Naputak o načinu i uvjetima primjene "Offset programa"

NN 26/2014 (25.2.2014.), Naputak o načinu i uvjetima primjene "Offset programa"

MINISTARSTVO OBRANE I MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

464

Na temelju članka 21. stavka 4. Zakona o proizvodnji, remontu i prometu naoružanja i vojne opreme (»Narodne novine« br. 33/02, 173/03 i 146/08) ministar obrane i ministar gospodarstva donose

NAPUTAK

O NAČINU I UVJETIMA PRIMJENE

»OFFSET PROGRAMA«

I. OPĆI DIO

1. Ovim se Naputkom propisuju način i uvjeti primjene offset programa prilikom sklapanja ugovora za nabavu naoružanja i vojne opreme (u daljnjem tekstu: NVO) s inozemnim dobavljačem, s ciljem doprinosa razvoju domaće industrije.

2. U smislu ovog Naputka izrazi imaju sljedeća značenja:

»Offset program« – program kojim se definiraju obveze stranog dobavljača NVO-a kao namirenje za ugovor o nabavi NVO-a za potrebe Ministarstva obrane, a kojim se potiču gospodarske aktivnosti u Republici Hrvatskoj temeljem offset obveza inozemnog dobavljača naoružanja i vojne opreme.

»Pre-offset program« – skup aktivnosti provođenja offset programa koji potencijalni inozemni dobavljač može provesti prije raspisivanja natječaja ili provedbe procedure nabave NVO-a od strane Ministarstva obrane.

»Offset sporazum« – sporazum sklopljen između Ministarstva gospodarstva i inozemnog dobavljača kojim su obveze inozemnog dobavljača NVO-a definirane kao namirenje za ugovor o nabavi NVO-a za potrebe Ministarstva obrane, za koju nije bitno je li inozemni dobavljač ugovor o nabavi NVO-a sklapa izravno s Ministarstvom obrane ili se ugovor sklapa s domaćim društvom koje ima zaključen ugovor o nabavi NVO-a s Ministarstvom obrane.

»Pre-offset sporazum« – sporazum o provedbi pre-offset programa, sklopljen između Ministarstva gospodarstva i potencijalnog inozemnog dobavljača.

»Inozemni dobavljač« – inozemna tvrtka ili njen pravni zastupnik, odnosno posrednik koji naoružanje i vojnu opremu proizvedenu izvan granica Republike Hrvatske, pod uvjetima iz ugovora, isporučuje za potrebe Ministarstva obrane.

»Naoružanje i vojna oprema« – naoružanje i vojna oprema (u daljnjem tekstu: NVO), definirana je Uredbom o utvrđivanju naoružanja i vojne opreme za potrebe Oružanih snaga Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova (»Narodne novine« br. 17/2003).

»Offset obveze« – obveze direktnog ili indirektnog offseta koje inozemni dobavljač NVO-a mora izvršiti prema odobrenim offset projektima u skladu s offset sporazumom.

»Obveze -direktnog offseta« – obveze povezane s predmetom ugovora o nabavi NVO-a, kao i obveze razvoja domaće vojne industrije i izvoza NVO-a koje nisu izravno povezane s predmetom ugovora o nabavi NVO-a, a odnose se na razvoj, proizvodnju, modernizaciju, obuku i održavanje NVO-a.

»Obveze indirektnog offseta« – obveze koje nisu izravno povezane s predmetom ugovora o nabavi NVO-a i obvezama definiranim direktnim offsetom.

»Offset projekti« – projekti čijom realizacijom inozemni dobavljač izvršava svoju offset obvezu.

»Vrijednost offseta« – ukupna vrijednost offset obveza stranog dobavljača definirana offset sporazumom, koja se izražava kao postotak od vrijednosti ugovora o nabavi NVO-a.

»Offset koeficijenti« – koeficijenti koji određuju važnost svakog offset projekta. Umnožak vrijednosti projekta i offset koeficijenta jednak je vrijednosti pojedinačne offset obveze.

3. Offset sporazum sklopit će se za ugovore o nabavi NVO-a čija je vrijednost veća ili je jednaka vrijednosti od 2.000.000 eura (protuvrijednost u kunama). Ova točka primjenjuje se samo na nove sustave NVO-a.

4. Ugovor s inozemnim dobavljačem o nabavi NVO-a u vrijednosti iznad 2.000.000 eura (protuvrijednost u kunama), može se sklopiti bez primjene offset sporazuma samo uz suglasnost ministra obrane i ministra gospodarstva, ova točka primjenjuje se samo na nove sustave NVO-a.

