Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva rada i mirovinskoga sustava

NN 25/2014 (24.2.2014.), Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva rada i mirovinskoga sustava

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

448

Na temelju članka 63. stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 150/2011 i 12/2013 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), članka 13. stavka 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (»Narodne novine«, broj 148/2013) i članka 6. stavka 3. Zakona o Inspektoratu rada (»Narodne novine«, broj 19/2014), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. veljače 2014. godine donijela

UREDBU

O UNUTARNJEM USTROJSTVU MINISTARSTVA RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Uredbom utvrđuje se unutarnje ustrojstvo Ministarstva rada i mirovinskoga sustava (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), nazivi unutarnjih ustrojstvenih jedinica u sastavu Ministarstva, njihov djelokrug, način upravljanja tim jedinicama, način planiranja poslova, radno vrijeme, održavanje uredovnih dana te okvirni broj potrebnih državnih službenika i namještenika Ministarstva.

II. UNUTARNJE USTROJSTVO I DJELOKRUG

Članak 2.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva ustrojavaju se unutarnje ustrojstvene jedinice:

1. Kabinet ministra

2. Glavno tajništvo Ministarstva

3. Uprava za rad i zaštitu na radu

4. Uprava za tržište rada i zapošljavanje

5. Uprava za mirovinski sustav

6. Uprava za koordinaciju programa i projekata Europske unije u području rada i socijalne sigurnosti

7. Samostalni sektor za reviziju i nadzor medicinskog vještačenja

8. Samostalna služba za europske poslove i međunarodnu suradnju

9. Samostalni odjel za unutarnju reviziju

10. Inspektorat rada.

1. KABINET MINISTRA

Članak 3.

Kabinet ministra posebna je ustrojstvena jedinica u sastavu Ministarstva u kojoj se obavljaju administrativni i stručni poslovi za ministra i zamjenika ministra, protokolarni poslovi, poslovi davanja smjernica za izradu godišnjeg plana rada, poslovi vezani uz organizaciju događanja iz djelokruga Ministarstva, poslovi vezani uz informiranje javnosti iz djelokruga Ministarstva, poslovi vezani uz objavu informacija na mrežnim stranicama Ministarstva, poslovi vezani uz odnos Ministarstva s Hrvatskim saborom, Vladom Republike Hrvatske, ostalim ministarstvima i drugim tijelima državne uprave te s pravnim osobama koje imaju javne ovlasti iz nadležnosti Ministarstva, poslovi u vezi sa zaprimanjem i rješavanjem pošte upućene ministru i zamjeniku ministra, drugi stručni i administrativni poslovi u vezi s ostvarivanjem programa rada i djelovanja ministra i zamjenika ministra, davanje smjernica za izradu strateškog plana Ministarstva i definiranje strateških ciljeva, donošenje smjernica za dugoročni i srednjoročni razvoj, kao i drugi poslovi u okviru djelokruga Kabineta ministra.

2. GLAVNO TAJNIŠTVO MINISTARSTVA

Članak 4.

Glavno tajništvo Ministarstva posebna je ustrojstvena jedinica u sastavu Ministarstva koja obavlja upravne, stručne i administrativne poslove vezane za osiguranje učinkovitosti u radu i tehničko usklađivanje rada unutarnjih ustrojstvenih jedinica u sastavu Ministarstva, priprema i izrađuje prijedlog plana rada Ministarstva na temelju nacrta planova rada drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva, koordinira i usklađuje poslove praćenja i ostvarivanja plana rada Ministarstva, izrađuje nacrte prijedloga propisa o unutarnjem ustrojstvu i unutarnjem redu Ministarstva na prijedlog drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva, obavlja strateške i stručne poslove vezane uz sve segmente upravljanja ljudskim potencijalima Ministarstva, osigurava učinkovitost sustava upravljanja ciljevima, prati izvršenje zadanih mjera za sve unutarnje ustrojstvene jedinice Ministarstva, obavlja poslove nadzora i usklađivanja provođenja mjera zaštite osoba i imovine Ministarstva, obavlja poslove vezane uz brigu o urednom i pravilnom korištenju imovine i sredstava za rad, obavlja nadzor i usklađivanje provedbe obrambenih mjera, obavlja stručne poslove vezane za zaštitu na radu i protupožarnu zaštitu, nadzire obavljanje tehničkih i pomoćnih poslova, nadzore i usklađuje obavljanje stručnih i administrativnih poslova koji se odnose na prijam i otpremu pošte, obavlja poslove u vezi s izradom prijedloga financijskog plana te njegovog ostvarivanja, obavlja nadzor nad namjenskim trošenjem sredstava, vodi knjigovodstvenu evidenciju i analitiku, priprema zahtjeve i obavlja plaćanje tekućih i kapitalnih izdataka i transfera putem sustava Državne riznice, obavlja računovodstvene i druge srodne poslove, obavlja poslove javne nabave, vodi brigu o praćenju ugovornih obveza, brine da svaki rashod bude opravdan stvarnom potrebom i potvrđen prethodnom kontrolom, vodi registar ugovora koje Ministarstvo sklapa s fizičkim i pravnim osobama, obavlja poslove uspostave i održavanja jedinstvenog informatičkog sustava, obavlja poslove uspostave, koordinacije i razvoja financijskog upravljanja i kontrole, te obavlja i druge poslove u okviru svojega djelokruga.

U Glavnom tajništvu Ministarstva ustrojavaju se:

2.1. Sektor za ljudske potencijale, opće i tehničke poslove

2.2. Sektor za financije, proračun i informatičke poslove.

2.1. Sektor za ljudske potencijale, opće i tehničke poslove

Članak 5.

Sektor za ljudske potencijale, opće i tehničke poslove prati i osigurava primjenu zakona i drugih propisa iz područja radno-pravnih odnosa te statusnih pitanja državnih dužnosnika, državnih službenika i namještenika Ministarstva, sudjeluje u provedbi mjera politike planiranja, upravljanja i razvoja ljudskih potencijala Ministarstva, koordinira obavljanje poslova razvoja i usavršavanja ljudskih potencijala Ministarstva, daje mišljenja o pitanjima koja se odnose na državnu službu za potrebe Ministarstva, prati i osigurava primjenu propisa iz područja uredskog poslovanja, prati i osigurava obavljanje općih i administrativnih poslova, poslova u vezi s upravljanjem imovinom, pomoćno-tehničkih poslova te provođenje mjera zaštite na radu, izrađuje stručne podloge i sudjeluje u izradi strategija, programa, planova i odluka Ministarstva, te obavlja i druge poslove u okviru svojega djelokruga.

U Sektoru za ljudske potencijale, opće i tehničke poslove ustrojavaju se:

2.1.1. Služba za ljudske potencijale

2.1.2. Služba za opće i tehničke poslove.

2.1.1. Služba za ljudske potencijale

Članak 6.

Služba za ljudske potencijale neposredno provodi zakone i druge propise iz područja službeničkih i radno-pravnih odnosa, prati i provodi mjere upravljanja i razvoja ljudskim potencijalima Ministarstva, provodi prvostupanjski upravni postupak, te priprema i izrađuje opće i pojedinačne akte iz područja službeničkih i radno-pravnih odnosa, priprema ugovore o radu i druge ugovore iz svojega djelokruga, priprema prijedlog plana prijma, te u suradnji sa središnjim tijelom državne uprave nadležnim za službeničke odnose provodi postupak prijma u državnu službu, izrađuje stručne podloge za poslove upravljanja, razvoja i stručnog usavršavanja ljudskih potencijala Ministarstva, prati stanje u svojem djelokrugu te predlaže mjere za jačanje upravljačkih i administrativnih kapaciteta Ministarstva, prati statusna stanja državnih dužnosnika, prati rad državnih službenika i namještenika te napredovanje i promicanje u državnoj službi, sudjeluje u izradi i praćenju provedbe strategija, programa i planova izobrazbe državnih službenika i namještenika Ministarstva, priprema mišljenja o pitanjima koja se odnose na državnu službu za potrebe Ministarstva, priprema stručne podloge (utvrđivanje činjeničnog stanja) ministru i nadležnim tijelima za podnošenje prijava ili zahtjeva za pokretanje kaznenih, prekršajnih i postupaka zbog povrede službene dužnosti, odnosno nepravilnog i nezakonitog rada državnih službenika i namještenika, vodi propisane očevidnike iz područja službeničkih odnosa, odnosno radno-pravnih odnosa zaposlenih, predlaže, ustrojava i vodi druge evidencije iz svojega djelokruga, izdaje potvrde o činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju te o činjenicama o kojima ne vodi službenu evidenciju kada je to zakonom propisano, priprema podatke iz svoje nadležnosti za stručne podloge za izradu strategija, programa i planova Ministarstva, te obavlja i druge poslove u okviru svojega djelokruga.

2.1.2. Služba za opće i tehničke poslove

Članak 7.

Služba za opće i tehničke poslove prati i osigurava obavljanje poslova pisarnice i pismohrane i drugih administrativnih poslova, organizira i nadzire nabavu i korištenje pečata i žigova s grbom Republike Hrvatske i natpisnih ploča Ministarstva, organizira provođenje općih poslova i upravljanja imovinom, skrbi o urednom i pravilnom korištenju imovine i sredstava za rad, prati i osigurava obavljanje pomoćno-tehničkih poslova za potrebe Ministarstva, korištenje i održavanje voznog parka Ministarstva, organizira i prati provođenje mjera zaštite na radu, priprema i izrađuje opće i pojedinačne akte iz svoje nadležnosti, prati stanje te izrađuje stručne podloge za unaprjeđenje organizacije, poslovanja i procesa rada iz svojega djelokruga, vodi propisane očevidnike, predlaže i organizira vođenje drugih evidencija iz svojega djelokruga, priprema podatke iz svoje nadležnosti za stručne podloge za izradu strategija, programa, planova i odluka Ministarstva, te obavlja i druge poslove u okviru svojega djelokruga.

U Službi za opće i tehničke poslove ustrojavaju se:

2.1.2.1. Pododsjek za poslove pisarnice i pismohrane

2.1.2.2. Pododsjek za opće poslove i upravljanje imovinom

2.1.2.3. Pododsjek za pomoćno-tehničke poslove.

2.1.2.1. Pododsjek za poslove pisarnice i pismohrane

Članak 8.

Pododsjek za poslove pisarnice i pismohrane obavlja stručne i administrativne poslove vezane za primitak pismena i drugih pošiljki, otvaranje i pregled pošiljki, razvrstavanje i raspoređivanje pismena, upisivanje pismena u propisane evidencije uredskog poslovanja, otpremanje akata, razvođenje spisa predmeta, odlaganje, sređivanje, zaštitu i čuvanje arhivske i registraturne građe, odabir i izlučivanje građe, sudjeluje u pripremi općih i pojedinačnih akata iz svojega djelokruga, predlaže mjere za ujednačavanje i standardiziranje procesa rada iz svojega djelokruga, te obavlja i druge poslove u okviru svojega djelokruga.

Za obavljanje poslova pisarnice i pismohrane određuju se samostalni izvršitelji u Inspektoratu rada i to u Središnjoj službi i područnim uredima te ispostavama područnih ureda.

2.1.2.2. Pododsjek za opće poslove i upravljanje imovinom

Članak 9.

Pododsjek za opće poslove i upravljanje imovinom obavlja poslove koji se odnose na upravljanje imovinom Ministarstva, vodi evidenciju i brine o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske i natpisnim pločama Ministarstva, organizira održavanje opreme, zgrada i druge imovine Ministarstva, vodi propisane očevidnike, predlaže i vodi druge evidencije iz svojega djelokruga, surađuje sa središnjim tijelom državne uprave nadležnim za upravljanje državnom imovinom, predlaže i sudjeluje u pripremi općih i pojedinačnih akata iz svojega djelokruga, predlaže mjere za ujednačavanje i standardiziranje procesa rada iz svojega djelokruga, priprema podatke iz svoje nadležnosti za stručne podloge za donošenje poslovnih odluka Ministarstva, te obavlja i druge poslove u okviru svojega djelokruga.

2.1.2.3. Pododsjek za pomoćno-tehničke poslove

Članak 10.

Pododsjek za pomoćno-tehničke poslove obavlja stručne i tehničke poslove koji se odnose na opremanje prostorija Ministarstva opremom i sredstvima rada, obavlja prijevoz državnih dužnosnika i službenika Ministarstva, vodi evidenciju o korištenju i održavanju službenih osobnih automobila, organizira održavanje službenih osobnih automobila, organizira rad čajne kuhinje, obavlja poslove zaštite na radu i zaštite od požara, osigurava i odgovara za održavanje rada svih sustava namijenjenih tehničkoj zaštiti i zaštiti na radu, predlaže izobrazbu iz područja tehničke zaštite i zaštite na radu, sudjeluje u pripremi općih i pojedinačnih akata iz svojega djelokruga, predlaže mjere za ujednačavanje i standardiziranje procesa rada iz svojega djelokruga, priprema podatke iz svoje nadležnosti za stručne podloge za donošenje poslovnih odluka Ministarstva, te obavlja i druge poslove u okviru svojega djelokruga.

2.2. Sektor za financije, proračun i informatičke poslove

Članak 11.

Sektor za financije, proračun i informatičke poslove obavlja poslove koji se odnose na izradu prijedloga državnog proračuna i izradu mjesečnih financijskih planova, priprema i izrađuje izmjene i dopune te preraspodjelu sredstava državnog proračuna za Ministarstvo i proračunske glave unutar Ministarstva, obavlja poslove područne riznice u skladu s autorizacijama i utvrđenim poslovnim procesima Državne riznice, obavlja poslove planiranja i plaćanja na osnovi projekata financiranih iz fondova Europske unije, obavlja stručne poslove vezane za ustrojavanje i vođenje zakonom propisanih poslovnih knjiga, kontrolira knjigovodstvenu dokumentaciju, obavlja kontiranje i knjiženje poslovnih događaja, izradu godišnjih, polugodišnjih, tromjesečnih, mjesečnih statističkih izvješća na razini razdjela, obračun plaća i ostalih primanja državnih dužnosnika, državnih službenika i namještenika, obračun i isplatu dohotka od obavljanja intelektualnih i ostalih usluga i autorskih honorara, izrađuje i nadležnim institucijama dostavlja propisana izvješća o isplatama svih vrsta dohotka iz radnog odnosa i izvan radnog odnosa, te obveznih doprinosa, poreza i prireza, brine o rokovima i obavlja plaćanja svih obveza, vodi sve potrebne knjigovodstvene evidencije i statistike iz financijskog i materijalnog poslovanja, vodi knjigovodstvo osnovnih sredstava, sitnog inventara i uredskog materijala te usklađuje godišnji popis (inventuru) s knjigovodstvenom evidencijom, izrađuje preglede po vrstama troškova, sukladno propisima, obavlja poslove vezane za uplatu i isplatu preko blagajne, obavlja poslove knjigovodstvenog praćenja sredstava na osnovi posebnih propisa i pomoći Europske unije, obavlja poslove javne nabave za potrebe Ministarstva, pruža podršku ovlaštenim predstavnicima naručitelja u postupcima javne nabave za potrebe Ministarstva, prati odvijanje postupaka javne nabave sukladno planu nabave i sredstvima osiguranim planom proračuna u pogledu zadanih okvira visine i namjene sredstava, priprema i izrađuje ugovore o javnoj nabavi te prati njihovo izvršavanje, obavlja poslove prijema i raspodjele opreme i materijala, vodi materijalnu evidenciju o tome te obavlja i druge poslove koje odredi glavni tajnik ili ministar neposredno, predlaže i nadzire izgradnju i održavanje informacijskog sustava Ministarstva, obavlja nadzor nad primjenom propisa i pravila o korištenju informacijskih sustava, nadzire tekuće održavanje informatičke opreme, prati i osigurava razvoj informacijskih sustava i informatičke tehnologije, koordinira uspostavljanje i razvoj metodologija financijskog upravljanja i sustava unutarnjih kontrola u Ministarstvu i ustanovama u nadležnosti Ministarstva, te obavlja i druge poslove u okviru svojega djelokruga.

U Sektoru za financije, proračun i informatičke poslove ustrojavaju se:

2.2.1. Služba za proračun i računovodstvo

2.2.2. Služba za nabavu i informatičke poslove.

2.2.1. Služba za proračun i računovodstvo

Članak 12.

Služba za proračun i računovodstvo koordinira pripremu i izradu financijskog plana državnog proračuna, daje obrazloženje financijskog plana u djelokrugu Ministarstva, sukladno Zakonu o proračunu, smjernicama Vlade Republike Hrvatske i važećim proračunskim klasifikacijama, prikuplja, obrađuje i analizira financijske pokazatelje poslovanja, pruža stručnu pomoć unutarnjim ustrojstvenim jedinicama u vezi s planiranjem i trošenjem sredstava, koordinira uspostavljanje i provođenje financijskog upravljanja i kontrola u svim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, inicira izradu internih akata (uputa, smjernica) kojima se uređuju opisi poslova, ovlasti i odgovornosti pojedinih sudionika u procesima planiranja, izrade programa i praćenja realizacije programa, obrade financijskih dokumenata, internog izvješćivanja o realizaciji proračunskih sredstava i o ostvarenim ciljevima, sudjeluje u uspostavi procesa upravljanja rizicima te pruža podršku unutarnjim ustrojstvenim jedinicama u utvrđivanju i procjeni mogućih rizika, uspostavlja unutarnju kontrolu i analizu rizika u dijelu sustavnog praćenja prihoda primitaka, izvršavanja rashoda i izdataka, praćenja imovine i obaveza, postupaka javne nabave i upravljanja projektima, provodi naknadne kontrole, izrađuje izvješća o uspostavi i funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola, izrađuje izvješće o upravljanju rizicima na razini Ministarstva, priprema godišnja izvješća, surađuje sa Središnjom harmonizacijskom jedinicom Ministarstva financija, obavlja sustavno praćenje i evidenciju transakcija i poslovnih događaja prihoda, primitaka, izdataka i drugih plaćanja Ministarstva, obavlja sustavno praćenje stanja imovine, obveza i izvora vlasništva, vodi stručne poslove vezane za ustrojavanje i vođenje zakonom propisanih poslovnih knjiga, kontrolira knjigovodstvenu evidenciju, obavlja kontiranje i knjiženje poslovnih događaja, izradu godišnjih, polugodišnjih, tromjesečnih, mjesečnih statističkih izvješća na razini razdjela, obračun plaća i ostalih primanja državnih dužnosnika, državnih službenika i namještenika, obračun i isplatu dohotka od obavljanja intelektualnih i ostalih usluga i autorskih honorara, izrađuje i nadležnim institucijama dostavlja propisana izvješća o isplatama svih vrsta dohotka iz radnog odnosa i bez radnog odnosa te obveznih doprinosa, poreza i prireza, obavlja i brine o rokovima plaćanja svih obveza, vodi sve potrebne knjigovodstvene evidencije i statistike iz financijskog i materijalnog poslovanja, vodi knjigovodstvo osnovnih sredstava, sitnog inventara i uredskog materijala te usklađuje godišnji popis (inventuru) s knjigovodstvenom evidencijom, izrađuje preglede po vrstama troškova sukladno zakonskim propisima, obavlja poslove materijalne likvidacije računa, evidencije službenih putovanja, obavlja poslove vezane za uplatu i isplatu preko blagajne, obavlja poslove knjigovodstvenog praćenja sredstava u vezi s posebnim propisima i pomoći Europske unije, izrađuje izvješća o trošenju i izvršavanju proračunskih sredstava po proračunskim klasifikacijama, izrađuje preglede i izvješća izvršenih izdataka u odnosu na plan, obavlja poslove područne riznice u skladu s autorizacijama i utvrđenim poslovnim procesima Državne riznice, radi na izvršavanju rashoda i izdataka po izvorima sredstava i namjeni, obavlja poslove unosa rezervacije sredstava i ispostavlja zahtjeve za plaćanje s jedinstvenog računa riznice, priprema i kontrolira zahtjeve za izvršavanje svih rashoda iz sustava Državne riznice, obavlja prijenos sredstava iz Državne riznice na prijelazni račun, otvara nove domaće i devizne dobavljače u suradnji s Financijskom agencijom, izrađuje i kontrolira naloge za preknjiženje, te obavlja i druge poslove u okviru svojega djelokruga.

