Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o početnoj i prijelaznoj hrani za dojenčad

NN 29/2014 (28.2.2014.), Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o početnoj i prijelaznoj hrani za dojenčad

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

502

Na temelju članka 4. stavka 2. podstavka 1. Zakona o hrani za posebne prehrambene potrebe (»Narodne novine« br. 39/2013) ministar zdravlja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O POČETNOJ I PRIJELAZNOJ HRANI ZA DOJENČAD

Članak 1.

Ovaj Pravilnik sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktima Europske unije:

– Direktiva Komisije 2013/46/EU оd 28. kolovoza 2013. o izmjeni Direktive 2006/141/EZ o zahtjevima u pogledu bjelančevina za početnu i prijelaznu hranu za dojenčad (Tekst značajan za EGP) (SL L 230, 29. 8. 2013.).

Članak 2.

U Pravilniku o početnoj i prijelaznoj hrani za dojenčad (»Narodne novine«, broj 122/2013) članak 7. mijenja se i glasi:

»(1) Početna hrana za dojenčad mora udovoljavati kriterijima u pogledu sastava utvrđenima u Prilogu I. ovoga Pravilnika, uzimajući u obzir specifikacije navedene u Prilogu V. ovoga Pravilnika. U slučaju kada se početna hrana za dojenčad proizvodi od:

– bjelančevina kravljega ili kozjeg mlijeka utvrđenih u točki 2.1. Priloga I. ovoga Pravilnika, a sadržaj bjelančevina je između minimuma i 0,5 g/100 kJ (2 g/100 kcal), primjerenost početne hrane za posebne prehrambene potrebe dojenčadi mora se dokazati odgovarajućim istraživanjima provedenima u skladu s opće prihvaćenim stručnim vodičima o planiranju i provođenju takvih istraživanja;

– hidrolizata bjelančevina utvrđenih u točki 2.2. Priloga I. ovoga Pravilnika, a sadržaj bjelančevina je između minimuma i 0,56 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal), primjerenost početne hrane za posebne prehrambene potrebe dojenčadi mora se dokazati odgovarajućim istraživanjima provedenima u skladu s opće prihvaćenim stručnim vodičima o planiranju i provođenju takvih istraživanja i u skladu s odgovarajućim specifikacijama utvrđenima u Prilogu VI. ovoga Pravilnika.

(2) Prijelazna hrana za dojenčad u pogledu sastava mora udovoljavati kriterijima utvrđenima u Prilogu II. ovoga Pravilnika, uzimajući u obzir specifikacije iz Priloga V. ovoga Pravilnika. U slučaju kada se prijelazna hrana za dojenčad proizvodi od:

– hidrolizata bjelančevina utvrđenih u točki 2.2. Priloga II. ovoga Pravilnika, a sadržaj bjelančevina je između minimuma i 0,56 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal), mora se dokazati primjerenost prijelazne hrane za posebne prehrambene potrebe dojenčadi odgovarajućim istraživanjima provedenima u skladu s opće prihvaćenim stručnim vodičima o planiranju i provođenju takvih istraživanja i u skladu s odgovarajućim specifikacijama utvrđenima u Prilogu VI. ovoga Pravilnika.

(3) Za pripremu gotove početne i prijelazne hrane za dojenčad dodaje se samo voda.

(4) Pri proizvodnji početne i prijelazne hrane za dojenčad potrebno je poštivati zabrane i ograničenja vezane uz uporabu sastojaka navedenih u Prilozima I. i II. ovoga Pravilnika.«

Članak 3.

(1) U članku 11. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Početna i prijelazna hrana za dojenčad koja je u cijelosti proizvedena od bjelančevina kravljeg ili kozjeg mlijeka stavlja se na tržište pod nazivom: »početna mliječna hrana za dojenčad« i »prijelazna mliječna hrana za dojenčad.«

(2) U stavku 2. prva rečenica mijenja se i glasi:

»Pored naziva iz stavka 1. ovoga članka, početna i prijelazna hrana za dojenčad koja je u cijelosti proizvedena od bjelančevina kravljega ili kozjeg mlijeka, može dodatno uključivati i sljedeće nazive:«.

Članak 4.

(1) U Prilogu I. naslov točke 2.1. mijenja se i glasi:

»2.1. Početna hrana za dojenčad proizvedena od bjelančevina kravljeg ili kozjeg mlijeka«.

(2) U točki 2.1 bilješka 1. mijenja se i glasi:

»(1) Početna hrana za dojenčad proizvedena od bjelančevina kravljeg ili kozjeg mlijeka sa sadržajem bjelančevina između minimuma i 0,5 g/100 kJ (2 g/100 kcal) mora biti u skladu s člankom 7. stavkom 1. podstavkom 1. ovoga Pravilnika«.

