Poslovnik Povjerenika za informiranje

NN 25/2014 (24.2.2014.), Poslovnik Povjerenika za informiranje

25 24.02.2014 Poslovnik Povjerenika za informiranje

POVJERENIK ZA INFORMIRANJE

456

Na temelju članka 40. stavka 1. Zakona o pravu na pristupu informacijama (»Narodne novine«, broj 25/2013), Povjerenica za informiranje donosi

POSLOVNIK

POVJERENIKA ZA INFORMIRANJE

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Poslovnikom Povjerenika za informiranje (dalje u tekstu: Povjerenik) uređuje se, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, unutarnje ustrojstvo Ureda povjerenika za informiranje (dalje u tekstu: Ured povjerenika), način rada, način planiranja i obavljanja poslova te druga pitanja od važnosti za obavljanje poslova Povjerenika.

Članak 2.

Primjenom Poslovnika osigurava se uredno i pravovremeno obavljanje poslova Povjerenika.

Povjerenik tumači odredbe ovoga Poslovnika i daje upute za njegovu primjenu te brine o njegovoj pravilnoj primjeni.

Članak 3.

Riječi i pojmovni sklopovi koji imaju rodno značenje bez obzira jesu li u Poslovniku korišteni u muškom ili ženskom rodu odnose se jednako na muški i ženski rod.

II. SJEDIŠTE POVJERENIKA

Članak 4.

Sjedište Povjerenika je u Zagrebu.

III. PEČAT I ZNAK POVJERENIKA

Članak 5.

(1) Povjerenik ima pečat okruglog oblika promjera 38 mm, koji se sastoji od riječi »Republika Hrvatska« ispisanih u gornjem luku, grba Republike Hrvatske smještenog u sredini, a ispod kojega su u luku ispisane riječi: »Zagreb« te »Povjerenik za informiranje«. Pečat se stavlja na izvornike pismena Povjerenika koja se otpremaju iz Ureda povjerenika.

(2) Pečat Povjerenika koji se koristi za financijsko poslovanje Ureda povjerenika, oblika i sadržaja istovjetnog onom iz stavka 1. ovog članka, ima promjer 25 mm.

(3) Povjerenik će odlukom odrediti poseban znak koji se koristi u komuniciranju s javnosti te na edukacijskim i promotivnim materijalima.

IV. UNUTARNJE USTROJSTVO

Ured povjerenika

Članak 6.

(1) Povjerenik ima Ured povjerenika kao stručnu službu. Uredom povjerenika upravlja Povjerenik. Povjerenik u odnosu na službenike u Uredu povjerenika ima položaj čelnika tijela.

(2) U Uredu povjerenika se za pojedina područja rada ustrojavaju ustrojstvene jedinice, u skladu s vrstom posla.

Službenici u Uredu povjerenika

Članak 7.

(1) Stručne poslove u Uredu povjerenika obavljaju službenici raspoređeni na radna mjesta utvrđena Pravilnikom o unutarnjem redu.

(2) Broj službenika i stručni uvjeti koje službenici moraju ispunjavati utvrđuje se Pravilnikom o unutarnjem redu, sukladno odredbama zakona kojim se uređuje prava i obveze državnih službenika te podzakonskih propisa donesenih temeljem tog zakona.

Ustrojstvene jedinice

Članak 8.

Kao ustrojstvene jedinice za pojedina područja rada u Uredu povjerenika ustrojavaju se službe, i to:

1. Služba za zaštitu prava na pristup informacijama i

2. Služba za praćenje i promicanje prava na pristup informacijama.

Služba za zaštitu prava na pristup informacijama

Članak 9.

Služba za zaštitu prava na pristup informacijama:

1. provodi drugostupanjski postupak i izrađuje nacrte rješenja o žalbama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i prava na ponovnu uporabu informacija;

2. izrađuje nacrte mišljenja povodom upita tijela javne vlasti i građana u pogledu pravilne primjene Zakona o pravu na pristup informacijama;

3. obavlja nadzor i provodi inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o pravu na pristup informacijama;

4. izrađuje nacrt optužnog prijedloga i prekršajnog naloga za utvrđene prekršaje;

5. provodi redovitu provjeru odobrenih isključivih prava na ponovnu uporabu informacija;

6. prati ostvarivanje prava na pristup informacijama;

7. priprema Povjereniku prijedloge mjera koje upućuje tijelima javne vlasti radi unapređivanja ostvarivanja prava na pristup informacijama i prava na ponovnu uporabu informacija;

8. priprema nacrte akata koje donosi Povjerenik;

