Uredba o medicinskom vještačenju u mirovinskom osiguranju

NN 25/2014 (24.2.2014.), Uredba o medicinskom vještačenju u mirovinskom osiguranju

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

447

Na temelju članka 127. Zakona o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine« broj 157/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. veljače 2014. godine donijela

UREDBU

O MEDICINSKOM VJEŠTAČENJU U MIROVINSKOM OSIGURANJU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovom Uredbom uređuje se način i postupak medicinskog vještačenja u mirovinskom osiguranju, tko su ovlašteni vještaci iz članka 125. stavaka 2. i 4. Zakona o mirovinskom osiguranju (u daljnjem tekstu: Zakon), način imenovanja, područje i način njihova rada, sadržaj nalaza i mišljenja koja daju, postupanje izabranog doktora medicine primarne zdravstvene zaštite (u daljnjem tekstu: doktor medicine), te opseg i sadržaj medicinske i druge dokumentacije koju je doktor medicine, koji je liječio osiguranika, dužan prethodno pripremiti i sa svojim nalazom i mišljenjem dostaviti Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod) radi vještačenja prema članku 123. Zakona i članku 48. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, br. 80/2013 i 137/2013).

(2) Ovom Uredbom uređuje se i način i postupak obavljanja revizije iz članka 125. stavka 5. i članka 129. Zakona, kao i postupak nadzora i kontrole iz članka 126. stavaka 1., 2. i 3. Zakona.

Članak 2.

(1) Kada je za rješavanje o pravu iz mirovinskog osiguranja potrebno za osiguranika utvrditi smanjenje radne sposobnosti uz preostalu radnu sposobnost, djelomični gubitak radne sposobnosti ili potpuni gubitak radne sposobnosti i tjelesno oštećenje, a za člana obitelji potpuni gubitak radne sposobnosti, nadležna ustrojstvena jedinica Zavoda koja rješava o pravu utvrđuje te činjenice na osnovi nalaza i mišljenja ovlaštenih vještaka.

(2) Ovlašteni vještaci iz stavka 1. ovoga članka donose nalaz i mišljenje i o neposrednoj opasnosti od nastanka smanjenja radne sposobnosti.

(3) Nalaz i mišljenje o činjenicama iz stavaka 1. i 2. ovoga članka daju u prvom stupnju ovlašteni vještaci (u daljnjem tekstu: vještaci) u Centru za medicinsko vještačenje Zavoda (u daljnjem tekstu: Centar), a nalaz i mišljenje u drugom stupnju daju ovlašteni viši vještaci Centra (u daljnjem tekstu: viši vještaci).

(4) Vještačenje u postupku kontrole i nadzora iz članka 126. stavka 3. Zakona obavljaju vještaci – revizori i vijeće vještaka – revizora u ministarstvu nadležnom za mirovinski sustav i vještaci i viši vještaci Centra.

(5) Vještaci i viši vještaci, vještaci – revizori i vijeće vještaka – revizora u ministarstvu nadležnom za mirovinski sustav moraju se u svojem radu držati Zakona, ove Uredbe i drugih propisa, te načela i dostignuća suvremene medicinske znanosti.

II. VJEŠTACI

Članak 3.

(1) Vještake i više vještake, imenuje Upravno vijeće Zavoda na temelju javnog natječaja koji se objavljuje u najmanje jednom glasilu.

(2) Broj vještaka i viših vještaka određuje Upravno vijeće Zavoda na prijedlog ravnatelja Zavoda.

(3) Za vještaka i višeg vještaka, može biti imenovana osoba iz reda doktora medicine – specijalista medicine rada, opće medicine, interne medicine, psihijatrije, neurologije, ortopedije, fizikalne medicine, reumatologije i drugih specijalnosti, s najmanje pet godina radnog iskustva u svojoj specijalnosti.

(4) Vještak i viši vještak, koji obavlja poslove vještačenja na temelju medicinske dokumentacije dostavljene u sklopu pravne pomoći od inozemnog nositelja mirovinskog osiguranja, primjenom uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju, uz uvjet iz stavka 3. ovoga članka, mora ispunjavati i uvjet znanja jednog stranog jezika.

Članak 4.

(1) Imenovani vještaci i viši vještaci obavljaju poslove medicinskog vještačenja zasnivanjem radnog odnosa na neodređeno vrijeme.

(2) Ako se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran, iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka poslove medicinskog vještačenja može obavljati imenovani vještak ili viši vještak koji ne zasniva radni odnos u Zavodu.

(3) Pravni status imenovanih vještaka i viših vještaka iz stavaka 1. i 2. ovoga članka pobliže se uređuje općim aktom Upravnog vijeća Zavoda.

(4) Općim aktom iz stavka 3. ovoga članka uređuje se postupak u vezi s imenovanjem i razrješenjem vještaka i viših vještaka, te slučajevi u kojima vještak upućuje na specijalističke preglede, odnosno medicinsku obradu radi provođenja kontrolnog pregleda.

Članak 5.

Za rad vještaka i viših vještaka potrebnu medicinsku opremu i pribor, namještaj i druga sredstva za obavljanje poslova vještačenja, te odgovarajuće radne prostorije osigurava Zavod, a vještačenje se obavlja u Centru.

III. POSTUPAK IZABRANOG DOKTORA MEDICINE PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Članak 6.

(1) Pod medicinskom dokumentacijom iz članka 1. ove Uredbe, koju je doktor medicine dužan prethodno pripremiti prije upućivanja osiguranika na ocjenu radne sposobnosti, podrazumijeva se »Izvješće s nalazom i mišljenjem izabranog doktora medicine primarne zdravstvene zaštite« (obrazac: 1-IN) propisano u članku 16. stavku 2. ove Uredbe, otpusno pismo, prijepis povijesti bolesti zdravstvene ustanove u kojoj se osiguranik liječi, specijalistički i laboratorijski nalazi. Medicinska dokumentacija mora obvezno sadržavati i identifikacijske podatke osiguranika, čitljiv žig i potpis doktora medicine i pečat zdravstvene ustanove koja je izdala nalaz, odnosno mora biti sastavljena u skladu s pravilima o vođenju medicinske dokumentacije prema propisima o zdravstvenom osiguranju.

(2) Izvješće iz stavka 1. ovoga članka mora biti sastavljeno na temelju originalne medicinske dokumentacije.

(3) Uz izvješće može se priložiti medicinska dokumentacija u neovjerenim preslikama, koja služi samo za utvrđivanja je li izvorna medicinska dokumentacija po svojem opsegu dovoljna za verifikaciju dijagnoze prema člancima 9. do 11. ove Uredbe.

(4) U iznimnim slučajevima, kada vještak iz članka 125. stavka 2. Zakona smatra potrebnim, zatražit će od doktora medicine iz stavka 1. ovoga članka prijepis povijesti bolesti, prijepis zdravstvenog kartona i nalaze prethodnog pregleda, te sistematskih i periodičnih pregleda. Ova se dokumentacija ne smatra obveznom u smislu stavka 1. ovoga članka.

(5) Za osiguranike koji rade na poslovima s posebnim uvjetima rada, osim medicinske dokumentacije iz stavka 1. ovoga članka, obvezno se prilaže nalaz specijaliste izdan za potrebe zapošljavanja na tim poslovima i nalazi specijalista o periodičkim i sistematskim pregledima. Vještak iz članka 125. stavka 2. Zakona, kada smatra potrebnim, može zatražiti mišljenje doktora specijaliste medicine rada.

Članak 7.

Uz izvješće iz članka 6. ove Uredbe doktor medicine je dužan dostaviti Zavodu i »Opće podatke o osiguraniku s opisom poslova koje obavlja« (obrazac: 2-IN) propisane u članku 16. stavku 3. ove Uredbe.

Članak 8.

(1) U Izvješću doktora medicine iz članka 6. stavka 1. ove Uredbe dijagnoze se razvrstavaju u tri skupine:

a) glavna bolest;

b) druge bolesti koje utječu na smanjenje radne sposobnosti, djelomični gubitak radne sposobnosti ili potpuni gubitak radne sposobnosti;

c) sporedne bolesti koje ne utječu na smanjenje radne sposobnosti, djelomični gubitak radne sposobnosti ili potpuni gubitak radne sposobnosti.

(2) Glavna bolest je ona bolest koja sama ili pretežito uzrokuje trajno smanjenje radne sposobnosti uz preostalu radnu sposobnost, djelomični gubitak radne sposobnosti ili potpuni gubitak radne sposobnosti osiguranika za sve poslove koji odgovaraju njegovim tjelesnim i psihičkim sposobnostima, a smatraju se odgovarajućim njegovim dosadašnjim poslovima. Njezin je utjecaj na radnu sposobnost osiguranika odlučujući.

(3) Druge bolesti koje utječu na smanjenje radne sposobnosti uz preostalu radnu sposobnost, djelomični gubitak radne sposobnosti ili potpuni gubitak radne sposobnosti osiguranika za sve poslove koji odgovaraju njegovim tjelesnim i psihičkim sposobnostima, a smatraju se odgovarajućim dosadašnjim poslovima, jesu one koje pojedinačno ili u skupini utječu nepovoljno na radnu sposobnost ili pojačavaju nepovoljno djelovanje glavne bolesti na radnu sposobnost. U slučaju da postoje dvije ili više bolesti koje jednako negativno djeluju na radnu sposobnost, glavna je ona koja ima očekivanu lošiju prognozu.

(4) Sporedne bolesti ne utječu na smanjenje radne sposobnosti uz preostalu radnu sposobnost, djelomični ili potpuni gubitak radne sposobnosti osiguranika za sve poslove koji odgovaraju njegovim tjelesnim i psihičkim sposobnostima, a smatraju se odgovarajućim dosadašnjim poslovima.

Članak 9.

(1) Pod opsegom medicinske dokumentacije, koja je potrebna za verifikaciju dijagnoze glavne bolesti, podrazumijeva se medicinska dokumentacija koja sadržava podatke o:

1) početku bolesti ili ozljede, uzroku i okolnostima pod kojima je nastala bolest ili ozljeda;

2) tijeku liječenja osiguranika s naznakom dana do kojeg se liječio, pod kojom dijagnozom i s kakvim uspjehom;

3) tijeku medicinske rehabilitacije s naznakom zdravstvenih ustanova u kojima se osiguranik rehabilitirao, razdoblje u kojem je obavljena rehabilitacija, pod kojom dijagnozom i s kakvim uspjehom.