2.2.2. Služba za nabavu i informatičke poslove

Članak 13.

Služba za nabavu i informatičke poslove obavlja poslove redovite nabave roba, radova i usluga, izrađuje godišnji plan nabave te prati i usklađuje njegovu realizaciju, sukladno pozicijama proračuna, kontinuirano vodi evidenciju postupaka javne nabave, priprema objavu podataka na mrežnim stranicama Ministarstva, dostavlja izvješća nadležnom tijelu državne uprave, provodi postupke javne nabave, sklapa ugovore o javnoj nabavi s dobavljačima roba, radova i usluga, vodi registar ugovora, surađuje s Državnim uredom za središnju javnu nabavu i drugim tijelima državne uprave, unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, predlaže, provodi i razvija izgradnju i održavanje informacijskog sustava Ministarstva, uspostavlja sustav informatičke sigurnosti u skladu s međunarodnim standardima, obavlja nadzor, evaluira nalaze, poduzima mjere i radnje u cilju unaprjeđenja informacijskog sustava Ministarstva, prati i predlaže racionalizaciju korištenja informatičke opreme, pruža pomoć korisnicima opreme i programa, provodi i kontrolira mjere zaštite i integriteta informatičkog sustava, potiče mjere zaštite i osiguranja podataka, organizira tekuće održavanje informatičke opreme, te obavlja i druge poslove u okviru svojega djelokruga.

3. UPRAVA ZA RAD I ZAŠTITU NA RADU

Članak 14.

Uprava za rad i zaštitu na radu obavlja analitičke, upravne i druge stručne poslove koji se odnose na individualne i kolektivne radne odnose, kolektivne ugovore, zaštitu na radu i tripartitnu suradnju, izrađuje prijedloge zakona i drugih propisa iz područja radnih odnosa i zaštite na radu, izrađuje stručna mišljenja o propisima iz područja rada i zaštite na radu, pruža stručnu pomoć tijelima, poslodavcima, udrugama poslodavaca, sindikatima i radnicima, obavlja registraciju udruga definiranih Zakonom o radu, vodi evidencije, prati i analizira kolektivne ugovore, prati i analizira podatke o privremenom zapošljavanju, vodi evidenciju o utemeljenim radničkim vijećima i europskim radničkim vijećima, provodi međunarodne ugovore iz područja rada i zaštite na radu, sudjeluje u postupku sklapanja bilateralnih i multilateralnih međunarodnih ugovora iz području rada, obavlja poslove koji se odnose na praćenje usklađenosti hrvatskoga radnog zakonodavstva sa zakonodavstvom Europske unije na području rada i zaštite na radu, radi na izradi i davanju pravnih mišljenja u vezi primjene propisa iz područja rada i zaštite na radu, upravno postupanje i upravni nadzor u vezi s primjenom propisa o rada i zaštiti na radu, prati provedbu međunarodnih ugovora i propisa iz područja rada i zaštite na radu, te obavlja i druge poslove u okviru svojega djelokruga.

U Upravi za rad i zaštitu na radu ustrojavaju se:

3.1. Sektor za rad i socijalno partnerstvo

3.2. Sektor za zaštitu na radu i upravne poslove.

3.1. Sektor za rad i socijalno partnerstvo

Članak 15.

Sektor za rad i socijalno partnerstvo obavlja poslove u vezi s normativnim usklađivanjem radnih odnosa, prati domaću i europsku sudsku praksu u području radnih odnosa, prati ostvarivanje prava iz radnih odnosa, izrađuje stručna mišljenja o propisima iz područja radno-pravnih odnosa, odlučuje o žalbama protiv rješenja ureda državne uprave nadležnih za rad, pruža stručnu pomoć poslodavcima, udrugama poslodavaca, sindikatima i radnicima, obavlja registraciju udruga definiranih Zakonom o radu, pruža administrativnu i stručnu pomoć za primjenu propisa iz područja reprezentativnosti, vodi evidenciju i analizira podatke o utemeljenim radničkim vijećima i europskim radničkim vijećima, vodi evidenciju, analizira i prati izmjene kolektivnih ugovora, izrađuje izvješća, studije i analize o primjeni propisa i položaju radnika, obavlja organizacijske, administrativno-tehničke i druge poslove za potrebe nacionalnog Gospodarsko-socijalnog vijeća i njegovih stalnih i povremenih radnih tijela, koordinira aktivnosti i pruža stručnu pomoć aktivnostima Gospodarsko-socijalnog vijeća u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, pruža tehničku i administrativnu pomoć u radu Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu i pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske i sindikata javnih i državnih službi, promiče bipartitni i tripartitni socijalni dijalog, promiče kolektivno pregovaranje, pruža administrativnu pomoć u postupcima mirenja u kolektivnim radnim sporovima i arbitraže, vodi evidenciju postupaka mirenja, obavlja edukaciju miritelja, te obavlja i druge poslove u okviru svojega djelokruga.

U Sektoru za rad i socijalno partnerstvo ustrojavaju se:

3.1.1. Služba za rad

3.1.2. Služba za socijalno partnerstvo.

3.1.1. Služba za rad

Članak 16.

Služba za rad obavlja upravne i druge stručne poslove u vezi praćenja primjene propisa iz područja rada, izrađuje izvješća, studije i analize iz područja radnog prava, vodi evidenciju i analizira podatke o privremenom zapošljavanju, predlaže izmjene i dopune te izrađuje nacrte propisa iz područja radnog prava, izrađuje mišljenja o primjeni radno-pravnih propisa, pruža stručnu pomoć i daje savjete sindikatima, poslodavcima i njihovim udrugama, organizira stručne skupove za zainteresiranu javnost, te izrađuje pisane upute uredima državne uprave nadležnim za rad. Služba je kontaktna točka za europsku administrativnu suradnju radi zaštite i ostvarivanja zakonom zajamčenih radnih prava radnika upućenih na rad u Republiku Hrvatsku u okviru transnacionalnog pružanja usluga, u čiji djelokrug spadaju sljedeći poslovi: suradnja s istovrsnim tijelima u drugim državama članicama Europske unije, poslovi koordinacije svih tijela u čijoj se nadležnosti nalaze propisi koji se tiču upućenih radnika s ciljem informiranja stranih pružatelja usluga i njihovih upućenih radnika o pitanjima iz svoje nadležnosti, osobito o važećem radno-pravnom zakonodavstvu, sustavu socijalne sigurnosti te ostalim propisima primjenjivim na upućenog radnika, odnosno o opsegu i sadržaju minimuma njihovih zajamčenih radnih prava i uvjeta rada prema nacionalnom zakonodavstvu, izrada i ažuriranje nacionalne mrežne stranice s ciljem javne dostupnosti tih podataka, po potrebi prikupljanje relevantnih informacija o stranim pružateljima usluga i njihovim upućenim radnicima, važećem zakonodavstvu, odnosno u suradnji s nadležnim tijelima davanje ili prosljeđivanje takve relevantne informacije o pružateljima usluga s poslovnim nastanom u Republici Hrvatskoj i njihovim upućenim radnicima te važećem nacionalnom zakonodavstvu i druga suradnja putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta (IMI) elektroničkog sustava razmjene informacija na jedinstvenom tržištu, odgovara na upite ili prosljeđuje zahtjeve, pitanja i zamolbe za suradnju drugim nadležnim tijelima, pruža informacije po zahtjevu i na drugi način, kao što su upućivanje na sindikate, udruge poslodavaca ili druga tijela nadležna za provedbu ostalih propisa primjenjivih na strane radnike, druga administrativna suradnja s istovrsnim tijelima u drugim državama u pitanjima iz svoje nadležnosti te suradnja s drugim tijelima nadležnim za praćenje i nadzor uvjeta zapošljavanja i ostvarivanje zajamčenih prava upućenih radnika raspoređenih na rad u Republiku Hrvatsku. U suradnji s drugim tijelima prati i analizira moguće slučajeve nezakonitih transnacionalnih djelatnosti i ilegalnog zapošljavanja, predlaže donošenje mjera potrebnih za opću dostupnost osnovnih podataka o uvjetima zapošljavanja, prati konvencije i preporuke Međunarodne organizacije rada, Vijeća Europe i Europske unije te međunarodne ugovore iz djelokruga Službe, prati nacionalnu i međunarodnu sudsku praksu vezanu uz primjenu propisa iz područja rada, te obavlja i druge poslove u okviru svojega djelokruga.

3.1.2. Služba za socijalno partnerstvo

Članak 17.

Služba za socijalno partnerstvo obavlja upravne i stručne poslove u vezi praćenja primjene propisa iz područja rada, predlaže izmjene i dopune te izrađuje nacrte propisa iz djelokruga Službe, izrađuje mišljenja o primjeni pravnih propisa iz djelokruga Službe, obavlja organizacijske, administrativno-tehničke i druge poslove za potrebe nacionalnog Gospodarsko-socijalnog vijeća i njegovih stalnih i povremenih radnih tijela te Povjerenstva za utvrđivanje reprezentativnosti, vodi evidenciju i analizira podatke o utemeljenim radničkim vijećima i europskim radničkim vijećima, koordinira aktivnosti i pruža stručnu pomoć aktivnostima Gospodarsko-socijalnog vijeća u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, pruža tehničku i administrativnu pomoć u radu Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu i pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske i sindikata javnih i državnih službi, promiče bipartitni i tripartitni socijalni dijalog, promiče kolektivno pregovaranje, provodi postupke mirenja u kolektivnim radnim sporovima, vodi evidenciju postupaka mirenja, obavlja edukaciju miritelja, rješava u upravnim predmetima registracije udruga radnika i poslodavaca u prvom i drugom stupnju, vodi evidenciju kolektivnih ugovora, reprezentativnih sindikata i utemeljenih radničkih vijeća i europskih radničkih vijeća, prati i analizira kretanja na području o kojem vodi evidencije, te obavlja i druge poslove u okviru svojega djelokruga.

3.2. Sektor za zaštitu na radu i upravne poslove

Članak 18.

Sektor za zaštitu na radu i upravne poslove obavlja normativne, upravne i stručne poslove u vezi sa zaštitom na radu, stvara sustav za provođenje i praćenje zaštite na radu, daje prijedloge unaprjeđenja i unaprjeđuje zaštitu na radu, izrađuje mišljenja o propisima zaštite na radu, izrađuje programe namijenjene stručnjacima zaštite na radu, koordinatorima, poslodavcima, njihovim ovlaštenicima i povjerenicima zaštite na radu u okviru trajnog stručnog usavršavanja, organizira i provodi stručne ispite zaštite na radu, pruža stručnu pomoć tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, poslodavcima, sindikatima, ustanovama i trgovačkim društvima ovlaštenima za obavljanje poslova zaštite na radu, priprema stručne podloge i analize iz područja zaštite na radu, utvrđuje kriterije i postupke prilagođavanja organizacije rada, surađuje s međunarodnim i nacionalnim ustanovama i organizacijama za zaštitu na radu, surađuje s Europskom agencijom za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu (OSHA), prati, informira i koordinira kontinuiranu razmjenu podataka o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu, vodi projekte i provodi kampanje zaštite na radu, prezentira europske primjere dobre prakse i organizira sudjelovanja u natječaju za europsku nagradu dobre prakse i izložbu fotografija iz područja zaštite na radu, prevodi i lektorira materijale s engleskog jezika, prati strane propise iz područja zaštite na radu, vodi i uređuje hrvatsku stranicu zaštite zdravlja i sigurnosti na radu pri OSHA-i, sudjeluje u izradi propisa iz područja zaštite na radu, sudjeluje u izradi hrvatskih normi iz zaštite na radu, sudjeluje u radu Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu, te obavlja i druge poslove u okviru svojega djelokruga.

U Sektoru za zaštitu na radu i upravne poslove ustrojavaju se:

2.2.1. Služba za zaštitu na radu

2.2.2. Služba za upravne poslove.

3.2.1. Služba za zaštitu na radu

Članak 19.

Služba za zaštitu na radu obavlja upravne i druge stručne poslove u vezi sa zaštitom na radu, stvara sustav za provođenje i praćenje zaštite na radu, daje prijedloge unaprjeđenja i unaprjeđuje zaštitu na radu, izrađuje mišljenja o propisima zaštite na radu, izrađuje programe namijenjene stručnjacima zaštite na radu, koordinatorima, poslodavcima, njihovim ovlaštenicima i povjerenicima zaštite na radu u okviru trajnog stručnog usavršavanja, organizira i provodi stručne ispite zaštite na radu, pruža stručnu pomoć tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, poslodavcima, sindikatima, ustanovama i trgovačkim društvima ovlaštenima za obavljanje poslova zaštite na radu, priprema stručne podloge i analize iz područja zaštite na radu, utvrđuje kriterije i postupke prilagođavanja organizacije rada, surađuje s međunarodnim i nacionalnim ustanovama i organizacijama za zaštitu na radu, surađuje s OSHA-om, prati, informira i koordinira kontinuiranu razmjenu podataka o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu, vodi projekte i provodi kampanje zaštite na radu, prezentira europske primjere dobre prakse i organizira sudjelovanja u natječaju za europsku nagradu dobre prakse i izložbu fotografija iz područja zaštite na rad, prevodi i lektorira materijale s engleskog jezika, prati strane propise iz područja zaštite na radu, vodi i uređuje hrvatsku stranicu zaštite zdravlja i sigurnosti na radu pri OSHA-i, sudjeluje u izradi hrvatskih normi iz zaštite na radu, sudjeluje u radu Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu, te obavlja i druge poslove u okviru svojega djelokruga.

3.2.2. Služba za upravne poslove

Članak 20.

Služba za upravne poslove obavlja normativne, upravne i stručne poslove u vezi sa zaštitom na radu, izrađuje normativne prijedloge iz područja zaštite na radu, usklađuje postojeće zakonodavstvo s europskim i međunarodnim izvorima prava, rješava u upravnim predmetima iz područja zaštite na radu, poduzima pravne postupke u vezi s upravnim sporovima iz područja zaštite na radu, osigurava jedinstvenu provedbu zakona i drugih propisa iz područja zaštite na radu, te obavlja i druge poslove u okviru svojega djelokruga.

4. UPRAVA ZA TRŽIŠTE RADA I ZAPOŠLJAVANJE

Članak 21.

Uprava za tržište rada i zapošljavanje obavlja analitičke, upravne i druge stručne poslove koji se odnose na tržište rada i zapošljavanje, izrađuje prijedloge strateških dokumenata na području razvoja ljudskih potencijala tržišta rada i zapošljavanja u suradnji s ministarstvima zaduženima za gospodarstvo, poduzetništvo i obrt, znanost i obrazovanje, te regionalni razvoj, obavlja poslove koji se odnose na praćenje usklađenosti hrvatskoga zakonodavstva sa zakonodavstvom Europske unije na području tržišta rada i zapošljavanja, praćenje aktivne politike zapošljavanja, praćenje ravnopravnosti u području zapošljavanja i rada, praćenje usklađenosti obrazovnih programa, znanja, vještina i kompetencija s potrebama poslodavaca na tržištu rada te predlaganje mjera poboljšanja s ciljem povećanja zaposlenosti, kao što su mjere radnih prekvalifikacija, dokvalifikacija, dodatno usavršavanje, obrazovni profili bitni za uspostavu i razvoj uravnoteženog tržišta rada, prati kretanje trendova evidencije nezaposlenih osoba koju vodi Hrvatski zavod za zapošljavanje, ostvarivanje prava tijekom nezaposlenosti, radi na izradi i davanju pravnih mišljenja u vezi primjene propisa iz područja tržišta rada i zapošljavanja, obavlja upravno postupanje i upravni nadzor u vezi s primjenom propisa tržišta rada i zapošljavanja, pruža stručnu pomoć tijelima, poslodavcima i nezaposlenim osobama, prati provedbu međunarodnih ugovora i propisa iz područja tržišta rada i zapošljavanja, sudjeluje u postupku sklapanja višestranih međunarodnih ugovora iz područja zapošljavanja, te obavlja i druge poslove u okviru svojega djelokruga.

U Upravi za tržište rada i zapošljavanje ustrojavaju se:

4.1. Sektor politika zapošljavanja

4.2. Sektor analitika tržišta rada.

4.1. Sektor politika zapošljavanja

Članak 22.

Sektor politika zapošljavanja obavlja poslove u vezi s predlaganjem politika zapošljavanja i imigracije poštujući lokalne, regionalne i nacionalne razvojne strategije, predlaže nacionalne strateške i planske dokumente kojima se definiraju mjere aktivne politike zapošljavanja, sukladno nacionalnim razvojnim ciljevima te međunarodnim strateškim dokumentima i općim smjernicama Europske unije, u suradnji s nadležnom upravom, sudjeluje u predlaganju projekata s financiranjem iz europskih strukturnih fondova, osobito socijalnog fonda Europske unije, uzimajući u obzir prijedloge i inicijative jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te civilnoga sektora, prati i procjenjuje djelotvornost mjera politike zapošljavanja kako bi se racionalnije i efikasnije iskoristila sredstva iz domaćih i vanjskih izvora, analizira stanje i buduće potrebe na tržištu rada te sudjeluje u europskim i međunarodnim mrežama iz područja tržišta rada, prati efikasnost rada i predlaže poboljšanje rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, koji vodi evidenciju nezaposlenih osoba i prijave potreba za radnicima od strane poslodavaca te s njom povezanih institucija, sjedinjuje sve relevantne baze podataka koje pružaju informacije putem interneta o tržištu rada, zapošljavanju, obrazovanju i mobilnosti za širi krug korisnika: internih analitičara, znanstvenih institucija, investitora, djece i odraslih za odabir i razvoj karijere, donositelja politika i drugih korisnika, te obavlja i druge poslove u okviru svojega djelokruga.

