši inspekcijski nadzor nad prometom predmeta od plemenitih kovina; vrši inspekcijski nadzor nad provedbom propisa u području stavljanja na tržište šumskog reprodukcijskog materijala; vrši inspekcijski nadzor nad provedbom propisa o obavljanju prijevoza u cestovnom prometu te sigurnosti prometa na cestama; vrši inspekcijski nadzor nad primjenom propisa kojima se uređuje ograničavanje uporabe duhanskih proizvoda; pruža operativnu pomoć drugim ustrojstvenim jedinicama; organizira i sudjeluje u provedbi operativnih akcija na teritorijalnom području područnog carinskog ureda, a u koordinaciji sa Sektorom za nadzor Carinske uprave i na cijelom carinskom području Republike Hrvatske; prati zakonodavni okvir iz nadležnosti Carinske uprave i daje prijedloge za njegovo ažuriranje; sastavlja planove rada, izvješća i informacije iz djelokruga rada Službe.

U Službi za nadzor, ustrojavaju se:

3.2.1. Odjel za nadzor i upravni postupak

3.2.2. Odjel za istrage i upravljanje rizikom.

3.2.1. Odjel za nadzor i upravni postupak

Odjel za nadzor i upravni postupak pruža stručnu pomoć i obavlja poslove inspekcijskog nadzora nad primjenom carinskih i trošarinskih propisa, propisa o posebnim porezima i drugim propisima za provođenje kojih je nadležna Carinska uprava, što podrazumijeva uvid u opće i pojedinačne akte, uvjete i način rada nadziranih pravnih i fizičkih osoba, kontrolu robe kod subjekata nadzora te poduzimanje zakonom i drugim propisima predviđenih mjera da se ustanovljeno stanje i poslovanje uskladi sa zakonom i drugim propisima, a što uključuje podnošenje prekršajnih naloga, optužnih prijedloga i izricanje novčanih kazni na mjestu počinjenja prekršaja i kaznenih prijava nadležnim tijelima; provodi utvrđivanje, naplatu i knjiženje neplaćenih davanja utvrđenih nadzorom te za slučajeve prijevara i nepravilnosti neplaćenih carina u iznosima većim od 10.000 eura; osigurava ispunjavanje OWNRES obrazaca na svojoj i nižim razinama te uređuje (stvara, ažurira) OWNRES izvješća; sastavlja planove rada i izvješća o obavljenim poslovima; provodi upravne i druge poslove u vezi s ispunjavanjem propisanih uvjeta za obavljanje poslova zastupanja u carinskom postupku te nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje poslovanje i djelatnost ovlaštenih carinskih otpremnika; vrši inspekcijski nadzor nad naplatom proračunskih i ostalih prihoda, te transakcijama u području prometa roba i usluga, ugostiteljske djelatnosti i pružanja usluga u turizmu te naplatom boravišne pristojbe; vrši inspekcijski nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje obavljanje audiovizualnih djelatnosti; vrši inspekcijski nadzor nad prometom predmeta od plemenitih kovina; vrši inspekcijski nadzor nad provedbom propisa u području stavljanja na tržište šumskog reprodukcijskog materijala; vrši inspekcijski nadzor nad provedbom propisa o obavljanju prijevoza u cestovnom prometu te sigurnosti prometa na cestama; vrši inspekcijski nadzor nad primjenom propisa kojima se uređuje ograničavanje uporabe duhanskih proizvoda;postupa, rješava i daje upute, tumačenja i smjernice u upravnim stvarima prvostupanjskog postupka pokrenutog po zahtjevu stranke ili po službenoj dužnosti, neposredno primjenjujući zakone, sudsku praksu i druge propise iz upravnih područja carinskog, trošarinskog i poreznog sustava; predlaže profile rizika za unos u Sustav upravljanja rizicima; provodi postupke u smislu međusobne i međunarodne suradnje, kao i na zahtjev stručnih službi i/ili drugih tijela državne uprave.

3.2.2. Odjel za istrage i upravljanje rizikom

Odjel za istrage i upravljanje rizikom obavlja poslove prikupljanja informacija i podataka iz ustrojstvenih jedinica područnog carinskog ureda i svih dostupnih izvora radi analize i procjene lokalnih rizika povezanih s robama, tvrtkama, osobama i prijevoznim sredstvima u carinskim postupcima u svrhu provođenja nacionalne i EU analize rizika; provodi ispitne i izvidne postupke u predmetima prijevara; prikuplja i prosljeđuje informacije o carinskim, trošarinskim, poreznim i drugim prijevarama, metodama i nositeljima takvih aktivnosti; izrađuje prijedloge lokalnih profila rizika za koje dostavlja Sektoru za nadzor Središnjeg ureda radi implementacije u sustav analize rizika; prikuplja, analizira i obrađuje podatke iz unutarnjih i vanjskih izvora povezanih s provedbom sigurnosno-zaštitne analize rizika EU; prihvaća obavijesti iz najavnih dolaznih i odlaznih deklaracija; određuje vrstu i mjesto kontrole pošiljaka selektiranih za provjeru temeljem zajedničkih EU kriterija rizika, izrade obavijesti o utvrđenim nepravilnostima po izvršenim sigurnosno-zaštitnim i drugim carinskim provjerama pošiljaka, prijevoznih i prijenosnih sredstava i prosljeđivanja zemljama članicama (RIF); prikuplja obrađuje i analizira podatke vezane uz provedbu carinskih, trošarinskih i poreznih istraga i poslove na suzbijanju krijumčarenja te ustrojava, podržava, razvija i upravlja bazama podataka; izrađuje izvješća o aktivnostima od značaja za poslove carinske službe; osigurava ispunjavanje OWNRES obrazaca na svojoj i nižim razinama te uređuje (stvara, ažurira) OWNRES izvješća organizira i nadzire poslove u vezi rukovanja markicama, kao i pomoćnog trezora za duhanske prerađevine; otkriva, sprječava i istražuje prekršajna i kaznena djela iz područja carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih prijevara; nadzire provedbu carinsko-sigurnosnih mjera koje se sukladno carinskim propisima provode s robom koja se unosi u ili iznosi iz carinskog područja; prati kretanje sumnjivih pošiljki i visokorizičnih roba u suradnji i koordinaciji sa Službom za mobilne jedinice Sektora za nadzor; provodi nadzor nad robom koja podliježe mjerama zabrana i ograničenja; provodi inspekcijski nadzor nad provedbom propisa o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti te mjere radi otkrivanja i sprječavanja svih oblika nedozvoljene i protuzakonite trgovine; organizira i sudjeluje u provedbi operativnih akcija na teritorijalnom području područnog carinskog ureda, a u koordinaciji sa Sektorom za nadzor Carinske uprave i na cijelom carinskom području Republike Hrvatske; surađuje s Ministarstvom unutarnjih poslova, Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske i drugim državnim tijelima pri vođenju postupaka u svezi s prekršajima i kaznenim djelima iz područja carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih prijevara te pronalaskom i otkrivanjem počinitelja; postupa po nalozima Državnog odvjetništva Republike Hrvatske; izvješćuje o rezultatima rada.«.

U točki 3.3. mijenja se opis poslova Službe za trošarine i posebne poreze i glasi:

»3.3. Služba za trošarine i posebne poreze

Služba za trošarine i posebne poreze sustavno prati, analizira i koordinira provedbu plana rada, poslovnih procesa i postupanja carinskih ureda u okviru primjene propisa o trošarinama i posebnim porezima; daje stručnu pomoć carinskim uredima u najsloženijim trošarinskim i poreznim postupanjima; izrađuje mišljenja na upite trošarinskih i poreznih obveznika te daje upute za rad službenika unutar carinskih ureda; pruža stručnu pomoć trošarinskim i poreznim obveznicima; daje prijedloge, odnosno inicijative za poboljšanje propisa u dijelu trošarina i posebnih poreza; surađuje u izradi stručnih podloga za donošenje propisa o trošarinama i posebnim porezima te naputaka i mišljenja; nadzire pravilnu i ujednačenu provedbu propisa, naputaka i mišljenja u vezi trošarina i posebnih poreza; prati gospodarske, poslovne i porezne sposobnosti trošarinskih i poreznih obveznika; sustavno analitički prati kretanja, pojave i trendove koji se odnose na trošarinsko i porezno postupanje; predlaže profile za unos u Sustav upravljanja rizicima; provjerava da li ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta ispunjava propisane opće uvjete rada trošarinskog skladišta; prati kapacitete trošarinskih i poreznih obveznika; po potrebi obavlja kontrolu kod oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda; sudjeluje u pripremi plana inspekcijskog nadzora i provjere te predlaže mjere i oblik provjera glede trošarina i posebnih poreza; daje inicijativu za uvođenjem i promjenama informatičke podrške u području djelokruga rada Službe; obavlja poslove nadzora ispravnosti unesenih podataka u SEED bazu podataka iz svoje nadležnosti; prati kretanje i pravilan završetak kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine putem EMCS sustava; pruža stručnu pomoć gospodarstvenicima vezano uz elektronički sustav kontrole kretanja trošarinskih proizvoda; pruža informacije o novim zakonskim i provedbenim postupanjima vezano uz elektronički sustav kontrole kretanja trošarinskih proizvoda; educira carinske službenike i gospodarske subjekte o primjeni trošarinskih propisa i propisa o posebnim porezima; izrađuje statističke izvještaje i izvješća iz djelokruga rada Službe.«.

Točka 3.4. mijenja se i glasi:

»3.4. Služba za upravljanje ljudskim potencijalima

Služba za upravljanje ljudskim potencijalima obavlja poslove praćenja napredovanja službenika raspoređenih u područnom uredu; predlaže plan prijma; prati potrebe i daje prijedloge za obrazovanje službenika te izrađuje godišnje obrazovne planove za područne urede kao i druge poslove planiranja i upravljanja ljudskim potencijalima; priprema i izrađuje prijedloge rješenja o svim pravnim institutima službeničkog i ravnopravnog statusa službenika i namještenika u područnom carinskom uredu; obavlja poslove pisarnice, arhive i zaštite na radu; surađuje sa Središnjim uredom Carinske uprave, ostalim tijelima državne uprave o pitanjima iz svog djelokruga rada; nadzire rad nižih ustrojstvenih jedinica i pruža stručnu pomoć; surađuje s ostalim ustrojstvenim jedinicama područnog carinskog ureda u poslovima iz svog djelokruga rada; analizira postojeću organizaciju rada u područnom carinskom uredu i izvješćuje pročelnika o svim pitanjima iz svoje nadležnosti; izrađuje izvješća iz djelokruga rada Službe.«.

Točke 3.4.1., 3.4.2. i 3.4.3. brišu se.

Iza točke 3.4. dodaje se nova točka 3.5. koja glasi:

»3.5. Služba za financije

Služba za financije obavlja poslove vođenja evidencije svih carinskih i poreznih obveznika, provodi postupke prisilne naplate carinskog i poreznog duga, knjiži zaduženja po poreznim rješenjima, knjiži rješenja o povratu, donosi rješenja za kamate, postupa povodom zahtjeva obveznika za odgodom odnosno obročnom otplatom carinskog i poreznog duga, donosi rješenja u ovršnom postupku novčanih sredstava za pravne osobe, prema objavama o otvaranju postupaka predstečajne nagodbe, stečajnih i likvidacijskih postupaka podnosi odgovarajuće prijave potraživanja; knjiži izvode, prazni prihode na propisane račune proračuna, obavlja naplatu duga iz instrumenata osiguranja; prati rokove zastare i utvrđuje otpis dospjelog duga sukladno važećim propisima o čemu izrađuje izvješća i provodi odgovarajuća knjiženja; ažurira podatke o tradicionalnim vlastitim sredstvima Europske unije u Republici Hrvatskoj putem aplikacije »A« i »B« računa, izrađuje mjesečni i tromjesečni obračun istih, kao i mjesečno i tromjesečno izvješće o utvrđenim pravima, vrši unos i ažuriranje podataka o nenaplativosti i otpisu TVS-a u aplikaciji »WOMIS«; sudjeluje u pripremi za izradu financijskih planova; organizira praćenje izvršenja financijskih poslova sukladno zakonu, vodi brigu o zakonitoj primjeni važećih materijalno-financijskih propisa; obavlja poslove obračuna plaća i naknada državnim službenicima i namještenicima; vodi blagajničko poslovanje; izdaje račune za izvanuredovni rad, knjiži i prati naplatu istih; organizira godišnji popis imovine, obveza i potraživanja; obavlja poslove ekonomata; prati i analizira troškove službenih vozila; surađuje sa Središnjim uredom Carinske uprave, ostalim tijelima državne uprave o pitanjima iz svoga djelokruga rada; nadzire rad nižih ustrojstvenih jedinica i pruža stručnu pomoć; surađuje s ostalim ustrojstvenim jedinicama područnog carinskog ureda u poslovima iz svog djelokruga rada; analizira postojeću organizaciju rada u područnom carinskom uredu i izvješćuje pročelnika o svim pitanjima iz svoje nadležnosti; izrađuje izvješća iz djelokruga rada Službe.