(2) Medicinska dokumentacija iz stavka 1. ovoga članka treba sadržavati i sve podatke o zdravstvenom stanju, a posebno podatke o:

a) opsegu anatomskog oštećenja;

b) opsegu funkcionalnog oštećenja;

c) prognozi bolesti, odnosno očekuje li se s vremenom poboljšanje zdravstvenog stanja, nepromijenjeno ili progredijentno pogoršanje zdravstvenog stanja.

(3) Medicinska dokumentacija potrebna za verifikaciju drugih bolesti koje utječu na radnu sposobnost treba dokazati postojeće stanje, tj. stanje anatomskog i funkcionalnog oštećenja.

(4) Za sporedne bolesti koje ne utječu na radnu sposobnost dovoljna je medicinska dokumentacija koja verificira dijagnozu.

Članak 10.

(1) Medicinska dokumentacija iz članka 9. ove Uredbe mora biti jasna i precizna te sadržavati sve podatke iz pretraga i nalaza koji omogućavaju postavljanje dijagnoze bolesti.

(2) Nalaz i mišljenje doktora medicine mora biti čitko napisano, s iscrpnom anamnezom koja daje uvid u obiteljske, nasljedne i ranije bolesti, te u početak, tijek i trajanje sadašnjih tegoba i bolesti. Opis nalaza doktora medicine mora biti precizan i detaljan i ne smije sadržavati samo dijagnozu bolesti.

(3) Otpusno pismo ili prijepis povijesti bolesti zdravstvene ustanove u kojoj se osiguranik liječio, a koje se prilaže izvješću doktora medicine iz članka 6. stavka 1. ove Uredbe, mora sadržavati podatke o svim nalazima i pretragama koje su obavljene prije dolaska u zdravstvenu ustanovu tijekom liječenja ili nakon završenog liječenja, kako bi se verificirala dijagnoza bolesti osiguranika.

(4) Specijalistički nalazi moraju biti ispisani čitko, na propisanim obrascima, a osim utvrđene dijagnoze moraju biti opisane i anatomske i funkcionalne promjene utvrđene pri specijalističkom pregledu.

(5) Klinički nalazi (EKG, spirometrija, B.M., scintigrafija, endoskopija itd.) prilažu se samo ako su učinjeni ambulantno i ako su potrebni za verifikaciju dijagnoze glavne bolesti.

(6) Laboratorijski nalazi prilažu se također ako su učinjeni ambulantno i ako su važni radi verifikacije dijagnoze bolesti.

Članak 11.

(1) Pod cjelokupnom medicinskom dokumentacijom, u smislu članka 125. stavka 1. Zakona, podrazumijeva se medicinska dokumentacija koju je doktor medicine pripremio prema odgovarajućim odredbama ove Uredbe koje se odnose na konkretni slučaj, podrazumijevajući pod tim realizaciju medicinskih pretraga samo u onom opsegu koji je potreban za utvrđivanje zdravstvenog stanja.

(2) Doktor medicine iz članka 6. stavka 1. ove Uredbe dužan je upozoriti osiguranika da mora na poziv ovlaštenog vještaka na neposredni pregled obvezno ponijeti i vještaku dati na uvid svoju originalnu medicinsku dokumentaciju iz članka 6. stavka 2. ove Uredbe, na osnovi koje je sačinjeno izvješće, te da će originalna medicinska dokumentacija biti zadržana u spisu do završetka postupka vještačenja i pravomoćnosti rješenja.

(3) Medicinska dokumentacija iz stavka 1. ovoga članka ne obuhvaća:

– medicinsku dokumentaciju koju vještak u tijeku vještačenja naknadno pribavlja, a koja ovom Uredbom nije utvrđena kao obvezna,

– medicinsku dokumentaciju koju vještak pribavlja u iznimnim slučajevima, prema odredbi članka 6. stavka 3. ove Uredbe.

Članak 12.

Kada je zatražena dopuna medicinske i druge dokumentacije u smislu članka 17. stavka 4. ove Uredbe, rok za donošenje nalaza i mišljenja vještaka počinje teći od dana zaprimanja uredne medicinske i druge dokumentacije u nadležnoj ustrojstvenoj jedinici Zavoda.

IV. POSTUPAK VJEŠTAČENJA

Članak 13.

(1) Vještak, prije nego što da nalaz i mišljenje je li nastalo smanjenje radne sposobnosti uz preostalu radnu sposobnost, djelomični gubitak radne sposobnosti ili potpuni gubitak radne sposobnosti, odnosno neposredna opasnost od nastanka smanjenja radne sposobnosti i tjelesno oštećenje, kao i potpuni gubitak radne sposobnosti člana obitelji osiguranika, obavlja neposredni pregled osigurane osobe.

(2) Vještak će nalaz i mišljenje u postupku vještačenja donijeti isključivo na temelju originalne medicinske dokumentacije i nalaza neposrednog pregleda.

(3) U slučaju ako su uz Izvješće iz članka 6. stavka 1. ove Uredbe priloženi neovjereni preslici medicinske dokumentacije (npr. jer je osiguraniku originalna dokumentacija potrebna za liječenje ili iz drugog opravdanog razloga), osiguranik je obvezan originalnu medicinsku dokumentaciju dostaviti prilikom dolaska na neposredni pregled iz članka 13. stavka 1. ove Uredbe, a vještak je obvezan nalaz i mišljenje donijeti isključivo na temelju originalne (vjerodostojne) medicinske dokumentacije.

(4) Vještak može, iznimno, dati nalaz i mišljenje o činjenicama iz stavka 1. ovoga članka i bez pregleda osigurane osobe, na temelju isključivo originalne medicinske i druge dokumentacije, kada osigurana osoba zbog objektivnih razloga ne može biti pregledana (u slučaju boravka u inozemstvu, smrti, u slučaju kada se nedvojbeno na temelju medicinske dokumentacije može zaključiti da zbog teškog stanja zdravlja nije u mogućnosti fizički pristupiti pregledu i sl.).

(5) Vještak izabire relevantnu medicinsku dokumentaciju koja ostaje u spisu do završetka postupka vještačenja, odnosno do pravomoćnosti rješenja donesenog na temelju nalaza i mišljenja o utvrđenom smanjenju radne sposobnosti uz preostalu radnu sposobnost, djelomičnog ili potpunog gubitka radne sposobnosti, tjelesnom oštećenju, kao i potpunom gubitku radne sposobnosti člana obitelji osiguranika.

(6) Nakon završenog postupka vještačenja, odnosno pravomoćnosti rješenja iz stavka 5. ovoga članka osiguranik može zatražiti povrat medicinske dokumentacije, ako mu je potrebna za daljnje liječenje, uz izjavu koju će osobno potpisati, a u spisu se zadržavaju fotokopije originalne dokumentacije.

(7) Za osobe s boravkom u inozemstvu vještak iz članka 3. stavka 4. ove Uredbe daje nalaz i mišljenje na temelju medicinske dokumentacije ili detaljnog medicinskog izvješća dostavljenog od inozemnog nositelja mirovinskog osiguranja primjenom uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju. Kada za to postoje razlozi, vještak daje nalaz i mišljenje na temelju neposrednog pregleda osigurane osobe.

Članak 14.

(1) Viši vještak, u pravilu, daje nalaz i mišljenje postoji li kod osiguranika smanjenje radne sposobnosti osiguranika, odnosno je li nastalo smanjenje radne sposobnosti uz preostalu radnu sposobnost, djelomični gubitak radne sposobnosti ili potpuni gubitak radne sposobnosti, neposredna opasnost od nastanka smanjenja radne sposobnosti i tjelesno oštećenje, kao i potpuni gubitak radne sposobnosti člana obitelji osiguranika, na temelju odgovarajuće medicinske i druge dokumentacije.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, viši vještak, kada smatra da je to potrebno, može dati nalaz i mišljenje o činjenicama iz stavka 1. ovoga članka i na temelju neposrednog pregleda osigurane osobe.

Članak 15.

(1) Postupak za ostvarivanje prava na temelju smanjenja radne sposobnosti uz preostalu radnu sposobnost, djelomičnog gubitka radne sposobnosti ili potpunog gubitka radne sposobnosti, ili neposredne opasnosti od nastanka smanjenja radne sposobnosti, za vrijeme zaposlenja ili drugog svojstva koje daje pravo na osiguranje prema Zakonu, pokreće se u povodu prijedloga doktora medicine i njegovog mišljenja o zdravstvenom stanju i radnoj sposobnosti osiguranika prema propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju. Postupak se može pokrenuti i na zahtjev osiguranika, odnosno osigurane osobe.

(2) Postupak za osobu koja ostvaruje pravo na temelju smanjenja radne sposobnosti uz preostalu radnu sposobnost, djelomičnog gubitka radne sposobnosti ili potpunog gubitka radne sposobnosti nakon prestanka zaposlenja ili drugog svojstva koje daje pravo na osiguranje, pokreće se na njezin zahtjev. Nadležna ustrojstvena jedinica Zavoda u kojoj je pokrenut postupak upućuje tu osobu doktoru medicine iz stavka 1. ovoga članka. Na isti način postupit će se i u slučaju ako se postupak za ostvarivanje prava na temelju smanjenja radne sposobnosti, djelomičnog gubitka radne sposobnosti ili potpunog gubitka radne sposobnosti pokreće na zahtjev osiguranika, odnosno osigurane osobe.

(3) Doktor medicine iz stavka 1. ovoga članka pri davanju mišljenja o zdravstvenom stanju i radnoj sposobnosti dužan je prethodno pripremiti cjelokupnu medicinsku dokumentaciju u skladu s člancima 6. do 11. ove Uredbe.

Članak 16.

(1) Kada doktor medicine koji je liječio osiguranika smatra da je liječenje i medicinska rehabilitacija završena i da je nastalo smanjenje radne sposobnosti uz preostalu radnu sposobnost, djelomični gubitak radne sposobnosti ili potpuni gubitak sposobnosti za rad na poslovima koje osiguranik obavlja, upućuje osiguranika nadležnoj ustrojstvenoj jedinici Zavoda, kojoj dostavlja na utvrđenom obrascu svoje Izvješće s nalazom i mišljenjem o zdravstvenom stanju i radnoj sposobnosti osiguranika i »Opće podatke o osiguraniku s opisom poslova koje obavlja«.

(2) »Izvješće s nalazom i mišljenjem izabranog doktora medicine primarne zdravstvene zaštite« (obrazac: 1-IN) iz članka 6. stavka 1. ove Uredbe sadrži: anamnestičke i katamnestičke podatke o bolestima, podatke o mjestu, načinu i trajanju liječenja, podatke o sadašnjem zdravstvenom stanju osiguranika s nalazima o anatomsko-funkcionalnim oštećenjima, stupnju oštećenja te prognozi, uz prilaganje odgovarajuće medicinske dokumentacije.

