Pravilnik o provedbi programa izravne potpore i pojedinih mjera državne potpore poljoprivredi u 2014. godini

NN 27/2014 (26.2.2014.), Pravilnik o provedbi programa izravne potpore i pojedinih mjera državne potpore poljoprivredi u 2014. godini

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

472

Na temelju članaka 15., 21., 22. i 28. Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine« broj 80/2013), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI PROGRAMA IZRAVNE POTPORE I POJEDINIH MJERA DRŽAVNE POTPORE POLJOPRIVREDI U 2014. GODINI

I. TEMELJNE ODREDBE

Područje i razdoblje primjene

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuju:

1. način provedbe programa izravne potpore:

– detaljni uvjeti, kriteriji i postupci za korištenje i dodjelu prava na plaćanja, prava na plaćanja iz nacionalne rezerve i prava na plaćanja iz posebne nacionalne rezerve za razminirano zemljište,

– detaljni uvjeti, kriteriji i postupci za izračun i dodjelu premija za proizvodno vezana plaćanja,

– detaljni uvjeti, kriteriji i postupci za izračun i dodjelu specifičnih plaćanja;

2. način provedbe pojedinih mjera državne potpore u poljoprivredi.

(2) Za potrebe provedbe programa izravne potpore iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka, ovim Pravilnikom se utvrđuju specifične odredbe u smislu slijedećih uredbi Europske unije izravno primjenjivih na korisnike programa izravne potpore:

– Uredba Vijeća (EZ) br. 73/2009 od 19. siječnja 2009. o utvrđivanju zajedničkih pravila za programe izravne potpore za poljoprivrednike u okviru Zajedničke poljoprivredne politike i utvrđivanju određenih programa potpore za poljoprivrednike, o izmjeni uredaba (EZ) br. 1290/2005, (EZ) br. 247/2006, (EZ) br. 378/2007, te ukida Uredba (EZ) br. 1782/2003 (SL L 30, od 31. siječnja 2009.), kako je posljednji put izmijenjena Uredbom Komisije (EU) br. 287/2013 (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 73/2009),

– Uredba Komisije (EZ) br. 1120/2009 od 29. listopada 2009. o podrobnim pravilima za provedbu programa jedinstvenog plaćanja iz glave III. Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 kojom se uvode zajednička pravila za programe izravne potpore za poljoprivrednike u sklopu zajedničke poljoprivredne politike i određeni programi potpore za poljoprivrednike (SL L 316, od 2. prosinca 2009.), kako je posljednji put izmijenjena Uredbom Komisije (EU) br. 426/2013 (u daljnjem tekstu: Uredba 1120/2009),

– Uredba Komisije (EZ) br. 1121/2009 od 29. listopada 2009. o podrobnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 vezano uz sheme potpora za poljoprivrednike iz Naslova IV i V te Uredbe (SL L 316, od 2. prosinca 2009.), kako je posljednji put izmijenjena Uredbom Komisije (EU) br. 426/2013 (u daljnjem tekstu: Uredba 1121/2009),

– Uredba Komisije (EZ) br. 1122/2009 od 30. studenog 2009. o podrobnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 u vezi s međusobnom usklađenosti, modulacijom i integriranim sustavom upravljanja i nadzora u sklopu programa izravnih potpora za poljoprivrednike predviđenih navedenom uredbom te za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 u vezi s međusobnom usklađenosti u sklopu programa potpore predviđenih za sektor vina (SL L 316, od 2. prosinca 2009.), kako je posljednji put izmijenjena Uredbom Komisije (EU) br. 426/2013 (u daljnjem tekstu: Uredba 1122/2009) i

– Uredba (EU) br. 1310/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju određenih prijelaznih odredaba o potpori ruralnom razvoju Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i o izmjenama Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu sredstava i njihove raspodjele za godinu 2014. i o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 i uredaba (EU) br. 1307/2013, (EU) br. 1306/2013i (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu njihove primjene u 2014. godini.

(3) Pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju jednako značenje kao pojmovi korišteni u Uredbama iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Korisnik u smislu ovoga Pravilnika je korisnik mjera programa izravne potpore i mjera potpore iznimno osjetljivim sektorima (dalje u tekstu »korisnik«).

Provedba

Članak 2.

(1) Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) za provedbu mjera iz članka 1. stavka 1. ovoga Pravilnika koristi integrirani administrativni kontrolni sustav (dalje u tekstu: IAKS) u smislu članka 9. Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine« broj 80/2013) (dalje u tekstu: Zakon).

(2) IAKS postupak sustava identifikacije i registracije životinja – Jedinstveni registar domaćih životinja (u daljnjem tekstu: JRDŽ) je u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), a vodi ga Hrvatska poljoprivredna agencija (u daljnjem tekstu: HPA).

(3) Podatke iz JRDŽ-a te podatke iz Središnjeg popisa matičnih grla, Središnjeg popisa matičnih jata i matičnog popisa ovlaštenih organizacija za uzgoj uzgojno valjanih kopitara Agencija za plaćanja razmjenjuje s HPA na dnevnoj razini. Ključ za razmjenu podataka je MIBPG.

II. POSEBNE ODREDBE

1. JEDINSTVENI ZAHTJEV

Obrazac zahtjeva i predispis

Članak 3.

Jedinstveni zahtjev za potporu (u daljnjem tekstu: zahtjev) obuhvaća zahtjeve za:

1. korištenje prava na plaćanja i to:

– prava na regionalno plaćanje;

– posebna prava na plaćanje;

2. dodjelu i korištenje prava na plaćanja:

– iz posebne nacionalne rezerve za razminirano zemljište;

– za regionalno plaćanje iz nacionalne rezerve;

3. korištenje i dodjelu prava na premije:

– za krave dojilje, ovce i koze;

– dopunsku premiju za ovce i koze;

4. specifičnu potporu za unaprjeđenje kvalitete:

– mlijeka;

– goveđeg mesa;

– janjećeg i jarećeg mesa;

5. plaćanja za pojedine mjere državne potpore.

Članak 4.

(1) Obrazac zahtjeva nalazi se u Prilogu 2. ovog Pravilnika, a sačinjavaju ga sljedeći listovi:

– List A – Zahtjev za potporu sadrži:

osnovne podatke o poljoprivrednom gospodarstvu,

zahtjeve za potpore, listu dodatne potrebne dokumentacije, izjavu i potpis korisnika, prijavu za dodjelu/korištenje prava na plaćanja i prijavu za dodjelu/korištenje prava na premije,

– List B – Prijava površina – sadrži podatke iz ARKOD sustava, prijavu korištenja površina i tražene potpore po pojedinoj ARKOD parceli,

– List B1 – Korištenje prava na plaćanja – sadrži podatke o vrstama i broju dodijeljenih prava na plaćanje te o njihovom korištenju,

– List C – Stanje domaćih životinja na poljoprivrednom gospodarstvu – sadrži popis i podatke o stoci za koju se podnosi zahtjev te podatak o individualnoj gornjoj granici za prava na premije u trenutku podnošenja zahtjeva,

– List D – Stanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja na poljoprivrednom gospodarstvu – sadrži popis i podatke o izvornim i zaštićenim pasminama domaćih životinja za koje se podnosi zahtjev,

– List E – Prijava količina prodanog ekstra djevičanskog i djevičanskog maslinovog ulja – sadrži podatke o količini prodanog ekstra djevičanskog i djevičanskog maslinovog ulja,

– List F – Prijava količina duhana predanog na obradu – sadrži podatke o količini predanog lista duhana na obradu,

(2) Listovi iz zahtjeva moraju biti ispunjeni sukladno uputama koje su sastavni dio predispisa zahtjeva (u daljnjem tekstu: predispis).

(3) Korisnik mora potpisati zahtjev u znak potvrđivanja da:

1) je upoznat s odredbama Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju i ovoga Pravilnika,

2) je pažljivo pročitao i da će poštivati propisane upute za ispunjavanje listova obrasca zahtjeva,

3) su podaci navedeni u zahtjevu istiniti,

4) će poštivati uvjete dobrih poljoprivrednih i okolišnih uvjeta i propisanih uvjeta upravljanja sukladno Pravilniku o višestrukoj sukladnosti,

5) je upoznat da se za izračun potpora u stočarstvu koriste podaci iz JRDŽ-a,

6) u slučaju zatražene premije za krave dojilje i plaćanja za mliječne krave preuzima obvezu 6 – mjesečnog razdoblja obveznog uzgoja koje započinje prvim danom nakon podnošenja zahtjeva,

7) u slučaju zatražene premije za krave dojilje neće povećati svoju individualnu mliječnu kvotu iznad 120.000 kg tijekom 12-mjesečnog razdoblja koje počinje na dan podnošenja zahtjeva,

8) u slučaju zatražene premije za krave dojilje izjavljuje da želi aktivirati prava na premije za krave dojilje koja posjeduje u registru prava na premije,

9) u slučaju zatraženog plaćanja za rasplodne krmače preuzima obvezu 3-mjesečnog razdoblja obveznog uzgoja koje započinje prvim danom nakon isteka roka za podnošenje zahtjeva,

10) u slučaju zatražene premije za ovce i koze preuzima obvezu razdoblja obveznog uzgoja koje traje 100 dana, a započinje prvim danom nakon isteka roka za podnošenje zahtjeva,

11) u slučaju zatražene premije za ovce i koze izjavljuje da želi aktivirati prava na premije za ovce i koze koja posjeduje u registru prava na premije,

12) u slučaju zatražene dopunske premije za ovce i koze izjavljuje da gospodarstvo ima najmanje 50% površina koje se koriste za poljoprivrednu djelatnost na područjima s težim uvjetima gospodarenja,

13) u slučaju zatražene dopunske premije za ovce i koze kod sezonskog premještanja stoke dužan je ispuniti obvezu obveznog držanja najmanje 90% ovaca i/ili koza na područjima s težim uvjetima gospodarenja i to 90 dana uzastopce,

14) u slučaju zatražene potpore za ekološku poljoprivrednu proizvodnju preuzima obvezu da će tijekom obveznog razdoblja obavljati poljoprivrednu aktivnost na poljoprivrednom zemljištu u sustavu ekološke proizvodnje na najmanje onoliko hektara koliko je prijavljeno na zahtjevu za ulazak u sustav potpore za ekološku proizvodnju,

15) u slučaju zatražene potpore za integriranu poljoprivrednu proizvodnju preuzima obvezu da će tijekom obveznog razdoblja obavljati poljoprivrednu aktivnost na poljoprivrednom zemljištu u sustavu integrirane proizvodnje na najmanje onoliko hektara koliko je prijavljeno na zahtjevu za ulazak u sustav potpore za integriranu proizvodnju,

16) u slučaju zatražene potpore za područja s težim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi preuzima obvezu da će tijekom obveznog razdoblja obavljati poljoprivrednu aktivnost na poljoprivrednom zemljištu na području s težim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi na najmanje onoliko hektara koliko je prijavljeno na zahtjevu za ulazak u sustav potpore za područja s težim uvjetima gospodarenja,

17) u slučaju zatražene potpore za očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja preuzima obvezu da će tijekom obveznog razdoblja držati na gospodarstvu najmanje obvezni broj uvjetnih grla izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja koliko je prijavljeno na zahtjevu za ulazak u sustav potpore za očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina,

18) u slučaju zatražene potpore za očuvanje izvornih i zaštićenih vrsta i kultivara poljoprivrednog bilja preuzima obvezu da će tijekom obveznog razdoblja uzgajati izvorne/zaštićene vrste/kultivare poljoprivrednog bilja na najmanje onoliko hektara koliko je prijavljeno na zahtjevu za ulazak u sustav potpore za izvorne i zaštićene vrste i kultivare poljoprivrednog bilja,

19) će omogućiti kontrolu na terenu i/ili inspekcijski nadzor,

20) će presliku zahtjeva i popratnu dokumentaciju, na temelju kojih je ostvario pravo na potporu, čuvati četiri godine od dana podnošenja zahtjeva,

21) je upoznat s uvjetima korištenja dodijeljenih prava na plaćanja radi ostvarivanja prava na isplatu sukladno Zakonu i ovom Pravilniku,

22) u slučaju da su se podaci za njegovo gospodarstvo u Upisniku poljoprivrednih gospodarstava promijenili na bilo koji način, da će podatke ažurirati prije podnošenja ovog zahtjeva,

23) je upoznat da ovaj zahtjev ne može biti prihvaćen ako nije potpisan od strane podnositelja zahtjeva. Ako je zahtjev podnesen u ime trgovačkog društva ili druge pravne osobe, zahtjev mora biti potpisan od strane ovlaštenog predstavnika te tvrtke,

24) za korištenje dodijeljenih regionalnih prava dužan je imati u posjedu prihvatljive poljoprivredne površine prikazane na listi B, a u slučaju promjena na gospodarstvu dužan je prije podnošenja ovog zahtjeva ažurirati podatke u ARKOD sustavu,

25) za korištenje dodijeljenih posebnih prava dužan je imati na gospodarstvu minimum 50% obujma poljoprivredne proizvodnje iz referentne godine, izraženo kao uvjetna grla, u slučaju promjene stanja stoke na gospodarstvu dužan je ažurirati podatke u JRDŽ-u prije podnošenja zahtjeva,

26) u slučaju podnošenja ovog zahtjeva prije 3. travnja 2014. godine, a ukoliko je podnesen zahtjev za prijenos prava dužan je promijeniti podatke o korištenju prava, u protivnom prenesena prava neće biti iskorištena.