U Službi za financije, ustrojavaju se:

3.5.1. Odjel za obvezna davanja

3.5.2. Odjel za računovodstvo.

3.5.1. Odjel za obvezna davanja

Odjel za obvezna davanja vodi evidenciju svih carinskih i poreznih obveznika, provodi postupke prisilne naplate carinskog i poreznog duga te kamata; knjiži zaduženja po poreznim rješenjima; knjiži rješenja o povratu; prati financijska zaduženja carinskih i poreznih obveznika i podmirenje obveza u zakonskom roku; postupa povodom zahtjeva obveznika za odgodom, odnosno obročnom otplatom carinskog i poreznog duga; prati izvršenje obveza po rješenjima za odgodu, odnosno obročnu otplatu; donosi rješenja u ovršnom postupku novčanih sredstava za pravne osobe i obavljaju poslove prisilne naplate za fizičke osobe i obrtnike te u suradnji s nadležnim odjelom donosi prvostupanjska rješenja po zahtjevima za odgodu ovrhe; rješava po žalbama u prvom stupnju; donosi rješenja za kamate; izdaje potvrde o stanju zaduženja i potvrde o izvršenim uplatama; prati objave o otvaranju postupaka predstečajne nagodbe, stečajnih i likvidacijskih postupaka nad carinskim i poreznim dužnicima te podnosi odgovarajuće prijave potraživanja; knjiži zaduženja i uplate na evidentni račun na temelju izvoda iz Financijske agencije, sastavlja temeljnice uplata, kontrolira stanje na kontima i prazni prihode na propisane račune proračuna; povezuju otvorene uplate, provodi diobe uplata, povrata pogrešno ili više uplaćenih sredstava, storna zaduženja; rješava po zahtjevu stranke za povrat sredstava po okončanom upravnom postupku; obavlja naplatu duga iz instrumenata osiguranja; prati rokove zastare i utvrđuje otpis dospjelog duga sukladno važećim propisima, o čemu izrađuje izvješća i provodi odgovarajuća knjiženja; vodi evidencije o prisilnoj naplati, ovršnom postupku, naplati s instrumenata osiguranja, stečajnim i likvidacijskim postupcima; postupa po zahtjevu obveznika za ostvarivanje povlaštenog statusa za polaganje mjenice kao instrumenta osiguranja carinskog duga; zaprima mjenice i mjenična očitovanja u Kontrolnik mjenica; postupa po zahtjevu obveznika za dobivanje odobrenja za uporabu zajedničkog jamstva u provoznom postupku; daje mišljenje o visini referentnog iznosa i visini jamstva u provoznom postupku; postupa po zahtjevu obveznika za odobravanje odgode plaćanja duga; ažurira podatke o tradicionalnim vlastitim sredstvima Europske unije u Republici Hrvatskoj putem aplikacije »A« i »B« računa, izrađuju mjesečni i tromjesečni obračun istih, kao i mjesečno i tromjesečno izvješće o utvrđenim pravima; vrši unos i ažuriranje podataka o nenaplativosti i otpisu TVS-a u aplikaciji »WOMIS«; izrađuje izvješća iz djelokruga rada Odjela.

3.5.2. Odjel za računovodstvo

Odjel za računovodstvo obavlja poslove organiziranja i praćenja izvršenja svih financijskih poslova, vodi brigu o zakonitoj primjeni važećih materijalno-financijskih propisa; zaprima račune dobavljača, ovjerava ispravnost računa nakon obavljene kontrole te ih dostavlja u Središnji ured na plaćanje; obavlja poslove obračuna plaća i naknada državnim službenicima i namještenicima; postupa po ugovorima o djelu; podnosi zahtjeve za osiguranje gotovine za blagajničko poslovanje, podiže gotovinu u Financijskoj agenciji sukladno otpuštenim sredstvima; vodi blagajničko poslovanje; izdaje račune za izvanuredovni rad, knjiži i prati naplatu istih; izdaje i priprema naloge za službena putovanja i obračunava putne troškove; organizira godišnji popis imovine, obveza i potraživanja; obavlja poslove ekonomata – zaprima i raspodjeljuje sredstva potrebna za rad; izrađuje narudžbenice; obavlja poslove i vodi evidencije vezano za pečate s državnim grbom, štambilje i faksimile, kao i distribuiranje istih korisnicima; obavlja poslove i vodi evidencije vezane za carinska kliješta; traži suglasnosti za nabavu roba i usluga; izrađuje prijedloge za rashod osnovnih sredstava i sitnog inventara; obavlja poslove koji se odnose na korištenje i održavanje imovine, objekata i opreme na objektima; prati i analizira troškove službenih vozila; izrađuje izvješća iz djelokruga rada Odjela.«.

Dosadašnja točka 3.5. koja postaje točka 3.6. mijenja se i glasi:

»3.6. Služba za provedbu tarifnih mjera

Služba za provedbu tarifnih mjera obavlja poslove praćenja tarifnih propisa Europske unije, uključujući mjere zajedničke agrarne i trgovinske politike, propisa vezanih uz razvrstavanje robe u Harmonizirani sustav, Kombiniranu nomenklaturu, TARIC i druge nomenklature koje se koriste u provedbi tarifnih mjera Europske unije; praćenja propisa o utvrđivanju carinske vrijednosti kao i međunarodnih ugovora o slobodnoj trgovini i propisa o povlaštenom i nepovlaštenom podrijetlu robe; praćenja postupanja carinskih ureda, vođenje upravnog postupka, provođenje izmjena uvoznih carinskih deklaracija i završavanja postupaka uvoznim carinskim deklaracijama vezano uz provedbu specifičnih mjera zajedničke agrarne politike, antidampinških i kompenzacijskih mjera te drugih specifičnih tarifnih mjera; vođenje evidencija i prikupljanje podataka za potrebe izvješćivanja prema Središnjem uredu, agenciji nadležnoj za plaćanja u poljoprivredi i nadležnim tijelima Europske unije, u područnom carinskom uredu na području svoje nadležnosti; praćenja postupanja carinskih ureda i koordinacije fizičkih provjera robe koju se izvozi uz primjenu izvoznih naknada i izvankvotnog šećera, odobravanja zapisnika o provjerama, vođenja evidencija te prikupljanja podataka o obavljenim fizičkim provjerama za potrebe izvješćivanja prema Središnjem uredu, agenciji nadležnoj za plaćanja u poljoprivredi i nadležnim tijelima Europske unije; suradnje sa Sektorom za carinsku tarifu, vrijednost i podrijetlo Središnjeg ureda te drugim ustrojstvenim jedinicama Područnog ureda, pružanja stručne pomoći i informacija iz područja primjene tarifnih mjera Europske unije, uključujući mjera zajedničke agrarne i zajedničke trgovinske politike, razvrstavanja robe, carinske vrijednosti i podrijetla robe, carinskim službenicima i gospodarstvenicima na području svoje nadležnosti; praćenja prakse rada carinskih ureda iz svoga djelokruga rada; iniciranja korektivnih aktivnosti; sudjelovanja u tematskim sastancima u okviru Sektora za carinsku tarifu, vrijednost i podrijetlo te koordinacije rada sa službama za provedbu tarifnih mjera drugih područnih carinskih ureda, u cilju jednoobraznog postupanja; praćenja kretanja cijena, prikupljanja obavijesti i izrade baza podataka o referentnim vrijednostima rizičnih robe; dostave podataka carinskim uredima i graničnim carinskim uredima o raspoloživim cijenama robe; suradnje u pripremanju profila rizika; izdavanja mišljenja za stjecanje statusa ovlaštenog izvoznika za podrijetlo; sudjelovanja u provjeri znanja pri stjecanju statusa ovlaštenog izvoznika; koordinacije nad nadzorom ovlaštenih izvoznika i primjenom zabrane sustava povrata carine; obavlja poslove zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Službe; pripreme i provedbe stručne obuke carinskih službenika i gospodarstvenika, iz djelokruga rada Službe u područnom carinskom uredu.«.

Dosadašnja točka 3.6. postaje točka 3.7.

U točki A mijenja se opis poslova carinskog ureda i glasi:

»Carinski ured pruža stručnu pomoć i obavlja poslove nadzora nad primjenom carinskih i trošarinskih propisa, propisa o posebnim porezima i drugim propisima za provođenje kojih je nadležna Carinska uprava, podnosi prekršajne naloge, optužne prijedloge i izriče novčane kazne na mjestu počinjenja prekršaja i kaznene prijave nadležnim tijelima; vrši utvrđivanje, naplatu i knjiženje neplaćenih davanja utvrđenih nadzorom i provjerom; osigurava ispunjavanje OWNRES obrazaca i uređivanje (ažuriranje) OWNRES izvješća; sastavlja planove rada i izvješća o obavljenim kontrolnim mjerama; prati zakonodavni okvir iz nadležnosti Carinske uprave i predlaže njegovo ažuriranje; provodi postupke u smislu međusobne i međunarodne suradnje kao i na zahtjev stručnih službi i drugih tijela državne uprave; provodi odredbe trošarinskih propisa i propisa o posebnim porezima; vodi i ažurira registar trošarinskih obveznika i registar obveznika posebnih poreza; vodi i ažurira SEED bazu podataka; vodi porezne i druge evidencije te izrađuje odgovarajuća izvješća; provodi postupak u vezi instrumenata osiguranja u trošarinskom i poreznom postupku; prati i pokreće naplate s instrumenata osiguranja plaćanja trošarine; pokreće naplatu trošarina i posebnih poreza; pruža stručnu pomoć trošarinskim i poreznim obveznicima; daje prijedloge za poboljšanje propisa u dijelu trošarina i posebnih poreza; prati gospodarske, poslovne i porezne sposobnosti poreznih obveznika; donosi odobrenja za pojednostavnjenje postupaka kao i izmjene i odluke o ukidanju odobrenja; rukuje markicama i organizira rad pomoćnog trezora za duhanske proizvode; predlaže profile za unos u Sustav upravljanja rizicima; obavlja provjere ispunjavanja uvjete rada trošarinskog skladišta i korisnika trošarinskih proizvoda; prati kapacitete trošarinskih i poreznih obveznika; obavlja poslove u vezi uništenja proizvoda pod trošarinskim i poreznim nadzorom; prati kretanje i pravilan završetak kretanja trošarinskih proizvoda putem EMCS sustava i pokreće odgovarajuće postupke; podnosi prijavu o počinjenom prekršaju i kaznenu prijavu te inicira postupak ovrhe; provodi postupak i izdaje rješenja o naplati, povratu i oslobođenju od plaćanja trošarine i posebnih poreza; sudjeluje u pripremi plana inspekcijskog nadzora i provjere te predlaže mjere i oblik provjera glede trošarina i posebnih poreza; odobrava provedbu carinski dopuštenog postupanja i uporabe robe; obračunava i naplaćuje carine i druga javna davanja; sudjeluje u odobravanju primjene povlaštenih statusa i pojednostavnjenih postupaka; odobrava primjenu oslobođenja i drugih izuzeća od plaćanja carina i drugih javnih davanja; rješava o otpustu, povratu i otpisu carina i drugih javnih davanja; neposredno provodi poslove nadzora radi pravilne primjene carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih propisa iz nadležnosti Carinske uprave; provodi carinsko-sigurnosne mjere; prikuplja podatke o kažnjivim djelima i počiniteljima; provodi dokazne radnje u prekršajnom i kaznenom postupku; provodi upravne i druge poslove u vezi s ispunjavanjem propisanih uvjeta za obavljanje poslova zastupanja u carinskom postupku te nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje poslovanje i djelatnost ovlaštenih carinskih otpremnika; vrši inspekcijski nadzor nad naplatom proračunskih i ostalih prihoda, te transakcijama u području prometa roba i usluga, ugostiteljske djelatnosti i pružanja usluga u turizmu te naplatom boravišne pristojbe; vrši inspekcijski nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje obavljanje audiovizualnih djelatnosti; vrši inspekcijski nadzor nad prometom predmeta od plemenitih kovina; vrši inspekcijski nadzor nad provedbom propisa u području stavljanja na tržište šumskog reprodukcijskog materijala; vrši inspekcijski nadzor nad provedbom propisa o obavljanju prijevoza u cestovnom prometu te sigurnosti prometa na cestama; vrši inspekcijski nadzor nad primjenom propisa kojima se uređuje ograničavanje uporabe duhanskih proizvoda;surađuje s područnim carinskim uredom, nadležnim tijelima državne uprave i drugim carinskim uredima u izvršavanju zadataka iz djelokruga Ureda; prati i analizira sve propise koji se primjenjuju u postupku carinskog nadzora, nadzora trošarina i posebnih poreza, carinjenja robe, carinsko-upravnog, prekršajnog i kaznenog postupka, financijsko-materijalnog poslovanja; podnosi mjesečna izvješća o radu; unosi rezultate provjera u Sustav za upravljanje rizicima i baze podataka; izvješćuje o rezultatima rada; educira carinske službenike i gospodarske subjekte o primjeni trošarinskih propisa i propisa o posebnim porezima; izrađuje statističke izvještaje.«.