(3) »Opći podaci o osiguraniku s opisom poslova koje obavlja« (obrazac: 2-IN) sadrže: opće podatke o osiguraniku, razini obrazovanja, odnosno zanimanju, mirovinskom stažu i podatke o poslovima koje obavlja.

Članak 17.

(1) Nadležna ustrojstvena jedinica Zavoda koja vodi postupak za ostvarivanje prava na temelju smanjenja radne sposobnosti uz preostalu radnu sposobnost, djelomičnog gubitka radne sposobnosti ili potpunog gubitka radne sposobnosti prikuplja podatke o svojstvu osiguranika, mirovinskom stažu i druge podatke, a ovlašteni vještak ispituje je li »Izvješće s nalazom i mišljenjem izabranog doktora medicine primarne zdravstvene zaštite« dano u skladu s člancima 6. do 11. i člankom 16. ove Uredbe, a u slučaju primjene članka 13. stavka 5. ove Uredbe, je li inozemna medicinska dokumentacija obrađena i dostavljena u skladu uredbama Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i međunarodnim ugovorima o socijalnom osiguranju.

(2) Nadležna ustrojstvena jedinica Zavoda koja vodi postupak za ostvarivanje prava na temelju smanjenja radne sposobnosti uz preostalu radnu sposobnost, djelomičnog gubitka radne sposobnosti ili potpunog gubitka radne sposobnosti, primljeni nalaz i mišljenje doktora medicine zajedno sa svim prikupljenim podacima iz članka 16. ove Uredbe dostavlja vještaku.

(3) Vještak, nakon primitka »Izvješća s nalazom i mišljenjem izabranog doktora medicine primarne zdravstvene zaštite« iz članka 16. stavka 2. ove Uredbe, s podacima iz stavka 2. ovoga članka, ispituje i ocjenjuje može li se na temelju dostavljenih podataka dati nalaz i mišljenje postoji li smanjenje radne sposobnosti uz preostalu radnu sposobnost, djelomični gubitak radne sposobnosti ili potpuni gubitak radne sposobnosti, odnosno neposredna opasnost od nastanka smanjenja radne sposobnosti.

(4) Kada vještak utvrdi da se doktor medicine iz stavka 3. ovoga članka nije držao propisa u pogledu opsega i sadržaja medicinske dokumentacije u skladu s ovom Uredbom, vratit će mu »Izvješće s nalazom i mišljenjem izabranog doktora medicine primarne zdravstvene zaštite« i zatražiti, najkasnije u roku od 10 dana nakon primitka navedenog Izvješća, u nadležnoj ustrojstvenoj jedinici Zavoda, dopunu medicinske i ostale dokumentacije.

Članak 18.

(1) Kada vještak utvrdi da su prikupljeni svi potrebni podaci u smislu članka 16. ove Uredbe, određuje dan pregleda osiguranika i poziva ga na pregled. Poziv na pregled dostavlja se osiguraniku s dostavnicom i upozorenjem da je obvezan u navedeno vrijeme javiti se vještaku radi pregleda.

(2) Nakon neposrednog osobnog pregleda osiguranika, vještak daje nalaz i mišljenje o tome postoji li smanjene radne sposobnosti uz preostalu radnu sposobnost, djelomični gubitak radne sposobnosti ili potpuni gubitak radne sposobnosti.

(3) Ako vještak ocijeni da se na temelju dostavljene dokumentacije i obavljenog pregleda ne može dati nalaz i mišljenje o tome postoji li smanjenje radne sposobnosti uz preostalu radnu sposobnost, djelomični gubitak radne sposobnosti ili potpuni gubitak radne sposobnosti, odnosno neposredna opasnost od nastanka smanjenja radne sposobnosti, uputit će osiguranika, s pozivom uz dostavnicu, doktoru medicine iz članka 15. stavka 1. ove Uredbe na dodatne preglede i obradu.

(4) Doktor medicine iz članka 16. stavka 1. ove Uredbe dužan je traženu dopunu medicinske dokumentacije vještaku dostaviti najkasnije u roku od 7 dana od dana primitka, poziva na dopunu obrade, a vještak je dužan nalaz i mišljenje donijeti najkasnije u roku od 3 dana, računajući od dostave nalaza kojih je dopuna obrade zatražena.

(5) Bez obzira na dodatne preglede i obradu iz stavaka 3. i 4. ovoga članka, ako vještak ocijeni da je to potrebno radi cjelovitog utvrđivanja stanja radne sposobnosti, uputit će osiguranika na pregled, odnosno obradu medicinskoj ustanovi ili doktoru specijalisti određenim od strane ministarstva nadležnog za zdravlje.

Članak 19.

(1) Ako vještak utvrdi da kod osiguranika još nisu nastale trajne promjene u zdravstvenom stanju koje uzrokuju smanjenu radnu sposobnost (jer je bolest u fazi liječenja ili nađena patološka stanja nisu dovoljno definirana pa je potrebno daljnja medicinska obrada i eventualno liječenje, ili utvrđena bolest nije do sada odgovarajuće ni dovoljno liječena), donosi nalaz i mišljenje da smanjenje radne sposobnosti ne postoji.

(2) Ako vještak utvrdi, na temelju anatomsko-funkcionalnog oštećenja organa i organskih sustava, kao i medicinskih kontraindikacija koje ta oštećenja uzrokuju, uspoređujući psihofizičke mogućnosti osiguranika zbog nastalih medicinskih kontraindikacija s psihofizičkim zahtjevima poslova koje osiguranik obavlja, da osiguranik, unatoč tome, može raditi na poslovima koje obavlja, donosi nalaz i mišljenje da smanjenje radne sposobnosti ne postoji.

(3) Vještak će donijeti nalaz i mišljenje da smanjenje radne sposobnosti ne postoji i ako utvrdi da radna sposobnost osiguranika nije trajno smanjena za više od polovice u odnosu na tjelesno i psihički zdravog osiguranika iste ili slične razine obrazovanja. Poslovi prema kojima se ocjenjuje sposobnost za rad osiguranika određene razine obrazovanja obuhvaćaju sve poslove koji odgovaraju njegovim tjelesnim i psihičkim sposobnostima, a smatraju se odgovarajućim njegovim dosadašnjim poslovima.

(4) Ako vještak utvrdi da je radna sposobnost osiguranika trajno smanjena za više od polovice prema tjelesno i psihički zdravome osiguraniku iste ili slične razine obrazovanja (naobrazbe i sposobnosti) za poslove prema kojima se ocjenjuje sposobnost za rad, a smatraju se odgovarajućim njegovim dosadašnjim poslovima, utvrđuje da postoji smanjenje radne sposobnosti.

(5) Kada utvrdi da kod osiguranika postoji smanjenje radne sposobnosti, vještak utvrđuje je li nastalo smanjenje radne sposobnosti uz preostalu radnu sposobnost, djelomični gubitak radne sposobnosti ili potpuni gubitak radne sposobnosti.

(6) Vještak će donijeti nalaz i mišljenje da postoji smanjenje radne sposobnosti uz preostalu radnu sposobnost kada utvrdi da je radna sposobnost osiguranika za rad na poslovima prema kojima se ocjenjuje radna sposobnost osiguranika zbog trajnih promjena u zdravstvenom stanju trajno smanjena za više od polovice prema tjelesno i psihički zdravome osiguraniku iste razine obrazovanja, ali da još postoji preostala radna sposobnost, jer se osiguranik s obzirom na zdravstveno stanje, životnu dob (mlađi od 53 godine), naobrazbu i sposobnost može profesionalnom rehabilitacijom osposobiti za rad na drugim poslovima. Vještak je dužan u nalazu i mišljenju navesti druge poslove za koje se osiguranik, s obzirom na preostalu radnu sposobnost, može osposobiti profesionalnom rehabilitacijom, i razinu te stručne spreme (razinu obrazovanja) za koju se osposobljava, odnosno navesti zanimanje za koje se osposobljava i trajanje osposobljavanja.

(7) Vještak će donijeti nalaz i mišljenje da postoji djelomični gubitak radne sposobnosti kada utvrdi da je radna sposobnost osiguranika zbog trajnih promjena u zdravstvenom stanju trajno smanjena za rad na poslovima prema kojima se ocjenjuje radna sposobnost osiguranika, odnosno trajno smanjena za više od polovice prema tjelesno i psihički zdravome osiguraniku iste razine obrazovanja, i da se ne može profesionalnom rehabilitacijom osposobiti za rad na drugim poslovima, ali može raditi najmanje 70% radnog vremena (odnosno najmanje 80% radnog vremena ili 90% radnog vremena ili 100% tj. puno radno vrijeme) na prilagođenim poslovima, iste ili slične razine obrazovanja koja odgovaraju njegovim dosadašnjim poslovima. Vještak je dužan u nalazu i mišljenju navesti druge poslove koje je osiguranik, s obzirom na promijenjenu radnu sposobnost, sposoban obavljati i poslove koje osiguranik nije sposoban dalje obavljati (uz kontraindikacije u radu) i indikacije u radu, odnosno opisno navesti druge odgovarajuće poslove prema indikacijama za daljnji rad na prilagođenim poslovima, kako ne bi došlo do daljnjeg pogoršanja zdravstvenog stanja i potpunog gubitka radne sposobnosti, i radno vrijeme u kojem te prilagođene poslove može obavljati.

(8) Vještak će donijeti nalaz i mišljenje da postoji potpuni gubitak radne sposobnosti kada utvrdi da je kod osiguranika radna sposobnost trajno smanjena za više od polovicu prema tjelesno i psihički zdravome osiguraniku iste ili slične razine obrazovanja i da je kod njega nastao trajni gubitak radne sposobnosti bez preostale radne sposobnosti.

Članak 20.

(1) Kada se utvrdi da je kod osiguranika mlađeg od 53 godine života nastalo smanjenje radne sposobnosti uz preostalu radnu sposobnost, vještak će utvrditi može li se s obzirom na njegovo zdravstveno stanje, životnu dob, naobrazbu i sposobnost osiguranik profesionalnom rehabilitacijom osposobiti za rad s punim radnim vremenom na drugim poslovima.

