Odluka o dopuni Odluke o posebnim standardima i mjerilima njihove primjene u provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

NN 24/2014 (21.2.2014.), Odluka o dopuni Odluke o posebnim standardima i mjerilima njihove primjene u provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

24 21.02.2014 Odluka o dopuni Odluke o posebnim standardima i mjerilima njihove primjene u provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

444

Na osnovi odredbi članka 26. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13. i 1/14.) i članka 14. Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine« broj 156/13., 10/14, i 11/14.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 57. izvanrednoj sjednici održanoj 19. veljače 2014. godine, uz suglasnost ministra zdravlja, a po prethodno pribavljenom mišljenju nadležnih komora, donijelo je

ODLUKU

O DOPUNI ODLUKE O POSEBNIM STANDARDIMA I MJERILIMA NJIHOVE PRIMJENE U PROVOĐENJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Članak 1.

U Odluci o posebnim standardima i mjerilima njihove primjene u provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine« broj 156/13.) iza članka 60. dodaje se novi članak 60.a koji glasi:

»Članak 60. a

Posebni standard primjenjuje se na ugovorne domove zdravlja koji provode liječenje u stacionaru/rodilištu, a kod kojih su zadovoljena mjerila iz članka 9. stavka 1. točke 4., 6. i 8. ove Odluke.

Dodatna sredstva iz stavka 1. ovog članka utvrđuje posebno povjerenstvo iz članka 2. ove Odluke.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/14-01/37

Urbroj: 338-01-01-14-1

Zagreb, 19. veljače 2014.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prim. mr. sc. Marijan Cesarik, dr. med., v. r.