Pravilnik o višestrukoj sukladnosti

NN 27/2014 (26.2.2014.), Pravilnik o višestrukoj sukladnosti

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

473

Na temelju članka 3. stavka 2. i članka 22. Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine«, broj 80/2013) te članka 3. stavka 4. Zakona o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim uz tržište poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine«, broj 82/2013), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O VIŠESTRUKOJ SUKLADNOSTI

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se zahtjevi i uvjeti višestruke sukladnosti (u daljnjem tekstu: višestruka sukladnost) u poljoprivrednoj proizvodnji, obveznici ispunjavanja višestruke sukladnosti, kontrola višestruke sukladnosti, način umanjenja prava za neizvršavanje obveza i rokovi u kojima ispunjavanje višestruke sukladnosti postaje obveza u ostvarivanju prava na izravna plaćanja, IAKS mjere ruralnog razvoja, plaćanja u iznimno osjetljivim sektorima i tržišne potpore vezano uz površinu.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktima Europske unije:

– Uredba Vijeća (EZ) br. 73/2009 od 19. siječnja 2009. kojom se utvrđuju zajednička pravila za programe izravne potpore za poljoprivrednike u okviru Zajedničke poljoprivredne politike i određeni programi potpore za poljoprivrednike te kojom se izmjenjuju i dopunjuju Uredbe (EZ) br. 1290/2005, (EZ) br. 247/2006, (EZ) br. 378/2007 te ukida Uredba (EZ) br. 1782/2003 (SL L 30, 31. 1. 2009.);

– Uredba Komisije (EZ) br. 1122/2009 od 30. studenoga 2009. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 u vezi višestruke sukladnosti, modulacije i integriranog administrativnog i kontrolnog sustava upravljanja i nadzora u sklopu programa izravnih potpora za poljoprivrednike predviđenih navedenom uredbom te za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 u vezi višestruke sukladnosti u sklopu programa potpore predviđenih za sektor vina (SL L 316, 2. 12. 2009.), kako je posljednji put izmijenjena Uredbom Komisije (EU) br. 426/2013 (SL L 127, 9. 5. 2013.);

– Uredba (EU) Europskog parlamenta i Vijeća br. 1306/2013 od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) 485/2008 (SL L 347, 20. 12. 2013.);

– Uredba (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (SL L 347, 20. 12. 2013.);

– Uredba (EU) br. 1310/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju određenih prijelaznih odredaba o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i o izmjenama Uredbe (EU) br. [RD] u pogledu sredstava i njihove raspodjele za godinu 2014. i o izmjenama Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 i uredaba (EU) br. [DP], (EU) br. [HZ] i (EU) br. [sCMO] u pogledu njihove primjene u godini 2014. (SL L 347, 20. 12. 2013.).

Višestruka sukladnost

Članak 3.

Višestruka sukladnost predstavlja niz obveznih zahtjeva i uvjeta koje poljoprivredni proizvođač mora poštivati u obavljanju svoje poljoprivredne djelatnosti na svojem poljoprivrednom gospodarstvu radi ostvarivanja prava na izravna plaćanja, IAKS mjere ruralnog razvoja, plaćanja u iznimno osjetljivim sektorima i tržišne potpore vezano za površinu.

Višestruka sukladnost uključuje sljedeće elemente:

(a) propisani zahtjevi upravljanja su poljoprivredni standardi upravljanja propisani zakonodavnim okvirom Republike Hrvatske, odnosno obvezni zahtjevi kojih se mora pridržavati poljoprivredni proizvođač u obavljanju poljoprivredne djelatnosti na svom poljoprivrednom gospodarstvu;

(b) dobri poljoprivredni i okolišni uvjeti su minimalni uvjeti upravljanja na poljoprivrednim površinama, odnosno obvezni uvjeti kojih se mora pridržavati poljoprivredni proizvođač u obavljanju poljoprivredne djelatnosti na svim poljoprivrednim površinama u svom korištenju.

Propisani zahtjevi upravljanja

Članak 4.

Popis propisanih zahtjeva upravljanja iz članka 3. podstavka (a) ovoga Pravilnika nalazi se u Dodatku I. koji se nalazi u prilogu i čini sastavni dio ovoga Pravilnika.

Dobri poljoprivredni i okolišni uvjeti

Članak 5.

Popis dobrih poljoprivrednih i okolišnih uvjeta iz članka 3. podstavka (b) ovoga Pravilnika nalazi se u Dodatku II. koji se nalazi u prilogu i čini sastavni dio ovoga Pravilnika.

IAKS mjere ruralnog razvoja

Članak 6.