5. Ugovor za nabavu NVO-a između Ministarstva obrane i inozemnog dobavljača na koji se primjenjuje offset program postat će valjan danom potpisa offset sporazuma između Ministarstva gospodarstva i inozemnog dobavljača.

6. Vrijednost offset sporazuma zaključenog s inozemnim dobavljačem treba biti ekvivalentne vrijednosti definirane u ugovoru za nabavu NVO-a, što izraženo u postotcima iznosi 100%.

7. Udio vrijednosti direktnog offseta u offset sporazumu ne može biti niži od 25% vrijednosti definirane u ugovoru za nabavu NVO-a sklopljenom između inozemnog dobavljača i Ministarstva obrane, odnosno inozemnog dobavljača i domaćeg društva koje je u ugovornom odnosu s Ministarstvom obrane.

8. Iznimno, ako za domaće gospodarstvo postoje opravdani ekonomski razlozi, offset sporazumom može biti definiran drugačiji omjer direktnog i indirektnog offseta, za kojeg ministru gospodarstva prijedlog podnosi Povjerenstvo iz točke 16. ovog Naputka.

9. Troškove primjene offset sporazuma u cijelosti snosi inozemni dobavljač.

II. PREDMET OFFSET SPORAZUMA I KRITERIJI ZA PROCJENU OFFSET OBVEZA

10. Offset sporazum sadrži najmanje sljedeće elemente: predmet offseta, vrstu offseta (direktni i indirektni), vrijednost offseta, koeficijent offseta, rok za provedbu offset obveza, podrijetlo proizvoda, obveze stranaka, obvezu podnošenja izvješća o provedbi offset sporazuma, jamstva za izvršenje offset obveze, sankcije i način rješavanja sporova.

11. Predmetom indirektnog offseta, odnosno sadržajem offset obveza, podrazumijevaju se gospodarske aktivnosti s težištem na:

• inozemna izravna ulaganja

• istraživačko-razvojni projekti

• transfer tehnologije

• otvaranje novih tržišta za izvoz roba i usluga domaće industrije.

Prednost treba dati projektima koji omogućuju:

• proizvodnju proizvoda visoke dodane vrijednosti s izvoznim potencijalom

• otvaranje novih radnih mjesta, posebno u područjima s iznadprosječnom stopom nezaposlenosti u Republici Hrvatskoj

• povećanje konkurentnosti i izvoza postojeće domaće proizvodnje.

12. Kod ugovaranja direktnog offseta prednost treba dati naprednim tehnologijama.

13. Uz navedeno, predmet offseta mogu biti i druge aktivnosti od interesa za gospodarstvo Republike Hrvatske.

14. Vrijednost offset obveze utvrđuje se tako što se procijenjena vrijednost offset projekta množi s odgovarajućim offset koeficijentom.

15. Offset koeficijenti definirani su u Prilogu 1., koji čini sastavni dio ovog Naputka. Offset koeficijente predlaže Povjerenstvo iz točke 16. ovog Naputka, te je po njima vrednovan svaki odobreni projekt.

III. POVJERENSTVO ZA OFFSET PROGRAM

16. Ministar gospodarstva osnovat će Povjerenstvo za offset program (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

17. Povjerenstvo je sastavljeno od tri predstavnika Ministarstva gospodarstva, tri predstavnika Ministarstva obrane, dva predstavnika Ministarstva financija, jednog predstavnika Hrvatske gospodarske komore i jednog predstavnika Agencije ALAN.

18. Na zahtjev predsjednika Povjerenstva, u sastav Povjerenstva može se uključiti i predstavnika Predsjednika Republike Hrvatske, predstavnike tijela državne uprave i drugih relevantnih institucija.

19. Predsjednik Povjerenstva je predstavnik iz Ministarstva gospodarstva (pomoćnik ministra), a njegov zamjenik je predstavnik Ministarstva obrane (pomoćnik ministra).

20. Ustrojstvena jedinica u okviru Ministarstva gospodarstva prati, organizira, evidentira i radi pripremu offset projekata te o tome pravovremeno podnosi izvješća Povjerenstvu.

21. Za međusobnu koordinaciju u provođenju i izvršavanju offset programa zadužene su nadležne ustrojstvene jedinice Ministarstva obrane i Ministarstva gospodarstva.