(3) U točki 2.2 bilješka 2. mijenja se i glasi:

»(2) Početna hrana za dojenčad proizvedena od hidrolizata bjelančevina sa sadržajem bjelančevina između minimuma i 0,56 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal) mora biti u skladu s člankom 7. stavkom 1. podstavkom 2. ovoga Pravilnika.

(4) Naslov točke 2.3. mijenja se i glasi.

»2.3. Početna hrana za dojenčad proizvedena od izolata bjelančevina soje, samih ili u mješavini s bjelančevinama kravljeg ili kozjeg mlijeka«.

(5) Naslov točke 10.1. mijenja se i glasi:

»10.1. Početna hrana za dojenčad proizvedena od bjelančevina kravljeg ili kozjeg mlijeka ili hidrolizata bjelančevina«;

(6) Naslov u točki 10.2. mijenja se i glasi:

»10.2. Početna hrana za dojenčad proizvedena od izolata bjelančevina soje, samih ili u mješavini s bjelančevinama kravljeg ili kozjeg mlijeka«.

Članak 5.

(1) U prilogu II. naslov točke 2.1. mijenja se i glasi:

»2.1. Prijelazna hrana za dojenčad proizvedena od bjelančevina kravljeg ili kozjeg mlijeka«;

(2) U točki 2.2. tablica se zamjenjuje novom tablicom:

Najmanja(1)

Najveća

0,45 g/100 kJ

0,8 g/100 kJ

(1,8 g/100 kcal)

(3,5 g/100 kcal)

(1) Prijelazna hrana za dojenčad proizvedena od hidrolizata bjelančevina sa sadržajem bjelančevina između minimuma i 0,56 g/ 100 kJ (2,25 g/100 kcal) mora biti u skladu sa člankom 7. stavkom 2. podstavkom 1. ovoga Pravilnika«.

(3) Naslov u točki 2.3. mijenja se i glasi:

»2.3. Prijelazna hrana za dojenčad proizvedena od izolata bjelančevina soje, samih ili u mješavini s bjelančevinama kravljeg ili kozjeg mlijeka«;

(4) Naslov u točki 8.1. mijenja se i glasi:

»8.1. Prijelazna hrana za dojenčad proizvedena od bjelančevina kravljeg ili kozjeg mlijeka ili hidrolizata bjelančevina«;

(5) Naslov u točki 8.2. mijenja se i glasi:

»8.2. Prijelazna hrana za dojenčad proizvedena od izolata bjelančevina soje, samih ili u mješavini s bjelančevinama kravljeg ili kozjeg mlijeka«.

Članak 6.

U Prilogu III. u točki 3. pod naslovom »Aminokiseline i drugi dušikovi spojevi«, na početak popisa, ispred tvari: »L-cistin i njegov hidroklorid»dodaje se tvar:

»»L-arginin i njegov hidroklorid([1]

Članak 7.

(1) Naslov Priloga VI. mijenja se i glasi:

»SPECIFIKACIJA SADRŽAJA I IZVORA BJELANČEVINA I PRERADE BJELANČEVINA KOJE SE UPOTREBLJAVAJU U PROIZVODNJI POČETNE I PRIJELAZNE HRANE ZA DOJENČAD SA SADRŽAJEM BJELANČEVINA MANJIM OD 0,56 G/100 KJ (2,25 G/100 KCAL) PROIZVEDENIH OD HIDROLIZATA BJELANČEVINA SIRUTKE DOBIVENIH OD BJELANČEVINA KRAVLJEG MLIJEKA«

(2) Iza točke 3. dodaje se točka 4. koja glasi:

»4. Kakvoća bjelančevina

Na kakvoću bjelančevina primjenjuju se vrijednosti iz Uredbe Komisije (EZ) br. 1243/2008 od 12. prosinca 2008. o izmjenama priloga III. i VI. Direktivi 2006/141/EZ o zahtjevima glede sastojaka određene hrane za dojenčad i malu djecu (SL L 335, 13. 12. 2008.), sa svim izmjenama i dopunama«.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-02/05

Urbroj: 534-10-1-1-1/3-14-2

Zagreb, 27. veljače 2014.

Ministar

prof. dr. sc. Rajko Ostojić, dr. med., v. r.

[1](1) L-arginin i njegov hidroklorid upotrebljavaju se samo u proizvodnji početne hrane za dojenčad iz članka 7. stavka 1. podstavka 2. ovoga Pravilnika i prijelazne hrane za dojenčad iz članka 7. stavka 2. podstavka 1. ovoga Pravilnika.

29 28.02.2014 Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o početnoj i prijelaznoj hrani za dojenčad