Pravilnik o malom obalnom ribolovu

NN 29/2014 (28.2.2014.), Pravilnik o malom obalnom ribolovu

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

499

Na temelju članka 20. stavka 7. i članka 21. stavka 5. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 81/2013 i 14/2014) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O MALOM OBALNOM RIBOLOVU

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se:

– namjena, vrsta i količina ribolovnih alata i opreme koja se smije koristiti u malom obalnom ribolovu i

– sadržaj obrasca, uvjete i način izdavanja povlastice za mali obalni ribolov (u daljnjem tekstu: povlastica) te sadržaj i način vođenja Registra povlastica za mali obalni ribolov (u daljnjem tekstu: Registar povlastica).

Članak 2.

(1) Prilikom obavljanja malog obalnog ribolova može se koristiti samo plovilo upisano u povlastici.

(2) Povlastica se obavezno za vrijeme obavljanja malog obalnog ribolova mora nalaziti na plovilu kojim se obavlja djelatnost malog obalnog ribolova.

Članak 3.

Kod obavljanja maloga obalnog ribolova ovlaštenici povlastica ne smiju združivati plovila, ribolovne alate i opremu.

Članak 4.

Ukoliko način na koji se smije obavljati mali obalni ribolov i/ili način na koji se smiju koristiti ribolovni alati i oprema u malom obalnom ribolovu nije propisan ovim Pravilnikom, primjenjuju se odredbe Zakona o morskom ribarstvu (u daljnjem tekstu: Zakon) i propisa donesenih na temelju njega koji se odnose na način uporabe i namjenu ribolovnih alata i opreme koji se smiju koristiti kod obavljanja gospodarskog ribolova na moru.

Članak 5.

(1) U obavljanju maloga ribolova smiju se koristiti sljedeće vrste i količine ribolovnih alata i opreme:

1. Jednostruke mreže stajačice veličine oka mrežnog tega minimalno 16 mm, ukupne duljine do najviše 200 metara;

2. Vrše za lov ribe – ukupno do tri (3) komada,

3. Osti sa ili bez uporabe umjetne rasvjete (ferala) – do dva (2) komada osti,

4. Udičarski ribolovni alati:

– odmet,

– kančenica,

– povlačni povraz ili panula,

– povraz s kukom za lov glavonožaca,

– stajaći pridneni parangal, jedan ili više njih s ukupno do najviše stotinu i pedeset (150) udica;

– naprava (trapula) za lov velikog crva ukupno do dva (2) komada;

(2) U obavljanju maloga obalnog ribolova dozvoljeno je ručno sakupljanje školjkaša (bivalvia) i puževa (gastropoda) samo uz ronjenje na dah uz uporabu priručne opreme.

(3) Pod priručnom opremom iz stavka 2. ovog članka podrazumijevaju se sve naprave koje se pokreću snagom ljudskog tijela.

Članak 6.

(1) Ukupna količina svih vrsta jednostrukih mreža stajaćica koje se nalaze u moru i na plovilu kojim se ribolov obavlja ne smije prelaziti 200 metara.

(2) Kod obavljanja maloga obalnog ribolova jednostrukim mrežama stajaćicama, mreže se:

– moraju dignuti iz mora najkasnije dva (2) sata nakon izlaska sunca.

– smiju postavljati u more najranije dva (2) sata prije zalaska sunca.

(3) Iznimno od odredbe iz stavka 2. ovoga članka, u slučajevima više sile (nesreća, vremenske neprilike) mreže mogu ostati u moru i dulje i to dok ne nastanu uvjeti za njihovo vađenje iz mora.

(4) Mreže stajaćice u malom obalnom ribolovu dozvoljeno je upotrebljavati na doček.

Članak 7.

(1) Umjetna rasvjeta (feral) u malom obalnom ribolovu smije se koristiti samo kod ribolova ostima i kod ribolova povrazima s kukom za lov glavonožaca.

(2) U obavljanju maloga obalnog ribolova ostima i povrazima s kukom za lov glavonožaca smije se koristiti umjetna rasvjeta maksimalne jačine 1000 Cd.

(3) U obavljanju maloga obalnoga ribolova iz stavka 2. ovoga članka zabranjeno je koristiti umjetnu rasvjetu za lov glavonožaca od 1. ožujka do 1. listopada.

(4) Za vrijeme obavljanja maloga obalnog ribolova ostima zabranjeno je koristiti plovilo koje se pokreće uz pomoć porivnog stroja te plovila s ugrađenim staklom na dnu plovila ili druge naprave pomoću kojih je moguće gledati pod morem.

Članak 8.

(1) Ministarstvo poljoprivrede (u daljnjem tekstu: ministarstvo) će na temelju podnesenog Zahtjeva za izdavanjem povlastice (u daljnjem tekstu: Zahtjev) nadležnoj ispostavi izdati rješenje o izdavanju povlastice.

(2) Uz rješenje o izdavanju povlastice, ovlašteniku se izdaje i obrazac povlastice

(3) U rješenje o izdavanju povlastice i obrazac povlastice može se upisati samo jedno plovilo.

(4) Ministarstvo će izdati rješenje o izdavanju povlastice, odnosno rješenje kojim se odbija izdavanje povlastice u roku od 90 dana od dana podnesenog Zahtjeva.

(5) Podnositelju zahtjeva se izdaje potvrda o podnesenom zahtjevu.

Članak 9.

(1) Zahtjev za izdavanje povlastice podnosi se nadležnoj ispostavi ministarstva prema prebivalištu podnositelja zahtjeva.

(2) Ukoliko podnositelj zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka nema prebivalište u jednoj od županija na jadranskoj obali, tada se zahtjev za izdavanje odobrenja može podnijeti bilo kojoj ispostavi.