(1) IAKS mjere ruralnog razvoja jesu mjere koje su prijavljene Europskoj komisiji kao postojeće mjere državne potpore sukladno odredbama članka 34. Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Zakon), a obuhvaćaju:

– potporu za očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja,

– potporu za ekološku poljoprivrednu proizvodnju,

– potporu za integriranu poljoprivrednu proizvodnju,

– potporu za područja s težim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi i

– potporu za očuvanje izvornih i zaštićenih vrsta i kultivara (sorti) poljoprivrednog bilja.

(2) IAKS mjere ruralnog razvoja iz stavka 1. ovoga članka primjenjivat će se kao postojeća državna potpora do početka primjene odgovarajućih mjera u Programu ruralnog razvoja iz članka 30. Zakona.

Obveznici

Članak 7.

(1) Obveznici višestruke sukladnosti su podnositelji zahtjeva za izravna plaćanja, IAKS mjera ruralnog razvoja, plaćanja u iznimno osjetljivim sektorima i tržišne potpore vezano uz površinu (u daljnjem tekstu: Obveznici).

(2) Obveznici iz stavka 1. ovoga članka moraju ispunjavati zahtjeve i uvjete višestruke sukladnost iz članaka 4. i 5. ovoga Pravilnika na svim površinama poljoprivrednog zemljišta u svom korištenju i koje obrađuje te za svu stoku koju drže bez obzira da li za isto traže potporu ili ne.

(3) Obveznik mora ispunjavati višestruku sukladnost tijekom cijele godine za koju je podnio zahtjev za potporu.

Kontrola višestruke sukladnosti

Članak 8.

(1) Kontrolu ispunjavanja višestruke sukladnosti kod Obveznika iz članka 7. ovoga Pravilnika provodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja).

(2) Ako Agencija za plaćanja prilikom kontrole iz stavka 1. ovoga članka utvrdi da neki od zahtjeva i/ili uvjeta višestruke sukladnosti iz članaka 4. i 5. ovoga Pravilnika nije ispunjen, Obvezniku će se zbog neispunjavanja obveza odrediti umanjenje odnosno isključenje iz plaćanja za izravna plaćanja, IAKS mjera ruralnog razvoja, plaćanja u iznimno osjetljivim sektorima i tržišne potpore vezano uz površinu.

(3) Agencija za plaćanja koristi zaprimljene zapisnike i izvještaje o obavljenom inspekcijskom nadzoru i rješenja tijela nadležnih za inspekcijski nadzor uvjeta i zahtjeva navedenih u dodacima I. i II. ovoga Pravilnika kao pravovaljan izvještaj o kontroli na terenu nad Obveznicima te temeljem njih također određuje umanjenja odnosno isključenja iz plaćanja iz stavka 2. ovoga članka.

Sankcije za neispunjavanje višestruke sukladnosti

Članak 9.

(1) Ukoliko Obveznik iz članka 7. ovoga Pravilnika u kalendarskoj godini za koju je podnio zahtjev za potporu za izravna plaćanja, IAKS mjera ruralnog razvoja, plaćanja u iznimno osjetljivim sektorima i tržišne potpore vezano uz površinu ne ispuni jedan ili više zahtjeva i/ili uvjeta višestruke sukladnosti iz članaka 4. i 5. ovoga Pravilnika, na ukupni iznos potpore koji je dodijeljen ili koji se treba dodijeliti tome Obvezniku Agencija za plaćanja obračunat će umanjenja ili isključenja plaćanja ovisno o nemaru ili namjeri, opsegu, ozbiljnosti, trajanju i ponavljanju utvrđenog neizvršavanja obveza.

(2) Umanjenja ili isključenja iz stavka 1. ovoga članka određuju se u postotku, u skladu s tablicama 1. i 2. Dodatka III. koji se nalazi u prilogu i čini sastavni dio ovoga Pravilnika.

(3) Ukoliko se kontrolom iz članka 8. ovoga Pravilnika istovremeno utvrdi više slučajeva neizvršavanja obveza, smatrat će se da se radi o jednom slučaju neizvršavanja obveza s najvećim stupnjem neizvršavanja u smislu primjene umanjenja iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Kad se dostigne najviši postotak od 15%, Agencija za plaćanja će obavijestiti korisnika da će se u slučaju ponovljenog utvrđivanja nesukladnosti smatrati da je postupao namjerno te će umanjenje ili isključenje primjenjivati sukladno tablici 2. Dodatka III. ovoga Pravilnika.

(5) U slučaju iznimno velikog opsega, ozbiljnosti ili trajanja ili ako se utvrdi ponavljanje namjernog neizvršavanja obveza, Obvezniku se uskraćuje ostvarivanje prava na izravna plaćanja, IAKS mjera ruralnog razvoja, plaćanja u iznimno osjetljivim sektorima i tržišne potpore vezano uz površinu u sljedećoj kalendarskoj godini.