U Sektoru politika zapošljavanja ustrojavaju se:

4.1.1. Služba za nacionalne politike, programe i mjere zapošljavanja

4.1.2. Služba za politike zapošljavanja i suradnju na europskom gospodarskom prostoru.

4.1.1. Služba za nacionalne politike, programe i mjere zapošljavanja

Članak 23.

Služba za nacionalne politike, programe i mjere zapošljavanja obavlja upravne i stručne poslove u vezi s provedbom politika zapošljavanja te njihovom koordinacijom s relevantnim sektorskim politikama u ostvarivanju nacionalnih strateških interesa, izrađuje prijedloge politika kojima se postižu ciljevi iz strateških dokumenata, na temelju procesa iz Europske unije donosi nacionalne programe poticanja zapošljavanja koji mogu biti godišnji ili višegodišnji, potiče donošenje relevantnih i upotrebljivih mjera kroz donošenje lokalnih strategija u skladu s nacionalnim strateškim smjernicama, definira mjere aktivne politike zapošljavanja u svrhu ostvarenja strateških ciljeva, uzimajući u obzir nacionalne strateške dokumente i smjernice Europske unije, u procese definiranja mjera u suradnji i uz potporu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje uključuje lokalna partnerstva za zapošljavanje, surađuje s ključnim partnerima na nacionalnoj razini u donošenju efikasnih lokalnih programa zapošljavanja, kao što su Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije te njihovi lokalni partneri, regionalne razvojne agencije, obrazovne institucije i ostali, obavlja upravne i stručne poslove u vezi s normativnom izradom dokumenata na području aktivne politike zapošljavanja prema smjernicama Europske unije, izradom godišnjih nacionalnih akcijskih planova zapošljavanja, praćenjem, vrjednovanjem i izvješćivanjem o provedbi aktivnih mjera zapošljavanja, korištenjem naprednih metoda vrjednovanja aktivnih mjera zapošljavanja, anketiranjem korisnika i ne korisnika tih mjera, aktivnim sudjelovanjem u programu Europske unije na području zapošljavanja, uključivanja i sudjelovanja u programima i projektima na području zapošljavanja financiranih iz sredstava strukturnih fondova ili drugih europskih izvora, prati efikasnost rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, kao i povezanih institucija civilnoga sektora koji provodi dio mjera te lokalnih partnerstava, predlaže mjere i potencijale koji pridonose i pomažu pri ostvarivanju sličnih europskih uvjeta rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a koji su preduvjet uspoređivanja učinka Hrvatskog zavoda za zapošljavanje sa zavodima Europske unije, provodi upravni nadzor iz područja tržišta rada i zapošljavanja (Hrvatski zavod za zapošljavanje, ustanove za rehabilitaciju), prati ravnopravnost u području zapošljavanja i rada (uključujući posebna prava osoba s invaliditetom), regulira prava domaćih izaslanih radnika te ih prati, surađuje s Upravom za mirovinski sustav u dobivanju relevantnih podataka bitnih za kontrolu provedbe mjera aktivne politike zapošljavanja te dobiva i koristi podatke o aktivnim sudionicima i to o svakom zaposlenom bez obzira na stanje u registru Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, u suradnji s nadležnom upravom sudjeluje u pripremi programa i projekata, provedbi projekata iz programa Europske unije i ostalih oblika međunarodne pomoći, te obavlja i druge poslove u okviru svojega djelokruga.

4.1.2. Služba za politike zapošljavanja i suradnju na europskom gospodarskom prostoru

Članak 24.

Služba za politike zapošljavanja i suradnju na europskom gospodarskom prostoru obavlja upravne i stručne poslove u vezi sa suradnjom i sudjelovanjem u radu međunarodnih organizacija i europskih integracija na području tržišta rada i zapošljavanja, prati međunarodne propise iz područja tržišta rada i zapošljavanja, izrađuje prijedloge politika i mjera kojima se nacionalne politike zapošljavanja usmjeravaju i usklađuju sa strateškim ciljevima Europske unije na području tržišta rada i zapošljavanja, koordinira provedbu mjera vezanih uz garanciju za mlade, priprema prijedloge stručnih i nacionalnih mišljenja i stajališta s područja tržišta rada i zapošljavanja za potrebe sudjelovanja u radnim skupinama vijeća, za potrebe Vijeća ministara i Europskog vijeća, za sastanke Odbora zamjenika Stalnih predstavnika pri Europskoj uniji (COREPER I) prati opće smjernice i odluke Europske unije te ispituje usklađenost i sudjeluje u izradi propisa iz djelokruga Uprave, sudjeluje u postupku sklapanja višestranih međunarodnih ugovora na području rada i zapošljavanja, ispituje usklađenost zakonodavstva Republike Hrvatske iz područja zapošljavanja i posreduje pri zapošljavanju, sukladno s višestranim ugovorima i propisima Europske unije te daje i osigurava informacijsku podršku fizičkim i pravnim osobama vezano uz zapošljavanje radnika iz europskog gospodarskog prostora i stranih radnika koji rade u Republici Hrvatskoj, te obavlja i druge poslove u okviru svojega djelokruga.

4.2. Sektor analitika tržišta rada

Članak 25.

Sektor analitika tržišta rada obavlja upravne, stručne i analitičke poslove u vezi s tržištem rada i zapošljavanjem, upravnim nadzorom i normativnim uređenjem tržišta rada i zapošljavanja, poslove vezane uz usklađivanje ponude i potražnje na tržištu rada, odnosno usklađivanja potreba tržišta rada i obrazovanja, podupire razvoj i planiranje ljudskih potencijala na nacionalnoj razini, obavlja upravne, analitičke i stručne poslove u vezi normativnog uređivanja tržišta rada i zapošljavanja, prati cjelokupno zakonodavstvo kojim se reguliraju prava tijekom nezaposlenosti, izrađuje pravna mišljenja u vezi s primjenom propisa iz područja tržišta rada i zapošljavanja, postupa u vezi s primjenom propisa tržišta rada i zapošljavanja, prati međunarodne propise na području tržišta rada, objedinjava redovite te prema potrebi izrađuje analize tržišta rada, prikuplja podatke nužne za razumijevanje kretanja na tržištu rada, i to o suficitarnim i deficitarnim zanimanjima i zvanjima, traženim kompetencijama na tržištu rada, poticajima za poduzetnike i nezaposlene, formalnim i neformalnim obrazovnim institucijama i programima, slobodnim radnim mjestima, za sve moguće korisnike – investitore, one koji planiraju obrazovne programe, za učenike, studente, poduzetnike i radnike, sudjeluje na temelju dobivenih analitičkih rezultata u definiranju politika u vezi s tržištem rada i zapošljavanja, u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, ministarstvom nadležnim za obrazovanje i znanost i ostalim povezanim državnim tijelima i institucijama obavlja i poslove u vezi s praćenjem usklađenosti obrazovnih programa, znanja, vještina i kompetencija s potrebama poslodavaca na tržištu rada, poslove vezane uz razvrstavanje, standardizaciju i registriranje zanimanja i kvalifikacija te predlaže mjere poboljšanja, sudjeluje u predlaganju novih programskih rješenja bitnih za cjeloživotno obrazovanje i razvoj karijere, kao i ostalih rješenja u vezi s uspostavom uravnoteženog tržišta rada, pruža stručnu pomoć tijelima, poslodavcima, radnicima i nezaposlenima, obrazovnim institucijama i ustanovama, u suradnji s nadležnom upravom sudjeluje u pripremi programa i projekata te provedbi projekata iz programa Europske unije i ostalih oblika međunarodne pomoći, te obavlja i druge poslove u okviru svojega djelokruga.

U Sektoru analitika tržišta rada ustrojavaju se:

4.2.1. Služba analitičke i pravne podrške

4.2.2. Služba za usklađivanje potreba tržišta rada i obrazovanja.

4.2.1. Služba analitičke i pravne podrške

Članak 26.

Služba analitičke i pravne podrške obavlja upravne, stručne i analitičke poslove u vezi s normativnim uređenjem područja tržišta rada i prava vezanih uz poticanje zapošljavanja, odnosno prava vezanih uz posredovanje pri zapošljavanju, prava nezaposlenih osoba s invaliditetom vezanih uz rehabilitaciju, osiguranje za slučaj nezaposlenosti, osiguranje radničkih potraživanja za slučaj stečaja poslodavca, upravnih i stručnih poslova vezanih uz vođenje registra agencija za privremeno zapošljavanje i izdavanje dozvola za obavljanje djelatnosti u vezi sa zapošljavanjem, poslova upravnog nadzora nad javnim ustanovama na području tržišta rada i zapošljavanja, te obavlja i druge poslove u okviru svojega djelokruga.

4.2.2. Služba za usklađivanje potreba tržišta rada i obrazovanja

Članak 27.

Služba za usklađivanje potreba tržišta rada i obrazovanja obavlja upravne, stručne i analitičke poslove u vezi s koordinacijom politika zapošljavanja s relevantnim sektorskim politikama – obrazovanja, regionalnoga razvoja, gospodarstva te koordinacijom dionika, instrumenata i metodologija u cilju usklađivanja ponude i potražnje na tržištu rada, obavlja stručne poslove na području suradnje s ministarstvom nadležnim za obrazovanje i znanost na području primjene i razvoja Hrvatskog kvalifikacijskog okvira, obavlja stručne poslove vezane uz klasifikaciju zanimanja, standardizaciju zanimanja i kvalifikacija, koordinaciju sustava reguliranih profesija, obavlja upravne i stručne poslove vezane za vođenje i postupak upisa u Podregistar standarda zanimanja, te obavlja i druge poslove u okviru svojega djelokruga.

5. UPRAVA ZA MIROVINSKI SUSTAV

Članak 28.

Uprava za mirovinski sustav obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na sustav mirovinskog osiguranja, i to: normativno uređenje mirovinskog sustava – izrada novih te izmjena i dopuna važećih zakona i drugih propisa o mirovinskom osiguranju, nadzor nad zakonitošću rada i općih akata Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje te zakonitošću rada vještaka i viših vještaka, koji obavljaju medicinsko vještačenje u mirovinskom osiguranju, razmatranje izvješća o radu Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga i Središnjeg registra osiguranika, predlaganje mjera za otklanjanje uočenih nedostataka i poboljšanje stanja u mirovinskom osiguranju, analiza ekonomsko-financijskih odnosa i praćenje politike razvoja i unaprjeđivanja mirovinskog osiguranja, predlaganje mjera za unaprjeđivanje prava osiguranika i korisnika mirovina, izrada stručnih mišljenja i objašnjenja o provedbi propisa mirovinskog osiguranja, praćenje stanja unutar obveznog mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti, obveznog mirovinskog osiguranja za starost na temelju individualne kapitalne štednje i dobrovoljnog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje, sudjelovanje u izradi međudržavnih ugovora o socijalnom osiguranju te u pregovorima o sklapanju tih ugovora, izrada prijedloga zakona o potvrđivanju zaključenih ugovora, praćenje usklađivanja provedbe međudržavnih ugovora o socijalnom osiguranju kroz koordiniranje nacionalnih djelovanja, korespondencija s ovlaštenim tijelima država s kojima se primjenjuju ugovori o socijalnom osiguranju, sudjelovanje u radu tijela međunarodnih organizacija i europskih integracija, te u radu regionalnih inicijativa na projektima u vezi sa socijalnom sigurnošću, praćenje međunarodnih propisa, stručne literature i prakse na području socijalnog osiguranja, izrada izvješća o usklađenosti hrvatskoga zakonodavstva s pravilima Europske unije na području socijalnog osiguranja, izrada izvješća i mišljenja o primjeni zaključenih međudržavnih ugovora o socijalnom osiguranju te pružanje stručne pomoći u vezi s njihovom primjenom, suradnja s drugim tijelima državne uprave u provedbi međudržavnih ugovora o socijalnom osiguranju, nadzor nad primjenom i pružanje tumačenja o primjeni međudržavnih ugovora o socijalnom osiguranju, sudjelovanje u pripremi programa i projekata te provedbi projekata iz pretpristupnih programa Europske unije i ostalih oblika međunarodne pomoći, te obavlja i druge poslove u okviru svojega djelokruga.

U Upravi za mirovinski sustav ustrojavaju se:

5.1. Sektor za mirovinska osiguranja

5.2. Sektor za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti.

5.1. Sektor za mirovinska osiguranja

Članak 29.

Sektor za mirovinska osiguranja obavlja upravne i stručne poslove u vezi s normativnim uređivanjem obveznog i dobrovoljnog mirovinskog osiguranja, i to nadzor nad zakonitošću rada i općih akata Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje te zakonitosti rada vještaka i viših vještaka koji obavljaju medicinsko vještačenje u mirovinskom osiguranju, razmatranje izvješća o radu Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga i Središnjeg registra osiguranika, predlaganje mjera za otklanjanje uočenih nedostataka i poboljšanja stanja u mirovinskom sustavu, analiza ekonomsko-financijskih odnosa i praćenje politike i ciljeva razvoja i unaprjeđivanja mirovinskog osiguranja, predlaganje mjera za unaprjeđivanje prava osiguranika i korisnika mirovina, izrada stručnih mišljenja i objašnjenja o provedbi propisa mirovinskog osiguranja, praćenje stanja unutar obveznog i dobrovoljnog mirovinskog osiguranja, sudjelovanje u radu međunarodnih organizacija i tijela Europske unije ovlaštenih za područje mirovinskog osiguranja, praćenje propisa i strategija razvoja mirovinskih sustava te preporuka ovlaštenih europskih tijela, analiza međunarodnih propisa i prakse, osobito Europske unije, Vijeća Europe, Međunarodne organizacije rada, sudjelovanje u radu europskih tijela u provedbi otvorene metode koordinacije u području mirovinskog osiguranja, te obavlja i druge poslove u okviru svojega djelokruga.

U Sektoru za mirovinska osiguranja ustrojavaju se:

5.1.1. Služba za obvezno i dobrovoljno mirovinsko osiguranje

5.1.2. Služba za unaprjeđenje prava osiguranika i korisnika mirovina.

5.1.1. Služba za obvezno i dobrovoljno mirovinsko osiguranje

Članak 30.

Služba za obvezno i dobrovoljno mirovinsko osiguranje obavlja upravne i stručne poslove u vezi s normativnim uređivanjem obveznog i dobrovoljnog mirovinskog osiguranja, i to nadzor nad zakonitošću rada i općih akata Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje te zakonitosti rada vještaka i viših vještaka, koji obavljaju medicinsko vještačenje u mirovinskom osiguranju, razmatranje izvješća o radu Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga i Središnjeg registra osiguranika, predlaganje mjera za otklanjanje uočenih nedostataka i poboljšanje stanja u mirovinskom sustavu, analize ekonomsko-financijskih odnosa i praćenje politike i ciljeva razvoja i unaprjeđivanja mirovinskog osiguranja, izrade stručnih mišljenja i objašnjenja o provedbi propisa mirovinskog osiguranja, praćenje međunarodnih propisa na području mirovinskog osiguranja, stručne poslove u vezi sa sudjelovanjem u radu međunarodnih organizacija i tijela Europske unije ovlaštenih za područje mirovinskog osiguranja, praćenje propisa i strategija razvoja mirovinskih sustava te preporuka ovlaštenih europskih tijela, analize međunarodnih propisa i praksi Europske unije, Vijeća Europe i Međunarodne organizacije rada, sudjelovanja u radu europskih tijela u provedbi otvorene metode koordinacije u području mirovinskog osiguranja, predlaganje usklađivanja nacionalnog zakonodavstva s međunarodnim dokumentima, sudjelovanje u projektima u vezi s mirovinskim osiguranjem, te obavlja i druge poslove u okviru svojega djelokruga.

5.1.2. Služba za unaprjeđenje prava osiguranika i korisnika mirovina

Članak 31.

Služba za unaprjeđenje prava osiguranika i korisnika mirovina obavlja stručne poslove u vezi s kontrolom i koordinacijom sustava mirovinske i socijalne sigurnosti, normativnim uređenjem – predlaganje i izrada novih te izmjena i dopuna važećih zakona i drugih propisa iz područja unaprjeđivanja prava osiguranika i korisnika mirovina, pripremom analize stanja mirovinskog osiguranja na temelju primljenih izvješća o radu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Središnjeg registra osiguranika i Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, izradom izvješća o stanju mirovinskog sustava, nadzorom nad bazama podataka radi zaštite osiguranika i korisnika mirovina, analizom prava osiguranika i korisnika mirovina, usklađivanjem rada tijela državne uprave i ovlaštenih ustanova na području mirovinskog osiguranja, izradom stručnih mišljenja i objašnjenja o provedbi propisa mirovinskog osiguranja, praćenja trendova tržišta rada, te obavlja i druge poslove u okviru svojega djelokruga.

5.2. Sektor za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti

Članak 32.

Sektor za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti obavlja upravne i stručne poslove u vezi s izradom međudržavnih ugovora o socijalnom osiguranju, sudjelovanjem u pregovorima o sklapanju ugovora, izradom prijedloga zakona o potvrđivanju zaključenih ugovora, praćenjem usklađivanja provedbe međudržavnih ugovora o socijalnom osiguranju i koordiniranjem nacionalnih djelovanja, korespondencijom s ovlaštenim tijelima država s kojima se primjenjuju ugovori o socijalnom osiguranju, sudjelovanjem u radu tijela međunarodnih organizacija i institucija Europske unije te u radu regionalnih inicijativa na projektima u vezi sa socijalnom sigurnošću, praćenjem međunarodnih propisa, stručne literature i prakse na području socijalnog osiguranja, izradom izvješća i mišljenja o primjeni zaključenih međudržavnih ugovora o socijalnom osiguranju te pružanjem stručne pomoći u vezi s njihovom primjenom, suradnjom s drugim tijelima državne uprave u provedbi međudržavnih ugovora o socijalnom osiguranju, nadzorom i tumačenjem primjene međudržavnih ugovora o socijalnom osiguranju, sudjelovanjem u međuresornoj koordinaciji sustava socijalne sigurnosti putem koordinativnog tijela, sudjelovanjem u radu radnih tijela Europske unije ovlaštenih za poslove u vezi sa slobodom kretanja radnika, te obavlja i druge poslove u okviru svojega djelokruga.

U Sektoru za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti ustrojavaju se:

5.2.1. Služba za bilateralnu koordinaciju

5.2.2. Služba za koordinaciju na temelju propisa Europske unije.

5.2.1. Služba za bilateralnu koordinaciju

Članak 33.