U točki A mijenja se opis poslova Službe za nadzor i glasi:

»1. Služba za nadzor

Služba za nadzor obavlja poslove nadzora i provjera nad primjenom carinskih i trošarinskih propisa, propisa o posebnim porezima i drugim propisima za provođenje kojih je nadležna Carinska uprava, podnosi prekršajne naloge, optužne prijedloge i izriče novčane kazne na mjestu počinjenja prekršaja i kaznene prijave nadležnim tijelima; vrši utvrđivanje, naplatu i knjiženje neplaćenih davanja utvrđenih nadzorom i provjerom; osigurava ispunjavanje OWNRES obrazaca i uređivanje (ažuriranje) OWNRES izvješća; sastavlja planove rada i izvješća o obavljenim kontrolnim mjerama; rukuje markicama i organizira rad pomoćnog trezora za duhanske prerađevine; provodi upravne i druge poslove u vezi s ispunjavanjem propisanih uvjeta za obavljanje poslova zastupanja u carinskom postupku te nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje poslovanje i djelatnost ovlaštenih carinskih otpremnika; vrši inspekcijski nadzor nad naplatom proračunskih i ostalih prihoda, te transakcijama u području prometa roba i usluga, ugostiteljske djelatnosti i pružanja usluga u turizmu te naplatom boravišne pristojbe; vrši inspekcijski nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje obavljanje audiovizualnih djelatnosti; vrši inspekcijski nadzor nad prometom predmeta od plemenitih kovina; vrši inspekcijski nadzor nad provedbom propisa u području stavljanja na tržište šumskog reprodukcijskog materijala; vrši inspekcijski nadzor nad provedbom propisa o obavljanju prijevoza u cestovnom prometu te sigurnosti prometa na cestama; vrši inspekcijski nadzor nad primjenom propisa kojima se uređuje ograničavanje uporabe duhanskih proizvoda; surađuje s područnim carinskim uredom, nadležnim tijelima državne uprave i drugim carinskim uredima u izvršavanju zadataka iz djelokruga Službe; prati i analizira sve propise koji se primjenjuju u postupku carinskog nadzora, nadzora trošarina i posebnih poreza, carinjenja robe, carinsko-upravnog, prekršajnog i kaznenog postupka, financijsko-materijalnog poslovanja; podnosi mjesečna izvješća o radu; predlaže profile za unos u Sustav analize rizika.«.

U točki A mijenja se opis poslova Službe za trošarine i posebne poreze i glasi:

»2. Služba za trošarine i posebne poreze

Služba za trošarine i posebne poreze provodi odredbe trošarinskih propisa i propisa o posebnim porezima, upute i mišljenja u vezi trošarina i posebnih poreza; surađuje s Područnim carinskim uredom, nadležnim tijelima državne uprave i drugim carinskim uredima u izvršavanju zadataka iz djelokruga Službe; vodi i ažurira registar trošarinskih obveznika i registar obveznika posebnih poreza; unosi i ažurira podatke o trošarinskim obveznicima koji posluju u sustavu odgode plaćanja trošarine u SEED bazu podataka; zaprima, kontrolira i unosi u informacijski sustav porezne prijave, mjesečna i godišnja izvješća trošarinskih obveznika i obveznika plaćanja posebnih poreza; vodi porezne i druge evidencije; daje mišljenje o visini jamstvenog iznosa instrumenata osiguranja u trošarinskom i poreznom postupku; prati i pokreće naplate s bankovnih garancija i drugih instrumenata osiguranja plaćanja trošarine za nepravodobno podmirenje trošarinske i porezne obveze; pokreće po službenoj dužnosti naplatu trošarina i posebnih poreza; pruža stručnu pomoć trošarinskim i poreznim obveznicima; daje prijedloge, odnosno inicijative za poboljšanje propisa u dijelu trošarina i posebnih poreza; prati gospodarske, poslovne i porezne sposobnosti trošarinskih i poreznih obveznika; donosi odobrenja prema trošarinskim propisima nakon provjera ispunjavanja zakonskih uvjeta i provedene analize rizika, kao i izmjene i odluke o ukidanju istih; predlaže profile za unos u Sustav upravljanja rizicima; provjerava da li ovlašteni držatelj trošarinskog i poreznog skladišta ispunjava propisane opće uvjete rada trošarinskog skladišta; prati kapacitete trošarinskih i poreznih obveznika; obavlja kontrolu kod oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda; obavlja kontrolu i označavanja mjerila protoka i vage; obavlja poslove u vezi uništenja proizvoda pod trošarinskim i poreznim nadzorom; prati kretanje i pravilan završetak kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine iz svoje nadležnosti putem EMCS sustava; pokreće postupak utvrđivanja pravilnog završetka kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine; pokreće postupak utvrđivanja obveze obračuna i naplate trošarine za kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine koja nisu pravilno završena; podnosi prijavu o počinjenom prekršaju i kaznenu prijavu te inicira postupak ovrhe; provodi postupak i izdaje rješenja o naplati, povratu i oslobođenju od plaćanja trošarine i posebnih poreza; sudjeluje u pripremi plana inspekcijskog nadzora i provjere te predlaže mjere i oblik provjera glede trošarina i posebnih poreza; daje inicijativu za uvođenjem i promjenama informatičke podrške u području djelokruga rada Službe; unosi potvrde o završetku kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode; educira carinske službenike i gospodarske subjekte o primjeni trošarinskih propisa i propisa o posebnim porezima; izrađuje statističke izvještaje i izvješća iz djelokruga rada Službe.«.

Članak 54.

U članku 63. kod nabrajanja ustrojstvenih jedinica u Područnom carinskom uredu Split, u točki 4.4. riječi: »i financije« brišu se.

Iza točke 4.4. dodaje se nova točka 4.5. koja glasi:

»4.5. Služba za financije«.

Iza točke 4.5. dodaju se točke 4.5.1. i 4.5.2. koje glase:

»4.5.1. Odjel za obvezna davanja

4.5.2. Odjel za računovodstvo«.

Dosadašnje točke 4.5. i 4.6. postaju točke 4.6. i 4.7.

U članku 63. kod opisa poslova ustrojstvenih jedinica, u točki 4.2. mijenja se opis poslova Službe za nadzor i glasi:

»4.2. Služba za nadzor

Služba za nadzor surađuje sa Središnjim uredom i područnim carinskim uredima u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga Službe; pruža stručnu pomoć i obavlja poslove inspekcijskog nadzora nad primjenom carinskih i trošarinskih propisa, propisa o posebnim porezima i drugim propisima za provođenje kojih je nadležna Carinska uprava; poduzima zakonom i drugim propisima predviđene mjere da se ustanovljeno stanje i poslovanje uskladi sa zakonom i drugim propisima; provodi utvrđivanje, naplatu i knjiženje neplaćenih davanja utvrđenih nadzorom; kontrolira popunjavanje OWNRES obrazaca i OWNRES izvješća; postupa, rješava te daje upute, tumačenja i smjernice u upravnim stvarima prvostupanjskog postupka pokrenutog po zahtjevu stranke ili po službenoj dužnosti neposredno primjenjujući zakone, sudsku praksu i druge propise iz nadležnih upravnih; prati zakonodavni okvir iz nadležnosti Carinske uprave i daje prijedloge za njegovo ažuriranje; sastavlja planove rada, izvješća i informacije iz djelokruga rada Službe; razmjenjuje informacije o tijekovima krijumčarenja i prijevara, metodama i nositeljima takvih aktivnosti; obavlja poslove prikupljanja informacija i podataka iz ustrojstvenih jedinica područnog carinskog ureda i svih dostupnih izvora radi analize i procjene lokalnih rizika povezanih s robama, tvrtkama, osobama i prijevoznim sredstvima koji sudjeluju u carinskim postupcima; izrade prijedloga lokalnih profila rizika za Sustav upravljanja rizicima koje dostavlja Sektoru za nadzor Središnjeg ureda; prikupljanja, analize i obrade podataka iz unutarnjih i vanjskih izvora povezanih s provedbom sigurnosno-zaštitne analize rizika EU, određivanja vrste i mjesta kontrole pošiljaka selektiranih za provjeru temeljem zajedničkih EU kriterija rizika, izrade obavijesti o utvrđenim nepravilnostima po izvršenim sigurnosno-zaštitnim provjerama pošiljaka i prosljeđivanja zemljama članicama; otkriva, sprječava i istražuje prekršajna i kaznena djela iz područja carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih prijevara; nadzire provedbu carinsko-sigurnosnih mjera koje se sukladno carinskim propisima provode s robom koja se unosi u ili iznosi iz carinskog područja; prati kretanje sumnjivih pošiljki i visokorizičnih roba u suradnji i koordinaciji sa Službom za mobilne jedinice Sektora za nadzor; provodi nadzor nad robom koja podliježe mjerama zabrana i ograničenja; provodi inspekcijski nadzor nad provedbom propisa o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti te mjere radi otkrivanja i sprječavanja svih oblika nedozvoljene i protuzakonite trgovine; provodi upravne i druge poslove u vezi s ispunjavanjem propisanih uvjeta za obavljanje poslova zastupanja u carinskom postupku te nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje poslovanje i djelatnost ovlaštenih carinskih otpremnika; vrši inspekcijski nadzor nad naplatom proračunskih i ostalih prihoda, te transakcijama u području prometa roba i usluga, ugostiteljske djelatnosti i pružanja usluga u turizmu te naplatom boravišne pristojbe; vrši inspekcijski nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje obavljanje audiovizualnih djelatnosti; vrši inspekcijski nadzor nad prometom predmeta od plemenitih kovina; vrši inspekcijski nadzor nad provedbom propisa u području stavljanja na tržište šumskog reprodukcijskog materijala; vrši inspekcijski nadzor nad provedbom propisa o obavljanju prijevoza u cestovnom prometu te sigurnosti prometa na cestama; vrši inspekcijski nadzor nad primjenom propisa kojima se uređuje ograničavanje uporabe duhanskih proizvoda; pruža operativnu pomoć drugim ustrojstvenim jedinicama; organizira i sudjeluje u provedbi operativnih akcija na teritorijalnom području područnog carinskog ureda, a u koordinaciji sa Sektorom za nadzor Carinske uprave i na cijelom carinskom području Republike Hrvatske; prati zakonodavni okvir iz nadležnosti Carinske uprave i daje prijedloge za njegovo ažuriranje; sastavlja planove rada, izvješća i informacije iz djelokruga rada Službe.

U Službi za nadzor ustrojavaju se:

4.2.1. Odjel za nadzor i upravni postupak

4.2.2. Odjel za istrage i upravljanje rizikom.

4.2.1. Odjel za nadzor i upravni postupak

Odjel za nadzor i upravni postupak pruža stručnu pomoć i obavlja poslove inspekcijskog nadzora nad primjenom carinskih i trošarinskih propisa, propisa o posebnim porezima i drugim propisima za provođenje kojih je nadležna Carinska uprava, što podrazumijeva uvid u opće i pojedinačne akte, uvjete i način rada nadziranih pravnih i fizičkih osoba, kontrolu robe kod subjekata nadzora te poduzimanje zakonom i drugim propisima predviđenih mjera da se ustanovljeno stanje i poslovanje uskladi sa zakonom i drugim propisima, a što uključuje podnošenje prekršajnih naloga, optužnih prijedloga i izricanje novčanih kazni na mjestu počinjenja prekršaja i kaznenih prijava nadležnim tijelima; provodi utvrđivanje, naplatu i knjiženje neplaćenih davanja utvrđenih nadzorom te za slučajeve prijevara i nepravilnosti neplaćenih carina u iznosima većim od 10.000 eura; osigurava ispunjavanje OWNRES obrazaca na svojoj i nižim razinama te uređuje (stvara, ažurira) OWNRES izvješća; sastavlja planove rada i izvješća o obavljenim poslovima; provodi upravne i druge poslove u vezi s ispunjavanjem propisanih uvjeta za obavljanje poslova zastupanja u carinskom postupku te nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje poslovanje i djelatnost ovlaštenih carinskih otpremnika; vrši inspekcijski nadzor nad naplatom proračunskih i ostalih prihoda, te transakcijama u području prometa roba i usluga, ugostiteljske djelatnosti i pružanja usluga u turizmu te naplatom boravišne pristojbe; vrši inspekcijski nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje obavljanje audiovizualnih djelatnosti; vrši inspekcijski nadzor nad prometom predmeta od plemenitih kovina; vrši inspekcijski nadzor nad provedbom propisa u području stavljanja na tržište šumskog reprodukcijskog materijala; vrši inspekcijski nadzor nad provedbom propisa o obavljanju prijevoza u cestovnom prometu te sigurnosti prometa na cestama; vrši inspekcijski nadzor nad primjenom propisa kojima se uređuje ograničavanje uporabe duhanskih proizvoda;; prati zakonodavni okvir iz nadležnosti Carinske uprave i daje prijedloge za njegovo ažuriranje; postupa, rješava i daje upute, tumačenja i smjernice u upravnim stvarima prvostupanjskog postupka pokrenutog po zahtjevu stranke ili po službenoj dužnosti, neposredno primjenjujući zakone, sudsku praksu i druge propise iz upravnih područja carinskog, trošarinskog i poreznog sustava; predlaže profile rizika za unos u Sustav upravljanja rizicima; provodi postupke u smislu međusobne i međunarodne suradnje, kao i na zahtjev stručnih službi i/ili drugih tijela državne uprave.