Članak 5.

(1) Agencija za plaćanja korisniku izdaje predispis.

(2) Predispis korisnik može preuzeti u regionalnim uredima Agencije za plaćanja najkasnije do 15. travnja 2014. godine.

(3) Predispis je dostupan korisniku i putem AGRONET sustava iz članka 6. ovoga Pravilnika najkasnije od 1. ožujka 2014. godine.

(4) Predispis sadrži:

– tiskane listove iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika,

– grafičke materijale iz ARKOD sustava (pregledne i detaljne karte s ARKOD parcelama),

– upute za korisnike.

(5) U slučaju promjena u podacima sadržanim u predispisu, korisnik je dužan prije podnošenja zahtjeva prijaviti ispravak podataka u Upisniku poljoprivrednih gospodarstava, ARKOD sustavu i JRDŽ-u i ostalim registrima.

Način popunjavanja zahtjeva

Članak 6.

(1) Korisnik popunjava zahtjev isključivo elektronički, putem interneta, koristeći AGRONET sustav.

(2) AGRONET sustav je zaštićena mrežna aplikacija namijenjena poljoprivrednom gospodarstvu za:

– pregled podataka iz Upisnika poljoprivrednih gospodarstava,

– pregled podataka iz ARKOD sustava,

– pregled podataka iz JRDŽ-a relevantnim za dodjelu potpore u stočarstvu,

– pregled podataka o pravima na plaćanja i pravima na premije,

– elektroničko popunjavanje zahtjeva.

(3) Za elektroničko popunjavanje zahtjeva Agencija za plaćanja uspostavlja mjesto na internetskoj adresi preko koje se korisnik ili od njega ovlaštena osoba prijavljuje u informacijski sustav Agencije za plaćanja, s mogućnošću pristupa podacima koji se odnose na njegovo poljoprivredno gospodarstvo i potrebni su za popunjavanje zahtjeva.

(4) Korisnik se na AGRONET aplikaciju prijavljuje pomoću korisničkog imena i zaporke koje mu izdaje Agencija za plaćanja.

(5) Korisnik pristupa AGRONET aplikaciji putem internetske adrese Agencije za plaćanja – www.apprrr.hr.

(6) Korisnik u zahtjevu mora prijaviti korištenje svih poljoprivrednih površina, bez obzira da li za njih podnosi ili ne podnosi zahtjev.

(7) U slučaju da je korisniku potrebna pomoć pri popunjavanju zahtjeva, istu može zatražiti u regionalnim uredima Agencije za plaćanja, Savjetodavnoj službi i HPA.

(8) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, list E korisnik ispunjava ručno.

Poljoprivredna parcela

Članak 7.

(1) Poljoprivredna parcela je osnova za izračun i kontrolu potpora.

(2) Poljoprivredna parcela je neprekinuta površina zemljišta koju je na listu B iz Priloga 2. ovoga Pravilnika prijavilo jedno poljoprivredno gospodarstvo, a koja obuhvaća jednu skupinu usjeva.

(3) Skupina usjeva u smislu ovoga Pravilnika je jedinstvena skupina usjeva za koje je utvrđen isti iznos potpore, a definirana je u Tablici 1. iz Priloga 1. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(4) Poljoprivredna parcela može biti prijavljena samo unutar ARKOD parcele registrirane kod poljoprivrednog gospodarstva koje podnosi zahtjev.

(5) ARKOD parcela je osnovna parcela ARKOD sustava, koji se uspostavlja i vodi na temelju digitalnih grafičkih podataka, a temeljem Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta.

(6) Minimalna površina poljoprivredne parcele za koju se može podnijeti zahtjev je 0,05 ha.

(7) Korisnik može ostvariti izravnu potporu po poljoprivrednoj površini ukoliko ukupna površina svih parcela za koje je podnesen zahtjev iznosi najmanje jedan hektar za pašnjake i za ostale vrste korištenja zemljišta.

(8) Pašnjaci mogu biti prekriveni niskim raslinjem i/ili stijenama i/ili drvećem, uz uvjet da su to prohodne površine te da su obrasle travom i/ili biljem pogodnim za ispašu stoke.

(9) Agencija za plaćanja će u određivanju prihvatljive površine pašnjaka iz stavka 8. ovoga članka primijeniti koeficijent/postotak prihvatljivosti površina za potpore pašnjaka i krških pašnjaka, sukladno Pravilniku o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta.

(10) Obilježja krajobraza definirana kao poligoni, prihvatljiva su za izravnu potporu po poljoprivrednoj površini ukoliko površina pod obilježjem krajobraza u odnosu na ukupnu površinu ARKOD parcele ne prelazi 25%.

(11) Ukoliko se obilježje krajobraza veže uz ARKOD parcelu koja se koristi kao pašnjak, prihvatljiva površina se izračunava na način da se najprije primjeni koeficijent prihvatljivosti sukladno pravilniku iz stavka 9. ovoga članka. Tako izračunatoj prihvatljivoj površini ARKOD parcele pašnjaka pribraja se površina obilježja krajobraza.

(12) Iznimno od stavka 7. ovoga članka, korisnik koji proizvodi šećernu repu može ostvariti plaćanja u iznimno osjetljivim sektorima za šećernu repu ukoliko površina svih parcela pod šećernom repom za koje je podnesen zahtjev iznosi najmanje jedan hektar.

(13) Za izračun potpore po poljoprivrednoj površini koristi se površina poljoprivredne parcele zaokružena na dvije decimale.

(14) Ako je poljoprivredna parcela predmet zahtjeva za potporu dvaju ili više poljoprivrednih gospodarstava, potporu može ostvariti gospodarstvo kod kojeg je evidentirana parcela u ARKOD sustavu na prvi dan nakon isteka roka iz članka 10. ovoga Pravilnika.

Rokovi, mjesto i način podnošenja zahtjeva

Članak 8.

(1) U 2014. godini korisnik podnosi zahtjev u razdoblju od 1. ožujka do 15. svibnja.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, zahtjev za premije za ovce i koze podnosi se od 1. ožujka do 30. travnja 2014. godine.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, zahtjev za premije za krave dojilje, plaćanja za mliječne krave, te zahtjev za specifičnu potporu podnosi se od 1. travnja do 15. svibnja 2014. godine.

(4) Elektronički popunjen i ispisan zahtjev korisnik vlastoručno potpisuje i dostavlja neposredno ili poštom regionalnom uredu Agencije za plaćanja.

(5) Listovi A, B, B1, C i D iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika dostavljaju se u roku iz stavka 1. ovoga članka, a listovi E i F sukladno rokovima propisanim člancima 39. i 40. ovoga Pravilnika.

(6) Kad je zahtjev upućen običnom ili preporučenom poštom, dan predaje pošti smatra se kao dan predaje zahtjeva regionalnom uredu Agencije za plaćanja. Kad je zahtjev dostavljen neposredno, dan zaprimanja u regionalnom uredu Agencije za plaćanja smatra se kao dan predaje zahtjeva.

Izmjene i dopune zahtjeva

Članak 9.

(1) Korisnik može zatražiti izmjenu ili dopunu zahtjeva u skladu s člankom 14. Uredbe 1122/2009, najkasnije do 31. svibnja 2014. godine.

(2) Korisnik popunjava zahtjev za izmjene i dopune zahtjeva putem AGRONETA, te ispisan zahtjev potpisuje i dostavlja regionalnom uredu Agencije za plaćanja.

(3) Izmjene i dopune iz stavka 1. ovoga članka odnose se i na dodatnu obaveznu dokumentaciju uz zahtjev.

(4) Ukoliko je Agencija za plaćanja obavijestila korisnika o nepravilnostima u njegovom zahtjevu ili o namjeri obavljanja kontrole na terenu ili je Ministarstvo poljoprivrede obavijestilo korisnika o namjeri provođenja inspekcijskog nadzora, a tom se kontrolom ili nadzorom na terenu utvrde nepravilnosti, nisu dopuštene izmjene iz stavka 1. ovoga članka za one poljoprivredne parcele na koje se takve nepravilnosti odnose.

Podnošenje zahtjeva nakon roka

Članak 10.

Iznimno od rokova za podnošenje zahtjeva iz članka 8. stavaka 1., 2. i 3. ovoga Pravilnika, zahtjevi se mogu zaprimati i 25 kalendarskih dana nakon tog roka, ali se u tom slučaju smanjuje visina plaćanja po danu kašnjenja, u skladu s odredbama članaka 23. i 24. Uredbe 1122/2009.

Izmjene i dopune nakon roka za podnošenje zahtjeva

Članak 11.

Izmjene i dopune zahtjeva mogu se zaprimati i nakon roka iz članka 8. stavka 1. ovoga Pravilnika, ali ne kasnije od roka iz članka 10. ovog Pravilnika, pri čemu se smanjuje visina plaćanja za zatražene izmjene i dopune sukladno članku 23. stavku 2. Uredbe 1122/2009.

Odustajanje od zahtjeva

Članak 12.

(1) Korisnik može u svakom trenutku djelomično ili u potpunosti odustati od zahtjeva pisanim putem u skladu s člankom 25. Uredbe 1122/2009.

(2) Korisnik popunjava zahtjev za djelomično odustajanje od zahtjeva putem AGRONETA, te popunjen i ispisan zahtjev korisnik potpisuje i dostavlja regionalnom uredu Agencije za plaćanja. Za odustajanje od zahtjeva u potpunosti korisnik popunjava, ispisuje i dostavlja regionalnom uredu Agencije za plaćanja potpisanu Izjavu o odustajanju od zahtjeva iz Priloga 5. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(3) Ukoliko je Agencija za plaćanja obavijestila korisnika o nepravilnostima u njegovom zahtjevu ili o namjeri obavljanja kontrole na terenu ili je Ministarstvo poljoprivrede obavijestilo korisnika o namjeri provođenja inspekcijskog nadzora, a tom se kontrolom ili inspekcijskim nadzorom utvrde nepravilnosti, nije dopušteno odustajanje iz stavka 1. ovoga članka za potpore na koje se te nepravilnosti odnose

Čuvanje zahtjeva

Članak 13.

Korisnik je dužan presliku zahtjeva i popratne dokumentacije na temelju kojih je ostvario pravo na potporu čuvati četiri godine od dana podnošenja zahtjeva.

2. UVJETI ZA POTPORU

2.1. Osnovni uvjeti

Članak 14.

(1) Osnovni uvjeti za ostvarivanje potpore su:

1. pravodobno podnošenje zahtjeva i potrebne popratne dokumentacije,

2. upis u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,

3. obavljanje poljoprivredne djelatnosti u skladu s člankom 3. točkom 9. Zakona,

4. upis svih korištenih čestica poljoprivrednog zemljišta u ARKOD sustav i ostale propisane registre,

5. stoka za koju se podnosi zahtjev za potporu mora biti upisana u JRDŽ i ostale propisane upisnike te propisno označena,

6. ispunjavanje minimalno poticanih količina sukladno Dodatku 2. Zakona.