(2) Ako se za osiguranika iz stavka 1. ovoga članka može odmah donijeti mišljenje o profesionalnoj rehabilitaciji, vještak će donijeti nalaz i mišljenje i utvrditi posao za koji će se osiguranik profesionalnom rehabilitacijom osposobiti za rad s punim radnim vremenom, način obavljanja profesionalne rehabilitacije (školovanje, praktični rad, stručno osposobljavanje) i trajanje profesionalne rehabilitacije.

(3) Ako se za osiguranika iz stavka 1. ovoga članka ne može odmah dati mišljenje o profesionalnoj rehabilitaciji, vještak će zatražiti od stručnog tima Centra, odnosno od Centra za profesionalnu rehabilitaciju da prikupi podatke o poslu za koji bi se osiguranik mogao osposobiti za rad s punim radnim vremenom.

(4) Radi donošenja mišljenja o profesionalnoj rehabilitaciji vještak može zatražiti da se obavi profesionalna orijentacija. Ako smatra potrebnim, vještak može pribaviti i mišljenje pojedinih stručnih ustanova (klinike, instituti, Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, Hrvatski zavod za zapošljavanje i dr.) ili pojedinih stručnjaka (doktora specijalista, psihologa, stručnjaka tehničkih i tehnoloških znanosti i dr.).

(5) Nakon što prikupi podatke i mišljenje iz stavaka 3. i 4. ovoga članka vještak donosi nalaz i mišljenje o profesionalnoj rehabilitaciji osiguranika.

Članak 21.

(1) Nalaz i mišljenje o činjenici postoji li smanjenje radne sposobnost uz preostalu radnu sposobnost, djelomični gubitak radne sposobnosti ili potpuni gubitak radne sposobnosti ili neposredna opasnost od nastanka smanjenja radne sposobnosti, vještak donosi na obrascu »Nalaz i mišljenje vještaka o radnoj sposobnosti osiguranika« (obrazac: 3-IN).

(2) »Nalaz i mišljenje vještaka o radnoj sposobnosti osiguranika« sadrži:

1) osobne podatke o osiguraniku: prezime i ime, datum rođenja, osobni identifikacijski broj i osobni broj;

2) dopune anamneze i statusa, dopunske laboratorijske pretrage, dopunske specijalističke nalaze, dopunska funkcionalna ispitivanja i mišljenje ustanove za profesionalnu orijentaciju;

3) dijagnozu glavne bolesti, drugih bolesti koje utječu na radnu sposobnost, kao i ostalih bolesti koje ne utječu na tu sposobnost te šifre bolesti;

4) mišljenje o radnoj sposobnosti osiguranika:

a) je li završeno liječenje,

b) je li radna sposobnost osiguranika trajno smanjena za više od polovicu prema tjelesno i psihički zdravom osiguraniku iste ili slične naobrazbe i sposobnosti, odnosno razine obrazovanja koja se traži u odnosu na dosadašnje poslove prema kojima se ocjenjuje radna sposobnost,

c) postoji li neposredna opasnost od nastanka smanjenja radne sposobnosti ako bi osiguranik nastavio raditi na poslovima koje obavlja,

d) ako je radna sposobnost osiguranika trajno smanjena za više od polovicu prema tjelesno i psihički zdravom osiguraniku, postoji li kod osiguranika preostala radna sposobnost, odnosno može li se, s obzirom na njegovo zdravstveno stanje, životnu dob, naobrazbu i sposobnost profesionalnom rehabilitacijom osposobiti za rad s punim radnim vremenom na drugom poslu;

5) mišljenje o radnoj sposobnosti:

a) da ne postoji smanjenje radne sposobnosti,

b) da postoji neposredna opasnost od nastanka smanjenja radne sposobnosti,

c) da postoji smanjenje radne sposobnosti uz preostalu radnu sposobnost jer se može osposobiti profesionalnom rehabilitacijom za druge poslove s punim radnim vremenom,

d) da postoji djelomični gubitak radne sposobnosti,

e) da postoji potpuni gubitak radne sposobnosti;

6) datum nastanka – smanjenja radne sposobnosti uz preostalu radnu sposobnost -djelomičnog gubitka radne sposobnosti – potpunog gubitka radne sposobnosti – neposredne opasnosti od nastanka smanjenja radne sposobnosti;

7) uzrok nastanka: bolest – ozljeda izvan rada – ozljeda na radu – profesionalna bolest;

8) ako je utvrđen djelomični gubitak radne sposobnosti – izričito navesti (i brojkom i slovima) postotak radnog vremena s kojim može raditi na prilagođenim poslovima (može li raditi s najmanje 70% radnog vremena, odnosno najmanje 80% radnog vremena ili 90% radnog vremena ili 100% tj. puno radno vrijeme);

9) mjesec i godinu kontrolnog pregleda;

10) obrazloženje mišljenja.

Članak 22.

(1) Postupak za ostvarivanje prava na temelju tjelesnog oštećenja pokreće se na zahtjev osiguranika. Osiguranik je dužan uz zahtjev priložiti odgovarajuću medicinsku dokumentaciju i prijavu o ozljedi na radu, odnosno dokumentaciju o profesionalnoj bolesti.

(2) Vještak donosi nalaz i mišljenje o tjelesnom oštećenju na temelju osobnog pregleda osiguranika i dokumentacije iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Nalaz i mišljenje o tjelesnom oštećenju vještak donosi na utvrđenom obrascu »Nalaz i mišljenje vještaka o tjelesnom oštećenju« (obrazac: 4-TO).

(4) Nalaz i mišljenje o tjelesnom oštećenju sadrži:

1) osobne podatke o osiguraniku: prezime i ime, datum rođenja, osobni identifikacijski broj i osobni broj;

2) nalaz zdravstvenog stanja s obzirom na gubitak, bitnije oštećenje ili znatnija onesposobljenost pojedinih organa ili dijelova tijela, ustanovljenog na temelju pregleda i medicinske dokumentacije;

3) dijagnoze i šifre bolesti;

4) ako postoji tjelesno oštećenje treba navesti naziv tjelesnog oštećenja iz Zakona o listi tjelesnih oštećenja (»Narodne novine«, broj 162/98), odnosno Zakona o listi profesionalnih bolesti (»Narodne novine«, br. 162/98 i 107/2007), uzrok nastanka tjelesnog oštećenja, dan nastanka tjelesnog oštećenja i postotak tjelesnog oštećenja;

5) obrazloženje mišljenja.

Članak 23.

(1) Uz zahtjev za ostvarivanje prava na obiteljsku mirovinu na temelju potpunog gubitka radne sposobnosti, član obitelji osiguranika dužan je priložiti odgovarajuću medicinsku dokumentaciju.

(2) Vještak donosi nalaz i mišljenje o postojanju/nepostojanju potpunog gubitka radne sposobnosti člana obitelji osiguranika na temelju osobnog pregleda člana obitelji i medicinske dokumentacije.

(3) Nalaz i mišljenje o postojanju/nepostojanju potpunog gubitka radne sposobnosti člana obitelji osiguranika koji boravi u inozemstvu donosi vještak iz članka 3. stavka 4. ove Uredbe na temelju inozemne medicinske dokumentacije.

(4) Nalaz i mišljenje postoji li potpuni gubitak radne sposobnosti člana obitelji osiguranika vještak donosi na obrascu »Nalaz i mišljenje vještaka o postojanju/nepostojanju potpunog gubitka radne sposobnosti člana obitelji osiguranika« (obrazac: 5-O).

(5) Nalaz i mišljenje o postojanju/nepostojanju potpunog gubitka radne sposobnosti člana obitelji osiguranika sadrži:

1) osobne podatke o umrlom osiguraniku: prezime i ime, datum rođenja, datum smrti, osobni identifikacijski broj i osobni broj;

2) osobne podatke o članu obitelji: prezime i ime, datum rođenja, osobni identifikacijski broj, s naznakom rodbinskog odnosa s umrlim osiguranikom (bračni drug, dijete, roditelj i dr.);

3) nalaz zdravstvenog stanja ustanovljenog na temelju neposrednog pregleda i medicinske dokumentacije;

4) dijagnoze glavne bolesti i drugih bolesti koje utječu na potpuni gubitak radne sposobnosti člana obitelji osiguranika te šifre bolesti;

5) zaključak o postojanju/nepostojanju potpunog gubitka radne sposobnosti;

6) datum nastanka potpunog gubitka radne sposobnosti;

7) obrazloženje mišljenja.

Članak 24.

(1) Pri donošenju nalaza i mišljenja kao dan nastanka smanjenja radne sposobnosti uz preostalu radnu sposobnost, djelomičnog gubitka radne sposobnosti ili potpunog gubitka radne sposobnosti, neposredne opasnosti od nastanka smanjenja radne sposobnosti, odnosno tjelesnog oštećenja, uzima se dan kada je na temelju obavljenog pregleda dano mišljenje vještaka o toj činjenici i ostalim činjenicama o kojima vještači (datum, uzrok nastanka i dr.), odnosno kada je dano mišljenje višeg vještaka, u slučaju kada viši vještak u povodu žalbe svojim nalazom i mišljenjem utvrđuje činjenicu smanjenja radne sposobnosti uz preostalu radnu sposobnost, djelomičnog gubitka radne sposobnosti ili potpunog gubitka radne sposobnosti osiguranika i drugim činjenicama o kojima vještači. Iznimno, nastanak smanjene radne sposobnosti uz preostalu radnu sposobnost, djelomičnog gubitka radne sposobnosti ili potpunog gubitka radne sposobnosti, tjelesnog oštećenja prije obavljenog pregleda može se utvrditi samo na temelju medicinske dokumentacije iz ranijeg razdoblja.

(2) Kada se radi o pravu člana obitelji osiguranika na obiteljsku mirovinu na temelju potpunog gubitka radne sposobnosti, pri utvrđivanju dana nastanka potpunog gubitka radne sposobnosti uzima se dan od kojega pripada pravo na obiteljsku mirovinu.

Članak 25.

Vještak je dužan donijeti nalaz i mišljenje o tome postoji li smanjenje radne sposobnosti uz preostalu radnu sposobnost, djelomični gubitak radne sposobnosti ili potpuni gubitak radne sposobnosti, tjelesno oštećenje i potpuni gubitak radne sposobnosti člana obitelji osiguranika, u roku od 10 dana, računajući od dana dostave zahtjeva za donošenje nalaza i mišljenja vještaku.

Članak 26.

Nakon donošenja nalaza i mišljenja, vještak vraća predmet s dokumentacijom ustrojstvenoj jedinici Zavoda koja mu je dostavila predmet. Primjerak nalaza i mišljenja vještak zadržava u svojoj evidenciji.