Služba za bilateralnu koordinaciju obavlja upravne i stručne poslove u vezi sa sudjelovanjem u pregovorima o sklapanju međudržavnih ugovora o socijalnom osiguranju, sudjelovanjem u međuresornoj koordinaciji kod pripreme ugovora, sudjelovanjem u radu tijela međunarodnih organizacija i institucija Europske unije te u radu regionalnih inicijativa u projektima vezanim uz socijalnu sigurnost, praćenjem međunarodnih propisa, stručne literature i prakse na području socijalnog osiguranja, izradom izvješća i mišljenja u fazi pripreme međudržavnih ugovora o socijalnom osiguranju, te obavlja i druge poslove u okviru svojega djelokruga.

5.2.2. Služba za koordinaciju na temelju propisa Europske unije

Članak 34.

Služba za koordinaciju na temelju propisa Europske unije obavlja upravne i stručne poslove u vezi s praćenjem primjene uredbi i sudjelovanjem u radu tijela međunarodnih organizacija i institucija Europske unije te u radu regionalnih inicijativa na projektima vezanim uz socijalnu sigurnost, praćenjem međunarodnih pravila, stručne literature i prakse na području socijalnog osiguranja, izradom izvješća i mišljenja o primjeni europskih uredbi za koordinaciju te pružanjem stručne pomoći u vezi s njihovom primjenom, koordinacijom s ovlaštenim tijelima država članica Europske unije, sudjelovanjem u radu tijela međunarodnih organizacija i institucija Europske unije te u radu regionalnih inicijativa na projektima u vezi s primjenom i provedbom uredbi za koordinaciju, izradom izvješća i mišljenja o primjeni uredbi te pružanjem stručne pomoći u vezi s njihovom primjenom, nadzorom i kontrolom nad primjenom europskih uredbi za koordinaciju, izradom mišljenja o primjeni europskih uredbi za koordinaciju, suradnjom s drugim tijelima državne uprave u provedbi europskih uredbi za koordinaciju putem koordinativnog tijela, europskih uredbi za koordinaciju, sudjelovanjem u međuresornoj koordinaciji sustava socijalne sigurnosti putem koordinativnog tijela, te obavlja i druge poslove u okviru svojega djelokruga.

6. UPRAVA ZA KOORDINACIJU PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE U PODRUČJU RADA I SOCIJALNE SIGURNOSTI

Članak 35.

Uprava za koordinaciju programa i projekata Europske unije u području rada i socijalne sigurnosti koordinira, upravlja i kontrolira poslovne procese, obavlja upravne i druge stručne poslove u vezi s koordinacijom, pripremom i planiranjem godišnjih i višegodišnjih planova i programa u području rada, tržišta rada i razvoja ljudskih potencijala, praćenjem međunarodnih propisa iz svoje nadležnosti i koordinacijom provedbe programa zajednice, obavlja poslove pripreme, provedbe, financijskog upravljanja, praćenja i vrjednovanja Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala (u daljnjem tekstu: Operativni program) u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) i Europskog socijalnog fonda, sudjeluje u radu godišnjih sastanaka s Europskom komisijom o napretku provedbe Operativnog programa, u dogovoru s Koordinacijskim tijelom osniva Nadzorni Odbor Operativnog programa te osigurava njegovo djelovanje, sudjeluje u pripremi programa i projekata te provedbi projekata iz pretpristupnih programa i programa Europske unije i ostalih oblika međunarodne pomoći, te obavlja i druge poslove u okviru svojega djelokruga.

U Upravi za koordinaciju programa i projekata Europske unije u području rada i socijalne sigurnosti ustrojavaju se:

6.1. Sektor za programiranje, praćenje i vrjednovanje programa i projekata Europske unije

6.2. Sektor za upravljanje projektima Europske unije.

6.1. Sektor za programiranje, praćenje i vrjednovanje programa i projekata Europske unije

Članak 36.

Sektor za programiranje, praćenje i vrjednovanje programa i projekata Europske unije koordinira, upravlja i kontrolira poslovne procese u Sektoru, obavlja stručne, administrativne i upravne poslove koji se odnose na koordinaciju, pripremu i planiranje godišnjih i višegodišnjih planova i programa rada u području razvoja ljudskih potencijala, utvrđuje planirane krajnje korisnike i modalitete odabira te njihove provedbe, osigurava da se aktivnosti u okviru sektorske nadležnosti Ministarstva odaberu za financiranje i odobre sukladno unaprijed definiranim kriterijima, prati i analizira tijek realizacije provedbe Operativnog programa i ostalih oblika pomoći Europske unije, sudjeluje u uspostavi Nadzornog odbora u suglasnosti s Koordinacijskim tijelom i osigurava njegovo ispravno funkcioniranje, koordinira provedbu postupaka vrjednovanja Operativnog programa, sudjeluje u radu Odbora Europskog socijalnog fonda, kao i drugih strukturnih fondova Europske unije, osigurava da se mjere informiranja i vidljivosti provedu na način koji je definiran u komunikacijskom planu koji je pripremilo Koordinacijsko tijelo, sudjeluje u radu relevantnih tijela u Republici Hrvatskoj i na međunarodnoj razini u vezi s fondovima Europske unije, sudjeluje na godišnjim sastancima s Europskom komisijom o napretku provedbe Operativnog programa, te obavlja i druge poslove u okviru svojega djelokruga.

U Sektoru za programiranje, praćenje i vrjednovanje programa i projekata Europske unije ustrojavaju se:

6.1.1. Služba za koordinaciju i programiranje

6.1.2. Služba za praćenje i vrjednovanje.

6.1.1. Služba za koordinaciju i programiranje

Članak 37.

Služba za koordinaciju i programiranje koordinira, upravlja i kontrolira poslovne procese u Službi, priprema interne pisane procedure za obavljanje vlastitih funkcija u skladu s pravilima koje donosi Koordinacijsko tijelo i Tijelo za ovjeravanje, obavlja stručne, administrativne i upravne poslove koji se odnose na koordinaciju, pripremu i planiranje godišnjih i višegodišnjih planova i programa rada u području razvoja ljudskih potencijala, u suradnji s ostalim tijelima u sustavu, upravama Ministarstva, drugim nadležnim ministarstvima i institucijama, socijalnim partnerima i civilnim društvom u cjelini, priprema dokumentaciju za korištenje Europskog socijalnog fonda, osigurava da su projekti odabrani za financiranje u skladu s kriterijima primjenjivim na Operativni program i da su u skladu s važećim nacionalnim i pravilima Europske unije kroz cijelo razdoblje njihove provedbe. Koordinira pripremu i usvaja planove za provedbu Operativnog programa prioriteta te odobrava mjere u skladu s istim (može se mijenjati uz odobrenje tzv. Dodatka programu), priprema i revidira sektorske dijelove Nacionalnog strateškog referentnog okvira (NSRO) te je odgovorno za sektorsku koordinaciju dijelova Operativnog programa, pohranjuje dokumente i zapise o obavljanju vlastitih funkcija s ciljem osiguravanja odgovarajućeg revizorskog traga, te obavlja i druge poslove u okviru svojega djelokruga.

U Službi za koordinaciju i programiranje ustrojavaju se:

6.1.1.1. Odjel za programiranje

6.1.1.2. Odjel za stratešku potporu Operativnom programu Razvoj ljudskih potencijala.

6.1.1.1. Odjel za programiranje

Članak 38.

Odjel za programiranje obavlja poslove u vezi s koordinacijom i pripremanjem godišnjih i višegodišnjih planova i programa rada u području razvoja ljudskih potencijala, osobito Operativnog programa, priprema i dorađuje sektorski specifične dijelove Nacionalnog strateškog referentnog okvira i Operativnog programa, koordinira pripremu i potvrđuje planove za provedbu prioriteta Operativnog programa te odobrava mjere u skladu s prioritetima istoga (može biti promijenjeno uz odobrenje programskog dodatka), obavlja poslove pripreme i provodi partnerske konzultacije sa svim relevantnim sudionicima uključenima u provedbu Operativnog programa, sudjeluje u koordinaciji pripreme odgovarajućega broja kvalitetnih projektnih prijedloga za financiranje u području razvoja ljudskih potencijala, priprema opće kriterije za odabir operacija na razini Operativnog programa i izvješća te planove iz svojega djelokruga, osigurava izbor projekata za financiranje sukladno kriterijima primjenjivim za Operativni program, kao i njihovu usklađenost s nacionalnim propisima i propisima Europske unije tijekom cijelog trajanja njihove provedbe, čuva dokumente i evidencije o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga, primjenjuje informacije i mjere vidljivosti na način na koji je definirano u komunikacijskom planu koji je pripremilo Koordinacijsko tijelo, te obavlja i druge poslove u okviru svojega djelokruga.

6.1.1.2. Odjel za stratešku potporu Operativnom programu Razvoj ljudskih potencijala

Članak 39.

Odjel za stratešku potporu Operativnom programu Razvoj ljudskih potencijala sudjeluje u pripremi i analizi strateških programskih dokumenata iz područja razvoja ljudskih potencijala za korištenje pretpristupnih fondova, budućih strukturnih i Kohezijskog fonda, prati donošenje nacionalnih strategija i planova te sudjeluje u izradi mišljenja o njima, obavljajući i druge poslove u okviru svojega djelokruga, kao što su priprema i dorada sektorskih specifičnih dijelova Nacionalnog strateškog referentnog okvira i operativnih programa (doprinosi), Ekonomskog programa Republike Hrvatske (revidira se na godišnjoj bazi), čuva dokumente i evidencije o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga, te obavlja i druge poslove u okviru svojega djelokruga.

6.1.2. Služba za praćenje i vrjednovanje

Članak 40.

Služba za praćenje i vrjednovanje koordinira, upravlja i kontrolira poslovne procese u Službi, usmjerava rad Nadzornog odbora Operativnog programa i osigurava mu potrebnu dokumentaciju koja će omogućiti nadzor nad kvalitetom provedbe Operativnog programa u skladu sa specifičnim ciljevima istoga, koordinira pripremu i nakon odobrenja Nadzornog odbora dostavlja Komisiji godišnje i završno izvješće o provedbi Operativnog programa, osigurava provođenje postupaka vrjednovanja Operativnog programa, osigurava razmjenu podataka s Komisijom putem Sustava Europske komisije za upravljanje fondovima 2007. – 2013. (SCF2007), koordinira provedbu vrjednovanja Operativnog programa u skladu s planovima vrjednovanja, obavlja stručne, administrativne i upravne poslove koji se odnose na suradnju i koordinaciju rada s ostalim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama, ostalim tijelima u sustavu kao i ostalim sudionicima srodnih aktivnosti, a sve u svrhu praćenja i analize tijeka realizacije provedbe Operativnog programa, analizira ispunjenje i učinkovitost projekata u okviru provedbe Operativnog programa, sudjeluje u procesu uspostave, održavanja i nadgradnje sustava za praćenje provedbe projekata prema indikatorima navedenim u Operativnom programu, te obavlja i druge poslove u okviru svojega djelokruga.

U Službi za praćenje i vrjednovanje ustrojavaju se:

6.1.2.1. Odjel za praćenje i vrjednovanje

6.1.2.2. Odjel za razvoj sustava.

6.1.2.1. Odjel za praćenje i vrjednovanje

Članak 41.

Odjel za praćenje i vrjednovanje prati napredak provedbe Operativnog programa i provodi godišnji pregled, sudjeluje u usmjeravanju rada Nadzornog odbora i osigurava mu potrebnu dokumentaciju koja će omogućiti nadzor nad kvalitetom provedbe Operativnog programa u skladu sa specifičnim ciljevima istoga, priprema i nakon odobrenja Nadzornog odbora dostavlja Komisiji godišnje i završno izvješće o provedbi Operativnog programa, provodi vrjednovanja Operativnog programa u skladu s planovima vrjednovanja, čuva dokumente i evidencije o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga, primjenjuje informacije i mjere vidljivosti na način koji je definiran u komunikacijskom planu koji je pripremilo Koordinacijsko tijelo, unosi odgovarajuće podatke u Sustavu upravljanja informacijama (Management Information System – MIS) te osigurava razmjenu podataka s Komisijom putem SCF2007, osigurava imenovanje i konzultacije s predstavnicima socijalnih partnera i nevladinih udruga u radu Odbora u skladu s člankom 5. Uredbe Europskog socijalnog fonda (ESF), broj 1081/2006, obavlja stručne poslove u vezi s praćenjem i analizom uspješnosti provedbe Operativnog programa, sudjeluje u procesu rada, uspostavi, održavanju i uspješnom funkcioniranju sustava za praćenje provedbe projekata prema pokazateljima provedbe navedenim u Operativnom programu, te obavlja i druge poslove u okviru svojega djelokruga.

6.1.2.2. Odjel za razvoj sustava

Članak 42.

Odjel za razvoj sustava sudjeluje u pripremi opisa sustava, priprema interne pisane procedure za obavljanje vlastitih funkcija u skladu s pravilima koje je odobrilo Koordinacijsko tijelo i Tijelo za ovjeravanje, pruža posredničkim tijelima naputke za provedbu delegiranih funkcija, nadgleda rad posredničkih tijela na temelju procjene rizika, sudjeluje u utvrđivanju postupaka u svrhu osiguravanja da se svi dokumenti u vezi s izdacima i revizijama potrebni da se osigura odgovarajući revizijski trag čuvaju na odgovarajući način, čuva dokumente i evidencije o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga, koordinira izradu i izmjene Priručnika o postupanju, te obavlja i druge poslove u okviru svojega djelokruga.

6.2. Sektor za upravljanje projektima Europske unije

Članak 43.

Sektor za upravljanje projektima Europske unije koordinira, upravlja i kontrolira poslovne procese u Sektoru, koordinira unutar Ministarstva provedbu pretpristupnih programa pomoći Europske unije i Europskog socijalnog fonda te koordinira provedbu Operativnog programa u dijelu koji se tiče prioriteta vezanih za zapošljavanje, socijalni dijalog i tehničku pomoć, obavlja stručne, administrativne i upravne poslove koji se odnose na sva pitanja u vezi s financijskim upravljanjem sredstvima u okviru IPA-e i Europskog socijalnog fonda, osigurava da se informacije i mjere vidljivost provedu na način koji je definiran u komunikacijskom planu koji je pripremilo Koordinacijsko tijelo, sudjeluje u radu relevantnih tijela u Republici Hrvatskoj i na međunarodnoj razini u vezi s fondovima Europske unije, te obavlja i druge poslove u okviru svojega djelokruga.

U Sektoru za upravljanje projektima Europske unije ustrojavaju se:

6.2.1. Služba za pripremu, odabir, provedbu i praćenje projekata Europske unije

6.2.2. Služba za financijsko upravljanje i tehničku pomoć.

6.2.1. Služba za pripremu, odabir, provedbu i praćenje projekata Europske unije

Članak 44.

Služba za pripremu, odabir, provedbu i praćenje projekata koordinira, upravlja i kontrolira poslovne procese priprema interne pisane procedure za obavljanje vlastitih funkcija u skladu s pravilima koje donosi Koordinacijsko tijelo i Tijelo za ovjeravanje, koordinira unutar Ministarstva provedbu pretpristupnih programa pomoći Europske unije i Europskog socijalnog fonda, koordinira provedbu Operativnog programa u dijelu koji se tiče prioriteta vezanih za zapošljavanje, socijalni dijalog i tehničku pomoć, utvrđuje planirane krajnje korisnike i modalitete odabira i njihovu provedbu, osigurava da se aktivnosti u okviru sektorske ovlasti Ministarstva odaberu za financiranje i odobre sukladno kriterijima navedenim u Operativnom programu, obavlja tehničku pripremu i upravljanje projektima na temelju formalnih sporazuma s provedbenim tijelom, priprema izvješća i planove, te obavlja i druge poslove u okviru svojega djelokruga.

U Službi za pripremu, odabir, provedbu i praćenje projekata Europske unije ustrojavaju se:

6.2.1.1. Odjel za pripremu, provedbu i praćenje projekata Europske unije

6.2.1.2. Odjel za odabir projekata Europske unije.

6.2.1.1. Odjel za pripremu, provedbu i praćenje projekata Europske unije

Članak 45.

Odjel za pripremu, provedbu i praćenje projekata Europske unije osigurava procjenu usklađenosti projekata sa selekcijskim kriterijima koje je odobrio nadzorni odbor za područje zapošljavanja i socijalnog dijaloga, izrađuje nacrt selekcijskih kriterija za prioritet ili mjeru koja se odnosi na zapošljavanje i socijalni dijalog, predvodi i razvija strateške projekte koji doprinose ispunjenju ciljeva koji se odnose na zapošljavanje i socijalni dijalog, priprema i dorađuje sektorske specifične dijelove Nacionalnog strateškog referentnog okvira i Operativnog programa (doprinosi) koji se odnose na zapošljavanje i socijalni dijalog, definira mjere za provedbu Operativnog programa iz područja zapošljavanja i socijalnog dijaloga te razvija uvjete i planove za njihovu provedbu, nadzire provedbu prioriteta iz područja zapošljavanja i socijalnog dijaloga i povezanih mjera Operativnog programa, provodi mjere iz priručnika kako bi se osiguralo da korisnici razumiju vlastita prava i obaveze koje se odnose na dodjeljivanje sredstava unutar područja zapošljavanja i socijalnog dijaloga, provodi informiranje i mjere vidljivosti na način koji je definiran u komunikacijskom planu koji je pripremilo Koordinacijsko tijelo, s posebnim naglaskom na mjere koje se odnose na korisnike unutar područja zapošljavanja i socijalnog dijaloga, planira i pokreće izbor projekata u obliku otvorenog poziva za dostavu prijedloga projekata ili ograničenog poziva za dostavu prijedloga projekata unutar područja zapošljavanja i socijalnog dijaloga te sudjeluje u radu Odbora za odabir projekata, priprema priručnike/upute za prijavitelje za procjenu i ocjenjivanje projekata unutar područja zapošljavanja i socijalnog dijaloga, zaključuje ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava s korisničkim i posredničkim tijelom razine 2 za područje zapošljavanja i socijalnog dijaloga, organizira redovite mjesečne sastanke s predstavnicima svih tijela unutar strukture, kao i predstavnicima tijela horizontalne razine s ciljem praćenja provedbe projekata, priprema izvješća i planove, te obavlja i druge poslove u okviru svojega djelokruga.

6.2.1.2. Odjel za odabir projekata Europske unije

Članak 46.

Odjel za odabir projekata Europske unije odabire projekte za financiranje unutar područja zapošljavanja i socijalnog dijaloga te predaje odabrane projekte posredničkom tijela razine 2 na procjenu usuglašenosti projekata s kriterijima prihvatljivosti, osigurava procjenu usuglašenosti projekata sa selekcijskim kriterijima koje odobrava Nadzorni odbor za područje zapošljavanja i socijalnog dijaloga, čuva dokumente i evidencije o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga, te obavlja i druge poslove u okviru svojega djelokruga.

6.2.2. Služba za financijsko upravljanje i tehničku pomoć

Članak 47.