4.2.2. Odjel za istrage i upravljanje rizikom

Odjel za istrage i upravljanje rizikom obavlja poslove prikupljanja informacija i podataka iz ustrojstvenih jedinica područnog carinskog ureda i svih dostupnih izvora radi analize i procjene lokalnih rizika povezanih s robama, tvrtkama, osobama i prijevoznim sredstvima u carinskim postupcima u svrhu provođenja nacionalne i EU analize rizika; provodi ispitne i izvidne postupke u predmetima prijevara; prikuplja i prosljeđuje informacije o carinskim, trošarinskim, poreznim i drugim prijevarama, metodama i nositeljima takvih aktivnosti; izrađuje prijedloge lokalnih profila rizika za koje dostavlja Sektoru za nadzor Središnjeg ureda radi implementacije u Sustav analize rizika; prikuplja, analizira i obrađuje podatke iz unutarnjih i vanjskih izvora povezanih s provedbom sigurnosno-zaštitne analize rizika EU; prihvaća obavijesti iz najavnih dolaznih i odlaznih deklaracija; određuje vrstu i mjesto kontrole pošiljaka selektiranih za provjeru temeljem zajedničkih EU kriterija rizika, izrade obavijesti o utvrđenim nepravilnostima po izvršenim sigurnosno-zaštitnim i drugim carinskim provjerama pošiljaka, prijevoznih i prijenosnih sredstava i prosljeđivanja zemljama članicama (RIF); prikuplja obrađuje i analizira podatke vezane uz provedbu carinskih, trošarinskih i poreznih istraga i poslove na suzbijanju krijumčarenja te ustrojava, podržava, razvija i upravlja bazama podataka; izrađuje izvješća o aktivnostima od značaja za poslove carinske službe; osigurava ispunjavanje OWNRES obrazaca na svojoj i nižim razinama te uređuje (stvara, ažurira) OWNRES izvješća organizira i nadzire poslove u vezi rukovanja markicama, kao i pomoćnog trezora za duhanske prerađevine; otkriva, sprječava i istražuje prekršajna i kaznena djela iz područja carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih prijevara; nadzire provedbu carinsko-sigurnosnih mjera koje se sukladno carinskim propisima provode s robom koja se unosi u ili iznosi iz carinskog područja; prati kretanje sumnjivih pošiljki i visokorizičnih roba u suradnji i koordinaciji sa Službom za mobilne jedinice Sektora za nadzor; provodi nadzor nad robom koja podliježe mjerama zabrana i ograničenja; provodi inspekcijski nadzor nad provedbom propisa o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti te mjere radi otkrivanja i sprječavanja svih oblika nedozvoljene i protuzakonite trgovine; organizira i sudjeluje u provedbi operativnih akcija na teritorijalnom području područnog carinskog ureda, a u koordinaciji sa Sektorom za nadzor Carinske uprave i na cijelom carinskom području Republike Hrvatske; surađuje s Ministarstvom unutarnjih poslova, Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske i drugim državnim tijelima pri vođenju postupaka u svezi s prekršajima i kaznenim djelima iz područja carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih prijevara te pronalaskom i otkrivanjem počinitelja; postupa po nalozima Državnog odvjetništva Republike Hrvatske; izvješćuje o rezultatima rada.«.

U točki 4.3. mijenja se opis poslova Službe za trošarine i posebne poreze i glasi:

»4.3. Služba za trošarine i posebne poreze

Služba za trošarine i posebne poreze sustavno prati, analizira i koordinira provedbu plana rada, poslovnih procesa i postupanja carinskih ureda u okviru primjene propisa o trošarinama i posebnim porezima; daje stručnu pomoć carinskim uredima u najsloženijim trošarinskim i poreznim postupanjima; izrađuje mišljenja na upite trošarinskih i poreznih obveznika te daje upute za rad službenika unutar carinskih ureda; pruža stručnu pomoć trošarinskim i poreznim obveznicima; daje prijedloge, odnosno inicijative za poboljšanje propisa u dijelu trošarina i posebnih poreza; surađuje u izradi stručnih podloga za donošenje propisa o trošarinama i posebnim porezima te naputaka i mišljenja; nadzire pravilnu i ujednačenu provedbu propisa, naputaka i mišljenja u vezi trošarina i posebnih poreza; prati gospodarske, poslovne i porezne sposobnosti trošarinskih i poreznih obveznika; sustavno analitički prati kretanja, pojave i trendove koji se odnose na trošarinsko i porezno postupanje; predlaže profile za unos u Sustav upravljanja rizicima; provjerava da li ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta ispunjava propisane opće uvjete rada trošarinskog skladišta; prati kapacitete trošarinskih i poreznih obveznika; po potrebi obavlja kontrolu kod oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda; sudjeluje u pripremi plana inspekcijskog nadzora i provjere te predlaže mjere i oblik provjera glede trošarina i posebnih poreza; daje inicijativu za uvođenjem i promjenama informatičke podrške u području djelokruga rada Službe; obavlja poslove nadzora ispravnosti unesenih podataka u SEED bazu podataka iz svoje nadležnosti; prati kretanje i pravilan završetak kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine putem EMCS sustava; pruža stručnu pomoć gospodarstvenicima vezano uz elektronički sustav kontrole kretanja trošarinskih proizvoda; pruža informacije o novim zakonskim i provedbenim postupanjima vezano uz elektronički sustav kontrole kretanja trošarinskih proizvoda; educira carinske službenike i gospodarske subjekte o primjeni trošarinskih propisa i propisa o posebnim porezima; izrađuje statističke izvještaje i izvješća iz djelokruga rada Službe.«.

Točka 4.4. mijenja se i glasi:

»4.4. Služba za upravljanje ljudskim potencijalima

Služba za upravljanje ljudskim potencijalima obavlja poslove praćenja napredovanja službenika raspoređenih u područnom uredu; predlaže plan prijma; prati potrebe i daje prijedloge za obrazovanje službenika te izrađuje godišnje obrazovne planove za područne urede kao i druge poslove planiranja i upravljanja ljudskim potencijalima; priprema i izrađuje prijedloge rješenja o svim pravnim institutima službeničkog i ravnopravnog statusa službenika i namještenika u područnom carinskom uredu; obavlja poslove pisarnice, arhive i zaštite na radu; surađuje sa Središnjim uredom Carinske uprave, ostalim tijelima državne uprave o pitanjima iz svog djelokruga rada; nadzire rad nižih ustrojstvenih jedinica i pruža stručnu pomoć; surađuje s ostalim ustrojstvenim jedinicama područnog carinskog ureda u poslovima iz svog djelokruga rada; analizira postojeću organizaciju rada u područnom carinskom uredu i izvješćuje pročelnika o svim pitanjima iz svoje nadležnosti; izrađuje izvješća iz djelokruga rada Službe.«.

Točke 4.4.1., 4.4.2. i 4.4.3. brišu se.

Iza točke 4.4. dodaje se nova točka 4.5. koja glasi:

»4.5. Služba za financije

Služba za financije obavlja poslove vođenja evidencije svih carinskih i poreznih obveznika, provodi postupke prisilne naplate carinskog i poreznog duga, knjiži zaduženja po poreznim rješenjima, knjiži rješenja o povratu, donosi rješenja za kamate, postupa povodom zahtjeva obveznika za odgodom, odnosno obročnom otplatom carinskog i poreznog duga, donosi rješenja u ovršnom postupku novčanih sredstava za pravne osobe, prema objavama o otvaranju postupaka predstečajne nagodbe, stečajnih i likvidacijskih postupaka podnosi odgovarajuće prijave potraživanja; knjiži izvode, prazni prihode na propisane račune proračuna, obavlja naplatu duga iz instrumenata osiguranja; prati rokove zastare i utvrđuje otpis dospjelog duga sukladno važećim propisima o čemu izrađuje izvješća i provodi odgovarajuća knjiženja; ažurira podatke o tradicionalnim vlastitim sredstvima Europske unije u Republici Hrvatskoj putem aplikacije »A« i »B« računa, izrađuje mjesečni i tromjesečni obračun istih, kao i mjesečno i tromjesečno izvješće o utvrđenim pravima, vrši unos i ažuriranje podataka o nenaplativosti i otpisu TVS-a u aplikaciji »WOMIS«; sudjeluje u pripremi za izradu financijskih planova; organizira praćenje izvršenja financijskih poslova sukladno zakonu, vodi brigu o zakonitoj primjeni važećih materijalno-financijskih propisa; obavlja poslove obračuna plaća i naknada državnim službenicima i namještenicima; vodi blagajničko poslovanje; izdaje račune za izvanuredovni rad, knjiži i prati naplatu istih; organizira godišnji popis imovine, obveza i potraživanja; obavlja poslove ekonomata; prati i analizira troškove službenih vozila; surađuje sa Središnjim uredom Carinske uprave, ostalim tijelima državne uprave o pitanjima iz svoga djelokruga rada; nadzire rad nižih ustrojstvenih jedinica i pruža stručnu pomoć; surađuje s ostalim ustrojstvenim jedinicama područnog carinskog ureda u poslovima iz svog djelokruga rada; analizira postojeću organizaciju rada u područnom carinskom uredu i izvješćuje pročelnika o svim pitanjima iz svoje nadležnosti; izrađuje izvješća iz djelokruga rada Službe.

U Službi za financije, ustrojavaju se:

4.5.1. Odjel za obvezna davanja

4.5.2. Odjel za računovodstvo.

4.5.1. Odjel za obvezna davanja

Odjel za obvezna davanja vodi evidenciju svih carinskih i poreznih obveznika, provodi postupke prisilne naplate carinskog i poreznog duga te kamata; knjiži zaduženja po poreznim rješenjima; knjiži rješenja o povratu; prati financijska zaduženja carinskih i poreznih obveznika i podmirenje obveza u zakonskom roku; postupa povodom zahtjeva obveznika za odgodom, odnosno obročnom otplatom carinskog i poreznog duga; prati izvršenje obveza po rješenjima za odgodu, odnosno obročnu otplatu; donosi rješenja u ovršnom postupku novčanih sredstava za pravne osobe i obavljaju poslove prisilne naplate za fizičke osobe i obrtnike te u suradnji s nadležnim odjelom donosi prvostupanjska rješenja po zahtjevima za odgodu ovrhe; rješava po žalbama u prvom stupnju; donosi rješenja za kamate; izdaje potvrde o stanju zaduženja i potvrde o izvršenim uplatama; prati objave o otvaranju postupaka predstečajne nagodbe, stečajnih i likvidacijskih postupaka nad carinskim i poreznim dužnicima te podnosi odgovarajuće prijave potraživanja; knjiži zaduženja i uplate na evidentni račun na temelju izvoda iz Financijske agencije, sastavlja temeljnice uplata, kontrolira stanje na kontima i prazni prihode na propisane račune proračuna; povezuje otvorene uplate, provodi diobe uplata, povrata pogrešno ili više uplaćenih sredstava, storna zaduženja; rješava po zahtjevu stranke za povrat sredstava po okončanom upravnom postupku; obavlja naplatu duga iz instrumenata osiguranja; prati rokove zastare i utvrđuje otpis dospjelog duga sukladno važećim propisima, o čemu izrađuje izvješća i provodi odgovarajuća knjiženja; vodi evidencije o prisilnoj naplati, ovršnom postupku, naplati s instrumenata osiguranja, stečajnim i likvidacijskim postupcima; postupa po zahtjevu obveznika za ostvarivanje povlaštenog statusa za polaganje mjenice kao instrumenta osiguranja carinskog duga; zaprima mjenice i mjenična očitovanja u Kontrolnik mjenica; postupa po zahtjevu obveznika za dobivanje odobrenja za uporabu zajedničkog jamstva u provoznom postupku; daje mišljenje o visini referentnog iznosa i visini jamstva u provoznom postupku; postupa po zahtjevu obveznika za odobravanje odgode plaćanja duga; ažurira podatke o tradicionalnim vlastitim sredstvima Europske unije u Republici Hrvatskoj putem aplikacije »A« i »B« računa, izrađuju mjesečni i tromjesečni obračun istih, kao i mjesečno i tromjesečno izvješće o utvrđenim pravima; vrši unos i ažuriranje podataka o nenaplativosti i otpisu TVS-a u aplikaciji »WOMIS«; izrađuje izvješća iz djelokruga rada Odjela.

4.5.2. Odjel za računovodstvo

Odjel za računovodstvo obavlja poslove organiziranja i praćenja izvršenja svih financijskih poslova, vodi brigu o zakonitoj primjeni važećih materijalno-financijskih propisa; zaprima račune dobavljača, ovjerava ispravnost računa nakon obavljene kontrole te ih dostavlja u Središnji ured na plaćanje; obavlja poslove obračuna plaća i naknada državnim službenicima i namještenicima; postupa po ugovorima o djelu; podnosi zahtjeve za osiguranje gotovine za blagajničko poslovanje, podiže gotovinu u Financijskoj agenciji sukladno otpuštenim sredstvima; vodi blagajničko poslovanje; izdaje račune za izvanuredovni rad, knjiži i prati naplatu istih; izdaje i priprema naloge za službena putovanja i obračunava putne troškove; organizira godišnji popis imovine, obveza i potraživanja; obavlja poslove ekonomata – zaprima i raspodjeljuje sredstava potrebna za rad; izrađuje narudžbenice; obavlja poslove i vodi evidencije vezano za pečate s državnim grbom, štambilje i faksimile, kao i distribuiranje istih korisnicima; obavlja poslove i vodi evidencije vezane za carinska kliješta; traži suglasnosti za nabavu roba i usluga; izrađuje prijedloge za rashod osnovnih sredstava i sitnog inventara; obavlja poslove koji se odnose na korištenje i održavanje imovine, objekata i opreme na objektima; prati i analizira troškove službenih vozila; izrađuje izvješća iz djelokruga rada Odjela.«.

