Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o javnoj nabavi u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske u inozemstvu

NN 28/2014 (27.2.2014.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o javnoj nabavi u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske u inozemstvu

MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA

480

Na temelju članka 12. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine« broj 90/2011, 83/2013 i 143/2013) donosim

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O JAVNOJ NABAVI U DIPLOMATSKIM MISIJAMA I KONZULARNIM UREDIMA REPUBLIKE HRVATSKE U INOZEMSTVU

Članak 1.

U Pravilniku o javnoj nabavi u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske u inozemstvu (»Narodne novine«, broj 22/2012), u daljnjem tekstu: Pravilnik, u članku 1. stavku 1. iza teksta »manja od 900.000,00 kn« dodaje se tekst koji glasi: »za robu i usluge, odnosno manja od 3.500.000,00 kn za radove«.

U članku 1. stavku 2. Pravilnika iza alineje 6. dodaje se nova alineja 7. koji glasi:

»Prilog VII – Izjava o postojanju/nepostojanju sukoba interesa.«.

Članak 2.

U članku 2. stavku 1. Pravilnika, u alineji 1. iza riječi »– načelo« dodaje se tekst koji glasi: »uravnoteženosti i univerzalnosti te«.

Članak 3.

U članku 3. stavku 1. Pravilnika iza alineje 6. dodaju se nove alineje 7., 8., i 9. koje glase:

»– ugovori i natječaji na koje se primjenjuju drugačija pravila nabave i koji se sklapaju ili provode na temelju posebnih postupaka međunarodne organizacije;

– ugovori i natječaji na koje se primjenjuju drugačija pravila nabave i koji se sklapaju ili provode sukladno međunarodnom sporazumu između Republike Hrvatske i jedne ili više trećih država, potpisanim u skladu s Ugovorom o funkcioniranju Europske unije, i koji obuhvaćaju robu ili radove namijenjene zajedničkoj provedbi ili korištenju radova od strane država potpisnica ili usluge namijenjene zajedničkoj provedbi ili korištenju projekta od strane država potpisnica. Europsku komisiju obavještava se o svim takvim međunarodnim sporazumima;

– ugovori o uslugama koje DMKU sklapa s javnim naručiteljem ili udruženjem javnih naručitelja koji tu uslugu pruža na temelju isključivog prava utemeljenog na objavljenom zakonu, drugom propisu ili upravnom aktu zemlje primateljice.«

Članak 4.

U članku 4. stavku 1. alineji 1. Pravilnika ispravlja pogreška u pisanju riječi »dogadajima« u »događajima«.

U članku 4. stavku 1. Pravilnika alineja 3. zamjenjuje se novim alinejama 3. i 4. koje glase:

»– za dodatne radove i usluge čija ukupna vrijednost ne smije preći 25% vrijednosti osnovnog ugovora, koji nisu bili uključeni u početni projekt niti u osnovni ugovor, ali su zbog nepredviđenih okolnosti postali nužni za izvođenje radova i usluga opisanih u njima, te:

a) kada takve dodatne radove i usluge nije moguće tehnički ili ekonomski odvojiti od osnovnog ugovora bez znatnih poteškoća za javnog naručitelja, i/ili

b) kada su takvi radovi i usluge, iako odvojivi od izvršenja osnovnog ugovora, nužno potrebni za njegov dovršetak;

– za nove radove i usluge čija ukupna vrijednost ne smije preći 25% vrijednosti osnovnog ugovora, koji nisu bili uključeni u početni projekt niti u osnovni ugovor, ali su zbog nepredviđenih okolnosti postali nužni za izvođenje radova i usluga opisanih u njima, koji se dodjeljuju gospodarskom subjektu s kojim je isti javni naručitelj već sklopio osnovni ugovor i to u razdoblju od tri godine nakon sklapanja osnovnog ugovora, pod uvjetom da:

a) su takvi radovi i usluge u skladu s osnovnim projektom za koji je bio sklopljen osnovni ugovor,

b) je osnovni ugovor sklopljen sukladno članku 6. stavak 2. i stavak 3. ovog Pravilnika,

c) je već u prvom pozivu na dostavu ponuda bila predviđena mogućnost primjene ovoga postupka,

d) je DMKU, u smislu članka 4. b ovog Pravilnika, pri određivanju procijenjene vrijednosti nabave uzeo u obzir ukupnu procjenu troškova novih radova i usluga koji će se ponavljati,

e) se ovaj postupak odvija unutar tri godine nakon sklapanja osnovnog ugovora.«

Članak 5.