Služba za financijsko upravljanje i tehničku pomoć koordinira, upravlja i kontrolira poslovne procese u Službi, priprema interne pisane procedure za obavljanje vlastitih funkcija u skladu s pravilima koje je odobrilo Koordinacijsko tijelo i Tijelo za ovjeravanje. Bavi se svim pitanjima u vezi s financijskim upravljanjem Operativnim programom te prioritetima u vezi s radom i zapošljavanjem kao i tehničkom pomoći, surađuje s Ministarstvom financija i provedbenim tijelima Operativne strukture zadužene za provedbu Operativnog programa, prethodno razmatra tekstove financijskih sporazuma i sažetke projekata, sudjeluje u pripremi podloga za natječajnu dokumentaciju i podloga za ugovore o nabavi usluga, robe i radova, upravlja sustavom za financijsko praćenje provedbe projekata i tijekova financijskih sredstava, obavlja praćenje i izvješćivanje, potvrđuje da su troškovi pristigli na naplatu učinjeni u skladu s relevantnim pravilima, da je roba dostavljena i usluge obavljene sukladno relevantnoj odluci te da su zahtjevi za plaćanjem korisnika valjani, prati propise međunarodnih organizacija i Europske unije u vezi s financijskim upravljanjem, dostavlja informacije o odobrenim troškovima i postupcima prema Nacionalnom fondu i nacionalnom dužnosniku za ovjeru i Državnoj riznici, te obavlja i druge poslove u okviru svojega djelokruga.

U Službi za financijsko upravljanje i tehničku pomoć ustrojavaju se:

6.2.2.1. Odjel za financijsko upravljanje Operativnim programom Razvoj ljudskih potencijala

6.2.2.2. Odjel za provedbu tehničke pomoći

6.2.2.3. Odjel za kontrolu.

6.2.2.1. Odjel za financijsko upravljanje Operativnim programom Razvoj ljudskih potencijala

Članak 48.

Odjel za financijsko upravljanje Operativnim programom Razvoj ljudskih potencijala obavlja sve poslove u vezi s financijskim upravljanjem Operativnim programom, pružanjem uputa ostalim tijelima operativne strukture u vezi s financijskim planiranjem i državnim proračunom, kao i svim drugim pitanjima financijskog upravljanja, osigurava sustav za evidentiranje i čuvanje računovodstvenih podataka u elektroničkom obliku za svaki projekt iz Operativnog programa te osigurava prikupljanje podataka o provedbi koji su potrebni za financijsko upravljanje, nadzor, provjeru, reviziju i vrjednovanje, osigurava da korisnici i druga tijela koja su uključena u provedbu projekata održavaju ili poseban računovodstveni sustav ili odgovarajuće računovodstvene šifre za sve transakcije koje se odnose na projekt, ne dovodeći u pitanje nacionalna računovodstvena pravila, prati provedbu pravila n+3 i poduzima potrebne mjere radi sprječavanja povrata nepotrošenih sredstava razmatra tekstove financijskih sporazuma i sažetke projekata, sudjeluje u pripremi podloga za natječajnu dokumentaciju i podloga za ugovore o nabavi usluga, robe i radova, obavlja sve poslove u vezi s financijskim upravljanjem glede prioriteta na području rada, tržišta rada, socijalnoga dijaloga i tehničke pomoći, potvrđuje da su troškovi pristigli na naplatu učinjeni u skladu s relevantnim pravilima, da je roba dostavljena i usluge obavljene sukladno relevantnoj odluci te da su zahtjevi za plaćanjem korisnika valjani, dostavlja informacije o odobrenim troškovima i postupcima prema Nacionalnom fondu i nacionalnom dužnosniku za ovjeru, unosi financijske podatke u MIS, prati propise međunarodnih organizacija i Europske unije u vezi s financijskim upravljanjem, te obavlja i druge poslove u okviru svojega djelokruga.

6.2.2.2. Odjel za provedbu tehničke pomoći

Članak 49.

Odjel za provedbu tehničke pomoći planira i pokreće izbor projekata u obliku otvorenog poziva za dostavu prijedloga projekata ili ograničenog poziva za dostavu prijedloga projekata unutar Tehničke pomoći te provodi postupak odabira projekata, pokreće i razvija strateške projekte koji doprinose postizanju ciljeva Tehničke pomoći Operativnog programa, nadzire provedbu Tehničke pomoći i povezanih mjera Operativnog programa, priprema projektnu dokumentaciju za operacije iz tehničke pomoći te ih provodi, organizira redovite mjesečne sastanke za operacije iz tehničke pomoći s predstavnicima svih tijela unutar strukture, kao i s predstavnicima tijela horizontalne razine s ciljem praćenja provedbe projekata, priprema izvješća i planove, unosi odgovarajuće podatke u MIS, obavlja poslove Jedinice za provedbu projekata u okviru programa IPA komponenta I i u tu svrhu surađuje s ostalim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, te obavlja i druge poslove u okviru svojega djelokruga.

6.2.2.3. Odjel za kontrolu

Članak 50.

Odjel za kontrolu utvrđuje postupke u svrhu osiguravanja da se svi dokumenti u vezi s izdacima i revizijama, potrebni da se osigura odgovarajući revizijski trag, čuvaju na odgovarajući način, čuva dokumente i evidencije o provedbi funkcija, osigurava da se financiranje projekata odabire u suglasnosti s kriterijima koji su u skladu s Operativnim programom te da su u suglasnosti s primjenjivim nacionalnim pravilima i pravilima Europske unije za vrijeme trajanja provedbe, osigurava provjeru isporuke svih sufinanciranih proizvoda i usluga te stvarni utrošak svih od strane korisnika prikazanih izdataka za projekte, kao i njihovu usklađenost s pravilima Europske unije i nacionalnim pravilima, obavlja kontrolu natječajne dokumentacije iz djelokruga sektora, sudjeluje u administrativnim i financijskim provjerama tehničkih i fizičkih aspekata operacija, obavlja provjere provedbe projekata na mjestu izvođenja, koordinira sve aktivnosti u vezi s provjerom, te obavlja i druge poslove u okviru svojega djelokruga.

7. SAMOSTALNI SEKTOR ZA REVIZIJU I NADZOR MEDICINSKOG VJEŠTAČENJA

Članak 51.

Samostalni sektor za reviziju i nadzor medicinskog vještačenja obavlja poslove revizije nalaza i mišljenja o radnoj sposobnosti (smanjenju radne sposobnosti uz preostalu radnu sposobnost, djelomičnom gubitku radne sposobnosti ili potpunom gubitku radne sposobnosti), a na temelju kojih se stječe pravo prema Zakonu o mirovinskom osiguranju; revizije nalaza i mišljenja po zahtjevu Ureda za kontrolu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje; nadzora nad tijelima vještačenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ako za to utvrdi potrebu, analize i izvješćivanja o obavljenim nadzorima, ujednačavanja kriterija u tijelima medicinskog vještačenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, osiguravanja jedinstvene provedbe zakona i drugih propisa iz svojega djelokruga, davanja prijedloga za izmjenu, dopunu ili donošenje novih propisa koji reguliraju medicinsko vještačenje, međuresorne suradnje s nadležnim tijelima i ustanovama, te obavlja i druge poslove u okviru svojega djelokruga.

8. SAMOSTALNA SLUŽBA ZA EUROPSKE POSLOVE I MEĐUNARODNU SURADNJU

Članak 52.

Samostalna služba za europske poslove i međunarodnu suradnju obavlja upravne i druge stručne poslove u vezi sa sudjelovanjem u radu Europske unije i međunarodnih organizacija u području rada, tržišta rada i mirovinskoga sustava, koordinira izradu i prati provedbu Programa za preuzimanje i provedbu pravne stečevine Europske unije iz djelokruga Ministarstva, koordinira izradu stručnih priprema te prijedloga stajališta iz nadležnosti Ministarstva za potrebe sudjelovanja u radnim skupinama vijeća, za potrebe Vijeća ministara i Europskog vijeća, prati međunarodne propise iz područja rada, tržišta rada i mirovinskoga sustava, sudjeluje u postupcima sklapanja višestranih i bilateralnih međunarodnih ugovora na području rada, tržišta rada i mirovinskoga sustava, ispituje usklađenost radnoga zakonodavstva Republike Hrvatske s višestranim međunarodnim ugovorima i propisima Europske unije, sudjeluje u izradi propisa na području rada, tržišta rada i mirovinskoga sustava, izrađuje izvješća po višestranim međunarodnim ugovorima iz područja rada, tržišta rada i mirovinskoga sustava, koordinira i sudjeluje u provedbi Programa zajednice za zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSI) te ostalih programa zajednice, koordinira suradnju s Vijećem Europe i Međunarodnom organizacijom rada te s drugim međunarodnim organizacijama, obavlja poslove u vezi sa sudjelovanjem Republike Hrvatske u regionalnim inicijativama na području rada, tržišta rada i mirovinskoga sustav, koordinira sudjelovanje Ministarstva u twinning projektima, te obavlja i druge poslove u okviru svojega djelokruga.

9. SAMOSTALNI ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU

Članak 53.

Samostalni odjel za unutarnju reviziju provodi unutarnju reviziju za cijelo Ministarstvo, uključujući i reviziju korištenja sredstava Europske unije i drugih međunarodnih organizacija i institucija, daje stručna mišljenja ministru, pa ima savjetodavnu ulogu s ciljem poboljšanja poslovanja Ministarstva. Odjel procjenjuje cjelokupno poslovanje Ministarstva kroz procese i sustav unutarnjih kontrola na temelju upravljanja rizicima, analizira i ocjenjuje sve poslovne procese iz ovlasti Ministarstva, obavlja unutarnju reviziju u skladu s najboljom strukovnom praksom, standardima unutarnje revizije i kodeksom strukovne etike unutarnjih revizora, izrađuje strateške i godišnje planove revizije, provodi pojedinačne unutarnje revizije i daje preporuke ministru u svrhu postizanja veće učinkovitosti i djelotvornosti sustava, obavlja posebne revizije na zahtjev ministra, izrađuje izvješća o obavljenoj unutarnjoj reviziji koja podnosi ministru, prati provedbu preporuka navedenih u izvješćima iz prethodno obavljenih revizija, izrađuje godišnja izvješća o radu Odjela i dostavlja ih ovlaštenim institucijama i osobama u skladu s važećim propisima, surađuje sa Središnjom harmonizacijskom jedinicom Ministarstva financija, što uključuje i obvezu dostave strateških i godišnjih planova te godišnjih izvješća, prati i predlaže stalnu edukaciju unutarnjih revizora u skladu s Međunarodnim standardima unutarnje revizije, procjenjuje i prati provedbu preporuka Državnog ureda za reviziju i drugih vanjskih revizora, te obavlja i druge poslove u okviru svojega djelokruga.

10. INSPEKTORAT RADA

Članak 54.

Inspektorat rada obavlja inspekcijske i druge stručne poslove u području rada i zaštite na radu, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano, obavljajući inspekcijske nadzore provedbe zakona i drugih propisa kojima se uređuju: radni odnosi i zaštita na radu, obveza prijave, odjave i promjena tijekom osiguranja radnika na obvezno mirovinsko i obvezno zdravstveno osiguranje, odnosi između poslodavca i fizičke osobe koja s poslodavcem nema sklopljen ugovor o radu, ali u skladu s posebnim propisom kod njega obavlja određene poslove ili se nalazi na stručnom osposobljavanju za rad (primjerice, osoba na sezonskom radu za obavljanje privremenih, odnosno povremenih sezonskih poslova u poljoprivredi, redoviti student i redoviti učenik srednjoškolske ustanove na radu kod poslodavca u skladu s posebnim propisima, osoba koja radi za vrijeme izdržavanja kazne zatvora ili odgojne mjere i druga osoba koja s poslodavcem nema sklopljen ugovor o radu, ali kod njega u skladu s posebnim propisom obavlja određene poslove), obavljanje djelatnosti u vezi sa zapošljavanjem, ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, osoba s invaliditetom te mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata i članova njihovih obitelji, obavlja inspekcijske poslove u vezi provedbe i drugih propisa kada je to propisano posebnim zakonom, ukazuje stručnom nositelju pripreme propisa na nedostatke i probleme u provedbi propisa koje je ovlašten nadzirati, obavlja poslove i inspekcijske nadzore provedbe propisa u području gradnje u skladu s posebnim propisom o gradnji, sudjeluje u radu stručnih tijela Vlade Republike Hrvatske, ministarstava, drugih tijela te međunarodnih organizacija i tijela, sudjeluje u radu Odbora viših inspektora rada Europske komisije te provodi aktivnosti dogovorene na tom Odboru, sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa čiju provedbu nadzire, daje mišljenja, primjedbe i prijedloge na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga drugih središnjih tijela državne uprave, a čiju provedbu nadzire, priprema odgovore i očitovanja na zahtjeve državnih odvjetništava u građanskim i kaznenim postupcima koji se vode po prijavama, odnosno prijedlozima inspektora rada, izrađuje izvješća o obavljenim nadzorima i poduzetim mjerama, obavlja poslove zastupanja pred prekršajnim sudovima u prekršajnim postupcima po optužnim prijedlozima za pokretanje prekršajnog postupka i pred upravnim sudovima povodom tužbi u upravnim sporovima protiv rješenja Povjerenstva za žalbe Inspektorata rada, izrađuje prijedloge odgovora na novinarske i druge upite koji se odnose na djelokrug Inspektorata rada, te obavlja i druge poslove u okviru svojega djelokruga.

U Inspektoratu rada ustrojavaju se:

10.1. Središnji ured

10.2. Područni uredi

10.3. Ispostave područnih ureda.

10.1. Središnji ured

Članak 55.

Središnji ured Inspektorata rada obavlja inspekcijske i druge stručne poslove u području rada i zaštite na radu, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano, obavljajući inspekcijske nadzore provedbe zakona i drugih propisa kojima se uređuju: radni odnosi i zaštita na radu, obveza prijave, odjave i promjena tijekom osiguranja radnika na obvezno mirovinsko i obvezno zdravstveno osiguranje, odnosi između poslodavca i fizičke osobe koja s poslodavcem nema sklopljen ugovor o radu, ali u skladu s posebnim propisom kod njega obavlja određene poslove ili se nalazi na stručnom osposobljavanju za rad (primjerice, osoba na sezonskom radu za obavljanje privremenih, odnosno povremenih sezonskih poslova u poljoprivredi, redoviti student i redoviti učenik srednjoškolske ustanove na radu kod poslodavca u skladu s posebnim propisima, osoba koja radi za vrijeme izdržavanja kazne zatvora ili odgojne mjere i druga osoba koja s poslodavcem nema sklopljen ugovor o radu, ali kod njega u skladu s posebnim propisom obavlja određene poslove), obavljanje djelatnosti u vezi sa zapošljavanjem, ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, osoba s invaliditetom te mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata i članova njihovih obitelji, obavlja inspekcijske poslove u vezi provedbe i drugih propisa kada je to propisano posebnim zakonom, obavlja poslove i inspekcijske nadzore provedbe propisa u području gradnje u skladu s posebnim propisom o gradnji, ukazuje stručnom nositelju pripreme propisa na nedostatke i probleme u provedbi propisa koje je ovlašten nadzirati, sudjeluje u radu stručnih tijela Vlade Republike Hrvatske, ministarstava, drugih tijela te međunarodnih organizacija i tijela, sudjeluje u radu Odbora viših inspektora rada Europske komisije te provodi aktivnosti dogovorene na tom Odboru, sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa čiju provedbu nadzire, daje mišljenja, primjedbe i prijedloge na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga drugih središnjih tijela državne uprave, a čiju provedbu nadzire, priprema odgovore i očitovanja na zahtjev državnih odvjetništava u građanskim i kaznenim postupcima koji se vode po prijavama, odnosno prijedlozima inspektora rada, izrađuje izvješća o obavljenim nadzorima i poduzetim mjerama, obavlja poslove zastupanja pred prekršajnim sudovima u prekršajnim postupcima po optužnim prijedlozima za pokretanje prekršajnih postupaka i pred upravnim sudovima povodom tužbi u upravnim sporovima protiv rješenja Povjerenstva za žalbe Inspektorata rada, izrađuje objašnjenja i pravna mišljenja o pitanjima koja se odnose na upravni i prekršajni postupak iz djelokruga Inspektorata rada, izrađuje upute za rad inspektorima rada, pruža stručnu pomoć u izradi očitovanja u upravnim sporovima te u izvršavanju sudskih odluka ostalim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama u sastavu Inspektorata rada, predlaže programe rada, obavlja stalne stručne komunikacije koje uključuju educiranje i stručnu pomoć u radu osoba koje obavljaju inspekcijske poslove u ostalim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama u sastavu Inspektorata rada, izrađuje nacrte drugostupanjskih rješenja za Povjerenstvo za žalbe povodom žalbi na prvostupanjska rješenja inspektora rada, izrađuje prijedloge odgovora na tužbe protiv rješenja Povjerenstva za žalbe, obavlja administrativne i stručne poslove pripreme prijedloga odgovora koji se odnose na informiranje javnosti o događajima i pojavama iz djelokruga Inspektorata rada te poslove u vezi s provedbom zakona kojim se uređuje pravo na pristup informacijama iz djelokruga Inspektorata rada, provodi analitičku obradu podataka o obavljenim inspekcijskim nadzorima, poduzetim mjerama i utvrđenim povredama propisa te drugim pojavama i procesima iz djelokruga Inspektorata rada, vodi registre podataka za potrebu predlaganja i provođenja jedinstvenih analitičkih metoda u Inspektoratu rada, predlaže izradu baze podataka kao i razmjenu podataka s drugim tijelima državne uprave, osobito razvoj aplikativnog rješenja elektroničkog očevidnika te prati primjenu propisa o sadržaju, obliku i načinu vođenja elektroničkog očevidnika inspektora rada, brine o pohrani izvješća u elektroničkom i tiskanom obliku, izradu planova informatizacije, unaprjeđenja informatičkog sustava te primjenu suvremenih tehnologija i metoda rada, poslove uredskog poslovanja, vođenje arhiva, prati i kontrolira ažurnost i točnost unesenih podataka u aplikacije te izvješćuje nadređenog o eventualnim nepravilnostima, analizira provedene mjere iz inspekcijskog nadzora i predlaže modele za njegovo praćenje, obavlja stručne poslove za unaprjeđenje rada inspektora u cilju učinkovitog otkrivanja i suzbijanja nezakonitosti u području rada i zaštite na radu, provodi poslove kontrolno-instruktivnog nadzora nad radom inspektora rada, koji se odnose na postupanje inspektora u provođenju inspekcijskog nadzora u pogledu pravilnosti vođenja inspekcijskog, upravnog i prekršajnog postupka te sudjelovanja u kaznenom postupku, primjene materijalnih propisa te postupka koji prethodi tim postupcima, a s ciljem utvrđivanja kvantitete i kvalitete obavljenih inspekcijskih poslova i ujednačavanja rada, izvješćuje nadređenog o sumnji u povrede službene dužnosti u obavljanju inspekcijskih poslova u vezi s neizvršavanjem, odnosno nesavjesnim izvršavanjem službeničkih obveza, organizira stručno osposobljavanje i usavršavanje inspektora, rasprave, tečajeve i seminare radi stručnog usavršavanja i osposobljavanja inspektora, poduzima temeljem propisa predviđene mjere da se ustanovljeno stanje, odnosno nepravilnosti u radu inspektora usklade s propisima, surađuje s ostalim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama u sastavu Inspektorata rada, nadzire primjenu zakona i drugih propisa koji se odnose na utvrđivanje odgovornosti za ponašanje inspektora rada koje je u suprotnosti s načelima ponašanja državnih službenika, za postojanje sukoba interesa, za kaznena djela nastala u obavljanju državne službe, osobito primanje mita, protuzakonitu naplatu, protuzakonito posredovanje, samovlast te odgovornost za povredu službene dužnosti koja ima obilježje i kaznene odgovornosti, izrađuje prijedloge akata za pokretanje postupka zbog povrede službene dužnosti te kaznene prijave, surađuje s drugim tijelima državne uprave u cilju otkrivanja nezakonitosti u radu državnih službenika, rješava predstavke građana, pravnih osoba i tijela državne vlasti koje se odnose na nezakonito postupanje inspektora rada, te obavlja i druge poslove u okviru svojega djelokruga.