22. Zadaće Povjerenstva definirane su Poslovnikom o radu Povjerenstva.

23. Vrsta i stupanj tajnosti podataka pripreme i provedbe offset programa određuje se sukladno odredbama Zakona o zaštiti tajnosti podataka i Pravilnika o zaštiti tajnosti podataka obrane. Priprema i provedba offseta u pravilu su iste vrste i stupnja tajnosti kao i postupak nabave NVO-a u vezi kojeg se primjenjuje offset. Ukoliko postupak nabave nije određen stupnjem i vrstom tajnosti, postupak offseta koji se provodi temeljem istog u pravilu se određuje »poslovnom tajnom«.

IV. POSTUPAK ZA ZAKLJUČIVANJE OFFSET SPORAZUMA

a) Ponuda

24. Ministarstvo obrane će prilikom nabave NVO-a u dokumentaciji navesti obvezu primjene offset programa. Ministarstvo gospodarstva izradit će prijedlog Offset sporazuma koji će Ministarstvo obrane priložiti natječajnoj dokumentaciji.

25. Inozemni dobavljač treba dostaviti ponudu za offset sporazum Ministarstvu obrane u roku određenom za podnošenje ponude.

26. Offset ponuda inozemnog dobavljača treba sadržavati najmanje:

• osnovne pojedinosti glede pravnog i imovinskog statusa dobavljača,

• ponuđenu vrijednost offseta, izraženu kao postotak vrijednosti ugovora o nabavi NVO-a,

• podatke o prethodnim iskustvima u provođenju offset sporazuma,

• podatke o aktivnom pre-offset programu,

• prijedlog offset projekata,

• vremensko razdoblje za provedbu offset obveza,

• potpisanu izjavu o prihvaćanju provedbe offset projekata sukladno važećoj offset regulativi u Republici Hrvatskoj.

27. Sve pristigle ponude inozemnih dobavljača Ministarstvo obrane upućuje na daljnje postupanje u Ministarstvo gospodarstva.

28. Offset ponuda za nabavu NVO-a koja nije potpuna neće se razmatrati.

b) Pregovori za zaključivanje offset sporazuma

29. Offset sporazum sklapa se po završetku pregovora vođenih na temelju offset ponude inozemnog dobavljača.

30. Pregovore vezane uz zaključivanje offset sporazuma vodit će ministar gospodarstva i ministar obrane, koji vođenje pregovora mogu povjeriti Povjerenstvu iz točke 16.

31. Predmet pregovaranja sa inozemnim dobavljačem bit će osobito:

– vrijednost offset sporazuma

– eventualni pre-offset sporazum i projekti

– predmet i sadržaj predloženih offset projekata

– rok i dinamika izvršenja offset obveza

32. Offset sporazum će uz prethodnu suglasnost ministra obrane zaključiti i potpisati ministar gospodarstva.

33. Offset sporazum može biti zaključen na razdoblje do 10 godina.

34. Offset sporazum sklapa se u papirnatoj formi na hrvatskom i engleskom jeziku.

c) Izvješće o provedbi offset sporazuma

35. Sastavni dio offset sporazuma je klauzula o obvezi inozemnog dobavljača koji je zaključio offset sporazum da ministru gospodarstva podnese u papirnatoj formi kvartalno i godišnje izvješće o provedbi offset sporazuma. Kvartalno izvješće dobavljač je dužan podnijeti u roku od 30 dana po isteku kvartala, a godišnje izvješće u roku od 60 dana po isteku tekuće godine.

36. Ministar gospodarstva može tražiti od inozemnog dobavljača i povremena očitovanja o stupnju izvršenja offset obveza.

37. Ministar gospodarstva će u skladu s offset sporazumom, uzimajući u obzir očitovanje Povjerenstva, utvrditi vrijednost izvršenih offset obveza od strane inozemnog dobavljača odmah po dostavljenom kvartalnom ili godišnjem izvješću.

38. Ministar gospodarstva obvezan je u roku od 15 dana u papirnatoj formi izvijestiti ministra obrane o zaprimljenim izvješćima inozemnog dobavljača.

39. Offset sporazum treba prestati s danom kad ministar gospodarstva temeljem očitovanja Povjerenstva potvrdi da je inozemni dobavljač izvršio offset obveze predviđene sporazumom.

40. U slučaju da kumulativna vrijednost realiziranog offset programa prelazi vrijednost ukupno ugovorene offset obveze, izjavu o razlici vrijednosti offseta, potvrđenu od ministra gospodarstva, inozemni dobavljač može deponirati u Ministarstvu gospodarstva, kao avans za ispunjenje svojih budućih offset obveza.