Dosadašnja točka 4.5. koja postaje točka 4.6. mijenja se i glasi:

»4.6. Služba za provedbu tarifnih mjera

Služba za provedbu tarifnih mjera obavlja poslove praćenja tarifnih propisa Europske unije, uključujući mjere zajedničke agrarne i trgovinske politike, propisa vezanih uz razvrstavanje robe u Harmonizirani sustav, Kombiniranu nomenklaturu, TARIC i druge nomenklature koje se koriste u provedbi tarifnih mjera Europske unije; praćenja propisa o utvrđivanju carinske vrijednosti kao i međunarodnih ugovora o slobodnoj trgovini i propisa o povlaštenom i nepovlaštenom podrijetlu robe; praćenja postupanja carinskih ureda, vođenje upravnog postupka, provođenje izmjena uvoznih carinskih deklaracija i završavanja postupaka uvoznim carinskim deklaracijama vezano uz provedbu specifičnih mjera zajedničke agrarne politike, antidampinških i kompenzacijskih mjera te drugih specifičnih tarifnih mjera; vođenje evidencija i prikupljanje podataka za potrebe izvješćivanja prema Središnjem uredu, agenciji nadležnoj za plaćanja u poljoprivredi i nadležnim tijelima Europske unije, u područnom carinskom uredu na području svoje nadležnosti; praćenja postupanja carinskih ureda i koordinacije fizičkih provjera robe koju se izvozi uz primjenu izvoznih naknada i izvankvotnog šećera, odobravanja zapisnika o provjerama, vođenja evidencija te prikupljanja podataka o obavljenim fizičkim provjerama za potrebe izvješćivanja prema Središnjem uredu, agenciji nadležnoj za plaćanja u poljoprivredi i nadležnim tijelima Europske unije; suradnje sa Sektorom za carinsku tarifu, vrijednost i podrijetlo Središnjeg ureda te drugim ustrojstvenim jedinicama Područnog ureda, pružanja stručne pomoći i informacija iz područja primjene tarifnih mjera Europske unije, uključujući mjera zajedničke agrarne i zajedničke trgovinske politike, razvrstavanja robe, carinske vrijednosti i podrijetla robe, carinskim službenicima i gospodarstvenicima na području svoje nadležnosti; praćenja prakse rada carinskih ureda iz svoga djelokruga rada; iniciranja korektivnih aktivnosti; sudjelovanja u tematskim sastancima u okviru Sektora za carinsku tarifu, vrijednost i podrijetlo te koordinacije rada sa službama za provedbu tarifnih mjera drugih područnih carinskih ureda, u cilju jednoobraznog postupanja; praćenja kretanja cijena, prikupljanja obavijesti i izrade baza podataka o referentnim vrijednostima rizičnih robe; dostave podataka carinskim uredima i graničnim carinskim uredima o raspoloživim cijenama robe; suradnje u pripremanju profila rizika; izdavanja mišljenja za stjecanje statusa ovlaštenog izvoznika za podrijetlo; sudjelovanja u provjeri znanja pri stjecanju statusa ovlaštenog izvoznika; koordinacije nad nadzorom ovlaštenih izvoznika i primjenom zabrane sustava povrata carine; obavlja poslove zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Službe; pripreme i provedbe stručne obuke carinskih službenika i gospodarstvenika, iz djelokruga rada Službe u područnom carinskom uredu.«.

Dosadašnja točka 4.6. postaje točka 4.7.

U točki A. kod nabrajanja ustrojstvenih jedinica u Carinskim uredima Područnog carinskog ureda Split, točka 1.3. mijenja se i glasi:

»1.3. Služba za robno-granične procedure Split«.

Točka 1.4. briše se.

Točka 2.3. mijenja se i glasi:

»2.3. Služba za robno-granične procedure Šibenik«.

Točka 3.3. mijenja se i glasi:

»3.3. Služba za robno-granične procedure Zadar«.

Točka 3.4. briše se.

Točka 4.3. mijenja se i glasi:

»4.3. Služba za robno-granične procedure Ploče«.

Točka 5.5. briše se.

U točki A mijenja se opis poslova carinskog ureda i glasi:

»Carinski ured pruža stručnu pomoć i obavlja poslove nadzora nad primjenom carinskih i trošarinskih propisa, propisa o posebnim porezima i drugim propisima za provođenje kojih je nadležna Carinska uprava, podnosi prekršajne naloge, optužne prijedloge i izriče novčane kazne na mjestu počinjenja prekršaja i kaznene prijave nadležnim tijelima; vrši utvrđivanje, naplatu i knjiženje neplaćenih davanja utvrđenih nadzorom i provjerom; osigurava ispunjavanje OWNRES obrazaca i uređivanje (ažuriranje) OWNRES izvješća; sastavlja planove rada i izvješća o obavljenim kontrolnim mjerama; prati zakonodavni okvir iz nadležnosti Carinske uprave i predlaže njegovo ažuriranje; provodi postupke u smislu međusobne i međunarodne suradnje kao i na zahtjev stručnih službi i drugih tijela državne uprave; provodi odredbe trošarinskih propisa i propisa o posebnim porezima; vodi i ažurira registar trošarinskih obveznika i registar obveznika posebnih poreza; vodi i ažurira SEED bazu podataka; vodi porezne i druge evidencije te izrađuje odgovarajuća izvješća; provodi postupak u vezi instrumenata osiguranja u trošarinskom i poreznom postupku; prati i pokreće naplate s instrumenata osiguranja plaćanja trošarine; pokreće naplatu trošarina i posebnih poreza; pruža stručnu pomoć trošarinskim i poreznim obveznicima; daje prijedloge za poboljšanje propisa u dijelu trošarina i posebnih poreza; prati gospodarske, poslovne i porezne sposobnosti poreznih obveznika; donosi odobrenja za pojednostavnjenje postupaka kao i izmjene i odluke o ukidanju odobrenja; rukuje markicama i organizira rad pomoćnog trezora za duhanske proizvode; predlaže profile za unos u Sustav upravljanja rizicima; obavlja provjere ispunjavanja uvjete rada trošarinskog skladišta i korisnika trošarinskih proizvoda; prati kapacitete trošarinskih i poreznih obveznika; obavlja poslove u vezi uništenja proizvoda pod trošarinskim i poreznim nazorom; prati kretanje i pravilan završetak kretanja trošarinskih proizvoda putem EMCS sustava i pokreće odgovarajuće postupke; podnosi prijavu o počinjenom prekršaju i kaznenu prijavu te inicira postupak ovrhe; provodi postupak i izdaje rješenja o naplati, povratu i oslobođenju od plaćanja trošarine i posebnih poreza; sudjeluje u pripremi plana inspekcijskog nadzora i provjere te predlaže mjere i oblik provjera glede trošarina i posebnih poreza; odobrava provedbu carinski dopuštenog postupanja i uporabe robe; obračunava i naplaćuje carine i druga javna davanja; sudjeluje u odobravanju primjene povlaštenih statusa i pojednostavnjenih postupaka; odobrava primjenu oslobođenja i drugih izuzeća od plaćanja carina i drugih javnih davanja; rješava o otpustu, povratu i otpisu carina i drugih javnih davanja; neposredno provodi poslove nadzora radi pravilne primjene carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih propisa iz nadležnosti Carinske uprave; provodi carinsko-sigurnosne mjere; prikuplja podatke o kažnjivim djelima i počiniteljima; provodi dokazne radnje u prekršajnom i kaznenom postupku; provodi upravne i druge poslove u vezi s ispunjavanjem propisanih uvjeta za obavljanje poslova zastupanja u carinskom postupku te nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje poslovanje i djelatnost ovlaštenih carinskih otpremnika; vrši inspekcijski nadzor nad naplatom proračunskih i ostalih prihoda, te transakcijama u području prometa roba i usluga, ugostiteljske djelatnosti i pružanja usluga u turizmu te naplatom boravišne pristojbe; vrši inspekcijski nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje obavljanje audiovizualnih djelatnosti; vrši inspekcijski nadzor nad prometom predmeta od plemenitih kovina; vrši inspekcijski nadzor nad provedbom propisa u području stavljanja na tržište šumskog reprodukcijskog materijala; vrši inspekcijski nadzor nad provedbom propisa o obavljanju prijevoza u cestovnom prometu te sigurnosti prometa na cestama; vrši inspekcijski nadzor nad primjenom propisa kojima se uređuje ograničavanje uporabe duhanskih proizvoda; surađuje s područnim carinskim uredom, nadležnim tijelima državne uprave i drugim carinskim uredima u izvršavanju zadataka iz djelokruga Ureda; prati i analizira sve propise koji se primjenjuju u postupku carinskog nadzora, nadzora trošarina i posebnih poreza, carinjenja robe, carinsko-upravnog, prekršajnog i kaznenog postupka, financijsko-materijalnog poslovanja; podnosi mjesečna izvješća o radu; unosi rezultate provjera u Sustav za upravljanje rizicima i baze podataka; izvješćuje o rezultatima rada; educira carinske službenike i gospodarske subjekte o primjeni trošarinskih propisa i propisa o posebnim porezima; izrađuje statističke izvještaje.«.

U točki A mijenja se opis poslova Službe za nadzor i glasi:

»1. Služba za nadzor

Služba za nadzor obavlja poslove nadzora i provjera nad primjenom carinskih i trošarinskih propisa, propisa o posebnim porezima i drugim propisima za provođenje kojih je nadležna Carinska uprava, podnosi prekršajne naloge, optužne prijedloge i izriče novčane kazne na mjestu počinjenja prekršaja i kaznene prijave nadležnim tijelima; vrši utvrđivanje, naplatu i knjiženje neplaćenih davanja utvrđenih nadzorom i provjerom; osigurava ispunjavanje OWNRES obrazaca i uređivanje (ažuriranje) OWNRES izvješća; sastavlja planove rada i izvješća o obavljenim kontrolnim mjerama; rukuje markicama i organizira rad pomoćnog trezora za duhanske prerađevine; provodi upravne i druge poslove u vezi s ispunjavanjem propisanih uvjeta za obavljanje poslova zastupanja u carinskom postupku te nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje poslovanje i djelatnost ovlaštenih carinskih otpremnika; vrši inspekcijski nadzor nad naplatom proračunskih i ostalih prihoda, te transakcijama u području prometa roba i usluga, ugostiteljske djelatnosti i pružanja usluga u turizmu te naplatom boravišne pristojbe; vrši inspekcijski nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje obavljanje audiovizualnih djelatnosti; vrši inspekcijski nadzor nad prometom predmeta od plemenitih kovina; vrši inspekcijski nadzor nad provedbom propisa u području stavljanja na tržište šumskog reprodukcijskog materijala; vrši inspekcijski nadzor nad provedbom propisa o obavljanju prijevoza u cestovnom prometu te sigurnosti prometa na cestama; vrši inspekcijski nadzor nad primjenom propisa kojima se uređuje ograničavanje uporabe duhanskih proizvoda;surađuje s područnim carinskim uredom, nadležnim tijelima državne uprave i drugim carinskim uredima u izvršavanju zadataka iz djelokruga Službe; prati i analizira sve propise koji se primjenjuju u postupku carinskog nadzora, nadzora trošarina i posebnih poreza, carinjenja robe, carinsko-upravnog, prekršajnog i kaznenog postupka, financijsko-materijalnog poslovanja; podnosi mjesečna izvješća o radu; predlaže profile za unos u Sustav analize rizika.«.

U točki A mijenja se opis poslova Službe za trošarine i posebne poreze i glasi:

»2. Služba za trošarine i posebne poreze

Služba za trošarine i posebne poreze provodi odredbe trošarinskih propisa i propisa o posebnim porezima, upute i mišljenja u vezi trošarina i posebnih poreza; surađuje s Područnim carinskim uredom, nadležnim tijelima državne uprave i drugim carinskim uredima u izvršavanju zadataka iz djelokruga Službe; vodi i ažurira registar trošarinskih obveznika i registar obveznika posebnih poreza; unosi i ažurira podatke o trošarinskim obveznicima koji posluju u sustavu odgode plaćanja trošarine u SEED bazu podataka; zaprima, kontrolira i unosi u informacijski sustav porezne prijave, mjesečna i godišnja izvješća trošarinskih obveznika i obveznika plaćanja posebnih poreza; vodi porezne i druge evidencije; daje mišljenje o visini jamstvenog iznosa instrumenata osiguranja u trošarinskom i poreznom postupku; prati i pokreće naplate s bankovnih garancija i drugih instrumenata osiguranja plaćanja trošarine za nepravodobno podmirenje trošarinske i porezne obveze; pokreće po službenoj dužnosti naplatu trošarina i posebnih poreza; pruža stručnu pomoć trošarinskim i poreznim obveznicima; daje prijedloge, odnosno inicijative za poboljšanje propisa u dijelu trošarina i posebnih poreza; prati gospodarske, poslovne i porezne sposobnosti trošarinskih i poreznih obveznika; donosi odobrenja prema trošarinskim propisima nakon provjera ispunjavanja zakonskih uvjeta i provedene analize rizika, kao i izmjene i odluke o ukidanju istih; predlaže profile za unos u Sustav upravljanja rizicima; provjerava da li ovlašteni držatelj trošarinskog i poreznog skladišta ispunjava propisane opće uvjete rada trošarinskog skladišta; prati kapacitete trošarinskih i poreznih obveznika; obavlja kontrolu kod oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda; obavlja kontrolu i označavanja mjerila protoka i vage; obavlja poslove u vezi uništenja proizvoda pod trošarinskim i poreznim nadzorom; prati kretanje i pravilan završetak kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine iz svoje nadležnosti putem EMCS sustava; pokreće postupak utvrđivanja pravilnog završetka kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine; pokreće postupak utvrđivanja obveze obračuna i naplate trošarine za kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine koja nisu pravilno završena; podnosi prijavu o počinjenom prekršaju i kaznenu prijavu te inicira postupak ovrhe; provodi postupak i izdaje rješenja o naplati, povratu i oslobođenju od plaćanja trošarine i posebnih poreza; sudjeluje u pripremi plana inspekcijskog nadzora i provjere te predlaže mjere i oblik provjera glede trošarina i posebnih poreza; daje inicijativu za uvođenjem i promjenama informatičke podrške u području djelokruga rada Službe; unosi potvrde o završetku kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode; educira carinske službenike i gospodarske subjekte o primjeni trošarinskih propisa i propisa o posebnim porezima; izrađuje statističke izvještaje i izvješća iz djelokruga rada Službe.«

Članak 55.

