Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju plaća i drugih primanja predsjednika i članova uprava trgovačkih društava

NN 25/2014 (24.2.2014.), Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju plaća i drugih primanja predsjednika i članova uprava trgovačkih društava

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

452

Na temelju članka 8. i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 150/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. veljače 2014. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU PLAĆA I DRUGIH PRIMANJA PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA

I.

U Odluci o utvrđivanju plaća i drugih primanja predsjednika i članova uprava trgovačkih društava (»Narodne novine«, br. 83/2009, 3/2011, 3/2012, 46/2012 i 22/2013), točka IV. mijenja se i glasi:

»IV.

Nadzorni odbor, odnosno drugi nadležni organ trgovačkog društva (u daljnjem tekstu: nadzorni odbor) može za predsjednika i članove uprave ugovoriti godišnju nagradu – varijabilni dio plaće (u daljnjem tekstu: stimulativnu nagradu), i to isključivo:

1. u trgovačkim društvima koja su poslovala s dobiti u 2013. godini i u kojima je nadzorni odbor pozitivno ocijenio realizaciju plana restrukturiranja trgovačkog društva;

2. u trgovačkim društvima koja nisu poslovala s dobiti u 2013. godini, pod uvjetom da je došlo do smanjenja gubitaka u poslovanju trgovačkog društva, da je nadzorni odbor ocijenio da je poslovanje u skladu s poslovnim planom društva za 2013. godinu i da je pozitivno ocijenio realizaciju plana restrukturiranja trgovačkog društva.

Kriterije za stimulativno nagrađivanje predsjednika i članova uprava trgovačkih društava iz stavka 1. ove točke utvrđuje nadzorni odbor.

Kriteriji iz stavka 2. ove točke moraju biti mjerljivi i usporedivi s poslovnim rezultatima društva u prethodnoj godini, te sadržavati i druge pokazatelje pogodne za ocjenjivanje učinkovitosti obavljanja osnovne djelatnosti pojedinoga trgovačkog društva, njegovog razvoja i restrukturiranja, kao i povećanog doprinosa državnom proračunu Republike Hrvatske.

Stimulativna nagrada može se isplatiti jednokratno, nakon usvajanja financijskog izvješća za prethodnu godinu.«.

II.

U točki IV.d riječi: »rezultate poslovanja u 2012. godini« zamjenjuju se riječima: »rezultate poslovanja u 2013. godini koja se iskazuju financijskim izvješćem u 2014. godini«.

III.

Točka VII. mijenja se i glasi:

»VII.

Odluka o utvrđivanju plaća i drugih primanja predsjednika i članova uprava trgovačkih društava primjenjuje se i za 2014. godinu.«.

IV.

Točka VII.a briše se.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-04/36

Urbroj: 50301-05/05-14-4

Zagreb, 20. veljače 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.