Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena povrća

NN 29/2014 (28.2.2014.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena povrća

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

501

Na temelju članka 2. stavka 3., članka 9. stavka 3., članka 12. stavka 6., članka 13. stavka 4., članka 14. stavka 5., članka 15. stavka 4., članka 16. stavka 5., članka 17. stavka 3., članka 18. stavka 4., članka 19. stavka 6., članka 20. stavka 11., članka 21. stavaka 2. i 5., članka 22. stavka 5., članka 23. stavaka 2. i 9., članka 24. stavka 3., članka 25. stavka 3., članka 27. stavka 4., članka 28. stavaka 4. i 5., članka 29. stavka 8., članka 31. stavka 3. i članka 73. stavka 2. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine« br. 140/2005, 35/2008, 25/2009, 124/2010 i 55/2011), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STAVLJANJU NA TRŽIŠTE SJEMENA POVRĆA

Članak 1.

U Pravilniku o stavljanju na tržište sjemena povrća (»Narodne novine« br. 129/2007, 78/2010 i 43/2013) u članku 1a. ispred podstavka 1. dodaju novi podstavci 1., 2. i 3. koji glase:

»- Direktiva Vijeća 2002/55/EC od 13. lipnja 2002. o stavljanju na tržište sjemena povrća (SL L 193, 20. 7. 2002);

– Direktiva Vijeća 2003/61/EC od 18. lipnja 2003 o izmjeni Direktiva 66/401/EEZ o stavljanju na tržište sjemena krmnog bilja, 66/402/EEZ o stavljanju na tržište sjemena žitarica, 68/193/EEZ o stavljanju na tržište materijala za vegetativno umnažanje vinove loze, 92/33/EEZ o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala povrća, osim sjemena, 92/34/EEZ o stavljanju na tržište voćnog reprodukcijskog sadnog materijala, 98/56/EZ o stavljanju na tržište reprodukcijskog materijala ukrasnog bilja, 2002/54/EZ o stavljanju na tržište sjemena repe, 2002/55/EZ o stavljanju na tržište sjemena povrća, 2002/56/EZ o stavljanju na tržište sjemenskog krumpira i 2002/57/EZ o stavljanju na tržište sjemena uljarica i predivog bilja, s obzirom na usporedna ispitivanja i pokuse Zajednice (SL L 165, 3. 7. 2003);

– Direktiva Vijeća 2004/117/EC od 22. prosinca 2004. o izmjeni Direktive 66/401/EEZ, Direktive 66/402/EEZ, Direktive 2002/54/EZ, Direktive 2002/55/EZ i Direktive 2002/57/EZ u pogledu ispitivanja koja se provode pod službenim nadzorom i jednakovrijednosti sjemena proizvedenog u trećim zemljama (SL L 14, 18. 1. 2005.);

Dosadašnji podstavci 1., 2. i 3. postaju podstavci 4., 5. i 6.

Iza podstavka 6. dodaje se podstavak 7. koji glasi:

»– Provedbena direktiva Komisije 2013/45/EU od 7. kolovoza 2013. o izmjeni Direktiva Vijeća 2002/55/EZ i 2008/72/EZ i Direktive Komisije 2009/145/EZ u vezi s botaničkim nazivima rajčice (SL L 213, 8. 8. 2013.).«.

Članak 2.

U članku 3. točki 1. u tablici riječi: »Lycopersicon esculentum Mill.« zamjenjuju se riječima: »Solanum lycopersicum L.«.

Članak 3.

U članku 31. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»Sjeme povrća sitnih pakiranja kategorije standard i kategorije certificirano, koje sukladno Dodatku 4. točki B. na Certifikatu proizvođača ili proizvođačkoj informaciji na pakiranju ima oznaku »RH pravila i standardi« može se stavljati isključivo na tržište Republike Hrvatske u prijelaznom razdoblju od 1. srpnja 2013. godine do 31. prosinca 2014. godine. Od dana 1. siječnja 2015. godine na tržištu Republike Hrvatske ne smiju se nalaziti sitna pakiranja sjemena kategorije standard i kategorije certificirano koje na Certifikatu proizvođača ili proizvođačkoj informaciji na pakiranju ima oznaku »RH pravila i standardi«, a plombirana su 2014. godine.«.

Članak 4.

U članku 32. stavku 1. riječi: »pored hrvatskog jezika može biti i na jednom od službenih jezika Zajednice« zamjenjuju se riječima: »može biti na jednom od službenih jezika Europske unije.«.

Članak 5.

U Dodatku 2. točki 3. podtočki a. u tablici riječi: »Lycopersicon esculentum Mill.« zamjenjuju se riječima: »Solanum lycopersicum L.«.

Članak 6.

U Dodatku 3. točki 2. u tablici riječi: »Lycopersicon esculentum Mill.« zamjenjuju se riječima: »Solanum lycopersicum L.«.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/13-01/89

Urbroj: 525-09/1158-13-1

Zagreb, 10. siječnja 2014.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.