U članku 77. stavku 11. riječi: »Zavoda za makroekonomske analize i planiranje« zamjenjuju se riječima: »Zavoda za makroekonomske i fiskalne analize i projekcije«.

Članak 56.

Članak 79. mijenja se i glasi:

»Poreznom upravom upravlja ravnatelj koji ujedno upravlja i radom Središnjeg ureda, a u radu mu pomažu zamjenici i pomoćnici ravnatelja. Ravnatelj Porezne uprave može imati dva zamjenika.

Zamjenik ravnatelja kojeg ovlasti ravnatelj, u slučaju spriječenosti ili odsutnosti ravnatelja obavlja sve poslove iz djelokruga Porezne uprave, kao i druge poslove koje mu povjeri ravnatelj.

Radom sektora u Središnjem uredu upravljaju pomoćnici ravnatelja. Pomoćnik ravnatelja za svoj rad i rad sektora kojim upravlja odgovara zamjeniku ravnatelja, ravnatelju i ministru financija.

Radom službe u Središnjem uredu upravlja voditelj službe koji za svoj rad i rad službe odgovara pomoćniku ravnatelja.

Radom odjela u Središnjem uredu upravlja voditelj odjela koji za svoj rad i rad odjela odgovara voditelju službe.

Radom područnih ureda upravljaju pročelnici koji za svoj rad i rad područnog ureda odgovaraju zamjeniku ravnatelja, ravnatelju i ministru financija.

U područnim uredima Centar, Sjever, Istok, Zapad i Jug pročelnicima u radu pomažu pomoćnici pročelnika koji za svoj rad odgovaraju pročelniku, pomoćniku ravnatelja, zamjeniku ravnatelja i ravnatelju.

Radom službe u područnom uredu upravlja voditelj službe koji je za svoj rad i rad službe odgovoran pročelniku područnog ureda.

Radom odjela u područnom uredu upravlja voditelj odjela koji je za svoj rad i rad odjela odgovoran voditelju službe.

Radom ispostava područnih ureda upravljaju voditelji ispostava koji za svoj rad i rad ispostave odgovaraju pomoćniku pročelnika i pročelniku područnog ureda.

Voditelju ispostave u radu pomažu pomoćnici voditelja te za svoj rad i rad ispostave odgovaraju voditelju ispostave, pomoćniku pročelnika i pročelniku.

Radom odjela u ispostavama područnih ureda upravljaju voditelji odjela koji za svoj rad i rad odjela odgovaraju voditelju ispostave.«.

Članak 57.

Okvirni broj potrebnih državnih službenika i namještenika u Ministarstvu financija prikazan u tablici koja je sastavni dio Uredbe o izmjenama i dopunama uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija (»Narodne novine«, broj 102/2013), zamjenjuje se Okvirnim brojem potrebnih državnih službenika i namještenika u Ministarstvu financija koji je sadržan u tablici tiskanoj u prilogu ove Uredbe i čini sastavni dio Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija.

Članak 58.

Ministar financija, uz prethodnu suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose, uskladit će Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva financija s odredbama ove Uredbe, u roku 15 dana od dana njezina stupanja na snagu.

Članak 59.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-03/18

Urbroj: 50301-05/16-14-4

Zagreb, 20. veljače 2014.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.

OKVIRNI BROJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA MINISTARSTVA FINANCIJA

Redni broj

Naziv unutarnje ustrojstvene jedinice

Broj službenika i namještenika

1.

KABINET MINISTRA

13

2.

GLAVNO TAJNIŠTVO

1


neposredno u glavnom tajništvu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

2.1.

SEKTOR ZA LJUDSKE POTENCIJALE I PRAVNE POSLOVE

1


neposredno u sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

2.1.1.

SLUŽBA ZA LJUDSKE POTENCIJALE

1

2.1.1.1.

ODJEL ZA PLANIRANJE I UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA

10

2.1.1.2.

ODJEL ZA RAZVOJ I STRUČNO USAVRŠAVANJE LJUDSKIH POTENCIJALA

5

2.1.2.

SLUŽBA ZA PRAVNE POSLOVE

1

2.1.2.1.

ODJEL ZA IZRADU NORMATIVNIH AKATA

5

2.1.2.2.

ODJEL ZA OPĆE PRAVNE POSLOVE

5

2.2.

SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE

1

2.2.1.

ODJEL ZA OPĆE POSLOVE

5

2.2.1.1.

PODODSJEK PISARNICA

15

2.2.2.

ODJEL ZA SIGURNOSNE, OBRAMBENE I TEHNIČKE POSLOVE

6

2.2.2.1.

PODODSJEK ZA TEHNIČKE I POMOĆNE POSLOVE

24

2.3.

SLUŽBA ZA FINANCIJSKO-PLANSKE I RAČUNOVODSTVENE POSLOVE

1

2.3.1.

ODJEL ZA RAČUNOVODSTVENE POSLOVE

12

2.3.2.

ODJEL ZA FINANCIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLE

5

2.4.

SEKTOR ZA INFORMATIKU

1


neposredno u sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

2.4.1.

SLUŽBA ZA INFORMATIČKU PODRŠKU

8

2.4.2.

SLUŽBA ZA KOMUNIKACIJSKU TEHNOLOGIJU

8

2.5.

SLUŽBA ZA INFORMIRANJE

1

2.5.1.

ODJEL ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU I INFORMIRANJE UŽEG DIJELA MINISTARSTVA

5

2.5.2.

ODJEL ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU I INFORMIRANJE POREZNE UPRAVE

5

2.5.3.

ODJEL ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU I INFORMIRANJE CARINSKE UPRAVE

5

GLAVNO TAJNIŠTVO – ukupno

135

3.

UPRAVA ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE, GOSPODARSTVO, FINANCIJSKI SUSTAV, EUROPSKU UNIJU I MEĐUNARODNE FINANCIJSKE ODNOSEneposredno u upravi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

3.1.

ZAVOD ZA MAKROEKONOMSKE I FISKALNE ANALIZE I PROJEKCIJE

1


neposredno u zavodu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

3.1.1.

SLUŽBA ZA FISKALNA ISTRAŽIVANJA I PLANIRANJE

1

3.1.1.1.

ODJEL ANALIZA I PROJEKCIJA PRORAČUNSKIH PRIHODA

5

3.1.1.2.

ODJEL FISKALNIH ANALIZA I ISTRAŽIVANJA

5

3.1.2.

SLUŽBA ZA PRORAČUN EUROPSKE UNIJE

1

3.1.2.1.

ODJEL ZA VLASTITA SREDSTVA EUROPSKE UNIJE

4

3.1.2.2.

ODJEL ZA PRORAČUN I PRORAČUNSKU PROCEDURU EUROPSKE UNIJE

4

3.1.3.

SLUŽBA ZA MAKROEKONOMSKA ISTRAŽIVANJA I STATISTIKU

1

3.1.3.1.

ODJEL MAKROEKONOMSKIH ISTRAŽIVANJA I PROGNOZA

5

3.1.3.2.

ODJEL FISKALNE STATISTIKE

5


ZAVOD ZA MAKROEKONOMSKE I FISKALNE ANALIZE I PROJEKCIJA – UKUPNO

34

3.2.

SEKTOR ZA GOSPODARSTVO

1


neposredno u sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

3.2.1.

SLUŽBA ZA KONCESIJE I JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO

1

3.2.1.1.

ODJEL ZA REGISTAR KONCESIJA

6

3.2.1.2.

ODJEL ZA JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO

5

3.2.2.

SLUŽBA ZA TRGOVAČKA DRUŠTVA I DRUGE PRAVNE OSOBE U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU, RESTRUKTURIRANJE GOSPODARSKIH SUBJEKATA I PODRŠKU STRATEŠKIM INVESTICIJSKIM PROJEKTIMA

1

3.2.2.1.

ODJEL ZA ANALIZU POSLOVANJA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I DRUGIH PRAVNIH OSOBA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU

5

3.2.2.2.

ODJEL ZA RESTRUKTURIRANJE GOSPODARSKIH SUBJEKATA I PODRŠKU STRATEŠKIM INVESTICIJSKIM PROJEKTIMA

5

3.2.3.

SLUŽBA ZA DRŽAVNE POTPORE I ELEMENTARNE NEPOGODE

1

3.2.3.1.

ODJEL ZA NORMATIVNE POSLOVE I POLITIKU DRŽAVNIH POTPORA

5

3.2.3.2.

ODJEL ZA OCJENU USKLAĐENOSTI DRŽAVNIH POTPORA

5

3.2.3.3.

ODJEL ZA EVIDENCIJE DRŽAVNIH POTPORA I ELEMENTARNE NEPOGODE

5


SEKTOR ZA GOSPODARSTVO – ukupno

41

3.3.

SEKTOR ZA FINANCIJSKI SUSTAV

1


neposredno u sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

3.3.1.

SLUŽBA ZA BANKARSTVO, PLATNI SUSTAV, OSIGURANJE, FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE I REVIZIJU

1

3.3.1.1.

ODJEL ZA BANKARSTVO

5

3.3.1.2.

ODJEL ZA PLATNI SUSTAV

3

3.3.1.3.

ODJEL ZA OSIGURANJE

3

3.3.1.4.

ODJEL ZA FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE, RAČUNOVODSTVO I REVIZIJU

3

3.3.2.

SLUŽBA ZA FINANCIJSKA TRŽIŠTA, FONDOVE, USLUGE I INSTRUMENTE

1

3.3.2.1.

ODJEL ZA FINANCIJSKA TRŽIŠTA

5

3.3.2.2.

ODJEL ZA FINANCIJSKE USLUGE, FONDOVE I INSTRUMENTE

4

3.3.3.

SLUŽBA ZA POTROŠAČE, LICENCIRANJE, FINANCIJSKU PISMENOST I NADZOR

1

3.3.3.1.

ODJEL ZA POTROŠAČE I LICENCIRANJE

4

3.3.3.2.

ODJEL ZA FINANCIJSKU PISMENOST

3

3.3.3.3.

ODJEL ZA NADZOR

5


SEKTOR ZA FINANCIJSKI SUSTAV – ukupno

40

3.4.

SEKTOR ZA EUROPSKU UNIJU

1


neposredno u sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

3.4.1.

SLUŽBA ZA KOORDINACIJU POSLOVA S EUROPSKOM UNIJOM

1

3.4.1.1.

ODJEL ZA PRAVNE POSLOVE

5

3.4.1.2.

ODJEL ZA VIJEĆE EUROPSKE UNIJE, COREPER I ODBORE VIJEĆA EUROPSKE UNIJE

5

3.4.2.

SLUŽBA ZA SURADNJU S INSTITUCIJAMA I USTANOVAMA EUROPSKE UNIJE IZ PODRUČJA FINANCIJA

1

3.4.2.1.

ODJEL ZA EUROPSKE INSTITUCIJE I BILATERALNU SURADNJU S DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE

3

3.4.2.2.

ODJEL ZA PRAĆENJE I PROVEDBU PROGRAMA POMOĆI EUROPSKE UNIJE

3


SEKTOR ZA EUROPSKU UNIJU – ukupno

20

3.5.

SEKTOR ZA MEĐUNARODNE FINANCIJSKE ODNOSE

1


neposredno u sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

3.5.1.

SLUŽBA ZA MEĐUNARODNU FINANCIJSKU SURADNJU

1


neposredno u službi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

3.5.1.1.

ODJEL ZA SURADNJU S MEĐUNARODNIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA

4

3.5.1.2.

ODJEL ZA BILATERALNU I MULTILATERALNU SURADNJU

3

3.5.2.

SLUŽBA ZA PROJEKTE I FINANCIJSKO PRAĆENJE

1

3.5.2.1.

ODJEL ZA PROJEKTE

4

3.5.2.2.

ODJEL ZA FINANCIJSKO PRAĆENJE MEĐUNARODNIH FINANCIJSKIH UGOVORA

3


SEKTOR ZA MEĐUNARODNE FINANCIJSKE ODNOSE – ukupno

20

UPRAVA ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE, GOSPODARSTVO, FINANCIJSKI SUSTAV I EUROPSKU UNIJU – ukupno

156

4.