Iza članka 4. Pravilnika dodaju se novi članci 4.a i 4.b koji glase:

»Članak 4.a

Ako se prema ugovoru o građenju u skladu s običajima i praksom u graditeljstvu ukupna cijena utvrđuje konačnim obračunom, neovisno o tome je li građenje ugovoreno po sustavu »ključ u ruke« ili se ta cijena utvrđuje primjenom jediničnih cijena prema stvarno izvedenim radovima obračunatim u skladu s građevinskom knjigom, za slučaj da ukupan iznos prema konačnom obračunu nije viši od 5% od predvidive cijene građenja utvrđene ugovorom te da je ugovorom o građenju tako određeno, nije potrebno sklapanje dodatka toga ugovora.

Članak 4.b

(1) U svim slučajevima sklapanja ugovora o javnoj nabavi roba, usluga i radova sukladno ovom Pravilniku, uključivo i kada je nužno ugovoriti dodatne radove (u smislu članka 4. alineje 3. i 4. ovog Pravilnika) ili sklopiti dodatak ugovora, ukupna vrijednost nabave ne može prelaziti iznose procijenjenih vrijednosti nabave utvrđenih u članku 6. stavcima 2. i 3. ovog Pravilnika.

(2) Odredba stavka 1. ovog članka primjenjuje se i u slučaju iz članka 4.a ovog Pravilnika kad je ukupan iznos prema konačnom obračunu viši od 5 % a manji od 25 % od predvidive cijene građenja utvrđene ugovorom.«.

Članak 6.

U članku 5. Pravilnika iza stavka 6. dodaje se novi stavak 7. koji glasi:

»(7) Pri provođenju postupaka nabave za sklapanje ugovora za kupnju novo proizvedenih vozila za potrebe DMKU obavezna je primjena Zakona o promicanju čistih i energetski učinkovitih vozila u cestovnom prometu (NN 127/13), Pravilnika o metodologiji za izračun operativnih troškova tijekom razdoblja eksploatacije vozila za cestovni prijevoz (NN 136/13) i Pravilnika o mjerilima koja se koriste u postupcima javne nabave vozila za cestovni prijevoz (NN 11/2014).«

Članak 7.

U članku 6. Pravilnika stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) DMKU nije obvezan primjenjivati ovaj Pravilnik ako je procijenjena vrijednost nabave manja od 70.000,00 kn osim u slučajevima nabave usluga i roba navedenih u članku 11. stavku 1. ovoga Pravilnika i u slučajevima nabave usluga za potrebe preseljenja u kojim slučajevima je DMKU dužan postupiti sukladno odredbama stavka 2. ovog članka i nakon toga zatražiti mišljenje nadležnih službi.«

U članku 6. stavku 2. Pravilnika riječi »40.000,00 kn« zamjenjuju se riječima »70.000,00 kn« i riječi »150.000,00 kn« zamjenjuju se riječima: »200.000,00 kn za robu i usluge, odnosno manja od 500.000,00 kn za radove«.

U članku 6. stavku 3. Pravilnika riječi »150.000,00 kn« zamjenjuju se riječima: »200.000,00 kn za robu i usluge, odnosno jednaka ili veća od 500.000,00 kn za radove« a iza riječi »manja od 900.000,00 kn« dodaje tekst koji glasi: »za robu i usluge, odnosno manja od 3.500.000,00 kn za radove«.

U članku 6. stavku 4. Pravilnika iza riječi »900.000,00 kn« dodaje se tekst koji glasi: »za robu i usluge, odnosno jednaka ili veća od 3.500.000,00 kn za radove«, a iza riječi »NN 90/2011« dodaje se zarez i tekst koji glasi: »83/2013 i 143/2013«.

Članak 8.

U članku 8. Pravilnika u stavku 1. riječ »člana« zamjenjuje se tekstom koji glasi: »ili više članova«, a iza riječi MVEP-a umjesto točke stavlja se zarez te se umjesto riječi »Jedan član« dodaje tekst koji glasi: »jedan od članova«.

Članak 9.

U članku 9. Pravilnika stavak 1. koji prije početka rečenice dobiva oznaku »(1)«, te iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2., 3., 4., 5., 6., 7. i 8. koji glase:

»(2) Sukobom interesa u postupku sklapanja ugovora o javnoj nabavi smatraju se sljedeći odnosi DMKU kao naručitelja i gospodarskih subjekata kao ponuditelja:

– ako predstavnik naručitelja (u daljnjem tekstu: predstavnik DMKU) istovremeno obavlja upravljačke poslove u gospodarskom subjektu kao ponuditelju, ili

– ako je predstavnik DMKU vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu tog gospodarskog subjekta s više od 0,5%.