Članak 56.

U Središnjem uredu ustrojavaju se:

10.1.1. Sektor za praćenje i unaprjeđenje rada

10.1.2. Sektor za nadzor u području radnih odnosa

10.1.3. Sektor za nadzor u području zaštite na radu.

10.1.1. Sektor za praćenje i unaprjeđenje rada

Članak 57.

Sektor za praćenje i unaprjeđenje rada obavlja stručne i administrativne poslove pripreme prijedloga odgovora koji se odnose na informiranje javnosti o događajima i pojavama iz djelokruga Inspektorata rada, poslove u vezi s provedbom zakona kojim se uređuje pravo na pristup informacijama, poslove pribavljanja dokumentacije i materijala od sektora i drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica u sastavu Inspektorata rada za potrebe ravnatelja te druge stručne i administrativne poslove u vezi s realizacijom aktivnosti ravnatelja, organizira i prati rješavanja predstavki i pritužbi, izrađuje izvješća o radu Inspektorata rada, sudjeluje u izradi planova te prati njihovo provođenje uz korištenje postojećih i predlaganje novih aplikativnih rješenja, provodi analitičku obradu podataka o obavljenim inspekcijskim nadzorima, poduzetim mjerama i utvrđenim povredama propisa te drugim pojavama i procesima iz djelokruga Inspektorata rada, predlaže izradu baze podataka kao i razmjenu podataka s drugim tijelima državne uprave, osobito razvoj aplikativnog rješenja elektroničkog očevidnika te prati primjenu propisa o sadržaju, obliku i načinu vođenja elektroničkog očevidnika inspektora rada, prati i kontrolira ažurnost i točnost unesenih podataka u aplikacije te izvješćuje nadređenog o eventualnim nepravilnostima, analizira provedene mjere iz inspekcijskog nadzora i predlaže modele za njegovo praćenje, vodi registre podataka za potrebu predlaganja i provođenja analitičkih metoda planiranja, praćenja i izvješćivanja o radu svih ustrojstvenih jedinica Inspektorata rada, brine o pohrani izvješća u elektroničkom i tiskanom obliku, predlaže i sudjeluje u izradi planova informatizacije i unaprjeđenja informatičkih sustava za potrebe Inspektorata rada, nadzire rad i održava sve elemente informatičkog sustava koji se koristi za potrebe Inspektorata rada, predlaže pravila i procedure pri korištenju informacijske infrastrukture Inspektorata rada, obavlja stručne poslove za unaprjeđenje rada inspektora u cilju otkrivanja i suzbijanja nezakonitosti u području rada i zaštite na radu, provodi poslove kontrolno-instruktivnog nadzora nad radom inspektora rada, koji se odnose na postupanje inspektora u provođenju inspekcijskog nadzora u pogledu pravilnosti vođenja inspekcijskog, upravnog i prekršajnog postupka te sudjelovanja u kaznenom postupku te primjene materijalnih propisa kao i postupka koji prethodi tim postupcima, a s ciljem utvrđivanja kvantitete i kvalitete obavljenih inspekcijskih poslova te ujednačavanja rada, izvješćuje nadređenog o sumnji u povrede službene dužnosti u obavljanju inspekcijskih poslova u vezi s neizvršavanjem, odnosno nesavjesnim izvršavanjem službeničkih obveza, organizira stručno osposobljavanje i usavršavanje inspektora, rasprave, tečajeve i seminare radi stručnog usavršavanja i osposobljavanja inspektora, poduzima temeljem propisa predviđene mjere da se ustanovljeno stanje, odnosno nepravilnosti u radu inspektora usklade s propisima, izrađuje program rada, surađuje s ostalim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama u sastavu Inspektorata rada, sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa čiju provedbu nadzire Inspektorat rada, daje mišljenja, primjedbe i prijedloge na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga drugih središnjih tijela državne uprave, a čiju provedbu nadzire Inspektorat rada, priprema odgovore i očitovanja na zahtjev državnih odvjetništva u građanskim i kaznenim postupcima, izrađuje izvješća o obavljenim nadzorima i poduzetim mjerama, sudjeluje u radu stručnih tijela Vlade Republike Hrvatske, ministarstava, drugih tijela te međunarodnih organizacija i tijela, obavlja poslove zastupanja pred prekršajnim sudovima u prekršajnim postupcima po optužnim prijedlozima za pokretanje prekršajnog postupka i pred upravnim sudovima povodom tužbi u upravnim sporovima protiv rješenja Povjerenstva za žalbe Inspektorata rada, izrađuje objašnjenja i pravna mišljenja o pitanjima koja se odnose na upravni i prekršajni postupak iz djelokruga Inspektorata, te izrađuje upute za rad inspektora, pruža stručnu pomoć u izradi očitovanja u upravnim sporovima te u izvršavanju sudskih odluka, nadzire primjenu zakona i drugih propisa koji se odnose na utvrđivanje odgovornosti za ponašanje inspektora rada koje je u suprotnosti s načelima ponašanja državnih službenika, postojanje sukoba interesa, kaznena djela nastala u obavljanju državne službe, osobito primanje mita, protuzakonitu naplatu, protuzakonito posredovanje, samovlast te odgovornost za povredu službene dužnosti koja ima obilježje i kaznene odgovornosti, izrađuje prijedloge akata za pokretanje postupka zbog povrede službene dužnosti te kaznene prijave, surađuje s drugim tijelima državne uprave u cilju otkrivanja nezakonitosti u radu državnih službenika, rješava predstavke građana, pravnih osoba i tijela državne vlasti koje se odnose na nezakonito postupanje inspektora, izrađuje nacrte drugostupanjskih rješenja za Povjerenstvo za žalbe povodom žalbi na prvostupanjska rješenja inspektora rada, izrađuje prijedloge odgovora na tužbe protiv rješenja Povjerenstva za žalbe, te obavlja i druge poslove u okviru svojega djelokruga.

U Sektoru za praćenje i unaprjeđenje rada ustrojavaju se:

10.1.1.1. Služba za analitiku i praćenje rada

10.1.1.2. Služba za unutarnji nadzor i unaprjeđenje rada.

10.1.1.1. Služba za analitiku i praćenje rada

Članak 58.

Služba za analitiku i praćenje rada obavlja stručne i administrativne poslove pripreme prijedloga odgovora koji se odnose na informiranje javnosti o događajima i pojavama iz djelokruga Inspektorata rada, poslove u vezi s provedbom zakona kojim se uređuje pravo na pristup informacijama, poslove pribavljanja dokumentacije i materijala od sektora i drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica u sastavu Inspektorata rada za potrebe ravnatelja te druge stručne i administrativne poslove u vezi s realizacijom aktivnosti ravnatelja, organizira i prati rješavanja predstavki i pritužbi, izrađuje izvješća o radu Inspektorata rada, sudjeluje u izradi planova te prati njihovo provođenje uz korištenje postojećih i predlaganje novih aplikativnih rješenja, provodi analitičku obradu podataka o obavljenim inspekcijskim nadzorima, poduzetim mjerama i utvrđenim povredama propisa te drugim pojavama i procesima iz djelokruga Inspektorata rada, vodi registre podataka za potrebu predlaganja i provođenja jedinstvenih analitičkih metoda u Inspektoratu rada, u suradnji s Glavnim tajništvom Ministarstva obavlja stručne poslove koji se odnose na izradu planova informatizacije te izrađuje prijedloge za unaprjeđenje informatičkog sustava za potrebe Inspektorata rada, prati i prilagođava metode rada novim tehnologijama, nadzire rad i održavanje svih elemenata informatičkog sustava koji se koriste za potrebe Inspektorata rada, predlaže pravila i procedure pri korištenju informatičke infrastrukture za potrebe Inspektorata rada, obavlja sigurnosnu pohranu podataka, u suradnji s Glavnim tajništvom Ministarstva brine se o zakupu i funkcioniranju kapaciteta za prijenos podataka putem javne infrastrukture, predlaže nabavu, raspored i održavanje informatičke opreme za potrebe Inspektorata rada, pruža pomoć i podršku korisnicima informatičkog sustava u Inspektoratu rada, sudjeluje u definiranju, razradi i održavanju mrežnih stranica, predlaže izradu baze podataka, kao i razmjenu podataka s drugim tijelima državne uprave, osobito razvoj aplikativnog rješenja elektroničkog očevidnika te prati primjenu propisa o sadržaju, obliku i načinu vođenja elektroničkog očevidnika inspektora rada, analizira provedene mjere iz inspekcijskog nadzora i predlaže modele za njegovo praćenje, vodi registre podataka za potrebu predlaganja i provođenja analitičkih metoda planiranja, praćenja i izvješćivanja o radu svih unutarnjih ustrojstvenih jedinica u sastavu Inspektorata rada, brine o pohrani izvješća u elektroničkom i tiskanom obliku, izradu izvješća o stanju primljenih, riješenih i neriješenih predmeta, te obavlja i druge poslove u okviru svojega djelokruga.

Za obavljanje analitičkih poslova iz djelokruga Službe određuju se samostalni izvršitelji u sjedištu područnih ureda, i to: Područnom uredu Osijek, Područnom uredu Rijeka, Područnom uredu Split, Područnom uredu Varaždin i Područnom uredu Zagreb.

10.1.1.2. Služba za unutarnji nadzor i unaprjeđenje rada

Članak 59.

Služba za unutarnji nadzor i unaprjeđenje rada obavlja inspekcijske i druge stručne poslove koji se odnose na unaprjeđenje rada inspektora s ciljem otkrivanja i suzbijanja nezakonitosti u području rada i zaštite na radu, provodi poslove kontrolno-instruktivnog nadzora nad radom inspektora rada, koji se odnose na postupanje inspektora u provođenju inspekcijskog nadzora u pogledu pravilnosti vođenja inspekcijskog, upravnog i prekršajnog postupka te sudjelovanja u kaznenom postupku te primjene materijalnih propisa kao i postupka koji prethodi tim postupcima, a s ciljem utvrđivanja kvantitete i kvalitete obavljenih inspekcijskih poslova te ujednačavanja rada, izvješćuje nadređenog o sumnji u povrede službene dužnosti u obavljanju inspekcijskih poslova u vezi s neizvršavanjem, odnosno nesavjesnim izvršavanjem obveza, organizira stručno osposobljavanje i usavršavanje inspektora, rasprave, tečajeve i seminare radi stručnog usavršavanja i osposobljavanja inspektora, poduzima temeljem propisa predviđene mjere da se ustanovljeno stanje, odnosno nepravilnosti u radu inspektora usklade s propisima, sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa čiju provedbu nadzire Inspektorat rada, daje mišljenja, primjedbe i prijedloge na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga drugih središnjih tijela državne uprave, a čiju provedbu nadzire Inspektorat rada, priprema odgovore i očitovanja na zahtjev državnih odvjetništva u građanskim i kaznenim postupcima, sudjeluje u radu stručnih tijela Vlade Republike Hrvatske, ministarstava, drugih tijela te međunarodnih organizacija i tijela, obavlja poslove zastupanja pred prekršajnim sudovima u prekršajnim postupcima po optužnim prijedlozima za pokretanje prekršajnog postupka i pred upravnim sudovima povodom tužbi u upravnim sporovima protiv rješenja Povjerenstva za žalbe Inspektorata rada, sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa čiju provedbu nadzire Inspektorat rada, izrađuje objašnjenja i pravna mišljenja o pitanjima koja se odnose na upravni i prekršajni postupak iz djelokruga Inspektorata rada, te izrađuje upute za rad inspektorima rada, pruža stručnu pomoć u izradi očitovanja u upravnim sporovima te u izvršavanju sudskih odluka, obavlja stručne poslove za unaprjeđenje rada inspektora s ciljem učinkovitog otkrivanja i suzbijanja nezakonitosti u području rada i zaštite na radu, nadzire primjenu zakona i drugih propisa koji se odnose na utvrđivanje odgovornosti za ponašanje inspektora rada koje je u suprotnosti s načelima ponašanja državnih službenika, utvrđuje činjenice u pogledu postojanja sukoba interesa, utvrđuje činjenice u pogledu kaznenih djela nastalih u obavljanju državne službe, osobito primanje mita, protuzakonitu naplatu, protuzakonito posredovanje, samovlast te odgovornost za povredu službene dužnosti koja ima obilježje i kaznene odgovornosti, izrađuje prijedloge akata za pokretanje postupka zbog povrede službene dužnosti te kaznene prijave, surađuje s drugim tijelima državne uprave u cilju otkrivanja nezakonitosti u radu državnih službenika, rješava predstavke građana, pravnih osoba i tijela državne vlasti koje se odnose na nezakonito postupanje inspektora rada, izrađuje nacrte drugostupanjskih rješenja za Povjerenstvo za žalbe povodom žalbi na prvostupanjska rješenja inspektora rada, izrađuje prijedloge odgovora na tužbe protiv rješenja Povjerenstva za žalbe, te obavlja i druge poslove u okviru svojega djelokruga.

10.1.2. Sektor za nadzor u području radnih odnosa

Članak 60.

Sektor za nadzor u području radnih odnosa obavlja inspekcijske i druge stručne poslove u području rada, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano, obavljajući inspekcijske nadzore provedbe zakona i drugih propisa kojima se uređuju: radni odnosi i zaštita na radu (prema programu rada iz članaka 14. i 44. Zakona o Inspektoratu rada), obveza prijave, odjave i promjena tijekom osiguranja radnika na obvezno mirovinsko i obvezno zdravstveno osiguranje, odnosi između poslodavca i fizičke osobe koja s poslodavcem nema sklopljen ugovor o radu, ali u skladu s posebnim propisom kod njega obavlja određene poslove ili se nalazi na stručnom osposobljavanju za rad (primjerice, osoba na sezonskom radu za obavljanje privremenih, odnosno povremenih sezonskih poslova u poljoprivredi, redoviti student i redoviti učenik srednjoškolske ustanove na radu kod poslodavca u skladu s posebnim propisima, osoba koja radi za vrijeme izdržavanja kazne zatvora ili odgojne mjere i druga osoba koja s poslodavcem nema sklopljen ugovor o radu, ali kod njega u skladu s posebnim propisom obavlja određene poslove), obavljanje djelatnosti u vezi sa zapošljavanjem, ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, osoba s invaliditetom te mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata i članova njihovih obitelji, obavlja inspekcijske poslove u vezi provedbe i drugih propisa kada je to propisano posebnim zakonom te ukazuje stručnom nositelju pripreme propisa na nedostatke i probleme u provedbi propisa koje je ovlašten nadzirati, izrađuje izvješća o obavljenim nadzorima i poduzetim mjerama, sudjeluje u radu stručnih tijela Vlade Republike Hrvatske, ministarstava, drugih tijela te međunarodnih organizacija i tijela, obavlja poslove zastupanja pred prekršajnim sudovima u prekršajnim postupcima po optužnim prijedlozima za pokretanje prekršajnog postupka i pred upravnim sudovima povodom tužbi u upravnim sporovima protiv rješenja Povjerenstva za žalbe Inspektorata rada, sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa čiju provedbu nadzire, daje mišljenja, primjedbe i prijedloge na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga drugih središnjih tijela državne uprave, a čiju primjenu nadzire Inspektorat rada, priprema odgovore i očitovanja na zahtjev državnih odvjetništva u građanskim i kaznenim postupcima, sudjeluje u izradi uputa za rad inspektorima rada, pruža stručnu pomoć u izradi očitovanja u upravnim sporovima te u izvršavanju sudskih odluka, predlaže programe rada, obavlja stalne stručne komunikacije koje uključuju educiranje i stručnu pomoć u radu inspektorima rada u područnim uredima i ispostavama Inspektorata rada, izrađuje nacrte drugostupanjskih rješenja za Povjerenstvo za žalbe povodom žalbi na prvostupanjska rješenja inspektora rada, izrađuje prijedloge odgovora na tužbe protiv rješenja Povjerenstva za žalbe, te obavlja i druge poslove u okviru svojega djelokruga.

U Sektoru za nadzor u području radnih odnosa ustrojavaju se:

10.1.2.1. Služba za nadzor radnih odnosa

10.1.2.2. Služba za nadzor zapošljavanja.

10.1.2.1. Služba za nadzor radnih odnosa

Članak 61.

Služba za nadzor radnih odnosa obavlja inspekcijske i druge stručne poslove u području rada, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano, provodeći inspekcijske nadzore provedbe zakona i drugih propisa kojima se uređuju: radni odnosi i zaštita na radu (prema programu rada iz članaka 14. i 44. Zakona o Inspektoratu rada), ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, osoba s invaliditetom te mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata i članova njihovih obitelji, obavlja inspekcijske poslove u vezi provedbe i drugih propisa kada je to propisano posebnim zakonom te ukazuje stručnom nositelju pripreme propisa na nedostatke i probleme u provedbi propisa koje je ovlašten nadzirati, izrađuje izvješća o obavljenim nadzorima i poduzetim mjerama, sudjeluje u radu stručnih tijela Vlade Republike Hrvatske, ministarstava, drugih tijela te međunarodnih organizacija i tijela, obavlja poslove zastupanja pred prekršajnim sudovima u prekršajnim postupcima po optužnim prijedlozima za pokretanje prekršajnog postupka i pred upravnim sudovima povodom tužbi u upravnim sporovima protiv rješenja Povjerenstva za žalbe Inspektorata rada, sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa čiju provedbu nadzire, daje mišljenja, primjedbe i prijedloge na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga drugih središnjih tijela državne uprave, a čiju primjenu nadzire Inspektorat rada, priprema odgovore i očitovanja na zahtjev državnih odvjetništva u građanskim i kaznenim postupcima, sudjeluje u izradi uputa za rad inspektorima rada, pruža stručnu pomoć u izradi očitovanja u upravnim sporovima te u izvršavanju sudskih odluka, predlaže programe rada, obavlja stalne stručne komunikacije koje uključuju educiranje i stručnu pomoć u radu inspektorima rada u područnim uredima i ispostavama Inspektorata rada, izrađuje nacrte drugostupanjskih rješenja za Povjerenstvo za žalbe povodom žalbi na prvostupanjska rješenja inspektora rada, izrađuje prijedloge odgovora na tužbe protiv rješenja Povjerenstva za žalbe, te obavlja i druge poslove u okviru svojega djelokruga.

