Pravilnik o licencijama u djelatnosti cestovnog prometa

NN 25/2014 (24.2.2014.), Pravilnik o licencijama u djelatnosti cestovnog prometa

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

453

Na temelju članka 14. stavka 5. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine«, broj 82/2013) ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O LICENCIJAMA U DJELATNOSTI CESTOVNOG PROMETA

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje obrazac licencije i izvoda licencije za obavljanje unutarnjeg javnog cestovnog prijevoza, licencije za obavljanje kolodvorskih usluga, licencije za obavljanje agencijske djelatnosti u cestovnom prometu te sadržaj, ustroj i način vođenja upisnika.

Članak 2.

U postupku za izdavanje licencije za obavljanje unutarnjeg javnog cestovnog prijevoza putnika i tereta, ured državne uprave u županiji, odnosno upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za poslove prometa (u daljnjem tekstu: nadležno tijelo) utvrđuje da li pravna ili fizička osoba-obrtnik koja je registrirana za tu djelatnost, ispunjava uvjete propisane Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine«, broj 82/2013, u daljnjem tekstu: Zakon) i Uredbom (EZ) br. 1071/2009. za dobivanje licencije.

Članak 3.

U postupku za izdavanje licencije za obavljanje djelatnosti pružanja kolodvorskih usluga na autobusnim kolodvorima utvrđuje se da li pravna ili fizička osoba ispunjava uvjete iz članka 100. stavaka 1. i 3. Zakona.

Registraciju za obavljanje djelatnosti pružanja kolodvorskih usluga, pravna ili fizička osoba dokazuje rješenjem o upisu u sudski registar odnosno obrtnicom.

Vlasništvo ili zakup objekta autobusnog kolodvora pravna ili fizička osoba dokazuje izvatkom iz zemljišnih knjiga ili ugovorom o zakupu.

Stručnu osposobljenost pravna ili fizička osoba dokazuje uvjerenjem o položenom ispitu o stručnoj osposobljenosti, ili preslikom diplome o stečenoj VSS ili VŠS cestovnog smjera.

Nadležno tijelo po službenoj dužnosti pribavlja dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 100. stavka 3. podstavka 1., a očevidom utvrđuje uvjete iz stavka 3. podstavka 3. – 11. Zakona i o tome sastavlja zapisnik.

Članak 4.

U postupku dobivanja licencije za obavljanje djelatnosti pružanja kolodvorskih usluga u teretnom prometu utvrđuje se da li pravna ili fizička osoba ispunjava uvjete iz članka 104. stavaka 1. i 3. Zakona.

Registraciju za obavljanje djelatnosti pružanja kolodvorskih usluga, pravna ili fizička osoba dokazuje rješenjem o upisu u sudski registar odnosno obrtnicom.

Vlasništvo ili zakup objekta autobusnog kolodvora pravna ili fizička osoba dokazuje izvatkom iz zemljišnih knjiga ili ugovorom o zakupu.

Stručnu osposobljenost pravna ili fizička osoba dokazuje uvjerenjem o položenom ispitu o stručnoj osposobljenosti, ili preslikom diplome o stečenoj VSS ili VŠS cestovnog smjera.

Nadležno tijelo po službenoj dužnosti pribavlja dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 104. stavka 3. podstavka 1., a očevidom utvrđuje uvjete iz stavka 3. podstavka 3. – 7. Zakona i o tome sastavlja zapisnik.

Članak 5.

U postupku izdavanja licencije za obavljanje agencijske djelatnosti u cestovnom prometu utvrđuje se da li pravna ili fizička osoba ispunjava uvjete iz članka 98. stavaka 2. i 3. Zakona.

Registraciju za obavljanje agencijske djelatnosti pravna ili fizička osoba dokazuje izvatkom iz zemljišnih knjiga ili ugovorom o zakupu.

Pravna i fizička osoba, da ima poslovni prostor, dokazuje izvatkom iz zemljišnih knjiga ili ugovorom o zakupu.

Stručnu osposobljenost pravna ili fizička osoba dokazuje uvjerenjem o položenom ispitu o stručnoj osposobljenosti, ili preslikom diplome o stečenoj VSS ili VŠS cestovnog smjera.

Pravna ili fizička osoba dokazuje da ima sklopljen ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu sukladno Zakonu.

Nadležno tijelo po službenoj dužnosti očevidom utvrđuje ispunjavanje uvjeta iz članka 98. stavka 3. podstavka 1. Zakona i o tome sastavlja zapisnik.

OBRAZAC LICENCIJE I IZVODA LICENCIJE

Članak 6.