Članak 10.

U smislu odredbi članka 9. ovoga Pravilnika pojmovi vezani uz utvrđivanje umanjenja plaćanja zbog neispunjavanja jednog ili više zahtjeva i/ili uvjeta višestruke sukladnosti iz članaka 4. i 5. ovoga Pravilnika jesu:

1. »Nesukladnost« znači postupanje Obveznika na način da ne ispunjava jedan ili više zahtjeva i/ili uvjeta višestruke sukladnosti iz članaka 4. i 5. ovoga Pravilnika.

2. »Ponovljena nesukladnost« znači nesukladnost sa istim zahtjevom i/ili uvjetom višestruke sukladnosti iz članaka 4. i 5. ovoga Pravilnika koja je utvrđena više od jednog puta kod istog Obveznika u razdoblju od tri uzastopne kalendarske godine pod uvjetom da je Obveznik bio obaviješten o prethodnoj nesukladnosti te je imao mogućnost poduzeti potrebne mjere u svrhu otklanjanja prethodne nesukladnosti.

3. »Opseg nesukladnosti« određuje se prema tome jesu li posljedice nesukladnosti proširene izvan gospodarstva Obveznika ili su ograničene samo na gospodarstvo Obveznika na kojem je nesukladnost utvrđena.

4. »Ozbiljnost nesukladnosti« ovisi o težini i važnosti posljedica nesukladnosti s određenim zahtjevom i/ili uvjetom višestruke sukladnosti iz članaka 4. i 5. ovoga Pravilnika. Ozbiljnost nesukladnosti se procjenjuje kroz četiri stupnja: vrlo mala, mala, srednja i velika.

5. »Trajanje nesukladnosti« ovisi o dužini trajanja učinka nesukladnosti ili o mogućnosti uklanjanja posljedice nesukladnosti. Trajnost nesukladnosti definira se kao »popravljiva« ako se njeni učinci ili posljedice mogu popraviti i »trajna« ako se njeni učinci ili posljedice ne mogu popraviti.

6. »Namjera« ovisi o tome da li je Obveznik postupio suprotno odredbama o usklađenosti sa zahtjevima uslijed nemara ili s namjerom.

7. »Postupanjem iz nemara« smatra se kada Obveznik ne ispuni neki od zahtjeva i/ili uvjeta višestruke sukladnosti iz članaka 4. i 5. ovoga Pravilnika na način da nije primijenio uobičajenu pažnju, brigu ili stručnost.

8. »Postupanjem iz namjere« smatra se kada Obveznik ne ispuni neki od zahtjeva i/ili uvjeta višestruke sukladnosti iz članka 4. i 5. ovoga Pravilnika pri čemu je svjestan toga što čini kao i mogućih posljedica svojih postupaka.

Rokovi primjene

Članak 11.

(1) Višestruka sukladnost iz članka 3. ovoga Pravilnika obveza je ostvarivanju prava na izravna plaćanja, IAKS mjere ruralnog razvoja, plaćanja u iznimno osjetljivim sektorima i tržišne potpore vezano uz površinu od 1. siječnja 2014. godine.

(2) Propisani zahtjevi upravljanja pod brojevima 4, 5, 9 i 10 iz Dodatka II. Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća obveza su u ostvarivanju prava na izravna plaćanja, IAKS mjere ruralnog razvoja, plaćanja u iznimno osjetljivim sektorima i tržišne potpore vezano uz površinu od 1. siječnja 2016. godine.

(3) Propisani zahtjevi upravljanja pod brojevima 11, 12 i 13 iz Dodatka II. Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća obveza su u ostvarivanju prava na izravna plaćanja, IAKS mjere ruralnog razvoja, plaćanja u iznimno osjetljivim sektorima i tržišne potpore vezano uz površinu od 1. siječnja 2018. godine.

Završne odredbe

Članak 12.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti Pravilnik o uvjetima višestruke sukladnosti u poljoprivrednoj proizvodnji (»Narodne novine«, broj 10/2010) i Pravilnik o dobrim poljoprivrednim i okolišnim uvjetima (»Narodne novine«, broj 65/2013).

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Narodnim novinama«

Klasa: 011-01/13-01/103

Urbroj: 525-07/0012-14-10

Zagreb, 19. veljače 2014.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.

DODATAK I – DODATAK III. 

27 26.02.2014 Pravilnik o višestrukoj sukladnosti 27 26.02.2014 Pravilnik o višestrukoj sukladnosti 27 26.02.2014 Pravilnik o višestrukoj sukladnosti