10.1.2.2. Služba za nadzor zapošljavanja

Članak 62.

Služba za nadzor zapošljavanja obavlja inspekcijske i druge stručne poslove u području rada, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano, provodeći inspekcijske nadzore provedbe zakona i drugih propisa kojima se uređuju: radni odnosi i zaštita na radu (prema programu rada iz članaka 14. i 44. Zakona o Inspektoratu rada), obavlja inspekcijske i druge poslove koji se odnose na zakonitost zapošljavanja uključujući i zakonitost rada stranaca u Republici Hrvatskoj u djelatnostima u kojima nadzor provedbe propisa o radu nadzire Inspektorat rada, sklapanje ugovora o radu, obvezu prijave, odjave i promjena tijekom osiguranja radnika na obvezno mirovinsko i obvezno zdravstveno osiguranje, odnos između poslodavca i fizičke osobe koja s poslodavcem nema sklopljen ugovor o radu, ali u skladu s posebnim propisom kod njega obavlja određene poslove ili se nalazi na stručnom osposobljavanju za rad (primjerice, osoba na sezonskom radu za obavljanje privremenih, odnosno povremenih sezonskih poslova u poljoprivredi, redoviti student i redoviti učenik srednjoškolske ustanove na radu kod poslodavca u skladu s posebnim propisima, osoba koja radi za vrijeme izdržavanja kazne zatvora ili odgojne mjere i druga osoba koja s poslodavcem nema sklopljen ugovor o radu, ali kod njega u skladu s posebnim propisom obavlja određene poslove), obavljanje djelatnosti u vezi sa zapošljavanjem i ustupanjem radnika, obavlja inspekcijske poslove u vezi provedbe i drugih propisa kada je to propisano posebnim zakonom te ukazuje stručnom nositelju pripreme propisa na nedostatke i probleme u provedbi propisa koje nadzire Inspektorat rada, izrađuje izvješća o obavljenom nadzoru i poduzetim mjerama, sudjeluje u radu stručnih tijela Vlade Republike Hrvatske, ministarstava, drugih tijela te međunarodnih organizacija i tijela, obavlja poslove zastupanja pred prekršajnim sudovima u prekršajnim postupcima po optužnim prijedlozima za pokretanje prekršajnog postupka i pred upravnim sudovima povodom tužbi u upravnim sporovima, sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa čiju provedbu nadzire, daje mišljenja, primjedbe i prijedloge na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga drugih središnjih tijela državne uprave, a čiju primjenu nadzire Inspektorat rada, priprema odgovore i očitovanja na zahtjev državnih odvjetništva u građanskim i kaznenim postupcima, sudjeluje u izradi uputa za rad inspektorima rada, pruža stručnu pomoć u izradi očitovanja u upravnim sporovima te u izvršavanju sudskih odluka, predlaže programe rada, obavlja stalne stručne komunikacije koje uključuju educiranje i stručnu pomoć u radu inspektorima rada u područnim uredima i ispostavama Inspektorata rada, izrađuje nacrte drugostupanjskih rješenja za Povjerenstvo za žalbe povodom žalbi na prvostupanjska rješenja inspektora rada, izrađuje prijedloge odgovora na tužbe protiv rješenja Povjerenstva za žalbe, te obavlja i druge poslove u okviru svojega djelokruga.

10.1.3. Sektor za nadzor u području zaštite na radu

Članak 63.

Sektor za nadzor u području zaštite na radu obavlja inspekcijske poslove u području zaštite na radu i rada, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano, provodeći inspekcijske nadzore provedbe zakona i drugih propisa kojima se uređuju: zaštita na radu i radni odnosi (prema programu rada iz članaka 14. i 44. Zakona o Inspektoratu rada), obavlja inspekcijske nadzore povodom ozljeda na radu i profesionalnih bolesti i prati rad inspektora u najsloženijim inspekcijskim nadzorima, obavlja inspekcijske poslove u vezi provedbe drugih propisa prema posebnim zakonima te ukazuje stručnom nositelju pripreme propisa na nedostatke i probleme u provedbi propisa koje je ovlašten nadzirati, obavlja poslove i inspekcijske nadzore provedbe propisa u području gradnje u skladu s posebnim propisom o gradnji, obavlja inspekcijske nadzore provedbe propisa koje se odnose na investitore, koncesionare i osobe ovlaštene za obavljanje poslova zaštite na radu, sudjeluje u radu stručnih tijela Vlade Republike Hrvatske, ministarstava, drugih tijela, te međunarodnih organizacija i tijela, sudjeluje u radu Odbora viših inspektora rada Europske komisije te provodi aktivnosti dogovorene na tom Odboru, izrađuje izvješća o obavljenom nadzoru i poduzetim mjerama, obavlja poslove zastupanja pred prekršajnim sudovima u prekršajnim postupcima po optužnim prijedlozima za pokretanje prekršajnog postupka i pred upravnim sudovima povodom tužbi u upravnim sporovima protiv rješenja Povjerenstva za žalbe Inspektorata rada, sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa čiju provedbu nadzire, daje mišljenja, primjedbe i prijedloge na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga drugih središnjih tijela državne uprave, a čiju provedbu nadzire Inspektorat rada, priprema odgovore i očitovanja na zahtjev državnih odvjetništva u građanskim i kaznenim postupcima, sudjeluje u izradi uputa za rad inspektorima rada, predlaže programe rada, obavlja stalne stručne komunikacije uključujući educiranje i stručnu pomoć u radu inspektorima rada u područnim uredima i ispostavama Inspektorata rada, izrađuje nacrte drugostupanjskih rješenja za Povjerenstvo za žalbe povodom žalbi na prvostupanjska rješenja inspektora rada, izrađuje prijedloge odgovora na tužbe protiv rješenja Povjerenstva za žalbe, te obavlja i druge poslove u okviru svojega djelokruga.

U Sektoru za nadzor u području zaštite na radu ustrojavaju se:

10.1.3.1. Služba za nadzor zaštite na radu na radilištima i u rizičnim djelatnostima

10.1.3.2. Služba za provedbu zajedničkih aktivnosti inspektora rada Europske unije, prevenciju i nadzor ozljeda na radu i profesionalnih bolesti.

10.1.3.1. Služba za nadzor zaštite na radu na radilištima i u rizičnim djelatnostima

Članak 64.

Služba za nadzor zaštite na radu na radilištima i u rizičnim djelatnostima obavlja inspekcijske i druge stručne poslove koji se odnose na gradnju, brodogradnju i šumarske radove te obveze investitora, koncesionara i vlasnika u provedbi zaštite na radu, specifične sustave zaštite na radu u kemijskoj industriji, energetskim postrojenjima i drugim posebno rizičnim aktivnostima, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano, obavlja poslove i inspekcijske nadzore provedbe propisa u području gradnje u skladu s posebnim propisom o gradnji, obavlja inspekcijske i druge stručne poslove u području rada ako posebnim zakonom nije drukčije propisano, provodeći inspekcijske nadzore provedbe zakona i drugih propisa kojima se uređuju: radni odnosi i zaštita na radu (prema programu rada iz članaka 14. i 44. Zakona o Inspektoratu rada), sudjeluje u radu stručnih tijela ministarstava, drugih tijela, izrađuje izvješća o obavljenom nadzoru i poduzetim mjerama, obavlja poslove zastupanja pred prekršajnim sudovima u prekršajnim postupcima po optužnim prijedlozima za pokretanje prekršajnog postupka i pred upravnim sudovima povodom tužbi u upravnim sporovima protiv rješenja Povjerenstva za žalbe Inspektorata rada, sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa čiju provedbu nadzire, priprema odgovore i očitovanja na zahtjev državnih odvjetništva u građanskim i kaznenim postupcima, sudjeluje u izradi uputa za rad inspektorima rada, predlaže programe rada, obavlja stalne stručne komunikacije koje uključuju educiranje i stručnu pomoć u radu inspektorima rada u područnim uredima i ispostavama Inspektorata rada, izrađuje nacrte drugostupanjskih rješenja za Povjerenstvo za žalbe povodom žalbi na prvostupanjska rješenja inspektora rada, izrađuje prijedloge odgovora na tužbe protiv rješenja Povjerenstva za žalbe, te obavlja i druge poslove u okviru svojega djelokruga.

10.1.3.2. Služba za provedbu zajedničkih aktivnosti inspektora rada Europske unije, prevenciju i nadzor ozljeda na radu i profesionalnih bolesti

Članak 65.

Služba za provedbu zajedničkih aktivnosti inspektora rada Europske unije, prevenciju i nadzor ozljeda na radu i profesionalnih bolesti obavlja inspekcijske i druge stručne poslove u području zaštite na radu, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano, provodeći inspekcijske nadzore provedbe zakona i drugih propisa kojima se uređuju: zaštita na radu i radni odnosi (prema programu rada iz članaka 14. i 44. Zakona o Inspektoratu rada), obavlja inspekcijske nadzore povodom ozljeda na radu i profesionalnih bolesti i prati rad inspektora u najsloženijim inspekcijskim nadzorima, obavlja inspekcijske nadzore provedbe propisa koje se odnose na osobe ovlaštene za obavljanje poslova zaštite na radu, obavlja inspekcijske poslove u vezi provedbe i drugih propisa kada je to propisano posebnim zakonom te ukazuje stručnom nositelju pripreme propisa na nedostatke i probleme u provedbi propisa koje je ovlašten nadzirati, sudjeluje u radu stručnih tijela Vlade Republike Hrvatske, ministarstava, drugih tijela te međunarodnih organizacija i tijela, sudjeluje u radu Odbora viših inspektora rada Europske komisije te provodi aktivnosti dogovorene na tom Odboru, izrađuje izvješća o obavljenom nadzoru i poduzetim mjerama, obavlja poslove zastupanja pred prekršajnim sudovima u prekršajnim postupcima po optužnim prijedlozima za pokretanje prekršajnog postupka i pred upravnim sudovima povodom tužbi u upravnim sporovima protiv rješenja Povjerenstva za žalbe Inspektorata rada, sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa čiju provedbu nadzire, daje mišljenja, primjedbe i prijedloge na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga drugih središnjih tijela državne uprave, a čiju provedbu nadzire Inspektorat rada, priprema odgovore i očitovanja na zahtjev državnih odvjetništva u građanskim i kaznenim postupcima, sudjeluje u izradi uputa za rad inspektorima rada, predlaže programe rada, obavlja stalne stručne komunikacije koje uključuju educiranje i stručnu pomoć u radu inspektorima rada u područnim uredima i ispostavama Inspektorata rada, izrađuje nacrte drugostupanjskih rješenja za Povjerenstvo za žalbe povodom žalbi na prvostupanjska rješenja inspektora rada, izrađuje prijedloge odgovora na tužbe protiv rješenja Povjerenstva za žalbe, te obavlja i druge poslove u okviru svojega djelokruga.

U Služba za provedbu zajedničkih aktivnosti inspektora rada Europske unije, prevenciju i nadzor ozljeda na radu i profesionalnih bolesti ustrojavaju se:

10.1.3.2.1. Odjel za provedbu zajedničkih aktivnosti inspektora rada Europske unije

10.1.3.2.2. Odjel za prevenciju i nadzor ozljeda na radu i profesionalnih bolesti.

10.1.3.2.1. Odjel za provedbu zajedničkih aktivnosti inspektora rada Europske unije

Članak 66.

Odjel za provedbu zajedničkih aktivnosti inspektora rada Europske unije obavlja inspekcijske i druge stručne poslove u području zaštite na radu, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano, provodeći inspekcijske nadzore provedbe zakona i drugih propisa kojima se uređuju: zaštita na radu i radni odnosi (prema programu rada iz članaka 14. i 44. Zakona o Inspektoratu rada), obavlja inspekcijske poslove u vezi provedbe drugih propisa prema posebnim zakonima te ukazuje stručnom nositelju pripreme propisa na nedostatke i probleme u provedbi propisa koje je ovlašten nadzirati, sudjeluje u radu stručnih tijela Vlade Republike Hrvatske, ministarstava, drugih tijela te međunarodnih organizacija i tijela, sudjeluje u radu Odbora viših inspektora rada Europske komisije te provodi aktivnosti dogovorene na tom Odboru, izrađuje izvješća o obavljenom nadzoru i poduzetim mjerama, obavlja poslove zastupanja pred prekršajnim sudovima u prekršajnim postupcima po optužnim prijedlozima za pokretanje prekršajnog postupka i pred upravnim sudovima povodom tužbi u upravnim sporovima protiv rješenja Povjerenstva za žalbe Inspektorata rada, sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa čiju provedbu nadzire, daje mišljenja, primjedbe i prijedloge na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga drugih središnjih tijela državne uprave, a čiju provedbu nadzire Inspektorat rada, priprema odgovore i očitovanja na zahtjev državnih odvjetništva u građanskim i kaznenim postupcima, sudjeluje u izradi uputa za rad inspektorima rada, predlaže programe rada, obavlja stalne stručne komunikacije uključujući educiranje i stručnu pomoć u radu inspektorima rada u područnim uredima i ispostavama Inspektorata rada, izrađuje nacrte drugostupanjskih rješenja za Povjerenstvo za žalbe povodom žalbi na prvostupanjska rješenja inspektora rada, izrađuje prijedloge odgovora na tužbe protiv rješenja Povjerenstva za žalbe, te obavlja i druge poslove u okviru svojega djelokruga.

10.1.3.2.2. Odjel za prevenciju i nadzor ozljeda na radu i profesionalnih bolesti

Članak 67.

Odjel za prevenciju i nadzor ozljeda na radu i profesionalnih bolesti obavlja inspekcijske i druge stručne poslove u području zaštite na radu, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano, provodeći inspekcijske nadzore provedbe zakona i drugih propisa kojima se uređuju zaštita na radu i radni odnosi (prema programu rada iz članaka 14. i 44. Zakona o Inspektoratu rada), obavlja inspekcijske nadzore provedbe propisa koje se odnose na osobe ovlaštene za obavljanje poslova zaštite na radu, obavlja inspekcijske nadzore povodom ozljeda na radu i profesionalnih bolesti i prati rad inspektora u najsloženijim inspekcijskim nadzorima, obavlja inspekcijske poslove u vezi provedbe drugih propisa kada je to propisano posebnim zakonom te ukazuje stručnom nositelju pripreme propisa na nedostatke i probleme u provedbi propisa koje je ovlašten nadzirati, sudjeluje u radu stručnih tijela Vlade Republike Hrvatske, ministarstava, drugih tijela, izrađuje izvješća o obavljenom nadzoru i poduzetim mjerama, obavlja poslove zastupanja pred prekršajnim sudovima u prekršajnim postupcima po optužnim prijedlozima za pokretanje prekršajnog postupka i pred upravnim sudovima povodom tužbi u upravnim sporovima protiv rješenja Povjerenstva za žalbe Inspektorata rada, sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa čiju provedbu nadzire, daje mišljenja, primjedbe i prijedloge na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga drugih središnjih tijela državne uprave, a čiju provedbu nadzire Inspektorat rada, priprema odgovore i očitovanja na zahtjev državnih odvjetništva u građanskim i kaznenim postupcima, sudjeluje u izradi uputa za rad inspektorima rada, predlaže programe rada za sprječavanje ozljeda na radu i profesionalnih bolesti, obavlja stalne stručne komunikacije koje uključuju educiranje i stručnu pomoć u radu inspektorima rada u područnim uredima i ispostavama Inspektorata rada, izrađuje nacrte drugostupanjskih rješenja za Povjerenstvo za žalbe povodom žalbi na prvostupanjska rješenja inspektora rada, izrađuje prijedloge odgovora na tužbe protiv rješenja Povjerenstva za žalbe, te obavlja i druge poslove u okviru svojega djelokruga.

10.2. Područni uredi

Članak 68.

Područni ured sa sjedištem u Osijeku obavlja inspekcijski nadzor na području Brodsko-posavske županije, Osječko-baranjske županije, Požeško-slavonske županije, Virovitičko-podravske županije i Vukovarsko-srijemske županije.

Područni ured sa sjedištem u Rijeci obavlja inspekcijski nadzor na području Istarske županije, Ličko-senjske županije, Primorsko-goranske županije i dijela otoka Paga koji pripada Zadarskoj županiji.

Područni ured sa sjedištem u Splitu obavlja inspekcijski nadzor na području Dubrovačko-neretvanske županije, Splitsko-dalmatinske županije, Šibensko-kninske županije i Zadarske županije, osim dijela otoka Paga koji pripada Zadarskoj županiji.

Područni ured sa sjedištem u Varaždinu obavlja inspekcijski nadzor na području Krapinsko-zagorske županije, Koprivničko-križevačke županije, Međimurske županije i Varaždinske županije.

Područni ured sa sjedištem u Zagrebu obavlja inspekcijski nadzor na području Bjelovarsko-bilogorske županije, Karlovačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Zagrebačke županije i Grada Zagreba.

Članak 69.

Za obavljanje poslova inspekcijskog nadzora i drugih stručnih poslova iz djelokruga Inspektorata rada u prvom stupnju, u područnim uredima u Osijeku, Rijeci, Splitu, Varaždinu i Zagrebu ustrojavaju se:

1. Služba za nadzor radnih odnosa

Služba za nadzor radnih odnosa u područnim uredima obavlja inspekcijske i druge stručne poslove u području rada, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano, provodeći inspekcijske nadzore provedbe zakona i drugih propisa kojima se uređuju: radni odnosi i zaštita na radu (prema programu rada iz članaka 14. i 44. Zakona o Inspektoratu rada), zakonitost zapošljavanja uključujući i zakonitost rada stranaca u Republici Hrvatskoj u djelatnostima u kojima nadzor provedbe propisa o radu nadzire Inspektorat rada, obveza prijave, odjave i promjena tijekom osiguranja radnika na obvezno mirovinsko i obvezno zdravstveno osiguranje, odnosi između poslodavca i fizičke osobe koja s poslodavcem nema sklopljen ugovor o radu, ali u skladu s posebnim propisom kod njega obavlja određene poslove ili se nalazi na stručnom osposobljavanju za rad (osoba na sezonskom radu za obavljanje privremenih, odnosno povremenih sezonskih poslova u poljoprivredi, redoviti student i redoviti učenik srednjoškolske ustanove na radu kod poslodavca u skladu s posebnim propisima, osoba koja radi za vrijeme izdržavanja kazne zatvora ili odgojne mjere, osoba na stručnom osposobljavanju za rad i druga osoba koja s poslodavcem nema sklopljen ugovor o radu, ali kod njega u skladu s posebnim propisom obavlja određene poslove), obavljanje djelatnosti u vezi sa zapošljavanjem, ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, osoba s invaliditetom te mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata i članova njihovih obitelji, obavlja inspekcijske poslove u vezi provedbe i drugih propisa kada je to propisano posebnim zakonom, izrađuje izvješća o obavljenom nadzoru i poduzetim mjerama, obavlja poslove zastupanja pred prekršajnim sudovima u prekršajnim postupcima po optužnim prijedlozima za pokretanje prekršajnog postupka i pred upravnim sudovima povodom tužbi u upravnim sporovima protiv rješenja Povjerenstva za žalbe Inspektorata rada, sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa čiju provedbu nadzire, daje mišljenja, primjedbe i prijedloge na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga drugih središnjih tijela državne uprave, a koje propise nadzire Inspektorat rada, priprema odgovore i očitovanja na zahtjev državnih odvjetništva u građanskim i kaznenim postupcima, predlaže programe rada, te obavlja i druge poslove u okviru svojega djelokruga.

