Uredba o obveznom sadržaju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske

NN 24/2014 (21.2.2014.), Uredba o obveznom sadržaju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

440

Na temelju članka 12. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 94/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. veljače 2014. godine donijela

UREDBU

O OBVEZNOM SADRŽAJU PLANA UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

Ovom Uredbom pobliže se uređuje obvezni sadržaj Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (u daljnem tekstu: Plan upravljanja), podaci koje mora sadržavati i druga pitanja s tim u vezi.

Članak 2.

(1) Plan upravljanja kojeg izrađuje Državni ured za upravljanje državnom imovinom (u daljnjem tekstu: Državni ured) mora biti usklađen sa Strategijom upravljanja državnom imovinom (u daljnjem tekstu: Strategija), te mora sadržavati detaljnu analizu stanja upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Republike Hrvatske i godišnje planove upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Republike Hrvatske, i to:

– godišnji plan korporativnog upravljanja trgovačkim društvima od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku,

– godišnji plan u odnosu na zadatke vezane uz dovršetak privatizacije, restrukturiranje i upravljanje trgovačkim društvima iz djelokruga Centra za restrukturiranje i prodaju (u daljnem tekstu: CERP), te plan prodaje dionica i poslovnih udjela u tim trgovačkim društvima po kvartalima, korištenja i prodaje nekretnina u vlasništvu CERP-a,

– godišnji plan CERP-a kao pravnog sljednika Agencije za upravljanje državnom imovinom u odnosu na potraživanja, obveze, sudske i druge sporove, te pitanja koja su predmet sukcesije,

– godišnji plan upravljanja i raspolaganja stanovima i poslovnim prostorima u vlasništvu Republike Hrvatske,

– godišnji plan upravljanja i raspolaganja građevinskim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske,

– godišnji plan rješavanja imovinsko-pravnih i drugih odnosa vezanih uz projekte obnovljivih izvora energije te ostalih infrastrukturnih projekata, kao i eksploataciju mineralnih sirovina sukladno propisima koji uređuju ta područja,

– godišnji plan provođenja postupaka procjene imovine u vlasništvu Republike Hrvatske,

– godišnji plan vezan uz postupanje s trajno odnosno privremeno oduzetom imovinom ostvarenom kaznenim djelom ili prekršajem,

– godišnji plan rješavanja imovinsko-pravnih odnosa s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave,

– godišnji plan rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na bivšim vojnim nekretninama, te godišnji plan njihovoga stavljanja u funkciju,

– godišnji plan daljnje komercijalizacije dijela stanova i poslovnih prostora danih na upravljanje trgovačkom društvu Državne nekretnine d.o.o. Zagreb,

– godišnji plan upravljanja, odnosno tekućeg i investicijskog održavanja rezidencijalnih objektata u vlasništvu Republike Hrvatske,

– provedbe projekata javno-privatnog partnerstva,

– godišnji plan vođenja registra državne imovine,

– godišnji plan postupaka vezanih uz savjetovanje sa zainteresiranom javnošću i pravo na pristup informacijama koje se tiču upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske.

(2) Godišnjim planovima iz stavka 1. ovoga članka obuhvatit će se i ciljevi, smjernice i provedbene mjere upravljanja pojedinim oblikom imovine u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu provođenja Strategije.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-03/19

Urbroj: 50301-09/09-14-2

Zagreb, 20. veljače 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.