9. priprema nacrte akata kojima se potiče donošenje ili izmjena propisa radi provedbe i unapređenja prava na pristup informacijama;

10. priprema materijale za sudjelovanje Povjerenika u radu radnih tijela Hrvatskog sabora i sjednica Hrvatskog sabora;

11. prati, analizira i potiče usklađivanje zakona i drugih propisa s međunarodnim pravnim aktima o pravu na pristup informacijama koje je prihvatila Republika Hrvatska, kao i s praksom relevantnih tijela, pravnom stečevinom Europske unije te domaćom, europskom i međunarodnom sudskom praksom;

12. prikuplja domaću sudsku praksu i pravna mišljenja potrebna za rad Povjerenika;

13. sudjeluje u izradi nacrta izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama u okviru svog djelokruga, te

14. obavlja i druge poslove po nalogu Povjerenika.

Služba za praćenje i promicanje prava na pristup informacijama

Članak 10.

Služba za praćenje i promicanje prava na pristup informacijama:

1. prati i analizira provedbu Zakona o pravu na pristup informacijama;

2. provodi istraživanja i stručne analize iz područja prava na pristup informacijama i prava na ponovnu uporabu informacija, uključujući prikupljanje podataka i izradu usporedne analize inozemnih iskustava u primjeni Direktive o ponovnoj uporabi informacija 2003/98/EZ, 2013/37/EU te Uredbe 1049/2001 Vijeća Europe o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije;

3. potiče i održava kontinuiranu suradnju Povjerenika sa službenicima za informiranje u tijelima javne vlasti;

4. izrađuje i održava registar službenika za informiranje;

5. izrađuje i održava javnu evidenciju isključivih prava na ponovnu uporabu informacija;

6. osigurava prikupljanje izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama od tijela javne vlasti te obradu prikupljenih podataka;

7. sudjeluje u izradi nacrta izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama u okviru svog djelokruga;

8. izrađuje i sudjeluje u provedbi programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika za informiranje u tijelima javne vlasti u vezi s primjenom Zakona o pravu na pristup informacijama;

9. obavlja poslove odnosa s javnošću, te pravodobno i redovito obavještava stručnu i opću javnost o aktualnim temama iz područja prava na pristup informacijama, a posebno o ostvarivanju prava korisnika na pristup i ponovnu uporabu informacija;

10. potiče i održava kontinuiranu suradnju Povjerenika s organizacijama civilnog društva, akademskom zajednicom, drugim institucijama i medijima;

11. prikuplja i vodi dokumentacijsku građu, stručnu literaturu, inozemnu i međunarodnu sudsku praksu i pravna mišljenja te druge materijale potrebne za rad Povjerenika i njegovog Ureda;

12. organizira javne tribine, okrugle stolove, rasprave i savjetovanja;

13. obavlja poslove osmišljavanja, uređivanja, ažuriranja i održavanja službene internetske stranice Povjerenika te poslove vezane za aktivnosti Povjerenika na društvenim mrežama;

14. obavlja poslove međunarodne suradnje te priprema stručne podloge za nastupe Povjerenika na međunarodnim forumima;

15. obavlja savjetodavne i stručne poslove vezano uz suradnju s međunarodnim organizacijama, veleposlanstvima i misijama u Republici Hrvatskoj;

16. potiče, koordinira i sudjeluje u provedbi projekata iz djelokruga Povjerenika u suradnji s različitim domaćim i međunarodnim partnerima;

17. osmišljava i provodi edukacijske i promotivne aktivnosti iz područja prava na pristup informacijama za ciljane društvene skupine (građani, mediji, udruge civilnog društva, privatni sektor), te

18. obavlja i druge poslove po nalogu Povjerenika.

V. NAČIN RADA POVJERENIKA

Upravljanje unutarnjim jedinicama

Članak 11.

(1) Radom službe upravlja voditelj službe.

(2) Voditelj službe odgovara za svoj rad Povjereniku.

Kolegij Povjerenika

Članak 12.

(1) Kolegij Povjerenika čine Povjerenik i voditelji službi u Uredu povjerenika.

(2) U radu kolegija mogu sudjelovati i savjetnici Povjerenika.