2. Služba za nadzor zaštite na radu

Služba za nadzor zaštite na radu obavlja inspekcijske poslove u području zaštite na radu i rada, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano, provodeći inspekcijske nadzore provedbe zakona i drugih propisa kojima se uređuju: zaštita na radu i radni odnosi (prema programu rada iz članaka 14. i 44. Zakona o Inspektoratu rada), obavlja inspekcijske nadzore povodom ozljeda na radu i profesionalnih bolesti, obavlja inspekcijske poslove u vezi provedbe drugih propisa prema posebnim zakonima, obavlja poslove i inspekcijske nadzore provedbe propisa u području gradnje u skladu s posebnim propisom o gradnji, obavlja inspekcijske nadzore provedbe propisa koji se odnose na investitore, koncesionare i osobe ovlaštene za obavljanje poslova zaštite na radu, izrađuje izvješća o obavljenom nadzoru i poduzetim mjerama, obavlja poslove zastupanja pred prekršajnim sudovima u prekršajnim postupcima po optužnim prijedlozima za pokretanje prekršajnog postupka i pred upravnim sudovima povodom tužbi u upravnim sporovima protiv rješenja Povjerenstva za žalbe Inspektorata rada, sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa čiju provedbu nadzire, daje mišljenja, primjedbe i prijedloge na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga drugih središnjih tijela državne uprave, a čiju provedbu nadzire Inspektorat rada, priprema odgovore i očitovanja na zahtjev državnih odvjetništva u građanskim i kaznenim postupcima, predlaže programe rada, te obavlja i druge poslove u okviru svojega djelokruga.

10.3. Ispostave područnih ureda

Članak 70.

Za obavljanje poslova inspekcijskog nadzora i drugih stručnih poslova iz djelokruga Inspektorata rada u prvom stupnju, u područnim uredima Inspektorata rada, ustrojavaju se ispostave, i to:

U Područnom uredu u Osijeku:

1. Ispostava u Požegi

2. Ispostava u Slavonskom Brodu

3. Ispostava u Virovitici

4. Ispostava u Vukovaru.

U Područnom uredu u Rijeci:

1. Ispostava u Puli

2. Ispostava u Senju.

U Područnom uredu u Splitu:

1. Ispostava u Dubrovniku

2. Ispostava u Metkoviću

3. Ispostava u Šibeniku

4. Ispostava u Zadru.

U Područnom uredu u Varaždinu:

1. Ispostava u Koprivnici

2. Ispostava u Krapini.

U Područnom uredu u Zagrebu:

1. Ispostava u Bjelovaru

2. Ispostava u Karlovcu

3. Ispostava u Sisku.

Članak 71.

U ispostavama područnih ureda Inspektorata rada obavljaju se poslovi inspekcijskog nadzora koji se odnose na provedbu zakona i drugih propisa u području rada i zaštite na radu.

III. UPRAVLJANJE UNUTARNJIM USTROJSTVENIM JEDINICAMA

Članak 72.

Ministar predstavlja Ministarstvo i upravlja njegovim radom.

Zamjenik ministra zamjenjuje ministra u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti, te obavlja i druge poslove koje mu povjeri ministar.

Pomoćnik ministra upravlja radom upravne organizacije u sastavu Ministarstva te obavljaju i druge poslove koje mu povjeri ministar.

Članak 73.

Radom Kabineta ministra upravlja tajnik Kabineta ministra.

Radom Glavnog tajništva Ministarstva upravlja glavni tajnik Ministarstva.

Radom sektora upravlja načelnik sektora.

Radom Samostalnog sektora upravlja načelnik Samostalnog sektora.

Radom službe upravlja voditelj službe.

Radom odjela upravlja voditelj odjela.

Radom Samostalne službe upravlja voditelj Samostalne službe.

Radom Samostalnog odjela upravlja voditelj Samostalnog odjela.

Radom pododsjeka upravlja voditelj pododsjeka.

Članak 74.

Zamjenik ministra odgovoran je za svoj rad Vladi Republike Hrvatske i ministru.

Pomoćnik ministra i glavni tajnik Ministarstva odgovorni su za svoj rad Vladi Republike Hrvatske i ministru.

Tajnik Kabineta ministra odgovoran je za svoj rad ministru i zamjeniku ministra.

Načelnik sektora u sastavu upravne organizacije odgovoran je za svoj rad ministru, zamjeniku ministra i pomoćniku ministra koji upravlja upravnom organizacijom u čijem se sastavu sektor nalazi.

Načelnik sektora u sastavu Glavnog tajništva Ministarstva odgovoran je za svoj rad ministru, zamjeniku ministra i glavnom tajniku Ministarstva.

Načelnik Samostalnog sektora odgovoran je za svoj rad ministru i zamjeniku ministra.

Voditelj službe odgovoran je za svoj rad ministru, zamjeniku ministra i čelnicima unutarnjih ustrojstvenih jedinica u čijem se sastavu služba nalazi.

Voditelj odjela odgovoran je za svoj rad ministru, zamjeniku ministra i čelnicima unutarnjih ustrojstvenih jedinica u čijem se sastavu odjel nalazi.

Voditelj Samostalne službe odgovoran je za svoj rad ministru i zamjeniku ministra.

Voditelj Samostalnog odjela odgovoran je za svoj rad ministru i zamjeniku ministra.

Voditelj pododsjeka u sastavu Glavnog tajništva Ministarstva odgovoran je za svoj rad ministru, zamjeniku ministra, glavnom tajniku Ministarstva i čelnicima unutarnjih ustrojstvenih jedinica u čijem se sastavu pododsjek nalazi.

Članak 75.

Radom Inspektorata rada upravlja ravnatelj.

Radom sektora u sastavu Inspektorata rada upravlja načelnik sektora.

Radom područnog ureda u sastavu Inspektorata rada upravlja pročelnik ureda.

Radom službe u sastavu Inspektorata rada upravlja voditelj službe.

Radom ispostave u sastavu područnog ureda upravlja voditelj ispostave. Voditelj ispostave ima položaj voditelja odjela.

Radom odjela u sastavu Inspektorata rada upravlja voditelj odjela.

Članak 76.

Ravnatelj Inspektorata rada odgovoran je za svoj rad Vladi Republike Hrvatske i ministru.

Načelnik sektora u sastavu Inspektorata rada odgovoran je za svoj rad ministru i ravnatelju.

Pročelnik ureda u sastavu Inspektorata rada odgovoran je za svoj rad ministru, ravnatelju i načelniku sektora.

Voditelj službe u Središnjem uredu ili područnom uredu odgovoran je za svoj rad ministru, ravnatelju, načelniku sektora i pročelniku ureda.

Voditelj ispostave odgovoran je za svoj rad ministru, ravnatelju, načelniku sektora, pročelniku područnog ureda i voditelju službe.

Voditelj odjela u Središnjem uredu odgovoran je za svoj rad ministru, ravnatelju, načelniku sektora i voditelju službe.

Članak 77.

Savjetodavno tijelo ministra je Stručni kolegij.

Sastav i način rada Stručnog kolegija utvrdit će se Pravilnikom o unutarnjem redu Ministarstva.

IV. RADNO VRIJEME MINISTARSTVA

Članak 78.

Radno vrijeme Ministarstva, način planiranja poslova, te održavanje uredovnih dana uredit će se Pravilnikom o unutarnjem redu Ministarstva.

V. OKVIRNI BROJ SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA MINISTARSTVA

Članak 79.

Poslove i zadatke iz djelokruga Ministarstva, ovisno o vrsti, složenosti, stručnoj spremi i drugim uvjetima, obavljaju državni službenici i namještenici raspoređeni na radna mjesta u skladu s propisima.

Okvirni broj državnih službenika i namještenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva prikazan je u tablici koja je sastavni dio ove Uredbe.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 80.

Pitanja važna za rad Ministarstva koja nisu uređena zakonom, Uredbom o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave i ovom Uredbom, uredit će se Pravilnikom o unutarnjem redu Ministarstva.

Pravilnikom iz stavka 1. ovoga članka utvrdit će se radna mjesta za državne službenike i namještenike, s naznakom njihovih osnovnih poslova i zadaća, stručnih uvjeta potrebnih za njihovo obavljanje, njihove ovlasti i odgovornosti, te druga pitanja važna za rad Ministarstva.

Ministar će, uz prethodnu suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose, uskladiti Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva s odredbama ove Uredbe u roku 15 dana od dana njezina stupanja na snagu.

Ministar će donijeti rješenja o rasporedu državnih službenika u roku 30 dana od dana stupanja na snagu Pravilnika o unutarnjem redu.

Članak 81.

Stupanjem na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva rada i mirovinskoga sustava (»Narodne novine«, br. 21/2012, 60/2012, 144/2012 i 97/2013).

Članak 82.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u Narodnim novinama.

Klasa: 022-03/14-03/17

Urbroj: 50301-04/12-14-2

Zagreb, 20. veljače 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

OKVIRNI BROJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA MINISTARSTVA RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

Redni broj

Naziv unutarnje ustrojstvene jedinice

Broj
službenika i
namještenika

1.

KABINET MINISTRA

12

2.

GLAVNO TAJNIŠTVO MINISTARSTVA

1


neposredno u Glavnom tajništvu, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

2.1.

Sektor za ljudske potencijale, opće i tehničke poslove

1

2.1.1.

Služba za ljudske potencijale

6

2.1.2.

Služba za opće i tehničke poslove

1


neposredno u Službi za opće i tehničke poslove, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

2.1.2.1.

Pododsjek za poslove pisarnice i pismohrane

5

-

U Središnjoj službi Inspektorata rada – samostalni izvršitelj

1

-

U sjedištu Područnog ureda u Osijeku – samostalni izvršitelj

2

-

U sjedištu Područnog ureda u Rijeci – samostalni izvršitelj

2

-

U sjedištu Područnog ureda u Splitu – samostalni izvršitelj

2

-

U sjedištu Područnog ureda u Varaždinu – samostalni izvršitelj

2

-

U sjedištu Područnog ureda u Zagrebu – samostalni izvršitelj

2

-

U Ispostavi u Virovitici – samostalni izvršitelj

1

-

U Ispostavi u Dubrovniku – samostalni izvršitelj

1

-

U Ispostavi u Šibeniku – samostalni izvršitelj

1

-

U Ispostavi u Zadru – samostalni izvršitelj

1

-

U Ispostavi u Koprivnici – samostalni izvršitelj

1

-

U Ispostavi u Krapini – samostalni izvršitelj

1

-

U Ispostavi u Bjelovaru – samostalni izvršitelj

1

-

U Ispostavi u Karlovcu – samostalni izvršitelj

1

-

U Ispostavi u Sisku – samostalni izvršitelj

1

2.1.2.2.

Pododsjek za opće poslove i upravljanje imovinom

3

2.1.2.3.

Pododsjek za pomoćno-tehničke poslove

5

2.2.

Sektor za financije, proračun i informatičke poslove

1

2.2.1.

Služba za proračun i računovodstvo

5

2.2.2.

Služba za nabavu i informatičke poslove

6


Glavno tajništvo Ministarstva – ukupno

56

3.

UPRAVA ZA RAD I ZAŠTITU NA RADUneposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

3.1.

Sektor za rad i socijalno partnerstvo

1

3.1.1.

Služba za rad

6

3.1.2.

Služba za socijalno partnerstvo

5

3.2.

Sektor za zaštitu na radu i upravne poslove

1

3.2.1.

Služba za zaštitu na radu

4

3.2.2.

Služba za upravne poslove

4


Uprava za rad i zaštitu na radu – ukupno

22

4.

UPRAVA ZA TRŽIŠTE RADA I ZAPOŠLJAVANJEneposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

4.1.

Sektor politika zapošljavanja

1

4.1.1.

Služba za nacionalne politike, programe i mjere zapošljavanja

4

4.1.2.

Služba za politike zapošljavanja i suradnju na europskom gospodarskom prostoru

4

4.2.

Sektor analitika tržišta rada

1

4.2.1.

Služba analitičke i pravne podrške

4

4.2.2.

Služba za usklađivanje potreba tržišta rada i obrazovanja

4


Uprava za tržište rada i zapošljavanje – ukupno

19

5.

UPRAVA ZA MIROVINSKI SUSTAVneposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

5.1.

Sektor za mirovinska osiguranja

1

5.1.1.

Služba za obvezno i dobrovoljno mirovinsko osiguranje

6

5.1.2.

Služba za unaprjeđenje prava osiguranika i korisnika mirovina

4

5.2.

Sektor za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti

1

5.2.1.

Služba za bilateralnu koordinaciju

4

5.2.2.

Služba za koordinaciju na temelju propisa Europske unije

4


Uprava za mirovinski sustav – ukupno

21

6.

UPRAVA ZA KOORDINACIJU PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE U PODRUČJU RADA I SOCIJALNE SIGURNOSTIneposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

6.1.

Sektor za programiranje, praćenje i vrjednovanje programa i projekata Europske unije

1

6.1.1.

Služba za koordinaciju i programiranje

1

6.1.1.1.

Odjel za programiranje

4

6.1.1.2.

Odjel za stratešku potporu Operativnom programu Razvoj ljudskih potencijala

3

6.1.2.

Služba za praćenje i vrjednovanje

1

6.1.2.1.

Odjel za praćenje i vrjednovanje

3

6.1.2.2.

Odjel za razvoj sustava

4

6.2.

Sektor za upravljanje projektima Europske unije

1

6.2.1.

Služba za pripremu, odabir, provedbu i praćenje projekata Europske unije

1

6.2.1.1.

Odjel za pripremu, provedbu i praćenje projekata Europske unije

5

6.2.1.2.

Odjel za odabir projekata Europske unije

4

6.2.2.

Služba za financijsko upravljanje i tehničku pomoć

1

6.2.2.1.

Odjel za financijsko upravljanje Operativnim programom Razvoj ljudskih potencijala

4

6.2.2.2.

Odjel za provedbu tehničke pomoći

3

6.2.2.3.

Odjel za kontrolu

3


Uprava za koordinaciju programa i projekata Europske unije u području rada i socijalne sigurnosti – ukupno

40

7.

SAMOSTALNI SEKTOR ZA REVIZIJU I NADZOR MEDICINSKOG VJEŠTAČENJA

10

8.

SAMOSTALNA SLUŽBA ZA EUROPSKE POSLOVE I MEĐUNARODNU SURADNJU

8

9.

SAMOSTALNI ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU

4

10.

INSPEKTORAT RADAneposredno u Inspektoratu rada, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

10.1.

Središnji ured


10.1.1.

Sektor za praćenje i unaprjeđenje rada

1

10.1.1.1.

Služba za analitiku i praćenje rada

5

-

U sjedištu Područnog ureda u Osijeku – samostalni izvršitelj

1

-

U sjedištu Područnog ureda u Rijeci – samostalni izvršitelj

1

-

U sjedištu Područnog ureda u Splitu – samostalni izvršitelj

1

-

U sjedištu Područnog ureda u Varaždinu – samostalni izvršitelj

1

-

U sjedištu Područnog ureda u Zagrebu – samostalni izvršitelj

1

10.1.1.2.

Služba za unutarnji nadzor i unaprjeđenje rada

5

10.1.2.

Sektor za nadzor u području radnih odnosa

1

10.1.2.1.

Služba za nadzor radnih odnosa

8

10.1.2.2.

Služba za nadzor zapošljavanja

7

10.1.3.

Sektor za nadzor u području zaštite na radu

1

10.1.3.1.

Služba za nadzor zaštite na radu na radilištima i u rizičnim djelatnostima

8

10.1.3.2.

Služba za provedbu zajedničkih aktivnosti inspektora rada Europske unije, prevenciju i nadzor ozljeda na radu i profesionalnih bolesti

1

10.1.3.2.1.

Odjel za provedbu zajedničkih aktivnosti inspektora rada Europske unije

5

10.1.3.2.2.

Odjel za prevenciju i nadzor ozljeda na radu i profesionalnih bolesti

5

10.2.

Područni ured Osijek

1

10.2.1.

Služba za nadzor radnih odnosa

14

10.2.2.

Služba za nadzor zaštite na radu

7

10.2.3.

Ispostava u Požegi

5

10.2.4.

Ispostava u Slavonskom Brodu

9

10.2.5.

Ispostava u Virovitici

5

10.2.6.

Ispostava u Vukovaru

7

10.3.

Područni ured Rijeka

1

10.3.1.

Služba za nadzor radnih odnosa

21

10.3.2.

Služba za nadzor zaštite na radu

10

10.3.3.

Ispostava u Puli

6

10.3.4.

Ispostava u Senju

3

10.4.

Područni ured Split

1

10.4.1.

Služba za nadzor radnih odnosa

14

10.4.2.

Služba za nadzor zaštite na radu

11

10.4.3.

Ispostava u Dubrovniku

5

10.4.4.

Ispostava u Metkoviću

4

10.4.5.

Ispostava u Šibeniku

6

10.4.6.

Ispostava u Zadru

6

10.5.

Područni ured Varaždin

1

10.5.1.

Služba za nadzor radnih odnosa

10

10.5.2.

Služba za nadzor zaštite na radu

8

10.5.3.

Ispostava u Koprivnici

7

10.5.4.

Ispostava u Krapini

3

10.6.

Područni ured Zagreb

1

10.6.1.

Služba za nadzor radnih odnosa

18

10.6.2.

Služba za nadzor zaštite na radu

20

10.6.3.

Ispostava u Bjelovaru

7

10.6.4.

Ispostava u Karlovcu

5

10.6.5.

Ispostava u Sisku

8

Inspektorat rada – ukupno

277

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA – UKUPNO

469

25 24.02.2014 Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva rada i mirovinskoga sustava