Obrazac licencije za obavljanje unutarnjeg javnog cestovnog prijevoza putnika i tereta sadrži: grb Republike Hrvatske, naziv nadležnog tijela koje izdaje licenciju, broj licencije, klasu i urbroj, ime i prezime, odnosno naziv i sjedište prijevoznika, vrstu prijevoza za koju se izdaje licencija, mjesto i datum izdavanja licencije, rok važenja, žig nadležnog tijela i potpis odgovorne osobe.

Na izvodu licencije za pojedino vozilo se, uz podatke iz stavka 1. ovoga članka, upisuju i podaci o vozilu: marki i tipu, broju šasije, registarskoj oznaci vozila, godini proizvodnje, te broj obrtnice odnosno matični broj subjekta.

Licencija se tiska na formatu A4, a izvod licencije, koji ima dva dijela, je sljedećih dimenzija: kada je otklopljen 148 × 105 milimetra, a kada je preklopljen 74 × 105 milimetra.

Obrazac licencije i izvod licencije moraju biti tiskani na posebno zaštićenom papiru koji ima vodeni žig, UV zaštitu i hologramsku zaštitu.

Obrazac licencije i izvoda licencije tiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

Članak 7.

Obrazac licencije za obavljanje kolodvorskih usluga za autobusne i teretne kolodvore sadrži: grb Republike Hrvatske, naziv nadležnog tijela koje izdaje licenciju, broj licencije, klasu i urbroj, ime i prezime, odnosno naziv i sjedište pravne ili fizičke osobe, mjesto i datum izdavanja licencije, rok važenja, žig nadležnog tijela i potpis odgovorne osobe.

Obrazac licencije tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Članak 8.

Obrazac licencije za obavljanje agencijske djelatnosti u cestovnom prometu sadrži: grb Republike Hrvatske, naziv nadležnog tijela koje izdaje licenciju, broj licencije, klasu i urbroj, ime i prezime, odnosno naziv i sjedište pravne ili fizičke osobe, mjesto i datum izdavanja licencije, rok važenja, žig nadležnog tijela i potpis odgovorne osobe.

Obrazac licencije tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Članak 9.

Obrasci licencije i izvoda licencije za sve vrste prijevoza u unutarnjem javnom cestovnom prometu su svijetlo smeđe boje.

Obrazac licencije za kolodvorske usluge je bijele boje.

Obrazac licencije za agencijsku djelatnost je žute boje.

SADRŽAJ, USTROJ I NAČIN VOĐENJA I KORIŠTENJA UPISNIKA LICENCIJE

Članak 10.

Nadležna tijela koja izdaju licenciju za obavljanje kolodvorskih usluga dužna su voditi upisnik o izdanim licencijama.

Upisnik o izdanim licencijama vodi se na obrascu veličine A4 uvezanim u knjigu.

Upisnik o izdanim licencijama može se voditi u elektroničkom obliku, u istovjetnom obliku i sadržaju.

Ako se upisnik o izdanim licencijama vodi u elektroničkom obliku, obvezno se ispisuje i uvezuje u knjigu.

Upisnik o izdanim licencijama je javan.

Obrazac upisnika tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Članak 11.

Upisnik izdanih licencija za kolodvorske usluge sadrži: redni broj, ime i prezime, prebivalište ili naziv i sjedište fizičke ili pravne osobe koja obavlja kolodvorske usluge, broj licencije te datum izdavanja i rok važenja.

Članak 12.

Uredi državne uprave u županiji, odnosno upravno tijelo Grada Zagreba, dostavljaju presliku licencija iz ovoga Pravilnika ministarstvu nadležnom za promet (Uprava cestovnog i željezničkog prometa i Uprava prometne inspekcije), najkasnije u roku od osam dana od dana izdavanja licencije.

Članak 13.

Prijevoznik, pravna ili fizička osoba koja obavlja kolodvorske usluge te posrednik u cestovnom prijevozu dužni su gubitak, krađu ili uništenje licencije i izvoda licencije, objaviti u »Narodnim novinama«.

Nadležno tijelo izdat će duplikat licencije, izvoda licencije, nakon što prijevoznik pravna ili fizička osoba koja obavlja kolodvorske usluge te posrednik u cestovnom prijevozu, dokaže da je nestanak isprave objavila u »Narodnim novinama«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o licencijama u djelatnosti cestovnog prometa (»Narodne novine«, broj 128/2010).

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-02/15

Urbroj: 530-05-1-1-3-14-1

Zagreb, 17. veljače 2014.

Ministar
dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.

OBRASCI


25 24.02.2014 Pravilnik o licencijama u djelatnosti cestovnog prometa 25 24.02.2014 Pravilnik o licencijama u djelatnosti cestovnog prometa