DRŽAVNA RIZNICAneposredno u državnoj riznici izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

4.1.

SEKTOR ZA PRIPREMU PRORAČUNA DRŽAVE I FINANCIRANJE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

1


neposredno u sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

4.1.1.

SLUŽBA ZA PRIPREMU I IZRADU PRORAČUNA DRŽAVE I PRIPREMU FINANCIJSKIH PLANOVA IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA

1

4.1.1.1.

ODJEL ZA PRIPREMU I IZRADU DRŽAVNOG PRORAČUNA

11

4.1.1.2.

ODJEL ZA PRIPREMU FINANCIJSKIH PLANOVA IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA I KONSOLIDACIJU PRORAČUNA

5

4.1.2.

SLUŽBA ZA PRORAČUNSKE ANALIZE I OCJENU KAPITALNIH PROJEKATA

1

4.1.2.1.

ODJEL ZA PROCJENU FISKALNOG UČINKA I PRORAČUNSKE ANALIZE

5

4.1.2.2.

ODJEL ZA OCJENU KAPITALNIH PROJEKATA

5

4.1.3.

SLUŽBA ZA FINANCIRANJE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

1

4.1.3.1.

ODJEL ZA SUSTAV EVIDENCIJA I FISKALNO IZRAVNANJE

5

4.1.3.2.

ODJEL ZA ANALIZE FISKALNOG KAPACITETA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

5


SEKTOR ZA PRIPREMU PRORAČUNA DRŽAVE I FINANCIRANJE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE – ukupno

41

4.2.

SEKTOR ZA IZVRŠAVANJE DRŽAVNOG PRORAČUNA

1


neposredno u sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

4.2.1.

SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE LIKVIDNOŠĆU DRŽAVNOG PRORAČUNA I FINANCIJSKE ANALIZE

1

4.2.1.1.

ODJEL ZA PLANIRANJE I UPRAVLJANJE FINANCIJSKIM TOKOVIMA DRŽAVNOG PRORAČUNA

5

4.2.1.2.

ODJEL ZA FINANCIJSKE ANALIZE IZVRŠAVANJA DRŽAVNOG PRORAČUNA

5

4.2.2.

SLUŽBA ZA PLATNI PROMET

1

4.2.2.1.

ODJEL ZA KUNSKI PLATNI PROMET

6

4.2.2.2.

ODJEL ZA DEVIZNI PLATNI PROMET

5

4.2.3.

SLUŽBA ZA DRŽAVNO RAČUNOVODSTVO I RAČUNOVODSTVO NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

1

4.2.3.1.

ODJEL ZA UREĐENJE RAČUNOVODSTVENOG SUSTAVA PRORAČUNA I ANALIZU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

5

4.2.3.2.

ODJEL ZA DRŽAVNO KNJIGOVODSTVO

5

4.2.3.3.

ODJEL ZA NEPROFITNO RAČUNOVODSTVO

5


SEKTOR ZA IZVRŠAVANJE DRŽAVNOG PRORAČUNA – ukupno

41

4.3.

SEKTOR ZA UPRAVLJANJE JAVNIM DUGOM

1


NEPOSREDNO U SEKTORU IZVAN SASTAVA NIŽIH USTROJSTVENIH JEDINICA

1

4.3.1.

SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE JAVNIM DUGOM

1

4.3.1.1.

ODJEL ZA ZADUŽIVANJA

4

4.3.1.2.

ODJEL ZA UPRAVLJANJE JAVNIM DUGOM I RIZICIMA

3

4.3.1.3.

ODJEL ZA EVIDENCIJU JAVNOG DUGA

5

4.3.2.

SLUŽBA ZA DRŽAVNA JAMSTVA, FINANCIJSKE OBVEZE I POTRAŽIVANJA PO JAVNOM DUGU

1

4.3.2.1.

ODJEL ZA IZDAVANJE I EVIDENCIJU DRŽAVNIH JAMSTAVA

5

4.3.2.2.

ODJEL ZA NAPLATU DRŽAVNIH JAMSTAVA, POTRAŽIVANJA PO JAVNOM DUGU I OVRHU

5


SEKTOR ZA UPRAVLJANJE JAVNIM DUGOM – ukupno

26

4.4.

SEKTOR ZA PODRŠKU DRŽAVNOJ RIZNICI

1


neposredno u sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

4.4.1.

SLUŽBA ZA NORMATIVNO-PRAVNE POSLOVE

1

4.4.1.1.

ODJEL ZA NORMATIVNE POSLOVE

5

4.4.1.2.

ODJEL ZA PRAVNE POSLOVE

5

4.4.2.

SLUŽBA ZA RAZVOJ I PODRŠKU POSLOVNO-INFORMACIJSKOM SUSTAVU DRŽAVNE RIZNICE

1

4.4.2.1.

ODJEL ZA RAZVOJ I IMPLEMENTACIJU PROJEKATA SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE

5

4.4.2.2.

ODJEL ZA INFORMATIČKU I OPERATIVNU PODRŠKU SUSTAVU DRŽAVNE RIZNICE

6


SEKTOR ZA PODRŠKU DRŽAVNOJ RIZNICI – ukupno

25

4.5.

SEKTOR ZA POSLOVE NACIONALNOG FONDA

1


neposredno u sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

4.5.1.

SLUŽBA ZA FINANCIJSKO UPRAVLJANJE

6

4.5.2.

SLUŽBA ZA FINANCIJSKE KONTROLE

6

4.5.3.

SLUŽBA ZA RAČUNOVODSTVENE POSLOVE I SUSTAV PROVEDBE

6


SEKTOR ZA POSLOVE NACIONALNOG FONDA – ukupno

20

DRŽAVNA RIZNICA – ukupno

154

5.

UPRAVA ZA FINANCIJSKO UPRAVLJANJE, UNUTARNJU REVIZIJU I NADZORneposredno u upravi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

5.1.

FINANCIJSKI INSPEKTORAT

1

5.1.1.

SLUŽBA ZA KREDITNE INSTITUCIJE I PRUŽATELJE PLATNIH USLUGA

1

5.1.1.1.

ODJEL ZA KREDITNE INSTITUCIJE

5

5.1.1.2.

ODJEL ZA PRUŽATELJE PLATNIH USLUGA

5

5.1.2.

SLUŽBA ZA FINANCIJSKE INSTITUCIJE I FINANCIJSKO POSREDOVANJE

1

5.1.2.1.

ODJEL ZA OVLAŠTENE MJENJAČE

5

5.1.2.2.

ODJEL ZA FINANCIJSKO POSREDOVANJE

5

5.1.3.

SLUŽBA ZA NEFINANCIJSKE SUBJEKTE

1

5.1.3.1.

ODJEL ZA NEFINANCIJSKE SUBJEKTE

5

5.1.3.2.

ODJEL ZA SAMOSTALNE PROFESIJE

5

5.1.4.

SLUŽBA ZA PROCJENU RIZIKA I MEĐUNARODNU SURADNJU

1

5.1.4.1.

ODJEL ZA PROCJENU RIZIKA I IZVJEŠĆIVANJE

5

5.1.4.2.

ODJEL ZA MEĐUNARODNU SURADNJU I POMOĆ OBVEZNICIMA

5

5.1.5.

SLUŽBA ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK I

8

5.1.6.

SLUŽBA ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK II

8

5.1.7.

SLUŽBA ZA MEĐUINSTITUCIONALNU SURADNJU

1

5.1.7.1.

ODJEL ZA DEVIZNI NADZOR

5

5.1.7.2.

ODJEL ZA MEĐUINSTITUCIONALNU SURADNJU

5


FINANCIJSKI INSPEKTORAT – ukupno

72

5.2.

URED ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA

1

5.2.1.

SLUŽBA ZA FINANCIJSKO-OBAVJEŠTAJNU ANALITIKU

1

5.2.1.1.

ODJEL ZA SUMNJIVE TRANSAKCIJE

12

5.2.1.2.

ODJEL ZA STRATEGIJSKE ANALIZE I INFORMACIJSKI SUSTAV

7

5.2.2.

SLUŽBA ZA PREVENCIJU I NADZOR OBVEZNIKA

1

5.2.2.1.

ODJEL ZA FINANCIJSKE I NEFINANCIJSKE INSTITUCIJE

6

5.2.2.2.

ODJEL ZA MEĐUINSTITUCIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU

6


URED ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA – ukupno

34

5.3.

SEKTOR ZA HARMONIZACIJU UNUTARNJE REVIZIJE I FINANCIJSKE KONTROLE

1


neposredno u sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

5.3.1.

SLUŽBA ZA METODOLOGIJU I STANDARDE

8

5.3.2.

SLUŽBA ZA KOORDINACIJU IZOBRAZBE I PROVJERU KVALITETE

8

5.3.3.

SLUŽBA ZA MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI

8


SEKTOR ZA HARMONIZACIJU UNUTARNJE REVIZIJE I FINANCIJSKE KONTROLE – ukupno

26

5.4.

SEKTOR ZA FINANCIJSKI I PRORAČUNSKI NADZOR

1


neposredno u sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

5.4.1.

SLUŽBA ZA PRORAČUNSKI NADZOR PRORAČUNSKIH KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA

1

5.4.1.1.

ODJEL ZA PRORAČUNSKI NADZOR SREDIŠNJIH TIJELA DRŽAVNE UPRAVE

5

5.4.1.2.

ODJEL ZA PRORAČUNSKI NADZOR PRAVNIH OSOBA KOJE SU PRORAČUNSKI KORISNICI DRŽAVNOG PRORAČUNA

5

5.4.2.

SLUŽBA ZA PRORAČUNSKI NADZOR IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA I JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

1

5.4.2.1.

ODJEL ZA PRORAČUNSKI NADZOR IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA

5

5.4.2.2.

ODJEL ZA PRORAČUNSKI NADZOR JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

5

5.4.3.

SLUŽBA ZA PRORAČUNSKI NADZOR TRGOVAČKIH DRUŠTAVA, PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA KOJIMA SU DOZNAČENA PRORAČUNSKA SREDSTVA TE FINANCIJSKI NADZOR NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

1

5.4.3.1.

ODJEL ZA PRORAČUNSKI NADZOR TRGOVAČKIH DRUŠTAVA, PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA KOJIMA SU DOZNAČENA PRORAČUNSKA SREDSTVA

5

5.4.3.2.

ODJEL ZA FINANCIJSKI NADZOR NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

5

5.4.4.

SLUŽBA ZA NADZOR KONCESIJA, DRUGIH PRIHODA IZ NADLEŽNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA I TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

1

5.4.4.1.

ODJEL ZA NADZOR KONCESIJA, DRUGIH PRIHODA IZ NADLEŽNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA I TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

5

5.4.4.2.

ODJEL ZA NADZOR KONCESIJA, DRUGIH PRIHODA IZ NADLEŽNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA I TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE – PODRUČNA JEDINICA RIJEKA

8

5.4.4.3.

ODJEL ZA NADZOR KONCESIJA, DRUGIH PRIHODA IZ NADLEŽNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA I TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE – PODRUČNA JEDINICA ZADAR

7

5.4.4.4.

ODJEL ZA NADZOR KONCESIJA, DRUGIH PRIHODA IZ NADLEŽNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA I TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE – PODRUČNA JEDINICA SPLIT

8

5.4.4.5.

ODJEL ZA NADZOR KONCESIJA, DRUGIH PRIHODA IZ NADLEŽNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA I TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE – PODRUČNA JEDINICA OSIJEK

7

5.4.5.

SLUŽBA ZA FINANCIJSKI NADZOR TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U PRIVATNOM VLASNIŠTVU KOJIMA SU DOZNAČENA PRORAČUNSKA SREDSTVA

8

5.4.6.

SLUŽBA ZA FINANCIJSKI NADZOR TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U VEĆINSKOM VLASNIŠTVU DRŽAVE I JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGINALNE) SAMOUPRAVE TE PRAVNIH OSOBA S JAVNIM OVLASTIMA

1

5.4.6.1.

ODJEL ZA FINANCIJSKI NADZOR TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U VEĆINSKOM VLASNIŠTVU DRŽAVE I JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

5

5.4.6.2.

ODJEL ZA FINANCIJSKI NADZOR PRAVNIH OSOBA S JAVNIM OVLASTIMA

5

5.4.7.

SLUŽBA ZA FINANCIJSKI NADZOR ROKOVA ISPUNJENJA NOVČANIH OBVEZA KOD PODUZETNIKA I OSOBA JAVNOG PRAVA I NADZOR NAD POKRETANJEM POSTUPKA I FINANCIJSKIM POSLOVANJEM TIJEKOM POSTUPKA PREDSTEČAJNE NAGODBE

1

5.4.7.1.

ODJEL ZA FINANCIJSKI NADZOR ROKOVA ISPUNJENJA NOVČANIH OBVEZA KOD PODUZETNIKA I OSOBA JAVNOG PRAVA

5

5.4.7.2.

ODJEL ZA FINANCIJSKI NADZOR NAD POKRETANJEM I POSTUPKOM PREDSTEČAJNE NAGODBE

5


SEKTOR ZA FINANCIJSKI I PRORAČUNSKI NADZOR – ukupno

101

5.5.