(3) Predstavnikom DMKU u smislu ovog članka smatra se:

– šef DMKU odnosno osoba koja ga po pisanom ovlaštenju mijenja,

– imenovani članovi povjerenstva u pojedinom postupku javne nabave,

– druge osobe koje imaju utjecaj na odlučivanje DMKU u pojedinom postupku javne nabave.

(4) DMKU ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi s gospodarskim subjektima iz stavka 2. ovog članka u svojstvu ponuditelja i člana zajednice ponuditelja. Gospodarski subjekti iz stavka 2. ovog članka ne smiju biti podizvoditelji odabranom ponuditelju.

(5) Odredba stavka 4. ovog članka primjenjuje se i u slučaju kada je u odnosu s gospodarskim subjektom iz stavka 2. ovog članka i povezana osoba predstavnika DMKU iz stavka 3. alineje 1. ovog članka. Povezane osobe su bračni ili izvanbračni drug, srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća, sestre te posvojitelj, odnosno posvojenik predstavnika DMKU iz stavka 3. alineje 1. ovog članka.

(6) Predstavnici DMKU dužni su potpisati izjavu o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa (u daljnjem tekstu: ISI, Prilog VII ovog Pravilnika) u smislu njihova odnosa ili odnosa povezanih osoba predstavnika naručitelja iz stavka 3. ovog članka s gospodarskim subjektima iz stavka 2. ovog članka.

(7) Šefovima DMKU zabranjeno je utjecati na dobivanje poslova ili ugovora o javnoj nabavi za nabavu roba, usluga i radova u smislu članka 6. ovog Pravilnika i/ili na bilo koji drugi način koristiti svoj položaj šefa DMKU kako bi utjecali na ovu nabavu radi postizanja osobnog probitka ili probitka povezane osobe, neke povlastice ili prava, sklopili pravni posao ili na drugi način interesno pogodovali sebi ili drugoj povezanoj osobi.

(8) Za slučaj pojave sukoba interesa koji nisu opisani u stavcima 2. do 7. ovog članka, a pojave se u provedbi ovog Pravilnika, na odgovarajući način se primjenjuju odredbe članka 13. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine« 90/2011, 83/2013 i 143/2013).«

Članak 10.

U članku 10. Pravilnika u stavku 4. riječi »Aktivnost i« brišu se, a riječ »proračuna« zamjenjuje se tekstom koji glasi: »financijskog plana MVEP« a iza riječi »nabava planirana« dodaje se tekst koji glasi: »ili da su financijska sredstva osigurana iz prihoda za posebne namjene«.

Članak 11.

U članku 11. stavku 1. Pravilnika dodaje se nova alineja 9. koja glasi:

»– pokretanje postupaka sukladno odredbi članka 8. stavak 2. ovog Pravilnika.«.

Članak 12.

U članku 12. stavku 3. ispravlja pogreška u pisanju riječi »navodenje« u »navođenje«.

Članak 13.

U članku 14. stavku 2. Pravilnika riječi »isporučiti traženi predmet nabave« zamjenjuju se riječima »izvršiti nabavu«.

Članak 14.

U članku 15. stavku 2. Pravilnika tekst »potvrđenog primitka PDP od strane potencijalnog ponuditelja« zamjenjuje se tekstom koji glasi: »objave PDP-a na web-stranicama DMKU, pri čemu se obavezno uzimaju u obzir odredbe članka 13. stavka 4. ovog Pravilnika.«.

Članak 15.

U članku 16. stavku 3. Pravilnika iza riječi »takvu ponudu« dodaje se zarez i tekst koji glasi: »osim u slučaju iz članka 17. stavka 5. ovog Pravilnika«.

Članak 16.

U članku 17. stavku 1. Pravilnika iza riječi »Povjerenstvo« dodaje se riječ »istovremeno«.

U članku 17. stavku 5. Pravilnika iza riječi »poništiti postupak« dodaje se zarez i tekst koji glasi: »osim u slučaju kad MVEP može osigurati razliku potrebnih sredstava«.

Članak 17.

U članku 18. Pravilnika u stavku 1. na početku rečenice dodaje se tekst koji glasi: »Nakon provedenog postupka iz članka 6. st. 3. ovog Pravilnika,«.