41. Deponirani offset projekti vrijede tijekom razdoblja od pet godina i ne mogu se prenijeti na drugoga inozemnog dobavljača. Ukoliko inozemni dobavljač tijekom navedenoga razdoblja nije potpisao odgovarajući offset sporazum, deponirani offset projekti neće se više moći koristiti.

d) Sankcije

42. Predviđanje sankcija za neizvršenje offset obveza sastavni je dio offset sporazuma i mora uključivati financijska jamstva inozemnog dobavljača da će izvršiti offset obveze.

43. Odredbe offset sporazuma o sankcijama za neizvršenje offset obveza moraju definirati obvezu stranog dobavljača da najkasnije na dan potpisivanja offset sporazuma podnese bankovno jamstvo za izvršenje offset obveza u iznosu od 20% ukupne vrijednosti offset obveza definiranih offset sporazumom.

44. Za slučaj da inozemni dobavljač ne izvrši obveze offset programa u predviđenom roku, Ministarstvo gospodarstva će offset sporazumom predvidjeti ugovornu kaznu u visini od 20% od vrijednosti neizvršenih offset obveza. Ugovaranje kazne ne isključuje druge obveze stranog dobavljača definirane offset sporazumom.

V. POSTUPAK REGISTRACIJE, PRAĆENJA I OTPISA OFFSET OBVEZA

a) Registracija Offset projekata

45. Svaki pojedini Offset projekt potrebno je registrirati. Inozemni dobavljač podnosi prijedloge Offset projekata Ministarstvu gospodarstva na propisanom obrascu iz Priloga 2. (sastavni dio ovog Naputka – Obrazac OPP1).

46. Tvrtka primatelj offseta u Republici Hrvatskoj za prijavljeni Offset projekt mora dostaviti pismo potvrde, potpisano i ovjereno od ovlaštene osobe, kojim je opisana kronologija i karakter suradnje s inozemnim dobavljačem te kojim jasno i nedvosmisleno potvrđuje da je inozemni dobavljač presudno utjecao na ostvarenje projekta i da se bez njegovog angažmana projekt ne bi realizirao.

47. Uz prijavu na propisanom obrascu i pisma potvrde primatelja offseta, inozemni dobavljač dužan je za svaki registrirani Offset projekt dostaviti sljedeće:

a) za inozemna izravna ulaganja: pisma namjere iz razdoblja planiranja projekta; potpisane ugovore ili predugovore kojima je ugovorena realizacija projekta; ugovor o osnivanju iz kojeg je vidljiv iznos stranog ulaganja; pripadajuće račune; potvrdu HZMO-a o broju zaposlenih te ostalu dokumentaciju i knjigovodstvene isprave koje svjedoče o izvršenju investicije

b) za istraživačko-razvojne projekte: pisma namjere iz razdoblja planiranja projekta; potpisane ugovore ili predugovore kojima je ugovorena realizacija projekta; ugovore iz kojih je vidljiv doprinos obveznika offseta; pripadajuće račune te ostalu dokumentaciju i knjigovodstvene isprave koje svjedoče o izvršenju projekta

c) za transfer tehnologije: pisma namjere iz razdoblja planiranja projekta; potpisane ugovore ili predugovore kojima je ugovorena realizacija projekta; ugovore iz kojih je vidljiv doprinos obveznika offseta; pripadajuće račune te ostalu dokumentaciju i knjigovodstvene isprave koje svjedoče o izvršenju projekta

d) za otvaranje novih tržišta: pripadajuće izvozne račune, ovjerene i potpisane od strane ovlaštene osobe primatelja offseta; pripadajuća dokumentaciju iz koje su vidljivi svi elementi ostvarenog izvoznog posla; jasno i nedvosmisleno pismo potvrde primatelja offseta da se radi o novom tržištu ili kupcu s kojim do sada nije surađivao.

48. Povjerenstvo može tražiti od inozemnog dobavljača i dodatnu dokumentaciju koju smatra potrebnom u svrhu registracije offset projekata.

b) Praćenje realizacije Offset projekata

49. Po isteku godine dana od dana registracije Offset projekta, a u slučaju da inozemni dobavljač nije podnio valjani dokaz o realizaciji tog projekta ili nije podnio zahtjev za otpis offset obveza po tom Offset projektu, Ministarstvo gospodarstva ima pravo od inozemnog dobavljača zatražiti očitovanje o statusu predmetnog projekta.