7. omogućavanje provedbe kontrola na terenu temeljem članka 7. stavka 2. Zakona, te svih drugih kontrola nadležnih tijela, između ostalog tijela za ovjeravanje temeljem članka 5 Uredbe Komisije (EZ-a) br. 885/2006 od 21. lipnja 2006. kojom se utvrđuju detaljna pravila za primjenu Uredbe (EZ-a) br. 1290/2005 u pogledu akreditacije agencija za plaćanje i drugih tijela i potvrde obračuna Europskoga poljoprivrednoga jamstvenoga fonda (EAGF) i Europskoga poljoprivrednoga fonda za ruralni razvoj (EAFRD) i tijela Europske komisije u postupku potvrde sukladnosti u skladu s člankom 11 Komisije (EZ-a) br. 885/2006.

(2) Da bi ostvario pravo na potporu, korisnik je, prilikom obavljanja poljoprivredne djelatnosti, dužan poštivati zahtjeve i uvjete višestruke sukladnosti na svom poljoprivrednom gospodarstvu sukladno posebnom propisu o višestrukoj sukladnosti.

Očuvanje površina trajnih pašnjaka

Članak 15.

(1) Kako bi se osiguralo očuvanje površina pod trajnim pašnjacima sukladno članku 4. točki 7. Zakona te člancima 3. i 4. Uredbe 1122/2009 Agencija za plaćanja će pratiti odnos površina pod trajnim pašnjacima i ukupnih poljoprivrednih površina na nacionalnoj razini na dan 1. srpnja 2014. godine. Taj odnos se ne smije smanjiti za više od 10% u odnosu na referentnu 2013. godinu.

(2) U slučaju da Agencija za plaćanja uoči da se smanjuje odnos površina iz članka 1. ovoga stavka na štetu trajnih pašnjaka, za sve korisnike primijenit će se postupak prethodnog odobrenja prenamjene trajnih pašnjaka sukladno članku 4. stavku 1. Uredbe 1122/2009.

(3) U slučaju da je odnos površina iz stavka 1. ovoga članka smanjen za više od 10%, bez obzira na primjenu prethodnog odobrenja iz stavka 2. ovoga članka, Agencija za plaćanja će uvesti mjere za prenamjenu zemljišta sukladno članku 4. stavku 2. Uredbe 1122/2009.

2.2. Posebni uvjeti za korištenje prava na plaćanja

2.2.1. Pravo na regionalno plaćanje

Članak 16.

(1) Pravo na regionalno plaćanje dodijeljeno korisniku za 2013. godinu aktivira se podnošenjem zahtjeva za korištenje prava na plaćanje u 2014. godini, uz uvjet korištenja odgovarajućeg broja prihvatljivih hektara.

(2) Prihvatljivi hektar u smislu ovoga Pravilnika znači bilo koju prihvatljivu poljoprivrednu površinu na poljoprivrednom gospodarstvu sukladno čl. 34. Uredbe 73/2009, za koju se podnosi zahtjev za korištenje prava na regionalno plaćanje, koja se koristi za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, te koja je u zakonitom posjedu korisnika i upisana u ARKOD sustav.

(3) Površine koje se koriste za proizvodnju konoplje, sukladno članku 39. Uredbe 73/2009, smatraju se prihvatljivim hektarima iz stavka 3. ovoga članka pod uvjetom da sadržaj tetrahidrokanabinola u korištenim sortama ne prelazi 0,2% te da se za proizvodnju koristi certificirano sjeme određenih sorti sukladno Pravilniku o uvjetima za uzgoj konoplje, načinu prijave uzgoja maka te uvjetima za posjedovanje opojnih droga u veterinarstvu te sukladno članku 10. Uredbe 1120/2009.

(4) Sukladno stavku 2. ovoga članka i članku 34. stavku 2. točki (a) Uredbe 73/2009, prihvatljivim hektarima se smatraju i kulture kratkih ophodnji koji su održavani u dobrim poljoprivrednim uvjetima, a koji su definirani u članku točki (n) Uredbe 1120/2009, te obuhvaćaju sljedeće vrste drveća: crna joha (Alnus glutinosa), breza (Betula sp.), grab (Carpinus sp.), kesten (Castanea sp), jasen (Fraxinus sp.), topola (Populus sp), bagrem (Robinia pseudoacacia) i vrba (Salix sp.), s maksimalnim ciklusom sječe 20 godina.

Prijava površina

Članak 17.

(1) Osim u slučaju više sile ili u iznimnim okolnostima, parcele prijavljenih površina korisnik mora imati na raspolaganju na datum 9. lipnja 2014. godine.

(2) Korisnik koji podnosi zahtjev za površine koje se koriste za proizvodnju konoplje je dužan dostaviti Agenciji za plaćanja do 30. lipnja 2014. godine:

– kopiju računa o plaćenom certificiranom sjemenu kojeg koristi te godine i

– originale službenih oznaka certificiranog sjemena korištene na pakiranju koje će mu Agencija nakon poništavanja vratiti.

2.2.2. Prava na plaćanje iz nacionalne rezerve

Korištenje i dodjela prava iz nacionalne rezerve

Članak 18.

(1) Prava na plaćanje iz nacionalne rezerve dodijeljena korisniku za 2013. godinu prijavljuju se za korištenje u 2014. godini na listu A zahtjeva.

(2) Prava na plaćanja iz nacionalne rezerve za 2014. godinu dodjeljuju se za regionalno plaćanje na temelju podnesenog zahtjeva.

(3) Prava na plaćanja iz nacionalne rezerve u 2014. godini dodjeljuju se novim korisnicima sukladno članku 57. stavku 4. Uredbe 73/2009 koji su započeli obavljati poljoprivrednu aktivnost nakon 1. siječnja 2013. godine i koji nisu ostvarili izravna plaćanja za tu godinu te nisu obavljali poljoprivrednu aktivnost u svoje ime i na svoj vlastiti rizik ili koji nisu upravljali pravnom osobom koja obavlja poljoprivrednu aktivnost tijekom 5 godina prije početka nove poljoprivredne aktivnosti.

(4) Prava na plaćanje iz nacionalne rezerve u 2014. godini dodjeljuju se i korisnicima sukladno članku 57. stavku 5. Uredbe 73/2009 koji za poljoprivrednu aktivnost koriste najmanje 50% površina na područjima propisanim posebnim propisima, i to na:

– područjima posebne državne skrbi,

– otocima i poluotoku Pelješac te

– brdsko-planinskim područjima.

(5) Prava na plaćanje iz nacionalne rezerve dodjeljuju se novim korisnicima sukladno odredbama članka 17. Uredbe 1120/2009.

Korištenje prava na plaćanja

Članak 19.

(1) Korisnik kojemu je u 2013. godini dodijeljeno regionalno pravo na plaćanje koristi u 2014. godini dodijeljena regionalna prava uz istovjetan broj prihvatljivih hektara utvrđenih nakon provedene administrativne kontrole i kontrole na terenu.

(2) Korisnik bez zemljišta kojemu je u 2013. godini dodijeljeno posebno pravo na plaćanje, koristi pravo na plaćanje iz nacionalne rezerve ukoliko u 2014. godini zadrži najmanje 50% obujma poljoprivredne aktivnosti iz referentne godine uvećane za obujam poljoprivredne aktivnosti u 2012. godini u sektorima goveđeg mesa, mlijeka i mliječnih proizvoda ili sektoru ovčjeg i kozjeg mesa, izražene kao broj uvjetnih grla na poljoprivrednom gospodarstvu ukoliko je korisnik imao ostvarenu investiciju u tim sektorima tijekom 2012. godine.

(3) Obujam poljoprivredne aktivnosti u godini podnošenja zahtjeva izračunava se sukladno članku 14. Uredbe 1120/2009 na temelju broja uvjetnih grla koja se drže radi proizvodnje kravljeg, ovčjeg i kozjeg mlijeka i/ili broja uvjetnih grla koja se drže radi proizvodnje goveđeg, ovčjeg i kozjeg mesa na gospodarstvu evidentiranih u JRDŽ-u. Kao osnovica za izračun uzima se godišnji prosjek broja grla u JRDŽ-u na temelju stanja svakog prvog dana u mjesecu.

(4) U slučaju promjene pravnog statusa gospodarstva korisnik može koristiti prava na plaćanja ili povećanje vrijednosti prava na plaćanje do razine koja je bila primjenjiva na izvorno poljoprivredno gospodarstvo, pri čemu korisnik mora ostati isti.

Prijenos prava na plaćanja

Članak 20.

(1) Sukladno članku 43. Uredbe 73/2009 prava na plaćanja mogu se prenositi samo između korisnika sa sjedištem gospodarstva na području Republike Hrvatske, osim u slučaju prijenosa nasljeđivanjem.

(2) Prava na plaćanja moguće je koristiti samo na području Republike Hrvatske.

(3) Osim u slučaju više sile ili u iznimnim okolnostima, korisnik može prenijeti svoja prava na plaćanja bez zemljišta samo nakon što je koristio barem 80% svojih prava na plaćanja tijekom barem jedne kalendarske godine ili nakon što se dobrovoljno odrekao u korist nacionalne rezerve svih prava na plaćanja koje nije iskoristio u 2013. godini.

(4) Prijenos prava prijavljuje se u razdoblju od 15. rujna 2014. godine do 2. travnja 2015. godine u regionalnim uredima Agencije za plaćanja.

(5) Prijenos prava na regionalno plaćanje ima za posljedicu:

– smanjenje vrijednosti prava za 50% u slučaju prodaje prava na regionalno plaćanje bez odgovarajućeg broja hektara poljoprivrednog zemljišta,

– smanjenje vrijednosti prava za 10% u slučaju prodaje prava s odgovarajućim brojem hektara poljoprivrednog zemljišta.

(6) Prijenos prava na plaćanja vrši se podnošenjem zahtjeva za prijenos i popunjavanjem odgovarajućeg obrasca za prijenos iz Priloga 4. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(7) Na temelju podnesenog zahtjeva za prijenos na plaćanje iz stavka 6. ovoga članka, Agencija za plaćanja sastavlja zapisnik na kojem korisnik svojim potpisom potvrđuje istinitost unesenih podataka, prihvaća smanjenja vrijednosti prava iz stavka 5. ovoga članka te izjavljuje da je suglasan s prijenosom prava na plaćanja.

Povrat neopravdano dodijeljenih prava na plaćanja

Članak 21.

Neopravdano dodijeljena prava na plaćanja ustupaju se nacionalnoj rezervi u skladu s člankom 81. Uredbe 1122/2009.

Registar prava na plaćanja

Članak 22.

Agencija za plaćanja vodi Sustav za identifikaciju i prijavu prava na plaćanja (dalje u tekstu: registar prava na plaćanja) kao dio IAKS sustava Agencije za plaćanja, kojim se osigurava učinkovita sljedivost prava na plaćanja.

2.2.3. Pravo na plaćanje iz posebne nacionalne rezerve za razminirano zemljište

Članak 23.

(1) Pravo na plaćanje iz posebne nacionalne rezerve za razminirano zemljište, u 2014. godini dodjeljuje se korisniku koji je podnio zahtjev za dodjelu prava na plaćanje za zemljište razminirano u 2013. godini i to za prihvatljive hektare na kojima se obavlja poljoprivredna aktivnost.

(2) Pravo iz stavka 1. ovoga članka dodjeljuje se za pašnjake i ostale vrste korištenja zemljišta.

(3) Pravo na plaćanje iz posebne nacionalne rezerve za razminirano zemljište u 2014. godini dodjeljuje se za razminirano zemljište koje je stavljeno u poljoprivrednu funkciju u razdoblju između 1. siječnja i 31. prosinca 2013. godine.

(4) Prava na plaćanje iz posebne nacionalne rezerve za razminirano zemljište aktiviraju se u 2014. godini podnošenjem zahtjeva za dodjelu prava na plaćanje iz posebne nacionalne rezerve za razminirano zemljište.

(5) Prava na plaćanje iz posebne nacionalne rezerve za razminirano zemljište mogu se koristiti samo uz odgovarajući broj prihvatljivih hektara razminiranog zemljišta.