V. REVIZIJA NALAZA I MIŠLJENJA O SMANJENJU RADNE SPOSOBNOSTI UZ PREOSTALU RADNU SPOSOBNOST, DJELOMIČNOM GUBITKU RADNE SPOSOBNOSTI ILI POTPUNOM GUBITKU RADNE SPOSOBNOSTI

Članak 27.

(1) Nalaz i mišljenje o smanjenju radne sposobnosti uz preostalu radnu sposobnost, djelomičnom gubitku radne sposobnosti ili potpunom gubitku radne sposobnosti koje je donio vještak, a na temelju kojega se stječe pravo prema Zakonu, prije donošenja rješenja o pravu, podliježe reviziji koju obavlja vještak – revizor, a iznimno vijeće vještaka – revizora (u daljnjem tekstu: vijeće) u ministarstvu nadležnom za mirovinski sustav.

(2) Nalaz i mišljenje o smanjenju radne sposobnosti uz preostalu radnu sposobnost, djelomičnom gubitku radne sposobnosti ili potpunom gubitku radne sposobnosti koje je donio viši vještak, a na temelju kojega se stječe pravo prema Zakonu, prije donošenja rješenja o pravu, podliježe reviziji koju obavlja vijeće u ministarstvu nadležnom za mirovinski sustav.

(3) Ministar nadležan za mirovinski sustav donosi poslovnik o radu i načinu obavljanja revizije od strane vještaka – revizora i vijeća.

Članak 28.

(1) Nalaz i mišljenje o utvrđenoj smanjenoj radnoj sposobnosti uz preostalu radnu sposobnost, djelomičnom gubitku radne sposobnosti ili potpunom gubitku radne sposobnosti na temelju koje se stječe pravo prema Zakonu, zajedno s medicinskom i drugom dokumentacijom, ustrojstvena jedinica Zavoda dostavlja ministarstvu nadležnom za mirovinski sustav na obaveznu reviziju nalaza i mišljenja.

(2) Revizija nalaza i mišljenja iz stavka 1. ovoga članka obavlja se na temelju medicinske i druge dokumentacije u predmetu, a iznimno se može zahtijevati dodatna medicinska obrada, kao i neposredni pregled osiguranika.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka, ako vještak – revizor ocijeni da je to potrebno radi cjelovitog utvrđivanja stanja radne sposobnosti, uputit će osiguranika na pregled, odnosno obradu medicinskoj ustanovi ili doktoru specijalisti određenim od strane ministarstva nadležnog za zdravlje.

(4) U obavljanju revizije donosi se mišljenje kojim se potvrđuje nalaz i mišljenje vještaka o utvrđenoj smanjenoj radnoj sposobnosti uz preostalu radnu sposobnost, djelomičnom ili potpunom gubitku radne sposobnosti ili daju primjedbe s uputom vještaku za izmjenu nalaza i mišljenja.

(5) Kada nalaz i mišljenje vještaka, odnosno višeg vještaka u skladu sa stavkom 4. ovoga članka treba mijenjati u povodu revizije, vještak, odnosno viši vještak obvezan je donijeti novi nalaz i mišljenje u potpunosti prema uputama danim u postupku revizije.

(6) Revizija nalaza i mišljenja o utvrđenoj smanjenoj radnoj sposobnosti uz preostalu radnu sposobnost, djelomičnom gubitku radne sposobnosti ili potpunom gubitku radne sposobnosti, mora biti obavljena u roku od 10 dana od dana davanja nalaza i mišljenja, a iznimno, u slučaju iz stavka 3. ovoga članka, u roku od 20 dana po dostavi dokumentacije.

Članak 29.

(1) Mišljenje vještaka – revizora, odnosno vijeća, o nalazu i mišljenju vještaka donosi se na obrascima: »Mišljenje vještaka – revizora o nalazu i mišljenju vještaka« (obrazac: R1), »Mišljenje vijeća o nalazu i mišljenju vještaka« (obrazac: R2) i »Mišljenje vijeća o nalazu i mišljenju višeg vještaka« (obrazac: R3).

(2) Mišljenje vještaka – revizora, odnosno vijeća, sadrži:

1) zaglavlje ministarstva nadležnog za mirovinski sustav, vještak – revizor te broj dnevnika pod kojim je obavljena revizija;

2) osobne podatke o osiguraniku: prezime i ime, datum rođenja, osobni identifikacijski broj i osobni broj;

3) podatke o nalazu i mišljenju: prezime i ime vještaka, broj i datum nalaza i mišljenja i mišljenje vještaka;

4) mišljenje vještaka – revizora, odnosno vijeća;

5) obrazloženje mišljenja kojim su dane primjedbe s uputom vještaku za izmjenu nalaza i mišljenja.

Članak 30.

(1) Nakon obavljene revizije ministarstvo nadležno za mirovinski sustav vraća predmet, zajedno sa svojim mišljenjem, nadležnoj ustrojstvenoj jedinici Zavoda koja mu je dostavila predmet.

(2) Po primitku predmeta, nadležna ustrojstvena jedinica Zavoda nastavlja s postupkom za ostvarivanje prava u Zavodu i o nalazu i mišljenju bez odgađanja obvezna je obavijestiti istovremeno izabranog doktora medicine iz članka 1. stavka 1. ove Uredbe, nadležni regionalni ured, odnosno područnu službu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i poslodavca kod kojega je osiguranik zaposlen, i to u roku 8 dana od dana donošenja nalaza i mišljenja. Obavijest o donesenom mišljenju služi kao dokaz o roku u kojemu je donesen nalaz i mišljenje i kao informacija poslodavcu radi prava i obveza prema propisima iz obveznog zdravstvenog osiguranja i propisima o radu (obveze ponude izmjene ugovora o radu za obavljanje poslova za koji je sposoban u skladu s propisima o radu, odnosno naknade plaće na teret poslodavca do rješavanja o pravu na temelju utvrđenih činjenica iz članka 126. Zakona).

(3) Nalaz i mišljenje iz stavka 2. ovoga članka smatra se donesenim u trenutku kada je vještak – revizor na obrascu iz članka 29. stavka 1. ove Uredbe potvrdio da je suglasan s nalazom i mišljenjem i potpisao svoje mišljenje te zaključao svoj nalaz u bazi podataka medicinskog vještačenja.

(4) U slučaju ako reviziju obavlja vijeće, revizija se smatra obavljenom kada vijeće na obrascu iz članka 29. stavka 1. ove Uredbe potvrdi da je suglasno s nalazom i mišljenjem vještaka i potpiše svoje mišljenje te zaključa nalaz u bazi podataka medicinskog vještačenja.

(5) Vještak, čiji nalaz i mišljenje nakon obavljene revizije treba mijenjati, dužan je donijeti novi nalaz i mišljenje držeći se uputa danih u postupku revizije.

(6) Vještak je dužan donijeti novi nalaz i mišljenje iz stavka 3. ovoga članka u roku od 3 dana od dana kada mu je dostavljen predmet, ako nije potrebno pribaviti nove medicinske nalaze.

VI. PONOVNI I KONTROLNI PREGLED

Članak 31.

(1) Ponovni pregled invalida rada obavlja vještak u slučaju kada invalid rada s pravom na profesionalnu rehabilitaciju nije u roku od šest mjeseci od dana izvršnosti rješenja o priznanju prava upućen na profesionalnu rehabilitaciju. Ponovni pregled radi ocjene preostale radne sposobnosti obavlja vještak i u slučaju kada Zavod ocijeni da se invalid rada s pravom na profesionalnu rehabilitaciju neće moći osposobiti za rad na određenom poslu.

(2) Ponovni pregled invalida rada s pravom na profesionalnu rehabilitaciju obavlja vještak i u slučaju ako invalid rada s pravom na profesionalnu rehabilitaciju podnese zahtjev za ponovnu ocjenu radne sposobnosti, kao i u slučaju kada ovaj zahtjev podnese ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida rada u kojoj se provodi profesionalna rehabilitacija.

(3) Kada nadležna ustrojstvena jedinica Zavoda (socijalni radnik) ili ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida rada zatraži ponovni pregled invalida rada iz stavka 1. ovoga članka, vještak će odrediti, prema potrebi, dopunu medicinske i druge dokumentacije prije donošenja novog nalaza i mišljenja.

(4) Ponovni pregled obavlja vještak i u slučaju kada se prava iz mirovinskog osiguranja ponovno određuju zbog nastalih promjena u stanju smanjene radne sposobnosti uz preostalu radnu sposobnost, djelomičnog gubitka radne sposobnosti ili potpunog gubitka radne sposobnosti.

(5) U slučaju ponovnog pregleda iz stavaka 2. i 4. ovoga članka, postupa se u skladu s odredbama članaka 15. do 17. i članka 18. stavka 1. ove Uredbe.

(6) Ponovni pregled obavlja se i u slučaju kada korisnik prava na profesionalnu rehabilitaciju tijekom trajanja profesionalne rehabilitacije zatraži produženje prava na profesionalnu rehabilitaciju ako je zbog bolesti bio privremeno spriječen za profesionalnu rehabilitaciju.

Članak 32.

(1) Kontrolni pregled invalida rada, koji je pravo iz mirovinskog osiguranja ostvario na temelju utvrđenog smanjenja radne sposobnosti uz preostalu radnu sposobnost, djelomičnog gubitka radne sposobnosti, ili potpunog gubitka radne sposobnosti, obavlja vještak najkasnije u roku od 3 godine od dana utvrđenog smanjenja radne sposobnosti uz preostalu radnu sposobnost, djelomičnog gubitka radne sposobnosti ili potpunog gubitka radne sposobnosti. Ovaj kontrolni pregled obavlja se na zahtjev nadležne ustrojstvene jedinice Zavoda koja je pokrenula postupak po službenoj dužnosti.

(2) U pozivu za kontrolni pregled invalid rada upozorit će se na pravne posljedice neodazivanja na kontrolni pregled iz članka 126. stavka 5. Zakona, a poziv se upućuje uz dostavnicu prema pravilima za osobnu dostavu.

(3) Ako vještak koji obavlja kontrolni pregled ocijeni da je to potrebno radi cjelovitog utvrđivanja stanja radne sposobnosti, uputit će korisnika prava na pregled, odnosno obradu medicinskoj ustanovi ili doktoru specijalisti određenim od strane ministarstva nadležnog za zdravlje.

(4) Na kontrolnom pregledu može se odrediti novi kontrolni pregled i rok u kojem će se on obaviti.