(3) Kolegij Povjerenika:

1. raspravlja i koordinira izradom godišnjeg plana rada;

2. raspravlja o prijedlogu proračuna, financijskog plana i zaključnog računa Povjerenika;

3. raspravlja o nacrtu godišnjeg i drugih izvješća kojeg Povjerenik podnosi Hrvatskom saboru;

4. raspravlja o nacrtima akata koji predstavljaju poticaj za donošenje te izmjene i dopune zakona i drugih propisa koji se odnose na područje zaštite, praćenja i promicanja prava na pristup informacija i prava na ponovnu uporabu informacija;

5. raspravlja o podnošenju optužnog prijedloga i izdavanja prekršajnog naloga sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama;

6. raspravlja o prijedlozima podzakonskih propisa i drugih akata koje donosi Povjerenik;

7. brine se za pravilnu i učinkovitu provedbu žalbenog postupka, nadzora i inspekcijskog nadzora, te

8. osigurava postizanje najvišeg stupnja suradnje i komunikacije između službi.

Sastanci

Članak 13.

Povjerenik ili voditelji službi sazivaju sastanke radi uspješnog obavljanja poslova iz svog djelokruga, usklađivanja rada i drugih važnih pitanja za rad Povjerenika.

Službena iskaznica

Članak 14.

(1) Povjerenik ima službenu iskaznicu.

(2) Službena iskaznica sadrži fotografiju i podatke o identitetu, a koristi se za dokazivanje položaja Povjerenika pred tijelima javne vlasti.

(3) Povjerenik odlukom određuje izgled i sadržaj službene iskaznice iz stavka 2. ovog članka te način njezina izdavanja i uporabe.

(4) Državni službenici koji obavljaju inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o pravu na pristup informacijama i drugi ovlašteni službenici Ureda povjerenika imaju službene iskaznice kojom dokazuju službeno svojstvo, identitet i ovlast pred tijelima javne vlasti.

(5) Odlukom iz stavka 3. ovoga članka propisat će se izgled i sadržaj službene iskaznice za službenike Ureda povjerenika koji obavljaju inspekcijski nadzor i za druge ovlaštene službenike.

(6) O izdanim službenim iskaznicama iz članka 14. vodi se evidencija čiji sadržaj odlukom određuje Povjerenik.

VI. JAVNOST RADA POVJERENIKA I SURADNJA S DRUGIM TIJELIMA I ORGANIZACIJAMA

Javnost rada Povjerenika

Članak 15.

(1) Rad Povjerenika je javan.

(2) Javnost rada Povjerenika ostvaruje se redovitim izvješćivanjem javnosti putem internetske stranice i medija, objavljivanjem izvješća, organiziranjem javnih rasprava i drugih događaja, te na drugi odgovarajući način.

(3) Statistički i drugi skupni podaci koje prikuplja Povjerenik na odgovarajući način moraju se učiniti dostupnima javnosti.

(4) U svrhu educiranja građana i tijela javne vlasti te promicanja svijesti o pravu na pristup informacijama Povjerenik redovito objavljuje važnije odluke i mišljenja na svojoj internetskoj stranici.

(5) Osobni podaci građana iz izvješća te pojedinačnih odluka i mišljenja mogu se objaviti samo uz privolu osobe na koju se podaci odnose u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka.

Suradnja s tijelima javne vlasti

Članak 16.

(1) Suradnja Povjerenika s tijelima javne vlasti temelji se na načelima međusobnog uvažavanja i djelotvornosti u zaštiti i promicanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

(2) Informacije koje tijela javne vlasti objavljuju odnosno daju moraju biti pravodobne, potpune i točne.

(3) U svrhu ispunjavanja zakonskih obveza tijela javne vlasti Povjerenik pruža potrebnu pomoć tijelima javne vlasti.

Suradnja s organizacijama civilnog društva, medijima, akademskom zajednicom i drugim organizacijama

Članak 17.

(1) U svome radu Povjerenik surađuje s organizacijama civilnog društva, medijima, akademskom zajednicom i drugim organizacijama.

(2) Suradnja s tijelima iz stavka 1. provodi se putem organiziranja javnih rasprava, programa edukacije te stručnog osposobljavanja i usavršavanja, aktivnosti podizanja javne svijesti o značaju prava na pristup informacijama i ponovne uporabe informacija, suradnje na projektima te vezano uz pojedine slučajeve povrede prava na pristup informacijama i ponovne uporabe informacija iz nadležnosti Povjerenika.

Domaća i međunarodna suradnja

Članak 18.