(3) Pri svakoj nastaloj promjeni koja nastane u odnosu na podatke u Zahtjevu na temelju kojega je izdano rješenje o izdavanju povlastice, ovlaštenik odobrenja mora podnijeti novi Zahtjev ispostavi u kojoj je izdano povlastica.

Članak 10.

(1) Zahtjev će se smatrati potpunim uz sljedeću priloženu dokumentaciju:

– dokaz o posjedovanju važećeg odobrenja za mali ribolov,

– dokaz o ostvarenom dohotku u prethodnoj kalendarskoj godini,

– identifikacijska isprava,

– važeću ispravu o plovilu za koje se traži odobrenje,

– izvod iz registra ribarske flote

– dokaz o vlasništvu plovila ili ugovor o najmu plovila ukoliko podnositelj zahtjeva nije vlasnik.

– dokaz o stručnoj osposobljenosti za obavljanje malog obalnog ribolova

(2) U postupku izdavanja povlastice umirovljenom ovlašteniku povlastice za gospodarski ribolov na moru ili povlastice za uzgoj riba i drugih morskih organizama potrebno je:

– dokaz o umirovljenju podnositelja zahtjeva,

– dokaz da je podnositelj bio ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov na moru ili povlastice za uzgoj riba i drugih morskih organizama,

– identifikacijska isprava

– važeću ispravu o plovilu za koje se traži odobrenje

– izvod iz registra ribarske flote

– dokaz o vlasništvu plovila ili ugovor o najmu plovila ukoliko podnositelj zahtjeva nije vlasnik

– dokaz o stručnoj osposobljenosti za obavljanje malog obalnog ribolova.

(3) Dokaz o stručnoj osposobljenosti za obavljanje malog obalnog ribolova podnositelja zahtjeva je Uvjerenje o stručnoj osposobljenosti za mali ribolov ili Uvjerenje o stručnoj osposobljenosti za obavljanje gospodarskog ribolova na moru.

Članak 11.

(1) Povlastica se sastoji od prednje i stražnje strane i formata je A5.

(2) Povlastica se ispunjava elektronički i ispisuje se računalnim ispisom, a ispunjeni obrazac se plastificira.

Članak 12.

(1) Na prednjoj stranici odobrenja od vrha prema dnu je tekst sljedećeg sadržaja:

– grb Republike Hrvatske,

– naziv Ministarstva,

– naziv obrasca povlastice,

– podaci o ovlaštenika povlastice: ime i prezime, adresa i osobni identifikacijski broja (OIB)

– podaci o plovilu za koje se izdaje povlastice: ime i luka upisa plovila i/ili registarska oznaka plovila, vlasnik plovila, adresa vlasnika, veličina plovila u GT, duljina plovila u metrima, snaga porivnog stroja plovila u kilovatima (kW),

– CFR plovila i

– serijski broj obrasca,

(2) Na stražnjoj stranici povlastice od vrha prema dnu je tekst sljedećeg sadržaja:

– podaci o vrstama ribolovnih alata i opreme te o ribolovnim podzonama u kojima ovlaštenik odobrenja smije obavljati ribolov,

– naziv ispostave ministarstva koja je izdala odobrenje, klasifikacijska oznaka, urudžbeni broj i datum izdavanja rješenja i potpis ovlaštene službene osobe.

(3) Obrazac povlastice je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio (Prilog 1.).

Članak 13.

(1) Registar povlastica vodi se u elektroničkom obliku u bazi podataka »Registar povlastica za mali obalni ribolov«.

(2) Ispostava ministarstva po službenoj dužnosti upisuje u Registar povlastica za mali obalni ribolov sljedeće podatke:

1. Ispostava ministarstva koja je izdala povlasticu, klasifikacijsku oznaku, urudžbenu oznaku, mjesto i datum te serijski broj povlastice;

2. Podatke o plovilu za koje je izdano povlastica, odnosno promjenu plovila;

3. Podatke o ovlašteniku povlastice;

4. Vrste ribolovnih alata i opreme;

5. Ribolovne podzone odnosno promjene ribolovnih podzona u kojima se smije obavljati mali obalni ribolov;

6. Razlog zbog kojeg je prestala važiti povlastica;

7. Naznaku da je doneseno rješenje o oduzimanju povlastice, odnosno o prestanku važenja;

8. Datum kada je tužba na rješenje o oduzimanju povlastice dostavljena na rješavanje Upravnom sudu;

9. Odluka Upravnog suda o tužbi izjavljenoj protiv rješenja o oduzimanju povlastice te datum odluke Upravnog suda;

10. Napomene.

(3) Na Registar povlastica za mali obalni ribolov primjenjuje se Pravilnik o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i registru povlastica (»Narodne novine«, broj 130/2013).

Članak 14.

(1) Odobrenja za obavljanje malog obalnog ribolova izdana temeljem Pravilnika o malom obalnom ribolovu (»Narodne novine«, broj 59/2011) vrijede do zamjene i biti će zamijenjena po službenoj dužnosti povlasticama i uvedena u Registar povlastica za mali obalni ribolov u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(2) Vlasnici važećih odobrenja za mali ribolov s navršenih 60 godina života, a koji su podnijeli zahtjev za izdavanje Povlastice za mali obalni ribolov mogu obavljati mali ribolov temeljem važećeg odobrenja za mali ribolov i potvrde o podnesenom zahtjevu do izdavanju rješenja iz članka 8. stavka 4. ovoga Pravilnika.

Članak 15.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o malom obalnom ribolovu (»Narodne novine«, broj 59/2011).

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-01/04

Urbroj: 525-13/0323-14-3

Zagreb, 25. veljače 2014.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.29 28.02.2014 Pravilnik o malom obalnom ribolovu