(6) Na prijenos prava na plaćanje iz posebne nacionalne rezerve za razminirano zemljište odgovarajuće se primjenjuju odredbe članka 20. ovoga Pravilnika.

(7) Prava na plaćanje za razminirano zemljište koja su dodijeljena u 2013. godini na zahtjevu u 2014. godini prikazuju se kao regionalna prava na plaćanje.

2.3. Posebni uvjeti za prava na premije

Članak 24.

(1) Premije su proizvodno vezana plaćanja, a dodjeljuju se korisnicima koji obavljaju poljoprivrednu aktivnost držanja krava dojilja, ovaca i koza, a primjenjuju se sukladno odredbama članaka 52. i 53. Uredbe 73/2009.

(2) Prema korisnicima koji ostvaruju pravo na premije za krave dojilje i/ili premije za ovce i koze i koji imaju manje od jednog hektara prihvatljive površine gospodarstva postupa se na jednak način kao s korisnicima bez zemljišta koji imaju posebna prava na plaćanje.

2.3.1. Premija za krave dojilje

Članak 25.

(1) Premije za krave dojilje dodjeljuju se sukladno odredbama članaka 111.-114. i 117.-119. Uredbe 73/2009 i 59.- 63. i 65.-73. Uredbe 1121/2009.

(2) Korisnik podnosi zahtjev za premiju za krave dojilje na listu A iz Priloga 2, koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(3) Ako podaci na listu C predispisa ne odgovaraju stanju na poljoprivrednom gospodarstvu, korisnik je dužan prije podnošenja zahtjeva izvršiti izmjenu podataka u Registru goveda na gospodarstvu te sukladno stvarnom stanju krava dojilja na gospodarstvu prijaviti promjene u JRDŽ-u.

(4) Korisniku se računa pravo na premiju za krave dojilje sukladno zahtjevu, a prema broju krava dojilja u JRDŽ-u na dan podnošenja zahtjeva.

(5) Minimalni broj grla za ostvarenje premije za krave dojilje je 1.

(6) Konačni broj prava na premije određuje se u skladu sa brojem prihvatljivih grla nakon provedene administrativne kontrole i kontrole na terenu.

(7) Prihvatljiva grla iz stavka 3. ovoga članka su krave i junice mesne pasmine te njihovi križanci, koje pripadaju stadu za uzgoj teladi za proizvodnju mesa, s omjerom životinja u stadu od minimalno 60% krava dojilja i maksimalno 40% junica tijekom najmanje šest uzastopnih mjeseci od dana podnošenja zahtjeva.

(8) Krave koje pripadaju pasminama goveda navedenim u Dodatku IV Uredbe 1121/2009 ne smatraju se kravama mesnih pasmina.

(9) Korisnik može ostvariti pravo na premiju za krave dojilje ukoliko njegova individualna mliječna kvota ne prelazi 120.000 kg na dan 1. travnja 2014. godine.

(10) Radi utvrđivanja broja prihvatljivih životinja uzima se u obzir individualna mliječna kvota i prosječna mliječnost mliječnih krava na nacionalnoj razini, koja iznosi 5.571 kg.

(11) Broj prihvatljivih grla za premiju za krave dojilje izračunava se dijeljenjem individualne mliječne kvote s prosječnom proizvodnjom mlijeka u Republici Hrvatskoj, te se dobiveni broj krava oduzima od ukupnog broja životinja za koje je podnesen zahtjev. Ukoliko dobiveni broj nije cijeli broj, zaokružuje se na niži cijeli broj.

(12) U izračun iz stavka 11. ovoga članka ne uzimaju se u obzir junice.

(13) Korisnik je dužan na svojem gospodarstvu pridržavati se uzastopnog šestomjesečnog razdoblja obveznog držanja krava dojilja, koje započinje prvoga dana nakon podnošenja zahtjeva i uzastopnog dvomjesečnog razdoblja obveznog držanja teladi koje započinje prvoga dana nakon teljenja. Propisano obvezno držanje teladi odnosi se na svu telad oteljenu u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine.

(14) Grlo za koje se ostvaruje premija za krave dojilje nije prihvatljivo za ostvarivanje plaćanja za mliječne krave i obrnuto.

(15) Agencija za plaćanja za obračun premije po poljoprivrednom gospodarstvu koristi i provjerava sljedeće podatke:

– podatke o životnom broju, pasmini, datumu rođenja, datumu prvog teljenja,

– podatke o dodijeljenoj individualnoj mliječnoj kvoti (u kg) u 2014. godini.

– podatak o prosječnoj mliječnosti na razini države.

Individualna gornja granica

Članak 26.

(1) Premije za krave dojilje dodjeljuju se u okviru individualnih gornjih granica prava na premije za krave dojilje sukladno članku 112. Uredbe 73/2009.

(2) Ukoliko se prilikom izračuna broja prava na premije za krave dojilje dobije decimalni broj u obzir se uzima samo prvo decimalno mjesto.

(3) Agencija za plaćanja donosi odluku o konačnoj individualnoj gornjoj granici koja se korisniku dostavlja preko zaštićene mrežne aplikacije AGRONET sustava do 30. ožujka 2014. godine.

(4) U slučaju prijenosa i zakupa prava na premije Agencija za plaćanja određuje novu individualnu gornju granicu i obavještava korisnika o novom broju dodijeljenih prava na premije, najkasnije 60 dana od zadnjeg dana razdoblja unutar kojega je korisnik podnio zahtjev.

Korištenje i prijenos prava

Članak 27.

(1) Prava na premije za krave dojilje koriste se sukladno članku 68. Uredbe 1121/2009.

(2) Ukoliko korisnik prava na premije za krave dojilje ne iskoristi barem 70% dodijeljenih prava, neiskorišteni dio vraća se u nacionalnu rezervu prava na premije za krave dojilje.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka korisnik koji ima najviše sedam prava na premiju za krave dojilje, a ne iskoristi ih u svakoj od dvije uzastopne kalendarske godine, neiskorišteni dio tijekom posljednje kalendarske godine vraća se u nacionalnu rezervu prava na premije za krave dojilje.

(4) Korisnik koji je ostvario pravo na premiju za krave dojilje čija je ukupna prihvatljiva površina gospodarstva manja od jednog hektara može iskoristiti pravo na premiju ukoliko zadovolji uvjet zadržavanja 50% obujma poljoprivredne aktivnosti izražene kao broj uvjetnih grla u odnosu na prvu godinu dodjele prava na premiju za krave dojilje.

(5) Sukladno članku 113. Uredbe 73/2009. i članku 69. Uredbe 1121/2009 prava na premije za krave dojilje mogu se prenositi s cijelim poljoprivrednim gospodarstvom ili bez poljoprivrednog gospodarstva, kupoprodajom, davanjem u zakup i nasljeđivanjem.

(6) Prijenosi prava iz stavka 5. ovoga članka vrše se u 2014. godini podnošenjem Zahtjeva za prijenos (trajni/zakup) prava na premije za krave dojilje iz Priloga 4. u razdoblju od 1. do 30. ožujka 2014. godine. Zahtjevi za prijenos prava na premije za krave dojilje podnose se Agenciji za plaćanja.

(7) Prijenosi prava vrše se neposredno među korisnicima.

(8) Kada korisnik svoja prava prenosi bez poljoprivrednog gospodarstva, 15% prava vraća se bez naknade u nacionalnu rezervu prava na premije za krave dojilje.

(9) Zakup prava na premije za krave dojilje moguć je samo s prijenosom cijelog gospodarstva.

(10) Kod djelomičnog prijenosa prava bez gospodarstva može se prenijeti najmanje jedno pravo na premije za krave dojilje.

(11) Kod prijenosa prava na premije za krave dojilje bez prijenosa poljoprivrednog gospodarstva mora se najmanje jedno pravo prenijeti na drugog korisnika.

(12) Podzakupi prava nisu dozvoljeni.

Nacionalna rezerva prava na premije za krave dojilje

Članak 28.

(1) Nacionalna rezerva prava na premije za krave dojilje propisana je člankom 114. Uredbe 73/2009, a koristi se za dodjelu prava na premije za krave dojilje novim, mladim i ostalim korisnicima.

(2) Iznimno od članka 1. ovoga stavka prava na premije iz nacionalne rezerve najprije se dodjeljuju za pozitivno riješene prigovore korisnika, a ostatak za dodjelu prava iz nacionalne rezerve po prioritetima i po redoslijedu iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Za dodjelu prava na premije iz nacionalne rezerve koriste se slijedeće definicije:

– ‘novi korisnik’ je onaj korisnik, čije poljoprivredno gospodarstvo u godini podnošenja zahtjeva za dodjelu prava iz nacionalne rezerve nije imalo nikakvih prava na premije za krave dojilje;

– ‘mladi korisnik’ je onaj korisnik, koji je u godini podnošenja zahtjeva za dodjelu prava na premije za krave dojilje iz nacionalne rezerve mlađi od 40 godina;

– ‘ostali korisnici’ su svi ostali korisnici.

(4) Nacionalna rezerva prava na premije za krave dojilje utvrđuje se nakon određivanja individualnih gornjih granica.

(5) Zahtjev za dodjelu prava iz nacionalne rezerve prava na premije za krave dojilje iz Priloga 4. podnosi se u razdoblju od 1. travnja do 15. svibnja 2014. godine u regionalnom uredu Agencije za plaćanja.

(6) Korisniku se dodjeljuju prava iz nacionalne rezerve prava na premije za krave dojilje, ako nema ukupnu individualnu kvotu za mlijeko na dan 30. ožujka 2014. godine veću od 120.000 kg.

(7) Korisnicima se prava iz nacionalne rezerve prava na premije za krave dojilje odobravaju po redoslijedu s obzirom na ukupan broj ostvarenih bodova sukladno Tablici 1. iz Priloga 3. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika. U slučaju da pojedini korisnici unutar istog ukupnog broja bodova prekorače raspoloživi broj prava, tada se broj prava tim korisnicima proporcionalno snižava. Pritom se mogu dodijeliti prava, koja nisu cijeli brojevi.

(8) Pojedinom korisniku može se najviše dodijeliti toliki broj prava na premije iz nacionalne rezerve prava na premije za krave dojilje, tako da njegov ukupan broj prava ne prekorači broj prihvatljivih životinja.

(9) Prava na premije za krave dojilje koja se korisniku dodjeljuju iz nacionalne rezerve prava na premije za krave dojilje, korisnik ne smije prenositi u sljedeće tri kalendarske godine.

2.3.2. Premije za ovce i koze

Članak 29.

(1) Premije za ovce i koze te dopunske premije za ovce i koze dodjeljuju se sukladno odredbama članaka 99.-107. Uredbe 73/2009 i 35.-49. Uredbe 1121/2009.

(2) Korisnik podnosi zahtjev za premiju za ovce i koze kao i za dopunsku premiju za ovce i koze na listu A iz Priloga 2., koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(3) Ako podaci na listu C predispisa ne odgovaraju stanju na gospodarstvu, korisnik je dužan prije podnošenja zahtjeva izvršiti izmjenu podataka u Registru ovaca i koza na gospodarstvu te sukladno stvarnom stanju ovaca i koza na gospodarstvu prijaviti promjene u JRDŽ-u i obaviti obveznu godišnju prijavu brojnog stanja za 2013. godinu sukladno članku 7. Uredbe (EZ) 21/2004 ukoliko to već prethodno nije obavljeno.

(4) Prihvatljiva grla iz stavka 2. ovoga članka su rasplodne ovce i koze koje su se najmanje jednom janjile ili jarile ili druga ženska grla starija od godine dana.

(5) Korisnik je dužan na svojem gospodarstvu držati broj ovaca i/ili koza za koje podnosi zahtjev za premiju u razdoblju obveznog držanja koje traje sto dana, a započinje prvim danom nakon isteka roka za podnošenje zahtjeva iz članka 7. stavka 2.ovoga Pravilnika.

(6) Korisnik koji podnosi zahtjev za dopunsku premiju za ovce i koze mora imati najmanje 50% površina koje se koriste za poljoprivrednu djelatnost na područjima s težim uvjetima gospodarenja.