(1) Za potrebe podrobnije analize, provedbe aktivnosti i praćenja provedbe poslova iz svog djelokruga Povjerenik može posebnom odlukom osnivati radne skupine, mreže, grupe ili forume u koje su osim službenika Ureda povjerenika, službenika za informiranje iz tijela javne vlasti uključeni predstavnici znanstveno-istraživačkih ustanova, medija te organizacija civilnog društva koje promiču i prate poštivanje prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

(2) U svrhu obavljanja poslova iz svog djelokruga Povjerenik se može uključiti u rad međunarodnih mreža, tijela i grupa institucija koje se bave zaštitom, promicanjem i praćenjem prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

VIII. IZVJEŠĆA O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Godišnje izvješće

Članak 19.

(1) Povjerenik podnosi godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama Hrvatskom saboru najkasnije do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.

(2) U izradi izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama sudjeluju Povjerenik i svi službenici Ureda povjerenika.

(3) Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama Povjerenika koje podnosi Hrvatskom saboru obavezno sadrži podatke iz članka 60. Zakona o pravu na pristup informacijama.

(4) Obrazac izvješća i način dostave podataka izrađuje Povjerenik najkasnije do 15. prosinca tekuće godine.

Druga izvješća

Članak 20.

(1) Povjerenik može izraditi i uputiti Hrvatskom saboru i druga izvješća kada ocijeni da je to potrebno radi zaštite prava na pristup informacijama i ponovne uporabe informacija.

(2) U izradi drugih izvješća sudjeluju Povjerenik te službenici Ureda povjerenika koje on odredi, ovisno o područjima rada i temi izvješća.

(3) Način izrade i sadržaj izvješća iz stavka 1. ovog članka pobliže utvrđuje kolegij Povjerenika.

IX. NAČIN PLANIRANJA POSLOVA

Godišnji plan rada

Članak 21.

(1) Poslovi Povjerenika utvrđuju se godišnjim planom rada, kojeg donosi Povjerenik.

(2) Godišnji plan rada sadrži opći prikaz zadaća i poslova, podatke o ciljevima koji se planiraju ostvariti, a koji su vezani uz opće i posebne ciljeve sadržane u strateškim planovima za trogodišnje razdoblje, te podatke o najznačajnijim rizicima koji mogu utjecati na realizaciju postavljenih ciljeva.

(3) Nacrt godišnjeg plana rada usvaja kolegij Povjerenika. U izradi nacrta godišnjeg plana rada sudjeluju službenici Ureda povjerenika.

X. RADNO VRIJEME I PRIJAM STRANAKA

Radno vrijeme Ureda povjerenika

Članak 22.

(1) Radno vrijeme Ureda povjerenika, kao i uredovno vrijeme za primanje građana i drugih stranaka uređuje se Pravilnikom o unutarnjem redu Ureda povjerenika.

(2) Vrijeme određeno za primanje građana i drugih stranaka objavljuje se na vidnom mjestu pri ulazu u Ured povjerenika te na internetskoj stranici Povjerenika.

Primanje građana i drugih stranaka

Članak 23.

Građane i druge stranke primaju Povjerenik, voditelji službi i službenici koje odredi Povjerenik.

XI. UREDSKO POSLOVANJE

Uredsko poslovanje

Članak 24.

(1) Uredskim poslovanjem osiguravaju se uvjeti za pravilan rad i poslovanje Ureda povjerenika.

(2) Uredsko poslovanje Ureda povjerenika vodi se u skladu s propisima o uredskom poslovanju.

(3) Uredsko poslovanje obuhvaća naročito zaprimanje akata, upisivanje akata u odgovarajuće evidencije, razvrstavanje i raspoređivanje akata, dostavljanje akata u rad, administrativno-tehničku obradu akata, otpremanje akata, čuvanje, izlučivanje i predaju nadležnom arhivu ili drugom nadležnom tijelu.

Postupanje s klasificiranim i drugim zaštićenim podacima

Članak 25.

Za pristup i rad s klasificiranim podacima Povjerenik i državni službenici u Uredu povjerenika moraju ispunjavati uvjete propisane posebnim zakonom, te su dužni čuvati, sukladno zakonu kojim se uređuje tajnost podataka, sve klasificirane te osobne i druge povjerljive podatke koje saznaju u obavljanju svojih dužnosti.

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 26.

Pravilnik o unutarnjem redu Povjerenik će donijeti najkasnije u roku od 30 dana od stupanja na snagu ovog Poslovnika.

Članak 27.

Ovaj Poslovnik, nakon potvrđivanja od Hrvatskog sabora, objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu dan nakon dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 008-03/13-01/55

Urbroj: 401-01/01-14-04

Zagreb, 28. siječnja 2014.

Povjerenica za informiranje
dr. sc. Anamarija Musa, dipl. iur., v. r.