Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika Hrvatskog autokluba o organiziranju i provođenju vozačkih ispita

NN 26/2014 (25.2.2014.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika Hrvatskog autokluba o organiziranju i provođenju vozačkih ispita

26 25.02.2014 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika Hrvatskog autokluba o organiziranju i provođenju vozačkih ispita

HRVATSKI AUTOKLUB

467

Na temelju članka 206. stavka 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj 67/08., 48/2010., 74/2011. i 80/2013., u daljnjem tekstu: Zakon) i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita te načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja ovlaštenom ispitivaču (»Narodne novine«, broj 151/2013.) Upravni odbor Hrvatskog autokluba na svojoj 16. sjednici održanoj 18. veljače 2014. donio je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA HRVATSKOG AUTOKLUBA O ORGANIZIRANJU I PROVOĐENJU VOZAČKIH ISPITA

Članak 1.

U Pravilniku Hrvatskog autokluba o organiziranju i provođenju vozačkih ispita (»Narodne novine«, broj 33/2009. i 29/2012.) u članku 1. stavak 2. iza riječi »broj 155/08« dodaju se i riječi », 141/2011., 83/2013. i 151/2013.«.

U članku 1. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Ovaj pravilnik sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktom Europske unije:

– Direktiva 2006/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o vozačkim dozvolama (preinačena) (Tekst značajan za EGP) (SL L 403, 30. 12. 2006.),

– Direktiva Komisije 2011/94/EU od 28. studenoga 2011. o izmjeni Direktive 2006/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o vozačkim dozvolama (SL L 314, 29. 11. 2011.),

– Direktiva Komisije 2012/36/EU od 19. studenoga 2012. o izmjeni Direktive 2006/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o vozačkim dozvolama (Tekst značajan za EGP) (SL L 321, 20. 11. 2012.).«.

Članka 2.

U cijelom tekstu Pravilnika Hrvatskog autokluba o organiziranju i provođenju vozačkih ispita (»Narodne novine«, broj 33/2009. i 29/2012.), riječi: »B+E« zamjenjuju se riječima: »BE«, riječi: »C1+E« zamjenjuju se riječima: »C1E«, riječi: »C+E« zamjenjuju se riječima: »CE«, riječi: »D1+E« zamjenjuju se riječima: »D1E« i riječi: »D+E« zamjenjuju se riječima: »DE«.

Članka 3.

U članku 13. stavak 2. riječi »broj 141/2011« zamjenjuje se riječima »broj 151/2013«.

Članka 4.

Člank 30. mijenja se i glasi:

»(1) Kandidatu koji je položio vozački ispit u cijelosti izdaje se uvjerenje o položenom vozačkom ispitu.

(2) Kandidatu za vozača koji je položio ispit na vozilu s automatskim mjenjačem za kategorije AM, A1, A2, A, B ili BE, podatak o položenom ispitu na vozilu s automatskim mjenjačem u obliku propisanog koda upisuje se u Uvjerenje o položenom vozačkom ispitu.

(3) Vozaču koji je položio vozački ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom za kombinaciju vozila B kategorije i priključnog vozila čija je najveća dopuštena masa takve kombinacije vozila veća od 3.500 kg, a ne prelazi 4.250 kg, izdaje se Uvjerenje o položenom vozačkom ispitu u koje se u obliku propisanog koda upisuje da vozač ima pravo upravljati takvom kombinacijom vozila.

(4) Uvjerenje o položenom vozačkom ispitu izdaje ovlašteni ispitivač kandidatu osobno, uz njegov vlastoručni potpis o preuzimanju na preslici obrasca evidencije o izdanim uvjerenjima, koji ostaje u knjizi (bloku) izdanih uvjerenja o položenom vozačkom ispitu.«.

Članka 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 006-30/2014-1/2014-1/8

Zagreb, 18. veljače 2014.

Predsjednik
Slavko Tušek, dipl. ing., v. r.