(7) Korisnik koji vrši sezonsko premještanje životinja može ostvariti dopunsku premiju za ovce i koze ukoliko do 31. listopada 2014. godine dostavi Agenciji za plaćanje dokumentaciju kojom se potvrđuje da je izvršena selidba ovaca i koza i potvrdu od jedinica lokalne i regionalne samouprave da je ispaša na područjima s težim uvjetima gospodarenja trajala najmanje 90 dana uzastopce za najmanje 90% životinja za koje se traži premija.

(8) Agencija za plaćanja uspostavlja popis proizvođača koji prodaju ovčje mlijeko i/ili proizvode.

(9) Agencija za plaćanja za obračun potpore po poljoprivrednom gospodarstvu koristi i provjerava sljedeće podatke:

– životni broj svake pojedine rasplodne ovce i koze koje su se najmanje jednom janjile ili jarile te za druga ženska grla starija od godine dana na zadnji dan razdoblja obveznog držanja,

– datum rođenja,

– datum janjenja ili jarenja,

– da li korisnik stavlja na tržište mlijeko i mliječne proizvode od ovčjeg mlijeka na temelju podataka iz izjava korisnika u zahtjevu, rezultata kontrole na terenu i informacija koje HPA dostavlja Agenciji za plaćanja o isporučenim količinama ovčjeg mlijeka dobivenih od ovlaštenih objekata za preradu mlijeka,

– da li korisnik ima najmanje 50% površina koje se koriste za poljoprivrednu djelatnost na područjima s težim uvjetima gospodarenja u slučaju kada je korisnik podnio zahtjev za dopunsku premiju,

– u slučaju kada je korisnik podnio zahtjev za dopunsku premiju i sezonski premješta ovce i/ili koze potvrdu od lokalne i regionalne samouprave da je ispaša najmanje 90% životinja trajala najmanje 90 dana uzastopce na područjima s težim uvjetima gospodarenja.

Dodjela prava na premije

Članak 30.

(1) Korisniku koji na svojem poljoprivrednom gospodarstvu uzgaja ovce i koze određuje se individualna gornja granica prava na premije za ovce i koze sukladno članku 104. Uredbe 73/2009, a koja je jednaka broju odobrenih ovaca i koza u 2013. godini.

(2) Ukoliko se prilikom izračuna broja prava na premije za ovce i koze dobije decimalni broj on se zaokružuje na najbliži cijeli broj.

(3) Agencija za plaćanja donosi Odluku o konačnoj individualnoj gornjoj granici koja se korisniku dostavlja preko zaštićene mrežne aplikacije AGRONET do 28. veljače 2014. godine.

(4) U slučaju prijenosa prava na premije Agencija za plaćanja određuje novu individualnu gornju granicu i obavještava korisnika o novom broju dodijeljenih prava na premije.

Korištenje i prijenos prava

Članak 31.

(1) Prava na premije za ovce i koze koriste se sukladno članku 43. Uredbe 1121/2009.

(2) Ukoliko korisnik prava na premije za ovce i koze ne iskoristi barem 70 % dodijeljenih prava, neiskorišteni dio vraća se u nacionalnu rezervu prava na premije za ovce i koze.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, korisnik koji ima najviše dvadeset prava na premiju za ovce i koze, a ne iskoristi ih u svakoj od dvije uzastopne kalendarske godine, neiskorišteni dio tijekom posljednje kalendarske godine vraća se u nacionalnu rezervu prava na premije za ovce i koze.

(3) Korisnik koji je ostvario pravo na premiju za ovce i koze čija je ukupna prihvatljiva površina gospodarstva manja od jednog hektara može iskoristiti pravo na premiju ukoliko zadovolji uvjet zadržavanja 50% obujma poljoprivredne aktivnosti izražene kao broj uvjetnih grla u odnosu na prvu godinu dodjele prava na premiju za ovce i koze.

(4) Prava na premije za ovce i koze, sukladno članku 105. Uredbe 73/2009 i člancima 44.-47. Uredbe 1121/2009, mogu se prenositi sa cijelim poljoprivrednim gospodarstvom ili bez poljoprivrednog gospodarstva, kupoprodajom, davanjem u zakup i nasljeđivanjem.

(5) Prijenosi prava iz stavka 4. ovoga članka vrše se podnošenjem zahtjeva za prijenos (trajni/zakup) prava na premije za ovce i koze iz Priloga 4., do kraja roka za podnošenje zahtjeva za premije za ovce i koze u 2014. godini. Zahtjevi za prijenos prava na premije za ovce i koze podnose se Agenciji za plaćanja.

(6) Prijenosi prava vrše se neposredno među korisnicima.

(7) Kada korisnik svoja prava prenosi bez poljoprivrednog gospodarstva, 15% prava vraća se bez naknade u nacionalnu rezervu prava na premije za ovce i koze.

(8) Kod djelomičnog prijenosa prava bez gospodarstva može se prenijeti najmanje jedno pravo na premije za ovce i koze.

(9) Zakup prava na premije za ovce i koze moguć je samo s prijenosom cijelog gospodarstva.

(10) Kod prijenosa prava na premije za ovce i koze bez prijenosa poljoprivrednog gospodarstva mora se najmanje jedno pravo prenijeti na drugog korisnika. Ako pravo iznosi manje od jedan, tada se mora prenijeti cijeli dio prava.

(11) Podzakupi prava nisu dozvoljeni.

Nacionalna rezerva prava na premije za ovce i koze

Članak 32.

(1) Nacionalna rezerva prava na premije za ovce i koze, sukladno članku 106. Uredbe 73/2009, koristi se za dodjelu prava na premije za ovce i koze novim, mladim i ostalim korisnicima.

(2) U 2014. godini iz nacionalne rezerve najprije se dodjeljuju prava za pozitivno riješene prigovore, a ostatak za dodjelu prava iz nacionalne rezerve po postupku, na osnovi stavka 1. ovoga članka

(3) Za dodjelu prava na premije iz nacionalne rezerve prava na premije za ovce i koze koriste se sljedeće definicije:

– ‘novi korisnik’ je onaj korisnik, čije poljoprivredno gospodarstvo u godini podnošenja zahtjeva za dodjelu prava iz nacionalne rezerve nije imalo nikakvih prava za ovce i koze;

– ‘mladi korisnik’ je onaj korisnik, koji je na zadnji dan podnošenja zahtjeva za dodjelu prava iz nacionalne rezerve mlađi od 40 godina;

– ‘ostali korisnici’ su svi ostali korisnici.

(4) Nacionalna rezerva prava na premije za ovce i koze utvrđuje se nakon određivanja individualnih gornjih granica.

(5) Zahtjev za dodjelu prava na premije za ovce i koze iz nacionalne rezerve prava na premije za ovce i koze iz Priloga 4. podnosi se u razdoblju od 1. ožujka do 30. travnja 2014. godine u regionalnim uredima Agencije za plaćanja.

(6) Korisnicima se prava iz nacionalne rezerve prava na premije za ovce i koze odobravaju po redoslijedu s obzirom na ukupan broj ostvarenih bodova sukladno Tablici 4. iz Priloga 3. U slučaju da pojedini korisnici unutar istog ukupnog broja bodova prekorače raspoloživi broj prava tada se broj prava tim korisnicima proporcionalno snižava. Pritom se mogu dodijeliti prava koja nisu cijeli brojevi.

(7) Minimalni broj prava dodijeljen novom korisniku iz nacionalne rezerve prava na premije za ovce i koze iznosi 10.

(8) Pojedinom korisniku može se najviše dodijeliti toliki broj prava iz nacionalne rezerve prava na premije za ovce i koze, da njegov ukupan broj prava ne prekorači broj prihvatljivih životinja.

(9) Prava na premije za ovce i koze koja se dodjeljuju iz nacionalne rezerve prava na premije za ovce i koze korisnik ne smije prenositi u sljedeće tri kalendarske godine.

Registar prava na premije

Članak 33.

(1) Agencija za plaćanja temeljem zaprimljenih zahtjeva za krave dojilje i ovce i koze, a nakon provjere njihove ispravnosti i prihvatljivosti te polazeći od uvjeta propisanih Zakonom i ovim Pravilnikom, dodjeljuje korisnicima prava na premije.

(2) Za poslove iz stavka 1. ovoga članka Agencija za plaćanja uspostavlja Sustav za upravljanje pravima na premije (dalje u tekstu: Registar prava na premije) kao dio IAKS sustava Agencije za plaćanja.

(3) Registar prava na premije je elektronički registar kojim se osigurava učinkovita dodjela i sljedivost prava na premije, a sadrži podatke o:

– korisniku po MIBPG-u,

– broju prava na premije,

– vrsti prava na premije.

Izračun prava na premije

Članak 34.

(1) Pravo na premiju dodjeljuje se korisniku na temelju prihvatljivog broja grla krava dojilja, ovaca i koza u zahtjevu nakon provedenih kontrola.

(2) Ukoliko ukupni broj prihvatljivih grla premaši nacionalnu gornju granicu, Agencija za plaćanja izvršit će linearno smanjenje broja individualnih prava na premije.

2.4. Specifična potpora

Potpora za unapređenje kvalitete mlijeka

Članak 35.

(1) U svrhu poticanja proizvodnje mlijeka veće kvalitete iznad standardnih vrijednosti, dodjeljuju se specifična potpora za krave mliječne ili kombinirane pasmine u kontroli mliječnosti koje zadovoljavaju uvjete kvalitete mlijeka propisane ovim člankom.

(2) Korisnici specifične potpore za kvalitetu mlijeka su gospodarstva koja na dan 1. travnja 2014. godine posjeduju individualnu mliječnu kvotu te koja podnesu zahtjev za specifičnu potporu na listu A i prijave grla u kontroli mliječnosti na listu C iz Priloga 2, koji je sastavni dio ovoga Pravilnika, te čiji prosječan broj somatskih stanica (geometrijski prosjek) u mlijeku proizvedenom na farmi tijekom trajanja razdoblja obveznog uzgoja ne prelazi tristo pedeset tisuća (350 000).

(3) Specifična potpora se isplaćuje prema broju krava u JRDŽ koje na dan podnošenja zahtjeva imaju zaključenu najmanje jednu laktaciju ili u slučaju prvotelki obavljenu barem jednu kontrolu mliječnosti.

(4) Prihvatljiva grla su ona koja sudjeluju u kontroli mliječnosti, koja se provodi prema metodama propisanim od Međunarodnog komiteta kontrole proizvodnosti domaćih životinja (ICAR).

(5) Razdoblje obveznog uzgoja iznosi šest mjeseci računajući od prvog dana nakon podnošenja zahtjeva.

(6) Maksimalni jedinični iznos specifične potpore iz stavka 1. ovoga članka iznosi 500,00 kn po prihvatljivom grlu.

Potpora za unapređenje kvalitete goveđeg mesa

Članak 36.

(1) U svrhu unapređenja kvalitete goveđeg mesa, dodjeljuje se specifična potpora za tov junadi koji zadovoljava uvjete propisane ovim člankom.

(2) Korisnici mjere su gospodarstva koja drže goveda mesne ili kombinirane pasmine i koja su podnijela zahtjev za specifičnu potporu u 2014. godini, a zadovoljavaju propisane uvjete za osiguranje kvalitete goveđeg, janjećeg i jarećeg mesa.

(3) HPA u pisanom obliku potvrđuje ispunjavanje propisanih uvjeta za osiguranje kvalitete mesa za gospodarstvo, a popis gospodarstava i grla koja ispunjavaju uvjete dostavlja Agenciji za plaćanja.

(4) Prihvatljiva grla su grla sa gospodarstva koje zadovoljava propisane uvjete za osiguranje kvalitete mesa, a koja su provela na gospodarstvu najmanje 120 dana od dana dolaska na gospodarstvo do dana isporuke, koja se odvija u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine.

(5) Prihvatljiva grla su grla koja u trenutku isporuke, odnosno izlučenja u JRDŽ-u, nisu mlađa od 12 i nisu starija od 24 mjeseca.

(6) Maksimalni jedinični iznos specifične potpore iz stavka 1. ovoga članka iznosi 500,00 kn po prihvatljivom grlu.

Potpora za unapređenje kvalitete janjećeg i jarećeg mesa

Članak 37.

(1) U svrhu unapređenja kvalitete ovčjeg i kozjeg mesa, dodjeljuje se specifična potpora za uzgoj rasplodnih životinja koje zadovoljavaju uvjete propisane ovim člankom.

