Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku obavljanja natječaja i o odlučivanju o odabiru korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

NN 29/2014 (28.2.2014.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku obavljanja natječaja i o odlučivanju o odabiru korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

504

Na temelju članka 20. stavka 4. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (»Narodne novine«, broj 107/03, 144/12), članka 15. stavka 1. podstavka 5., članka 72. stavka 1. podstavka 3. i stavka 2. Statuta Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (»Narodne novine«, broj 193/03, 73/04, 116/08, 101/09, 118/11, 67/13), Upravni odbor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, na sjednici održanoj 5. veljače 2014. godine, uz prethodnu suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i prirode i Ministarstva gospodarstva, donio je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSTUPKU OBJAVLJIVANJA NATJEČAJA I O ODLUČIVANJU O ODABIRU KORISNIKA SREDSTAVA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

Članak 1.

U Pravilniku o postupku objavljivanja natječaja i o odlučivanju o odabiru korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (»Narodne novine« broj 153/11), (u daljnjem tekstu: Pravilnik), u članku 2. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Odluku o raspisivanju javnog natječaja Upravni odbor donosi na temelju godišnjeg programa raspisivanja natječaja, kojeg predlaže direktor Fonda, sukladno programu rada i financijskom planu Fonda, na temelju prioriteta utvrđenih sukladno nacionalnim strateškim i planskim dokumentima u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije. Godišnji program raspisivanja natječaja može se tijekom provedbe, sukladno promjenama u programu rada, odnosno financijskom planu, mijenjati i dopunjavati, na prijedlog direktora Fonda.«

Članak 2.

U članku 3. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Rok za dostavu ponuda na javni poziv za neposredno sufinanciranje počinje danom objave javnog poziva na internetskoj stranici Fonda, a završava istekom kalendarske godine ili objavom o iskorištenosti predviđenih sredstava namijenjenih predmetu javnog poziva, sukladno programu rada i financijskom planu Fonda.«

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

Članak 3.

U članku 4. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Ponude na javni poziv za neposredno sufinanciranje ponuditelj može dopuniti na zahtjev Fonda do donošenja odluke o odabiru korisnika i dodjeli sredstava Fonda.«

Dosadašnji stavci 3.,4.,5. i 6. postaju stavci 4., 5., 6. i 7.

Članak 4.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»(1) Ustrojstvena jedinica iz čijeg se djelokruga poslova javni natječaj provodi, u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama, dužna je u roku od 60 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda, otvoriti sve pravovremeno pristigle ponude, ocijeniti sve dopuštene ponude i ponude izjavljene od strane ponuditelja na koje se natječaj odnosi, na temelju kriterija utvrđenih općim aktima Fonda i javnim natječajem, te izraditi prijedlog o odabiru korisnika sredstava.

(2) Direktor Fonda, u daljnjem roku od 15 dana, podnosi Upravnom odboru prijedlog o odabiru korisnika sredstava Fonda po javnom natječaju.

(3) Kod javnog poziva za neposredno sufinanciranje, ustrojstvena jedinica iz čijeg se djelokruga poslova javni poziv provodi, pristupa otvaranju i ocjenjivanju pristiglih ponuda pojedinačno, te u roku od 30 dana od dana zaprimanja pojedinačne ponude, izrađuje prijedlog o odabiru korisnika sredstava.

(4) Direktor Fonda, u daljnjem roku od 15 dana, donosi odluku o odabiru korisnika i dodjeli sredstava Fonda po javnom pozivu.«

Članak 5.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»(1) Iznimno od članka 5. Pravilnika, radi pripreme i obrade ponuda na javni natječaj direktor Fonda može osnovati povjerenstvo.

(2) Povjerenstvo iz stavka 1. ovog članka može biti sastavljeno od članova ustrojstvene jedinice iz čijeg djelokruga poslova se javni natječaj provodi, članova ostalih ustrojstvenih jedinica Fonda, ovisno o složenosti predmeta natječaja, kao i od predstavnika nadležnog ministarstva iz čijeg djelokruga poslova se natječaj objavljuje.

(3) Povjerenstvo je dužno, na temelju obrade ponuda na javni natječaj, izraditi zapisnik o otvaranju i ocijeni ponuda te dati stručnu ocjenu za prijedlog odabira korisnika sredstava Fonda.

(4) Zapisnik o otvaranju i ocijeni ponuda s prijedlogom o odabiru korisnika sredstava dostavlja se direktoru Fonda, potpisan od strane svih članova Povjerenstva, u rokovima iz članka 5. Pravilnika.«

Članak 6.

U članku 7. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Na prijedlog direktora iz članka 5. stavka 2. Pravilnika Upravni odbor Fonda donosi odluku o odabiru korisnika i dodjeli sredstava Fonda po javnom natječaju (u daljnjem tekstu: Odluka).«

Članak 7.

U članku 8. stavak 2. briše se.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

Odredbe ovog Pravilnika koje se odnose na javni natječaj na odgovarajući način se primjenjuju i na javni poziv za neposredno sufinanciranje, osim odredaba gdje je za javni poziv drugačije propisano.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 024-04/14-02/2

Urbroj: 563-02-1/15-14-3

Zagreb, 5. veljače 2014.

Predsjednik Upravnog odbora

Nenad Strizrep, dipl. iur., v. r.