(5) Kontrolni pregled korisnika invalidske mirovine zbog potpunog gubitka radne sposobnosti koji stekne svojstvo osiguranika prema Zakonu, osim osiguranika koji je osiguran prema članku 17. Zakona obavlja se obvezno na zahtjev nadležne ustrojstvene jedinice Zavoda u postupku pokrenutom po službenoj dužnosti, a postupak se pokreće s danom stjecanja svojstva osiguranika (ponovnog stupanja u osiguranje).

(6) Kontrolni mehanizmi pri obavljanju kontrolnog pregleda su isti kao za vještačenje u postupku vještačenja na zahtjev osiguranika, a određeni su Zakonom i ovom Uredbom i na njih se primjenjuju pravila postupka vještačenja i propisi koji su bili na snazi u vrijeme kada je pravo ostvareno.

(7) Kada se u postupku kontrole i nadzora u ministarstvu nadležnom za mirovinski sustav obavlja kontrolni pregled po službenoj dužnosti, za prava utvrđena na temelju smanjenja radne sposobnosti uz preostalu radnu sposobnost, djelomičnog gubitka radne sposobnosti ili potpunog gubitka radne sposobnosti, tjelesnog oštećenja ili potpunog gubitka radne sposobnosti člana obitelji osiguranika tijekom korištenja tih prava, vještak – revizor, odnosno vijeće donosi nalaz i mišljenje, a na osnovu toga rješenje donosi područna ustrojstvena jedinica Zavoda koja je donijela pravomoćno rješenje kojim je bilo meritorno odlučeno o pravu na mirovinu.

(8) Ako je na rješenje Zavoda iz stavka 7. ovoga članka podnesena žalba, predmet se u povodu žalbe dostavlja neposredno ministarstvu nadležnom za mirovinski sustav, a vijeće donosi nalaz i mišljenje u povodu žalbe, na temelju kojeg Središnja ustrojstvena jedinica Zavoda donosi rješenje.

(9) Vijeće vještaka – revizora će u povodu žalbe iz stavka 8. ovoga članka, razmatrajući razloge i nove činjenice istaknute u žalbi, utvrditi ima li razloga za promjenu nalaza i mišljenja vještaka – revizora, odnosno vijeća iz stavka 7. ovoga članka, je li potrebna dopuna medicinske obrade i pregled ili neposredni pregled osiguranika, te na osnovu tako provedenog postupka vijeće donosi nalaz i mišljenje.

(10) Kada se kontrolni pregled iz članka 126. stavka 3. Zakona obavlja u Centru za medicinsko vještačenje, nalaz i mišljenje vještaka koji je donesen u postupku kontrole i nadzora iz članka 126. stavka 3. Zakona podliježe obveznoj reviziji u ministarstvu nadležnom za mirovinski sustav prije donošenja rješenja, i to neovisno o prirodi donesene ocjene vještaka na tome pregledu.

Članak 33.

(1) Nalaz i mišljenje u povodu ponovnog pregleda i kontrolnog pregleda vještak donosi na obrascu »Nalaz i mišljenje vještaka na ponovnom – kontrolnom pregledu« (obrazac: 7-PK).

(2) Nalaz i mišljenje vještaka na ponovnom – kontrolnom pregledu sadrži:

1) osobne podatke invalida rada: prezime i ime, datum rođenja, osobni identifikacijski broj i osobni broj;

2) podatke o ranijim nalazima i mišljenjima o smanjenju radne sposobnosti uz preostalu radnu sposobnost, djelomičnom gubitku radne sposobnosti ili potpunom gubitku radne sposobnosti, neposrednoj opasnosti od nastanka smanjenja radne sposobnosti: prezime i ime vještaka, broj i datum nalaza i mišljenja i mišljenje vještaka;

3) povod za upućivanje na ponovni, odnosno kontrolni pregled;

4) poslove prema kojima se ocjenjuje radna sposobnost na ponovnom, odnosno kontrolnom pregledu;

5) promjene u zdravstvenom stanju;

6) dijagnozu glavne bolesti, drugih bolesti koje utječu na radnu sposobnost, kao i ostalih bolesti koje ne utječu na radnu sposobnost, te šifre bolesti;

7) mišljenje:

a) jesu li nastale takve promjene u zdravstvenom stanju koje utječu na ranije utvrđeno smanjenje radne sposobnosti uz preostalu radnu sposobnost, djelomični gubitak radne sposobnosti ili potpuni gubitak radne sposobnosti (pogoršanje, odnosno poboljšanje zdravstvenog stanja ili novi slučaj promjene u radnoj sposobnosti),

b) za invalida rada koji nije u roku od 6 mjeseci od dana pravomoćnosti rješenja o priznanju prava na profesionalnu rehabilitaciju upućen na profesionalnu rehabilitaciju, a kod kojega nije došlo do promjene u zdravstvenom stanju – je li potrebno odrediti drugi posao koji bi više odgovarao njegovim tjelesnim i psihičkim mogućnostima i stvarnim mogućnostima za provedbu profesionalne rehabilitacije,

c) za korisnika prava na profesionalnu rehabilitaciju za kojega Zavod ocijeni da se profesionalnom rehabilitacijom neće moći osposobiti za rad na određenom poslu, a kod kojega nije nastala promjena u zdravstvenom stanju – je li potrebno odrediti drugi posao koji bi više odgovarao njegovim tjelesnim i psihičkim mogućnostima i stvarnim mogućnostima za provedbu profesionalne rehabilitacije;

8) utvrđenu promjenu u radnoj sposobnosti, odnosno u preostaloj radnoj sposobnosti;

9) datum nastale promjene;

10) naznaku datuma kontrolnog pregleda;

11) obrazloženje mišljenja.

Članak 34.

(1) Nalaz i mišljenje u povodu kontrolnog pregleda prema članku 126. stavku 3. Zakona vještak donosi na obrascu »Nalaz i mišljenje vještaka u Centru za medicinsko vještačenje na kontrolnom pregledu, pokrenutom po službenoj dužnosti u postupku nadzora i kontrole« (obrazac: 8-CKP).

(2) Ako je na nalaz i mišljenje vještaka iz stavka 1. ovoga članka u postupku kontrolnog pregleda prema članku 126. stavku 3. Zakona podnesena žalba, viši vještak donosi nalaz i mišljenje u povodu žalbe, na obrascu »Nalaz i mišljenje višeg vještaka na kontrolnom pregledu u postupku nadzora i kontrole u povodu žalbe« (obrazac: 8-CKP-Ž).

(3) Kada se kontrolni pregled prema članku 126. stavku 3. Zakona obavlja u ministarstvu nadležnom za mirovinski sustav, nalaz i mišljenje u povodu kontrolnog pregleda donosi vještak – revizor, odnosno vijeće na obrascu »Nalaz i mišljenje ministarstva na kontrolnom pregledu u postupku nadzora i kontrole« (obrazac: 9-MKP).

(4) Ako je na rješenje Zavoda donesenog prema članku 126. stavku 4. Zakona podnesena žalba, predmet se u povodu žalbe dostavlja neposredno ministarstvu nadležnom za mirovinski sustav, a vijeće vještaka – revizora donosi nalaz i mišljenje u povodu žalbe, na obrascu »Nalaz i mišljenje ministarstva na kontrolnom pregledu u postupku nadzora i kontrole u povodu žalbe« (obrazac: 9-MKP-Ž).

(5) Nalaz i mišljenje na kontrolnom pregledu o radnoj sposobnosti (obrazac: 8-CKP-RS, odnosno obrazac: 9-MKP-RS) sadrži:

1) osobne podatke invalida rada: prezime i ime, datum rođenja, osobni identifikacijski broj i osobni broj;

2) podatke o ranijem nalazu i mišljenju o utvrđenom smanjenju radne sposobnosti uz preostalu radnu sposobnost, djelomičnom gubitku radne sposobnosti ili potpunom gubitku radne sposobnosti osiguranika, tjelesnom oštećenju, potpunom gubitku radne sposobnosti člana obitelji osiguranika koje je predmet kontrolnog pregleda, prezime i ime vještaka, broj i datum nalaza i mišljenja i mišljenje vještaka;

3) povod za upućivanje na kontrolni pregled;

4) poslove prema kojima se ocjenjuje radna sposobnost na kontrolnom pregledu;

5) nalaz o zdravstvenom stanju;

6) dijagnozu glavne bolesti, drugih bolesti koje utječu na radnu sposobnost, kao i ostalih bolesti koje ne utječu na radnu sposobnost te šifre bolesti;

7) mišljenje:

a) postoji li prema zdravstvenom stanju ranije utvrđeno smanjenje radne sposobnosti uz preostalu radnu sposobnost, djelomični gubitak radne sposobnosti ili potpuni gubitak radne sposobnosti,

b) na kontrolnom pregledu moguće su sljedeće ocjene:

– ne postoji smanjenje radne sposobnosti, niti djelomični gubitak radne sposobnosti, odnosno potpuni gubitak radne sposobnosti;

– postoji smanjenje radne sposobnosti uz preostalu radnu sposobnost, postoji djelomični gubitak radne sposobnosti, postoji potpuni gubitak radne sposobnosti.

Ako vještak, viši vještak, vještak – revizor, odnosno vijeće na kontrolnom pregledu na temelju neposrednog pregleda i originalne, odnosno nove medicinske dokumentacije utvrdi:

1. da je smanjenje ili gubitak radne sposobnosti na temelju kojeg se temelji ranije pravomoćno rješenje pravilno utvrđeno (na temelju propisa koji su važili u vrijeme utvrđenog smanjenja radne sposobnosti, odnosno gubitka radne sposobnosti i vjerodostojne medicinske dokumentacije koja se tražila prema važećim propisima), vještak će donijeti novi nalaz i mišljenje da kod osiguranika postoji navedeno smanjenje ili gubitak radne sposobnosti, a službena osoba nadležne ustrojstvene jedinice Zavoda donijet će rješenje o nastavnom pravu na invalidsku mirovinu.

2. ako ovlašteni vještak, viši vještak, vještak – revizor, odnosno vijeće na kontrolnom pregledu utvrdi da kod osiguranika ne postoji smanjenje radne sposobnosti uz preostalu radnu sposobnost, djelomični gubitku radne sposobnosti ili potpuni gubitak radne sposobnosti, koji su utvrđeni ranijim nalazom i mišljenjem, vještak će donijeti novi nalaz i mišljenje kojim će utvrditi činjenice na temelju koje je pravo iz mirovinskog osiguranja ostvareno, a službena osoba nadležne ustrojstvene jedinice Zavoda će na temelju navedenog nalaza i mišljenja donijeti rješenje na propisanom obrascu, primjenom članka 134. stavka 2. Zakona.