(2) Korisnici mjere su gospodarstva koja drže ovce i/ili koze za proizvodnju mesa i koja su podnijela zahtjev za specifičnu potporu u 2014. godini a zadovoljavaju propisane uvjete za osiguranje kvalitete mesa.

(3) HPA u pisanom obliku potvrđuje ispunjavanje uvjeta za osiguranje kvalitete mesa za gospodarstvo, a popis svih gospodarstava i grla koja ispunjavaju uvjete dostavlja Agenciji za plaćanja.

(4) Prihvatljiva grla su ovce i koze (odrasla ženska grla) koje su u trenutku podnošenja zahtjeva za potporom starije od 12 mjeseci ili su imale barem jedno evidentirano janjenje ili jarenje u JRDŽ-u, te koje su provele na gospodarstvu minimalno 100 dana od prvog dana nakon isteka roka za podnošenje zahtjeva za plaćanja.

(5) Sa gospodarstva iz stavka 2. ovoga članka tijekom 2014. godine (do 31. prosinca 2014.) na klanje sukladno važećim zakonskim propisima treba biti isporučeno najmanje 65% janjadi ili jaradi u odnosu na broj ovaca ili koza na gospodarstvu.

(6) Maksimalni jedinični iznos specifične potpore iz stavka 1. ovoga članka iznosi 150,00 kn po prihvatljivom grlu.

2.5. Posebni uvjeti za plaćanja u iznimno osjetljivim sektorima

Članak 38.

Plaćanja u iznimno osjetljivim sektorima su proizvodno vezana plaćanja prijavljena Europskoj komisiji kao postojeća državna potpora sukladno članku 34. Zakona, a dodjeljuju se korisnicima koji:

– uzgajaju šećernu repu,

– proizvode, isporučuju i prodaju ekstra djevičansko i djevičansko maslinovo ulje,

– proizvode i predaju na preradu duhan,

– drže mliječne krave,

– drže rasplodne krmače.

Šećerna repa

Članak 39.

(1) Korisnik plaćanja za šećernu repu podnosi Zahtjev na listu A i prijavljuje površine pod šećernom repom na listu B iz Priloga 2. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(2) Korisnik iz stavka 1. ovoga članka mora najkasnije do 31. prosinca 2014. godine regionalnom uredu Agencije za plaćanja dostaviti dokaze o količini uskladištene i/ili prodane i isporučene šećerne repe (račun ili primku).

Ekstra djevičansko i djevičansko maslinovo ulje

Članak 40.

(1) Korisnik plaćanja za ekstra djevičansko i djevičansko maslinovo ulje podnosi Zahtjev na listu A i prijavljuje površine pod maslinama i broj stabala maslina na listu B iz Priloga 2., koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(2) Do 31. siječnja 2015.godine korisnik iz stavka 1. ovoga članka mora dostaviti regionalnom uredu Agencije za plaćanja:

– prijavu prodanih količina ekstra djevičanskog i djevičanskog maslinovog ulja na listu E iz Priloga 2., koji je sastavni dio ovoga Pravilnika,

– račun ili otkupni blok iz kojeg je razvidna količina prodanog i isporučenog ekstra djevičanskog i djevičanskog maslinovog ulja u 2014. godini,

– potvrdu, izdanu od strane objekta koji obavlja preradu masline, o razvrstavanju u ekstra djevičansko i djevičansko maslinovo ulje, u skladu s odredbama Pravilnika o uljima od ploda i komine maslina.

Duhan

Članak 41.

(1) Korisnik plaćanja za duhan je poljoprivredno gospodarstvo koje podnosi zahtjev na listu A i prijavljuje površine pod duhanom na listu B iz Priloga 2, koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(2) Pravne osobe upisane u Upisnik obrađivača duhana dužne su centralnom uredu Agencije za plaćanja dostaviti podatke o isporučenim količinama duhana na obradu klasa 1. do 4. za svakog korisnika, prema tipu i klasama duhana, na listu F iz Priloga 2., koji je sastavni dio ovoga Pravilnika, u elektroničkoj formi (Microsoft Excel format), do 31. siječnja 2015.godine.

(3) Uz podatke iz stavka 2. ovoga članka, pravne osobe upisane u Upisnik obrađivača duhana dužne su priložiti dokument (zbirnu skladišnu primku) o otkupljenim i preuzetim količinama duhana od poljoprivrednih gospodarstava u 2014. godini.

Mliječne krave

Članak 42.

(1) Korisnik plaćanja za mliječne krave podnosi zahtjev na listu A iz Priloga 2., koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(2) Ako podaci na listu C predispisa ne odgovaraju stanju na gospodarstvu, korisnik je dužan prije podnošenja Zahtjeva izvršiti izmjenu podataka u Registru goveda na gospodarstvu te sukladno stvarnom stanju mliječnih krava na gospodarstvu prijaviti promjene u JRDŽ-u.

(3) Korisniku se računa pravo na plaćanja za mliječne krave sukladno zahtjevu, a prema broju mliječnih krava u JRDŽ-u na dan podnošenja zahtjeva.

(4) Korisnik je dužan na svojem gospodarstvu pridržavati se šestomjesečnog razdoblja obveznog držanja mliječnih krava koji započinje prvoga dana nakon podnošenja zahtjeva.

(5) Agencija za plaćanja za obračun potpore po poljoprivrednom gospodarstvu koristi i provjerava sljedeće podatke:

– životni broj svake krave, pasminu, datum rođenja i datum prvog teljenja na dan podnošenja zahtjeva,

– da li je krava u sustavu kontrole mliječnosti.

Rasplodne krmače

Članak 43.

(1) Korisnik plaćanja za rasplodne krmače podnosi zahtjev na listu A iz Priloga 2., koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(2) Ako podaci na listu C predispisa ne odgovaraju stanju na gospodarstvu, korisnik je dužan prije podnošenja zahtjeva te sukladno stvarnom stanju rasplodnih krmača na gospodarstvu prijaviti promjene u JRDŽ-u i obaviti obveznu godišnju prijavu brojnog stanja za 2013. godinu sukladno članku 20. Pravilnika o obveznom označavanju i registraciji svinja, ukoliko to već prethodno nije obavljeno.

(3) Korisniku se računa pravo na plaćanja za rasplodne krmače sukladno zahtjevu, a prema broju rasplodnih krmača u JRDŽ-u na dan 10. lipnja 2014. godine.

(4) Korisnik je dužan na svojem gospodarstvu pridržavati se tromjesečnog razdoblja obveznog držanja rasplodnih krmača, koji započinje prvoga dana nakon isteka roka za podnošenje zahtjeva iz članka 8. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(5) Agencija za plaćanja za obračun potpore po poljoprivrednom gospodarstvu koristi i provjerava podatke o broju rasplodnih krmača na dan 10. lipnja 2014. godine.

(6) Odredbe o nadomještanju stoke ne primjenjuju se na rasplodne krmače.

Izračun plaćanja u iznimno osjetljivim sektorima

Članak 44.

(1) Plaćanja u iznimno osjetljivim sektorima dodjeljuju se korisniku iz Omotnice za plaćanja u iznimno osjetljivim sektorima na temelju prijavljenih površina pod šećernom repom, prijavljenih količina duhana, maslinovog ulja, ekstra djevičanskog i djevičanskog, te broja grla mliječnih krava i krmača u zahtjevu za 2014. godinu.

(2) Umanjenja i isključenja u slučaju nepravilnosti propisanih za izravnu potporu primjenjuju se odgovarajuće i za plaćanja u iznimno osjetljivim sektorima.

3. KONTROLA ZAHTJEVA

Administrativna kontrola

Članak 45.

(1) Administrativna kontrola zahtjeva obuhvaća kontrolu usklađenosti svih podnesenih zahtjeva s propisima kojima se uređuju izravna plaćanja i državne potpore propisane ovim pravilnikom.

(2) Administrativna kontrola zahtjeva uključuje i kontrolu prava na plaćanja radi utvrđivanja njihove prihvatljivost za realizaciju i ostvarivanje potpore te administrativnu kontrolu prava na premije.

(3) Administrativnu kontrolu provode djelatnici Agencije za plaćanja kontrolom i usporedbom podataka iz zahtjeva s podacima iz postojećih evidencija Agencije za plaćanja, tijela državne uprave te nadležnih ustanova.

(4) Administrativna kontrola u biljnoj proizvodnji obuhvaća i uključuje otkrivanje nedopuštene prijave poljoprivrednih parcela.

(5) Administrativna kontrola u stočarstvu obuhvaća i uključuje otkrivanje nedopuštene prijave stoke.

(6) Administrativna kontrola specifične potpore provodi se sukladno odredbama članka 29. Uredbe 1122/2009.

(7) Agencija za plaćanja mora čuvati zaprimljene zahtjeve pet godina.

Kontrola na terenu

Opća načela

Članak 46.

(1) Kontrole na terenu dijele se na:

– kontrole prihvatljivosti zahtjeva s obzirom na uvjete pod kojima se potpore dodjeljuju,

– kontrole ispunjavanja uvjeta višestruke sukladnosti.

(2) Kontrole na terenu iz stavka 1. ovoga članka obavljaju kontrolori ovlašteni od strane Agencije za plaćanja.

(3) Agencija za plaćanja odgovorna je za koordinaciju i rad kontrolora iz stavka 2. ovoga članka neovisno o tome da li kontrolu obavlja sama ili ju povjerava drugoj pravnoj osobi.

(4) Svoj identitet i ovlaštenje kontrolori dokazuju i predočavaju korisniku ili njegovom opunomoćeniku iskaznicom izdanom od Agencije za plaćanja.

(5) Zahtjev za traženu potporu se u potpunosti odbacuje kao neprihvatljiv ako korisnik ili njegov opunomoćenik ne prihvaćaju ili spriječe kontrolu na terenu iz stavka 1. ovoga članka.

(6) Korisnik ili njegov opunomoćenik dužan je osobi ovlaštenoj za obavljanje kontrole omogućiti:

– pristup svim poljoprivrednim površinama koje koristi poljoprivredno gospodarstvo, domaćim životinjama, objektima u kojima se obavlja poljoprivredna djelatnost,

– uvid u poslovne knjige i dokumentaciju poljoprivrednog gospodarstva,

– fotografiranje poljoprivrednog zemljišta, prostora, objekata na gospodarstvu, kao i

– pružanje potrebne pomoći tijekom obavljanja kontrola na terenu iz stavka 1. ovoga članka.

(7) Kontrole na terenu vezano za prihvatljivost zahtjeva poljoprivrednih gospodarstava obavljaju se prije isplate.

(8) Kontrole na terenu vezano za višestruku sukladnost obavljaju se u istoj kalendarskoj godini u kojoj su podneseni zahtjevi.

(9) Kontrole na terenu iz stavka 1. ovoga članka, kada je to moguće, mogu se obavljati metodom daljinskog istraživanja, koristeći tehnike i tehnologije:

– geografskog informacijskog sustava,

– fotointerpretaciju satelitskih snimaka ili snimaka iz zraka svih poljoprivrednih parcela za kontrolu po pojedinačnom zahtjevu s ciljem prepoznavanja biljnog pokrova, mjerenja prihvatljive površine i utvrđivanja kršenja obveza dobrih poljoprivrednih i okolišnih uvjeta;

– obavljanje brzih terenskih pregleda svih poljoprivrednih parcela za koje se poslije provedene fotointerpretacije ne može sa sigurnošću i na zadovoljavajući način potvrditi prihvatljivost Zahtjeva.

Najava kontrola na terenu

Članak 47.

(1) Ako nije ugrožena svrha kontrole, kontrole na terenu mogu se najaviti.

(2) Najava je strogo ograničena na najkraće potrebno razdoblje, koje nije dulje od 14 dana.

(3) Obavijest za kontrole na terenu koje se odnose na zahtjeve za dodjelu potpore za životinje daje se u roku od 48 sati, osim u opravdanim slučajevima, kada taj rok može biti duži.

Postotak kontrole na terenu i odabir kontrolnog uzorka

Članak 48.

(1) Agencija za plaćanje provodi kontrolu na terenu na uzorku veličine sukladno članku 30. Uredbe 1122/2009.