50. Ukoliko inozemni dobavljač u roku od mjesec dana od dostave zahtjeva Ministarstva gospodarstva iz točke 49. ne dostavi jasan dokaz o provođenju projekta, Ministarstvo gospodarstva izvršit će brisanje predmetnog projekta s liste registriranih projekata.

c) Otpis Offset obveza

51. Zahtjev za svaki pojedini otpis offset obveza inozemni dobavljač podnosi Ministarstvu gospodarstva na propisanom obrascu iz Priloga 3. Koji čini sastavni dio ovog Naputka (Obrazac OOP2).

52. Tvrtka primatelj offseta u Republici Hrvatskoj za prijavljeni otpis offset obveza dužna je dostaviti Izjavu o offsetu na propisanom obrascu iz Priloga 4. koji čini sastavni dio ovog Naputka (Obrazac OIP3), potpisanu i ovjerenu od ovlaštene osobe, kojom potvrđuje da je prijavljeni otpis offset obveza utemeljen na realiziranom projektu te sadrži navedeni predmet offset projekta i pripadajuće iznose.

VI. PRE-OFFSET

53. Prihvaćeni i realizirani pre-offset projekti deponiraju se u Ministarstvu gospodarstva.

54. Potencijalni inozemni dobavljač koji nije odabran u postupku nabave NVO-a, deponiranu vrijednost pre-offset projekata u cjelini ili u određenom dijelu, može prenijeti na inozemnog dobavljača koji ima potpisan offset sporazum s Ministarstvom gospodarstva uz prethodnu suglasnost koju daje ministar gospodarstva na prijedlog Povjerenstva iz točke 16. ovoga Naputka.

55. Deponirani pre-offset projekti mogu se koristiti tijekom razdoblja od pet godina. Ukoliko potencijalni inozemni dobavljač tijekom navedenog razdoblja nije potpisao odgovarajući offset sporazum, deponirani pre-offset projekti neće se više moći koristiti.

56. Ukoliko potencijalni inozemni dobavljač ima prihvaćen ili realiziran pre-offset projekt, a ipak ne dobije ugovor o nabavi NVO-a za potrebe Ministarstva obrane, nema pravo ni na kakvu nadoknadu.

57. Potpisivanje pre-offset sporazuma ni po čemu ne prejudicira budući izbor inozemnog dobavljača u proceduri nabave NVO-a za potrebe Ministarstva obrane.

VII. RJEŠAVANJE SPOROVA

58. Za sve eventualne sporove oko provođenja offset i pre-offset sporazuma stranke sporazuma ugovaraju nadležnost Trgovačkog suda u Zagrebu.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

59. Registrirani offset projekti koji se nalaze u razdoblju realizacije i offset sporazumi potpisani prije stupanja na snagu ovoga Naputka, dovršit će se prema odredbama Naputka o načinu i uvjetima primjene »offset programa« (»Narodne novine« br. 164/04) od 26. studenoga 2004. godine.

60. Danom stupanja na snagu ovoga Naputka prestaje važiti Naputak o načinu i uvjetima primjene »offset programa« (»Narodne novine« br. 164/04) od 26. studenoga 2004. godine.

61. Ovaj Naputak stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

                  Klasa: 080-01/09-01/01                         Klasa: 819-01/14-01/1

                  Urbroj: 526-03/1-14-29                         Urbroj: 512-01-14-4

                  Zagreb, 7. siječnja 2014.                         Zagreb, 3. veljače 2014.

                    Ministar gospodarstva                                   Ministar obrane

                      Ivan Vrdoljak, v. r.                           Ante Kotromanović, v. r.


Prilog 1. NAPUTKA O PROVEDBI OFFSET PROGRAMA – OFFSET KOEFICIJENTI


OFFSET KOEFICIJENTI – KUMULATIVNO 1+2+3

1. Ovisno o složenosti proizvoda

2. Ovisno o broju otvorenih novih radnih mjesta

3. Ovisno o x% većoj županijskoj stopi nezaposlenosti u odnosu na prosjek RH*

50 – 149

150 – 249

250 i više

1 ≤ x ☐ 10%

10 ≤ x ☐ 20%

20% ≤ x

Inozemna izravna ulaganja

1,0 – 2,0

+0,1

+0,3

+0,5

+0,1

+0,3

+0,5

Istraživačko-razvojni projekti

1,0 – 2,0
+0,1

+0,3

+0,5

Transfer tehnologije

1,0 – 2,0

+0,1

+0,3

+0,5

+0,1

+0,3

+0,5

Licencna proizvodnja

0,5 – 1,5

+0,1

+0,3

+0,5

+0,1

+0,3

+0,5

Otvaranje novih tržišta

0,5 – 1,0

+0,1

+0,3

+0,5

+0,1

+0,3

+0,5

Izvan područja prioriteta

0,5

+0,1

+0,2

+0,3

+0,1

+0,2

+0,3

* Za projekte u županijama koje su imale veću stopu nezaposlenosti od prosjeka RH, Prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Državnog zavoda za statistiku.