8) naznaku datuma kontrolnog pregleda;

9) obrazloženje mišljenja.

(6) Nalaz i mišljenje na kontrolnom pregledu o tjelesnom oštećenju (obrazac: 8-CKP-TO, odnosno obrazac: 9-MKP-TO) sadrži:

1) osobne podatke o osiguraniku: prezime i ime, datum rođenja, osobni identifikacijski broj i osobni broj;

2) nalaz zdravstvenog stanja s obzirom na gubitak, bitnije oštećenje ili znatnija onesposobljenost pojedinih organa ili dijelova tijela, ustanovljenog na temelju pregleda i medicinske dokumentacije;

3) dijagnoze i šifre bolesti;

4) postoji li prema zdravstvenom stanju i ranije utvrđeno tjelesno oštećenje te ako postoji tjelesno oštećenje, treba navesti naziv tjelesnog oštećenja iz Zakona o listi tjelesnih oštećenja, odnosno Zakona o listi profesionalnih bolesti, uzrok nastanka tjelesnog oštećenja, dan nastanka tjelesnog oštećenja i postotak tjelesnog oštećenja;

Na kontrolnom pregledu moguće su sljedeće ocjene o tjelesnom oštećenju:

– ne postoji tjelesno oštećenje;

– postoji tjelesno oštećenje istog stupnja (za ranije utvrđeno tjelesno oštećenje);

– postoji tjelesno oštećenje većeg ili manjeg stupnja (za ranije utvrđeno tjelesno oštećenje);

5) obrazloženje mišljenja.

(7) Nalaz i mišljenje na kontrolnom pregledu o postojanju/nepostojanju potpunog gubitka radne sposobnosti člana obitelji osiguranika (obrazac: 8-CKP– OM, odnosno obrazac: 9-MKP-OM) sadrži:

1) osobne podatke o umrlom osiguraniku: prezime i ime, datum rođenja, datum smrti, osobni identifikacijski broj i osobni broj;

2) osobne podatke o članu obitelji: prezime i ime, datum rođenja, osobni identifikacijski broj, s naznakom rodbinskog odnosa s umrlim osiguranikom (bračni drug, dijete, roditelj i dr.);

3) nalaz zdravstvenog stanja ustanovljenog na temelju neposrednog pregleda i medicinske dokumentacije;

4) dijagnoze glavne bolesti i drugih bolesti koje utječu na potpuni gubitak radne sposobnosti člana obitelji osiguranika te šifre bolesti;

5) zaključak o postojanju/nepostojanju potpunog gubitka radne sposobnosti;

6) obrazloženje mišljenja.

(8) Pri donošenju nalaza i mišljenja iz stavka 7. ovoga članka kod ocjene gubitka radne sposobnosti člana obitelji osiguranika na kontrolnom pregledu primjenjuju se ocjene navedene u stavku 5. ovoga članka točki 7) pod b).

(9) Nalaz i mišljenje na kontrolnom pregledu u postupku nadzora i kontrole u povodu žalbe (obrazac: 8-CKP-Ž, odnosno obrazac: 9-MKP-Ž) mora sadržavati:

1) osobne podatke o osiguraniku, odnosno osiguranoj osobi: prezime i ime, datum rođenja, osobni identifikacijski broj i osobni broj;

2) posljednji nalaz i mišljenje vještaka, višeg vještaka, vještaka – revizora, odnosno vijeća vještaka – revizora o činjenici na kojoj se temelji pravomoćno rješenje o pravu iz mirovinskog osiguranja, a koje je bilo predmet ovoga kontrolnog pregleda;

3) nalaz i mišljenje:

– vještaka Centra za medicinsko vještačenje donesenom na kontrolnom pregledu prema članku 126. stavku 3. Zakona, na temelju kojega je doneseno rješenje Zavoda prema članku 126. stavku 4. Zakona na koje je podnesena žalba (obrazac: 8-CKP-Ž),

– vještaka – revizora, odnosno vijeća – vještaka revizora u nadležnom ministarstvu, donesenom na kontrolnom pregledu prema članku 126. stavku 3. Zakona, na temelju kojega je doneseno rješenje Zavoda prema članku 126. stavku 4. Zakona na koje je podnesena žalba (obrazac: 9-MKP-Ž);

4) razloge zbog kojih se osporava nalaz i mišljenje ministarstva u žalbi;

5) dopunu anamnestičkih podataka;

6) dopune kliničkih, specijalističkih, laboratorijskih i drugih nalaza;

7) novu medicinsku dokumentaciju, ako je žalitelj priloži;

8) dijagnoze sa šifrom bolesti;

9) bitne činjenice, okolnosti i sporna pitanja koja vještak nije razmatrao;

10) mišljenje o pravilnosti svojeg nalaza i mišljenja te o osnovanosti žalbenih navoda:

– ostaje li kod svojeg nalaza i mišljenja donesenog na kontrolnom pregledu ili osnažuje li ocjenu, odnosno nalaz i mišljenje vještaka, odnosno višeg vještaka koje je bilo predmet kontrolnog pregleda;

11) obrazloženje mišljenja.

VII. ŽALBENI POSTUPAK U CENTRU ZA MEDICINSKO VJEŠTAČENJE

Članak 35.

(1) Kada osiguranik, odnosno osigurana osoba podnese žalbu protiv rješenja nadležne ustrojstvene jedinice Zavoda kojom se pobija nalaz i mišljenje vještaka o postojanju, odnosno nepostojanju smanjenja radne sposobnosti uz preostalu radnu sposobnost, djelomičnom gubitku radne sposobnosti ili potpunom gubitku radne sposobnosti, neposrednoj opasnosti od nastanka smanjenja radne sposobnosti, tjelesnom oštećenju, i potpunom gubitku radne sposobnosti člana obitelji, nadležna ustrojstvena jedinica Zavoda dostavlja žalbu zajedno s predmetom središnjoj ustrojstvenoj jedinici Zavoda.

(2) Središnja ustrojstvena jedinica Zavoda dostavlja žalbu iz stavka 1. ovoga članka s predmetom, višem vještaku u Centru radi donošenja nalaza i mišljenja.

Članak 36.

(1) Nalaz i mišljenje u povodu žalbe viši vještak donosi na utvrđenom obrascu »Nalaz i mišljenje višeg vještaka« (obrazac: 8-Ž).

(2) Nalaz i mišljenje višeg vještaka sadrži:

1) osobne podatke o osiguraniku, odnosno osiguranoj osobi: prezime i ime, datum rođenja, osobni identifikacijski broj i osobni broj;

2) nalaz i mišljenje vještaka koji se u žalbenom postupku osporava;

3) razloge zbog kojih se osporava nalaz i mišljenje vještaka;

4) dopunu anamnestičkih podataka;

5) dopune kliničkih, specijalističkih, laboratorijskih i drugih nalaza;

6) novu medicinsku dokumentaciju, ako je žalitelj priloži;

7) dijagnoze sa šifrom bolesti;

8) bitne činjenice, okolnosti i sporna pitanja koja vještak nije razmatrao;

9) mišljenje o pravilnosti nalaza i mišljenja vještaka te o osnovanosti žalbenih navoda;

10) obrazloženje mišljenja;

11) mišljenje o kontrolnom pregledu, s datumom kada se taj pregled treba izvršiti.

Članak 37.

(1) Viši vještak dužan je donijeti nalaz i mišljenje u roku od 10 dana od dana primitka žalbe ako daje nalaz i mišljenje bez prethodnog pregleda žalitelja. Ako je potreban pregled žalitelja, viši vještak dužan je dati nalaz i mišljenje u roku od 5 dana nakon obavljenog pregleda.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, ako viši vještak ocijeni da je to potrebno radi cjelovitog utvrđivanja stanja radne sposobnosti, uputit će osiguranika na pregled, odnosno obradu medicinskoj ustanovi ili doktoru specijalisti određenim od strane ministarstva nadležnog za zdravlje.

(3) Nalaz i mišljenje višeg vještaka donesenog u žalbenom postupku, na temelju kojeg se stječe pravo na temelju smanjenja radne sposobnosti uz preostalu radnu sposobnost, djelomičnog gubitka radne sposobnosti ili potpunog gubitka radne sposobnosti, te potpunog gubitka radne sposobnosti člana obitelji osiguranika podliježe reviziji, koju obavlja vijeće u ministarstvu nadležnom za mirovinski sustav. U obavljanju revizije vijeće postupa sukladno odredbama članaka 28. do 30. ove Uredbe.

VIII. OBRASCI

Članak 38.

Obrasce potrebne za primjenu ove Uredbe općim aktom utvrđuje ravnatelj Zavoda, osim obrazaca iz članka 29. ove Uredbe koje općim aktom utvrđuje ministar nadležan za mirovinski sustav, kao i obrasce iz članka 34. stavaka 3., 4., 5., 6., 7. i 9. ove Uredbe, odnosno obrasce za nalaz i mišljenje na kontrolnom pregledu iz članka 126. stavka 3. Zakona, u slučaju kada nalaz i mišljenje na kontrolnom pregledu donosi ministarstvo nadležno za mirovinski sustav (obrasci: 9-MKP, 9-MKP-Ž, 9-MKP-MS, 9-MKP-TO i 9-MKP-OM).

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 39.

Poslovnik o radu vještaka – revizora i vijeća iz članka 27. stavka 3. i obrasce iz članaka 29. i 34. ove Uredbe donijet će ministar nadležan za mirovinski sustav u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 40.

Vještaci, odnosno viši vještaci, kao i druge službene osobe koje sudjeluju u postupku vještačenja i donošenja rješenja na temelju činjenica o kojima se vještači, te administrator dužni su čuvati kao profesionalnu tajnu osobne i druge podatke o osiguranicima o kojima se vještači ili se ranije vještačilo.

Članak 41.

Do stupanja na snagu općeg akta kojim ravnatelj Zavoda utvrđuje obrasce za primjenu ove Uredbe, medicinsko vještačenje obavljat će se na obrascima utvrđenim Odlukom o obliku i sadržaju obrazaca o medicinskom vještačenju u mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 13/2010 i 25/2010).

Članak 42.

Postupci medicinskog vještačenja pokrenuti u Zavodu do 31. prosinca 2013. godine, završit će se prema odredbama Uredbe koja je bila na snazi do toga dana.

Članak 43.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o medicinskom vještačenju u mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, broj 12/2013).

Članak 44.

Pregled opsega i sadržaja medicinske dokumentacije za pojedine bolesti sastavni je dio ove Uredbe.