(2) Agencija za plaćanja, temeljem analize rizika i reprezentativnosti podnesenih zahtjeva, odabire poljoprivredna gospodarstva za kontrole na terenu sukladno članku 31. Uredbe 1122/2009.

Zapisnik i izvještaji o kontroli

Članak 49.

(1) Za svaku kontrolu na terenu izrađuje se zapisnik o kontroli odnosno izvještaj kada se kontrola na terenu obavlja daljinskim istraživanjem. U zapisniku/izvještaju se posebno navode:

– vrste potpore i pregledani zahtjevi;

– nazočne osobe;

– pregledane poljoprivredne parcele, izmjerene poljoprivredne parcele, rezultati mjerenja za izmjerene poljoprivredne parcele i korištene mjerne metode;

– broj i vrsta pregledom utvrđenih životinja i, prema potrebi, životni broj, stavke u JRDŽ-u za goveda i/ili ovce/koze i/ili rasplodne krmače i ostale vrste životinja, svi pregledani popratni dokumenti, rezultati pregleda i, prema potrebi, posebna opažanja o pojedinačnim životinjama i/ili njihovim identifikacijskim oznakama;

– je li poljoprivredno gospodarstvo bilo službeno obaviješteno o posjetu; a ako je bilo obaviješteno, kada je posjet najavljen;

– dodatne kontrolne mjere, ako su obavljene.

(2) Korisnik ili njegov opunomoćenik može potpisati izvještaj kako bi potvrdio svoju nazočnost pri kontroli na terenu i dodati svoja opažanja. Kada se utvrde nepravilnosti, poljoprivredno gospodarstvo treba dobiti presliku izvještaja o kontroli.

(3) Potpisivanje izvještaja o kontroli na terenu od strane korisnika ili njegovog opunomoćenika ne znači da je suglasan sa sadržajem izvještaja, nego samo da je bio prisutan kontroli i da je upoznat s rezultatima kontrole.

(4) Kada se kontrola na terenu obavlja daljinskim istraživanjem, izvještaj neće biti dostavljen korisniku, osim ako provjerom putem daljinskog istraživanja nisu otkrivene nepravilnosti. Ako se takvim kontrolama otkriju nepravilnosti, dopušta se mogućnost potpisivanja izvještaja prije nego Agencija za plaćanja, temeljem utvrđenog činjeničnog stanja, donese odluku o mogućem umanjenju ili isključenju plaćanja.

(5) Ako se kontrolama iz stavka 4. ovoga članka otkriju nepravilnosti, izvještaj se dostavlja korisniku i temeljem utvrđenog činjeničnog stanja vrše se umanjenja ili isključenja plaćanja.

(6) Agencija za plaćanja koristi zaprimljene zapisnike, izvještaje i rješenja o obavljenom inspekcijskom nadzoru kao pravovaljan izvještaj o kontroli na terenu nad korisnicima.

(7) Kada se prilikom kontrole ispunjavanja uvjeta višestruke sukladnosti utvrde neusklađenosti, korisnik se obavještava o svim utvrđenim neusklađenostima u roku od tri mjeseca od datuma kontrole na terenu.

Kontrola na terenu potpora vezano za površinu

Članak 50.

(1) Kontrole na terenu obuhvaća sve parcele za koje je podnesen zahtjev poljoprivrednog gospodarstva odabranog za kontrolu na terenu. Stvarno utvrđivanje površina u sklopu kontrole na terenu može se obaviti na uzorku od najmanje 50% poljoprivrednih parcela za koje je podnesen zahtjev, pod uvjetom da uzorak osigurava pouzdanu i reprezentativnu razinu kontrole, bilo za pregledane površine, bilo za traženu potporu. Kada se pri pregledu uzorka utvrde nesukladnosti, poveća se uzorak stvarno pregledanih poljoprivrednih parcela.

(2) Ako se prilikom kontrole na terenu utvrde nesukladnosti, povećava se uzorak poljoprivrednih parcela poljoprivrednog gospodarstva za koje je stvarno utvrđivana površina u sklopu kontrole na terenu iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Prilikom kontrola na terenu iz stavka 1. ovoga članka može se koristiti daljinsko istraživanje i kada je to moguće, tehnike globalnog satelitskog navigacijskog sustava.

Članak 51.

(1) Površine poljoprivrednih parcela prihvatljivih za potporu određuju se prvenstveno uređajima i metodama koje omogućuju minimalne tehničke standarde tj. mjerenjem GPS uređajem za globalni sustav pozicioniranja, mjerenjem na digitalnom ortofoto snimku u ARKOD sustavu, metodom daljinskog istraživanja ili kombinacijom navedenih uređaja i metoda.

(2) Kao pomoćna sredstva mogu se koristiti sljedeći uređaji i metode:

– mjerna traka,

– laserski daljinomjer.

(3) Prilikom kontrole na terenu, kod utvrđivanja površine poljoprivrednih parcela prihvatljivih za potporu, za referentne poljoprivredne parcele koriste se podaci iz sustava za identifikaciju zemljišnih parcela ARKOD.

(4) Dopušteno mjerno odstupanje za jednu poljoprivrednu parcelu ili ARKOD, definira se tako da ne prelazi bufer od najviše 1,5 metar.

(5) Prilikom mjerenja površine parcela ili ARKOD-a, tijekom kontrole na terenu, smatra se da izmjerena površina ne odstupa od prijavljene površine ako se vrijednost površine dobivena mjerenjem nalazi u intervalu između vrijednosti koja se dobije sljedećim izračunom: prijavljena površina – (izmjereni opseg parcele x 1,5 m) i vrijednosti koja se dobije sljedećim izračunom: prijavljena površina + (izmjereni opseg parcele x 1,5 m).

(6) Najveće dopušteno odstupanje (izmjereni opseg parcele x 1,5 m) u odnosu na svaku poljoprivrednu parcelu u apsolutnim vrijednostima ne može preći 1,0 hektar.

(7) Ukupna površina poljoprivredne parcele može se uzeti u obzir kao prihvatljiva pod uvjetom da je u potpunosti iskorištena u poljoprivredne svrhe u skladu s uobičajenim normama dobre poljoprivredne prakse i da je održavana u dobrim poljoprivrednim i okolišnim uvjetima. U drugim slučajevima, kao prihvatljiva površina u obzir se uzima samo stvarno korištena površina u toj proizvodnoj godini.

(8) U slučajevima kada se na granicama između poljoprivrednih parcela nalaze obilježja krajobraza, takva se obilježja mogu smatrati dijelom ukupne prihvatljive površine poljoprivredne parcele pod uvjetom da se polovica širine obilježja, do najviše 2 metra, pripisuje svakoj od susjednih poljoprivrednih parcela. Ako širina pojedinog obilježja prelazi 4 metra, ono se u cijelosti isključuje iz prihvatljive površine parcela.

(9) Kada se obilježja krajobraza opisana u stavku 7. ovoga članka nalaze unutar pojedine parcele, ona mogu biti utvrđena kao prihvatljivi dio poljoprivredne parcele ako je njihova širina manja ili jednaka 2 metra. Ako je njihova širina veća od 2 metra, moraju se potpuno isključiti iz prihvatljive površine parcele.

Kontrola na terenu i analiza sadržaja tetrahidrokanabinola (THC) u proizvodnji konoplje

Članak 52.

(1) Sustav kontrole uzgoja konoplje i analiza uzoraka konoplje provodi se sukladno postupku opisanom u članku 40. Uredbe 1122/2009 i po metodi za kvantitativno određivanje sadržaja Δ9-tetrahidrokanabinola u sortama konoplje (Cannabis sativa L.) iz Dodatka I. Uredbe 1122/2009.

(2) Poslove analize sadržaja tetrahidrokanabiola u uzorcima konoplje prikupljenim kontrolom na terenu obavlja laboratorij.

(3) Agencija za plaćanja vodi evidenciju s podacima o sadržaju tetrahidrokanabinola (THC), a Ministarstvo podnosi zahtjev EK za autorizaciju zabrane stavljanja na tržište sorte konoplje s višim postotkom THC uz propisane uvjete.

Kontrola na terenu potpora vezano za stoku

Članak 53.

Kontrole na terenu vezano uz stoku provode se sukladno člancima 41., 42. i 45. Uredbe 1122/2009 u kojima je propisano vrijeme kontrole, elementi koje kontrola na terenu za stoku treba sadržavati te sadržaj kontrolnog izvješća.

Kontrola na terenu specifične potpore

Članak 54.

Kontrolu na terenu specifične potpore provodi Agencija za plaćanja sukladno odredbama članka 46. Uredbe 1122/2009.

Kontrola ispunjavanja uvjeta višestruke sukladnosti

Članak 55.

Kontrola na terenu ispunjavanja uvjeta višestruke sukladnosti provodi se sukladno odredbama članaka 47.-54. Uredbe 1122/2009, a obuhvaća sve uvjete koji su primjenjivi na kontrolirano poljoprivredno gospodarstvo koji su definirani Pravilnikom o višestrukoj sukladnosti.

4. IZRAČUN VISINE PLAĆANJA

Prihvatljivost Zahtjeva

Članak 56.

Izravna plaćanja i državna potpora za osjetljive sektore propisani ovim pravilnikom odobravaju se za stvarno korištene površine i stoku koje korisnik prijavljuje u zahtjevu, a ne prelaze površine iz ARKOD sustava i brojeve stoke iz JRDŽ-a te ispunjavaju ostale uvjete za pojedinu vrstu potpore.

Umanjenja i isključenja plaćanja u slučaju nepravilnosti u vezi s veličinom prijavljenih površina

Neprijavljivanje svih površina

Članak 57.

(1) Ako se tijekom administrativne kontrole, kontrole na terenu i/ili inspekcijskog nadzora, a prije isplate, utvrdi da korisnik nije prijavio sve površine primjenjuju se odredbe članka 55. Uredbe 1122/2009.

(2) Odstupanja iz stavka 1. ovoga članka ne odnose se na ispunjavanje uvjeta godišnje minimalno poticane količine određene proizvodnje, utvrđene Dodatkom 2. Zakona, odnosno minimalnih zahtjeva za primanje izravnih plaćanja određenih u članku 28. Uredbe 1122/2009.

Članak 58.

Skupine usjeva, osnovica za izračun prijavljenih površina, umanjenja i isključenja kod prekoračenja prijava za potrebe provedbe ovog poglavlja primjenjuju se sukladno članku 56., 57. i 58. Uredbe 1122/2009.

Namjerno prekoračenje u prijavi

Članak 59.

(1) Kada je razlika između prijavljene površine i površine utvrđene nakon izvršenog obračuna umanjenja i isključenja posljedica namjernog prekoračenja u prijavi primjenjuju se odredbe članka 60. Uredbe 1122/2009.

(2) Postupak za utvrđivanje namjere za svaki pojedini slučaj provodi se sukladno odredbama Uredbe 1848/2006 od 14. prosinca 2006 o nepravilnostima i povratu iznosa koji su pogrešno primljeni u okviru financiranja zajedničke poljoprivredne politike te organizaciji informacijskog sustava u tom području i ukidanju Uredbe Vijeća (EEZ-a) br. 595/91 (dalje u tekstu: Uredba 1848/2006).

Premije za stoku

Izračun potpore za životinje

Članak 60.

(1) Osnovica za izračun prihvatljivih životinja, nadomještanje stoke, umanjenja i isključenja u slučaju nepravilnosti primjenjuju se sukladno člancima 63., 64., 65. i 66. Uredbe 1122/2009.

(2) U slučaju namjerno počinjenih nepravilnosti za životinje primjenjuju se odredbe članka 65. stavka 4. i članka 66. stavka 6. Uredbe 1122/2009.

(3) Postupak za utvrđivanje namjere za svaki pojedini slučaj provodi se sukladno odredbama Uredbe 1848/2006.

Članak 61.

(1) Umanjenja i isključenja plaćanja za površine i za stoku iz ovog poglavlja primjenjuju se i na osjetljive sektore kao i na specifičnu potporu za koje se podnosi zahtjev za potporu.

(2) Umanjenja i isključenja te nadomještanja za stoku iz ovog poglavlja ne odnose se na stoku izvornih i zaštićenih pasmina za koju se podnosi zahtjev za potporu u sklopu IAKS mjera ruralnog razvoja.