SEKTOR ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA

1


neposredno u službi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

5.5.1.

SLUŽBA ZA PRIPREMU I PROJEKTIRANJE

8

5.5.2.

SLUŽBA ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE

8


SEKTOR ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA – ukupno

18

5.6.

SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

1


neposredno u službi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

5.6.1.

ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE I FONDOVA EUROPSKE UNIJE

5

5.6.2.

ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU CARINSKOG SUSTAVA

4

5.6.3.

ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU POREZNOG SUSTAVA

4


SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU – ukupno

15

5.7.

SLUŽBA ZA UNUTARNJI NADZOR

8

5.8.

SLUŽBA ZA SUZBIJANJE NEPRAVILNOSTI I PRIJEVARA

1

5.8.1.

ODJEL ZA PRIKUPLJANJE I ANALIZU PODATAKA I IZVJEŠTAVANJE O NEPRAVILNOSTIMA

3

5.8.2.

ODJEL ZA PRAĆENJE POSTUPANJA PO PRIJAVLJENIM NEPRAVILNOSTIMA I KOORDINACIJU S NADLEŽNIM TIJELIMA

3

5.8.3.

ODJEL ZA IZOBRAZBU I UPRAVLJANJE RIZICIMA

3


SLUŽBA ZA SUZBIJANJE NEPRAVILNOSTI I PRIJEVARA – ukupno

10

UPRAVA ZA FINANCIJSKO UPRAVLJANJE, UNUTARNJU REVIZIJU I NADZOR – ukupno

285

6.

SAMOSTALNI SEKTOR ZA DRUGOSTUPANJSKI UPRAVNI POSTUPAK

1


neposredno u sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

6.1.

SLUŽBA ZA DRUGOSTUPANJSKI POREZNI POSTUPAK I ZASTUPANJE

1

6.1.1.

ODJEL ZA POREZE, DOPRINOSE I OVRHU

8

6.1.2.

ODJEL ZA POREZ NA PROMET NEKRETNINA

9

6.1.3.

ODJEL ZA LOKALNE POREZE I PREKOGRANIČNO OPOREZIVANJE

6

6.2.

SLUŽBA ZA DRUGOSTUPANJSKI POSTUPAK U PREDMETIMA CARINA, TROŠARINA, KONCESIJA, PREDSTEČAJNIH NAGODBI I ZASTUPANJE

1

6.2.1.

ODJEL ZA CARINE, TROŠARINE I KONCESIJE

6

6.2.2.

ODJEL ZA ZASTARU, REPROGRAM, ROBE I USLUGE TE PREDSTEČAJNE NAGODBE

6

6.3.

SLUŽBA ZA DRUGOSTUPANJSKI POSTUPAK U POREZNIM NADZORIMA I ZASTUPANJE

1

6.3.1.

ODJEL ZA VOĐENJE DRUGOSTUPANJSKOG POSTUPKA U VELIKIM I SREDNJIM NADZORIMA

7

6.3.2.

ODJEL ZA VOĐENJE DRUGOSTUPANJSKOG POSTUPKA U MALIM NADZORIMA

6

6.3.3.

PODRUČNA JEDINICA RIJEKA – SAMOSTALNI IZVRŠITELJI

3

6.3.4.

PODRUČNA JEDINICA SPLIT – SAMOSTALNI IZVRŠITELJI

5

6.3.5.

PODRUČNA JEDINICA OSIJEK – SAMOSTALNI IZVRŠITELJI

3

SAMOSTALNI SEKTOR ZA DRUGOSTUPANJSKI UPRAVNI POSTUPAK – ukupno

65

MINISTARSTVO FINANCIJA (UŽI DIO) – ukupno

808


POREZNA UPRAVA

1.

SREDIŠNJI URED

1

 

neposredno u Središnjem uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

7

1.1.

SEKTOR ZA NORMATIVNU DJELATNOST I SAMOOPOREZIVANJE

1

 

neposredno u sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

1.1.1.

SLUŽBA ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST

10

1.1.2.

SLUŽBA ZA POREZ NA DOBIT, DOHODAK I DOPRINOSE

10

1.1.3.

SLUŽBA ZA KONTROLU SAMOOPOREZIVANJA

8

1.1.4.

SLUŽBA ZA OSOBNI IDENTIFIKACIJSKI BROJ, FISKALIZACIJU, NEKRETNINE, LOKALNE POREZE I OSTALA JAVNA DAVANJA

8

1.1.5.

SLUŽBA ZA OPĆI POREZNI ZAKON, POREZNI POSTUPAK I PREKRŠAJE

8

1.1.6.

SLUŽBA ZA SUSTAV SERVISA POREZNIM OBVEZNICIMA

8

1.1.7.

SLUŽBA ZA ELEKTRONIČKE SERVISE I PUBLIKACIJE

9

1.1.8.

SLUŽBA – POZIVNI CENTAR

9

1.1.9.

SLUŽBA ZA IGRE NA SREĆU

9

1.1.10.

SLUŽBA ZA ZABAVNE I NAGRADNE IGRE

8

 

SEKTOR ZA NORMATIVNU DJELATNOST I SAMOOPOREZIVANJE – ukupno

89

1.2.

SEKTOR ZA POSLOVNE PROCESE UTVRĐIVANJA POREZA I RAZVOJ INFORMACIJSKOG SUSTAVA

1

 

neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

1.2.1.

SLUŽBA ZA UTVRĐIVANJE POREZA

8

1.2.2.

SLUŽBA ZA POREZNE EVIDENCIJE

8

1.2.3.

SLUŽBA ZA POREZNU STATISTIKU I IZVJEŠĆIVANJE

8

1.2.4.

SLUŽBA ZA REGISTRE I DRUGE OPĆE PODATKE

8

1.2.5.

SLUŽBA ZA POSTUPKE, EVIDENCIJE I STATISTIKE SUSTAVA OSOBNOG IDENTIFIKACIJSKOG BROJA

8

1.2.6.

SLUŽBA ZA ODRŽAVANJE I UNAPRJEĐENJE RADA SUSTAVA

8

1.2.7.

SLUŽBA ZA RAZVOJ I IMPLEMENTACIJU POSLOVNIH RJEŠENJA

8

1.2.8.

SLUŽBA ZA UVOĐENJE U RAD I POMOĆ KORISNICIMA

8

 

SEKTOR ZA POSLOVNE PROCESE UTVRĐIVANJA POREZA I RAZVOJ INFORMACIJSKOG SUSTAVA – ukupno

66

1.3.

SEKTOR ZA NADZOR

1

 

neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

1.3.1.

SLUŽBA ZA RAZVOJ, ANALIZU RIZIKA, PLANIRANJE I IZVJEŠĆIVANJE

10

1.3.2.

SLUŽBA ZA NADZOR POREZA NA DODANU VRIJEDNOST I BORBU PROTIV PRIJEVARA U PDV-u

12

1.3.3.

SLUŽBA ZA NADZOR POREZA NA DOBIT I RAČUNOVODSTVA

8

1.3.4.

SLUŽBA ZA NADZOR POREZA NA DOHODAK I DOPRINOSE

8

1.3.5.

SLUŽBA ZA PODRŠKU NADZORNIM AKTIVNOSTIMA

12

1.3.6.

SLUŽBA ZA OTKRIVANJE POREZNO KAZNENIH DJELA

8

1.3.7.

SLUŽBA ZA OTKRIVANJE POREZNO KAZNENIH DJELA CENTAR

27

1.3.8.

SLUŽBA ZA OTKRIVANJE POREZNO KAZNENIH DJELA SJEVER

8

1.3.9.

SLUŽBA ZA OTKRIVANJE POREZNO KAZNENIH DJELA ISTOK

12

1.3.10.

SLUŽBA ZA OTKRIVANJE POREZNO KAZNENIH DJELA ZAPAD

18

1.3.11.

SLUŽBA ZA OTKRIVANJE POREZNO KAZNENIH DJELA JUG

22


SEKTOR ZA NADZOR – ukupno

147

1.4.

SEKTOR ZA NAPLATU

1

 

neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

1.4.1.

SLUŽBA ZA NAPLATU

11

1.4.2.

SLUŽBA ZA OVRHU

11

1.4.3.

SLUŽBA ZA STEČAJEVE I LIKVIDACIJE

8

1.4.4.

SLUŽBA ZA USKLAĐIVANJE I UJEDNAČAVANJE RADA OVRŠNOG POSTUPKA

10

 

SEKTOR ZA NAPLATU – ukupno

42

1.5.

SEKTOR ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA, FINANCIJE I PRAVNE POSLOVE

1

 

neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

1.5.1.

SLUŽBA ZA PLANIRANJE I UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA

14

1.5.2.

SLUŽBA ZA RAZVOJ I STRUČNO USAVRŠAVANJE LJUDSKIH POTENCIJALA

8

1.5.3.

SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE

8

1.5.3.1.

Odjel – Pisarnica

13

1.5.4.

SLUŽBA ZA PRAVNE POSLOVE

8

1.5.5.

SLUŽBA ZA RAČUNOVODSTVENE POSLOVE

16

1.5.6.

SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU

8

 

SEKTOR ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA, FINANCIJE I PRAVNE POSLOVE – ukupno

77

1.6.

SEKTOR ZA EUROPSKE POSLOVE I MEĐUNARODNU SURADNJU

1

 

neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

1.6.1.

SLUŽBA ZA EUROPSKE POSLOVE

8

1.6.2.

SLUŽBA ZA MEĐUNARODNU RAZMJENU INFORMACIJA

8

1.6.3.

SLUŽBA ZA IZBJEGAVANJE DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA

8

1.6.4.

SLUŽBA ZA REGISTRIRANJE I POVRAT PDV-A STRANIM POREZNIM OBVEZNICIMA

13

 

SEKTOR ZA EUROPSKE POSLOVE I MEĐUNARODNU SURADNJU – ukupno

39

1.7.

SEKTOR ZA STRATEGIJU, UNUTARNJU KONTROLU I UNUTARNJI NADZOR

1

 

neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

1.7.1.

SLUŽBA ZA STRATEŠKO PLANIRANJE I ORGANIZACIJU

8

1.7.2.

SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE PROGRAMIMA I PROMJENAMA

8

1.7.3.

SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA

8

1.7.4.

SLUŽBA ZA PRAĆENJE UČINKOVITOSTI

15

1.7.5.

SLUŽBA ZA UNUTARNJU KONTROLU

12

1.7.5.1.

ODJEL ZA UNUTARNJU KONTROLU CENTAR

5

1.7.5.2.

ODJEL ZA UNUTARNJU KONTROLU SJEVER – područna jedinica Varaždin

5

1.7.5.3.

ODJEL ZA UNUTARNJU KONTROLU ISTOK – područna jedinica Osijek

5

1.7.5.4.

ODJEL ZA UNUTARNJU KONTROLU ZAPAD – područna jedinica Rijeka

5

1.7.5.5.

ODJEL ZA UNUTARNJU KONTROLU JUG – područna jedinica Split

5

 

SLUŽBA ZA UNUTARNJU KONTROLU – ukupno

37

1.7.6.

SLUŽBA ZA UNUTARNJI NADZOR

8

 

SEKTOR ZA STRATEGIJU, UNUTARNJU KONTROLU I UNUTARNJI NADZOR-ukupno

86

1.8.

URED ZA VELIKE POREZNE OBVEZNIKE

1

 

neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

1.8.1.

SLUŽBA ZA UTVRĐIVANJE I NAPLATU POREZA I DOPRINOSA I

20

1.8.2.

SLUŽBA ZA UTVRĐIVANJE I NAPLATU POREZA I DOPRINOSA II

20

1.8.3.

SLUŽBA ZA OVRHU

8

1.8.4.

SLUŽBA ZA PODRŠKU POSLOVANJU

6

1.8.5.

SLUŽBA ZA NADZOR VELIKIH POREZNIH OBVEZNIKA

18

1.8.5.1.

ODJEL ZA NAZDOR VELIKIH POREZNIH OBVEZNIKA I

9

1.8.5.2.

ODJEL ZA NAZDOR VELIKIH POREZNIH OBVEZNIKA II

9

1.8.5.3.

ODJEL ZA NAZDOR VELIKIH POREZNIH OBVEZNIKA III

9

1.8.6.

SLUŽBA ZA VELIKE POREZNE OBVEZNIKE ISTOK

15

1.8.7.

SLUŽBA ZA VELIKE POREZNE OBVEZNIKE ZAPAD

15

1.8.8.

SLUŽBA ZA VELIKE POREZNE OBVEZNIKE JUG

17

 

URED ZA VELIKE POREZNE OBVEZNIKE – ukupno

148

 

UKUPNO SREDIŠNJI URED

702

 

 

 

2.

PODRUČNI URED CENTAR

1

 

neposredno u područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica 

4

2.1.

URED PROČELNIKA

30

2.2.

SLUŽBA ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

1

2.2.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

30

2.2.2.

ODJEL ZA POREZNE EVIDENCIJE

13

 

SLUŽBA ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA – ukupno

44

2.3.

SLUŽBA ZA NADZOR

1

2.3.1.

ODJEL ZA PLANIRANJE, PRIPREMU I ANALIZU NADZORA

10

2.3.2.

ODJEL ZA NADZOR I.

30

2.3.3.

ODJEL ZA NADZOR II.

30

2.3.4.

ODJEL ZA NADZOR