Članak 45.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-03/16

Urbroj: 50301-04/04-14-2

Zagreb, 20. veljače 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

PREGLED OPSEGA I SADRŽAJA MEDICINSKE DOKUMENTACIJE

ZARAZNE I PARAZITARNE BOLESTI (A 00 – B 99)

– anamneza i klinički pregled,

– osnovna laboratorijska obrada (hematologija i biokemija),

– dodatna laboratorijska obrada (prema vrsti bolesti): dokazivanje uzročnika i protutijela, serološka obrada parnih seruma, pretraga likvora i drugih tjelesnih tekućina, te druga obrada prema indikaciji i dostupnosti,

– po potrebi UZV i radiološka obrada pojedinih dijelova tijela i organa,

– po potrebi citološka i histološka obrada tkiva i tjelesnih tekućina,

ZLOĆUDNE NOVOTVORINE (C 00 – C 75)

– anamneza i detaljan opis kliničke slike bolesnika koju je načinio specijalist u čiju nadležnost spada liječenje oboljelog organa ili organskog sustava,

– laboratorijska obrada (hematologija i biokemija),

– dodatna laboratorijska obrada (prema vrsti bolesti): krv u urinu, stolici, likvoru, tjelesnim tekućinama, prisutnost određenih proteina, tumorski markeri i druga obrada prema indikaciji i dostupnosti,

– UZV i radiološka obrada,

– citološka i histološka obrada tkiva i tjelesnih tekućina,

– endoskopske pretrage probavnih šupljih organa,

– po potrebi laparoskopija.

BOLESTI KRVI I KRVOTVORNIH ORGANA (D 50 – D 89)

– anamneza i klinički pregled,

– osnovna laboratorijska obrada (hematologija i biokemija),

– dodatna laboratorijska obrada (prema vrsti bolesti): imunološka, imunohematološka, citogenetska, imunocito– i imunohistolemijska analiza i drugo prema indikaciji i dostupnosti,

– citološka i histološka obrada koštane srži,

– citološka i histološka obrada tkiva i tjelesnih tekućina,

– UZV i radiološka obrada pojedinih dijelova tijela i organa,

– po potrebi endoskopske pretrage,

– po potrebi radioizotopne pretrage,

– druga obrada prema indikaciji i dostupnosti.

ENDOKRINE BOLESTI, BOLESTI PREHRANE I METABOLIZMA (E 00 – E 27)

– anamneza i klinički pregled,

– laboratorijska obrada (hematologija i biokemija),

– dodatna laboratorijska obrada (test opterećenja, HgA1C, hormonalna obrada s eventualno testovima supresije ili stimulacije i drugo prema potrebi i dostupnosti),

– UZV i radiološka obrade žlijezda s unutarnjim lučenjem, te analiza ciljnih organa (srce i pluća, kosti, živčani sustav).

DUŠEVNI POREMEĆAJI I POREMEĆAJI PONAŠANJA

(F 00 – F 99)

Organski duševni poremećaji (F 00 – F 09)

– anamneza i klinički pregled,

– psihijatrijska i psihološka obrada,

– neurološka, okulistička, internistička obrada,

– po potrebi molekularna genetska obrada.

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani uzimanjem psihoaktivnih tvari (alkohol, opijati, sedativi, hipnotici i sl.) (F 10 – F 19)

– anamneza i klinički pregled,

– osnovna laboratorijska obrada (hematologija i biokemija),

– dodatna laboratorijska obrada: pretrage jetre, gastrointestinalnog sustava i elektroliti, te drugo prema indikaciji i dostupnosti,

– psihijatrijska i psihološka obrada,

– neurološka i internistička obrada.

Za sve ostale duševne bolesti i poremećaje treba isključiti organski uzrok poremećaja (simptomatske psihoze) te dati detaljan psihijatrijski nalaz o stanju svih psihičkih funkcija (orijentiranost, motorika, mišljenje, afekti, volja, pažnja, intelektualne funkcije).

BOLESTI ŽIVČANOG SUSTAVA (G 00 – G 99)

– anamneza i klinički pregled,

– neurološka, okulistička, otološka, endokrinološka, psihijatrijska i psihološka obrada (prema vrsti bolesti),

– po potrebi dodatna laboratorijska obrada: serološka obrada, obrada likvora, tumorski biljezi, HLA tipizacija, kliničko farmakološki testovi, enzimi, te drugo prema indikaciji i dostupnosti,

– radiološka obrada,

– dodatna neurološka obrada: EEG, EMNG, polisomnografska obrada, elektrofiziološko testiranje spojnice, testiranje vegetativnog živčanog sustava i drugo prema indikaciji i dostupnosti,

– po potrebi detekcija senzoričkih cerebralnih potencijala: VEP (vidni), BGP (slušni), SSR (somatosenzorni),

– po potrebi genetska obrada.

TRAUMA ŽIVČANOG SUSTAVA (S 06)

– anamneza i klinički pregled,

– UZV i radiološka obrada,

– EEG,

– psihijatrijska i psihologijska obrada,

– neurološka, okulistička i ORL obrada,

– po potrebi pretraga likvora,

– po potrebi ispitivanje vegetativnog živčanog sustava.

BOLESTI OKA I ADNEKSA OKA (H 00 – H 59)

– anamneza i status,

– ispitivanje centralnog vida, perifernog vida (vidno polje), raspoznavanje boja, motilitet očnih jabučica, test na dvoslike, binokularni vid, fundus i druge specijalističke pretrage.

BOLESTI UHA I OŠTEĆENJA SLUHA I RAVNOTEŽE

(H 60 – H 95)

– anamneza i klinički pregled,

– tonski audiogram (TA),

– toplinski pokus,

– ispitivanje nistagmusa,

– ispitivanje vestibularnog refleksa.

BOLESTI CIRKULACIJSKOG SUSTAVA (I 00 – I 99)

– anamneza i klinički pregled,

– laboratorijska obrada (hematologija i biokemija),

– EKG u mirovanju,

– UZV i radiološka obrada organa i sustava,

– dodatna laboratorijska obrada (izotopne pretrage i druge prema indikaciji),

– pregled očne pozadine,

– obrada sekundarne hipertenzije,

– obrada ciljnih organa (oko, bubreg, krvne žile – aorta i periferene arterije),

– elektrofiziološko ispitivanje kod srčanih aritmija,

– po potrebi EKG – pod opterećenjem – ergometrija – prema propisanim shemama,

– po potrebi EKG – kontinuirano stanje po Holteru,

– po potrebi invazivna obrada (mikrokateterizacija, plućni kapilarni tlak, kateterizacija srca),

– po potrebi angiokardiografija, ventrikulografija,

– po potrebi okulzivna pletizmografija.

BOLESTI DIŠNOG SUSTAVA (J 00 – J 99)

– anamneza i klinički pregled,

– laboratorijska obrada (hematologija i biokemija),

– radiološka obrada,

– dodatna laboratorijska obrada (mikrobiološka, imunološka, citološka, histološka, tumorski markeri),

– funkcionalni testovi respiracije i analiza respiratornih plinova s acidobaznim statusom arterijske krvi,

– po potrebi kožni testovi preosjetljivosti na inhalacione alergene,

– po potrebi ventilacijska perfuziona scintigrafija pluća.

BOLESTI PROBAVNOG SUSTAVA (K 00 – 93)

– anamneza i klinički pregled,

– laboratorijska obrada (hematologija i biokemija),

– UZV i radiološka obrada,

– dodatna laboratorijska obrada (Cu, ceruloplazmin, alfa 1 antitripsin, virusni markeri, imunološki testovi, hormoni gušterače, tumorski markeri, analiza ascitesa, analiza stolice i drugo prema indikaciji),

– endoskopija šupljih organa (ERCP po potrebi),

– po potrebi scintigrafija jetre,

– po potrebi testovi crijevnih poremećaja.

BOLESTI KOŽE I POTKOŽNOG TKIVA (L 00 – L 99)

– anamneza i klinički pregled,

– laboratorijske pretrage (hematologija i biokemija),

– dodatna laboratorijska obrada (imunološka, citološka i histološka, imunocistokemijska, HLA tipizacija i druga prema indikaciji i dostupnosti).

– po potrebi alergološka testiranja.

BOLESTI MIŠIĆNO – KOŠTANOG SUSTAVA I VEZIVNOG TKIVA (M 00 – M 99)

– anamneza i klinički pregled,

– mjerenje aktivne i pasivne pokretljivosti zglobova u stupnjevima,

– UZV i radiološka obrada,

– dodatna laboratorijska obrada (testovi upalne aktivnosti, reumatoidni faktori, imunološka obrada, HLA tipizacija, analiza sinovijalne tekućine i drugo prema indikaciji i dostupnosti),

– EMNG gornjih i donjih ekstremiteta,

– denzitometrija,

– kod osteomijelitisa bakteriološka obrada dodatna radiološka obrada (tomografija, fistulografija).

BOLESTI GENITOURINARNOG SUSTAVA (N 00 – N 99)

– anamneza i klinički pregled,

– osnovna laboratorijska obrada (hematologija i biokemija),

– dodatna laboratorijska obrada (pregled urina, mikrobiološki pregled urina, testovi bubrežne funkcije),

– UZV i radiološka obrada,

– po potrebi biopsija bubrega,

– po potrebi neurološki pregled,

– po potrebi EMG sfinktera,

– po potrebi urodinamska obrada,

– za genitalne organe potreban je pregled ginekologa i urologa, PAPA test, tumorski markeri, eventualno biopsija i druga obrada prema indikaciji i dostupnosti.

OSTALE BOLESTI (PREMA MKB SVRSTANE OD

XV – XXI), KAO ŠTO SU:

Trudnoća, porođaj i babinje (O 00 – O 99) i Određena stanja nastala u perinatalnom razdoblju (P 00 – P 96)

– ne treba posebno označavati jer se ne pojavljuju u postupku medicinskog vještačenja radne sposobnosti kao trajna stanja.

Kongenitalne malformacije, deformiteti i kromosomske abnormalnosti (Q 00 – Q 99), Simptomi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi neuvršteni drugamo (R 00 – R 99), Ozljede, trovanja i neke druge posljedice vanjskih uzroka (S 00 – T 98), Vanjski uzroci morbiditeta i mortaliteta (V 01 – Y 98) i Čimbenici koji utječu na stanje zdravlja i kontakt sa zdravstvenom službom (Z 00 – Z 99)

– prema zahvaćenom organu ili organskom sustavu odaberu se neke od gore navedenih specifikacija.