U članku 18. Pravilnika stavak 3. zamjenjuje se novim stavcima 3., 4., 5., 6. i 7. koji glase:

(3) »Rok za donošenje odluke o odabiru ili odluke o poništenju započinje teći danom isteka roka za dostavu ponuda. Rok za donošenje odluke o odabiru ili odluke o poništenju mora biti primjeren i mora biti određen u PDP-u ili u dodatnoj dokumentaciji. Ako u PDP-u ili u dodatnoj dokumentaciji nije naveden rok za donošenje odluke o odabiru ili odluke o poništenju, onda taj rok iznosi 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponude. Odluka o odabiru ili odluka o poništenju mora se donijeti u otvorenom roku važenja ponude, koji rok važenja ponude ponuditelj može na pisani zahtjev DMKU produžiti.

(4) Ako su dvije ili više valjanih ponuda jednako rangirane prema kriterijima za odabir ponude (valjane ponude udovoljavaju svim postavljenim kriterijima i imaju istu cijenu), DMKU će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije.

(5) Ako nakon isteka rokova iz stavka 3. ovog članka se ne donese odluka o odabiru ili odluka o poništenju, DMKU može poništiti provedeni postupak javne nabave donošenjem odluke o poništenju.

(6) Ako DMKU sukladno stavku 1. ovog članka nije dostavio odluku o odabiru svim ponuditeljima, ta odluka o odabiru ne proizvodi pravne učinke.

(7) DMKU može odlukom ispraviti pogreške u imenima ili brojevima, pisanju ili računanju te druge očite netočnosti u odluci u odabiru koju je donio. Ispravak pogreške proizvodi pravni učinak od dana od kojeg proizvodi pravni učinak odluka o odabiru koja se ispravlja.«

U članku 18. dosadašnji stavak 4. postaje stavak 8.

Članak 18.

U članku 19. Pravilnika u stavku 3. riječi »stavku 4.« zamjenjuju se riječima »stavku 8.«.

Članak 19.

U članku 22. stavak 1. Pravilnika tekst »u pravilu na« zamjenjuje se tekstom koji glasi: »na hrvatskom jeziku i/ili«.

Članak 20.

U Prilogu I – Interna odluka o početku postupka sklapanja ugovora o javnoj nabavi (IOP), koji je sastavni dio ovog Pravilnika, u točki 4. umjesto teksta »planirana sredstva osigurana su u Državnom proračunu RH za ________ godinu – aktivnost ________pozicija _______ u iznosu od ____________ (uključivo poreze zemlje primateljice), od čega se na predmetnu nabavu odnosi iznos od ______________ (uključivo sve poreze).« dodaju se dvije alineje koje glase:

»– financijska sredstva odobrena financijskim planom MVEP: za godinu -------, pozicija -------, u iznosu od -------– (uključivo poreze zemlje primateljice, od čega se za predmetnu nabavu odnosi iznos od ------– (uključivo sve poreze).

– financijska sredstva su osigurana iz prihoda za posebne namjene, sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti Ministarstvu vanjskih i europskih poslova, od 6. lipnja 2013. godine.«

U Prilogu I. – IOP u točki 5. iza teksta »___/12« dodaje se tekst koji glasi: »i ____/14)«.

Članak 21.

U prilogu ovog Pravilnika je obrazac Izjave o sprečavanju sukoba interesa, koja čini Prilog VII, koja je sastavni dio ovog Pravilnika, i kao takav naveden u popisu priloga Pravilnika, a u obrascu je propisan minimalan sadržaj iste Izjave.

Članak 22.

Postupci javne nabave u DMKU započeti do stupanja na snagu ovoga Pravilnika u kojima nisu sklopljeni odgovarajući ugovori o javnoj nabavi, odnosno završeni postupci javne nabave, dovršit će se prema odredbama Pravilnika o javnoj nabavi u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske u inozemstvu koji je bio na snazi u vrijeme početka postupka javne nabave.

Članak 23.

Prva potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske i ministrica će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika uskladiti s njegovim odredbama naputak o primjeni ovog Pravilnika iz članka 1. stavak 3. ovog Pravilnika.

Članak 24.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 001-02/14-03/1

Urbroj: 521-GT-03-04-14-5

Zagreb, 24. veljače 2014.

Prva potpredsjednica Vlade

i ministrica

Vesna Pusić, v. r.

28 27.02.2014 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o javnoj nabavi u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske u inozemstvu 28 27.02.2014 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o javnoj nabavi u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske u inozemstvu