Prirodne okolnosti

Članak 62.

(1) Umanjenja i isključenja plaćanja za stoku iz ovog poglavlja ne primjenjuju se u slučajevima kada zbog djelovanja prirodnih okolnosti na stado korisnik ne može ispunjavati obveze uzgoja životinja za koje je podnesen zahtjev za potporu u razdoblju obveznog uzgoja.

(2) Prirodne okolnosti iz stavka 1. ovoga članka jesu:

– uginuće životinja zbog bolesti,

– uginuće životinja zbog nesreće za koju korisnik ne može biti odgovoran,

– klanje ili eutanazija životinja kao posljedica provedbe propisanih mjera za suzbijanje i iskorjenjivanje zaraznih bolesti životinja za koje je predviđena naknada štete iz Državnog proračuna.

(3) Korisnik je obvezan evidentirati izlučenje u propisanim registrima na gospodarstvu i prijaviti u JRDŽ, te pisanim putem obavijestiti Agenciju za plaćanja o smanjenju broja životinja uzrokovanih prirodnim okolnostima iz stavka 2. ovoga članka u roku od 10 dana od dana kada je smanjenje utvrđeno.

Članak 63.

U slučaju ponovljenih kršenja odredbi o nezakonitom držanju nedozvoljenih substanci, sukladno članku 119. Uredbe 73/2009 i članku 84. Uredbe 1121/2009, primijenit će se isključenje od plaćanja do razdoblja od 5 godina, ovisno o ozbiljnosti pojedinog slučaja.

Umanjenja i isključenja plaćanja u slučaju nepravilnosti vezano uz višestruku sukladnost

Članak 64.

(1) Ako se kontrolom i/ili inspekcijskim nadzorom u bilo kojem trenutku u kalendarskoj godini utvrdi da nisu poštivani uvjeti višestruke sukladnosti, te je takvo neispunjavanje uvjeta posljedica djelovanja ili propusta za koje je izravno odgovoran korisnik koji je u toj kalendarskoj godini podnio zahtjev za potporu, ukupni iznos izravnih plaćanja i državne potpore, koji je dodijeljen ili koji se treba dodijeliti tome korisniku Agencija za plaćanja smanjuje ovisno o namjeri ili nemarnosti, opsegu, trajanju i ponavljanju utvrđene nesukladnosti u skladu s pravilima utvrđenim u Pravilniku o uvjetima višestruke sukladnosti u poljoprivrednoj proizvodnji.

(2) Kod izračuna nepravilnosti vezano uz višestruku sukladnost primjenjuju se odredbe članaka 70. do 72. Uredbe 1122/2009.

Primjena umanjenja i isključenja

Članak 65.

(1) Kod umanjenja i isključenja koja se odnose na nepravilnosti vezane uz površine i stoku iz članaka 56. do 60. ovoga Pravilnika, a koja se primjenjuju na pojedinačne programe potpore, primjenjuju se odredbe članka 78. Uredbe 1122/2009.

(2) Umanjenja i isključenja koja se odnose na nepravilnosti vezane uz višestruku sukladnost iz članka 63. ovoga Pravilnika primjenjuju se na ukupni iznos svih programa jedinstvenog plaćanja kao i svih programa potpore koji ne podliježu umanjenjima i isključenjima iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Iznos plaćanja koji se odobrava poljoprivredniku sukladno Zakonu i ovom Pravilniku izračunava se na temelju uvjeta propisanih za određeni program potpore uzimajući u obzir ako je potrebno prekoračenja osnovnih površina, najveće zajamčene površine ili minimalni broj životinja koji su uvjet za premije.

(4) Za svaki program potpore umanjenja se primjenjuju na način propisan u članku 78. Uredbe 1122/2009.

Iznimke od primjene umanjenja i isključenja

Članak 66.

(1) Umanjenja i isključenja iz ovog poglavlja ne primjenjuju se u slučajevima kada je korisnik podnio točne podatke ili kada na drugi način može dokazati da nije počinjena pogreška.

(2) Sniženja i isključenja iz ovog poglavlja se ne primjenjuju za dijelove zahtjeva za potporu o kojima je korisnik pisanim putem obavijestio Agenciju za plaćanja da je zahtjev za potporu netočan ili je postao netočan od trenutka podnošenja, pod uvjetom da korisnik nije bio obaviješten o namjeri nadležnog tijela da izvrši provjeru na licu mjesta i to tijelo još nije obavijestilo korisnika o mogućim nepravilnostima u zahtjevu.

(3) Kada korisnik dostavi podatke iz stavka 1. ovoga članka, oni imaju učinak usklađivanja zahtjeva za potporu sa stvarnim stanjem.

Viša sila i iznimne okolnosti

Članak 67.

(1) Ako korisnik ne može ispunjavati svoje obveze zbog više sile ili iznimnih okolnosti, zadržava pravo na potporu vezanu uz površinu ili životinje koje su prihvatljive u trenutku djelovanja više sile ili iznimnih okolnosti.

(2) Viša sila ili iznimne okolnosti su vanjski nepovoljni utjecaji koje nije bilo moguće predvidjeti, spriječiti niti ukloniti, nastali u slučajevima teške elementarne nepogode, smrti korisnika, dugotrajne nesposobnosti korisnika za rad, nenamjernog uništenja prostora za stoku na gospodarstvu ili zarazne ili nametničke bolesti utvrđene na gospodarstvu koja je pogodila stoku poljoprivrednika.

(3) U slučaju više sile ili iznimnih okolnosti, korisnik ili član poljoprivrednog gospodarstva dužan je u pisanom obliku uz prilaganje odgovarajućih dokaza izvijestiti Agenciju za plaćanja u roku od 10 dana od nastanka utjecaja više sile ili iznimnih okolnosti.

Članak 68.

Konačni obračun prava na isplatu izravnih plaćanja po korisniku za proizvodnu godinu 2014. provodi se do 15. svibnja 2015. godine sukladno članku 15. Zakona.

5. ODOBRENJE ZAHTJEVA I PLAĆANJE

Članak 69.

(1) Nakon izračuna visine plaćanja iz poglavlja 4. ovoga Pravilnika, Agencija za plaćanja za svakoga pojedinog korisnika donosi odluku o visini iznosa prava na potporu na razini proizvodne godine i obavlja plaćanje.

(2) Plaćanje iz stavka 1. ovoga članka Agencija za plaćanja obavlja doznačivanjem odobrenih sredstava na žiroračun korisnika.

6. DINAMIKA ISPLATE

Članak 70.

(1) Prema podnesenim Zahtjevima u 2014. godini, sredstva za sve vrste plaćanja iz članka 3. ovoga Pravilnika isplaćuju se korisnicima u najviše dva obroka u razdoblju od 1. prosinca 2014. godine do 30. lipnja 2015. godine sukladno članku 29. Uredbe 73/2009.

(2) Sredstva iz stavka 1. ovoga članka ne mogu se isplaćivati prije provedene administrativne kontrole i kontrole na terenu sukladno člancima 65. i 66. ovoga Pravilnika.

7. POVRAT SREDSTAVA

Članak 71.

(1) Ako je nakon izvršene isplate utvrđena administrativna pogreška ili nepravilnost počinjena od strane korisnika, Agencija za plaćanja izdaje odluku kojom od korisnika zahtijeva povrat neosnovano isplaćenih sredstava u roku od 30 dana od dana primitka odluke.

(2) Ukoliko korisnik nije vratio sredstva iz stavka 1. ovoga članka, na taj iznos se nakon isteka roka iz stavka 1. ovoga članka obračunava zakonska zatezna kamata.

(3) U slučaju nepoštivanja roka za povrat sredstava, Agencija za plaćanja će sljedeće odobrene isplate umanjiti za iznos duga, po potrebi komunicirati s korisnikom o mogućnostima i načinima izvršavanja povrata sredstava, zatražiti zaštitu svojih prava putem nadležnog suda, te iskoristiti sve druge zakonski dozvoljene mjere kako bi se izvršio povrat neosnovano isplaćenih sredstava.

Prijenos gospodarstva

Članak 72.

Kod prijenosa poljoprivrednog gospodarstva primjenjuju se definicije i odredbe članka 82. Uredbe 1122.

Ispravak očite greške u zahtjevu

Članak 73.

(1) Agencija za plaćanja može u svakom trenutku nakon podnošenja zahtjeva priznati postojanje očite greške u pojedinačnom zahtjevu u skladu s člankom 21. Uredbe 1122/2009, ukoliko je uvjerena da je pogreška nenamjerna, odnosno da ju je podnositelj zahtjeva počinio u dobroj namjeri.

(2) Očita greška je pogreška u zahtjevu za plaćanja, njegovim dodacima ili popratnoj dokumentaciji koju je moguće otkriti prilikom administrativne kontrole zahtjeva ili tijekom kontrole na terenu.

(3) Agencija za plaćanja će ispraviti utvrđenu očitu grešku u zahtjevu ako korisnik može dokazati da se radi o očitoj greški, ili ako korisnik pisanim putem obavijesti Agenciju za plaćanja da njegov zahtjev sadrži netočan podatak, ako već nije obaviješten o namjeri provođenja kontrole na terenu ili inspekcijskog nadzora.

(4) Utvrđeni slučajevi očite greške nemaju za posljedicu umanjenja niti isključenja iz članaka 56. do 65. ovoga Pravilnika.

8. IZVJEŠĆIVANJE O KORISNICIMA

Objavljivanje podataka o korisnicima mjera izravne potpore

Članak 74.

(1) Podaci o korisnicima Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi te iznosa koje je pojedini korisnik primio bit će objavljeni u skladu s Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 410/2011 o izmjeni Uredbe (EZ) br.259/2008 o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1290/2005 u pogledu objavljivanja informacija o korisnicima sredstava iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.

(2)Agencija za plaćanja će do 30. travnja 2015. godine na svojoj internetskoj stranici objaviti sljedeće podatke o korisnicima pravnim osobama:

(a) puni pravni naziv, kako je registriran, kada su korisnici pravne osobe s autonomnom pravnom osobnosti;

(b) puni naziv udruženja, kako je registrirano ili drugačije službeno priznato, kada su korisnici udruženja pravnih osoba bez vlastite pravne osobnosti;

(c) općinu u kojoj boravi korisnik ili u kojoj je registriran i, ako je dostupno, poštanski broj ili njegov dio, kojim se utvrđuje općina;

(d) iznos izravnih plaćanja koje je korisnik primio u prethodnoj financijskoj godini;

(d) valutu tih iznosa.

(3) Podaci ostaju dostupni na internetskoj stranici dvije godine od datuma objavljivanja.

9. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 75.

Prilozi 1., 2., 3., 4. i 5. tiskani su u dodatku ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

Članak 76.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o provedbi izravnih plaćanja i IAKS mjera ruralnog razvoja (»Narodne novine« br. 145/2012 i 29/2013), osim odredbi koje se odnose na IAKS mjere ruralnog razvoja, a koje su prijavljene Europskoj Komisiji kao postojeće mjere državne potpore sukladno odredbama članka 34. Zakona.

(2) IAKS mjere ruralnog razvoja iz stavka 1. ovoga članka obuhvaćaju potporu za očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja, potporu za ekološku poljoprivrednu proizvodnju, potporu za integriranu poljoprivrednu proizvodnju, potporu za područja s težim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi i potporu za očuvanje izvornih i zaštićenih vrsta kultivara poljoprivrednog bilja.

(3) IAKS mjere ruralnog razvoja iz stavka 1. ovoga članka primjenjivati će se kao postojeća državna potpora do početka primjene odgovarajućih mjera u Programu ruralnog razvoja iz članka 30. Zakona.

Članak 77.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/13-01/95

Urbroj: 525-07/0217-14-6

Zagreb, 19. veljače 2014.

Ministar poljoprivrede
Tihomir Jakovina, v. r.


PRILOG 1. – PRILOG 5.

27 26.02.2014 Pravilnik o provedbi programa izravne potpore i pojedinih mjera državne potpore poljoprivredi u 2014. godini 27 26.02.2014 Pravilnik o provedbi programa izravne potpore i pojedinih mjera državne potpore poljoprivredi u 2014. godini