Napomena: Koeficijenti se ne mogu zbrajati »vertikalno«, npr. za zajedničko ulaganje + licencu + otvaranje novih tržišta


Prilog 2. NAPUTKU O PROVEDBI OFFSET PROGRAMA – OBRAZAC REGISTRACIJE OFFSET PROJEKTA (OPP1)

PRIJEDLOG OFFSET PROJEKTA

1. Osnovne informacije

Vrsta Offseta (predmet Offseta)

[npr. izvoz, izravno strano ulaganje itd. sukladno Naputku o provedbi offset programa]

Identifikacija Offset projekta

[treba biti definirana od strane inozemnog dobavljača, obveznika offseta]

Obveznik offseta

Tvrtka i adresa


Broj dokumenta


Kontakt osoba


Telefon/fax


E-mail


Primatelj offseta

Tvrtka i adresa


Kontakt osoba


Telefon/fax


e-mail


Strani partner

Tvrtka i adresa


Opis Offset projekta


Procjena vremena i trajanja Offset projekta


Procjena ukupne nominalne vrijednosti Offset projekta


Predloženi koeficijent


2. Dodatne informacije o Offset projektu

[detaljniji opis Offset projekta]

Datum__/__/20xx                                                                                                                               Potpis i pečat: ____________________


Prilog 3. NAPUTKU O PROVEDBI OFFSET PROGRAMA – OBRAZAC OTPISA OFFSET OBVEZA (OOP2)

ZAHTJEV ZA OTPIS OFFSETA

1. Osnovne informacije o Offset projektu

Vrsta Offseta

[npr. izvoz, izravno strano ulaganje itd. sukladno Naputku o provedbi offset programa]

Identifikacija Offset projekta

[treba biti definirana od strane inozemnog dobavljača, obveznika offseta]

Potvrda Offset projekta

Oznaka


Priznati koeficijent


Obveznik offseta

Tvrtka i adresa


Broj dokumenta


Kontakt osoba


Telefon/fax


E-mail


Primatelj Offseta

Tvrtka i adresa


Kontakt osoba


Telefon/fax


E-mail


Strani partner

Tvrtka i adresa


2. Vrijednost Offset obveza za otpis

Vremensko razdoblje od – do


Ostvarena nominalna vrijednost Projekta tijekom vremenskog razdoblja


Koeficijent


Iznos Offset obveza za otpis prema Offset projektu za vremensko razdoblje

[Nominalna vrijednost] x [koeficijent]

                                                                                                

3. Dodaci

Izjava primatelja Offseta, oznaka dokumenta                                                                                                                                               
Datum__/__/20xx                                                                                                                              Potpis i pečat: ____________________


Prilog 4. NAPUTKU O PROVEDBI OFFSET PROGRAMA – OBRAZAC IZJAVE PRIMATELJA OFFSETA (OIP3)

IZJAVA PRIMATELJA OFFSETA

Oznaka ove izjave                                   

                                                                                                                                                   

društvo: _____________________________________________________________________________________________________

                                                                                                     [tvrtka] [sjedište]

je

a. ☐ zaprimilo narudžbu od ili sklopilo ugovor o isporuci s

b. ☐ zaprimilo ulaganje od ili posredstvom

c. ☐ zaprimilo tehnologiju ili znanje od ili posredstvom

d. ☐ zaprimilo druge pogodnosti, ____________________________ od

stranog partnera ____________________________________________________________________________________________

                                                                                                    [tvrtka] [sjedište]

Vremensko razdoblje i vrijednost transakcije

Vremensko razdoblje od – do


Ostvarena nominalna vrijednost narudžbe/ugovora/ulaganja/nematerijalne pogodnosti

                                                                              

Ovime potvrđujem da su gore naznačene informacije točne, i to u svojstvu:

Mjesto i datum: ____________________________________

Potpis i pečat: ____________________________________

26 25.02.2014 Naputak o načinu i uvjetima primjene "Offset programa" 26 25.02.2014 Naputak o načinu i uvjetima primjene "Offset programa"