Pravilnik o obrazovanju maloljetnika za vrijeme izvršavanja sankcija

NN 28/2014 (27.2.2014.), Pravilnik o obrazovanju maloljetnika za vrijeme izvršavanja sankcija

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

482

Na temelju članka 63. stavka 2. točke 5. Zakona o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje (»Narodne novine« broj 133/12), ministar nadležan za poslove pravosuđa, uz suglasnost ministra nadležnog za poslove socijalne skrbi i ministra nadležnog za poslove obrazovanja, donosi

PRAVILNIK

O OBRAZOVANJU MALOLJETNIKA ZA VRIJEME IZVRŠAVANJA SANKCIJA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se obrazovanje maloljetnika i mlađih punoljetnika (u daljnjem tekstu: maloljetnik) za vrijeme izvršavanja maloljetničkih sankcija propisanih Zakonom o sudovima za mladež (u daljnjem tekstu: sankcija).

Članak 2.

Na obrazovanje maloljetnika za vrijeme izvršavanja maloljetničkih sankcija primjenjuju se odredbe Zakona o sudovima za mladež, Zakona o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje, Zakona o izvršavanju kazne zatvora, Zakona o socijalnoj skrbi, Zakona o obrazovanju odraslih, Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i provedbenih propisa koji proizlaze iz navedenih zakona.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik mora biti dostupan maloljetniku tijekom izvršavanja maloljetničkih sankcija.

Članak 4.

Riječi i pojmovni sklopovi koji imaju rodno značenje bez obzira na to jesu li u ovom Pravilniku korišteni u muškom ili ženskom rodu odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 5.

(1) Za vrijeme izvršavanja odgojne mjere posebne obveze, pojačana briga i nadzor, pojačana briga i nadzor uz dnevni boravak u odgojnoj ustanovi i upućivanje u disciplinski centar maloljetnik nastavlja redovito obrazovanje u koje je bio uključen prije početka izvršavanja odgojne mjere.

(2) Pojedinačnim programom postupanja definiraju se promjene i dodatne obveze koje se odnose na nastavak redovnog obrazovanja tijekom izvršavanja odgojne mjere.

Članak 6.

(1) Za vrijeme izvršavanja odgojne mjere upućivanje u odgojnu ustanovu i upućivanje u posebnu odgojnu ustanovu (u daljnjem tekstu: ustanova) maloljetniku se omogućava nastavak obrazovanja sukladno pojedinačnom programu postupanja te mogućnostima ustanove.

(2) Maloljetnik se uključuje u obrazovanje ili nastavlja obrazovanje prema započetom ili osobno odabranom programu obrazovanja u školi ili učilištu izvan ustanove na vlastiti trošak.

Članak 7.

(1) Maloljetnik se može obrazovati kroz formalno obrazovanje odraslih koje obuhvaća osnovno i srednjoškolsko obrazovanje odraslih kroz osposobljavanje, sukladno posebnom propisu.

(2) Ustanova je obavezna organizirati opismenjavanje nepismenog maloljetnika, neovisno o njegovoj životnoj dobi.

(3) Maloljetnik koji nije završio osnovno obrazovanje obavezno se uključuje u nastavak obrazovanja na trošak ustanove.

Članak 8.

(1) Za vrijeme izvršavanja odgojne mjere upućivanje u odgojni zavod i izvršavanja kazne maloljetničkog zatvora maloljetniku se omogućava obrazovanje prema njegovim potrebama, sposobnostima i sklonostima, predviđeno pojedinačnim programom postupanja te mogućnostima zavoda/zatvora/kaznionice.

(2) Za potrebe školovanja upravitelj sukladno sigurnosnoj procjeni odlukom odobrava izlaske u trajanju neophodnom za odlazak i prisutnost na nastavi i stručnoj praksi.

(3) Neovisno o životnoj dobi maloljetnika zavod/zatvor/kaznionica obavezan je organizirati opismenjavanje nepismenog maloljetnika.

(4) Maloljetnik koji nije završio osnovno obrazovanje obavezno se uključuje u nastavak obrazovanja na trošak zavoda/zatvora/kaznionice.

(5) Maloljetnik se može obrazovati ili nastaviti već započeto obrazovanje prema izabranom programu obrazovanja u školi ili učilištu izvan zavoda/zatvora/kaznionica, na vlastiti trošak, sukladno sigurnosnoj procjeni.

Članak 9.

(1) Za vrijeme izvršavanja odgojne mjere upućivanje u odgojnu ustanovu, upućivanje u posebnu odgojnu ustanovu, upućivanje u odgojni zavod i izvršavanje kazne maloljetničkog zatvora maloljetnik se obrazuje po obliku formalnog obrazovanja odraslih, sukladno posebnom propisu.

(2) Obrazovanje maloljetnika provodi se konzultativno-instruktivnom nastavom (skupnim i individualnim konzultacijama), dopisno-konzultativnom nastavom, nastavom na daljinu ili multimedijski.

Članak 10.

(1) Ustanova/zavod/zatvor /kaznionica sklapaju ugovor s ustanovama koje imaju registriranu djelatnost za obrazovanje odraslih.

(2) Maloljetnik, njegov roditelj ili zakonski zastupnik u slučaju obrazovanja na vlastiti trošak, sklapaju ugovor s ustanovom koja ima registriranu djelatnost za obrazovanje odraslih.

(3) Teoretski i praktični dio nastave ustanova/zavod/zatvor/kaznionice organiziraju prema prostornim mogućnostima i sukladno sigurnosnoj procijeni.

(4) Ako ustanova/zavod/zatvor/kaznionica nisu u mogućnosti organizirati izvođenje praktičnog dijela nastave u svom prostoru sklopit će ugovor o provođenju praktične nastave s poslodavcem koji ispunjava uvjete za provođenje praktične nastave i čije je sjedište najbliže ustanovi/zavodu/zatvoru/kaznionici.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/13-02/30

Urbroj: 514-07-01-02-01-13-09

Zagreb, 27. siječnja 2014.

Ministar

Orsat Miljenić, v. r.